UGOVOR O LICENCIRANJU ZA MICROSOFT SOFTVER

PROGRAMSKI SOFTVER MICROSOFT OFFICE 2013 ZA DESKTOP RAČUNARE

Da biste utvrdili koja se od ove dve grupe uslova licenciranja primenjuje na vas, proverite oznaku licence. Ova oznaka licence je odštampana zajedno sa šifrom proizvoda ili se možda nalazi na Certifikatu o autentičnosti ili na stranici za preuzimanje ukoliko ste softver preuzeli na mreži. Ako je vaša oznaka „FPP“, „Retail“ ili „PIPC“, onda se donji Maloprodajni uslovi licenciranja primenjuju na vas. Ako je oznaka „OEM“, onda se dolenavedeni Uslovi licenciranja za proizvođače originalne opreme primenjuju na vas. Ako vam je potrebna pomoć, posetite microsoft.com/office/eula da biste utvrdili koju licencu imate.

MALOPRODAJNI USLOVI LICENCIRANJA

Hvala vam što ste odabrali Microsoft Office 2013. Ovo je ugovor o licenciranju između vas i korporacije Microsoft (ili, u zavisnosti od toga gde živite, jedne od njenih filijala) koji opisuje vaša prava na korišćenje softvera Office 2013. Da bismo vam olakšali čitanje, ugovor smo podelili na dva dela. Prvi deo sadrži uvodne termine; nakon toga slede delovi „Dodatni uslovi„ i “Ograničena garancija“, koji sadrže detaljnije informacije. Trebalo bi da pregledate čitav ugovor, uključujući i uslove do kojih smo naveli vezu, jer su svi uslovi važni i zajedno sačinjavaju ovaj ugovor koji važi za vas. Uslove do kojih smo naveli veze možete da pregledate tako što ćete nalepiti vezu za preusmeravanje u prozor pregledača. DODATNI USLOVI SADRŽE KLAUZULU O OBAVEZUJUĆOJ ARBITRAŽI I ODRICANJE OD ZAJEDNIČKE TUŽBE. AKO ŽIVITE U SJEDINJENIM DRŽAVAMA, OVI USLOVI UTIČU NA VAŠA PRAVA NA REŠAVANJE SPOROVA SA KORPORACIJOM MICROSOFT, TAKO DA BI TREBALO PAŽLJIVO DA IH PROČITATE.
PRIHVATANJEM OVOG UGOVORA ILI KORIŠĆENJEM SOFTVERA PRIHVATATE SVE OVE USLOVE I DAJETE SVOJ PRISTANAK ZA PRENOŠENJE ODREĐENIH INFORMACIJA TOKOM AKTIVACIJE I ZA INTERNET FUNKCIJE SOFTVERA. UKOLIKO NE PRIHVATATE OVE USLOVE I NISTE SAGLASNI SA NJIMA, NE MOŽETE DA KORISTITE SOFTVER NI NJEGOVE FUNKCIJE. Umesto toga, trebalo bi da ga vratite lokalnom prodavcu ili na drugo mesto na kojem ste kupili licencu za softver da biste dobili povraćaj novca ili kredita.
Kako mogu da koristim softver? Ne prodajemo ni softver niti vašu kopiju softvera – samo vam dajemo licencu za njega. Na osnovu naše licence vam dodeljujemo pravo da instalirate i koristite tu jednu kopiju na jednom računaru (licencirani računar), kako bi je istovremeno koristila jedna osoba, ali samo ukoliko postupate u skladu sa svim odredbama ovog ugovora. Naša licenca za softver se trajno dodeljuje licenciranom računaru. Pogledajte Dodatne uslove da biste pronašli licence i uslove koji su specifični za pojedine zemlje, Verzije sa ograničenim pravima i Specijalna izdanja softvera. Komponente softvera se licenciraju kao jedna jedinica. Ne možete da razdvajate ili virtuelizujete komponente i da ih instalirate na različitim računarima. Softver može da obuhvata više od jedne verzije, kao što su 32-bitna i 64-bitna verzija, a u jednom trenutku možete da instalirate i koristite samo jednu od tih verzija. Ova licenca se dodeljuje za direktno korišćenje softvera samo preko mehanizama za unos na licenciranom računaru, kao što su tastatura, miš ili dodirni ekran, osim na dozvoljeni način korišćenja opisan u odeljku „Daljinski pristup“ u nastavku. Ne daje dozvolu za instaliranje softvera na server ili za korišćenje na drugom računaru ili uređaju ili preko drugog računara ili uređaja koji su povezani sa serverom preko interne ili eksterne mreže. Softver se ne licencira za potrebe komercijalnog hostinga. Više informacija o virtuelizaciji i scenarijima upotrebe za više korisnika pronaći ćete u odeljku „Dodatni uslovi“.
Kako mogu da pribavim rezervnu kopiju? Rezervnu kopiju softvera možete da poručite ili preuzmete sa adrese microsoft.com/office/backup . Rezervnu kopiju softvera ne smete da distribuirate. Nju možete da koristite samo za ponovno instaliranje softvera na licencirani računar.
Mogu li da prenesem licencu za softver na drugog korisnika ili uređaj ili da im je dodelim? Ne možete da prenesete softver na drugog korisnika. Možete direktno da prenesete softver trećem licu samo instaliran na licencirani računar, sa nalepnicom sa Certifikatom o autentičnosti i ovim ugovorom. Pre prenosa, treće lice mora da se saglasi da se ovaj ugovor primenjuje na prenos i korišćenje softvera. Ne smete da zadržite nijednu kopiju softvera. Ovu licencu za softver možete da dodeljujete različitim računarima koliko god puta želite, ali ne više od jedanput svakih 90 dana. Ako dodelite licencu drugom računaru, taj drugi računar postaje „licencirani računar“. U slučaju da prestanete da koristite licencirani računar usled kvara na hardveru, licencu možete i ranije da dodelite drugom uređaju.
AKO ŽIVITE U NEMAČKOJ, GORENAVEDENA ODREDBA (Mogu li da prenesem licencu za softver na drugog korisnika ili uređaj ili da im je dodelim?) NE PRIMENJUJE SE NA VAS. Zamenjuje je sledeće: Svaki prenos softvera i prava na korišćenje softera trećem licu biće u skladu sa zakonskim odredbama.
Kako funkcioniše aktivacija preko interneta? Aktivacija povezuje korišćenje softvera sa određenim računarom ili uređajem. Tokom aktivacije, softver će automatski stupiti u kontakt sa korporacijom Microsoft ili sa njenom filijalom kako bi potvrdio da je licenca povezana sa licenciranim računarom. Ovaj proces se naziva „aktivacija“. Pošto je cilj aktivacije identifikacija neovlašćenih izmena funkcija za licenciranje ili aktivaciju softvera, kao i sprečavanje drugih neovlašćenih upotreba softvera, nemate pravo da koristite softver nakon vremena dozvoljenog za aktivaciju i ne možete da premostite niti zaobiđete aktivaciju. Ako tokom dozvoljenog vremena za aktivaciju niste uneli šifru proizvoda, većina funkcija softvera će prestati da funkcioniše.
Da li softver prikuplja lične informacije? Ako se povezujete sa internetom preko računara, neke funkcije softvera će se možda povezivati sa računarskim sistemima korporacije Microsoft ili dobavljača usluga radi slanja ili prijema informacija. Možda nećete uvek primiti posebno obaveštenje da je došlo do povezivanja. Ako odlučite da koristite neke od ovih funkcija, pristajete da prilikom korišćenja tih funkcija šaljete ili primate ove informacije. Veliki broj ovih funkcija možete da isključite, a možete i da odaberete da ih ne koristite.
Kako koristimo vaše informacije? Microsoft koristi informacije koje prikupi pomoću funkcija softvera kako bi nadogradio ili popravio softver, kao i da bi na drugi način poboljšao svoje proizvode i usluge. U određenim okolnostima, delimo ih i sa drugima. Na primer, delimo izveštaje o greškama sa relevantnim prodavcima hardvera i softvera kako bi oni mogli da koriste te informacije za poboljšanje načina funkcionisanja svojih proizvoda sa Microsoft proizvodima. Prihvatate da možemo da koristimo i otkrivamo ove informacije na način koji je opisan u Izjavi o privatnosti, koja se nalazi na adresi r.office.microsoft.com/r/rlidOOPrivacyState15HighLight?clid=2074 .
Na šta se primenjuje ovaj ugovor? Ovaj ugovor se primenjuje na softver, medijume na kojima ste dobili softver, kao i na sve ispravke, dodatke i usluge za softver korporacije Microsoft, osim ukoliko se uz njih ne dobijaju drugi uslovi.
Da li postoji nešto što mi nije dozvoljeno da radim sa softverom? Da. Pošto se softver licencira, a ne prodaje, Microsoft zadržava sva prava (kao što su prava na osnovu zakona o zaštiti intelektualne svojine) koja se izričito ne dodeljuju ovim ugovorom. Posebno, ova licenca vam ne daje pravo da radite i ne smete da radite sledeće: zasebno koristite ili virtuelizujete funkcije softvera, objavljujete, kopirate (ne odnosi se na dozvoljenu rezervnu kopiju), iznajmljujete, dajete pod zakup ili pozajmljujete softver, prenosite softver (osim na način dozvoljen ovim ugovorom), pokušavate da zaobiđete tehničke mere za zaštitu u okviru softvera, vršite reverzni inženjering, dekompilaciju ili rastavljanje softvera, osim ukoliko vam zakoni zemlje u kojoj živite to dozvoljavaju čak i ako vam naš ugovor to ne dozvoljava. U tom slučaju, možete da radite samo ono što je dozvoljeno zakonom. Prilikom upotrebe internet funkcija, ne možete da koristite te funkcije na način koji bi drugima onemogućio da ih koriste niti da pokušate da neovlašćeno pristupite bilo kojoj usluzi, podacima, nalogu ili mreži.
A šta je sa nadogradnjom ili konverzijom softvera? Ako instalirate softver obuhvaćen ovim ugovorom kao nadogradnju ili konverziju za vaš postojeći softver, nadogradnja ili konverzija zamenjuje originalni softver za koji vršite nadogradnju ili konverziju. Ne zadržavate nikakva prava na originalni softver nakon što obavite nadogradnju i ne možete da nastavite da ga koristite ili da ga na bilo koji način prenosite. Ovaj ugovor reguliše vaša prava da koristite softver za nadogradnju i zamenjuje ugovor za softver sa kojeg ste izvršili nadogradnju.

DODATNI USLOVI

 • A. PRAVA LICENCIRANJA I SCENARIJI UPOTREBE ZA VIŠE KORISNIKA
  • 1. Računar. U ovom ugovoru, „računar“ označava hardverski sistem (fizički ili virtuelni) sa uređajem za skladištenje koji ima mogućnost pokretanja softvera. Hardverska particija ili pljosnati server smatraju se računarom.
  • 2. Multiplikovane ili objedinjene veze. Ne možete da koristite hardver ili softver za multiplikovanje ili objedinjavanje veza ili da na neki drugi način dozvoljavate većem broju korisnika ili većem broju računara ili uređaja da pristupaju softveru ili da ga koriste posredno preko licenciranog računara.
  • 3. Upotreba u virtuelnom okruženju. Ako softver za virtuelizaciju, uključujući client hyper-v, koristite za kreiranje jednog virtuelnog računara ili više njih na hardverskom sistemu jednog računara, svaki virtuelni računar, kao i fizički računar, smatra se zasebnim računarom za potrebe ovog ugovora. Ova licenca vam omogućava da instalirate samo jedan primerak softvera i da ga koristite na jednom računaru, nezavisno od toga da li je računar fizički ili virtuelni. Ako želite da koristite softver na više računara, morate da nabavite zasebne kopije softvera i zasebnu licencu za svaku kopiju. Sadržaj zaštićen tehnologijom za upravljanje digitalnim pravima ili nekom drugom tehnologijom šifrovanja celog volumena disk jedinice možda će biti manje bezbedan u virtuelnom okruženju.
  • 4. Daljinski pristup. Korisnik koji prvenstveno koristi licencirani računar je „primarni korisnik“. Primarni korisnik može da daljinski pristupa softveru instaliranom na licenciranom uređaju i da ga daljinski koristi sa bilo kog drugog uređaja dok god softver instaliran na licenciranom uređaju drugi korisnik istovremeno ne koristi daljinski. Izuzetak od ovog pravila je da možete dozvoliti drugim korisnicima da istovremeno pristupaju softveru kako bi vam pružili tehničku podršku.
 • B. OBAVEZUJUĆA ARBITRAŽA I ODRICANJE OD ZAJEDNIČKE TUŽBE
  • 1. Primena. Ovaj Odeljak B se odnosi na bilo koje sporove, S TIM ŠTO NE OBUHVATA SPOROVE VEZANE ZA PRIMENU ILI VALJANOST VAŠIH PRAVA NAD INTELEKTUALNOM SVOJINOM, PRAVA NAD INTELEKTUALNOM SVOJINOM korporacije microsoft, KAO NI PRAVA NAD INTELEKTUALNOM SVOJINOM NEKOG OD NAŠIH IZDAVALACA LICENCE. Spor označava bilo koji spor, postupak ili neko drugo neslaganje između vas i korporacije Microsoft, koji se tiču softvera (uključujući njegovu cenu) ili ovog ugovora, bilo na osnovu ugovora, garancije, delikta, statuta, propisa, uredbe ili po nekoj drugoj pravnoj ili pravičnoj osnovi. „Spor“ će imati najšire moguće značenje dozvoljeno zakonom.
  • 2. Obaveštenje o sporu. U slučaju da dođe do spora, vi ili Microsoft morate da pošaljete drugoj strani Obaveštenje o sporu, koje predstavlja pismenu izjavu sa imenom, adresom i kontakt informacijama strane koja ga šalje, razloge pokretanja spora i traženi pravni lek. Obaveštenje o sporu morate da pošaljete preko kompanije U.S. Mail na adresu Microsoft Corporation, ATTN: LCA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399. Obrazac je dostupan na adresi go.microsoft.com/fwlink/?linkid=245499 . Microsoft će vam, preko kompanije U.S. Mail, poslati bilo koje Obaveštenje o sporu na adresu ukoliko je znamo, ili, u suprotnom, na adresu e-pošte. Vi i Microsoft ćete pokušati da rešite bilo koji spor neformalnim dogovorom u roku od 60 dana od dana slanja Obaveštenja o sporu. Nakon 60 dana, vi ili Microsoft možete da započnete arbitražu.
  • 3. Sud za sporove oko manjih novčanih iznosa. Bilo koji spor možete da pokrenete i pred sudom za sporove oko manjih novčanih iznosa u okrugu u kome boravite ili u okrugu King u državi Vašington ukoliko spor ispunjava sve uslove za pokretanje pred sudom za sporove oko manjih novčanih iznosa. Sporove možete da pokrećete pred sudom za sporove oko manjih novčanih iznosa bez obzira da li ste prvo pokušali da ih rešite neformalnim dogovorom.
  • 4. OBAVEZUJUĆA ARBITRAŽA. AKO VI I MICROSOFT BILO KOJI SPOR NE REŠITE NEFORMALNIM DOGOVOROM ILI PRED SUDOM ZA SPOROVE OKO MANJIH NOVČANIH IZNOSA, SPOR ĆE SE ISKLJUČIVO REŠAVATI POMOĆU OBAVEZUJUĆE ARBITRAŽE. ODRIČETE SE PRAVA DA NA SUDU PRED SUDIJOM I POROTOM POKRENETE BILO KOJI SPOR (ILI DA U NJEMU UČESTVUJETE KAO STRANA ILI JEDAN OD TUŽILACA U ZAJEDNIČKOJ TUŽBI). Umesto toga, svi sporovi biće rešavani pred nezavisnim arbitrom čija će odluka biti konačna, osim u slučaju ograničenog prava na žalbu po osnovu Federalnog zakona o arbitraži. Svaki sud koji je nadležan za strane u sporu može da izvrši odluku arbitra.
  • 5. ODRICANJE OD ZAJEDNIČKE TUŽBE. SVI SUDSKI POSTUPCI KOJIMA SE REŠAVAJU ILI VODE BILO KOJI SPOROVI PRED BILO KOJIM SUDOM BIĆE POKRETANI ISKLJUČIVO POJEDINAČNO. NI VI NI MICROSOFT NEĆETE ZAHTEVATI DA SE BILO KOJI SPOR POKREĆE KAO ZAJEDNIČKA TUŽBA, TUŽBA OD JAVNOG ZNAČAJA KOJU PODNOSI PRIVATNI TUŽILAC ILI U BILO KOM DRUGOM SUDSKOM POSTUPKU U KOME BILO KOJA STRANA NASTUPA ILI PREDLAŽE DA NASTUPA KAO NEČIJI PREDSTAVNIK. NIJEDNA ARBITRAŽA ILI SUDSKI POSTUPAK NEĆE BITI KOMBINOVANI SA NEKOM DRUGOM ARBITRAŽOM ILI POSTUPKOM BEZ PRETHODNOG PISMENOG ODOBRENJA SVIH STRANA ZA SVE ARBITRAŽE I SUDSKE POSTUPKE NA KOJE SE TO ODNOSI.
  • 6. Procedura arbitraže, troškovi, naknade i podsticaji. Sve arbitraže obavljaće Američka arbitražna asocijacija („AAA“) u skladu sa Pravilnikom o trgovačkoj arbitraži i, u mnogim slučajevima, u skladu sa Dodatnim procedurama za sporove u vezi sa klijentima. Više informacija potražite na adresi adr.org ili pozovite 1-800-778-7879. Za sporove oko novčanih iznosa od 75.000 USD ili manje Microsoft će odmah nadoknaditi vaše troškove pokretanja postupka i platiće naknade za AAA i arbitra. Vi i Microsoft prihvatate uslove koji regulišu procedure, naknade i podsticaje navedene na adresi go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=261245. . Da biste započeli arbitražu, Američkoj arbitražnoj asocijaciji pošaljite obrazac koji je dostupan na adresi go.microsoft.com/fwlink/?linkid=245497 . Prihvatate da ćete arbitražu započeti samo u okrugu u kome boravite ili u okrugu King u državi Vašington. Microsoft prihvata da će arbitražu započeti samo u okrugu u kome boravite.
  • 7. Tužbe ili sporovi moraju da se pokrenu u roku od godinu dana. U meri koja je dozvoljena zakonom, svaka tužba ili spor na osnovu ovog ugovora na koje se odnosi Odeljak B moraju da se u roku od godinu dana pokrenu pred sudom za sporove oko manjih novčanih iznosa (Odeljak B.3) ili da se u istom roku započne arbitraža (Odeljak B.4). Rok od jedne godine započinje kada su tužba ili spor mogli da se prvi put pokrenu. Ako takva tužba ili spor nisu pokrenuti u roku od godinu dana, njihovo pokretanje biće trajno zabranjeno.
  • 8. Razdvojivost. Ako se utvrdi da je odricanje od zajedničke tužbe navedeno u Odeljku B.5 nezakonito ili nesprovodivo u vezi sa celokupnim sporom ili nekim njegovim delovima, onda se Odeljak B (arbitraža) neće primenjivati na te delove. Umesto toga, ovi će delovi biti razdvojeni i biće vođeni pred sudom, zajedno sa preostalim delovima na koje se primenjuje arbitraža. Ako se utvrdi da je neka druga odredba Odeljka B nezakonita ili nesprovodiva, ta odredba će biti razdvojena od ostatka Odeljka B koji će ostati pravosnažan.
 • C. IZBOR ZAKONA
  • Zakoni države ili zemlje u kojoj živite regulišu sve tužbe i sporove po osnovu ovog ugovora, uključujući i tužbe zbog kršenja ugovora i tužbe zbog kršenja državnih zakona o zaštiti potrošača, zakona o nelojalnoj konkurenciji, zakona o podrazumevanoj garanciji, neosnovanom obogaćenju i u slučaju delikta. Ako ste softver nabavili u ma kojoj drugoj državi, primenjuju se zakoni te države. Ovaj ugovor opisuje određena zakonska prava. Možda ćete imati i druga prava, uključujući prava potrošača, prema zakonima svoje države ili zemlje. Možete imati i prava u odnosu na stranu od koje ste nabavili softver. Ovaj ugovor ne menja ta druga prava ako zakoni vaše države ili zemlje ne dozvoljavaju takvu promenu prava.
 • D. AKTIVACIJA
  • 1. Više informacija o tome kako aktivacija funkcioniše. Tokom aktivacije softver će korporaciji Microsoft poslati informacije o softveru i računaru. Ove informacije obuhvataju verziju, verziju licence, jezik i šifru proizvoda softvera, adresu internet protokola računara i informacije izvedene iz hardverske konfiguracije računara. Više informacija o aktivaciji potražite na adresi microsoft.com/piracy/activation.mspx . Ako je licencirani računar povezan sa internetom, softver će automatski da se poveže sa Microsoft lokacijom radi aktivacije. Takođe možete ručno da izvršite aktivaciju softvera preko interneta ili telefonom. U oba slučaja možda će vam biti naplaćene usluge interneta ili telefona.
  • 2. Ponovna aktivacija. Neke promene komponenti računara ili softvera mogu da zahtevaju da izvršite ponovnu aktivaciju softvera.
  • 3. Neuspešna aktivacija. Ako se tokom aktivacije na mreži utvrdi da su funkcije licenciranja ili aktivacije softvera falsifikovane ili neispravno licencirane, aktivacija neće biti uspešna. Softver će vas obavestiti da li je instalirani primerak softvera nepravilno licenciran. Pored toga, primaćete podsetnike da treba da nabavite ispravno licencirani primerak softvera.
  • 4. Ispravke i nadogradnje. Ispravke ili nadogradnje za softver možete da nabavljate samo od korporacije Microsoft ili od ovlašćenih izvora. Određene nadogradnje, podrška i druge usluge mogu da se nude samo korisnicima originalnog Microsoft softvera. Da biste identifikovali originalni Microsoft softver, posetite lokaciju howtotell.com .
 • E. INTERNET FUNKCIJE; PRIVATNOST
  • Sledeće funkcije softvera koriste internet protokole, koji korporaciji Microsoft (ili njenim dobavljačima ili dobavljačima usluga) šalju informacije o računaru, kao što su adresa internet protokola, tip operativnog sistema i pregledača, ime i verzija softvera koji koristite i kôd jezika računara na koji ste instalirali softver. Microsoft koristi ove informacije da bi vam stavio na raspolaganje internet funkcije u skladu sa Izjavom o privatnosti za Office 2013 navedenom na adresi r.office.microsoft.com/r/rlidOOPrivacyState15HighLight?clid=2074 . Neke internet funkcije mogu da se isporučuju kasnije preko usluge Update korporacije Microsoft.
  • 1. Pristanak na internet usluge. Dolenavedene funkcije softvera, kao i one navedene u Izjavi o privatnosti za Office 2013, povezuju se sa računarskim sistemima korporacije Microsoft ili dobavljača usluga preko interneta. U nekim slučajevima, nećete dobiti posebno obaveštenje kada se veza uspostavi. Ove funkcije možete da isključite ili da ih ne koristite u nekim slučajevima. Više informacija o ovim funkcijama potražite u Izjavi o privatnosti za Office 2013 na adresi r.office.microsoft.com/r/rlidOOPrivacyState15HighLight?clid=2074 . KORIŠĆENJEM OVIH FUNKCIJA, DAJETE SVOJ PRISTANAK NA PRENOS OVIH INFORMACIJA. Microsoft ne koristi te informacije za identifikovanje ili kontakt sa vama.
  • 2. Program za poboljšanje korisničkog iskustva (CEIP). Ovaj softver koristi CEIP program. CEIP program automatski šalje korporaciji Microsoft informacije o vašem hardveru i načinu na koji koristite ovaj softver. Te informacije ne koristimo za identifikovanje ili kontakt sa vama. CEIP će povremeno preuzimati malu datoteku na vaš računar. Ova datoteka pomaže nam da prikupimo informacije o problemima na koje ste naišli tokom korišćenja softvera. Kada budu dostupne, nove informacije pomoći za te greške mogu takođe automatski da se preuzmu. Da biste saznali više o CEIP programu, posetite microsoft.com/products/ceip/SR-LATN-CS/privacypolicy.mspx .
  • 3. Funkcije na mreži i sadržaj. Funkcije softvera mogu da od korporacije Microsoft preuzimaju sadržaj na mreži i da vam ga dostavljaju. Određene funkcije mogu da vam dozvole i da pretražujete informacije na mreži i da im pristupate. Primeri ovih funkcija obuhvataju clip art kolekcije, predloške, obuku na mreži, podršku i pomoć na mreži i Outlook Weather na Kalendaru. Ako sačuvate predložak koji je obezbedio Office.com, informacije će biti poslate na mreži korporaciji Microsoft, kao što su informacije koje identifikuju predložak, ali neće biti poslat određeni dokument koji ste napravili pomoću tog predloška. Ove informacije se koriste da biste dobili sadržaj koji ste zahtevali i za poboljšanje naših usluga. Možete da izaberete da ne koristite ove funkcije i sadržaj na mreži. Više informacija potražite u Izjavi o privatnosti za Office 2013 do koje smo naveli vezu pri kraju ovog ugovora.
  • 4. Kolačići. Ako odlučite da koristite funkcije na mreži u okviru softvera, kao što su pomoć i podrška na mreži i predlošci, moguće je da će biti postavljani kolačići. Da biste saznali kako da blokirate, kontrolišete i brišete kolačiće, pročitajte odeljak o kolačićima Izjave o privatnosti za Office 2013 do koje smo naveli vezu pri kraju ovog ugovora.
  • 5. Office 2013 na operativnom sistemu Windows 8. Ako koristite softver na Windows 8 računaru i omogućili ste funkcije i sadržaj na mreži softvera, prijavljivanjem na Windows 8 pomoću Microsoft naloga ćete se automatski prijaviti na softver pomoću istog Microsoft naloga. Ovo vam omogućava da skladištite datoteke na mreži na usluzi OneDrive i da im pristupate, kao i da koristite prednosti usluge Office Roaming Service bez potrebe da ponovo unosite korisničko ime i lozinku za Microsoft nalog. Više informacija o prijavljivanju na softver pomoću Microsoft naloga i usluzi Office Roaming Service potražite u Izjavi o privatnosti za Office 2013 do koje smo naveli vezu pri kraju ovog ugovora.
  • 6. Digitalni certifikati. Softver koristi digitalne certifikate. Ovi digitalni certifikati potvrđuju identitet korisnika interneta koji šalju šifrovane informacije na osnovu standarda x.509. Oni takođe mogu da se koriste za digitalno potpisivanje datoteka i makroa kako bi se proverili integritet i poreklo sadržaja datoteka. Softver preuzima certifikate i ažurira liste opoziva certifikata preko interneta, ako je internet veza raspoloživa.
  • 7. Automatske ispravke. Softver sa tehnologijom Click-to-Run (kliknite da biste pokrenuli) može povremeno da proverava na Microsoft lokaciji da li postoje ispravke i dodaci za softver. Ukoliko ih softver pronađe, ove ispravke i dodaci mogu automatski da budu preuzeti i instalirani na licencirani računar.
  • 8. Korišćenje informacija. Microsoft može da koristi informacije o računaru, izveštaje o greškama i izveštaje o malveru da bi poboljšao naš softver i usluge. Takođe možemo da ih delimo sa drugima, kao što su prodavci hardvera i softvera. Oni mogu da koriste ove informacije kako bi poboljšali rad svojih proizvoda sa Microsoft softverom.
  • 9. Zloupotreba internet usluga. Ne smete da koristite ove usluge na način koji je za njih štetan ili koji ometa druge korisnike da ih koriste. Ne smete da koristite ove usluge da biste ostvarili neovlašćeni pristup bilo kojoj usluzi, podacima, nalogu ili mreži.
  • 10. Upravljanje pravima na informacije. Ovaj softver sadrži funkciju koja vam omogućava da kreirate sadržaj koji ne može da se štampa, kopira ili šalje drugim korisnicima bez vaše dozvole. Možda će biti potrebno da se povežete sa lokacijom Microsoft da biste prvi put koristili ovu funkciju i možda ćete povremeno morati da se ponovo povezujete sa lokacijom Microsoft da biste ažurirali ovu funkciju. Više informacija potražite na adresi o15.officeredir.microsoft.com/r/rlidIRMHelp?clid=2074 . Možete da izaberete da ne koristite ovu funkciju.
  • 11. Office Roaming Service. Ako odlučite da se prijavite na softver pomoću Microsoft naloga, uključićete Office Roaming Service. Uključivanjem usluge Office Roaming Service određene postavke (uključujući listu „Poslednji korišćeni dokumenti“, prilagođeni rečnik i vizuelne teme) šalju se serverima na mreži korporacije Microsoft gde se skladište i sa kojih se preuzimaju na vaš računar sledeći put kada se na uslugu prijavite pomoću Microsoft naloga. Više informacija o usluzi Office Roaming Service potražite u Izjavi o privatnosti za Office 2013 do koje smo naveli vezu pri kraju ovog ugovora.
 • F. DOKAZ O LICENCI
  • 1. Originalni dokaz o licenci. Ako ste nabavili softver u fizičkom pakovanju, originalna nalepnica sa Microsoft Certifikatom o autentičnosti sa pratećom originalnom šifrom proizvoda, kao i dokaz o kupovini predstavljaju vaš dokaz o licenci. Ako ste softver nabavili i preuzeli na mreži, vaš dokaz o licenci je šifra originalnog Microsoft proizvoda ili PIN za softver koji ste kupovinom dobili, kao i dokaz o kupovini od ovlašćenog elektronskog dobavljača originalnog Microsoft softvera. Dokaz o kupovini može da bude proveren u evidenciji prodavca.
  • 2. Licenca za nadogradnju ili konverziju. Ako vršite nadogradnju ili konverziju softvera, vaš dokaz o licenci su
   • originalni dokaz o licenci za stariju verziju softvera sa kojeg ste obavili nadogradnju ili konverziju i
   • originalni dokaz o licenci za noviju verziju softvera na koju ste obavili nadogradnju ili konverziju.
  • Da biste identifikovali originalni Microsoft softver, posetite lokaciju howtotell.com .
 • G. VERZIJE SA OGRANIČENIM PRAVIMA
  • Neke verzije softvera, poput softvera sa oznakama „Not for Resale“ („Nije za dalju prodaju“) i izdanja „Academic“ ili „University“ distribuiraju se u ograničene svrhe. Ne možete da prodajete softver sa oznakom „NFR“ ili „Not for Resale“ i morate da budete Kvalifikovani obrazovni korisnik da biste koristili softver koji je označen sa „University“, „Academic Edition“ ili „AE“. Ako želite da saznate više o akademskom softveru ili želite da saznate da li ste Kvalifikovani obrazovni korisnik, posetite microsoft.com/education ili kontaktirajte Microsoft filijalu za vašu zemlju da biste dobili više informacija. Softver sa oznakom „Academic“ ili „University“ ne sme da se koristi u komercijalne svrhe niti za neprofitabilne ili profitabilne aktivnosti.
 • H. ‬SOFTVER ZA RAD OD KUĆE I ZA STUDENTE‭
  • „Home and Student“ ‬izdanje softvera ne sme da se koristi u komercijalne svrhe niti za neprofitabilne ili profitabilne aktivnosti.
 • I. JAPAN
  • Ako živite u Japanu ili ste softver nabavili dok ste živeli u Japanu, dodeljujemo vam sledeća prava na osnovu naših licenci:
   • 1. „PIPC“. Za softver sa oznakom „PIPC“ možete da instalirate i koristite jednu verziju softvera na jednom licenciranom računaru, ali samo ukoliko postupate u skladu sa svim odredbama ovog ugovora. Naša licenca za softver se trajno dodeljuje licenciranom računaru.
   • 2. Izdanja koja nemaju oznaku „PIPC“. Možete da instalirate i koristite jednu verziju softvera na jednom licenciranom računaru (prvi licencirani računar), ali samo ukoliko postupate u skladu sa svim odredbama ovog ugovora. Pod uslovom da postupate u skladu sa svim odredbama ovog ugovora, možete da instalirate jednu kopiju softvera na drugi licencirani računar gde će ga koristiti primarni korisnik prvog licenciranog računara. Možete da napravite jednu kopiju softvera i da je koristite kao rezervnu na način opisan u nastavku. Softver možete da prenesete na drugi računar čiji ste vi vlasnik. Softver možete da prenesete (zajedno sa licencom) i na računar čiji je vlasnik neka druga osoba ukoliko a) ste vi prvi licencirani korisnik softvera i b) novi korisnik prihvata odredbe ovog ugovora. Da biste izvršili ovaj prenos, toj drugoj osobi morate direktno da prenesete originalni medijum, Certifikat o autentičnosti, šifru proizvoda i dokaz o kupovini, bez zadržavanja bilo koje kopije softvera. Za prenos softvera možete da koristite rezervnu kopiju koju smo vam dozvolili da napravite ili medijum na kojem je softver isporučen. Svaki put kada softver prenosite na nov računar morate da uklonite softver sa prethodnog računara. Softver ne smete da prenosite da biste delili licence između računara. Ograničenja nekomercijalne upotrebe za izdanja softvera „Academic“, „University“ ili „Home and Student“ ne primenjuju se na vas ako živite u Japanu ili ste softver nabavili dok ste živeli u Japanu.
 • J. SOFTVER ZA VOJNE ZASLUGE
  • Morate biti „Kvalifikovani vojni korisnik“ da biste licencirali softver koji je označen kao izdanje za „Vojne zasluge“. Da biste u Sjedinjenim Američkim Država postali Kvalifikovani vojni korisnik, morate da budete zvanični pokrovitelj usluga vojne razmene u skladu sa primenjivim američkim saveznim statutima i propisima. Izdanje softvera za vojne zasluge nije licencirano za korišćenje u komercijalne svrhe ili za neprofitabilne ili profitabilne aktivnosti.
 • K. SOFTVER ZA KANADSKE SNAGE
  • Morate biti „CANEX zvanični pokrovitelj“ da biste licencirali softver koji je označen kao izdanje za „Kanadske snage“. Da biste postali CANEX zvanični pokrovitelj, morate da budete
  • vojnik kanadskih snaga (CF) ili njegov supružnik
  • pripadnik kanadskih rezervnih snaga
  • penzionisani pripadnik kanadskih snaga ili civilni službenik Ministarstva odbrane Kanade sa pravom na penziju Ministarstva odbrane Kanade
  • službenik na neodređeno vreme sa punim ili skraćenim radnim vremenom u Donatorskom fondu (engl. Non-Public Fund (NPF)) ili Ministarstvu odbrane Kanade ili/i njegov supružnik
  • CANEX koncesionar (samo starešine)
  • kvalifikujuće vojno osoblje stranih snaga
  • penzionisani NPF službenik sa pravom na NPF penziju
  • službenik izvođača organizacije Alternative Service Delivery sa punim radnim vremenom
  • udovac/ica pripradnika kanadskih snaga s pravom na povlastice po osnovu Zakona o pomoći deci i porodici, Zakona o penzijskim doprinosima za pripradnike oružanih snaga, ili Zakona o penzijama ili Zakonima o naknadama za ratne veterane
  • pripadnik organizacije Canadian Corps of Commissionaires sa prebivalištem ili zaposlenjem u bazi/ispostavi ili
  • pripadnik Kraljevske kanadske konjičke policije.
  • Izdanje softvera za kanadske snage nije licencirano za korišćenje u komercijalne svrhe ili za neprofitabilne ili profitabilne aktivnosti.
 • L. ‬SOFTVER ZA‭ „HOME USE PROGRAM“
  • Morate da budete‭ „Korisnik programa Home Use Program“ ‬da biste koristili softver označen sa ‭„Home Use Program“‬.‭ ‬Da biste postali‭ „Korisnik programa Home Use Program“ ‬morate da budete i:
  • službenik organizacije koja je zaključila ugovor o Microsoft količinskom licenciranju sa Software Assurance pokrićem i
  • korisnik licencirane kopije softvera, ili proizvoda koji uključuje softver, sa aktivnim Software Assurance pokrićem.
 • M. DODATNI ZAHTEVI ZA LICENCIRANJE I/ILI KORISNIČKA PRAVA
  • Programi nezavisnih proizvođača. Ovaj softver može da sadrži programe nezavisnih proizvođača za koje vam po osnovu ovog ugovora licencu dodeljuje Microsoft, a ne treća strana. Obaveštenja za program nezavisnog proizvođača, ukoliko ih ima, navedena su samo informativno.
  • Komponente fontova. Dok je softver pokrenut, možete da koristite njegove fontove za prikazivanje i štampanje sadržaja. Možete privremeno da preuzmete fontove na štampač ili drugi izlazni uređaj da biste štampali sadržaj i možete da ugrađujete fontove u sadržaj samo na način dozvoljen ograničenjima za ugradnju fontova.
  • Medijski elementi. Microsoft vam daje licencu da kopirate, distribuirate, pokrećete i prikazujete medijske elemente (slike, clip art kolekcije, animacije, zvukove, muziku, video klipove, predloške i druge oblike sadržaja) dobijene u okviru softvera u projektima i dokumentima, osim što ne možete: (i) da prodajete, licencirate ili distribuirate kopije bilo kojih medijskih elemenata, samostalno ili kao proizvod, ukoliko primarnu vrednost tog proizvoda čine medijski elementi, (ii) date klijentima pravo da dalje licenciraju ili distribuiraju medijske elemente, (iii) licencirate ili distribuirate u komercijalne svrhe medijske elemente koji sadrže podatke koji mogu lično da identifikuju osobe ili prikaze državnih institucija, logotipa, žigova ili amblema, ili da koristite ove vrste slika na načine koji bi implicirali odobrenje vašeg proizvoda, entiteta ili aktivnosti ili povezanost sa njima, ili (iv) kreirate nepristojna ili klevetnička dela pomoću medijskih elemenata. Drugi medijski elementi kojima može da se pristupa na lokaciji Office.com ili drugim veb lokacijama preko funkcija softvera regulisani su uslovima na tim veb lokacijama.
  • Jezički paketi i alatke za proveru. Ako nabavite jezički paket, paket sa jezičkim interfejsom ili alatku za proveru koja nudi podršku za verzije na dodatnim jezicima za softver, možete da koristite dodatne jezike sadržane u tom paketu ili alatki. Jezički paketi, paketi sa jezičkim interfejsom i alatke za proveru su deo softvera i ne mogu se koristiti zasebno.
  • Probne verzije i konverzija. Deo softvera ili ceo softver mogu da budu licencirani na probnoj osnovi. Vaša prava na korišćenje probnog softvera su ograničena na probni period. Probni softver i dužina probnog perioda naznačeni su tokom procesa aktivacije. Možda ćete na raspolaganju imati opciju konverzije svojih probnih prava u pretplatu ili u trajna prava. Opcije konverzije će vam biti predstavljene na isteku probnog perioda. Ako nakon isteka probnog perioda ne izaberete opciju konverzije, većina funkcija probnog softvera prestaće da radi. PROBNI SOFTVER SE LICENCIRA „TAKAV KAKAV JESTE“ I VI SNOSITE RIZIK NJEGOVOG KORIŠĆENJA. MICROSOFT NE DAJE IZRIČITE GARANCIJE, JEMSTVA ILI USLOVE. NA OSNOVU LOKALNIH ZAKONA KAO POTROŠAČ MOŽETE IMATI DODATNA PRAVA KOJA OVAJ UGOVOR NE MOŽE DA PROMENI. U MERI U KOJOJ JE TO DOZVOLJENO VAŠIM LOKALNIM ZAKONIMA, MICROSOFT ISKLJUČUJE PODRAZUMEVANE GARANCIJE O PODESNOSTI ZA PRODAJU, PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE PRAVA.
  • Pretplata na softver. Ako ste softver licencirali na osnovu pretplate, vaša prava na korišćenje softvera su ograničena na period pretplate. Možda ćete na raspolaganju imati opciju produženja svoje pretplate ili njene konverzije u trajnu licencu. Ako produžite svoju pretplatu, možete da nastavite sa korišćenjem softvera do isteka perioda produžetka pretplate. Pogledajte ekrane aktivacije softvera ili drugi prateći materijal da biste se upoznali sa detaljima o pretplati. Nakon isteka vaše pretplate, većina funkcija softvera prestaće da radi.
 • N. GEOGRAFSKA OGRANIČENJA I OGRANIČENJA IZVOZA
  • Ako je na pakovanju softvera navedeno geografsko područje, onda softver možete da aktivirate samo u tom regionu. Morate i da postupate u skladu sa svim domaćim i međunarodnim izvoznim zakonima i propisima koji se primenjuju na softver i koji obuhvataju ograničenja vezana za odredišta, krajnje korisnike i krajnju upotrebu. Više informacija o geografskim ograničenjima i ograničenjima izvoza potražite na adresama go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=141397 i microsoft.com/exporting .
 • O. PROCEDURE ZA PODRŠKU I POVRAĆAJ NOVCA
 • P. CEO UGOVOR.
  • Ovaj ugovor (zajedno sa uslovima dobijenim uz bilo koje dodatke za softver, ispravke i usluge koje Microsoft pruža i koje vi koristite) i uslovi koji se nalaze na veb vezama navedenim u ovom ugovoru predstavljaju ceo ugovor za softver i sve takve dodatke, ispravke i usluge (osim ukoliko Microsoft ne obezbedi druge uslove sa takvim dodacima, ispravkama ili uslugama). Ovaj ugovor možete da pregledate nakon što pokrenete softver ako posetite ekran „Pomoć“ na softveru i kliknete na vezu „Uslovi licenciranja Microsoft softvera“ ili posetite adresu microsoft.com/about/legal/en/us/intellectualproperty/useterms/default.aspx . Saglasni ste da uslove možete pregledati i na bilo kojoj od veza navedenih u ovom ugovoru tako što ćete u traku za adresu pregledača uneti URL adrese. Saglasni ste da ćete za svaku uslugu koja je regulisana ovim ugovorom, kao i posebnim uslovima do kojih su navedene veze u ovom ugovoru, pročitati uslove za tu uslugu pre nego što počnete da je koristite. Razumete da korišćenjem usluge prihvatate ovaj ugovor i uslove do kojih smo naveli veze. U ovom ugovoru su navedene i veze do određenih informacija. Veze do uslova koji obavezuju vas i nas su sledeće:

OGRANIČENA MALOPRODAJNA GARANCIJA

Da li Microsoft pruža OGRANIČENU GARANCIJU za softver? Da, osim za probni softver, koji se licencira „takav kakav jeste“ i bez izričitih garancija, jemstava ili uslova. Microsoft garantuje da će pravilno licencirani softver suštinski funkcionisati u skladu sa opisom u bilo kojim Microsoft materijalima koji se dobijaju uz softver. Ova ograničena garancija ne obuhvata probleme koje vi izazovete, koji se jave kada ne pratite naša uputstva ili koji su izazvani događajima van razumne kontrole korporacije Microsoft. Ograničena garancija počinje da važi kada prvi korisnik vaše kopije softvera dobije tu kopiju i traje godinu dana. Svi dodaci, ispravke ili zamene za softver koje možete da primite od korporacije Microsoft tokom tih godinu dana su takođe pokriveni garancijom, ali samo do kraja tog perioda od godinu dana ili tokom 30 dana, šta bude duže. Prenos softvera neće produžiti period važenja ograničene garancije. Microsoft ne daje nikakve druge izričite garancije, jemstva ili uslove. MICROSOFT ISKLJUČUJE SVE PODRAZUMEVANE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI ONE O PODESNOSTI ZA PRODAJU, PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJU PRAVA. AKO VAŠ LOKALNI ZAKON NE DOPUŠTA DA MICROSOFT ISKLJUČUJE PODRAZUMEVANE GARANCIJE, ONDA ĆE SVE PODRAZUMEVANE GARANCIJE, JEMSTVA ILI USLOVI VAŽITI SAMO TOKOM PERIODA VAŽENJA OGRANIČENE GARANCIJE I BIĆE OGRANIČENI ONOLIKO KOLIKO VAŠ LOKALNI ZAKON TO DOPUŠTA. AKO VAŠ LOKALNI ZAKON ZAHTEVA DUŽI PERIOD VAŽENJA OGRANIČENE GARANCIJE, ONDA ĆE UPRKOS OVOM UGOVORU VAŽITI TAJ DUŽI PERIOD VAŽENJA, ALI MOŽETE DA PRIMENITE SAMO ONE PRAVNE LEKOVE KOJI SU OPISANI U OVOM UGOVORU. . U odeljku pri kraju ovog ugovora objašnjeno je kako možete da ostvarite pravo na usluge iz ove ograničene garancije.
Samo za Australiju: Uz našu robu dobija se garancija koja se ne može izuzeti prema Zakonu o zaštiti potrošača u Australiji. Imate pravo na zamenu ili refundaciju u slučaju velikog kvara i kompenzaciju u slučaju razumno predvidivog gubitka ili štete. Takođe imate pravo na popravku robe ili zamenu ako roba nije odgovarajućeg kvaliteta ili ako nije veliki kvar.
Šta se dešava ukoliko Microsoft prekrši svoju garanciju? Ukoliko Microsoft prekrši svoju ograničenu garanciju, vaš jedini pravni lek je popravka ili zamena softvera. Dostupna je i opcija povraćaja novca u iznosu koji ste platili za softver umesto njegove popravke ili zamene. Pre povraćaja novca, morate da deinstalirate softver i da ga vratite korporaciji Microsoft zajedno sa dokazom o kupovini.
Šta se dešava ukoliko Microsoft prekrši neki deo ovog ugovora? UKOLIKO POSTOJI OSNOVA ZA NADOKNADU ŠTETE OD STRANE KORPORACIJE MICROSOFT, MOŽETE DA NADOKNADITE SAMO DIREKTNE ŠTETE U MAKSIMALNOM IZNOSU KOJI STE PLATILI ZA SOFTVER. NE MOŽETE DA NADOKNADITE NIJEDNU DRUGU VRSTU ŠTETE, UKLJUČUJUĆI POSLEDIČNE ŠTETE, ŠTETE U VIDU IZGUBLJENE DOBITI, POSEBNE, POSREDNE ILI SLUČAJNE ŠTETE. Isključenja nadoknade štete i ograničenja navedena u ovom ugovoru primenjuju se čak i ukoliko vam popravkom ili zamenom softvera ili povraćajem novca za softver gubitak nije u potpunosti nadoknađen ili ukoliko je Microsoft znao ili je trebalo da zna za mogućnost nastanka štete. NEKE DRŽAVE I ZEMLJE NE DOPUŠTAJU ISKLJUČENJA ILI OGRANIČENJA SLUČAJNIH, POSLEDIČNIH ILI DRUGIH ŠTETA, TAKO DA SE OVA OGRANIČENJA ILI ISKLJUČENJA MOŽDA NEĆE PRIMENJIVATI U VAŠEM SLUČAJU. UKOLIKO LOKALNI ZAKON DOZVOLJAVA DA VAM MICROSOFT NADOKNADI DRUGU ŠTETU ČAK I KADA MI TO NE DOZVOLJAVAMO, NE MOŽETE DA NADOKNADITE IZNOS VEĆI OD ONOG KOJI STE PLATILI ZA SOFTVER.

GARANTNI POSTUPAK

Da biste ostvarili usluge iz ograničene garancije, morate da imate dokaz o kupovini.
 • 1. Sjedinjene Američke Države i Kanada. Da biste dobili informacije o usluzi na osnovu ograničene garancije ili informacije o tome kako možete da dobijete povraćaj novca za softver nabavljen u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi, kontaktirajte Microsoft telefonom na broj (800) MICROSOFT, poštom na adresu Microsoft Customer Service and Support, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 ili posetite adresu microsoft.com/info/nareturns.htm .
 • 2. Evropa, Bliski istok i Afrika. Ako ste softver nabavili u Evropi, na Bliskom istoku ili u Africi, Microsoft Ireland Operations Limited izdaje ovu ograničenu garanciju. Da biste ostvarili pravo na usluge iz ograničene garancije, morate da kontaktirate Microsoft Ireland Operations Limited, Customer Care Centre, Atrium Building Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland ili Microsoft filijalu u svojoj zemlji (posetite adresu microsoft.com/worldwide ).
 • 3. Australija. Ako ste softver nabavili u Australiji, da biste ostvarili usluge, kontaktirajte korporaciju Microsoft na broj 13 20 58 ili na adresu Microsoft Pty Ltd, 1 Epping Road, North Ryde NSW 2113 Australia.
 • 4. Ostale zemlje. Ako ste softver nabavili u drugoj zemlji, kontaktirajte Microsoft filijalu u svojoj zemlji (posetite adresu microsoft.com/worldwide ).

OEM USLOVI LICENCIRANJA

Hvala vam što ste odabrali računar na kome je unapred instaliran Microsoft Office 2013. Ovo je ugovor o licenciranju između vas i proizvođača računara ili stručnjaka za instalaciju softvera koji distribuira softver Microsoft Office 2013 uz računar. Ovaj ugovor opisuje vaša prava na korišćenje softvera Office 2013. Da bismo vam olakšali čitanje, ugovor smo podelili na dva dela. Prvi deo sadrži uvodne termine; nakon toga slede delovi „Dodatni uslovi„ i “Ograničena garancija“, koji sadrže detaljnije informacije. Trebalo bi da pregledate čitav ugovor, uključujući i uslove do kojih smo naveli vezu, jer su svi uslovi važni i zajedno sačinjavaju ovaj ugovor koji važi za vas. Uslove do kojih smo naveli veze možete da pregledate tako što ćete nalepiti vezu za preusmeravanje u prozor pregledača. DODATNI USLOVI SADRŽE KLAUZULU O OBAVEZUJUĆOJ ARBITRAŽI I ODRICANJE OD ZAJEDNIČKE TUŽBE. AKO ŽIVITE U SJEDINJENIM DRŽAVAMA, OVI USLOVI MOGU DA UTIČU NA VAŠA PRAVA NA REŠAVANJE SPOROVA SA PROIZVOĐAČEM ILI STRUČNJAKOM ZA INSTALACIJU SOFTVERA, KAO I SA KORPORACIJOM MICROSOFT, TAKO DA BI TREBALO DA IH PAŽLJIVO PROČITATE.
PRIHVATANJEM OVOG UGOVORA ILI KORIŠĆENJEM SOFTVERA PRIHVATATE SVE OVE USLOVE I DAJETE SVOJ PRISTANAK ZA PRENOŠENJE ODREĐENIH INFORMACIJA TOKOM AKTIVACIJE I ZA INTERNET FUNKCIJE SOFTVERA. UKOLIKO NE PRIHVATATE OVE USLOVE I NISTE SAGLASNI SA NJIMA, NE MOŽETE DA KORISTITE SOFTVER NI NJEGOVE FUNKCIJE. Umesto toga, možete da se obratite proizvođaču ili stručnjaku za instalaciju softvera da biste se informisali o njihovim smernicama za povraćaj novca i vratili softver ili računar kako biste dobili novac ili kredit na osnovu tih smernica. Morate se pridržavati ovih smernica, na osnovu kojih će možda biti potrebno da vratite softver sa celokupnim računarom na kome je on instaliran da biste mogli da dobijete povraćaj novca ili kredita.
Kako mogu da koristim softver? Ovaj softver se licencira, ne prodaje se. Na osnovu ovog ugovora vam dajemo pravo da pokrenete jedan primerak samo na računaru za koji ste nabavili softver (licencirani računar), kako bi ga istovremeno koristila jedna osoba, ali samo ukoliko ste saglasni sa svim uslovima ovog ugovora. Naša licenca za softver se trajno dodeljuje licenciranom računaru. Pogledajte Dodatne uslove da biste pronašli licence i uslove koji su specifični za pojedine zemlje, Verzije sa ograničenim pravima i Specijalna izdanja softvera. Komponente softvera se licenciraju kao jedna jedinica. Ne možete da razdvajate ili virtuelizujete komponente i da ih instalirate na različitim računarima. Softver može da obuhvata više od jedne verzije, kao što su 32-bitna i 64-bitna verzija, a u jednom trenutku možete da koristite samo jednu od tih verzija. Ova licenca se dodeljuje za direktno korišćenje softvera samo preko mehanizama za unos na licenciranom računaru, kao što su tastatura, miš ili dodirni ekran, osim na dozvoljeni način korišćenja opisan u odeljku „Daljinski pristup“ u nastavku. Ne daje dozvolu za instaliranje softvera na server ili za korišćenje na drugom računaru ili uređaju ili preko drugog računara ili uređaja koji su povezani sa serverom preko interne ili eksterne mreže. Softver se ne licencira za potrebe komercijalnog hostinga. Više informacija o virtuelizaciji i scenarijima upotrebe za više korisnika pronaći ćete u odeljku „Dodatni uslovi“.
Kako mogu da pribavim rezervnu kopiju? Rezervnu kopiju softvera možete da poručite ili preuzmete sa adrese microsoft.com/office/backup . Rezervnu kopiju softvera ne smete da distribuirate. Nju možete da koristite samo za ponovno instaliranje softvera na licencirani računar.
Mogu li da prenesem softver na drugi računar ili drugog korisnika? Ne možete da prenesete softver na drugi računar ili drugog korisnika. Možete direktno da prenesete softver trećem licu samo instaliran na licencirani računar, sa nalepnicom sa Certifikatom o autentičnosti i ovim ugovorom. Pre prenosa, treće lice mora da se saglasi da se ovaj ugovor primenjuje na prenos i korišćenje softvera. Ne smete da zadržite nijednu kopiju softvera.
AKO ŽIVITE U NEMAČKOJ, GORENAVEDENA ODREDBA (Mogu li da prenesem softver na drugog korisnika ili računar?) NE PRIMENJUJE SE NA VAS. Zamenjuje je sledeće: Svaki prenos softvera i prava na korišćenje softera trećem licu biće u skladu sa zakonskim odredbama.
Kako funkcioniše aktivacija preko interneta? Aktivacija povezuje korišćenje softvera sa određenim računarom ili uređajem. Tokom aktivacije, softver će automatski stupiti u kontakt sa korporacijom Microsoft ili sa njenom filijalom kako bi potvrdio da je licenca povezana sa licenciranim računarom. Ovaj proces se naziva „aktivacija“. Pošto je cilj aktivacije identifikacija neovlašćenih izmena funkcija za licenciranje ili aktivaciju softvera, kao i sprečavanje drugih neovlašćenih upotreba softvera, nemate pravo da koristite softver nakon vremena dozvoljenog za aktivaciju i ne možete da premostite niti zaobiđete aktivaciju. Ako tokom dozvoljenog vremena za aktivaciju niste uneli šifru proizvoda, većina funkcija softvera će prestati da funkcioniše.
Da li softver prikuplja lične informacije? Ako se povezujete sa internetom preko računara, neke funkcije softvera će se možda povezivati sa računarskim sistemima korporacije Microsoft ili dobavljača usluga radi slanja ili prijema informacija. Možda nećete uvek primiti posebno obaveštenje da je došlo do povezivanja. Ako odlučite da koristite neke od ovih funkcija, pristajete da prilikom korišćenja tih funkcija šaljete ili primate ove informacije. Veliki broj ovih funkcija možete da isključite, a možete i da odaberete da ih ne koristite.
Kako Microsoft koristi vaše informacije? Microsoft koristi informacije koje prikupi pomoću funkcija softvera kako bi nadogradio ili popravio softver, kao i da bi na drugi način poboljšao svoje proizvode i usluge. U određenim okolnostima, Microsoft ih takođe deli sa drugima. Na primer, Microsoft deli izveštaje o greškama sa relevantnim proizvođačima hardvera i softvera kako bi ti proizvođači mogli da koriste informacije za poboljšanje načina funkcionisanja svojih proizvoda sa Microsoft proizvodima. Prihvatate da Microsoft može da koristi i otkriva ove informacije na način koji je opisan u Izjavi o privatnosti korporacije Microsoft, koja se nalazi na adresi r.office.microsoft.com/r/rlidOOPrivacyState15HighLight?clid=2074 .
Na šta se primenjuje ovaj ugovor? Ovaj ugovor (uključujući sve odštampane primerke uslova licenciranja koji su priloženi uz ovaj softver) primenjuje se na softver, medijume na kojima ste dobili softver (ukoliko ih ima), kao i na sve Microsoft ispravke, dodatke i usluge za softver, osim ukoliko se uz njih ne dobijaju drugi uslovi.
Da li postoji nešto što mi nije dozvoljeno da radim sa softverom? Da. Pošto se softver licencira, a ne prodaje, proizvođač, stručnjak za instalaciju softvera i Microsoft zadržavaju sva prava (kao što su prava po zakonu o zaštiti intelektualne svojine) koja se izričito ne dodeljuju ovim ugovorom. Posebno, ova licenca vam ne daje pravo da radite i ne smete da radite sledeće: objavljujete, kopirate (ne odnosi se na dozvoljenu rezervnu kopiju), iznajmljujete, dajete pod zakup ili pozajmljujete softver; prenosite softver (osim na način dozvoljen ovim ugovorom), pokušavate da zaobiđete tehničke mere za zaštitu u okviru softvera, vršite reverzni inženjering, dekompilaciju ili rastavljanje softvera, osim ukoliko vam zakoni zemlje u kojoj živite to dozvoljavaju čak i ako vam naš ugovor to ne dozvoljava. U tom slučaju, možete da radite samo ono što je dozvoljeno zakonom. Prilikom upotrebe internet funkcija, ne možete da koristite te funkcije na način koji bi drugima onemogućio da ih koriste niti da pokušate da neovlašćeno pristupite bilo kojoj usluzi, podacima, nalogu ili mreži.
A šta je sa nadogradnjom ili konverzijom softvera? Ako instalirate softver obuhvaćen ovim ugovorom kao nadogradnju ili konverziju za vaš postojeći softver koji ste dobili sa licenciranim računarom, nadogradnja ili konverzija zamenjuje originalni softver za koji vršite nadogradnju ili konverziju. Ne zadržavate nikakva prava na originalni softver nakon što obavite nadogradnju i ne možete da nastavite da ga koristite ili da ga na bilo koji način prenosite. Ovaj ugovor reguliše vaša prava da koristite softver za nadogradnju i zamenjuje ugovor za softver sa kojeg ste izvršili nadogradnju.

DODATNI USLOVI

 • A. PRAVA LICENCIRANJA I SCENARIJI UPOTREBE ZA VIŠE KORISNIKA
  • 1. Računar. U ovom ugovoru, „računar“ označava hardverski sistem (fizički ili virtuelni) sa uređajem za skladištenje koji ima mogućnost pokretanja softvera. Hardverska particija ili pljosnati server smatraju se računarom.
  • 2. Multiplikovane ili objedinjene veze. Ne možete da koristite hardver ili softver za multiplikovanje ili objedinjavanje veza ili da na neki drugi način dozvoljavate većem broju korisnika ili većem broju računara ili uređaja da pristupaju softveru ili da ga koriste posredno preko licenciranog računara.
  • 3. Upotreba u virtuelnom okruženju. Ako softver za virtuelizaciju, uključujući client hyper-v, koristite za kreiranje jednog virtuelnog računara ili više njih na hardverskom sistemu jednog računara, svaki virtuelni računar, kao i fizički računar, smatra se zasebnim računarom za potrebe ovog ugovora. Ova licenca vam omogućava da koristite samo jednu kopiju softvera za korišćenje na jednom računaru, bilo da li je računar fizički ili virtuelni. Ako želite da koristite softver na više računara, morate da nabavite zasebne kopije softvera i zasebnu licencu za svaku kopiju. Sadržaj zaštićen tehnologijom za upravljanje digitalnim pravima ili nekom drugom tehnologijom šifrovanja celog volumena disk jedinice možda će biti manje bezbedan u virtuelnom okruženju.
  • 4. Daljinski pristup: Korisnik koji prvenstveno koristi licencirani računar je „primarni korisnik“. Primarni korisnik može da daljinski pristupa softveru instaliranom na licenciranom uređaju i da ga daljinski koristi sa bilo kog drugog uređaja dok god softver instaliran na licenciranom uređaju drugi korisnik istovremeno ne koristi daljinski. Izuzetak od ovog pravila je da možete dozvoliti drugim korisnicima da istovremeno pristupaju softveru kako bi vam pružili tehničku podršku.
 • B. OBAVEZUJUĆA ARBITRAŽA I ODRICANJE OD ZAJEDNIČKE TUŽBE
  • 1. Primena. Ovaj odeljak B se odnosi na sporove, S TIM ŠTO NE OBUHVATA SPOROVE VEZANE ZA PRIMENU ILI VALJANOST VAŠIH PRAVA NAD INTELEKTUALNOM SVOJINOM, PRAVA NAD INTELEKTUALNOM SVOJINOM PROIZVOĐAČA ILI STRUČNJAKA ZA INSTALACIJU SOFTVERA, KAO NI PRAVA NAD INTELEKTUALNOM SVOJINOM NEKOG OD NAŠIH DAVALACA LICENCE. Spor označava bilo koji spor, radnju ili neko drugo neslaganje između vas i proizvođača ili stručnjaka za instalaciju softvera, ili između vas i korporacije Microsoft, koji se tiču softvera (uključujući njegovu cenu) ili ovog ugovora, bilo na osnovu ugovora, garancije, delikta, statuta, propisa, uredbe ili po nekoj drugoj pravnoj ili pravičnoj osnovi. „Spor“ će imati najšire moguće značenje dozvoljeno zakonom.
  • 2. Obaveštenje o sporu. U slučaju da dođe do spora, vi, proizvođač ili stručnjak za instalaciju softvera morate da pošaljete drugoj strani Obaveštenje o sporu, koje predstavlja pismenu izjavu sa imenom, adresom i kontakt informacijama strane koja ga šalje, razloge pokretanja spora i traženi pravni lek. Pošaljite ga U.S. Mail-om proizvođaču ili stručnjaku za instalaciju softvera, ATTN: LEGAL DEPARTMENT. Proizvođač ili stručnjak za instalaciju softvera će poslati Obaveštenje o sporu na vašu U.S. Mail adresu, ukoliko je imate, ili u suprotnom na vašu e-adresu. Vi i proizvođač ili stručnjak za instalaciju softvera ćete pokušati da rešite spor neformalnim dogovorom u roku od 60 dana od dana slanja Obaveštenja o sporu. Nakon 60 dana, vi, proizvođač ili stručnjak za instalaciju softvera možete da započnete arbitražu.
  • 3. Sud za sporove oko manjih novčanih iznosa. Bilo koji spor možete da pokrenete pred sudom za sporove oko manjih novčanih iznosa u zemlji boravka ili na glavnoj lokaciji poslovanja proizvođača ili stručnjaka za instalaciju softvera ukoliko spor ispunjava sve uslove za pokretanje pred sudom za sporove oko manjih novčanih iznosa. Sporove možete da pokrećete pred sudom za sporove oko manjih novčanih iznosa bez obzira da li ste prvo pokušali da ih rešite neformalnim dogovorom.
  • 4. OBAVEZUJUĆA ARBITRAŽA. AKO VI I PROIZVOĐAČ ILI STRUČNJAK ZA INSTALACIJU SOFTVERA, ILI MICROSOFT, BILO KOJI SPOR NE REŠITE NEFORMALNIM DOGOVOROM ILI PRED SUDOM ZA SPOROVE OKO MANJIH NOVČANIH IZNOSA, SPOR ĆE SE ISKLJUČIVO REŠAVATI POMOĆU OBAVEZUJUĆE ARBITRAŽE. ODRIČETE SE PRAVA DA NA SUDU PRED SUDIJOM I POROTOM POKRENETE BILO KOJI SPOR (ILI DA U NJEMU UČESTVUJETE KAO STRANA ILI JEDAN OD TUŽILACA U ZAJEDNIČKOJ TUŽBI). Umesto toga, svi sporovi biće rešavani pred nezavisnim arbitrom čija će odluka biti konačna, osim u slučaju ograničenog prava na žalbu po osnovu Federalnog zakona o arbitraži. Svaki sud koji je nadležan za strane u sporu može da izvrši odluku arbitra.
  • 5. ODRICANJE OD ZAJEDNIČKE TUŽBE. SVI SUDSKI POSTUPCI KOJIMA SE REŠAVAJU ILI VODE BILO KOJI SPOROVI PRED BILO KOJIM SUDOM BIĆE POKRETANI ISKLJUČIVO POJEDINAČNO. NI VI NI PROIZVOĐAČ ILI STRUČNJAK ZA INSTALACIJU SOFTVERA, A NI MICROSOFT, NEĆETE ZAHTEVATI DA SE BILO KOJI SPOR POKREĆE KAO ZAJEDNIČKA TUŽBA, KAO TUŽBA OD JAVNOG ZNAČAJA KOJU PODNOSI PRIVATNI TUŽILAC ILI DA U BILO KOM DRUGOM SUDSKOM POSTUPKU BILO KOJA STRANA NASTUPA ILI PREDLAŽE DA NASTUPA KAO NEČIJI PREDSTAVNIK. NIJEDNA ARBITRAŽA ILI SUDSKI POSTUPAK NEĆE BITI KOMBINOVANI SA NEKOM DRUGOM ARBITRAŽOM ILI POSTUPKOM BEZ PRETHODNOG PISMENOG ODOBRENJA SVIH STRANA ZA SVE ARBITRAŽE I SUDSKE POSTUPKE NA KOJE SE TO ODNOSI.
  • 6. Procedura arbitraže. Sve arbitraže će obavljati Američka arbitražna asocijacija („AAA“) u skladu sa Pravilnikom o trgovačkoj arbitraži. Ukoliko ste fizičko lice i koristite softver za lične ili kućne potrebe ili ukoliko je vrednost spora 75.000 USD ili manje nezavisno od toga da li ste fizičko lice ili od toga kako koristite softver, takođe će se primenjivati Dodatne procedure za sporove u vezi sa klijentima asocijacije AAA. Da biste započeli arbitražu, asocijaciji AAA prosledite obrazac Zahteva za arbitražu na osnovu Pravilnika o trgovačkoj arbitraži. Možete da zatražite telefonsku ili ličnu raspravu u skladu sa pravilima asocijacije AAA. Kod sporova u vrednosti od 10.000 USD ili manje, sve rasprave će se obavljati telefonom osim ukoliko arbitar ne pronađe dobar razlog za održavanje lične rasprave. Više informacija potražite na adresi adr.org ili pozovite 1-800-778-7879. Prihvatate da ćete arbitražu započeti samo u svojoj zemlji boravka ili na glavnoj lokaciji poslovanja proizvođača ili stručnjaka za instalaciju softvera. Proizvođač ili stručnjak za instalaciju softvera prihvata da će arbitražu započeti samo u vašoj zemlji boravka. Arbitar bi mogao da vam lično dosudi naknadu štete kao što bi to mogao da uradi sud. Arbitar bi mogao da dosudi deklarativnu ili zaštitnu meru samo vama lično i samo u meri koja je potrebna za ispunjavanje ličnog zahteva.
  • 7. ‬Naknade i podsticaji arbitraže.
    • i. Sporovi oko iznosa od 75.000 USD ili manjeg. Proizvođač ili stručnjak za instalaciju softvera će odmah nadoknaditi vaše troškove pokretanja postupka i platiti naknade i troškove asocijacije AAA i arbitra. Ukoliko odbijete poslednju pismenu ponudu za poravnanje koju su vam proizvođač ili stručnjak za instalaciju softvera uputili pre imenovanja arbitra („poslednja pismena ponuda“), odluku o sporu (koja se naziva „presuda“) treba da donese arbitar. Ukoliko vam arbitar dodeli više od poslednje pismene presude, proizvođač ili stručnjak za instalaciju softvera će vam dati tri podsticaja: (1) platiće veći iznos o kome je doneta presuda ili 1.000 USD; (2) platiće iznos dvostruko veći od razumnog iznosa advokatskih troškova, ukoliko ih imate; i (3) nadoknadiće sve troškove (uključujući nadoknade i troškove stručnih svedoka) koje vaš advokat razumno ostvari za istraživanje, pripremu i ispunjavanje vašeg zahteva za arbitražom. Arbitar će odrediti iznose.
    • ii. Sporovi oko novčanih iznosa većih od 75.000 USD. Pravila asocijacije AAA regulisaće plaćanje troškova pokretanja postupka, kao i naknade i troškove asocijacije AAA i arbitra.
    • iii. Sporovi oko bilo kog novčanog iznosa. U slučaju svih arbitraža koje vi pokrenete, proizvođač ili stručnjak za instalaciju softvera će tražiti povraćaj nadoknada i troškova asocijacije AAA i arbitra ili vaših troškova pokretanja postupka koje je nadoknadio samo u slučaju da arbitar odluči da je arbitraža neosnovana ili pokrenuta iz neodgovarajućih razloga. U slučaju svih arbitraža koje pokrenu proizvođač ili stručnjak za instalaciju softvera, oni će odmah platiti sve naknade i troškove pokretanja postupka, kao i naknade i troškove asocijacije AAA i arbitra. Nezavisno od arbitraže, od vas neće tražiti povraćaj advokatskih naknada ili troškova. Naknade i troškovi se ne uzimaju u obzir prilikom određivanja iznosa oko koga se vodi spor.
  • 8. Tužbe ili sporovi moraju da se pokrenu u roku od godinu dana. U meri koja je dozvoljena zakonom, svaka tužba ili spor na osnovu ovog ugovora na koje se odnosi Odeljak B moraju da se u roku od godinu dana pokrenu pred sudom za sporove oko manjih novčanih iznosa (Odeljak B.3) ili da se u istom roku započne arbitraža (Odeljak B.4). Rok od jedne godine započinje kada su tužba ili spor mogli da se prvi put pokrenu. Ako takva tužba ili spor nisu pokrenuti u roku od godinu dana, njihovo pokretanje biće trajno zabranjeno.
  • 9. Razdvojivost. Ako se utvrdi da je odricanje od zajedničke tužbe navedeno u Odeljku B.5 nezakonito ili nesprovodivo u vezi sa celokupnim sporom ili nekim njegovim delovima, onda se Odeljak B (arbitraža) neće primenjivati na te delove. Umesto toga, ovi će delovi biti razdvojeni i biće vođeni pred sudom, zajedno sa preostalim delovima na koje se primenjuje arbitraža. Ako se utvrdi da je neka druga odredba Odeljka B nezakonita ili nesprovodiva, ta odredba će biti razdvojena od ostatka Odeljka B koji će ostati pravosnažan.
  • 10. Treće lice-korisnik. Korporacija Microsoft nije strana u ovom ugovoru, već treće lice-korisnik ugovora između vas i proizvođača ili stručnjaka za instalaciju softvera koje rešava sporove putem neformalnog dogovora i arbitraže. Ukoliko dođe do spora između vas i korporacije Microsoft, Microsoft prihvata da uradi sve na šta je proizvođač ili stručnjak za instalaciju softvera pristao u Odeljku B, dok vi prihvatate da ćete u pogledu korporacije Microsoft uraditi sve što se od vas traži u Odeljku B u pogledu proizvođača ili stručnjaka za instalaciju softvera. Pošaljite poštom Obaveštenje o sporu sa korporacijom Microsoft na adresu Microsoft Corporation, ATTN: LCA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399. Možete da započnete arbitražu ili pokrenete slučaj pred sudom za sporove oko manjih novčanih iznosa protiv korporacije Microsoft samo u svojoj zemlji boravka ili u okrugu King u državi Vašington.
 • C. IZBOR ZAKONA
  • Zakoni države ili zemlje u kojoj živite regulišu sve tužbe i sporove po osnovu ovog ugovora, uključujući i tužbe zbog kršenja ugovora i tužbe zbog kršenja državnih zakona o zaštiti potrošača, zakona o nelojalnoj konkurenciji, zakona o podrazumevanoj garanciji, neosnovanom obogaćenju i u slučaju delikta. Ako ste softver nabavili u ma kojoj drugoj državi, primenjuju se zakoni te države. Ovaj ugovor opisuje određena zakonska prava. Možda ćete imati i druga prava, uključujući prava potrošača, prema zakonima svoje države ili zemlje. Možete imati i prava u odnosu na stranu od koje ste nabavili softver. Ovaj ugovor ne menja ta druga prava ako zakoni vaše države ili zemlje ne dozvoljavaju takvu promenu prava.
 • D. AKTIVACIJA
  • 1. Više informacija o tome kako aktivacija funkcioniše. Tokom aktivacije softver će korporaciji Microsoft poslati informacije o softveru i računaru. Ove informacije obuhvataju verziju, verziju licence, jezik i šifru proizvoda softvera, adresu internet protokola računara i informacije izvedene iz hardverske konfiguracije računara. Više informacija o aktivaciji potražite na adresi microsoft.com/piracy/activation.mspx . Ako je licencirani računar povezan sa internetom, softver će automatski da se poveže sa Microsoft lokacijom radi aktivacije. Takođe možete ručno da izvršite aktivaciju softvera preko interneta ili telefonom. U oba slučaja možda će vam biti naplaćene usluge interneta ili telefona.
  • 2. Ponovna aktivacija. Neke promene komponenti računara ili softvera mogu da zahtevaju da izvršite ponovnu aktivaciju softvera.
  • 3. Neuspešna aktivacija. Ako se tokom aktivacije na mreži utvrdi da su funkcije licenciranja ili aktivacije softvera falsifikovane ili neispravno licencirane, aktivacija neće biti uspešna. Softver će vas obavestiti da li je instalirani primerak softvera nepravilno licenciran. Pored toga, primaćete podsetnike da treba da nabavite ispravno licencirani primerak softvera.
  • 4. Ispravke i nadogradnje. Ispravke ili nadogradnje za softver možete da nabavljate samo od korporacije Microsoft ili od ovlašćenih izvora. Određene nadogradnje, podrška i druge usluge mogu da se nude samo korisnicima originalnog Microsoft softvera. Da biste identifikovali originalni Microsoft softver, posetite lokaciju howtotell.com .
 • E. INTERNET FUNKCIJE; PRIVATNOST
  • Sledeće funkcije softvera koriste internet protokole, koji korporaciji Microsoft (ili njenim dobavljačima ili pružaocima usluga) šalju informacije o računaru, kao što su adresa internet protokola, tip operativnog sistema i pregledača, ime i verzija softvera koji koristite i jezički kôd računara na koji ste instalirali softver. Microsoft koristi ove informacije da bi vam stavio na raspolaganje internet funkcije u skladu sa Izjavom o privatnosti za Office 2013 navedenom na adresi r.office.microsoft.com/r/rlidOOPrivacyState15HighLight?clid=2074 . Neke internet funkcije mogu da se isporučuju kasnije preko usluge Update korporacije Microsoft.
  • 1. Pristanak na internet usluge. Dolenavedene funkcije softvera, kao i one navedene u Izjavi o privatnosti za Office 2013, povezuju se sa računarskim sistemima korporacije Microsoft ili dobavljača usluga preko interneta. U nekim slučajevima, nećete dobiti posebno obaveštenje kada se veza uspostavi. Ove funkcije možete da isključite ili da ih ne koristite u nekim slučajevima. Više informacija o ovim funkcijama potražite u Izjavi o privatnosti za Office 2013 na adresi r.office.microsoft.com/r/rlidOOPrivacyState15HighLight?clid=2074 . KORIŠĆENJEM OVIH FUNKCIJA, DAJETE SVOJ PRISTANAK NA PRENOS OVIH INFORMACIJA. Microsoft ne koristi te informacije za identifikovanje ili kontakt sa vama.
  • 2. Program za poboljšanje korisničkog iskustva (CEIP). Ovaj softver koristi CEIP program. CEIP program automatski šalje korporaciji Microsoft informacije o vašem hardveru i načinu na koji koristite ovaj softver. Te informacije ne koristimo za identifikovanje ili kontakt sa vama. CEIP će povremeno preuzimati malu datoteku na vaš računar. Ova datoteka pomaže nam da prikupimo informacije o problemima na koje ste naišli tokom korišćenja softvera. Kada budu dostupne, nove informacije pomoći za te greške mogu takođe automatski da se preuzmu. Da biste saznali više o CEIP programu, posetite microsoft.com/products/ceip/SR-LATN-CS/privacypolicy.mspx .
  • 3. Funkcije na mreži i sadržaj. Funkcije softvera mogu da od korporacije Microsoft preuzimaju sadržaj na mreži i da vam ga dostavljaju. Određene funkcije mogu da vam dozvole i da pretražujete informacije na mreži i da im pristupate. Primeri ovih funkcija obuhvataju clip art kolekcije, predloške, obuku na mreži, podršku i pomoć na mreži i Outlook Weather na Kalendaru. Ako sačuvate predložak koji je obezbedio Office.com, informacije će biti poslate na mreži korporaciji Microsoft, kao što su informacije koje identifikuju predložak, ali neće biti poslat određeni dokument koji ste napravili pomoću tog predloška. Ove informacije se koriste da biste dobili sadržaj koji ste zahtevali i za poboljšanje naših usluga. Možete da izaberete da ne koristite ove funkcije i sadržaj na mreži. Više informacija potražite u Izjavi o privatnosti za Office 2013 do koje smo naveli vezu pri kraju ovog ugovora.
  • 4. Kolačići. Ako odlučite da koristite funkcije na mreži u okviru softvera, kao što su pomoć i podrška na mreži i predlošci, moguće je da će biti postavljani kolačići. Da biste saznali kako da blokirate, kontrolišete i brišete kolačiće, pročitajte odeljak o kolačićima Izjave o privatnosti za Office 2013 do koje smo naveli vezu pri kraju ovog ugovora.
  • 5. Office 2013 na operativnom sistemu Windows 8. Ako koristite softver na Windows 8 računaru i omogućili ste funkcije i sadržaj na mreži softvera, prijavljivanjem na Windows 8 pomoću Microsoft naloga ćete se automatski prijaviti na softver pomoću istog Microsoft naloga. Ovo vam omogućava da skladištite datoteke na mreži na usluzi OneDrive i da im pristupate, kao i da koristite prednosti usluge Office Roaming Service bez potrebe da ponovo unosite korisničko ime i lozinku za Microsoft nalog. Više informacija o prijavljivanju na softver pomoću Microsoft naloga i usluzi Office Roaming Service potražite u Izjavi o privatnosti za Office 2013 do koje smo naveli vezu pri kraju ovog ugovora.
  • 6. Digitalni certifikati. Softver koristi digitalne certifikate. Ovi digitalni certifikati potvrđuju identitet korisnika interneta koji šalju šifrovane informacije na osnovu standarda x.509. Oni takođe mogu da se koriste za digitalno potpisivanje datoteka i makroa kako bi se proverili integritet i poreklo sadržaja datoteka. Softver preuzima certifikate i ažurira liste opoziva certifikata preko interneta, ako je internet veza raspoloživa.
  • 7. Automatske ispravke. Softver sa tehnologijom Click-to-Run (kliknite da biste pokrenuli) može povremeno da proverava na Microsoft lokaciji da li postoje ispravke i dodaci za softver. Ukoliko ih softver pronađe, ove ispravke i dodaci mogu automatski da budu preuzeti i instalirani na licencirani računar.
  • 8. Korišćenje informacija. Microsoft može da koristi informacije o računaru, izveštaje o greškama i izveštaje o malveru da bi poboljšao naš softver i usluge. Takođe možemo da ih delimo sa drugima, kao što su prodavci hardvera i softvera. Oni mogu da koriste ove informacije kako bi poboljšali rad svojih proizvoda sa Microsoft softverom.
  • 9. Zloupotreba internet usluga. Ne smete da koristite ove usluge na način koji je za njih štetan ili koji ometa druge korisnike da ih koriste. Ne smete da koristite ove usluge da biste ostvarili neovlašćeni pristup bilo kojoj usluzi, podacima, nalogu ili mreži.
  • 10. Upravljanje pravima na informacije. Ovaj softver sadrži funkciju koja vam omogućava da kreirate sadržaj koji ne može da se štampa, kopira ili šalje drugim korisnicima bez vaše dozvole. Možda će biti potrebno da se povežete sa lokacijom Microsoft da biste prvi put koristili ovu funkciju i možda ćete povremeno morati da se ponovo povezujete sa lokacijom Microsoft da biste ažurirali ovu funkciju. Više informacija potražite na adresi o15.officeredir.microsoft.com/r/rlidIRMHelp?clid=2074 . Možete da izaberete da ne koristite ovu funkciju.
  • 11. Office Roaming Service. Ako odlučite da se prijavite na softver pomoću Microsoft naloga, uključićete Office Roaming Service. Uključivanjem usluge Office Roaming Service određene postavke (uključujući listu „Poslednji korišćeni dokumenti“, prilagođeni rečnik i vizuelne teme) šalju se serverima na mreži korporacije Microsoft gde se skladište i sa kojih se preuzimaju na vaš računar sledeći put kada se na uslugu prijavite pomoću Microsoft naloga. Više informacija o usluzi Office Roaming Service potražite u Izjavi o privatnosti za Office 2013 do koje smo naveli vezu pri kraju ovog ugovora.
 • F. DOKAZ O LICENCI
  • Važeća licenca se sastoji od sledećih elemenata: originalne šifre proizvoda, uspešne aktivacije softvera, originalne nalepnice Certifikata o autentičnosti (COA), kao i dokaza o kupovini od dobavljača originalnog Microsoft softvera. Važeća licenca takođe obuhvata i datoteku za aktivaciju softvera Office koju je na uređaj instalirao proizvođač. Ukoliko postoji COA ili druga Office oznaka, ona prilikom kupovine mora da bude pričvršćena za računar ili se mora nalaziti na pakovanju ili periferijskom uređaju proizvođača ili stručnjaka za instaliranje. Ukoliko oznaku autentičnosti dobijete zasebno od računara, ona ne predstavlja dokaz o licenci.
  • Da biste identifikovali originalni Microsoft softver, posetite lokaciju howtotell.com. .
 • G. ‬SOFTVER ZA RAD OD KUĆE I ZA STUDENTE‭
  • „Home and Student“ ‬izdanje softvera ne sme da se koristi u komercijalne svrhe niti za neprofitabilne ili profitabilne aktivnosti.
 • H. JAPAN
  • Ograničenja nekomercijalne upotrebe za „Home and Student“ izdanje softvera ne primenjuju se na vas ako živite u Japanu ili ste softver nabavili dok ste živeli u Japanu.
 • I. DODATNI ZAHTEVI ZA LICENCIRANJE I/ILI KORISNIČKA PRAVA
  • 1. Programi nezavisnih proizvođača. Ovaj softver može da sadrži programe nezavisnih proizvođača za koje vam po osnovu ovog ugovora licencu dodeljuje Microsoft, a ne treća strana. Obaveštenja za program nezavisnog proizvođača, ukoliko ih ima, navedena su samo informativno.
  • 2. Komponente fontova. Dok je softver pokrenut, možete da koristite njegove fontove za prikazivanje i štampanje sadržaja. Možete privremeno da preuzmete fontove na štampač ili drugi izlazni uređaj da biste štampali sadržaj i možete da ugrađujete fontove u sadržaj samo na način dozvoljen ograničenjima za ugradnju fontova.
  • 3. Medijski elementi. Microsoft vam daje licencu da kopirate, distribuirate, pokrećete i prikazujete medijske elemente (slike, clip art kolekcije, animacije, zvukove, muziku, video klipove, predloške i druge oblike sadržaja) dobijene u okviru softvera u projektima i dokumentima, osim što ne možete: (i) da prodajete, licencirate ili distribuirate kopije bilo kojih medijskih elemenata, samostalno ili kao proizvod, ukoliko primarnu vrednost tog proizvoda čine medijski elementi, (ii) date klijentima pravo da dalje licenciraju ili distribuiraju medijske elemente, (iii) licencirate ili distribuirate u komercijalne svrhe medijske elemente koji sadrže podatke koji mogu lično da identifikuju osobe ili prikaze državnih institucija, logotipa, žigova ili amblema, ili da koristite ove vrste slika na načine koji bi implicirali odobrenje vašeg proizvoda, entiteta ili aktivnosti ili povezanost sa njima, ili (iv) kreirate nepristojna ili klevetnička dela pomoću medijskih elemenata. Drugi medijski elementi kojima može da se pristupa na lokaciji Office.com ili drugim veb lokacijama preko funkcija softvera regulisani su uslovima na tim veb lokacijama.
  • 4. Jezički paketi i alatke za proveru. Ako nabavite jezički paket, paket sa jezičkim interfejsom ili alatku za proveru koja nudi podršku za verzije na dodatnim jezicima za softver, možete da koristite dodatne jezike sadržane u tom paketu ili alatki. Jezički paketi, paketi sa jezičkim interfejsom i alatke za proveru su deo softvera i ne mogu se koristiti zasebno.
  • 5. Probne verzije i konverzija. Deo softvera ili ceo softver mogu da budu licencirani na probnoj osnovi. Vaša prava na korišćenje probnog softvera su ograničena na probni period. Probni softver i dužina probnog perioda naznačeni su tokom procesa aktivacije. Možda ćete na raspolaganju imati opciju konverzije svojih probnih prava u pretplatu ili u trajna prava. Opcije konverzije će vam biti predstavljene na isteku probnog perioda. Ako nakon isteka probnog perioda ne izaberete opciju konverzije, većina funkcija probnog softvera prestaće da radi. PROBNI SOFTVER SE LICENCIRA „TAKAV KAKAV JESTE“ I VI SNOSITE RIZIK NJEGOVOG KORIŠĆENJA. NI PROIZVOĐAČ ILI STRUČNJAK ZA INSTALACIJU SOFTVERA, A NI MICROSOFT NE DAJU IZRIČITE GARANCIJE, JEMSTVA ILI USLOVE. NA OSNOVU LOKALNIH ZAKONA MOŽETE KAO POTROŠAČ IMATI DODATNA PRAVA KOJA OVAJ UGOVOR NE MOŽE DA PROMENI. U MERI U KOJOJ JE TO DOZVOLJENO VAŠIM LOKALNIM ZAKONIMA PROIZVOĐAČ ILI STRUČNJAK ZA INSTALACIJU SOFTVERA I MICROSOFT ISKLJUČUJU PODRAZUMEVANE GARANCIJE O PODESNOSTI ZA PRODAJU, PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE PRAVA.
  • 6. Pretplata na softver. Ako ste softver licencirali na osnovu pretplate, vaša prava na korišćenje softvera su ograničena na period pretplate. Možda ćete na raspolaganju imati opciju produženja svoje pretplate ili njene konverzije u trajnu licencu. Ako produžite svoju pretplatu, možete da nastavite sa korišćenjem softvera do isteka perioda produžetka pretplate. Pogledajte ekrane aktivacije softvera ili drugi prateći materijal da biste se upoznali sa detaljima o pretplati. Nakon isteka vaše pretplate, većina funkcija softvera prestaće da radi.
 • J. GEOGRAFSKA OGRANIČENJA I OGRANIČENJA IZVOZA
  • Ako je upotreba softvera ograničena na određeni geografski region, softver možete da aktivirate samo u tom regionu. Morate i da postupate u skladu sa svim domaćim i međunarodnim izvoznim zakonima i propisima koji se primenjuju na softver i koji obuhvataju ograničenja vezana za odredišta, krajnje korisnike i krajnju upotrebu. Više informacija o geografskim ograničenjima i ograničenjima izvoza potražite na adresama go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=141397 i microsoft.com/exporting .
 • K. PROCEDURE ZA PODRŠKU I POVRAĆAJ NOVCA
  • Za opšta pitanja o softveru obratite se proizvođaču ili stručnjaku za instalaciju softvera kako biste se upoznali sa opcijama podrške. Pogledajte broj podrške koji ste dobili uz softver. Microsoft može da pruži usluge ograničene podrške onako kako je to opisano na adresi support.microsoft.com/common/international.aspx za ispravke i dodatke koji se dobijaju direktno od korporacije Microsoft . Ako koristite softver koji nije ispravno licenciran, nećete moći da primate usluge podrške.
  • Ukoliko tražite povraćaj novca, obratite se proizvođaču ili stručnjaku za instalaciju softvera da biste se informisali o njihovim smernicama za povraćaj novca ili kredita. Morate se pridržavati ovih smernica, na osnovu kojih će možda biti potrebno da vratite softver sa celokupnim računarom na kome je on instaliran da biste mogli da dobijete povraćaj novca.
 • L. CEO UGOVOR
  • Ovaj ugovor (uključujući sve odštampane primerke uslova licenciranja ili druge uslove koji se dobijaju uz bilo koje dodatke za softver, ispravke i usluge koje pruža proizvođač ili stručnjak za instalaciju softvera, ili Microsoft, i koje vi koristite), kao i uslovi koji se nalaze na veb vezama navedenim u ovom ugovoru, predstavljaju ceo ugovor za softver i sve takve dodatke, ispravke i usluge (osim ukoliko proizvođač ili stručnjak za instalaciju softvera, ili Microsoft, ne obezbede druge uslove uz takve dodatke, ispravke ili usluge). Ovaj ugovor možete da pregledate tako što ćete posetiti adresu i microsoft.com/about/legal/en/us/intellectualproperty/useterms/default.aspx. . Saglasni ste da uslove možete pregledati i na bilo kojoj od veza navedenih u ovom ugovoru tako što ćete u traku za adresu pregledača uneti URL adrese. Saglasni ste da ćete za svaku uslugu koja je regulisana ovim ugovorom, kao i za posebne uslove do kojih je navedena veza u ovom ugovoru, pročitati uslove za tu uslugu pre nego što počnete da je koristite. Razumete da korišćenjem usluge prihvatate ovaj ugovor i uslove do kojih smo naveli veze. U ovom ugovoru su navedene i veze do određenih informacija. Veze do uslova koji obavezuju vas i nas su sledeće:

OEM OGRANIČENA GARANCIJA

Da li postoji OGRANIČENA GARANCIJA za softver? Da, osim za probni softver, koji se licencira „takav kakav jeste“ i bez izričitih garancija, jemstava ili uslova. Proizvođač ili stručnjak za instalaciju softvera garantuje da će pravilno licencirani softver u znatnoj meri funkcionisati na način opisan u originalnoj korisničkoj dokumentaciji koju Microsoft obezbeđuje uz softver. Ako ispravke ili dodatke dobijate direktno od korporacije Microsoft tokom 90-dnevnog važenja ove ograničene garancije, ovu ograničenu garanciju za njih daje Microsoft, a ne proizvođač ili stručnjak za instalaciju softvera. Ova ograničena garancija ne obuhvata probleme koje vi izazovete, koji se jave kada ne pratite uputstva ili koji su izazvani događajima van razumne kontrole proizvođača, stručnjaka za instalaciju softvera ili korporacije Microsoft. Ova ograničena garancija počinje da važi kada prvi korisnik vašeg primerka softvera dobije taj primerak i traje 90 dana. Svi dodaci, ispravke ili zamene za softver koje možete da dobijete od proizvođača, stručnjaka za instalaciju softvera ili korporacije Microsoft tokom ovog perioda od 90 dana takođe su obuhvaćeni garancijom, ali samo do kraja tog perioda ili tokom 30 dana, u zavisnosti od toga šta je duže. Prenos softvera neće produžiti period važenja ove ograničene garancije. Proizvođač ili stručnjak za instalaciju softvera i Microsoft ne daju nikakve druge izričite garancije, jemstva ili uslove. PROIZVOĐAČ ILI STRUČNJAK ZA INSTALACIJU SOFTVERA I MICROSOFT ISKLJUČUJU SVE IMPLICIRANE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI ONE O PODESNOSTI ZA PRODAJU, PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE. AKO LOKALNI ZAKON NE DOPUŠTA ISKLJUČIVANJE IMPLICIRANIH GARANCIJA, SVE IMPLICIRANE GARANCIJE, JEMSTVA ILI USLOVI ĆE VAŽITI SAMO TOKOM PERIODA VAŽENJA OVE OGRANIČENE GARANCIJE I BIĆE OGRANIČENI ONOLIKO KOLIKO LOKALNI ZAKON TO DOPUŠTA. Ako lokalni zakon zahteva duži period važenja ograničene garancije, onda će uprkos ovom ugovoru važiti taj duži period važenja, ali možete da primenite samo one pravne lekove koji su opisani u ovom ugovoru.
Samo za Australiju: Reference na „Ograničenu garanciju“ su reference na garanciju koju pruža proizvođač ili stručnjak za instalaciju softvera. Ova garancija je data pored drugih prava i pravnih lekova koje imate u skladu sa zakonom, uključujući prava i pravne lekove u skladu sa statutarnim garancijama u okviru Zakona o zaštiti potrošača u Australiji. Uz našu robu dobija se garancija koja se ne može izuzeti prema Zakonu o zaštiti potrošača u Australiji. Imate pravo na zamenu ili refundaciju u slučaju velikog kvara i kompenzaciju u slučaju razumno predvidivog gubitka ili štete. Takođe imate pravo na popravku robe ili zamenu ako roba nije odgovarajućeg kvaliteta ili ako nije veliki kvar. Roba koja je poslata na popravku može da se zameni repariranom robom iste vrste umesto zamene novom robom. Reparirani delovi se mogu koristiti prilikom popravke robe. Da biste dobili dodatne informacije o ovoj garanciji i o postupku potraživanja troškova u vezi sa garancijom (ako je važeća) kontaktirajte proizvođača ili stručnjaka za instalaciju softvera; pogledajte kontakt informacije koje su date u pakovanju sistema.
Šta se događa ukoliko proizvođač, stručnjak za instalaciju softvera ili Microsoft prekrše svoju garanciju? UKOLIKO PROIZVOĐAČ ILI STRUČNJAK ZA INSTALACIJU SOFTVERA PREKRŠE SVOJU OGRANIČENU GARANCIJU, PROIZVOĐAČ ILI STRUČNJAK ZA INSTALACIJU SOFTVERA ĆE, PO SOPSTVENOM IZBORU, (I) POPRAVITI ILI ZAMENITI SOFTVER BEZ NADOKNADE ILI (II) PRIHVATITI DA UZMU NATRAG PROIZVOD(E) UZ POVRAĆAJ PLAĆENOG NOVČANOG IZNOSA, UKOLIKO JE NEKI IZNOS PLAĆEN. PROIZVOĐAČ ILI STRUČNJAK ZA INSTALACIJU SOFTVERA (ILI KORPORACIJA MICROSOFT, UKOLIKO STE IH DIREKTNO NABAVILI OD NJE) TAKOĐE MOGU DA POPRAVE ILI ZAMENE DODATKE, ISPRAVKE I ZAMENE ZA SOFTVER ILI DA IZVRŠE POVRAĆAJ NOVČANOG IZNOSA KOJI STE PLATILI ZA NJIH, UKOLIKO JE NEKI IZNOS PLAĆEN. TO SU VAŠI JEDINI PRAVNI LEKOVI U SLUČAJU KRŠENJA OVE OGRANIČENE GARANCIJE. Obratite se proizvođaču ili stručnjaku za instalaciju softvera da biste saznali kako možete ostvariti usluge iz garancije za ovaj softver. Da biste dobili povraćaj novca, morate da obezbedite primerak dokaza o kupovini i da se pridržavate smernica za povraćaj novca proizvođača ili stručnjaka za instalaciju softvera. Ukoliko ste uz računar dobili originalnu oznaku Certifikata o autentičnosti sa šifrom proizvoda, ona mora ostati pričvršćena za računar.
Šta se događa ukoliko proizvođač, stručnjak za instalaciju softvera ili Microsoft prekrše bilo koji deo ovog ugovora? OSIM POVRAĆAJA NOVCA KOJI MOGU DA IZVRŠE PROIZVOĐAČ, STRUČNJAK ZA INSTALACIJU SOFTVERA ILI MICROSOFT, NE MOŽETE DA NADOKNADITE NIJEDNU DRUGU ŠTETU, UKLJUČUJUĆI NEPOSREDNE I POSLEDIČNE ŠTETE, ŠTETE U VIDU IZGUBLJENE DOBITI, KAO I POSEBNE, INDIREKTNE ILI SLUČAJNE ŠTETE. Isključenja nadoknade štete i ograničenja navedena u ovom ugovoru primenjuju se čak i ukoliko vam popravkom ili zamenom softvera ili povraćajem novca za softver gubitak nije u potpunosti nadoknađen ili ukoliko su proizvođač, stručnjak za instalaciju softvera ili Microsoft znali ili je trebalo da znaju za mogućnost nastanka štete. NEKE DRŽAVE I ZEMLJE NE DOPUŠTAJU ISKLJUČENJA ILI OGRANIČENJA SLUČAJNIH, POSLEDIČNIH ILI DRUGIH ŠTETA, TAKO DA SE OVA OGRANIČENJA ILI ISKLJUČENJA MOŽDA NEĆE PRIMENJIVATI U VAŠEM SLUČAJU. UKOLIKO LOKALNI ZAKON DOPUŠTA DA VAM PROIZVOĐAČ, STRUČNJAK ZA INSTALACIJU SOFTVERA ILI MICROSOFT NADOKNADE ŠTETU ČAK I KADA TO OVIM UGOVOROM NIJE DOZVOLJENO, NE MOŽETE DA NADOKNADITE IZNOS VEĆI OD ONOG KOJI STE PLATILI ZA SOFTVER.