Uslovi licenciranja za Microsoft softver za Office korisničke pretplate

DODATAK MICROSOFT SERVICES UGOVORU

KORISNIČKA PRETPLATA NA USLUGU I SOFTVER MICROSOFT OFFICE 365:

MICROSOFT OFFICE 365 HOME

MICROSOFT OFFICE 365 UNIVERSITY

MICROSOFT OFFICE 365 PERSONAL

Hvala vam što ste izabrali Korisničku pretplatu na Microsoft Office 365. Vaše korišćenje Korisničke pretplate na uslugu i softver Office 365 regulisano je uslovima i odredbama Microsoft Services ugovora koji ste zaključili kada ste se registrovali za Microsoft nalog (ranije poznat kao Windows Live ID) i uslovima i odredbama ovog Dodatka, koji zajedno sa drugim uslovima koji se nalaze na Veb vezama navedenim u ovom Dodatku predstavljaju ugovor između vas i korporacije Microsoft (ili, u zavisnosti od toga gde živite, jedne od njenih filijala). Prilikom instaliranja ili korišćenja softvera na licenciranom uređaju može vam biti predstavljena posebna licenca i ta posebna licenca će važiti u onoj meri dok ne dođe do neusaglašenosti sa ovim Dodatkom. Da bismo vam olakšali čitanje, Dodatak smo podelili na dva dela. Prvi deo sadrži uvodne termine; nakon toga sledi deo „Dodatni uslovi“, koji sadrži detaljnije informacije. Trebalo bi da pregledate čitav ovaj Dodatak, uključujući i uslove do kojih smo naveli vezu, jer su svi uslovi važni i zajedno sačinjavaju ovaj ugovor koji važi za vas. Uslove do kojih smo naveli veze možete da pregledate tako što ćete nalepiti vezu za preusmeravanje u prozor pregledača. U slučaju neusaglašenosti između Microsoft Services ugovora i ovog Dodatka, ovaj Dodatak će regulisati vaše korišćenje Korisničke pretplate na Office 365.
PRIHVATANJEM OVOG UGOVORA ILI KORIŠĆENJEM SOFTVERA/USLUGE PRIHVATATE SVE OVE USLOVE I DAJETE SVOJ PRISTANAK ZA PRENOŠENJE ODREĐENIH INFORMACIJA TOKOM AKTIVACIJE I ZA INTERNET FUNKCIJE SOFTVERA/USLUGE. UKOLIKO NE PRIHVATATE OVE USLOVE I NISTE SAGLASNI SA NJIMA, NE MOŽETE DA KORISTITE USLUGU NI SOFTVER.
Kako mogu da koristim softver koji je obezbeđen u okviru usluge? Ne prodajemo ni softver niti vašu kopiju softvera – samo vam dajemo licencu za njega. Na osnovu naše licence vam dodeljujemo pravo da instalirate i koristite tu jednu kopiju softvera na jednom licenciranom uređaju (prvi licencirani uređaj) kako bi je istovremeno koristila jedna osoba, ali samo ukoliko ste postupate u skladu sa svim uslovima ovog Dodatka. Korisnik čiji je Microsoft nalog povezan sa licencom za softver za prvi licencirani uređaj je „licencirani pretplatnik“. Pod uslovom da postupate u skladu sa uslovima ovog Dodatka, možete da instalirate i koristite dodatne kopije softvera na licenciranim uređajima (uključujući prvi licencirani uređaj) na sledeći način:
Office 365 Home: Na pet PC/Mac računara i pet tableta, a mogu da ih koriste samo članovi istog domaćinstva kao licencirani pretplatnik.1
Office 365 University: Na jednom PC/Mac računaru ili tabletu i jednom dodatnom PC/Mac računaru ili tabletu, a može da ih koristi samo licencirani pretplatnik.2
Office 365 Personal: Na jednom PC/Mac računaru i jednom tabletu, a može da ih koristi samo licencirani pretplatnik.1
1 Pogledajte Dodatne uslove da biste pronašli kvalifikacije i zahteve koji se primenjuju na pretplate „Military“ i „Kanadske snage“.
2 Pogledajte Dodatne uslove da biste pronašli kvalifikacije i zahteve koji se primenjuju na „Kvalifikovane obrazovne korisnike“.
Samo jedna osoba istovremeno može da koristi softver na svakom licenciranom uređaju. Usluga/softver ne mogu da se koriste u komercijalne svrhe niti za neprofitabilne ili profitabilne aktivnosti. Komponente softvera se licenciraju kao jedna jedinica i ne možete da razdvajte ili virtuelizujete komponente ni da ih instalirate na različitim uređajima. Ova licenca se dodeljuje za direktno korišćenje softvera samo preko mehanizama za unos na licenciranom uređaju, kao što su tastatura, miš ili dodirni ekran, osim na dozvoljeni način korišćenja opisan u odeljku „Daljinski pristup“ u nastavku. Ne daje dozvolu za instaliranje softvera na server ili za korišćenje na drugim uređajima ili preko uređaja koji su povezani sa serverom preko interne ili eksterne mreže. Softver se ne licencira za potrebe komercijalnog hostinga. Više informacija o virtualizaciji i scenarijima upotrebe za više korisnika pronaći ćete u odeljku „Dodatni uslovi“.
Koliko dugo mogu da koristim softver? Vaše pravo na korišćenje usluge/softvera je ograničeno na period pretplate. Možda ćete na raspolaganju imati opciju produženja pretplate. Ako produžite pretplatu, možete da nastavite sa korišćenjem usluge/softvera do isteka perioda produžetka pretplate. Pogledajte ekrane aktivacije softvera ili drugi prateći materijal da biste se upoznali sa detaljima o pretplati. Nakon isteka vaše pretplate, većina funkcija usluge i softvera prestaće da funkcionišu.
Mogu li da dodelim ili prenesem licencu za softver na drugi uređaj ili drugog korisnika? Prenosi licenci nisu dozvoljeni. Licencu za softver možete da dodelite drugom uređaju u skladu sa gorenavedenim pravima na instaliranje i korišćenje. Svaki put kada licencu za softver dodelite novom uređaju, softver više neće funkcionisati na prethodnom uređaju.
Kako funkcioniše aktivacija preko interneta? Aktivacija povezuje korišćenje usluge/softvera sa određenim uređajem. Aktivacija je obavezna za svaki licencirani uređaj kojem je licenca za softver dodeljena. Tokom aktivacije, softver će automatski stupiti u kontakt sa korporacijom Microsoft ili sa njenom filijalom kako bi potvrdio da je licenca povezana sa licenciranim uređajem. Pošto je cilj aktivacije identifikacija neovlašćenih izmena funkcija za licenciranje ili aktivaciju softvera, kao i sprečavanje drugih neovlašćenih upotreba softvera, nemate pravo da koristite uslugu i softver nakon vremena dozvoljenog za aktivaciju i ne možete da premostite niti zaobiđete aktivaciju. Ako tokom dozvoljenog vremena za aktivaciju niste uneli šifru proizvoda, većina funkcija usluge i softvera će prestati da funkcionišu.
Da li softver prikuplja lične informacije? Ako se povezujete sa internetom preko uređaja, neke funkcije usluge ili softvera će se možda povezivati sa računarskim sistemima korporacije Microsoft ili dobavljača usluga radi slanja ili prijema informacija. Možda nećete uvek primiti posebno obaveštenje da je došlo do povezivanja. Ako odlučite da koristite neke od ovih funkcija, pristajete da prilikom korišćenja tih funkcija šaljete ili primate ove informacije. Veliki broj ovih funkcija možete da isključite, a možete i da odaberete da ih ne koristite.
Kako koristimo vaše informacije? Microsoft koristi informacije koje prikupi pomoću funkcija usluge i softvera kako bi nadogradio ili popravio uslugu ili softver, kao i da bi na drugi način personalizovao korisničko iskustvo ili poboljšao svoje proizvode i usluge. Možemo da koristimo ove prikupljene informacije da bismo vas identifikovali ili kontaktirali. U određenim okolnostima, delimo ih i sa drugima da bismo poboljšali naše proizvode i usluge. Na primer, delimo izveštaje o greškama sa relevantnim prodavcima hardvera i softvera kako bi oni mogli da koriste te informacije za poboljšanje načina funkcionisanja svojih proizvoda sa Microsoft proizvodima. Prihvatate da možemo da koristimo i otkrivamo ove informacije na način koji je opisan u Izjavi o privatnosti, koja se nalazi na adresi r.office.microsoft.com/r/rlidOOPrivacyState15HighLight?clid=2074.
DODATNI USLOVI
 • A. PRAVA LICENCIRANJA I SCENARIJI UPOTREBE ZA VIŠE KORISNIKA
  • 1. Uređaj. U ovom ugovoru „uređaj“ označava hardverski sistem (fizički ili virtuelni) sa uređajem za skladištenje ili mobilni uređaj koji ima mogućnost pokretanja softvera. Hardverska particija ili pljosnati server se smatra uređajem.
  • 2. Multiplikovane ili objedinjene veze. Ne možete da koristite hardver ili softver za multiplikovanje ili objedinjavanje veza ili da na neki drugi način dozvoljavate većem broju korisnika ili većem broju uređaja da pristupaju softveru ili da ga koriste posredno preko licenciranog uređaja.
  • 3. Upotreba u virtuelnom okruženju. Ako softver za virtuelizaciju, uključujući Client Hyper-V, koristite za kreiranje jednog virtuelnog uređaja ili više njih na hardverskom sistemu jednog računara, svaki virtuelni uređaj, kao i fizički uređaj, smatra se zasebnim uređajem za potrebe ovog ugovora. Ova licenca vam omogućava da instalirate samo jednu kopiju softvera na svaki licencirani uređaj koji je dozvoljen po osnovu gorenavedenih prava na instaliranje i korišćenje, bilo da je taj uređaj fizički ili virtuelni. Ako želite da virtuelizujete softver, morate da nabavite zasebne kopije softvera i zasebnu licencu za svaku kopiju. Sadržaj zaštićen tehnologijom za upravljanje digitalnim pravima ili nekom drugom tehnologijom šifrovanja celog volumena disk jedinice možda će biti manje bezbedan u virtuelnom okruženju.
  • 4. Daljinski pristup: Licencirani pretplatnik može da daljinski pristupa softveru instaliranom na licenciranom uređaju i da ga daljinski koristi sa bilo kog drugog uređaja dok god softver instaliran na licenciranom uređaju drugi korisnik istovremeno ne koristi daljinski. Izuzetak od ovog pravila je da možete dozvoliti drugim korisnicima da istovremeno pristupaju softveru kako bi vam pružili tehničku podršku.
 • B. AKTIVACIJA
  • 1. Više informacija o tome kako aktivacija funkcioniše. Tokom aktivacije softver će korporaciji Microsoft poslati informacije o softveru i uređaju. Ove informacije uključuju verziju, verziju licence, jezik i šifru proizvoda softvera, adresu internet protokola uređaja i informacije izvedene iz hardverske konfiguracije uređaja. Više informacija o aktivaciji potražite na adresi microsoft.com/piracy/activation.mspx. Ako je licencirani uređaj povezan sa internetom, softver će se automatski povezati sa Microsoft lokacijom radi aktivacije. Možete i ručno da izvršite aktivaciju softvera preko interneta. Možda će vam biti naplaćene internet usluge.
  • 2. Ponovna aktivacija. Neke promene komponenti uređaja ili softvera mogu da zahtevaju da izvršite ponovnu aktivaciju softvera.
  • 3. Neuspešna aktivacija. Ako se tokom aktivacije na mreži utvrdi da su funkcije licenciranja ili aktivacije softvera falsifikovane ili neispravno licencirane, aktivacija neće biti uspešna. Softver će vas obavestiti da li je instalirani primerak softvera nepravilno licenciran. Pored toga, primaćete podsetnike da treba da nabavite ispravno licencirani primerak softvera.
  • 4. Ispravke i nadogradnje. Ispravke ili nadogradnje za softver možete da nabavljate samo od korporacije Microsoft ili od ovlašćenih izvora. Određene nadogradnje, podrška i druge usluge mogu da se nude samo korisnicima originalnog Microsoft softvera. Da biste identifikovali originalni Microsoft softver, posetite lokaciju howtotell.com.
 • C. INTERNET FUNKCIJE; PRIVATNOST
  • Sledeće funkcije softvera koriste internet protokole, koji korporaciji Microsoft (ili njenim dobavljačima ili dobavljačima usluga) šalju informacije o uređaju, kao što su adresa internet protokola, tip operativnog sistema i pregledača, ime i verzija softvera koji koristite i kôd jezika uređaja na koji ste instalirali softver. Microsoft koristi ove informacije da bi vam stavio na raspolaganje internet funkcije u skladu sa Izjavom o privatnosti za Office 2013 navedenom na adresi r.office.microsoft.com/r/rlidOOPrivacyState15HighLight?clid=2074. Neke internet funkcije mogu da se isporučuju kasnije preko usluge Update korporacije Microsoft.
  • 1. Pristanak na internet usluge. Dolenavedene funkcije softvera, kao i one navedene u Izjavi o privatnosti za Office 2013, povezuju se sa računarskim sistemima korporacije Microsoft ili dobavljača usluga preko interneta. U nekim slučajevima, nećete dobiti posebno obaveštenje kada se veza uspostavi. Ove funkcije možete da isključite ili da ih ne koristite u nekim slučajevima. Više informacija o ovim funkcijama potražite u Izjavi o privatnosti za Office 2013 na adresi r.office.microsoft.com/r/rlidOOPrivacyState15HighLight?clid=2074. KORIŠĆENJEM OVIH FUNKCIJA, DAJETE SVOJ PRISTANAK NA PRENOS OVIH INFORMACIJA. Microsoft ne koristi te informacije za identifikovanje ili kontakt sa vama.
  • 2. Program personalizacije programskog paketa Office (OPEP). Imate opciju da se pridružite OPEP programu. Ako se pridružite, OPEP program automatski šalje korporaciji Microsoft informacije o vašem hardveru i načinu na koji koristite ovaj softver i naše usluge. Prikupljamo ove informacije da bismo identifikovali trendove i šablone korišćenja kako bismo mogli da personalizujemo vaš doživljaj i poboljšamo softver i usluge Office. Možemo koristiti prikupljene informacije da bismo vas identifikovali ili kontaktirali. OPEP će povremeno preuzimati malu datoteku na vaš uređaj. Ova datoteka pomaže nam da prikupimo informacije o problemima na koje ste naišli tokom korišćenja softvera i usluge. Kada budu dostupne, nove informacije pomoći za greške softvera mogu takođe automatski da se preuzmu. Ako tokom prvog pokretanja softvera izaberete preporučena podešavanja, uključićete OPEP. Da biste saznali više o OPEP programu, posetite o15.officeredir.microsoft.com/r/rlidOfficeLegal?clid=2074.
  • 3. Funkcije na mreži i sadržaj. Funkcije u usluzi i softveru mogu da preuzmu sadržaj na mreži od korporacije Microsoft i da vam ga dostave. Određene funkcije mogu da vam dozvole i da pretražujete informacije na mreži i da im pristupate. Primeri ovih funkcija obuhvataju clip art kolekcije, predloške, obuku na mreži, podršku i pomoć na mreži i Outlook Weather na Kalendaru. Ako sačuvate predložak koji je obezbedio Office.com, informacije će biti poslate na mreži korporaciji Microsoft, kao što su informacije koje identifikuju predložak, ali neće biti poslat dokument koji ste napravili pomoću tog predloška. Ove informacije koriste se da biste dobili sadržaj koji ste zahtevali i za poboljšanje naših usluga i softvera. Možete da izaberete da ne koristite ove funkcije na mreži i sadržaj. Više informacija potražite u Izjavi o privatnosti za Office 2013 do koje smo naveli vezu pri kraju ovog ugovora.
  • 4. Kolačići. Ako odlučite da koristite funkcije na mreži u okviru usluge/softvera, kao što su pomoć na mreži i podrška i predlošci, moguće je da će biti postavljani kolačići. Da biste saznali kako da blokirate, kontrolišete i brišete kolačiće, pročitajte odeljak o kolačićima Izjave o privatnosti za Office 2013 do koje smo naveli vezu pri kraju ovog ugovora.
  • 5. Office Roaming Service. Ako odlučite da se prijavite na softver/uslugu pomoću Microsoft naloga, uključićete Office Roaming Service. Uključivanjem usluge Office Roaming Service određene postavke (uključujući listu „Poslednji korišćeni dokumenti“, prilagođeni rečnik i vizuelne teme) šalju se serverima na mreži korporacije Microsoft gde se skladište i sa kojih se preuzimaju na vaš uređaj sledeći put kada se na uslugu prijavite pomoću Microsoft naloga. Više informacija o usluzi Office Roaming Service potražite u Izjavi o privatnosti za Office 2013 do koje smo naveli vezu pri kraju ovog ugovora.
  • 6. Office 2013 na operativnom sistemu Windows 8. Ako koristite softver na Windows 8 uređaju i omogućili ste funkcije na mreži i sadržaj softvera, prijavljivanjem na Windows 8 pomoću Microsoft naloga, automatski ćete se prijaviti na softver pomoću istog Microsoft naloga. Ovo vam omogućava da skladištite datoteke na mreži u OneDrive i da im pristupate, kao i da koristite prednosti usluge Office Roaming Service bez potrebe da ponovo unosite korisničko ime i lozinku za Microsoft nalog. Više informacija o prijavljivanju na uslugu/softver pomoću Microsoft naloga i usluzi Office Roaming Service potražite u Izjavi o privatnosti za Office 2013 do koje smo naveli vezu pri kraju ovog ugovora.
  • 7. Digitalni certifikati. Softver koristi digitalne certifikate. Ovi digitalni certifikati potvrđuju identitet korisnika interneta koji šalju šifrovane informacije na osnovu standarda x.509. Oni takođe mogu da se koriste za digitalno potpisivanje datoteka i makroa kako bi se proverili integritet i poreklo sadržaja datoteka. Softver preuzima certifikate i ažurira liste opoziva certifikata preko interneta, ako je internet veza raspoloživa.
  • 8. Automatske ispravke. Softver sa tehnologijom Click-to-Run (kliknite da biste pokrenuli) može povremeno da proverava na Microsoft lokaciji da li postoje ispravke i dodaci za softver. Ukoliko ih pronađe, mogu automatski da budu preuzeti i instalirani na licencirani uređaj.
  • 9. Korišćenje informacija. Microsoft može da koristi informacije o uređaju, izveštaje o greškama i izveštaje o malveru da bi poboljšao naš softver i usluge. Takođe možemo da ih delimo sa drugima, kao što su prodavci hardvera i softvera. Oni mogu da koriste ove informacije kako bi poboljšali rad svojih proizvoda sa Microsoft softverom.
  • 10. Zloupotreba internet usluga. Ne smete da koristite ove usluge na način koji je za njih štetan ili koji ometa druge korisnike da ih koriste. Ne smete da koristite ove usluge da biste ostvarili neovlašćeni pristup bilo kojoj usluzi, podacima, nalogu ili mreži.
  • 11. Upravljanje pravima na informacije. Ovaj softver sadrži funkciju koja vam omogućava da kreirate sadržaj koji ne može da se štampa, kopira ili šalje drugim korisnicima bez vaše dozvole. Možda će biti potrebno da se povežete sa lokacijom Microsoft da biste prvi put koristili ovu funkciju i možda ćete povremeno morati da se ponovo povezujete sa lokacijom Microsoft da biste ažurirali ovu funkciju. Više informacija potražite na adresi o15.officeredir.microsoft.com/r/rlidIRMHelp?clid=2074. Možete da izaberete da ne koristite ovu funkciju.
 • D. DODATNA OGRANIČENJA i ZAHTEVI ZA LICENCIRANJE I/ILI KORISNIČKA PRAVA
  • 1. Pretplata na Office 365 Military. Morate biti „Kvalifikovani vojni korisnik“ da biste se pretplatili i koristili uslugu/softver označenu kao pretplata „Military“. Da biste u Sjedinjenim Američkim Država postali Kvalifikovani vojni korisnik, morate da budete zvanični pokrovitelj usluga vojne razmene u skladu sa primenjivim američkim saveznim statutima i propisima.
  • 2. Pretplata „Kanadske snage“. Morate biti „CANEX zvanični pokrovitelj“ da biste se pretplatili i koristili uslugu/softver označenu kao pretplata „Kanadske snage“. Da biste postali CANEX zvanični pokrovitelj, morate da budete
   • vojnik kanadskih snaga (CF) ili njegov supružnik
   • pripadnik kanadskih rezervnih snaga
   • penzionisani pripadnik kanadskih snaga ili civilni službenik Ministarstva odbrane sa pravom na penziju Ministarstva odbrane
   • službenik na neodređeno vreme sa punim ili skraćenim radnim vremenom u Donatorskom fondu (engl. Non-Public Fund (NPF)) ili Ministarstvu odbrane Kanade ili/i njegov supružnik
   • CANEX koncesionar (samo starešine)
   • kvalifikujuće vojno osoblje stranih snaga
   • penzionisani NPF službenik sa pravom na NPF penziju
   • službenik izvođača organizacije Alternative Service Delivery sa punim radnim vremenom
   • udovac/ica pripradnika kanadskih snaga s pravom na povlastice po osnovu Zakona o pomoći deci i porodici, Zakona o penzijskim doprinosima za pripradnike oružanih snaga, ili Zakona o penzijama ili Zakonima o naknadama za ratne veterane
   • pripadnik organizacije Canadian Corps of Commissionaires sa prebivalištem ili zaposlenjem u bazi/ispostavi ili
   • pripadnik Kraljevske kanadske konjičke policije.
  • 3. Pretplata „University“. Morate da budete „Kvalifikovani obrazovni korisnik“ da biste se pretplatili i koristili uslugu i softver za izdanje „University“. Ako želite da saznate više o pretplati „University“ ili želite da saznate da li ste kvalifikovani obrazovni korisnik, posetite microsoft.com/education ili kontaktirajte Microsoft filijalu za vašu zemlju da biste dobili više informacija.
  • 4. Pretplata „Not for Resale“ („Nije za dalju prodaju“). Kartice za pretplatu „Not for Resale“ distribuiraju se u ograničene svrhe. Ne smete da prodajete kartice za pretplatu označene sa „NFR“ ili „Not for Resale“.
  • 5. Programi nezavisnih proizvođača. Ovaj softver može da sadrži programe nezavisnih proizvođača za koje vam po osnovu ovog ugovora licencu dodeljuje Microsoft, a ne treća strana. Obaveštenja za program nezavisnog proizvođača, ukoliko ih ima, navedena su samo informativno.
  • 6. Komponente fontova. Dok je softver pokrenut, možete da koristite njegove fontove za prikazivanje i štampanje sadržaja. Možete privremeno da preuzmete fontove na štampač ili drugi izlazni uređaj da biste štampali sadržaj i možete da ugrađujete fontove u sadržaj samo na način dozvoljen ograničenjima za ugradnju fontova.
  • 7. Medijski elementi. Microsoft vam daje licencu da kopirate, distribuirate, pokrećete i prikazujete medijske elemente (slike, clip art kolekcije, animacije, zvukove, muziku, video klipove, predloške i druge oblike sadržaja) dobijene u okviru usluge/softvera u projektima i dokumentima, osim što ne možete: (i) da prodajete, licencirate ili distribuirate kopije bilo kojih medijskih elemenata, samostalno ili kao proizvod, ukoliko primarnu vrednost tog proizvoda čine medijski elementi, (ii) date klijentima pravo da dalje licenciraju ili distribuiraju medijske elemente, (iii) licencirate ili distribuirate u komercijalne svrhe medijske elemente koji sadrže podatke koji mogu lično da identifikuju osobe ili prikaze državnih institucija, logotipa, žigova ili amblema, ili da koristite ove vrste slika na načine koji bi implicirali odobrenje vašeg proizvoda, entiteta ili aktivnosti ili povezanost sa njima, ili (iv) kreirate nepristojna ili klevetnička dela pomoću medijskih elemenata. Drugi medijski elementi kojima može da se pristupa na drugim veb lokacijama preko Office funkcija regulisani su uslovima na tim veb lokacijama.
  • 8. Probne verzije i konverzija. Deo usluge/softvera ili cela usluga/softver mogu da se licenciraju za probno korišćenje. Vaša prava na korišćenje probne usluge/softvera su ograničena na probni period. Probna usluga/softver i dužina probne pretplate naznačeni su tokom procesa aktivacije. Možda ćete na raspolaganju imati opciju konverzije svojih probnih prava u pretplatu ili u trajna prava. Opcije konverzije će vam biti predstavljene na isteku probnog perioda. Ako nakon isteka probnog perioda ne izaberete opciju konverzije, većina funkcija probne usluge/softvera prestaće da radi.
 • E. GEOGRAFSKA OGRANIČENJA I OGRANIČENJA IZVOZA
  • Možete da aktivirate uslugu/softver samo u regionu u kome ste ih kupili. Na softver i usluge korporacije Microsoft primenjuju se izvozni propisi i zakoni iz oblasti tehnologije u SAD i drugim zemljama i prihvatate da ćete postupati u skladu sa svim takvim primenjivim zakonima i propisima koji se primenjuju na softver i/ili usluge. Potrebna je dozvola vlade SAD da biste ovaj softver i usluge preneli na vlade zemalja u kojima važi embargo ili na određene zabranjene strane. (Više informacija potražite na adresi treasury.gov/resource-center/Documents/soc_net.pdf ). Pored toga, usluge koje se plaćaju podležu izvoznim zakonima i propisima Sjedinjenih Država koje morate da poštujete. Ovi zakoni uključuju ograničenja odredišta, krajnjih korisnika i krajnje upotrebe. Za više informacija pogledajte www.microsoft.com/exporting.
 • F. PODRŠKA
 • G. CEO UGOVOR
  • Ovaj Dodatak (uključujući i uslove koji se dobijaju uz bilo koje dodatke za softver, ispravke i usluge koje pruža Microsoft, a koje vi koristite i bilo koje posebne licence koje mogu da vam budu predstavljanje prilikom instaliranja i korišćenja softvera na licenciranom uređaju), kao i uslovi koji se nalaze na veb vezama navedenim u ovom Dodatku, predstavljaju ceo ugovor za uslugu i softver i sve takve dodatke, ispravke i usluge (osim ukoliko Microsoft ne obezbedi druge uslove uz takve dodatke, ispravke ili usluge). Ovaj Dodatak možete da pregledate nakon što pokrenete softver ako posetite ekran „Pomoć“ na softveru i kliknete na vezu „Uslovi licenciranja Microsoft softvera“. Saglasni ste da uslove možete pregledati i na bilo kojoj od veza navedenih u ovom ugovoru tako što ćete u traku za adresu pregledača uneti URL adrese. Razumete da korišćenjem usluge prihvatate ovaj Dodatak i uslove do kojih smo naveli vezu. U ovom ugovoru su navedene i veze do određenih informacija. Veze do uslova koji obavezuju vas i nas su sledeće: