LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT

SOFTWARE APLIKACÍ PRO STOLNÍ POČÍTAČE SYSTÉMU MICROSOFT OFFICE 2013

Chcete-li zjistit, která ze dvou níže uvedených samostatných sad licenčních podmínek se vztahuje na vás, zkontrolujte licenční ustanovení. Toto ustanovení je vytištěno na kódu Product Key nebo se může nacházet na certifikátu pravosti, případně na stránce stahování, pokud jste software získali online. Pokud vaše ustanovení je „FPP“, „Retail“ nebo „PIPC“, vztahují se na vás níže uvedené licenční podmínky pro maloobchodní prodej. Pokud jste výrobcem OEM, vztahují se na vás níže uvedené licenční podmínky pro výrobce OEM. Potřebujete-li pomoc, přejděte na adresu microsoft.com/office/eula , kde můžete typ licence, který vlastníte.

LICENČNÍ PODMÍNKY PRO MALOOBCHODNÍ PRODEJ

Děkujeme vám, že jste se rozhodli používat software Microsoft Office 2013. Tento dokument představuje licenční smlouvu mezi vámi a společností Microsoft Corporation (případně některou z jejich afilací v závislosti na místě vašeho bydliště) a popisuje vaše práva k užívání softwaru Office 2013. Smlouva je pro usnadnění práce uspořádána do dvou částí. První část obsahuje úvodní podmínky. Na ně navazují části Další podmínky a Omezená záruka, které přinášejí podrobnější informace. Přečtěte si celou smlouvu, včetně podmínek, na které případně odkazuje. Všechny tyto podmínky obsahují důležité informace a společně tvoří tuto smlouvu, kterou jste vázáni. Podmínky, na které text odkazuje, si můžete přečíst po vložení odkazu do okna prohlížeče. ČÁST DALŠÍ PODMÍNKY OBSAHUJE ZÁVAZNÉ USTANOVENÍ O ROZHODČÍM ŘÍZENÍ A USTANOVENÍ O ZŘEKNUTÍ SE SKUPINOVÉ ŽALOBY. V PŘÍPADĚ, ŽE ŽIJETE VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH, OVLIVŇUJÍ TATO USTANOVENÍ VAŠE PRÁVA PŘI ŘEŠENÍ SOUDNÍHO SPORU SE SPOLEČNOSTÍ MICROSOFT, PROTO DOPORUČUJEME, ABYSTE SI JE POZORNĚ PŘEČETLI.
PŘIJETÍM TÉTO SMLOUVY NEBO POUŽITÍM SOFTWARU VYJADŘUJETE SOUHLAS S TĚMITO PODMÍNKAMI V JEJICH ÚPLNOSTI A SOUHLASÍTE S PŘENOSEM URČITÝCH ÚDAJŮ BĚHEM AKTIVACE SOFTWARU A PŘI PRÁCI S JEHO INTERNETOVÝMI FUNKCEMI. POKUD TYTO PODMÍNKY NEPŘIJÍMÁTE A NEBUDETE JE DODRŽOVAT, NESMÍTE SOFTWARE ANI JEHO FUNKCE POUŽÍVAT. Místo toho jej vraťte prodejci nebo na jiném místě, kde jste licenci k softwaru zakoupili, a obdržíte náhradu ve formě peněz či zboží.
Jak mohu software používat? Software ani jeho kopie neprodáváme – pouze k němu poskytujeme licenci. V rámci této licence vám udělujeme právo k instalaci a provozování jedné kopie v jednom počítači (licencovaný počítač), v každém okamžiku pro jednoho uživatele, za předpokladu, že dodržíte veškeré podmínky této smlouvy. Naše licence k softwaru je trvale přidělena tomuto licencovanému počítači. V části Další podmínky naleznete licence a podmínky týkající se konkrétních zemí, verzí s omezenými právy a speciálních verzí softwaru. Součásti softwaru jsou licencovány jako celek. Součásti nesmíte oddělit ani virtualizovat a instalovat je v jiných počítačích. Software může zahrnovat více verzí, například 32 bitovou a 64 bitovou verzi, a smíte nainstalovat a používat vždy pouze jednu z těchto verzí. S výjimkou povoleného užívání popsaného v níže uvedeném oddílu „Vzdálený přístup“ je tato licence určena pro přímé užívání softwaru pouze prostřednictvím vstupních mechanismů licencovaného počítače, jako je klávesnice, myš nebo dotykový displej. Tato licence neopravňuje k instalaci softwaru na serveru nebo pro použití jinými počítači a zařízeními připojenými k serveru po interní nebo externí síti nebo jejich prostřednictvím. Software není také licencován pro komerční hostitelské služby. Další informace o scénářích použití více uživateli a možnostech virtualizace naleznete v části Další podmínky.
Jak získat záložní kopii? Záložní kopii softwaru můžete objednat nebo stáhnout na adrese microsoft.com/office/backup . Záložní kopii softwaru nesmíte distribuovat. Tuto kopii smíte použít jen k přeinstalování softwaru v licencovaném počítači.
Mohu software převést nebo přiřadit na jiného uživatele či počítač? Software nesmíte převést na jiného uživatele. Software smíte převést přímo na třetí stranu pouze tak, jak je nainstalován na licencovaném počítači, se štítkem Certifikát pravosti a touto smlouvou. Před převodem musí tato strana souhlasit s tím, že se na převod a používání softwaru vztahuje tato smlouva. Nesmíte si ponechat žádné kopie.
POKUD ŽIJETE V NĚMECKU, VÝŠE UVEDENÉ USTANOVENÍ (Mohu software převést nebo přiřadit na jiného uživatele či počítač?) SE NA VÁS NEVZTAHUJE. Nahrazeno je následujícím ustanovením: Jakýkoli přenos softwaru a práva na užívání softwaru třetí straně bude v souladu se zákonnými ustanoveními.
Jak funguje aktivace po Internetu? Aktivace spojuje použití softwaru s konkrétním počítačem či zařízením. Při aktivaci software automaticky kontaktuje společnost Microsoft či její afilaci za účelem potvrzení, že licence je přiřazena licencovanému počítači. Tento proces se označuje jako „aktivace“. Vzhledem k tomu, že cílem aktivace je rozpoznat neoprávněné změny v licenčních nebo aktivačních funkcích softwaru a dalšími způsoby předcházet nelicencovanému užívání softwaru, nejste oprávněni software užívat po době povolené k aktivaci a nesmíte aktivaci obejít ani jinak překonat. Pokud kód Product Key nezadáte během doby povolené pro aktivaci, většina funkcí softwaru přestane fungovat.
Shromažďuje software mé osobní údaje? Pokud připojíte svůj počítač k Internetu, některé funkce softwaru se mohou spojit s počítačovými systémy společnosti Microsoft nebo poskytovatele služeb a odesílat či přijímat informace. Na připojení funkcí nemusíte být vždy samostatně upozorněni. Pokud se rozhodnete jakoukoli z těchto funkcí používat, souhlasíte s odesíláním a přijímáním těchto informací při jejím používání. Velkou část těchto funkcí lze vypnout nebo se můžete rozhodnout je nepoužívat.
Jak vaše údaje a další informace používáme? Společnost Microsoft používá informace, které shromáždí prostřednictvím funkcí softwaru, k jeho upgradům či opravám a k dalšímu zlepšování svých produktů a služeb. Za určitých okolností tyto informace také sdílíme s dalšími stranami. Zprávy o chybách například sdílíme s příslušnými dodavateli hardwaru a softwaru, aby je mohli využít ke zlepšení kompatibility svých produktů s produkty Microsoft. Souhlasíte s tím, že můžeme tyto informace používat a zpřístupnit je v souladu s Prohlášením o ochraně osobních údajů, které je k dispozici na adrese r.office.microsoft.com/r/rlidOOPrivacyState15HighLight?clid=1029 .
K čemu se tato smlouva vztahuje? Tato smlouva se vztahuje na software, média, na kterých jste software obdrželi, a také na veškeré aktualizace, doplňky a služby společnosti Microsoft pro tento software, pokud nejsou dodávány za samostatných podmínek.
Existují operace, které se softwarem nemám povoleno provádět? Ano. Vzhledem k tomu, že software je licencován, nikoli prodáván, společnost Microsoft si vyhrazuje všechna práva (například práva podle zákonů o duševním vlastnictví), která vám nejsou v této smlouvě výslovně udělena. Zejména vám tato licence nedává žádná práva k následujícím operacím, které proto nesmíte provádět: samostatné používání nebo virtualizace funkcí softwaru, publikování, kopírování (s výjimkou povolené záložní kopie), pronajímání nebo půjčování softwaru či jeho poskytování na leasing, převádění softwaru (s výjimkou situací povolených v této smlouvě), snaha obejít technická ochranná opatření v softwaru, provádění zpětné analýzy, dekompilace nebo rozkládání softwaru, s výjimkou situací, kdy to zákony v místě vašeho pobytu povolují i přes ustanovení této smlouvy. V takovém případě můžete provádět pouze operace povolené vašimi zákony. Internetové funkce nesmíte používat žádným způsobem, který by mohl zasahovat do využívání těchto funkcí jinými uživateli, ani se při využívání těchto funkcí snažit získat neoprávněný přístup k jakékoli službě, datům, účtu nebo síti.
Jak je to s upgradem nebo převodem softwaru? Jestliže instalujete software, kterého se tato smlouva týká, jako upgrade nebo převod vašeho stávajícího softwaru, potom upgrade nebo převod nahrazuje původní software, který upgradujete nebo převádíte. Po provedení upgradu vám k původnímu softwaru nezůstávají žádná práva a nesmíte jej nadále používat ani žádným způsobem převádět. Tato smlouva upravuje vaše práva k používání upgradovaného softwaru a nahrazuje smlouvu k softwaru, který jste upgradovali.

DALŠÍ PODMÍNKY

 • 1. LICENCE A SCÉNÁŘE POUŽÍVÁNÍ VÍCE UŽIVATELI
  • 1. Počítač. Termín „počítač“ v této smlouvě označuje hardwarový systém (ať už fyzický nebo virtuální) s paměťovým zařízením schopný provozovat software. Za počítač se pokládají i jednotlivé hardwarové oddíly nebo součásti blade.
  • 2. Vícenásobné nebo sdružené připojení. Hardware ani software nesmíte používat k multiplexování či sdružování připojení ani jinak umožňovat více uživatelům či počítačům a zařízením přístup k softwaru nebo jeho užívání nepřímo prostřednictvím licencovaného počítače.
  • 3. Používání ve virtualizovaném prostředí. Používáte-li virtualizační software, včetně technologie Klient Hyper-V, k vytvoření jednoho nebo více virtuálních počítačů v jediném počítačovém hardwarovém systému, každý z virtuálních počítačů a samotný fyzický počítač je pro účely této smlouvy pokládán za samostatný počítač. Tato licence vám dovoluje nainstalovat pouze jednu kopii softwaru a používat ji v jednom počítači, bez ohledu na to, zda jde o fyzický, nebo virtuální počítač. Pokud chcete software používat ve více počítačích, musíte si pořídit samostatné kopie softwaru a samostatnou licenci pro každou z nich. Obsah chráněný technologií správy práv k digitálním médiím nebo jinou technologií šifrování pro celé diskové jednotky může ve virtualizovaném prostředí poskytovat nižší úroveň zabezpečení.
  • 4. Vzdálený přístup. Uživatel, který primárně používá licencovaný počítač, se označuje jako „primární uživatel“. Primární uživatel může k softwaru instalovanému v licencovaném zařízení přistupovat a užívat jej vzdáleně z jakéhokoli jiného zařízení, pokud software instalovaný v licencovaném zařízení není současně používán lokálně jiným uživatelem. Současný přístup k softwaru můžete jiným uživatelům povolit pouze za tím účelem, aby vám poskytli technickou podporu.
 • 2. ZÁVAZNÉ USTANOVENÍ O ROZHODČÍM ŘÍZENÍ A ZŘEKNUTÍ SE HROMADNÉ ŽALOBY
  • 1. Platnost. Tato část B je platná pro všechny spory s TOU VÝJIMKOU, ŽE NEZAHRNUJE SPORY TÝKAJÍCÍ SE PROSAZOVÁNÍ NEBO OPRÁVNĚNOSTI PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ – AŤ JIŽ VAŠICH, SPOLEČNOSTI MICROSOFT NEBO NĚKTERÉHO Z NAŠICH POSKYTOVATELŮ LICENCÍ. Sporem se rozumí jakýkoli soudní spor, žaloba nebo jiný typ sporu mezi vámi a společností Microsoft týkající se softwaru (včetně jeho ceny) nebo této smlouvy, ať už vychází z obsahu smlouvy, záruky, občanskoprávních deliktů, zákonů, nařízení, předpisů nebo z jakékoli jiné zákonné nebo spravedlivé báze. Termín „spor“ bude mít nejširší možný význam, jaký povoluje zákon.
  • 2. Oznámení o sporu. V případě sporu musíte vy nebo společnost Microsoft předat druhé straně oznámení o sporu, tedy písemné prohlášení s uvedením jména, adresy a kontaktních údajů strany poskytující oznámení, skutečností, které jsou podkladem sporu, a požadovaného způsobu nápravy. Případné oznámení o sporu musíte zaslat na adresu Microsoft Corporation, ATTN: LCA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399. Příslušný formulář je k dispozici na adrese go.microsoft.com/fwlink/?linkid=245499 . Společnost Microsoft vám případné oznámení o sporu zašle prostřednictvím společnosti U.S. Mail na vaši adresu, pokud ji má k dispozici, případně na vaši e-mailovou adresu. Případný spor se obě smluvní strany pokusí vyřešit v neformálním jednání během 60 dnů od data, kdy bylo odesláno oznámení o sporu. Po 60 dnech můžete vy nebo společnost Microsoft zahájit rozhodčí řízení.
  • 3. Soud pro drobné žaloby. Pokud spor splňuje veškeré požadavky pro řešení u soudu pro drobné žaloby, můžete jej vést také u soudu pro drobné žaloby v oblasti vašeho bydliště nebo u soudu v okrese King County, Washington. U soudu pro drobné žaloby můžete spor vést bez ohledu na to, zda nejprve proběhlo neformální vyjednávání.
  • 4. ZÁVAZNÉ ROZHODČÍ ŘÍZENÍ. POKUD SE VÁM A SPOLEČNOSTI MICROSOFT NEPODAŘÍ VYŘEŠIT PŘÍPADNÝ SPOR V NEFORMÁLNÍM JEDNÁNÍ ANI U SOUDU PRO DROBNÉ ŽALOBY, VEŠKERÉ DALŠÍ ÚSILÍ O VYŘEŠENÍ SPORU BUDE VEDENO VÝHRADNĚ ZÁVAZNĚ STANOVENÝM ROZHODCEM. VZDÁVÁTE SE PRÁVA VÉST JAKÝKOLI SOUDNÍ SPOR (NEBO SE JEJ ÚČASTNIT JAKO STRANA NEBO ÚČASTNÍK HROMADNÉ ŽALOBY) U SOUDU PŘED SOUDCEM NEBO POROTOU. Namísto toho budou veškeré spory řešeny před nestranným rozhodcem, jehož rozhodnutí bude konečné, s výjimkou omezeného práva na odvolání podle amerického zákona Federal Arbitration Act. Rozhodnutí rozhodce může vymáhat kterýkoli soud, do jehož jurisdikce strany spadají.
  • 5. ZŘEKNUTÍ SE HROMADNÉ ŽALOBY. VEŠKERÁ JEDNÁNÍ S CÍLEM VYŘEŠIT NEBO VÉST JAKÝKOLI SPOR PŘED JAKÝMKOLI SHROMÁŽDĚNÍM BUDOU VEDENA VÝHRADNĚ NA INDIVIDUÁLNÍ BÁZI. ANI VY, ANI SPOLEČNOST MICROSOFT NEBUDETE USILOVAT O PROJEDNÁNÍ SPORU FORMOU HROMADNÉ ŽALOBY, ŽALOBY PODÁVANÉ SOUKROMÝM PRÁVNÍM ZÁSTUPCEM JMÉNEM STÁTU ANI ŽÁDNÉHO JINÉHO ŘÍZENÍ, VE KTERÉM NĚKTERÁ ZE STRAN JEDNÁ NEBO NAVRHUJE JEDNÁNÍ V ZASTOUPENÍ. ŽÁDNÉ ROZHODČÍ ANI JINÉ ŘÍZENÍ NEBUDE SPOJENO S JINÝM BEZ PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU VŠECH STRAN VŠECH DOTČENÝCH ŘÍZENÍ.
  • 6. Postup rozhodčího řízení, náklady, poplatky a odměny. Veškerá rozhodčí řízení budou vedena asociací American Arbitration Association („asociace AAA“) na základě její směrnice Commercial Arbitration Rules (Pravidla rozhodčího řízení v obchodních sporech) a v mnoha případech také podle směrnice Supplementary Procedures for Consumer-Related Disputes (Doplňující postupy pro spory ve spotřebitelských záležitostech). Další informace získáte na adrese adr.org nebo na čísle 1-800-778-7879. U sporu, ve kterém se jedná o částku do 75 000 dolarů, vám společnost Microsoft neprodleně uhradí poplatky za podání podnětu k řízení a uhradí poplatky určené pro asociaci AAA a rozhodce. Vy i společnost Microsoft souhlasíte s podmínkami, jimiž se postupy, poplatky a odměny řídí a které jsou k dispozici na adrese go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=261245 . Chcete-li zahájit rozhodčí řízení, odešlete asociaci AAA formulář, který je k dispozici na adrese go.microsoft.com/fwlink/?linkid=245497 . Souhlasíte s tím, že zahájíte rozhodčí řízení pouze v místě vašeho bydliště nebo v okrese King County, Washington. Společnost Microsoft souhlasí s tím, že zahájí rozhodčí řízení pouze v místě vašeho bydliště.
  • 7. Žalobu či podnět ke sporu je třeba podat do jednoho roku. V rozsahu povoleném rozhodným právem je nutné jakoukoli žalobu či podnět ke sporu na základě této smlouvy, na který se vztahuje část B, podat do jednoho roku u soudu pro drobné žaloby (část B.3) nebo u rozhodce (část B.4). Tato roční lhůta začíná okamžikem, od kterého je možné žalobu nebo podnět ke sporu podat. Pokud nejsou žaloba nebo podnět ke sporu podány do jednoho roku, je jejich možnost trvale vyloučena.
  • 8. Oddělitelnost. Pokud bude zřeknutí se hromadné žaloby v části B.5 shledáno nezákonným nebo nevymahatelným ve vztahu ke všem nebo některým částem sporu, část B (rozhodčí řízení) se na tyto části nebude vztahovat. Namísto toho budou takové části odděleny a projednány před soudem, zatímco o zbývajících částech se bude dále jednat v rozhodčím řízením. Pokud bude shledáno nezákonným nebo nevymahatelným kterékoli jiné ustanovení v části B, bude toto ustanovení odděleno, zatímco u zbývajících ustanovení části B bude zachována plná platnost a účinnost.
 • 3. VOLBA ROZHODNÉHO PRÁVA
  • Veškeré žaloby a spory na základě této smlouvy, včetně žalob týkajících se porušení smlouvy, žalob podle místních zákonů o ochraně spotřebitelů, zákonů o nekalé soutěži a předpokládané záruky nebo žaloby týkající se neoprávněného obohacení či občanskoprávních deliktů, se řídí zákony státu nebo země vašeho bydliště. Pokud jste software získali na území jakékoli jiné země, bude se tato smlouva řídit zákony této země. Tato smlouva popisuje určitá zákonná práva. Zákony vašeho státu nebo země vám mohou zaručovat i další práva, včetně spotřebitelských práv. Můžete mít rovněž určitá práva ve vztahu ke straně, od níž jste software získali. Tato smlouva nemění tato další práva, pokud právní řád vašeho státu či země jejich změnu nepovoluje.
 • 4. AKTIVACE
  • 1. Podrobnější informace o aktivaci. V průběhu aktivace odešle software informace o softwaru a vašem počítači do systémů společnosti Microsoft. Tyto informace zahrnují verzi, verzi licence, jazyk a kód Product Key softwaru, IP adresu počítače a informace získané z konfigurace hardwaru počítače. Další informace o aktivaci naleznete na adrese microsoft.com/piracy/activation.mspx . Pokud je licencovaný počítač připojen k Internetu, software se při aktivaci automaticky připojí k systémům společnosti Microsoft. Software můžete rovněž aktivovat ručně, a to telefonicky nebo prostřednictvím Internetu. V těchto případech vám mohou být účtovány poplatky za internetové nebo telefonní služby.
  • 2. Opakovaná aktivace. Některé změny počítačových komponent nebo softwaru mohou vyžadovat opakovanou aktivaci softwaru.
  • 3. Selhání aktivace. V případě, že v průběhu aktivace bude zjištěno, že licenční či aktivační funkce softwaru jsou nepravé nebo nesprávně licencované, aktivace se nezdaří. Pokud je kopie softwaru licencována nesprávně, software zobrazí upozornění. Dále se mohou zobrazovat výzvy k pořízení řádně licencované kopie softwaru.
  • 4. Aktualizace a upgrady. Aktualizace a upgrady softwaru můžete získat pouze od společnosti Microsoft nebo z ověřených zdrojů. Určité upgrady, typy podpory a další služby mohou být nabízeny pouze uživatelům pravého softwaru společnosti Microsoft. Informace o způsobech rozpoznání pravého softwaru společnosti Microsoft jsou k dispozici na adrese howtotell.com .
 • 5. INTERNETOVÉ FUNKCE; OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Následující funkce softwaru používají internetové protokoly, které do systémů společnosti Microsoft (nebo jejích dodavatelů či poskytovatelů služeb) odesílají informace o počítači, například IP adresu, typ operačního systému, prohlížeč, název a verzi softwaru, který používáte, a kód jazyka počítače, v němž je software nainstalován. Společnost Microsoft tyto informace využívá ke zpřístupnění internetových funkcí v souladu s Prohlášením o ochraně osobních údajů pro systém Office 2013, které je k dispozici na adrese r.office.microsoft.com/r/rlidOOPrivacyState15HighLight?clid=1029 . Některé internetové funkce mohou být poskytnuty později prostřednictvím služby aktualizace společnosti Microsoft.
  • 1. Souhlas pro internetové služby. Softwarové funkce popsané níže a v Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro systém Office 2013 se připojují k počítačovým systémům společnosti Microsoft nebo poskytovatele služby prostřednictvím Internetu. V některých případech nebudete na toto připojení výslovně upozorněni. V některých případech tyto funkce můžete vypnout nebo je nepoužívat. Další informace o těchto funkcích naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů pro systém Office 2013 na adrese r.office.microsoft.com/r/rlidOOPrivacyState15HighLight?clid=1029 . POUŽITÍM TĚCHTO FUNKCÍ VYJADŘUJETE SVŮJ SOUHLAS S PŘENOSEM TĚCHTO INFORMACÍ. Společnost Microsoft tyto informace nepoužije k vaší identifikaci ani k vašemu kontaktování.
  • 2. Customer Experience Improvement Program (CEIP). Tento software používá program CEIP. Program CEIP automaticky odesílá společnosti Microsoft informace o vašem hardwaru a vašem užívání tohoto softwaru. Společnost Microsoft nepoužije tyto informace k vaší identifikaci ani k vašemu kontaktování. Program CEIP bude do vašeho počítače rovněž pravidelně stahovat malý soubor. Tento soubor usnadňuje shromažďování informací o potížích, k nimž může docházet během používání tohoto softwaru. Mohou být staženy také nové informace nápovědy týkající se chyb, pokud jsou k dispozici. Další informace o programu CEIP naleznete na adrese microsoft.com/products/ceip/CS-CZ/privacypolicy.mspx .
  • 3. Online funkce a obsah. Funkce v softwaru mohou načítat online obsah od společnosti Microsoft a poskytovat vám jej. Určité funkce vám také mohou umožňovat vyhledávání online informací a přístup k nim. Mezi tyto funkce patří například kliparty, šablony, online školení, online pomoc, nápověda a Outlook Weather v kalendáři. Pokud uložíte šablonu poskytnutou webem Office.com, budou společnosti Microsoft online odeslány informace, jako jsou informace určující šablonu, nebude však odeslán konkrétní dokument, který jste s použitím šablony vytvořili. Tyto informace budou použity k poskytování obsahu, který jste si vyžádali, a ke zlepšování našich služeb. Můžete se rozhodnout tyto online funkce a obsah nepoužívat. Další informace naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů pro systém Office 2013, které je formou odkazu uvedeno pro další informace na konci této smlouvy.
  • 4. Soubory cookie. Pokud se rozhodnete používat online funkce softwaru, jako je online pomoc, nápověda a šablony, mohou být nastaveny soubory cookie. Informace o tom, jak soubory cookie blokovat, řídit jejich používání a odstraňovat je, naleznete v části Soubory cookie Prohlášení o ochraně osobních údajů pro systém Office 2013 uvedeného formou odkazu na konci této smlouvy.
  • 5. Office 2013 v systému Windows 8. Jestliže software provozujete v počítači se systémem Windows 8 a povolili jste online funkce a obsah softwaru, přihlášením do systému Windows 8 prostřednictvím účtu Microsoft se automaticky přihlásíte do softwaru využívajícího stejný účet Microsoft. To vám umožňuje ukládat a online přistupovat k souborům ve OneDrive a využívat službu Office Roaming Service bez nutnosti znovu zadat uživatelské jméno a heslo k účtu Microsoft. Další informace o přihlášení do softwaru za použití účtu Microsoft a služby Office Roaming Service naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů pro systém Office 2013 připojeném formou odkazu na konci této smlouvy.
  • 6. Digitální certifikáty. Software používá digitální certifikáty. Tyto digitální certifikáty potvrzují identitu uživatelů Internetu odesíláním šifrovaných informací standardu X.509. Mohou být také použity k digitálnímu podpisu souborů a maker, pro ověření integrity a původu obsahu souborů. Software načítá certifikáty a aktualizuje seznamy odvolaných certifikátů prostřednictvím Internetu.
  • 7. Automatické aktualizace. Software s technologií Click-to-Run může u společnosti Microsoft pravidelně kontrolovat aktualizace a doplňky softwaru. Tyto aktualizace a doplňky, jsou-li nalezeny, mohou být automaticky staženy a instalovány do licencovaného počítače.
  • 8. Užívání informací. Tyto počítačové informace, zprávy o chybách a zprávy o malwaru může společnost Microsoft využívat ke zlepšování svého softwaru a služeb. Můžeme je rovněž sdílet s dalšími subjekty, například s prodejci hardwaru a softwaru. Tito prodejci mohou informace využívat ke zlepšení interakce svých produktů se softwarem společnosti Microsoft.
  • 9. Zneužití internetových služeb. Tyto služby nesmíte užívat žádným způsobem, který by je mohl poškodit nebo zhoršit možnosti jejich použití pro jiné uživatele. Tyto služby nesmíte používat k pokusům o získání neoprávněného přístupu k jakýmkoli službám, datům, účtům či síti, a to žádným způsobem.
  • 10. Služba Information Rights Management. Software obsahuje funkci umožňující vytvořit obsah, který nelze bez vašeho souhlasu vytisknout, zkopírovat ani odeslat ostatním uživatelům. Při prvním použití této funkce může být nutné připojení ke společnosti Microsoft a při aktualizaci této funkce může být nutné se pravidelně ke společnosti Microsoft připojovat. Další informace naleznete na adrese o15.officeredir.microsoft.com/r/rlidIRMHelp?clid=1029 . Tuto funkci nemusíte používat.
  • 11. Služba Office Roaming Service. Pokud se rozhodnete přihlásit do softwaru za použití účtu Microsoft, zapnete tím službu Office Roaming Service. Při zapnutí služby Office Roaming Service budou odeslána určitá nastavení (včetně vašeho seznamu Naposledy použité dokumenty, vašeho vlastního slovníku a vašich vizuálních motivů) online na servery společnosti Microsoft, kde budou uložena a odtud stažena do vašeho počítače při dalším přihlášení do služby za použití účtu Microsoft. Další informace o službě Office Roaming Service naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů pro systém Office 2013 připojeném formou odkazu na konci této smlouvy.
 • 6. DOKLAD O LICENCI
  • 1. Pravý doklad o licenci. Pokud jste software získali ve fyzickém balení, vaším dokladem o licenci je pravý štítek Certifikát pravosti dodaný společně s pravým kódem Product Key a váš doklad o nákupu. Pokud jste software získali a stáhli online, je vaším dokladem o licenci pravý kód Product Key společnosti Microsoft nebo kód PIN k softwaru, který jste obdrželi při nákupu, a váš doklad nákupu od autorizovaného elektronického dodavatele pravého softwaru společnosti Microsoft. Doklad o nákupu může být nutné předložit příslušnému prodejci ke kontrole.
  • 2. Licence na upgrade nebo převod. Jestliže software upgradujete nebo převedete, váš doklad o licenci je
   • pravý doklad o licenci na starší verzi softwaru, ze kterého jste provedli upgrade nebo převod, a
   • pravý doklad o licenci na novější verzi softwaru, na který jste provedli upgrade nebo převod.
  • Informace o způsobech rozpoznání pravého softwaru společnosti Microsoft jsou k dispozici na adrese howtotell.com .
 • 7. VERZE S OMEZENÝMI PRÁVY
  • Některé verze softwaru, například software označený jako Neprodejná verze (Not for Resale) nebo Verze pro vzdělávání (Academic nebo University Edition), jsou distribuovány k omezeným účelům. Software označený jako Neprodejná verze (NFR nebo Not for Resale) nesmíte prodávat. Chcete-li používat software označený jako Verze pro vzdělávání (University, Academic Edition nebo AE), musíte být oprávněným uživatelem ve vzdělávání (Qualified Educational User). Chcete-li zjistit podrobnosti o softwaru pro vzdělávání nebo ověřit, zda jste oprávněným uživatelem ve vzdělávání, vyhledejte informace na webu microsoft.com/education nebo se obraťte na afilaci společnosti Microsoft ve své zemi. Software pro vzdělávání nelze používat ke komerčním a neziskovým činnostem a k činnostem vytvářejícím zisk.
 • 8. SOFTWARE PRO DOMÁCÍ A STUDIJNÍ POUŽITÍ
  • Software ve verzi pro domácí a studijní použití nelze používat ke komerčním a neziskovým činnostem a k činnostem vytvářejícím zisk.
 • 9. JAPONSKO
  • Žijete-li v Japonsku nebo jste software získali, když jste žili v Japonsku, udělujeme vám tato práva podléhající našim licencím:
   • 1. „PIPC.“ V případě softwaru označeného jako „PIPC“ můžete nainstalovat a provozovat jednu kopii softwaru na jednom licencovaném počítači, ale pouze v případě dodržení všech podmínek uvedených v této smlouvě. Naše licence k softwaru je trvale přidělena tomuto licencovanému počítači.
   • 2. Jiné verze než PIPC. Můžete nainstalovat a provozovat jednu kopii softwaru na jednom licencovaném počítači (první licencovaný počítač), ale pouze v případě dodržení všech podmínek uvedených v této smlouvě. Pokud dodržíte všechny podmínky uvedené v této smlouvě, můžete nainstalovat další kopii softwaru na druhý licencovaný počítač pro primárního uživatele prvního licencovaného počítače. Můžete si pořídit jednu kopii softwaru pro účely zálohy a používat ji tak, jak je popsáno dále. Software můžete převést na jiný počítač, který patří vám. Můžete také převést software (společně s licencí) na počítač vlastněný jiným uživatelem, pokud a) jste prvním licencovaným uživatelem softwaru a b) nový uživatel přijme podmínky této smlouvy. K provedení převodu je třeba převést původní média, certifikát pravosti, kód Product Key a doklad nákupu přímo na daného uživatele. Nesmíte si ponechat žádné kopie softwaru. K převedení softwaru můžete použít záložní kopii, jejíž pořízení vám povolujeme, nebo média, na kterých byl software dodán. Vždy, když převedete software na nový počítač, musíte jej odebrat z předchozího počítače. Software nesmíte převést s cílem sdílet licence mezi počítači.
 • 10. SOFTWARE PRO ARMÁDNÍ POUŽITÍ
  • Licenci na software označený pro armádní použití („Military Appreciation“) jste oprávněni poskytovat pouze v případě, že jste oprávněný uživatel v armádě („Qualified Military User“). Chcete-li být oprávněným uživatelem v armádě, ve Spojených státech amerických musíte být autorizovaným sponzorem výměnného programu ozbrojených sil v souladu s federálními nařízeními a zákony USA. Licence na verzi software pro armádní použití nesmí být poskytována pro použití ke komerčním a neziskovým činnostem a k činnostem vytvářejícím výnosy.
 • 11. SOFTWARE PRO KANADSKÉ OZBROJENÉ SÍLY
  • Licenci na software označený jako verze „Canadian Forces“ jste oprávněni poskytovat pouze v případě, že jste autorizovaný sponzor „CANEX Authorized Patron“. Chcete-li být autorizovaným sponzorem CANEX Authorized Patron, musíte být
  • členem kanadských ozbrojených sil (Canadian Forces, CF) ve službě nebo jeho manželem či manželkou;
  • členem záložních sil CF;
  • členem CF ve výslužbě nebo civilním zaměstnancem ministerstva národní obrany (Department of National Defense, DND) pobírajícím výslužné;
  • stálým zaměstnancem neveřejného fondu (Non-Public Fund, NPF) nebo DND na plný nebo částečný úvazek nebo jeho manželem či manželkou;
  • koncesionářem CANEX (pouze ředitelé);
  • opravňujícím zahraničním vojenským personálem;
  • zaměstnancem NPF v důchodu a pobírajícím penzi NPF;
  • zaměstnancem alternativního služebního dodavatele na plný úvazek;
  • vdovou personálu CF pobírající příspěvek v rámci zákonů Child Family Services Act, Defence Services Pension Contribution Act, Pension Act nebo War Veterans Allowance Act;
  • členem sboru Canadian Corps of Commissionaires, pokud sídlíte nebo jste zaměstnaní na základně nebo v oddílu, nebo
  • členem sboru Royal Canadian Mounted Police.
  • Licence na verzi softwaru pro kanadské ozbrojené síly nesmí být poskytována pro použití ke komerčním a neziskovým činnostem a k činnostem vytvářejícím zisk.
 • 12. SOFTWARE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ
  • Software označený jako verze Home Use Program jste oprávněni používat pouze v případě, že jste uživatel Home Use Program. Abyste byli uživatelem „Home Use Program“, musíte být:
  • zaměstnancem organizace, která má smlouvu Microsoft Volume License Agreement s krytím Software Assurance, a
  • uživatelem licencované kopie softwaru nebo produktu, který zahrnuje software, s aktivním krytím Software Assurance.
 • 13. DALŠÍ LICENČNÍ POŽADAVKY A/NEBO PRÁVA K UŽÍVÁNÍ
  • Programy třetích stran. Software může obsahovat programy třetí strany, které vám společnost Microsoft (nikoli třetí strana) licencuje v rámci této smlouvy. Případná sdělení ohledně programu třetí strany jsou uvedena pouze pro vaši informaci.
  • Písma. Pokud je software spuštěný, smíte používat jeho písma k zobrazení a tisku obsahu. Písma si můžete dočasně stáhnout do tiskárny nebo jiného výstupního zařízení za účelem tisku obsahu. Vkládat písma do obsahu můžete pouze s omezeními, která jsou určena v podmínkách pro vkládání písem.
  • Prvky médií. Společnost Microsoft vám poskytuje licenci ke kopírování, distribuci, předvádění a zobrazování prvků médií (obrázky, kliparty, animace, zvuky, hudba, videoklipy, šablony a další formy obsahu) obsažených v softwaru v projektech a dokumentech s tou výjimkou, že nesmíte: (i) prodávat, licencovat nebo distribuovat kopie jakýchkoli prvků médií samotných ani jako produkt, pokud primární hodnotu produktu představují prvky médií, (ii) poskytovat vašim zákazníkům práva k dalšímu poskytování licencí na prvky médií nebo k jejich distribuci, (iii) poskytovat licence na prvky médií ani distribuovat ke komerčním účelům prvky médií, které obsahují znázornění fyzických osob, vlád, log, ochranných známek nebo znaků, jejichž totožnost lze určit, ani používat tyto druhy obrazů způsoby, které by mohly znamenat doporučení nebo propojení s vaším produktem, subjektem nebo činností, nebo (iv) vytvářet obscénní nebo pobuřující díla pomocí prvků médií. Další prvky médií dostupné na webu Office.com nebo jiných webech prostřednictvím funkcí softwaru se řídí podmínkami na takových webech.
  • Jazykové sady a nástroje pro jazykovou kontrolu. Získáte-li jazykovou sadu, sadu LIP nebo nástroj pro jazykovou kontrolu, který poskytuje podporu další jazykové verze pro daný software, můžete použít další jazyky, které jsou v této sadě nebo nástroji obsaženy. Jazykové sady, sady LIP a nástroje pro jazykovou kontrolu jsou součástí softwaru a nesmí být použity samostatně.
  • Zkušební verze a převod. Část softwaru nebo veškerý software může být licencován jako zkušební verze. Vaše práva k užívání zkušebního softwaru jsou omezena na zkušební dobu. Zkušební software a délka zkušební doby je určena v průběhu procesu aktivace. Můžete mít možnost převést práva ke zkušební verzi na odběr nebo na časově neomezená práva. Možnosti převodu vám budou předloženy po skončení platnosti zkušební doby. Po skončení platnosti zkušební doby bez převodu skončí fungování většiny funkcí zkušebního softwaru. ZKUŠEBNÍ VERZE SOFTWARU JE LICENCOVÁNA „JAK STOJÍ A LEŽÍ“. RIZIKA SPOJENÁ S JEJÍM UŽÍVÁNÍM NESETE VY. SPOLEČNOST MICROSOFT NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ ZÁRUKY, GARANCE ANI PODMÍNKY. V RÁMCI VAŠICH MÍSTNÍCH ZÁKONŮ MŮŽETE MÍT DALŠÍ SPOTŘEBITELSKÁ PRÁVA, KTERÁ TATO SMLOUVA NEMŮŽE ZMĚNIT. V ROZSAHU POVOLENÉM VAŠIMI MÍSTNÍMI ZÁKONY SPOLEČNOST MICROSOFT VYLUČUJE PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PRÁV. .
  • Software získaný na základě odběru. Pokud jste získali licenci k softwaru na základě odběru, vaše práva k užívání softwaru jsou omezena na dobu odběru. Můžete mít možnost prodloužit odběr nebo jej převést na časově neomezenou licenci. V případě prodloužení odběru můžete nadále pokračovat v užívání softwaru až do ukončení prodloužené doby odběru. Podrobné informace o odběru naleznete na obrazovkách aktivace softwaru nebo v jiných doprovodných materiálech. Po skončení platnosti odběru přestane většina funkcí softwaru fungovat.
 • 14. GEOGRAFICKÁ A EXPORTNÍ OMEZENÍ
  • Pokud je na balení softwaru uveden geografický region, můžete software aktivovat pouze v tomto regionu. Dále musíte dodržet veškeré místní i mezinárodní zákony a nařízení o exportu, které se na software vztahují, včetně omezení týkajících se místa určení, koncových uživatelů a koncového užívání. Další informace o geografických a exportních omezeních naleznete na adresách go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=141397 a microsoft.com/exporting .
 • 15. PODPORA A POSTUP POSKYTNUTÍ NÁHRADY
  • Společnost Microsoft poskytuje pro software, který je řádně licencován, omezené služby odborné pomoci, jak je popsáno na adrese support.microsoft.com/common/international.aspx .
  • Pokud žádáte o náhradu a nezískáte ji v místě, kde jste software pořídili, obraťte se na společnost Microsoft, která vám sdělí informace o zásadách poskytování náhrad společností Microsoft. Podrobnosti můžete získat na adrese microsoft.com/worldwide . V Severní Americe můžete také volat na telefonní číslo (800) MICROSOFT nebo navštívit web microsoft.com/info/nareturns.htm .
 • 16. ÚPLNÁ SMLOUVA
  • Tato smlouva (spolu s podmínkami dodanými s případnými dodatky softwaru, aktualizacemi a službami, které vám poskytuje společnost Microsoft a které používáte) a podmínky, na které odkazují webové odkazy uvedené v textu této smlouvy, tvoří úplnou smlouvu pro software a případné dodatky, aktualizace a služby (pokud společnost Microsoft neposkytuje k takovým dodatkům, aktualizacím a službám odlišné podmínky). Po spuštění softwaru si tuto smlouvu můžete přečíst zobrazením obrazovky Nápověda a klepnutím na odkaz Licenční podmínky pro software společnosti Microsoft, případně na adrese microsoft.com/about/legal/en/us/intellectualproperty/useterms/default.aspx . Podmínky uvedené v jednotlivých odkazech v této smlouvě si rovněž můžete prostudovat po zadání adres URL do adresního řádku prohlížeče; souhlasíte s tím, že tak učiníte. Souhlasíte s tím, že u každé služby, jejíž používání se řídí touto smlouvou a také konkrétními podmínkami, na které tato smlouva odkazuje, se před použitím služby seznámíte s příslušnými podmínkami. Rozumíte tomu, že používáním služby vyjadřujete souhlas s touto smlouvou a podmínkami, na které odkazuje. Tato smlouva obsahuje rovněž informativní odkazy. Následující odkazy obsahují podmínky závazné pro obě smluvní strany:

OMEZENÁ ZÁRUKA PRO MALOOBCHOD

Poskytuje společnost Microsoft k softwaru OMEZENOU ZÁRUKU? Ano, na rozdíl od zkušební verze softwaru, která je licencována „tak, jak stojí a leží“ a bez výslovných záruk, garancí a podmínek. Společnost Microsoft zaručuje, že řádně licencovaný software bude v podstatných rysech fungovat tak, jak je popsáno v materiálech společnosti Microsoft dodávaných spolu s ním. Tato omezená záruka nepokrývá problémy, které způsobíte sami nebo které vzniknou v souvislosti s tím, že nedodržíte naše pokyny, ani problémy způsobené událostmi mimo přiměřenou kontrolu společnosti Microsoft. Omezená záruka začíná okamžikem, kdy první uživatel vaší kopie softwaru danou kopii získá, a trvá jeden rok. Pokrývá rovněž veškeré dodatky, aktualizace a náhradní software, které během tohoto roku obdržíte od společnosti Microsoft, avšak pouze po zbývající část roční lhůty nebo po 30 dní podle toho, které z těchto období je delší. Převedením softwaru se období omezené záruky neprodlužuje. Společnost Microsoft neposkytuje žádné jiné výslovné záruky, garance ani podmínky. SPOLEČNOST MICROSOFT VYLUČUJE VEŠKERÉ PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, VČETNĚ ZÁRUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PRÁV. POKUD MÍSTNÍ ZÁKONY VYLOUČENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK ZE STRANY SPOLEČNOSTI MICROSOFT NEPOVOLUJÍ, PLATÍ VEŠKERÉ PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, GARANCE NEBO PODMÍNKY POUZE PO DOBU PLATNOSTI OMEZENÉ ZÁRUKY A JSOU OMEZENY V MAXIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM MÍSTNÍMI ZÁKONY. JESTLIŽE MÍSTNÍ ZÁKONY VYŽADUJÍ BEZ OHLEDU NA TUTO SMLOUVU DELŠÍ OBDOBÍ OMEZENÉ ZÁRUKY, BUDE PLATIT TOTO DELŠÍ OBDOBÍ, MŮŽETE VŠAK VYUŽÍT POUZE PROSTŘEDKY NÁPRAVY POPSANÉ V TÉTO SMLOUVĚ. Část v závěru této smlouvy vysvětluje, jak můžete uplatnit svůj nárok v rámci omezené záruky.
Pouze pro Austrálii: Zboží se dodává se zárukami, které podle australského spotřebitelského práva nelze vyloučit. Máte nárok na výměnu nebo náhradu z důvodu zásadní vady a na kompenzaci z důvodu jakékoli jiné důvodně předvídatelné ztráty nebo škody. Máte rovněž nárok na opravu nebo výměnu zboží, pokud zboží nemá přijatelnou kvalitu a tato vada není zásadní povahy.
Co když společnost Microsoft svou záruku poruší? Pokud společnost Microsoft poruší svou omezenou záruku, je jediným prostředkem nápravy oprava nebo výměna softwaru. Máte také možnost poskytnout namísto opravy nebo výměny softwaru peněžní náhradu ceny, kterou jste za něj zaplatili. Před vrácením peněz musíte software odinstalovat a vrátit jej do společnosti Microsoft spolu s dokladem o nákupu.
Co když společnost Microsoft poruší některou část této smlouvy? PŘI POŽADAVKU NA NÁHRADU ŠKODY OD SPOLEČNOSTI MICROSOFT MŮŽETE ZÍSKAT POUZE NÁHRADU PŘÍMÝCH ŠKOD DO VÝŠE, JAKOU JSTE ZAPLATILI ZA SOFTWARE. NEMÁTE NÁROK NA NÁHRADU ZA ŽÁDNÉ JINÉ ŠKODY, A TO VČETNĚ NÁSLEDNÝCH ŠKOD, UŠLÉHO ZISKU A ZVLÁŠTNÍCH, NEPŘÍMÝCH NEBO NÁHODNÝCH ŠKOD. Vyloučení a omezení odškodnění v této smlouvě platí rovněž v případě, kdy oprava, výměna či peněžní náhrada za software nepředstavuje úplnou kompenzaci všech ztrát nebo případů, kdy společnost Microsoft o možnosti vzniku takových škod věděla nebo měla vědět. NĚKTERÉ STÁTY A ZEMĚ NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ ČI OMEZENÍ NÁSLEDNÝCH, NÁHODNÝCH A DALŠÍCH ŠKOD, TATO OMEZENÍ A VYLOUČENÍ SE NA VÁS PROTO NEMUSÍ VZTAHOVAT. POKUD VÁM MÍSTNÍ ZÁKONY DOVOLUJÍ UPLATNIT U SPOLEČNOSTI MICROSOFT POŽADAVEK NA NÁHRADU DALŠÍCH ŠKOD I PŘESTO, ŽE TO TATO SMLOUVA NEDOVOLUJE, NEMŮŽETE ZÍSKAT NÁHRADU PŘEVYŠUJÍCÍ ČÁSTKU, KTEROU JSTE ZA SOFTWARE ZAPLATILI.

POSTUPY PŘI UPLATNĚNÍ ZÁRUKY

K uplatnění služby v rámci omezené záruky budete potřebovat doklad o nákupu.
 • 1. Spojené státy americké a Kanada. Informace o službě omezené záruky nebo o způsobu získání náhrady za software pořízený ve Spojených státech amerických a Kanadě získáte na webu microsoft.com/info/nareturns.htm .
 • 2. Evropa, Střední východ a Afrika. Pokud jste software získali v Evropě, na Středním východě nebo v Africe, poskytuje omezenou záruku společnost Microsoft Ireland Operations Limited. Chcete-li uplatnit svůj nárok v rámci omezené záruky, obraťte se na adresu Microsoft Ireland Operations Limited, Customer Care Centre, Atrium Building Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland, nebo na afilaci společnosti Microsoft ve své zemi (viz microsoft.com/worldwide ).
 • 3. Austrálie. Pokud jste software získali v Austrálii, můžete svůj nárok uplatnit u společnosti Microsoft na telefonním čísle 13 20 58 nebo na adrese Microsoft Pty Ltd, 1 Epping Road, North Ryde NSW 2113 Australia.
 • 4. Další země. Pokud jste software získali v jiné zemi, obraťte se na afilaci společnosti Microsoft v dané zemi (viz microsoft.com/worldwide ).

LICENČNÍ PODMÍNKY PRO VÝROBCE OEM

Děkujeme vám, že jste zvolili počítač s předinstalovaným systémem Microsoft Office 2013. Tento dokument představuje licenční smlouvu mezi vámi a výrobcem počítačů nebo instalátorem softwaru, který systém Microsoft Office 2013 s počítačem distribuuje. Tato smlouva popisuje vaše užívací práva k softwaru Office 2013. Smlouva je pro usnadnění práce uspořádána do dvou částí. První část obsahuje úvodní podmínky. Na ně navazují části Další podmínky a Omezená záruka, které přinášejí podrobnější informace. Přečtěte si celou smlouvu, včetně podmínek, na které případně odkazuje. Všechny tyto podmínky obsahují důležité informace a společně tvoří tuto smlouvu, kterou jste vázáni. Podmínky, na které text odkazuje, si můžete přečíst po vložení odkazu do okna prohlížeče. ČÁST DALŠÍ PODMÍNKY OBSAHUJE ZÁVAZNÉ USTANOVENÍ O ROZHODČÍM ŘÍZENÍ A USTANOVENÍ O ZŘEKNUTÍ SE SKUPINOVÉ ŽALOBY. V PŘÍPADĚ, ŽE ŽIJETE VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH, OVLIVŇUJÍ TATO USTANOVENÍ VAŠE PRÁVA PŘI ŘEŠENÍ SOUDNÍHO SPORU S VÝROBCEM ČI INSTALÁTOREM, PŘÍPADNĚ SE SPOLEČNOSTÍ MICROSOFT, PROTO DOPORUČUJEME, ABYSTE SI JE POZORNĚ PŘEČETLI.
PŘIJETÍM TÉTO SMLOUVY NEBO POUŽITÍM SOFTWARU VYJADŘUJETE SOUHLAS S TĚMITO PODMÍNKAMI V JEJICH ÚPLNOSTI A SOUHLASÍTE S PŘENOSEM URČITÝCH ÚDAJŮ BĚHEM AKTIVACE SOFTWARU A PŘI PRÁCI S JEHO INTERNETOVÝMI FUNKCEMI. POKUD TYTO PODMÍNKY NEPŘIJÍMÁTE A NEBUDETE JE DODRŽOVAT, NESMÍTE SOFTWARE ANI JEHO FUNKCE POUŽÍVAT. Namísto toho se obraťte na výrobce či instalátora, který vám sdělí podmínky poskytování náhrad. Na základě těchto podmínek software nebo počítač vraťte a obdržíte náhradu ve formě peněz či zboží. Tyto podmínky musíte dodržet, což může znamenat nutnost vrátit k náhradě formou peněz či zboží software s celým počítačem, ve kterém je nainstalován.
Jak mohu software používat? Software se neprodává, pouze se uděluje licence k jeho užívání. V rámci této smlouvy vám udělujeme právo k provozování jedné kopie pouze v počítači, s kterým jste software získali (licencovaný počítač), a to v každém okamžiku pro jednoho uživatele, za předpokladu, že dodržíte veškeré podmínky této smlouvy. Naše licence k softwaru je trvale přidělena tomuto licencovanému počítači. V části Další podmínky naleznete licence a podmínky týkající se konkrétních zemí, verzí s omezenými právy a speciálních verzí softwaru. Součásti softwaru jsou licencovány jako celek. Součásti nesmíte oddělit ani virtualizovat a instalovat je v jiných počítačích. Software může zahrnovat více verzí, například 32bitovou a 64bitovou verzi, a smíte používat vždy pouze jednu z těchto verzí. S výjimkou povoleného užívání popsaného v níže uvedeném oddílu „Vzdálený přístup“ je tato licence určena pro přímé užívání softwaru pouze prostřednictvím vstupních mechanismů licencovaného počítače, jako je klávesnice, myš nebo dotykový displej. Tato licence neopravňuje k instalaci softwaru na serveru nebo pro použití jinými počítači a zařízeními připojenými k serveru po interní nebo externí síti nebo jejich prostřednictvím. Software není také licencován pro komerční hostitelské služby. Další informace o scénářích použití více uživateli a možnostech virtualizace naleznete v části Další podmínky.
Jak získat záložní kopii? Záložní kopii softwaru můžete objednat nebo stáhnout na adrese microsoft.com/office/backup . Záložní kopii softwaru nesmíte distribuovat. Tuto kopii smíte použít jen k přeinstalování softwaru v licencovaném počítači.
Mohu software převést na jiný počítač či uživatele? Software nesmíte převést na jiný počítač ani uživatele. Software smíte převést přímo na třetí stranu pouze tak, jak je nainstalován na licencovaném počítači, se štítkem Certifikát pravosti a touto smlouvou. Před převodem musí tato strana souhlasit s tím, že se na převod a používání softwaru vztahuje tato smlouva. Nesmíte si ponechat žádné kopie.
POKUD ŽIJETE V NĚMECKU, VÝŠE UVEDENÉ USTANOVENÍ (Mohu software převést na jiný počítač či uživatele?) SE NA VÁS NEVZTAHUJE. Nahrazeno je následujícím ustanovením: Jakýkoli přenos softwaru a práva na užívání softwaru třetí straně bude v souladu se zákonnými ustanoveními.
Jak funguje aktivace po Internetu? Aktivace spojuje použití softwaru s konkrétním počítačem či zařízením. Při aktivaci software automaticky kontaktuje společnost Microsoft či její afilaci za účelem potvrzení, že licence je přiřazena licencovanému počítači. Tento proces se označuje jako „aktivace“. Vzhledem k tomu, že cílem aktivace je rozpoznat neoprávněné změny v licenčních nebo aktivačních funkcích softwaru a dalšími způsoby předcházet nelicencovanému užívání softwaru, nejste oprávněni software užívat po době povolené k aktivaci a nesmíte aktivaci obejít ani jinak překonat . Pokud kód Product Key nezadáte během doby povolené pro aktivaci, většina funkcí softwaru přestane fungovat.
Shromažďuje software mé osobní údaje? Pokud připojíte svůj počítač k Internetu, některé funkce softwaru se mohou spojit s počítačovými systémy společnosti Microsoft nebo poskytovatele služeb a odesílat či přijímat informace. Na připojení funkcí nemusíte být vždy samostatně upozorněni. Pokud se rozhodnete jakoukoli z těchto funkcí používat, souhlasíte s odesíláním a přijímáním těchto informací při jejím používání. Velkou část těchto funkcí lze vypnout nebo se můžete rozhodnout je nepoužívat.
Jak společnost Microsoft vaše údaje a další informace používá? Společnost Microsoft používá informace, které shromáždí prostřednictvím funkcí softwaru, k jeho upgradům či opravám a k dalšímu zlepšování svých produktů a služeb. Za určitých okolností tyto informace také sdílí s dalšími stranami. Zprávy o chybách například společnost Microsoft sdílí s příslušnými dodavateli hardwaru a softwaru, aby je mohli využít ke zlepšení kompatibility svých produktů s produkty Microsoft. Souhlasíte s tím, že společnost Microsoft může tyto informace používat a zpřístupnit je v souladu s Prohlášením o ochraně osobních údajů společnosti Microsoft, které je k dispozici na adrese r.office.microsoft.com/r/rlidOOPrivacyState15HighLight?clid=1029 .
K čemu se tato smlouva vztahuje? Tato smlouva (včetně případných tištěných licenčních podmínek dodaných se softwarem) se vztahuje na software, na média, na kterých jste software případně obdrželi, a také na veškeré aktualizace, doplňky a služby společnosti Microsoft pro tento software, pokud nejsou dodávány za samostatných podmínek.
Existují operace, které se softwarem nemám povoleno provádět? Ano. Vzhledem k tomu, že software je licencován, nikoli prodáván, výrobce či instalátor a společnost Microsoft si vyhrazují všechna práva (například práva podle zákonů o duševním vlastnictví), která vám nejsou v této smlouvě výslovně udělena. Zejména vám tato licence nedává žádná práva k následujícím operacím, které proto nesmíte provádět: publikování, kopírování (kromě povolené záložní kopie), pronajímání nebo půjčování softwaru či jeho poskytování na leasing, převádění softwaru (s výjimkou situací povolených v této smlouvě), snaha obejít technická ochranná opatření v softwaru, provádění zpětné analýzy, dekompilace nebo rozkládání softwaru, s výjimkou situací, kdy to zákony v místě vašeho pobytu povolují i přes ustanovení této smlouvy. V takovém případě můžete provádět pouze operace povolené vašimi zákony. Internetové funkce nesmíte používat žádným způsobem, který by mohl zasahovat do využívání těchto funkcí jinými uživateli, ani se při využívání těchto funkcí snažit získat neoprávněný přístup k jakékoli službě, datům, účtu nebo síti.
Jak je to s upgradem nebo převodem softwaru? Jestliže instalujete software, kterého se tato smlouva týká, jako upgrade nebo převod stávajícího softwaru, který jste získali s licencovaným počítačem, potom upgrade nebo převod nahrazuje původní software, který upgradujete nebo převádíte. Po provedení upgradu vám k původnímu softwaru nezůstávají žádná práva a nesmíte jej nadále používat ani žádným způsobem převádět. Tato smlouva upravuje vaše práva k používání upgradovaného softwaru a nahrazuje smlouvu k softwaru, který jste upgradovali.

DALŠÍ PODMÍNKY

 • 1. LICENCE A SCÉNÁŘE POUŽÍVÁNÍ VÍCE UŽIVATELI
  • 1. Počítač. Termín „počítač“ v této smlouvě označuje hardwarový systém (ať už fyzický nebo virtuální) s paměťovým zařízením schopný provozovat software. Za počítač se pokládají i jednotlivé hardwarové oddíly nebo součásti blade.
  • 2. Vícenásobné nebo sdružené připojení. Hardware ani software nesmíte používat k multiplexování či sdružování připojení ani jinak umožňovat více uživatelům či počítačům a zařízením přístup k softwaru nebo jeho užívání nepřímo prostřednictvím licencovaného počítače.
  • 3. Používání ve virtualizovaném prostředí. Používáte-li virtualizační software, včetně technologie Klient Hyper-V, k vytvoření jednoho nebo více virtuálních počítačů v jediném počítačovém hardwarovém systému, každý z virtuálních počítačů a samotný fyzický počítač je pro účely této smlouvy pokládán za samostatný počítač. Tato licence vám dovoluje používat pouze jednu kopii softwaru a používat ji v jednom počítači, bez ohledu na to, zda jde o fyzický, nebo virtuální počítač. Pokud chcete software používat ve více počítačích, musíte si pořídit samostatné kopie softwaru a samostatnou licenci pro každou z nich. Obsah chráněný technologií správy práv k digitálním médiím nebo jinou technologií šifrování pro celé diskové jednotky může ve virtualizovaném prostředí poskytovat nižší úroveň zabezpečení.
  • 4. Vzdálený přístup. Uživatel, který primárně používá licencovaný počítač, se označuje jako „primární uživatel“. Primární uživatel může k softwaru instalovanému v licencovaném zařízení přistupovat a užívat jej vzdáleně z jakéhokoli jiného zařízení, pokud software instalovaný v licencovaném zařízení není současně používán lokálně jiným uživatelem. Současný přístup k softwaru můžete jiným uživatelům povolit pouze za tím účelem, aby vám poskytli technickou podporu.
 • 2. ZÁVAZNÉ USTANOVENÍ O ROZHODČÍM ŘÍZENÍ A ZŘEKNUTÍ SE HROMADNÉ ŽALOBY
  • 1. Platnost. Tato část B je platná pro všechny spory s TOU VÝJIMKOU, ŽE NEZAHRNUJE SPORY TÝKAJÍCÍ SE PROSAZOVÁNÍ NEBO OPRÁVNĚNOSTI PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, AŤ UŽ VAŠICH, VÝROBCE ČI INSTALÁTORA NEBO NĚKTERÉHO Z NAŠICH POSKYTOVATELŮ LICENCÍ. Sporem se rozumí jakýkoli soudní spor, žaloba nebo jiný typ sporu mezi vámi a výrobcem či instalátorem nebo mezi vámi a společností Microsoft týkající se softwaru (včetně jeho ceny) nebo této smlouvy, ať už vychází z obsahu smlouvy, záruky, občanskoprávních deliktů, zákonů, nařízení, předpisů nebo z jakékoli jiné zákonné nebo spravedlivé báze. Termín „spor“ bude mít nejširší možný význam, jaký povoluje zákon.
  • 2. Oznámení o sporu. V případě sporu musíte vy nebo výrobce či instalátor předat druhé straně oznámení o sporu, tedy písemné prohlášení s uvedením jména, adresy a kontaktních údajů strany poskytující oznámení, skutečností, které jsou podkladem sporu, a požadovaného způsobu nápravy. Oznámení zašlete výrobci či instalátorovi poštou k rukám právního oddělení, ATTN: LEGAL DEPARTMENT. Výrobce nebo instalátor vám případné oznámení o sporu zašle prostřednictvím společnosti U.S. Mail na vaši adresu, pokud ji má k dispozici, případně na vaši e-mailovou adresu. Případný spor se s výrobcem nebo instalátorem pokusíte vyřešit v neformálním jednání během 60 dnů od data, kdy bylo odesláno oznámení o sporu. Po 60 dnech můžete vy nebo výrobce či instalátor zahájit rozhodčí řízení.
  • 3. Soud pro drobné žaloby. Pokud spor splňuje veškeré požadavky pro řešení u soudu pro drobné žaloby, můžete jej vést také u soudu pro drobné žaloby v oblasti svého bydliště nebo v oblasti hlavního sídla podnikání výrobce či instalátora. U soudu pro drobné žaloby můžete spor vést bez ohledu na to, zda nejprve proběhlo neformální vyjednávání.
  • 4. ZÁVAZNÉ ROZHODČÍ ŘÍZENÍ. POKUD SE VÁM A VÝROBCI ČI INSTALÁTOROVI NEBO SPOLEČNOSTI MICROSOFT NEPODAŘÍ VYŘEŠIT PŘÍPADNÝ SPOR V NEFORMÁLNÍM JEDNÁNÍ ANI U SOUDU PRO DROBNÉ ŽALOBY, VEŠKERÉ DALŠÍ ÚSILÍ O VYŘEŠENÍ SPORU BUDE VEDENO VÝHRADNĚ ZÁVAZNĚ STANOVENÝM ROZHODCEM. VZDÁVÁTE SE PRÁVA VÉST JAKÝKOLI SOUDNÍ SPOR (NEBO SE JEJ ÚČASTNIT JAKO STRANA NEBO ÚČASTNÍK HROMADNÉ ŽALOBY) U SOUDU PŘED SOUDCEM NEBO POROTOU. . Namísto toho budou veškeré spory řešeny před nestranným rozhodcem, jehož rozhodnutí bude konečné, s výjimkou omezeného práva na odvolání podle amerického zákona Federal Arbitration Act. Rozhodnutí rozhodce může vymáhat kterýkoli soud, do jehož jurisdikce strany spadají.
  • 5. ZŘEKNUTÍ SE HROMADNÉ ŽALOBY. VEŠKERÁ JEDNÁNÍ S CÍLEM VYŘEŠIT NEBO VÉST JAKÝKOLI SPOR PŘED JAKÝMKOLI SHROMÁŽDĚNÍM BUDOU VEDENA VÝHRADNĚ NA INDIVIDUÁLNÍ BÁZI. ANI VY, ANI VÝROBCE ČI INSTALÁTOR, ANI SPOLEČNOST MICROSOFT NEBUDETE USILOVAT O PROJEDNÁNÍ SPORU FORMOU HROMADNÉ ŽALOBY, ŽALOBY PODÁVANÉ SOUKROMÝM PRÁVNÍM ZÁSTUPCEM JMÉNEM STÁTU ANI ŽÁDNÉHO JINÉHO ŘÍZENÍ, VE KTERÉM KTERÁKOLI ZE STRAN JEDNÁ NEBO NAVRHUJE JEDNÁNÍ V ZASTOUPENÍ. ŽÁDNÉ ROZHODČÍ ANI JINÉ ŘÍZENÍ NEBUDE SPOJENO S JINÝM BEZ PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU VŠECH STRAN VŠECH DOTČENÝCH ŘÍZENÍ.
  • 6. Postup rozhodčího řízení. Veškerá rozhodčí řízení budou vedena asociací American Arbitration Association („asociace AAA“) na základě její směrnice Commercial Arbitration Rules (Pravidla rozhodčího řízení v obchodních sporech). Pokud jste fyzickou osobou a používáte software pro osobní účely nebo potřeby domácnosti, nebo pokud hodnota sporu nepřesahuje 75 000 dolarů (bez ohledu na to, zda jste fyzickou osobou a jak software používáte), bude uplatněna také směrnice asociace AAA Supplementary Procedures for Consumer-Related Disputes (Doplňující postupy pro spory ve spotřebitelských záležitostech). Chcete-li zahájit rozhodčí řízení, odešlete asociaci AAA formulář Commercial Arbitration Rules Demand for Arbitration (Žádost o rozhodčí řízení v souladu se směrnicí Commercial Arbitration Rules). Můžete si také podle postupů asociace AAA vyžádat telefonické nebo osobní projednání sporu. U sporů, které se týkají částky do 10 000 dolarů, budou veškerá jednání telefonická, pokud rozhodce neshledá dobré důvody k osobnímu projednání. Další informace získáte na adrese adr.org nebo na čísle 1-800-778-7879. Souhlasíte s tím, že rozhodčí řízení zahájíte pouze v oblasti svého bydliště nebo v oblasti hlavního sídla podnikání výrobce nebo instalátora. Výrobce či instalátor souhlasí s tím, že zahájí rozhodčí řízení pouze v oblasti vašeho bydliště. Rozhodce vám jako fyzické osobě může přiznat stejné náhrady jako soud. Rozhodce vám může přiznat určovací žalobu nebo návrh na předběžné opatření pouze jako fyzické osobě a pouze v rozsahu, který je nutný k uspokojení vašich individuálních nároků.
  • 7. Poplatky a odměny v rozhodčím řízení.
    • 1. Spory týkající se částky do 75 000 dolarů. Výrobce nebo instalátor vám neprodleně uhradí poplatky za podání podnětu k řízení a uhradí poplatky a náklady určené pro asociaci AAA a rozhodce. Jestliže odmítnete poslední písemnou nabídku výrobce nebo instalátora na vyrovnání před stanovením rozhodce („poslední písemná nabídka“), spor dojde až k rozhodnutí rozhodce (tzv. „odškodné“) a rozhodce vám přizná odškodné převyšující poslední písemnou nabídku, poskytne vám výrobce nebo instalátor tři kompenzace: (1) uhradí odškodné nebo 1 000 dolarů podle toho, která z částek je vyšší, (2) uhradí dvojnásobek přiměřené odměny právního zástupce, pokud jste jeho služeb využili, a (3) nahradí vám veškeré výdaje (včetně poplatků a nákladů na odborné znalce jako svědky), které vašemu právnímu zástupci v přiměřené výši vzniknou v souvislosti s šetřením, přípravou a projednáváním vašeho nároku v rozhodčím řízení. Příslušné částky stanoví rozhodce.
    • 2. Spory týkající se částky vyšší než 75 000 dolarů. Úhrada poplatků za podání podnětu a poplatků a nákladů pro asociaci AAA a rozhodce se bude řídit pravidly asociace AAA.
    • 3. Spory bez ohledu na částku. U všech rozhodčích řízení, která zahájíte vy, se bude výrobce nebo instalátor domáhat úhrady poplatků a odměn pro asociaci AAA nebo rozhodce, případně poplatků za podání podnětu, které vám nahradil, pouze v případě, že rozhodce označí rozhodčí řízení za neopodstatněné nebo vyvolané z nepatřičných důvodů. U všech rozhodčích řízení, která zahájí výrobce nebo instalátor, hradí veškeré poplatky za podnět a poplatky a odměny pro asociaci AAA a rozhodce výrobce nebo instalátor. V žádném rozhodčím řízení od vás protistrana nebude požadovat úhradu poplatků a odměn pro svého právního zástupce. Poplatky a odměny se nezapočítávají do částky, které se spor týká.
  • 8. Žalobu či podnět ke sporu je třeba podat do jednoho roku. V rozsahu povoleném rozhodným právem je nutné jakoukoli žalobu či podnět ke sporu na základě této smlouvy, na který se vztahuje část B, podat do jednoho roku u soudu pro drobné žaloby (část B.3) nebo u rozhodce (část B.4). Tato roční lhůta začíná okamžikem, od kterého je možné žalobu nebo podnět ke sporu podat. Pokud nejsou žaloba nebo podnět ke sporu podány do jednoho roku, je jejich možnost trvale vyloučena.
  • 9. Oddělitelnost. Pokud bude zřeknutí se hromadné žaloby v části B.5 shledáno nezákonným nebo nevymahatelným ve vztahu ke všem nebo některým částem sporu, část B (rozhodčí řízení) se na tyto části nebude vztahovat. Namísto toho budou takové části odděleny a projednány před soudem, zatímco o zbývajících částech se bude dále jednat v rozhodčím řízením. Pokud bude shledáno nezákonným nebo nevymahatelným kterékoli jiné ustanovení v části B, bude toto ustanovení odděleno, zatímco u zbývajících ustanovení části B bude zachována plná platnost a účinnost.
  • 10. Oprávněná osoba třetí strany. Společnost Microsoft Corporation není smluvní stranou této smlouvy, je však oprávněnou osobou třetí strany ve smlouvě mezi vámi a výrobcem či instalátorem a může se tak podílet na řešení sporů v neformálním vyjednávání a rozhodčím řízení. Pokud spor vedete se společností Microsoft, souhlasí společnost Microsoft se všemi závazky, s kterými v části B souhlasí výrobce či instalátor. Vy naopak souhlasíte s tím, že vůči společnosti Microsoft splníte všechny závazky, které od vás část B vyžaduje vůči výrobci nebo instalátorovi. Případné oznámení o sporu se společností Microsoft zašlete na adresu Microsoft Corporation, ATTN: LCA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399. Rozhodčí řízení nebo soudní spor u soudu pro drobné žaloby se společností Microsoft můžete zahájit v oblasti svého bydliště nebo v okrese King County, Washington.
 • 3. VOLBA ROZHODNÉHO PRÁVA
  • Veškeré žaloby a spory na základě této smlouvy, včetně žalob týkajících se porušení smlouvy, žalob podle místních zákonů o ochraně spotřebitelů, zákonů o nekalé soutěži a předpokládané záruky nebo žaloby týkající se neoprávněného obohacení či občanskoprávních deliktů, se řídí zákony státu nebo země vašeho bydliště. Pokud jste software získali na území jakékoli jiné země, bude se tato smlouva řídit zákony této země. Tato smlouva popisuje určitá zákonná práva. Zákony vašeho státu nebo země vám mohou zaručovat i další práva, včetně spotřebitelských práv. Můžete mít rovněž určitá práva ve vztahu ke straně, od níž jste software získali. Tato smlouva nemění tato další práva, pokud právní řád vašeho státu či země jejich změnu nepovoluje.
 • 4. AKTIVACE
  • 1. Podrobnější informace o aktivaci. V průběhu aktivace odešle software informace o softwaru a vašem počítači do systémů společnosti Microsoft. Tyto informace zahrnují verzi, verzi licence, jazyk a kód Product Key softwaru, IP adresu počítače a informace získané z konfigurace hardwaru počítače. Další informace o aktivaci naleznete na adrese microsoft.com/piracy/activation.mspx . Pokud je licencovaný počítač připojen k Internetu, software se při aktivaci automaticky připojí k systémům společnosti Microsoft. Software můžete rovněž aktivovat ručně, a to telefonicky nebo prostřednictvím Internetu. V těchto případech vám mohou být účtovány poplatky za internetové nebo telefonní služby.
  • 2. Opakovaná aktivace. . Některé změny počítačových komponent nebo softwaru mohou vyžadovat opakovanou aktivaci softwaru.
  • 3. Selhání aktivace. V případě, že v průběhu aktivace bude zjištěno, že licenční či aktivační funkce softwaru jsou nepravé nebo nesprávně licencované, aktivace se nezdaří. Pokud je kopie softwaru licencována nesprávně, software zobrazí upozornění. Dále se mohou zobrazovat výzvy k pořízení řádně licencované kopie softwaru.
  • 4. Aktualizace a upgrady. Aktualizace a upgrady softwaru můžete získat pouze od společnosti Microsoft nebo z ověřených zdrojů. Určité upgrady, typy podpory a další služby mohou být nabízeny pouze uživatelům pravého softwaru společnosti Microsoft. Informace o způsobech rozpoznání pravého softwaru společnosti Microsoft jsou k dispozici na adrese howtotell.com .
 • 5. INTERNETOVÉ FUNKCE; OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Následující funkce softwaru používají internetové protokoly, které do systémů společnosti Microsoft (nebo jejích dodavatelů či poskytovatelů služeb) odesílají informace o počítači, například IP adresu, typ operačního systému, prohlížeče, název a verzi softwaru, který používáte, a kód jazyka počítače, v němž je software nainstalován. Společnost Microsoft tyto informace využívá ke zpřístupnění internetových funkcí v souladu s Prohlášením o ochraně osobních údajů pro systém Office 2013, které je k dispozici na adrese r.office.microsoft.com/r/rlidOOPrivacyState15HighLight?clid=1029 . Některé internetové funkce mohou být poskytnuty později prostřednictvím služby aktualizace společnosti Microsoft.
  • 1. Souhlas pro internetové služby. Softwarové funkce popsané níže a v Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro systém Office 2013 se připojují k počítačovým systémům společnosti Microsoft nebo poskytovatele služby prostřednictvím Internetu. V některých případech nebudete na toto připojení výslovně upozorněni. V některých případech tyto funkce můžete vypnout nebo je nepoužívat. Další informace o těchto funkcích naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů pro systém Office 2013 na adrese r.office.microsoft.com/r/rlidOOPrivacyState15HighLight?clid=1029 . POUŽITÍM TĚCHTO FUNKCÍ VYJADŘUJETE SVŮJ SOUHLAS S PŘENOSEM TĚCHTO INFORMACÍ. Společnost Microsoft tyto informace nepoužije k vaší identifikaci ani k vašemu kontaktování.
  • 2. Customer Experience Improvement Program (CEIP). Tento software používá program CEIP. Program CEIP automaticky odesílá společnosti Microsoft informace o vašem hardwaru a vašem užívání tohoto softwaru. Společnost Microsoft nepoužije tyto informace k vaší identifikaci ani k vašemu kontaktování. Program CEIP bude do vašeho počítače rovněž pravidelně stahovat malý soubor. Tento soubor usnadňuje shromažďování informací o potížích, k nimž může docházet během používání tohoto softwaru. Mohou být staženy také nové informace nápovědy týkající se chyb, pokud jsou k dispozici. Další informace o programu CEIP naleznete na adrese microsoft.com/products/ceip/CS-CZ/privacypolicy.mspx .
  • 3. Online funkce a obsah. Funkce v softwaru mohou načítat online obsah od společnosti Microsoft a poskytovat vám jej. Určité funkce vám také mohou umožňovat vyhledávání online informací a přístup k nim. Mezi tyto funkce patří například kliparty, šablony, online školení, online pomoc, nápověda a Outlook Weather v kalendáři. Pokud uložíte šablonu poskytnutou webem Office.com, budou společnosti Microsoft online odeslány informace, jako jsou informace určující šablonu, nebude však odeslán konkrétní dokument, který jste s použitím šablony vytvořili. Tyto informace budou použity k poskytování obsahu, který jste si vyžádali, a ke zlepšování našich služeb. Můžete se rozhodnout tyto online funkce a obsah nepoužívat. Další informace naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů pro sadu Office 2013 na konci této smlouvy.
  • 4. Soubory cookie. Pokud se rozhodnete používat online funkce softwaru, jako je online pomoc, nápověda a šablony, mohou být nastaveny soubory cookie. Informace o tom, jak soubory cookie blokovat, řídit jejich používání a odstraňovat je, naleznete v části Soubory cookie Prohlášení o ochraně osobních údajů pro systém Office 2013 uvedeného formou odkazu na konci této smlouvy.
  • 5. Office 2013 v systému Windows 8. Jestliže software provozujete v počítači se systémem Windows 8 a povolili jste online funkce a obsah softwaru, přihlášením do systému Windows 8 prostřednictvím účtu Microsoft se automaticky přihlásíte do softwaru využívajícího stejný účet Microsoft. To vám umožňuje ukládat a online přistupovat k souborům ve OneDrive a využívat službu Office Roaming Service bez nutnosti znovu zadat uživatelské jméno a heslo k účtu Microsoft. Další informace o přihlášení do softwaru za použití účtu Microsoft a služby Office Roaming Service naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů pro systém Office 2013 připojeném formou odkazu na konci této smlouvy.
  • 6. Digitální certifikáty. Software používá digitální certifikáty. Tyto digitální certifikáty potvrzují identitu uživatelů Internetu odesíláním šifrovaných informací standardu X.509. Mohou být také použity k digitálnímu podpisu souborů a maker, pro ověření integrity a původu obsahu souborů. Software načítá certifikáty a aktualizuje seznamy odvolaných certifikátů prostřednictvím Internetu.
  • 7. Automatické aktualizace. Software s technologií Click-to-Run může u společnosti Microsoft pravidelně kontrolovat aktualizace a doplňky softwaru. Tyto aktualizace a doplňky, jsou-li nalezeny, mohou být automaticky staženy a instalovány do licencovaného počítače.
  • 8. Užívání informací. Tyto počítačové informace, zprávy o chybách a zprávy o malwaru může společnost Microsoft využívat ke zlepšování svého softwaru a služeb. Můžeme je rovněž sdílet s dalšími subjekty, například s prodejci hardwaru a softwaru. Tito prodejci mohou informace využívat ke zlepšení interakce svých produktů se softwarem společnosti Microsoft.
  • 9. Zneužití internetových služeb. Tyto služby nesmíte užívat žádným způsobem, který by je mohl poškodit nebo zhoršit možnosti jejich použití pro jiné uživatele. Tyto služby nesmíte používat k pokusům o získání neoprávněného přístupu k jakýmkoli službám, datům, účtům či síti, a to žádným způsobem.
  • 10. Služba Information Rights Management. Software obsahuje funkci umožňující vytvořit obsah, který nelze bez vašeho souhlasu vytisknout, zkopírovat ani odeslat ostatním uživatelům. Při prvním použití této funkce může být nutné připojení ke společnosti Microsoft a při aktualizaci této funkce může být nutné se pravidelně ke společnosti Microsoft připojovat. Další informace naleznete na adrese o15.officeredir.microsoft.com/r/rlidIRMHelp?clid=1029 . Tuto funkci nemusíte používat.
  • 11. Služba Office Roaming Service. Pokud se rozhodnete přihlásit do softwaru za použití účtu Microsoft, zapnete tím službu Office Roaming Service. Při zapnutí služby Office Roaming Service budou odeslána určitá nastavení (včetně vašeho seznamu Naposledy použité dokumenty, vašeho vlastního slovníku a vašich vizuálních motivů) online na servery společnosti Microsoft, kde budou uložena a odtud stažena do vašeho počítače při dalším přihlášení do služby za použití účtu Microsoft. Další informace o službě Office Roaming Service naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů pro systém Office 2013 připojeném formou odkazu na konci této smlouvy.
 • 6. DOKLAD O LICENCI
  • K prvkům platné licence patří pravý kód Product Key, úspěšná aktivace softwaru, pravý štítek Certifikát pravosti (COA) společnosti Microsoft a doklad o nákupu od dodavatele pravého softwaru společnosti Microsoft. Platná licence také zahrnuje aktivační soubor systému Office nainstalovaný na počítači výrobcem. Nachází-li se na počítači štítek Certifikát pravosti nebo jiný štítek systému Office, musí být připevněn na počítači nebo uveden na balení výrobce nebo instalátora, případně na periferiích, jsou-li zakoupeny. Pokud obdržíte štítek s označením pravosti odděleně od počítače, nepředstavuje doklad o licenci.
  • Informace o způsobech rozpoznání pravého softwaru společnosti Microsoft jsou k dispozici na adrese howtotell.com .
 • 7. SOFTWARE PRO DOMÁCÍ A STUDIJNÍ POUŽITÍ
  • Software ve verzi pro domácí a studijní použití nelze používat ke komerčním a neziskovým činnostem a k činnostem vytvářejícím zisk.
 • 8. JAPONSKO
  • Omezení na nekomerční využití u verze softwaru pro studijní nebo domácí použití neplatí, pokud žijete v Japonsku nebo jste software získali, když jste žili v Japonsku.
 • 9. DALŠÍ LICENČNÍ POŽADAVKY A/NEBO PRÁVA K UŽÍVÁNÍ
  • 1. Programy třetích stran. Software může obsahovat programy třetí strany, které vám společnost Microsoft (nikoli třetí strana) licencuje v rámci této smlouvy. Případná sdělení ohledně programu třetí strany jsou uvedena pouze pro vaši informaci.
  • 2. Písma. Pokud je software spuštěný, smíte používat jeho písma k zobrazení a tisku obsahu. Písma si můžete dočasně stáhnout do tiskárny nebo jiného výstupního zařízení za účelem tisku obsahu. Vkládat písma do obsahu můžete pouze s omezeními, která jsou určena v podmínkách pro vkládání písem.
  • 3. Prvky médií. Společnost Microsoft vám poskytuje licenci ke kopírování, distribuci, předvádění a zobrazování prvků médií (obrázky, kliparty, animace, zvuky, hudba, videoklipy, šablony a další formy obsahu) obsažených v softwaru v projektech a dokumentech s tou výjimkou, že nesmíte: (i) prodávat, licencovat nebo distribuovat kopie jakýchkoli prvků médií samotných ani jako produkt, pokud primární hodnotu produktu představují prvky médií, (ii) poskytovat vašim zákazníkům práva k dalšímu poskytování licencí na prvky médií nebo k jejich distribuci, (iii) poskytovat licence na prvky médií ani distribuovat ke komerčním účelům prvky médií, které obsahují znázornění fyzických osob, vlád, log, ochranných známek nebo znaků, jejichž totožnost lze určit, ani používat tyto druhy obrazů způsoby, které by mohly znamenat doporučení nebo propojení s vaším produktem, subjektem nebo činností, nebo (iv) vytvářet obscénní nebo pobuřující díla pomocí prvků médií. Další prvky médií dostupné na webu Office.com nebo jiných webech prostřednictvím funkcí softwaru se řídí podmínkami na takových webech.
  • 4. Jazykové sady a nástroje pro jazykovou kontrolu. Získáte-li jazykovou sadu, sadu LIP nebo nástroj pro jazykovou kontrolu, který poskytuje podporu další jazykové verze pro daný software, můžete použít další jazyky, které jsou v této sadě nebo nástroji obsaženy. Jazykové sady, sady LIP a nástroje pro jazykovou kontrolu jsou součástí softwaru a nesmí být použity samostatně.
  • 5. Zkušební verze a převod. Část softwaru nebo veškerý software může být licencován jako zkušební verze. Vaše práva k užívání zkušebního softwaru jsou omezena na zkušební dobu. Zkušební software a délka zkušební doby je určena v průběhu procesu aktivace. Můžete mít možnost převést práva ke zkušební verzi na odběr nebo na časově neomezená práva. Možnosti převodu vám budou předloženy po skončení platnosti zkušební doby. Po skončení platnosti zkušební doby bez převodu skončí fungování většiny funkcí zkušebního softwaru. ZKUŠEBNÍ VERZE SOFTWARU JE LICENCOVÁNA „JAK STOJÍ A LEŽÍ“. RIZIKA SPOJENÁ S JEJÍM UŽÍVÁNÍM NESETE VY. NEITHER THE MANUFACTURER OR INSTALLER NOR MICROSOFT GIVES ANY EXPRESS WARRANTIES, GUARANTEES OR CONDITIONS. V RÁMCI VAŠICH MÍSTNÍCH ZÁKONŮ MŮŽETE MÍT DALŠÍ SPOTŘEBITELSKÁ PRÁVA, KTERÁ TATO SMLOUVA NEMŮŽE ZMĚNIT. V ROZSAHU POVOLENÉM VAŠIMI MÍSTNÍMI ZÁKONY VÝROBCE, SUBJEKT PROVÁDĚJÍCÍ INSTALACI A SPOLEČNOST MICROSOFT VYLUČUJÍ PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PRÁV.
  • 6. Software získaný na základě odběru. Pokud jste získali licenci k softwaru na základě odběru, vaše práva k užívání softwaru jsou omezena na dobu odběru. Můžete mít možnost prodloužit odběr nebo jej převést na časově neomezenou licenci. V případě prodloužení odběru můžete nadále pokračovat v užívání softwaru až do ukončení prodloužené doby odběru. Podrobné informace o odběru naleznete na obrazovkách aktivace softwaru nebo v jiných doprovodných materiálech. Po skončení platnosti odběru přestane většina funkcí softwaru fungovat.
 • 10. GEOGRAFICKÁ A EXPORTNÍ OMEZENÍ
  • Pokud je použití softwaru omezeno na konkrétní geografický region, můžete software aktivovat pouze v tomto regionu. Dále musíte dodržet veškeré místní i mezinárodní zákony a nařízení o exportu, které se na software vztahují, včetně omezení týkajících se místa určení, koncových uživatelů a koncového užívání. Další informace o geografických a exportních omezeních naleznete na adresách go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=141397 a microsoft.com/exporting .
 • 11. PODPORA A POSTUP POSKYTNUTÍ NÁHRADY
  • Se žádostí o odbornou pomoc týkající se softwaru obecně se obraťte na výrobce nebo instalátora. Uveďte číslo odborné pomoci poskytnuté se softwarem. K aktualizacím a dodatkům získaným přímo od společnosti Microsoft může společnost Microsoft poskytnout omezené služby podpory způsobem popsaným na adrese support.microsoft.com/common/international.aspx . Používáte-li software, který není správně licencován, nebudete mít na služby odborné pomoci nárok.
  • Pokud žádáte o náhradu, obraťte se na výrobce nebo instalátora a zjistěte, jaké uplatňuje podmínky pro náhrady ve formě peněz či zboží. Tyto podmínky musíte dodržet, což může znamenat nutnost vrátit k náhradě software s celým počítačem, ve kterém je nainstalován.
 • 12. ÚPLNÁ SMLOUVA
  • Tato smlouva (spolu s tištěnými licenčními podmínkami nebo dalšími podmínkami dodanými s případnými dodatky softwaru, aktualizacemi a službami, které vám poskytuje výrobce či instalátor nebo společnost Microsoft a které používáte) a podmínky, na které odkazují webové odkazy uvedené v textu této smlouvy, tvoří úplnou smlouvu pro software a případné dodatky, aktualizace a služby (pokud výrobce či instalátor nebo společnost Microsoft neposkytuje k takovým dodatkům, aktualizacím a službám odlišné podmínky). Tuto smlouvu naleznete na adrese microsoft.com/about/legal/en/us/intellectualproperty/useterms/default.aspx . Podmínky uvedené v jednotlivých odkazech v této smlouvě si rovněž můžete prostudovat po zadání adres URL do adresního řádku prohlížeče; souhlasíte s tím, že tak učiníte. Souhlasíte s tím, že u každé služby, jejíž používání se řídí touto smlouvou a konkrétními podmínkami, na které tato smlouva odkazuje, se před použitím služby seznámíte s příslušnými podmínkami. Rozumíte tomu, že používáním služby vyjadřujete souhlas s touto smlouvou a podmínkami, na které odkazuje. Tato smlouva obsahuje rovněž informativní odkazy. Následující odkazy obsahují závazné podmínky:

OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCŮ OEM

Existuje k softwaru OMEZENÁ ZÁRUKA? Ano, na rozdíl od zkušební verze softwaru, která je licencována „tak, jak stojí a leží“ a bez výslovných záruk, garancí a podmínek. Výrobce nebo instalátor zaručuje, že řádně licencovaný software bude v podstatných rysech fungovat tak, jak je popsáno v materiálech společnosti Microsoft dodávaných spolu s ním. Pokud během 90denního období této omezené záruky získáte přímo od společnosti Microsoft aktualizace nebo dodatky, poskytuje k nim omezenou záruku společnost Microsoft, nikoli výrobce či instalátor. Tato omezená záruka nepokrývá problémy, které způsobíte sami nebo které vzniknou v souvislosti s tím, že nedodržíte naše pokyny, ani problémy způsobené událostmi mimo přiměřenou kontrolu výrobce či instalátora nebo společnosti Microsoft. Tato omezená záruka začíná okamžikem, kdy první uživatel vaší kopie softwaru danou kopii získá, a trvá 90 dní. Pokrývá rovněž veškeré dodatky, aktualizace a náhradní software, které během tohoto roku obdržíte od výrobce či instalátora nebo od společnosti Microsoft, avšak pouze po zbývající část této 90denní lhůty nebo po 30 dní podle toho, které z těchto období je delší. Převedením softwaru se období této omezené záruky neprodlužuje. Výrobce či instalátor ani společnost Microsoft neposkytují žádné jiné výslovné záruky, garance ani podmínky. VÝROBCE ČI INSTALÁTOR A SPOLEČNOST MICROSOFT VYLUČUJÍ VEŠKERÉ PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, VČETNĚ ZÁRUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PRÁV. POKUD MÍSTNÍ ZÁKONY VYLOUČENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK ZE STRANY SPOLEČNOSTI MICROSOFT NEPOVOLUJÍ, PLATÍ VEŠKERÉ PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, GARANCE NEBO PODMÍNKY POUZE PO DOBU PLATNOSTI TÉTO OMEZENÉ ZÁRUKY A JSOU OMEZENY V MAXIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM MÍSTNÍMI ZÁKONY. Jestliže místní zákony vyžadují bez ohledu na tuto smlouvu delší období omezené záruky, bude platit toto delší období, můžete však využít pouze prostředky nápravy popsané v této smlouvě.
Pouze pro Austrálii: Odkazy na „omezenou záruku“ jsou odkazy na záruku poskytovanou výrobcem nebo instalátorem. Tato záruka se poskytuje navíc k jiným zákonným právům a prostředkům nápravy včetně práv a prostředků nápravy, jež jsou v souladu se zákonnými zárukami australského spotřebitelského práva. Zboží se dodává se zárukami, které podle australského spotřebitelského práva nelze vyloučit. Máte nárok na výměnu nebo náhradu z důvodu zásadní vady a na kompenzaci z důvodu jakékoli jiné důvodně předvídatelné ztráty nebo škody. Máte rovněž nárok na opravu nebo výměnu zboží, pokud zboží nemá přijatelnou kvalitu a tato vada není zásadní povahy. Zboží předložené k opravě může být místo výměny nahrazeno opraveným zbožím stejného typu. Pro opravu zboží mohou být použity opravené díly. Chcete-li získat informace o této záruce nebo nárokovat výdaje v souvislosti s případnou zárukou, obraťte se na výrobce či instalátora s použitím kontaktních informací, které jsou součástí balení systému.
Co když výrobce či instalátor nebo společnost Microsoft svou záruku poruší? POKUD VÝROBCE ČI INSTALÁTOR SVOU OMEZENOU ZÁRUKU PORUŠÍ, PODLE SVÉHO UVÁŽENÍ BUĎ (I) SOFTWARE BEZPLATNĚ OPRAVÍ NEBO VYMĚNÍ, NEBO (II) PŘIJME VRÁCENÍ PRODUKTŮ ZA NÁHRADU VE VÝŠI PŘÍPADNĚ UHRAZENÉ ČÁSTKY. VÝROBCE NEBO INSTALÁTOR (PŘÍPADNĚ SPOLEČNOST MICROSOFT, POKUD JSTE DOTYČNÉ SOUČÁSTI ZÍSKALI PŘÍMO OD NÍ) ROVNĚŽ OPRAVÍ NEBO NAHRADÍ DOPLŇKY, AKTUALIZACE NEBO NÁHRADNÍ SOFTWARE NEBO NAHRADÍ ČÁSTKU, KTEROU JSTE ZA NĚ PŘÍPADNĚ ZAPLATILI. TOTO JSOU JEDINÉ PROSTŘEDKY NÁPRAVY ZA PORUŠENÍ OMEZENÉ ZÁRUKY. Obraťte se na výrobce nebo instalátora a zjistěte postup získání záručního servisu na software. Pokud žádáte o náhradu, musíte předložit kopii dokladu o nákupu a dodržet podmínky výrobce či instalátora ohledně poskytování náhrad. Pokud byl s počítačem poskytnut původní štítek Certifikát pravosti včetně kódu Product Key, musí zůstat připevněn na počítači.
Co když výrobce či instalátor nebo společnost Microsoft poruší některou část této smlouvy? S VÝJIMKOU PŘÍPADNÉ NÁHRADY, KTEROU MŮŽE POSKYTNOUT VÝROBCE NEBO INSTALÁTOR ČI SPOLEČNOST MICROSOFT, NEZÍSKÁTE NÁHRADU ZA ŽÁDNÉ JINÉ ŠKODY, VČETNĚ PŘÍMÝCH A NÁSLEDNÝCH ŠKOD, UŠLÉHO ZISKU A ZVLÁŠTNÍCH, NEPŘÍMÝCH NEBO NÁHODNÝCH ŠKOD. Vyloučení a omezení škod v této smlouvě platí rovněž v případě, kdy oprava, výměna či peněžní náhrada za software nepředstavuje úplnou kompenzaci všech ztrát nebo kdy výrobce či instalátor nebo společnost Microsoft o možnosti vzniku takových škod věděli nebo měli vědět. NĚKTERÉ STÁTY A ZEMĚ NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ ČI OMEZENÍ NÁSLEDNÝCH, NÁHODNÝCH A DALŠÍCH ŠKOD, TATO OMEZENÍ A VYLOUČENÍ SE NA VÁS PROTO NEMUSÍ VZTAHOVAT. POKUD VÁM MÍSTNÍ ZÁKONY DOVOLUJÍ UPLATNIT U VÝROBCE ČI INSTALÁTORA NEBO U SPOLEČNOSTI MICROSOFT POŽADAVEK NA NÁHRADU DALŠÍCH ŠKOD I PŘESTO, ŽE TO TATO SMLOUVA NEDOVOLUJE, NEMŮŽETE ZÍSKAT NÁHRADU PŘEVYŠUJÍCÍ ČÁSTKU, KTEROU JSTE ZA SOFTWARE ZAPLATILI.