MICROSOFT-SOFTWARELICENSAFTALE

MICROSOFT OFFICE 2013 DESKTOP APPLICATION-SOFTWARE

Kontrollér licensangivelsen, hvis De er i tvivl om, hvilket af to separate sæt licensvilkår der gælder for Dem. Den er enten trykt på Deres produktnøgle eller vist på Deres ægthedscertifikat eller på downloadsiden, hvis De hentede softwaren på nettet. Hvis angivelsen er "FPP", "Detail" eller "PIPC", gælder nedenstående Licensvilkår for Forhandlere. Hvis den er OEM, gælder Licensvilkår for OEM'er for Dem. Hvis De har brug for hjælp, henvises De til microsoft.com/office/eula , hvor De kan se, hvilken type licens De har.

LICENSVILKÅR FOR FORHANDLERE

Tak, fordi De har valgt Microsoft Office 2013. Dette er en licensaftale mellem Dem og Microsoft Corporation (eller, afhængigt af hvor De bor, en af dets associerede virksomheder), som indeholder en beskrivelse af Deres rettigheder til at bruge Office 2013-softwaren. Af praktiske hensyn er aftalen opdelt i to dele. Den første del indeholder indledende betingelser. Derefter følger en mere detaljeret gengivelse af de yderligere vilkår og den begrænsede garanti. De bør gennemse hele aftalen, herunder tilknyttede vilkår, da alle vilkår er vigtige og sammen udgør nærværende kontrakt, som er gældende for Dem. De kan gennemse tilknyttede vilkår ved at indsætte linket i browservinduet. YDERLIGERE VILKÅR INDEHOLDER EN BINDENDE VOLDGIFTSKLAUSUL OG AFSTÅELSE FRA GRUPPESØGSMÅL. HVIS DE BOR I USA, PÅVIRKER DISSE DERES RETTIGHEDER TIL AT LØSE EN TVIST MED MICROSOFT, OG DE BØR LÆSE DEM GRUNDIGT.
VED AT ACCEPTERE NÆRVÆRENDE AFTALE ELLER BRUGE SOFTWAREN, ACCEPTERER DE ALLE NÆRVÆRENDE VILKÅR OG INDVILLIGER I OVERFØRSEL AF VISSE OPLYSNINGER UNDER AKTIVERING OG TIL INTERNETBASEREDE FUNKTIONER I SOFTWAREN. HVIS DE IKKE ACCEPTERER OG OVERHOLDER NÆRVÆRENDE VILKÅR, MÅ DE IKKE BRUGE SOFTWAREN ELLER INDEHOLDTE FUNKTIONER. De skal i stedet returnere den til forhandleren eller det sted, hvor De har købt softwarelicensen, for at få en refusion eller kredit.
Hvordan kan jeg bruge softwaren? Vi sælger ikke vores software eller en kopi til Dem – vi giver kun licens dertil. Under vores licens tildeler vi Dem retten til at installere og køre denne ene kopi på én computer (den licenserede computer) til brug af én person ad gangen, men udelukkende, hvis De overholder alle vilkårene i nærværende aftale. Vores softwarelicens er permanent tildelt den licenserede computer. De henvises til de yderligere vilkår for licenser og betingelser, som gælder specifikt for visse lande/områder, versioner med begrænsede versioner samt specifikke udgaver af softwaren. Komponenterne i softwaren licenseres som en samlet helhed. De må ikke adskille eller virtualisere komponenterne og installere dem på forskellige computere. Softwaren kan indeholde mere end én version, f.eks. 32-bit og 64-bit, og De må kun installere og bruge én version ad gangen. Med undtagelse af den tilladte brug beskrevet under "Fjernadgang" nedenfor er denne licens kun til direkte brug af softwaren via den licenserede computers inputmekanismer såsom tastatur, mus eller berøringsfølsom skærm. Den giver ikke tilladelse til at installere softwaren på en server eller til brug via andre computere eller enheder, der er tilsluttet til serveren via et internt eller eksternt netværk. Softwaren gives heller ikke i licens til kommerciel hosting. De kan finde flere oplysninger om anvendelse af flere brugere og virtualisering under de yderligere vilkår.
Hvordan får jeg en sikkerhedskopi? De kan bestille eller hente en sikkerhedskopi af softwaren på microsoft.com/office/backup . De må ikke distribuere sikkerhedskopien af softwaren. De må kun bruge den til at geninstallere softwaren på den licenserede computer.
Kan jeg overføre eller overdrage softwaren til en anden bruger eller computer? De må ikke overføre softwaren til en anden bruger. De må kun overdrage softwaren direkte til en tredjemand som installeret på den licenserede computer med etiketten med Ægthedsbeviset og denne aftale. Før overdragelsen skal den pågældende part erklære sig enig i, at nærværende aftale gælder for overdragelsen og brugen af softwaren. De må ikke beholde nogen kopier.
HVIS DU ER BOSAT I TYSKLAND, GÆLDER OVENNÆVNTE BESTEMMELSE (Kan jeg overdrage eller videreoverdrage softwaren til en anden bruger eller computer?) IKKE FOR DIG. Den erstattes med følgende: Enhver overdragelse af softwaren og rettigheden til at bruge softwaren til tredjemand skal ske i overensstemmelse med lovgivningens bestemmelser.
Hvordan fungerer internetaktivering? Aktivering knytter brugen af softwaren til en specifik computer eller enhed. Under aktiveringen kontakter softwaren direkte Microsoft eller et af dets associerede selskaber for at bekræfte, at licensen er tilknyttet den licenserede computer. Denne proces kaldes "aktivering." Da aktivering har til formål at identificere uautoriserede ændringer i licens- eller aktiveringsfunktionerne i softwaren og på anden vis at forhindre ikke-licenseret brug af softwaren, har De ikke ret til at bruge softwaren efter det tidspunktet, der er tilladt til aktivering, og De må ikke omgå aktivering. Hvis De ikke har indtastet en produktnøgle i den tid, der er tilladt til aktivering, vil de fleste af softwarens funktioner ophøre med at køre.
Indsamler softwaren mine personlige oplysninger? Hvis De slutter Deres computer til internettet, kan visse funktioner i softwaren oprette forbindelse til Microsofts eller tjenesteudbyderes computersystemer for at sende eller modtage oplysninger. De bliver ikke altid underrettet separat, når der oprettes forbindelse. Hvis De vælger at bruge en af disse funktioner, accepterer De at sende eller modtage oplysninger ved brug af funktionen. Mange af disse funktioner kan slås fra, eller De kan vælge ikke at bruge dem.
Hvordan bruger vi Deres oplysninger? Microsoft bruger de oplysninger, der indsamles via softwarefunktioner, til at opgradere eller rette softwaren eller på anden måde forbedre produkter og tjenester. Under visse forhold deler vi dem også med andre. Vi deler f.eks. fejlrapporter med relevante hardware- og softwareleverandører, så de kan bruge oplysningerne til at forbedre den måde, deres produkter kører sammen med Microsoft-produkter på. De accepterer, at vi må bruge og offentliggøre oplysningerne som beskrevet i erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger på r.office.microsoft.com/r/rlidOOPrivacyState15HighLight?clid=1030 .
Hvad gælder denne aftale for? Nærværende aftale gælder for softwaren, det medie, De har modtaget softwaren på, og derudover enhver Microsoft-opdatering, supplementer og tjenester til softwaren, medmindre de leveres med andre vilkår.
Er der noget, jeg ikke må bruge softwaren til? Ja. Da softwaren er givet i licens, og ikke solgt, forbeholder Microsoft sig alle rettigheder (f.eks. immaterielle rettigheder), der ikke udtrykkeligt er givet i nærværende aftale. Særligt giver nærværende licens Dem ikke ret til, og De må ikke: bruge eller virtualisere softwarefunktioner separat, udgive, kopiere (andet end den tilladte sikkerhedskopi), udleje, lease eller udlåne softwaren, overføre softwaren (undtagen, hvis det fremgår af nærværende aftale), forsøge at omgå teknisk beskyttelse i softwaren, udføre reverse engineering, dekompilere eller disassemblere softwaren, undtagen hvis lovene i Deres land/område tillader dette, selvom nærværende aftale ikke gør. I sådanne tilfælde skal De følge loven. Ved brug af internetbaserede funktioner, må De ikke bruge disse funktioner på en sådan måde, at de kunne forstyrre andres brug af dem, eller til at forsøge at få uautoriseret adgang til tjenester, data, konti eller netværk.
Hvordan opgraderes eller konverteres softwaren? Hvis De installerer den software, der er dækket af nærværende aftale som en opgradering eller konvertering til Deres eksisterende software, erstatter opgraderingen eller konverteringen den originale software, som De opgraderer eller konverterer fra. De fastholder ingen ret til den originale software, efter at De har opgraderet, og De må ikke fortsætte med at bruge den eller overdrage den på nogen måde. Nærværende aftale regulerer Deres rettigheder til at bruge den opgraderede software og erstatter aftalen for den software, De har opgraderet fra.

YDERLIGERE VILKÅR

 • 1. LICENSRETTIGHEDER OG SCENARIER MED FLERE BRUGERE
  • 1. Computer. I nærværende aftale betyder "computer‏"‏ et hardwaresystem (fysisk eller virtuelt) med en lagerenhed, der kan køre softwaren. En hardwarepartition eller blade betragtes som en computer.
  • 2. Flere eller grupperede forbindelser. De må ikke anvende hardware eller software til at multiplekse eller gruppere forbindelser eller på anden vis tillade flere brugere eller flere computere eller enheder at få adgang til eller anvende softwaren indirekte via den licenserede computer.
  • 3. Brug i et virtuelt miljø. Hvis De bruger virtualiseringssoftware, herunder Client Hyper-V, til at oprette én eller flere virtuelle computere på ét computerhardwaresystem, betragtes hver enkelt virtuel computer og den fysiske computer som værende separate computere under nærværende aftale. Nærværende licens giver Dem ret til kun at installere én kopi af softwaren til brug på én computer, uanset om computeren er fysisk eller virtuel. Hvis De vil bruge softwaren på flere computere, skal De have separate kopier af softwaren og en separat licens til hver enkelt kopi. Indhold, der er beskyttet af teknologi til administration af digitale rettigheder eller andre teknologier til diskdrevskryptering for en fuld volumen, kan være mindre sikkert i et virtuelt miljø.
  • 4. Fjernadgang. Den bruger, der primært anvender den licenserede computer, er den "primære bruger." Den primære bruger er berettiget til at opnå fjernadgang til og bruge softwaren, der er installeret på den licenserede enhed, fra en anden enhed, såfremt softwaren, der er installeret på den licenserede enhed, ikke bruges lokalt af en anden bruger samtidigt. Som en undtagelse er De berettiget til at give andre adgang til softwaren samtidigt udelukkende for at yde Dem teknisk support.
 • 2. BINDENDE VOLDGIFT OG AFSTÅELSE FRA GRUPPESØGSMÅL
  • 1. Anvendelse. Afsnit B gælder for alle tvister MED UNDTAGELSE AF EN TVIST, DER UDSPRINGER I FORBINDELSE MED OVERHOLDELSEN ELLER GYLDIGHEDEN AF DERES, MICROSOFTS ELLER EN LICENSGIVERS IMMATERIELLE RETTIGHEDER. En tvist er enhver tvist, handling eller anden kontrovers mellem Dem og Microsoft angående softwaren (herunder prisen) eller nærværende aftale, det være sig i henhold til aftale, garanti, uden for kontrakt, gældende lovgivning, forordninger, regeringslov eller på anden juridisk eller rimelig basis. "Tvist" gives den bredest mulige mening, som er tilladt i henhold til loven.
  • 2. Varsling om tvist. Hvis der opstår en tvist, skal De eller Microsoft give den anden part en varsling om tvist, som er en skriftlig erklæring med navn, adresse og kontaktoplysninger på den afsendende part, fakta om tvistens årsag og den krævede erstatning. Alle varslinger om tvister skal sendes med almindelig post til Microsoft Corporation, ATTN: LCA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399. Der findes en formular til formålet på go.microsoft.com/fwlink/?linkid=245499 . Microsoft sender alle varslinger om tvister til Dem med almindelig post til Deres adresse, hvis vi har den. Ellers sendes den til Deres e-mail-adresse. De og Microsoft skal forsøge at løse enhver tvist via uformelle forhandlinger inden for 60 dage fra afsendelsesdatoen for varslingen af tvisten. Efter 60 dage kan De eller Microsoft starte en voldgiftssag.
  • 3. Fogedretten. De kan også føre proces via fogedretten i Deres opholdsland eller i King County, Washington, hvis tvisten opfylder alle krav for høring i fogedretten. De kan føre proces i fogedretten, uanset om der har været forudgående uformelle forhandlinger.
  • 4. BINDENDE VOLDGIFT. HVIS DE OG MICROSOFT IKKE SELV KAN LØSE TVISTEN VIA UFORMELLE FORHANDLINGER ELLER I FOGEDRETTEN, GENNEMFØRES ALLE ANDRE FORSØG PÅ AT LØSE TVISTEN UDELUKKENDE VIA BINDENDE VOLDGIFT. DE FRASKRIVER DEM RETTEN TIL AT FØRE PROCES (ELLER DELTAGE SOM EN PART ELLER ET KLASSEMEDLEM) FOR ALLE TVISTER I RETTEN FORAN EN DOMMER ELLER EN JURY. I stedet skal alle tvister løses foran en neutral voldgiftsmand, og dennes beslutninger er endelige, med undtagelse af den begrænsede appelmulighed under Federal Arbitration Act. Alle domstole med jurisdiktion over parterne kan håndhæve voldgiftsmandens kendelse.
  • 5. AFSTÅELSE FRA GRUPPESØGSMÅL. ALLE FORSØG PÅ AT LØSE ELLER FØRE PROCES FOR EN TVIST I ET ANDET FORUM UDFØRES UDELUKKENDE PÅ INDIVIDUEL BASIS. HVERKEN DE ELLER MICROSOFT VIL FORSØGE AT FREMFØRE EN TVIST SOM ET GRUPPESØGSMÅL, VIA PRIVAT ADVOKAT ELLER PÅ ANDEN VIS, HVOR EN AF PARTERNE FUNGERER SOM ELLER REPRÆSENTANT. VOLDGIFT ELLER RETSPROCESSER KOMBINERES IKKE UDEN FORUDGÅENDE SKRIFTLIGT SAMTYKKE FRA ALLE PARTER TIL ALLE BERØRTE VOLDGIFTSSAGER ELLER RETSPROCESSER.
  • 6. Voldgiftsprocedure, omkostninger, vederlag og incitamenter. Alle voldgifter føres af American Arbitration Association ("AAA") i henhold til de gældende regler for handelsvoldgift og i mange tilfælde også supplerende procedurer for forbrugerrelaterede tvister. Se adr.org eller ring til 1-800-778-7879 for yderligere oplysninger. I en tvist om $75.000 eller mindre refunderer Microsoft straks Deres sagsomkostninger og betaler udgifterne til AAA og voldgiftsmanden. De og Microsoft accepterer vilkårene for procedurer, vederlag og incitamenter på go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=261245 . For at påbegynde en voldgiftssag skal De indsende den formular, der er tilgængelig på go.microsoft.com/fwlink/?linkid=245497 til AAA. De accepterer, at De kun vil igangsætte en voldgiftssag i Deres opholdsland eller i King County, Washington. Microsoft accepterer, at de kun vil igangsætte en voldgiftssag i Deres opholdsland.
  • 7. Krav eller tvister skal anlægges inden for et år. I det omfang det er tilladt i henhold til loven, skal alle krav eller tvister under nærværende aftale, som Afsnit B gælder for, være anlagt inden for et år i fogedretten (Afsnit B.3) eller via voldgift (Afsnit B.4). Den etårige periode starter på det tidspunkt, hvor kravet eller tvisten kunne anlægges første gang. Hvis kravet eller tvisten ikke anlægges inden for et år, blokeres det permanent.
  • 8. Opretholdelse ved ugyldighed. Hvis afståelse fra gruppesøgsmål i Afsnit B.5 findes at være ulovligt eller uden retskraft i forbindelse med alle eller visse dele af en tvist, gælder Afsnit B (voldgift) ikke for disse dele. I stedet løsrives disse dele og anlægges ved en domstol, mens de resterende dele anlægges ved en voldgiftssag. Hvis andre betingelser i Afsnit B findes af være ulovlige eller uden retskraft, løsrives den relevante betingelse, mens resten af Afsnit B forbliver gældende.
 • 3. LOVVALG
  • Lovene i den stat eller det land/område, hvor De bor, styrer alle krav eller tvister under nærværende aftale, herunder krav i forbindelse med kontraktbrud og krav i henhold til forbrugerbeskyttelsesret, urimelig konkurrencelovgivning, regler for stiltiende garanti, urimelig berigelse og uden for kontrakt. Hvis De anskaffede softwaren i et andetland/område, gælder det pågældende lands/områdes love. Denne aftale beskriver bestemte juridiske rettigheder. De har muligvis andre rettigheder, herunder forbrugerrettigheder, i henhold til lovgivningen i Deres stat ellerland/område. De kan også have rettigheder i forhold til den part, som De har erhvervet softwaren fra. Denne aftale tilsidesætter ikke disse andre rettigheder, hvis lovgivningen i Deres stat ellerland/område ikke tillader en sådan tilsidesættelse.
 • 4. AKTIVERING
  • 1. Mere om aktivering. Under aktiveringen sender softwaren oplysninger om softwaren og Deres computer til Microsoft. Disse oplysninger omfatter version, licensversion, sprog og produktnøgle for softwaren, computerens internetprotokoladresse samt oplysninger, der hentes fra computerens hardwarekonfiguration. Se microsoft.com/piracy/activation.mspx for at få flere oplysninger om aktivering. Hvis der er oprettet forbindelse til internettet fra den licenserede computer, opretter softwaren automatisk forbindelse til Microsoft for aktivering. De kan også aktivere softwaren manuelt over internettet eller pr. telefon. I begge tilfælde kan der forekomme et internet- eller telefongebyr.
  • 2. Genaktivering. Visse ændringer af Deres computerkomponenter eller softwaren kan kræve, at De genaktiverer softwaren.
  • 3. Aktiveringsfejl. Under onlineaktivering vil aktiveringen mislykkes, hvis licens- eller aktiveringsfunktionerne i softwaren findes at være forfalskede eller ukorrekt licenserede. Softwaren giver Dem besked, hvis den installerede kopi af softwaren er ukorrekt licenseret. Derudover vil De modtage påmindelser om at anskaffe en korrekt licenseret kopi af softwaren.
  • 4. Opdateringer og opgraderinger. De må kun hente opdateringer eller opgraderinger til softwaren fra Microsoft eller autoriserede kilder. Visse opgraderinger, support og andre tjenester, tilbydes kun til brugere af ægte Microsoft-software. Oplysninger om identifikation af ægte Microsoft-software finder De på howtotell.com .
 • 5. INTERNETBASEREDE FUNKTIONER, BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER
  • Følgende softwarefunktioner bruger internetprotokoller, der sender Microsoft (eller leverandører eller tjenesteudbydere) computeroplysninger, f.eks. Deres internetprotokoladresse, typen af operativsystem og browser, navn og version af den software, De bruger, og sprogkoden på den arbejdsstationscomputer, hvor De har installeret softwaren. Microsoft bruger disse oplysninger til at gøre internetbaserede funktioner tilgængelige for Dem i henhold til erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger for Office 2013 på r.office.microsoft.com/r/rlidOOPrivacyState15HighLight?clid=1030 . Visse internetbaserede funktioner leveres muligvis på en senere dato via Microsofts Windows Update-tjeneste.
  • 1. Samtykke for internetbaserede tjenester. De softwarefunktioner, der er beskrevet nedenfor og i erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger til Office 2013, opretter forbindelse til Microsoft eller tjenesteudbyderes computersystemer via internettet. I nogle tilfælde bliver De ikke underrettet separat, når de opretter forbindelse. I nogle tilfælde kan De deaktivere disse funktioner eller undlade at bruge dem. De kan finde flere oplysninger om disse funktioner i finder De i erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger til Office 2013 på r.office.microsoft.com/r/rlidOOPrivacyState15HighLight?clid=1030 . NÅR DE BRUGER DISSE FUNKTIONER, ACCEPTERER DE, AT DER SKER OVERFØRSEL AF DISSE OPLYSNINGER. Microsoft bruger ikke oplysningerne til at identificere eller kontakte Dem.
  • 2. Customer Experience Improvement Program (CEIP). Denne software bruger CEIP. CEIP sender automatisk anonyme oplysninger til Microsoft om Deres hardware, og hvordan De bruger denne software. Vi bruger ikke disse oplysninger til at identificere eller kontakte Dem. CEIP vil også med jævne mellemrum overføre en lille fil til Deres computer. Denne fil hjælper os med at indsamle oplysninger om problemer, som De har under brug af softwaren. Nye hjælpeoplysninger om fejlene kan også automatisk blive overført, hvis de er tilgængelige. De kan få yderligere oplysninger om CEIP på microsoft.com/products/ceip/DA-DK/privacypolicy.mspx .
  • 3. Onlinefunktioner og -indhold. Der findes funktioner i softwaren, som kan hente onlineindhold fra Microsoft og stille det til rådighed for Dem. Visse funktioner gør det også muligt at søge efter og få adgang til oplysninger online. Som eksempel på disse funktioner kan nævnes multimedieklip, skabeloner, online-undervisning, online-support og -hjælp og Outlook Weather på kalenderen. Hvis De gemmer en skabelon, der stilles til rådighed af fra Office.com, sendes der oplysninger online til Microsoft, såsom oplysninger, der identificerer skabelonen, men der sendes ikke et specifikt dokument, som De har oprettet med skabelonen. Disse oplysninger anvendes til at levere indhold, De anmoder om, og forbedre vores tjenester. De kan vælge ikke at bruge disse onlinefunktioner og indhold. De finder yderligere oplysninger i erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger til Office 2013, der linkes til sidst i denne aftale.
  • 4. Cookies. Hvis De vælger at benytte onlinefunktioner i softwaren, som f.eks. online-support og -hjælp samt skabeloner, kan der blive installeret cookies. For at få mere at vide om, hvordan De blokerer, kontrollerer og sletter cookies, skal De læse afsnittet om cookies i erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger for Office 2013, der linkes til sidst i denne aftale.
  • 5. Office 2013 i Windows 8. Hvis De kører softwaren på en Windows 8-computer, og De har aktiveret softwarens onlinefunktioner og -indhold, og hvis De tilmelder Dem Windows 8 med en Microsoft-konto, logges De automatisk på softwaren med samme Microsoft-konto. På den måde kan De gemme og få adgang til onlinefiler i OneDrive og anvende roamingtjenesten i Office uden at blive bedt om at skulle indtaste brugernavn og adgangskode til Deres Microsoft-konto igen. Se erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger for Office 2013, der linkes til sidst i denne aftale, for yderligere oplysninger om at tilmelde sig softwaren med en Microsoft-konto og roamingtjenesten i Office.
  • 6. Digitale Certifikater. Softwaren bruger digitale certifikater. Disse digitale certifikater bekræfter internetbrugeres identitet ved at sende oplysninger, som er krypteret efter x.509-standarden. De kan også anvendes til digitalt at signere filer og makroer for at bekræfte integritet og oprindelse af filindholdet. Softwaren henter certifikater og opdaterer lister over tilbagekaldte certifikater ved hjælp af internettet, hvis dette er tilgængeligt.
  • 7. Automatisk opdatering. Software med ”Click-to-Run”-teknologi kan med jævne mellemrum kontrollere, om Microsoft har opdateringer og tillæg til softwaren. Hvis der findes opdateringer og tillæg, kan de hentes og installeres automatisk på Deres licenserede computer.
  • 8. Brug af oplysninger. Microsoft is berettiget til at bruge computeroplysningerne, fejlrapporterne og malware-rapporterne til at forbedre deres software og tjenester. Vi kan også dele dem med andre, f.eks. hardware- og softwareforhandlere. De kan bruge oplysningerne til at forbedre samspillet mellem deres produkter og Microsoft-software.
  • 9. Misbrug af internetbaserede tjenester. De må ikke bruge disse tjenester på en måde, der kan beskadige tjenesterne eller begrænse andres brug af dem. De må ikke bruge tjenesterne til at forsøge at få uautoriseret adgang til tjenester, data, konti eller netværk på nogen måde.
  • 10. Information Rights Management. Softwaren indeholder en funktion, der giver Dem mulighed for at oprette indhold, som ikke kan udskrives, kopieres eller sendes til andre uden Deres tilladelse. De skal muligvis oprette forbindelse til Microsoft for at anvende denne funktion første gang, og De skal muligvis oprette forbindelse til Microsoft igen med jævne mellemrum for at opdatere denne funktion. De kan finde flere oplysninger på o15.officeredir.microsoft.com/r/rlidIRMHelp?clid=1030 . De kan vælge ikke at bruge denne funktion.
  • 11. Roamingtjeneste i Office. Hvis De vælger at logge på softwaren med Deres Microsoft-konto, kan De aktivere Roamingtjenesten i Office. Aktivering af Roamingtjenesten i Office sender visse indstillinger (herunder Deres liste over senest anvendte dokumenter, Deres brugertilpassede ordbog og Deres visuelle temaer) online til Microsofts servees, hvor de opbevares og overføres til Deres computer, næste gang De logger på tjenesten med Deres Microsoft-konto. De finder yderligere oplysninger om Roamingtjenesten i Office i Erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger til Office 2013, der linkes til sidst i denne aftale.
 • 6. LICENSBEVIS
  • 1. Ægte licensbevis. Hvis De har modtaget softwaren i en fysisk pakke, er deres licensbevis den ægte Microsoft-ægthedsetiket og den medfølgende ægte produktnøgle og Deres købskvittering. Hvis De har købt og hentet softwaren online, er deres licensbevis den ægte Microsoft-produktnøgle eller -PIN-kode til softwaren, som de modtog sammen med købet, og Deres købskvittering fra en autoriseret elektronikforhandler af ægte Microsoft-software. Det kan være nødvendigt at få købskvitteringen bekræftet dér, hvor De handlede.
  • 2. Opgraderings- eller konverteringslicens. Hvis De opgraderer eller konverterer softwaren, er Deres licensbevis
   • det ægte licensbevis for den tidligere version af den software, De opgraderede eller konverterede fra, og
   • det ægte licensbevis for den senere version af den software, De opgraderede eller konverterede til.
  • Oplysninger om identifikation af ægte Microsoft-software finder De på howtotell.com .
 • 7. VERSIONER MED BEGRÆNSEDE VERSIONER
  • Visse versioner af softwaren, f.eks. Not for Resale og Academic eller University Edition, distribueres til begrænsede formål. De må ikke sælge software, der er markeret "NFR" eller "Not for Resale", og De skal være Qualified Educational User for at kunne bruge software, der er markeret som "University", "Academic Edition" eller "AE". Hvis De ønsker flere oplysninger om Academic-software, eller hvis De vil vide, om De er en ”godkendt uddannelsesbruger”, skal De gå til microsoft.com/education eller kontakte en Microsoft-associeret virksomhed i dit land/område. Academic- eller University-softwaren må ikke bruges i nogen form for kommercielle, non-profit eller indtægtsskabende forretningsaktiviteter.
 • 8. "HOME AND STUDENT"-SOFTWARE
  • "Home and Student‭"‬-udgaver af softwaren må ikke bruges i nogen form for kommercielle,‭ ‬non-profit eller indtægtsskabende forretningsaktiviteter.
 • 9. JAPAN
  • Hvis De bor i Japan, eller har købt softwaren, mens De boede i Japan, har De følgende rettigheder i henhold til vores licenser:
   • 1. "PIPC." Hvad angår software, der er markeret som "PIPC", må De installere og køre én kopi af softwaren på én licenseret computer men kun, hvis De overholder alle vilkårene i nærværende aftale. Vores softwarelicens er permanent tildelt den licenserede computer.
   • 2. Andre udgaver end PIPC. De må installere og køre én kopi af softwaren på én licenseret computer (den første licenseret computer) men kun, hvis De overholder alle vilkårene i nærværende aftale. Under forudsætning af at De overholder alle vilkårene i nærværende aftale, må De installere en kopi mere af softwaren på en anden licenseret computer til brug for den primære bruger af den første licenseret computer. De må gerne oprette en enkelt kopi af softwaren som sikkerhedskopi og bruge denne sikkerhedskopi som beskrevet nedenfor. De må overføre softwaren til en anden computer, der tilhører dig. De må også overføre softwaren (sammen med licensen) til en computer, der ejes af en anden, hvis a) De er den første licenserede bruger af softwaren, og b) den nye bruger accepterer betingelserne i nærværende aftale. For at gennemføre overdragelsen skal De overdrage det originale medie, ægthedsbeviset, produktnøglen og købsbeviset direkte til den anden person uden selv at beholde nogen kopier af softwaren. De må bruge den sikkerhedskopi, De har fået tilladelse til at oprette, eller det medie, som softwaren blev leveret på, til at overføre softwaren. Hver gang De overfører softwaren til en ny computer, skal De fjerne softwaren fra den forrige computer. De har ikke ret til at overføre softwaren for at dele licenser mellem computere.
 • 10. SOFTWARE TIL MILITÆR BRUG
  • De skal være en "godkendt militær bruger" for at licensere software, der er mærket "Military Appreciation" eller "Militær påskønnelse". For at være en godkendt militær bruger skal De i USA være en autoriseret beskytter af ”Armed Services Exchanges” i overensstemmelse med gældende amerikanske forbundsvedtægter og love. ”Military Appreciation”-udgaver af softwaren er ikke licenseret til brug i nogen form for kommercielle, non-profit eller indtægtsskabende aktiviteter.
 • 11. CANADIAN FORCES-SOFTWARE
  • De skal være en "CANEX Authorized Patron" (godkendt beskytter af CANEX) for at få licens til software, der er mærket "Canadian Forces". For at være ”CANEX Authorized Patron” (godkendt beskytter af CANEX) skal de være:
  • Tjenende medlem af Canadian Forces (CF) (den canadiske hær) eller ægtefælle/partner til et tjenende medlem,
  • Medlem af Canadian Forces Reserve Force (den canadiske hærs reservestyrke),
  • Pensioneret medlem af Canadian Forces eller civil medarbejder i Department of National Defense (DND) (forsvarsministeriet), som modtager DND-pension,
  • Permanent fuldtidsansat i ikke-offentlig fond eller Department of National Defense (forsvarsministeriet) eller ægtefælle/partner til en sådan,
  • CANEX-koncessionshaver (kun ledere),
  • Kvalificerende udenlandsk militærmandskab,
  • Pensioneret medarbejder i ikke-offentlig fond, som modtager pension fra den ikke-offentlige fond,
  • Fuldtidsmedarbejder hos entreprenører for alternative tjenester,
  • Enke efter CF-personale, som modtager bistand under ”Child Family Services Act”, ”Defence Services Pension Contribution Act”, ”Pension Act” eller ”War Veterans Allowance Act”,
  • Medlem af ”Canadian Corps of Commissionaires”, som bor på eller er ansat på en Base/i et regiment eller
  • Medlem af ”Royal Canadian Mounted Police” (det kgl. beredne canadiske politi).
  • ”Canadian Forces”-udgaven af softwaren er ikke licenseret til brug i nogen form for kommercielle, non-profit eller indtægtsskabende aktiviteter.
 • 12. PROGRAMSOFTWARE TIL HJEMMEBRUG
  • De skal være‭ ‬"Bruger af Programmer til Hjemmebrug‭"‬ for at bruge software,‭ ‬der er mærket‭ "Programudgave til Hjemmebrug‭"‬. ‬For at være‭ ‬”Bruger af Programmer til Hjemmebrug‭”‬ skal De både være:
  • ansat i en organisation, som har en Microsoft-Volumenlicensaftale med Software Assurance, og
  • bruger af en kopi af en licenseret kopi af softwaren eller et produkt, der omfatter softwaren, med aktiv Software Assurance.
 • 13. YDERLIGERE LICENSKRAV OG/ELLER BRUGERVILKÅR
  • Programmer fra tredjepart. Denne software kan indeholde programmer fra tredjemand, som Microsoft, ikke tredjemand, giver i licens til Dem i henhold til nærværende aftale. Eventuelle meddelelser til et program fra tredjemand er kun til Deres orientering.
  • Skrifttypekomponenter. Mens softwaren kører, kan De bruge skrifttyperne til at få vist og udskrive indhold. De kan midlertidigt hente skrifttyperne til en printer eller anden outputenhed for at udskrive indhold, og De må kun integrere skrifttyper i indhold i det omfang, det er tilladt i henhold til begrænsningerne i skrifttyperne.
  • Medieelementer. Microsoft giver Dem en licens til at kopiere, distribuere, udføre og afspille medieelementerne (billeder, multimedieklip, animationer, lyde, musik, videoklip, skabeloner og andre former for indhold), der følger med softwaren i projekter og dokumenter, bortset fra at De ikke må: (i) sælge, licensere eller distribuere kopier af nogen af medieelementerne alene eller som en del af et produkt, hvis medieelementerne udgør den primære værdi af produktet; (ii) tildele Deres kunder rettigheder til yderligere at licensere eller distribuere medieelementerne; (iii) til kommercielle formål licensere eller distribuere medieelementer, der omfatter repræsentationer af enkeltpersoner, regeringer, logoer, varemærker eller symboler eller bruger denne type billeder på måder, der kunne indikere en godkendelse eller en tilknytning til Deres produkt, enhed eller aktivitet; eller (iv) fremstille anstødelige eller skandaløse produkter ved hjælp af medieelementerne. Andre medieelementer, der er tilgængelige på Office.com eller på andre websteder gennem softwarens funktioner, er underlagt disse websteders vilkår.
  • Sprogpakker og korrekturredskaber. Hvis De køber en sprogpakke, en "language interface pack" eller et korrekturredskab, der understøtter flere sprogversioner af softwaren, må De bruge de ekstra sprog, som pakken eller redskabet indeholder. Sprogpakkerne, "language interface pack" og korrekturredskaberne en del af softwaren og må ikke bruges separat.
  • Prøve og konvertering. En del af eller hele softwaren kan være licenseret på prøvebasis. Deres rettigheder til at bruge prøvesoftwaren er begrænset til prøveperioden. Prøvesoftwaren og prøveperiodens længde angives under aktiveringsprocessen. De har mulighed for at konvertere prøverettighederne til abonnementsrettigheder eller permanente rettigheder. Konverteringsmulighederne oplyses ved prøveperiodens udløb. Efter udløb af enhver prøveperiode uden konvertering, ophører de fleste af prøvesoftwarens funktioner med at køre. PRØVESOFTWAREN ER GIVET I LICENS "SOM DEN ER OG FOREFINDES"”, OG DE BÆRER RISIKOEN FOR BRUG AF SOFTWAREN. MICROSOFT STILLER INGEN UDTRYKKELIGE GARANTIER, GARANTIER ELLER BETINGELSER. DE KAN HAVE ANDRE FORBRUGSRETLIGE RETTIGHEDER I HENHOLD TIL DEN LOKALE LOVGIVNING, SOM DENNE AFTALE IKKE KAN ÆNDRE. VI FRASIGER OS STILTIENDE ANSVAR FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE AF IMMATERIELLE RETTIGHEDER I DET OMFANG DET ER MULIGT UNDER DEN LOKALE LOVGIVNING. .
  • Abonnementssoftware. Hvis De har licenseret softwaren på abonnementsbasis, er Deres rettigheder til at bruge softwaren begrænset til abonnementsperioden. De kan forlænge Deres abonnement eller konvertere til en permanent licens. Hvis De forlænger Deres abonnement, kan De fortsætte med at bruge softwaren indtil udløbet af Deres forlængede abonnementsperiode. Se softwareaktiveringsskærmene eller andet medfølgende materiale for oplysninger om abonnement. Efter udløbet af Deres abonnement, vil de fleste af softwarens funktioner ophøre med at køre.
 • 14. GEOGRAFISKE RESTRIKTIONER OG EKSPORTRESTRIKTIONER.
  • Hvis der er angivet et geografisk område på softwarepakken, må De udelukkende aktivere softwaren i dette område. De skal desuden overholde alle nationale og internationale eksportlove og -regler, der gælder for softwaren, herunder begrænsninger på destinationer, slutbrugere og slutbrug. De kan få flere oplysninger om geografiske restriktioner og eksportrestriktioner på go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=141397 og microsoft.com/exporting .
 • 15. SUPPORT- OG REFUSIONSPROCEDURER
 • 16. HELE AFTALEN.
  • Nærværende aftalen (sammen med betingelser i eventuelle softwaresupplementer, opdateringer og tjenester, der leveres af Microsoft, og som De bruger), og betingelserne i weblinks, der er angivet i nærværende aftale, udgør hele aftalen til softwaren og eventuelle supplementer, opdateringer og tjenester (medmindre Microsoft angiver andre betingelser med sådanne supplementer, opdateringer eller tjenester). De kan gennemse nærværende aftale, når softwaren kører, ved at gå til Hjælp i softwaren og klikke på linket Licensvilkår for Microsoft-software eller gå til microsoft.com/about/legal/en/us/intellectualproperty/useterms/default.aspx . De kan også gennemse betingelserne via et af linkene i nærværende aftale ved at indtaste URL-adresserne på adresselinjen i Deres browser, og De accepterer at gøre dette. De accepterer, at De vil læse betingelserne for alle tjenester, der er underlagt nærværende aftale, før De benytter tjenesterne. De erklærer Dem indforstået med, at De ved at bruge tjenesten accepterer nærværende aftale og de tilknyttede betingelser. Nærværende aftale indeholder desuden informationelle links. Følgende links indeholder termer, der binder Dem og os:

BEGRÆNSET FORHANDLERGARANTI

Yder Microsoft en BEGRÆNSET GARANTI på softwaren? Ja, bortset fra prøvesoftware, som licenseres "som den er og forefindes" og uden udtrykkelige garantier, garantier og betingelser. Microsoft indestår for, at korrekt licenseret software vil fungere i væsentlig grad som beskrevet i det Microsoft-materiale, der medfølger softwaren. Denne begrænsede garanti dækker ikke problemer, De forårsager, eller som opstår som følge af manglende overholdelse af instruktioner, eller som forårsages af hændelse, der ligger uden for Microsofts rimelige kontrol. Den begrænsede garanti træder i kraft, når den første bruger af Deres kopi af softwaren, henter kopien, og den varer i et år. Ethvert supplement, opdateringer eller erstatningssoftware, De modtager fra Microsoft i løbet af dette år, er også omfattet af garantien, men kun i den resterende del af den etårige periode eller i 30 dage. Den længste periode er gældende. Overførsel af softwaren forlænger ikke varigheden af den begrænsede garanti. Microsoft stiller ingen andre udtrykkelige garantier, garantier eller betingelser. MICROSOFT UDELUKKER ALLE STILTIENDE GARANTIER, HERUNDER GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE AF IMMATERIELLE RETTIGHEDER. HVIS DE GÆLDENDE LOKALE LOVE IKKE TILLADER MICROSOFTS UDELUKKELSE AF STILTIENDE GARANTIER, VIL ALLE STILTIENDE GARANTIER ELLER BETINGELSER KUN VÆRE GÆLDENDE I DEN BEGRÆNSEDE GARANTIS VARIGHED, OG DE ER BEGRÆNSET I HENHOLD TIL OVERHOLDELSEN AF LOKAL LOVGIVNING. HVIS DE GÆLDENDE LOKALE LOVE KRÆVER EN LÆNGERE BEGRÆNSET GARANTIPERIODE, PÅ TRODS AF NÆRVÆRENDE AFTALE, VIL DEN LÆNGERE GARANTI VÆRE GÆLDENDE, MEN DE KAN KUN KRÆVE DEN MISLIGHOLDELSESBEFØJELSE, DER ER BESKREVET I NÆRVÆRENDE AFTALE . Et afsnit i slutningen af nærværende aftale indeholder oplysninger om, hvordan De kan fremsætte et krav under den begrænsede garanti.
Kun for Australien: Vores varer leveres med garantier, der ikke kan udelukkes under den australske forbrugerlovgivning. De er berettiget til en erstatning eller refusion for en større fejl og kompensation for alle andre rimeligt påregnelige tab eller skader. De er desuden berettiget til at få varerne repareret eller erstattet, hvis varerne ikke er af acceptabel kvalitet, og hvis fejlen ikke er en større fejl.
Hvad nu, hvis Microsoft bryder garantien? Hvis Microsoft bryder den begrænsede garanti, er Deres eneste mulighed for afhjælpning reparation eller udskiftning af softwaren. Vi har desuden mulighed for at refundere Dem den pris, De har betalt for softwaren, i stedet for at reparere eller udskifte den. Før en refusion skal De afinstallere softwaren og returnere den til Microsoft sammen med købsbeviset.
Hvad nu, hvis Microsoft bryder en del af aftalen? HVIS DE HAR BASIS FOR AT FÅ DÆKKET ANDRE KRAV PÅ ERSTATNING FRA MICROSOFT, KAN DE KUN FÅ DÆKKET DIREKTE TAB PÅ OP TIL DET BELØB, DE HAR BETALT FOR SOFTWAREN. DE KAN IKKE FÅ DÆKKET ANDRE KRAV PÅ ERSTATNING, HERUNDER ERSTATNING FOR FØLGESKADER, TABT FORTJENESTE, SÆRLIGE, INDIREKTE ELLER HÆNDELIGE SKADER. Begrænsningerne og udelukkelse af erstatning i nærværende aftale gælder også, selvom reparation, erstatning eller refusion af softwaren ikke til fulde kompenserer Dem for Deres tab, eller hvis Microsoft kendte til eller burde have kendt til risikoen for skader. NOGLE STATER OG LANDE TILLADER IKKE FRASKRIVELSE ELLER BEGRÆNSNING AF ANSVARET FOR HÆNDELIGE SKADER, FØLGESKADER ELLER ANDRE SKADER, HVORFOR DISSE BEGRÆNSNINGER ELLER UDELUKKELSER MULIGVIS IKKE GÆLDER FOR DEM. HVIS DEN LOKALE LOVGIVNING GIVER DEM MULIGHED FOR AT FÅ DÆKKET ANDRE KRAV PÅ ERSTATNING FRA MICROSOFT, SELVOM VI IKKE GØR, KAN DE IKKE FÅ DÆKKET MERE END DET BELØB, DE HAR BETALT FOR SOFTWAREN.

FORUDSÆTNINGER FOR GARANTIEN

De skal have et købsbevis for at kunne benytte den begrænsede garanti.
 • 1. USA og Canada. I forbindelse med begrænset garanti eller oplysninger om, hvordan De opnår refusion for software, der er købt i USA og Canada, skal De kontakte Microsoft på telefon (800) MICROSOFT, via almindelig post til Microsoft Customer Service and Support, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 eller ved at besøge microsoft.com/info/nareturns.htm .
 • 2. Europa, Mellemøsten og Afrika. Hvis De har erhvervet softwaren i Europa, Mellemøsten eller Afrika, står Microsoft Ireland Operations Limited for den begrænsede garanti. Hvis De vil fremsætte et krav under den begrænsede garanti, skal De kontakte Microsoft Ireland Operations Limited, Customer Care Centre, Atrium Building Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland, eller den Microsoft-associerede virksomhed i Deres land/område (se microsoft.com/worldwide ).
 • 3. Australien. Hvis De har købt softwaren i Australien, skal De kontakte Microsoft for at fremsætte et krav, på 13 20 58, eller Microsoft Pty Ltd, 1 Epping Road, North Ryde NSW 2113 Australia.
 • 4. Andre lande/områder. Hvis De har købt softwaren i et andet land/område, skal De kontakte den Microsoft-associerede virksomhed i Deres land/område (se microsoft.com/worldwide ).

LICENSVILKÅR FOR OEM'ER

Tak, fordi De har valgt en computer, der er forudinstalleret med Microsoft Office 2013. Dette er en licensaftale mellem Dem og computerproducenten eller softwareinstallatøren, der distribuerer Microsoft Office 2013-softwaren sammen med computeren. Denne aftale indeholder en beskrivelse af Deres rettigheder til at bruge Office 2013-softwaren. Af praktiske hensyn er aftalen opdelt i to dele. Den første del indeholder indledende betingelser. Derefter følger en mere detaljeret gengivelse af de yderligere vilkår og den begrænsede garanti. De bør gennemse hele aftalen, herunder tilknyttede vilkår, da alle vilkår er vigtige og sammen udgør nærværende kontrakt, som er gældende for Dem. De kan gennemse tilknyttede vilkår ved at indsætte linket i browservinduet. YDERLIGERE VILKÅR INDEHOLDER EN BINDENDE VOLDGIFTSKLAUSUL OG AFSTÅELSE FRA GRUPPESØGSMÅL. HVIS DE BOR I USA, PÅVIRKER DISSE DERES RETTIGHEDER TIL AT LØSE EN TVIST MED PRODUCENTEN, INSTALLATØREN ELLER MICROSOFT, OG DE BØR LÆSE DEM GRUNDIGT.
VED AT ACCEPTERE NÆRVÆRENDE AFTALE ELLER BRUGE SOFTWAREN, ACCEPTERER DE ALLE NÆRVÆRENDE VILKÅR OG INDVILLIGER I OVERFØRSEL AF VISSE OPLYSNINGER UNDER AKTIVERING OG TIL INTERNETBASEREDE FUNKTIONER I SOFTWAREN. HVIS DE IKKE ACCEPTERER OG OVERHOLDER NÆRVÆRENDE VILKÅR, MÅ DE IKKE BRUGE SOFTWAREN ELLER INDEHOLDTE FUNKTIONER. I stedet kan De kontakte producenten eller installatøren for at få oplysninger om den gældende refusionspolitik og derefter returnere softwaren eller computeren for at få en refusion eller en kreditnota. De skal overholde denne politik, som kan kræve, at De returnerer softwaren med hele computeren, som softwaren er installeret på, for at få pengene refunderet eller få en kreditnota.
Hvordan kan jeg bruge softwaren? Softwaren er licenseret og ikke solgt. Under nærværende aftale tildeler vi Dem retten til at køre én kopi på den computer, du har købt softwaren med (den licenserede computer), til brug af én person ad gangen, men udelukkende, hvis De overholder alle vilkårene i nærværende aftale. Vores softwarelicens er permanent tildelt den licenserede computer. De henvises til de yderligere vilkår for licenser og betingelser, som gælder specifikt for visse lande/områder, versioner med begrænsede versioner samt specifikke udgaver af softwaren. Komponenterne i softwaren licenseres som en samlet helhed. De må ikke adskille eller virtualisere komponenterne og installere dem på forskellige computere. Softwaren kan indeholde mere end én version, f.eks. 32-bit og 64-bit, og De må kun bruge én version ad gangen. Med undtagelse af den tilladte brug beskrevet under "Fjernadgang" nedenfor er denne licens kun til direkte brug af softwaren via den licenserede computers inputmekanismer såsom tastatur, mus eller berøringsfølsom skærm. Den giver ikke tilladelse til at installere softwaren på en server eller til brug via andre computere eller enheder, der er tilsluttet til serveren via et internt eller eksternt netværk. Softwaren gives heller ikke i licens til kommerciel hosting. De kan finde flere oplysninger om anvendelse af flere brugere og virtualisering under de yderligere vilkår.
Hvordan får jeg en sikkerhedskopi? De kan bestille eller hente en sikkerhedskopi af softwaren på microsoft.com/office/backup . De må ikke distribuere sikkerhedskopien af softwaren. De må kun bruge den til at geninstallere softwaren på den licenserede computer.
Kan jeg overføre softwaren til en anden computer eller bruger? De må ikke overføre softwaren til en anden computer eller bruger. De må kun overdrage softwaren direkte til en tredjemand som installeret på den licenserede computer med etiketten med Ægthedsbeviset og denne aftale. Før overdragelsen skal den pågældende part erklære sig enig i, at nærværende aftale gælder for overdragelsen og brugen af softwaren. De må ikke beholde nogen kopier.
HVIS DU ER BOSAT I TYSKLAND, GÆLDER OVENNÆVNTE BESTEMMELSE (Kan jeg overdrage softwaren til en anden computer eller bruger?) IKKE FOR DIG. Den erstattes med følgende: Enhver overdragelse af softwaren og rettigheden til at bruge softwaren til tredjemand skal ske i overensstemmelse med lovgivningens bestemmelser.
Hvordan fungerer internetaktivering? Aktivering knytter brugen af softwaren til en specifik computer eller enhed. Under aktiveringen kontakter softwaren direkte Microsoft eller et af dets associerede selskaber for at bekræfte, at licensen er tilknyttet den licenserede computer. Denne proces kaldes "aktivering." Da aktivering har til formål at identificere uautoriserede ændringer i licens- eller aktiveringsfunktionerne i softwaren og på anden vis at forhindre ikke-licenseret brug af softwaren, har De ikke ret til at bruge softwaren efter det tidspunktet, der er tilladt til aktivering, og De må ikke omgå aktivering. Hvis De ikke har indtastet en produktnøgle i den tid, der er tilladt til aktivering, vil de fleste af softwarens funktioner ophøre med at køre.
Indsamler softwaren mine personlige oplysninger? Hvis De slutter Deres computer til internettet, kan visse funktioner i softwaren oprette forbindelse til Microsofts eller tjenesteudbyderes computersystemer for at sende eller modtage oplysninger. De bliver ikke altid underrettet separat, når der oprettes forbindelse. Hvis De vælger at bruge en af disse funktioner, accepterer De at sende eller modtage oplysninger ved brug af funktionen. Mange af disse funktioner kan slås fra, eller De kan vælge ikke at bruge dem.
Hvordan bruger Microsoft Deres oplysninger? Microsoft bruger de oplysninger, der indsamles via softwarefunktioner, til at opgradere eller rette softwaren eller på anden måde forbedre produkter og tjenester. Under visse forhold deler Microsoft dem også med andre. Microsoft deler f.eks. fejlrapporter med relevante hardware- og softwareleverandører, så de kan bruge oplysningerne til at forbedre den måde, deres produkter kører sammen med Microsoft-produkter på. De accepterer, at Microsoft må bruge og offentliggøre oplysningerne som beskrevet i Microsofts erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger på r.office.microsoft.com/r/rlidOOPrivacyState15HighLight?clid=1030 .
Hvad gælder denne aftale for? Nærværende aftale (herunder trykte licensvilkår, der følger med softwaren) gælder for softwaren, det medie, De har modtaget softwaren på (hvis relevant), og derudover alle Microsoft-opdateringer, supplementer og tjenester til softwaren, medmindre de leveres med andre vilkår.
Er der noget, jeg ikke må bruge softwaren til? Ja. Da softwaren er givet i licens, og ikke solgt, forbeholder producenten eller installatøren og Microsoft sig alle rettigheder (f.eks. immaterielle rettigheder), der ikke udtrykkeligt er givet i nærværende aftale. Særligt giver nærværende licens Dem ikke ret til, og De må ikke: udgive, kopiere (ud over den tilladte sikkerhedskopi), udleje, lease eller udlåne softwaren, overdrage softwaren (undtagen, hvis det fremgår af nærværende aftale), forsøge at omgå teknisk beskyttelse i softwaren, udføre reverse engineering, dekompilere eller disassemblere softwaren, undtagen hvis lovene i Deres land/område tillader dette, selvom nærværende aftale ikke gør. I sådanne tilfælde skal De følge loven. Ved brug af internetbaserede funktioner, må De ikke bruge disse funktioner på en sådan måde, at de kunne forstyrre andres brug af dem, eller til at forsøge at få uautoriseret adgang til tjenester, data, konti eller netværk.
Hvordan opgraderes eller konverteres softwaren? Hvis De installerer den software, der er dækket af nærværende aftale som en opgradering eller konvertering til den eksisterende software, som De har købt sammen med den licenserede computer, erstatter opgraderingen eller konverteringen den originale software, som De opgraderer eller konverterer fra. De fastholder ingen ret til den originale software, efter at De har opgraderet, og De må ikke fortsætte med at bruge den eller overdrage den på nogen måde. Nærværende aftale regulerer Deres rettigheder til at bruge den opgraderede software og erstatter aftalen for den software, De har opgraderet fra.

YDERLIGERE VILKÅR

 • 1. LICENSRETTIGHEDER OG SCENARIER MED FLERE BRUGERE
  • 1. Computer. I nærværende aftale betyder "computer‏"‏ et hardwaresystem (fysisk eller virtuelt) med en lagerenhed, der kan køre softwaren. En hardwarepartition eller blade betragtes som en computer.
  • 2. Flere eller grupperede forbindelser. De må ikke anvende hardware eller software til at multiplekse eller gruppere forbindelser eller på anden vis tillade flere brugere eller flere computere eller enheder at få adgang til eller anvende softwaren indirekte via den licenserede computer.
  • 3. Brug i et virtuelt miljø. Hvis De bruger virtualiseringssoftware, herunder Client Hyper-V, til at oprette én eller flere virtuelle computere på ét computerhardwaresystem, betragtes hver enkelt virtuel computer og den fysiske computer som værende separate computere under nærværende aftale. Nærværende licens giver Dem ret til kun at bruge én kopi af softwaren til brug på én computer, uanset om computeren er fysisk eller virtuel. Hvis De vil bruge softwaren på flere computere, skal De have separate kopier af softwaren og en separat licens til hver enkelt kopi. Indhold, der er beskyttet af teknologi til administration af digitale rettigheder eller andre teknologier til diskdrevskryptering for en fuld volumen, kan være mindre sikkert i et virtuelt miljø.
  • 4. Fjernadgang. Den bruger, der primært anvender den licenserede computer, er den "primære bruger." Den primære bruger er berettiget til at opnå fjernadgang til og bruge softwaren, der er installeret på den licenserede enhed, fra en anden enhed, såfremt softwaren, der er installeret på den licenserede enhed, ikke bruges lokalt af en anden bruger samtidigt. Som en undtagelse er De berettiget til at give andre adgang til softwaren samtidigt udelukkende for at yde Dem teknisk support.
 • 2. BINDENDE VOLDGIFT OG AFSTÅELSE FRA GRUPPESØGSMÅL
  • 1. Anvendelse. Afsnit B gælder for alle tvister MED UNDTAGELSE AF EN TVIST, DER UDSPRINGER I FORBINDELSE MED OVERHOLDELSEN ELLER GYLDIGHEDEN AF DERES, PRODUCENTENS ELLER INSTALLATØRENS ELLER EN LICENSGIVERS IMMATERIELLE RETTIGHEDER. En tvist er enhver tvist, handling eller anden kontrovers mellem Dem og producenten eller installatøren, eller Dem og Microsoft, angående softwaren (herunder prisen) eller nærværende aftale, det være sig i henhold til aftale, garanti, uden for kontrakt, gældende lovgivning, forordninger, regeringslov eller på anden juridisk eller rimelig basis. "Tvist" gives den bredest mulige mening, som er tilladt i henhold til loven.
  • 2. Varsling om tvist. Hvis der opstår en tvist, skal De eller producenten eller installatøren give den anden part en varsling om tvist, som er en skriftlig erklæring med navn, adresse og kontaktoplysninger på den afsendende part, fakta om tvistens årsag og den krævede erstatning. Sendes med postvæsenet til producenten eller installatøren, ATTN: JURIDISK AFDELING. Producenten eller installatøren semder alle varslinger om tvister til Dem med almindelig post til Deres adresse, hvis vi har den. Ellers sendes den til Deres e-mail-adresse. De og producenten eller installatøren skal forsøge at løse enhver tvist via uformelle forhandlinger inden for 60 dage fra afsendelsesdatoen for varslingen af tvisten. Efter 60 dage kan De eller producenten eller installatøren starte en voldgiftssag.
  • 3. Fogedretten. De kan også føre proces via fogedretten i Deres opholdsland eller på det sted, hvor producenten eller installatøren har hovedkontor, hvis tvisten opfylder alle krav for høring i fogedretten. De kan føre proces i fogedretten, uanset om der har været forudgående uformelle forhandlinger.
  • 4. BINDENDE VOLDGIFT. HVIS DE OG PRODUCENTEN ELLER INSTALLATØREN IKKE SELV KAN LØSE TVISTEN VIA UFORMELLE FORHANDLINGER ELLER I FOGEDRETTEN, GENNEMFØRES ALLE ANDRE FORSØG PÅ AT LØSE TVISTEN UDELUKKENDE VIA BINDENDE VOLDGIFT. DE FRASKRIVER DEM RETTEN TIL AT FØRE PROCES (ELLER DELTAGE SOM EN PART ELLER ET KLASSEMEDLEM) FOR ALLE TVISTER I RETTEN FORAN EN DOMMER ELLER EN JURY . I stedet skal alle tvister løses foran en neutral voldgiftsmand, og dennes beslutninger er endelige, med undtagelse af den begrænsede appelmulighed under Federal Arbitration Act. Alle domstole med jurisdiktion over parterne kan håndhæve voldgiftsmandens kendelse.
  • 5. AFSTÅELSE FRA GRUPPESØGSMÅL. ALLE FORSØG PÅ AT LØSE ELLER FØRE PROCES FOR EN TVIST I ET ANDET FORUM UDFØRES UDELUKKENDE PÅ INDIVIDUEL BASIS. HVERKEN DE, PRODUCENTEN, INSTALLATØREN ELLER MICROSOFT VIL FORSØGE AT FREMFØRE EN TVIST SOM ET GRUPPESØGSMÅL, VIA PRIVAT ADVOKAT ELLER PÅ ANDEN VIS, HVOR EN AF PARTERNE FUNGERER SOM ELLER REPRÆSENTANT. VOLDGIFT ELLER RETSPROCESSER KOMBINERES IKKE UDEN FORUDGÅENDE SKRIFTLIGT SAMTYKKE FRA ALLE PARTER TIL ALLE BERØRTE VOLDGIFTSSAGER ELLER RETSPROCESSER.
  • 6. Voldgift. Alle voldgifter føres af American Arbitration Association ("AAA") i henhold til de gældende regler for handelsvoldgift. Hvis du er enkeltperson og benytter softwaren til personlig brug, eller hvis værdien af tvisten er $75.000 eller mindre, uanset, om du er enkeltperson eller hvordan du benytter softwaren, gælder AAA's supplerende procedurer for forbrugerrelaterede tvister også. Hvis De vil starte en voldgiftssag, skal De indsende en formular af typen Commercial Arbitration Rules Demand for Arbitration til AAA. De kan anmode om en telefonisk eller personlig høring ud fra følgende AAA-regler. I forbindelse med en tvist på $10.000 eller mindre, vil alle høringer foregå via telefon, medmindre voldgiftsmanden finder årsag til at afholde en personlig høring i stedet. Se adr.org, eller ring til 1-800-778-7879 for yderligere oplysninger. De accepterer, at De kun vil igangsætte en voldgiftssag i Deres opholdsland eller ller på det sted, hvor producenten eller installatøren har hovedkontor. Producenten eller installatøren accepterer, at de kun vil igangsætte en voldgiftssag i Deres opholdsland. Voldgiftsmanden kan tildele Dem samme erstatning som enkeltperson som en domstol ville kunne. Voldgiftsmanden kan kun tilkende Dem forklarende eller påbud som enkeltperson og kun i det omfang, der er nødvendigt for at imødekomme Deres krav.
  • 7. Voldgift - vederlag og incitamenter.
    • 1. Tvister om $75.000 eller mindre. Producenten eller installatøren refunderer straks Deres sagsomkostninger og betaler vederlag og udgifterne til AAA og voldgiftsmanden. Hvis De afviser producentens eller installatørens seneste skriftlige tilbud om forlig, der blev fremsat før voldgiftsmanden blev udpeget ("seneste skriftlige tilbud"), fortsætter tvisten efter voldgiftsmandens beslutning (kaldet "kendelse"), og voldgiftsmanden tilkender Dem mere end det seneste skriftlige tilbud, producenten eller installatøren giver Dem tre incitamenter: (1) at betale størstedelen af kendelsen på $1.000, (2) at betale det dobbelt af Deres rimelige advokatsalærer, hvis eventuelt, og (3) erstatte alle udgifter (herunder vederlag og udgifter til ekspertvidner), som Deres advokat på rimeligvis benytter til undersøgelse, forberedelse og udførelse af dit krav i en voldgiftssag. Voldgiftsmanden fastsætter beløbene.
    • 2. Tvister om mere end $75.000. AAA-reglerne styrer betaling af ansøgningsgebyrer samt vederlag og udgifter til AAA og voldgiftsmanden.
    • 3. Tvister om alle beløb. I alle voldgiftssager, De påbegynder, vil producenten eller installatøren forsøge at få vederlag og udgifter til AAA eller voldgiftsmand, eller Deres ansøgningsgebyrer, som de har refunderet, men kun, hvis voldgiftsmanden finder, at voldgiftssagen er ubetydelig og fremsat af forkerte årsager. I alle voldgiftssager, som producenten eller installatøren, igangsætter, betaler de alle sagsomkostninger, udgifter til AAA og voldgiftsmandens vederlag og udgifter. De vil ikke forsøge at få tilbagebetalt advokatsalærer eller udgifter fra Dem i nogen voldgiftssager. Vederlag og udgifter beregnes ikke ved fastsættelse af, hvor meget en tvist dækker over.
  • 8. Krav eller tvister skal anlægges inden for et år. I det omfang det er tilladt i henhold til loven, skal alle krav eller tvister under nærværende aftale, som Afsnit B gælder for, være anlagt inden for et år i fogedretten (Afsnit B.3) eller via voldgift (Afsnit B.4). Den etårige periode starter på det tidspunkt, hvor kravet eller tvisten kunne anlægges første gang. Hvis kravet eller tvisten ikke anlægges inden for et år, blokeres det permanent.
  • 9. Opretholdelse ved ugyldighed. Hvis afståelse fra gruppesøgsmål i Afsnit B.5 findes at være ulovligt eller uden retskraft i forbindelse med alle eller visse dele af en tvist, gælder Afsnit B (voldgift) ikke for disse dele. I stedet løsrives disse dele og anlægges ved en domstol, mens de resterende dele anlægges ved en voldgiftssag. Hvis andre betingelser i Afsnit B findes af være ulovlige eller uden retskraft, løsrives den relevante betingelse, mens resten af Afsnit B forbliver gældende.
  • 10. Begunstiget tredjepart. Microsoft Corporation er ikke en part i nærværende aftale, men er en begunstiget tredjepart til Deres og producentens eller installatørens aftale om at løse tvister via uformel forhandling og voldgift. Hvis Deres tvist er med Microsoft, accepterer Microsoft at gøre alt det, som producenten eller installatøren, accepterer at gøre i Afsnit B, og De accepterer at gøre alt i forhold til Microsoft, som Afsnit B angiver, at du skal gøre i forhold til producenten eller installatøren. Send en varsling om tvist med Microsoft til Microsoft Corporation, ATTN: LCA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399. De må igangsætte en voldgiftssag eller en sag i fogedretten mod Microsoft i Deres opholdsland eller i King County, Washington.
 • 3. LOVVALG
  • Lovene i den stat eller det land/område, hvor De bor, styrer alle krav eller tvister under nærværende aftale, herunder krav i forbindelse med kontraktbrud og krav i henhold til forbrugerbeskyttelsesret, urimelig konkurrencelovgivning, regler for stiltiende garanti, urimelig berigelse og uden for kontrakt. Hvis De anskaffede softwaren i et andet land/område, gælder det pågældende lands/områdes love. Denne aftale beskriver bestemte juridiske rettigheder. De har muligvis andre rettigheder, herunder forbrugerrettigheder, i henhold til lovgivningen i Deres stat eller land/område. De kan også have rettigheder i forhold til den part, som De har erhvervet softwaren fra. Denne aftale tilsidesætter ikke disse andre rettigheder, hvis lovgivningen i Deres stat eller land/område ikke tillader en sådan tilsidesættelse.
 • 4. AKTIVERING
  • 1. Mere om aktivering. Under aktiveringen sender softwaren oplysninger om softwaren og Deres computer til Microsoft. Disse oplysninger omfatter version, licensversion, sprog og produktnøgle for softwaren, computerens internetprotokoladresse samt oplysninger, der hentes fra computerens hardwarekonfiguration. Se microsoft.com/piracy/activation.mspx for at få flere oplysninger om aktivering. Hvis der er oprettet forbindelse til internettet fra den licenserede computer, opretter softwaren automatisk forbindelse til Microsoft for aktivering. De kan også aktivere softwaren manuelt over internettet eller pr. telefon. I begge tilfælde kan der forekomme et internet- eller telefongebyr.
  • 2. Genaktivering . Visse ændringer af Deres computerkomponenter eller softwaren kan kræve, at De genaktiverer softwaren.
  • 3. Aktiveringsfejl. Under onlineaktivering vil aktiveringen mislykkes, hvis licens- eller aktiveringsfunktionerne i softwaren findes at være forfalskede eller ukorrekt licenserede. Softwaren giver Dem besked, hvis den installerede kopi af softwaren er ukorrekt licenseret. Derudover vil De modtage påmindelser om at anskaffe en korrekt licenseret kopi af softwaren.
  • 4. Opdateringer og opgraderinger. De må kun hente opdateringer eller opgraderinger til softwaren fra Microsoft eller autoriserede kilder. Visse opgraderinger, support og andre tjenester, tilbydes kun til brugere af ægte Microsoft-software. Oplysninger om identifikation af ægte Microsoft-software finder De på howtotell.com .
 • 5. INTERNETBASEREDE FUNKTIONER, BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER
  • Følgende softwarefunktioner bruger internetprotokoller, der sender Microsoft (eller dennes leverandører eller tjenesteudbydere) computeroplysninger, som f.eks. Deres internetprotokoladresse, typen af operativsystem, browser samt navn og version af den software, De bruger, og sprogkoden på den stationscomputer, hvor softwaren er installeret. Microsoft bruger disse oplysninger til at gøre internetbaserede funktioner tilgængelige for Dem i henhold til erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger for Office 2013 på r.office.microsoft.com/r/rlidOOPrivacyState15HighLight?clid=1030 . Visse internetbaserede funktioner leveres muligvis på en senere dato via Microsofts Windows Update-tjeneste.
  • 1. Samtykke for internetbaserede tjenester. De softwarefunktioner, der er beskrevet nedenfor og i erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger til Office 2013, opretter forbindelse til Microsoft eller tjenesteudbyderes computersystemer via internettet. I nogle tilfælde bliver De ikke underrettet separat, når de opretter forbindelse. I nogle tilfælde kan De deaktivere disse funktioner eller undlade at bruge dem. Yderligere oplysninger om disse funktioner finder De i erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger til Office 2013 på r.office.microsoft.com/r/rlidOOPrivacyState15HighLight?clid=1030 . NÅR DE BRUGER DISSE FUNKTIONER, ACCEPTERER DE, AT DER SKER OVERFØRSEL AF DISSE OPLYSNINGER. Microsoft bruger ikke oplysningerne til at identificere eller kontakte Dem.
  • 2. Customer Experience Improvement Program (CEIP). Denne software bruger CEIP. CEIP sender automatisk anonyme oplysninger til Microsoft om Deres hardware, og hvordan De bruger denne software. Vi bruger ikke disse oplysninger til at identificere eller kontakte Dem. CEIP vil også med jævne mellemrum overføre en lille fil til Deres computer. Denne fil hjælper os med at indsamle oplysninger om problemer, som De har under brug af softwaren. Nye hjælpeoplysninger om fejlene kan også automatisk blive overført, hvis de er tilgængelige. De kan få yderligere oplysninger om CEIP på microsoft.com/products/ceip/DA-DK/privacypolicy.mspx .
  • 3. Onlinefunktioner og -indhold. Der findes funktioner i softwaren, som kan hente onlineindhold fra Microsoft og stille det til rådighed for Dem. Visse funktioner gør det også muligt at søge efter og få adgang til oplysninger online. Som eksempel på disse funktioner kan nævnes multimedieklip, skabeloner, online-undervisning, online-support og -hjælp og Outlook Weather på kalenderen. Hvis De gemmer en skabelon, der stilles til rådighed af fra Office.com, sendes der oplysninger online til Microsoft, såsom oplysninger, der identificerer skabelonen, men der sendes ikke et specifikt dokument, som De har oprettet med skabelonen. Disse oplysninger anvendes til at levere indhold, De anmoder om, og forbedre vores tjenester. De kan vælge ikke at bruge disse onlinefunktioner og indhold. De finder yderligere oplysninger i erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger til Office 2013, der linkes til sidst i denne aftale.
  • 4. Cookies. Hvis De vælger at benytte onlinefunktioner i softwaren, som f.eks. online-support og -hjælp samt skabeloner, kan der blive installeret cookies. For at få mere at vide om, hvordan De blokerer, kontrollerer og sletter cookies, skal De læse afsnittet om cookies i erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger for Office 2013, der linkes til sidst i denne aftale.
  • 5. Office 2013 i Windows 8. Hvis De kører softwaren på en Windows 8-computer, og De har aktiveret softwarens onlinefunktioner og -indhold, og hvis De tilmelder Dem Windows 8 med en Microsoft-konto, logges De automatisk på softwaren med samme Microsoft-konto. På den måde kan De gemme og få adgang til onlinefiler i OneDrive og anvende roamingtjenesten i Office uden at blive bedt om at skulle indtaste brugernavn og adgangskode til Deres Microsoft-konto igen. Se erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger for Office 2013, der linkes til sidst i denne aftale, for yderligere oplysninger om at tilmelde sig softwaren med en Microsoft-konto og roamingtjenesten i Office.
  • 6. Digitale Certifikater. Softwaren bruger digitale certifikater. Disse digitale certifikater bekræfter internetbrugeres identitet ved at sende oplysninger, som er krypteret efter x.509-standarden. De kan også anvendes til digitalt at signere filer og makroer for at bekræfte integritet og oprindelse af filindholdet. Softwaren henter certifikater og opdaterer lister over tilbagekaldte certifikater ved hjælp af internettet, hvis dette er tilgængeligt.
  • 7. Automatisk opdatering. Software med ”Click-to-Run”-teknologi kan med jævne mellemrum kontrollere, om Microsoft har opdateringer og tillæg til softwaren. Hvis der findes opdateringer og tillæg, kan de hentes og installeres automatisk på Deres licenserede computer.
  • 8. Brug af oplysninger. Microsoft is berettiget til at bruge computeroplysningerne, fejlrapporterne og malware-rapporterne til at forbedre deres software og tjenester. Vi kan også dele dem med andre, f.eks. hardware- og softwareforhandlere. De kan bruge oplysningerne til at forbedre samspillet mellem deres produkter og Microsoft-software.
  • 9. Misbrug af internetbaserede tjenester. De må ikke bruge disse tjenester på en måde, der kan beskadige tjenesterne eller begrænse andres brug af dem. De må ikke bruge tjenesterne til at forsøge at få uautoriseret adgang til tjenester, data, konti eller netværk på nogen måde.
  • 10. Information Rights Management. Softwaren indeholder en funktion, der giver Dem mulighed for at oprette indhold, som ikke kan udskrives, kopieres eller sendes til andre uden Deres tilladelse. De skal muligvis oprette forbindelse til Microsoft for at anvende denne funktion første gang, og De skal muligvis oprette forbindelse til Microsoft igen med jævne mellemrum for at opdatere denne funktion. De kan finde flere oplysninger på o15.officeredir.microsoft.com/r/rlidIRMHelp?clid=1030 . De kan vælge ikke at bruge denne funktion.
  • 11. Roamingtjeneste i Office. Hvis De vælger at logge på softwaren med Deres Microsoft-konto, kan De aktivere Roamingtjenesten i Office. Aktivering af Roamingtjenesten i Office sender visse indstillinger (herunder Deres liste over Senest Snvendte Dokumenter, Deres brugertilpassede ordbog og Deres visuelle temaer) online til Microsofts servees, hvor de opbevares og overføres til Deres computer, næste gang De logger på tjenesten med Deres Microsoft-konto. De finder yderligere oplysninger om Roamingtjenesten i Office i Erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger til Office 2013, der linkes til sidst i denne aftale.
 • 6. LICENSBEVIS
  • Elementerne i en gyldig licens omfatter en ægte produktnøgle, vellykket aktivering af softwaren, en ægte Microsoft-ægthedsetiket og en købskvittering fra en autoriseret forhandler af ægte Microsoft-software. En gyldig licens omfatter også en Office-aktiveringsfil, som producenten har installeret på computeren. Hvis der er en ægthedsetiket eller en anden Office-etiket, skal den sidde fastklæbet på computeren eller på producentens eller den persons emballage eller eksterne enheder, der installerede softwaren, på købstidspunktet. Hvis De modtager en ægthedsetiket separat fra computeren, udgør den ikke et licensbevis.
  • Oplysninger om identifikation af ægte Microsoft-software finder De på howtotell.com .
 • 7. "HOME AND STUDENT"-SOFTWARE
  • "Home and Student‭"‬-udgaver af softwaren må ikke bruges i nogen form for kommercielle,‭ ‬non-profit eller indtægtsskabende forretningsaktiviteter.
 • 8. JAPAN
  • Begrænsningerne for ikke-kommerciel brug for ”Home and Student”-udgaver af software gælder ikke for Dem, hvis De bor i Japan eller har købt softwaren, mens de boede i Japan.
 • 9. YDERLIGERE LICENSKRAV OG/ELLER BRUGERVILKÅR
  • 1. Programmer fra tredjepart. Denne software kan indeholde programmer fra tredjemand, som Microsoft, ikke tredjemand, giver i licens til Dem i henhold til nærværende aftale. Eventuelle meddelelser til et program fra tredjemand er kun til Deres orientering.
  • 2. Skrifttypekomponenter. Mens softwaren kører, kan De bruge skrifttyperne til at få vist og udskrive indhold. De kan midlertidigt hente skrifttyperne til en printer eller anden outputenhed for at udskrive indhold, og De må kun integrere skrifttyper i indhold i det omfang, det er tilladt i henhold til begrænsningerne i skrifttyperne.
  • 3. Medieelementer. Microsoft giver Dem en licens til at kopiere, distribuere, udføre og afspille medieelementerne (billeder, multimedieklip, animationer, lyde, musik, videoklip, skabeloner og andre former for indhold), der følger med softwaren i projekter og dokumenter, bortset fra at De ikke må: (i) sælge, licensere eller distribuere kopier af nogen af medieelementerne alene eller som en del af et produkt, hvis medieelementerne udgør den primære værdi af produktet; (ii) tildele Deres kunder rettigheder til yderligere at licensere eller distribuere medieelementerne; (iii) til kommercielle formål licensere eller distribuere medieelementer, der omfatter repræsentationer af enkeltpersoner, regeringer, logoer, varemærker eller symboler eller bruger denne type billeder på måder, der kunne indikere en godkendelse eller en tilknytning til Deres produkt, enhed eller aktivitet; eller (iv) fremstille anstødelige eller skandaløse produkter ved hjælp af medieelementerne. Andre medieelementer, der er tilgængelige på Office.com eller på andre websteder gennem softwarens funktioner, er underlagt disse websteders vilkår.
  • 4. Sprogpakker og korrekturredskaber. Hvis De køber en sprogpakke, en "language interface pack" eller et korrekturredskab, der understøtter flere sprogversioner af softwaren, må De bruge de ekstra sprog, som pakken eller redskabet indeholder. Sprogpakkerne, "language interface pack" og korrekturredskaberne en del af softwaren og må ikke bruges separat.
  • 5. Prøve og konvertering. En del af eller hele softwaren kan være licenseret på prøvebasis. Deres rettigheder til at bruge prøvesoftwaren er begrænset til prøveperioden. Prøvesoftwaren og prøveperiodens længde angives under aktiveringsprocessen. De har mulighed for at konvertere prøverettighederne til abonnementsrettigheder eller permanente rettigheder. Konverteringsmulighederne oplyses ved prøveperiodens udløb. Efter udløb af enhver prøveperiode uden konvertering, ophører de fleste af prøvesoftwarens funktioner med at køre. PRØVESOFTWAREN ER GIVET I LICENS "SOM DEN ER OG FOREFINDES", OG DE BÆRER RISIKOEN FOR BRUG AF SOFTWAREN. HVERKEN PRODUCENTEN ELLER DEN, DER HAR INSTALLERET SOFTWAREN, ELLER MICROSOFT STILLER NOGEN UDTRYKKELIGE GARANTIER, GARANTIER ELLER BETINGELSER. DE KAN HAVE ANDRE FORBRUGSRETLIGE RETTIGHEDER I HENHOLD TIL DEN LOKALE LOVGIVNING, SOM DENNE AFTALE IKKE KAN ÆNDRE. PRODUCENTEN ELLER DEN, DER HAR INSTALLERET SOFTWAREN, SAMT MICROSOFT FRASIGER SIG STILTIENDE ANSVAR FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE AF IMMATERIELLE RETTIGHEDER I DET OMFANG DET ER MULIGT UNDER DEN LOKALE LOVGIVNING.
  • 6. Abonnementssoftware. Hvis De har licenseret softwaren på abonnementsbasis, er Deres rettigheder til at bruge softwaren begrænset til abonnementsperioden. De kan forlænge Deres abonnement eller konvertere til en permanent licens. Hvis De forlænger Deres abonnement, kan De fortsætte med at bruge softwaren indtil udløbet af Deres forlængede abonnementsperiode. Se softwareaktiveringsskærmene eller andet medfølgende materiale for oplysninger om abonnement. Efter udløbet af Deres abonnement, vil de fleste af softwarens funktioner ophøre med at køre.
 • 10. GEOGRAFISKE RESTRIKTIONER OG EKSPORTRESTRIKTIONER.
  • Hvis softwaren er begrænset til brug i et bestemt geografisk område, må softwaren udelukkende aktiveres i dette område. De skal desuden overholde alle nationale og internationale eksportlove og -regler, der gælder for softwaren, herunder begrænsninger på destinationer, slutbrugere og slutbrug. De kan få flere oplysninger om geografiske restriktioner og eksportrestriktioner på go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=141397 og microsoft.com/exporting .
 • 11. SUPPORT- OG REFUSIONSPROCEDURER
  • Kontakt producenten eller den, der installerede softwaren for at høre nærmere om supportmuligheder til softwaren generelt. Der henvises til det supportnummer, der fulgte med softwaren. For opdateringer og tillæg, der er hentet direkte fra Microsoft, yder Microsoft muligvis begrænsede supporttjenester som beskrevet på support.microsoft.com/common/international.aspx . Hvis De bruger software, der ikke er korrekt licenseret, er De ikke berettiget til at modtage supportydelser.
  • Hvis De ønsker at få en refusion, skal De kontakte producenten eller installatøren, for at få oplysninger om, hvordan De får refunderet købesummen eller en kreditnota. De skal overholde denne politik, som kan kræve, at De returnerer softwaren med hele computeren, som softwaren er installeret på, for at få pengene refunderet.
 • 12. HELE AFTALEN.
  • Nærværende aftalen (sammen med trykte licensvilkår og andre betingelser i eventuelle softwaresupplementer, opdateringer og tjenester, der leveres af producenten, installatøren eller Microsoft, og som De bruger), og betingelserne i weblinks, der er angivet i nærværende aftale, udgør hele aftalen til softwaren og eventuelle supplementer, opdateringer og tjenester (medmindre producenten, installatøren eller Microsoft angiver andre betingelser med sådanne supplementer, opdateringer eller tjenester). De kan læse denne aftale ved at gå til microsoft.com/about/legal/en/us/intellectualproperty/useterms/default.aspx . De kan også gennemse betingelserne via et af linkene i nærværende aftale ved at indtaste URL-adresserne på adresselinjen i Deres browser, og De accepterer at gøre dette. De accepterer, at De vil læse betingelserne for alle tjenester, der er underlagt nærværende aftale, før De benytter tjenesterne. De erklærer Dem indforstået med, at De ved at bruge tjenesten accepterer nærværende aftale og de tilknyttede betingelser. Nærværende aftale indeholder desuden informationelle links. Følgende links indeholder termer, der binder Dem:

BEGRÆNSET OEM-GARANTI

Er der en BEGRÆNSET GARANTI på softwaren? Ja, bortset fra prøvesoftware, som licenseres "som den er og forefindes" og uden udtrykkelige garantier, garantier og betingelser. Producenten eller installatøren garanterer, at korrekt licenseret software vil fungere som den skal som beskrevet i det Microsoft-materiale, der medfølger softwaren. Hvis De henter opdateringer eller tillæg direkte fra Microsoft i løbet af de 90 dage, hvor den begrænsede garanti gælder, gælder Microsofts begrænsede garanti og ikke den fra producenten eller installatøren. Denne begrænsede garanti dækker ikke problemer, De forårsager, eller som opstår som følge af manglende overholdelse af instruktioner, eller som forårsages af hændelse, der ligger uden for producentens, installatørens eller Microsofts rimelige kontrol. Denne begrænsede garanti træder i kraft, når den første bruger af Deres kopi af softwaren, henter kopien, og den varer i 90 dage. Supplementer, opdateringer eller erstatningssoftware, De modtager fra Microsoft i løbet af dette år, er også omfattet af garantien, men kun i den resterende del af den etårige periode eller i 30 dage. Den længste periode er gældende. Overførsel af softwaren forlænger ikke varigheden af den begrænsede garanti. Producenten eller den, der installerede softwaren, og Microsoft stiller ingen andre udtrykkelige garantier, garantier eller betingelser. PRODUCENTEN ELLER INSTALLATØREN OG MICROSOFT FRASKRIVER SIG ALLE STILTIENDE GARANTIER, HERUNDER GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE AF IMMATERIELLE RETTIGHEDER. HVIS DE GÆLDENDE LOKALE LOVE IKKE TILLADER MICROSOFTS UDELUKKELSE AF STILTIENDE GARANTIER, VIL ALLE STILTIENDE GARANTIER ELLER BETINGELSER KUN VÆRE GÆLDENDE I DEN BEGRÆNSEDE GARANTIS VARIGHED, OG DE ER BEGRÆNSET I HENHOLD TIL LOKAL LOVGIVNING. Hvis de gældende lokale love kræver en længere begrænset garanti, vil denne længere garanti være gældende, på trods af nærværende aftale, men De kan kun kræve den afhjælpning, der er beskrevet i nærværende aftale.
Kun for Australien: Referencer til "Begrænset garanti" er referencer til den garanti, som er udstedt af producenten eller den, der installerer. Denne garanti gives udover andre rettigheder og retsmidler, De måtte have i henhold til lovgivningen, herunder Deres rettigheder og retsmidler i forbindelse med de lovbestemte garantier under den australske forbrugerlovgivning. Vores varer leveres med garantier, der ikke kan udelukkes under den australske forbrugerlovgivning. De er berettiget til en erstatning eller refusion for en større fejl og kompensation for alle andre rimeligt påregnelige tab eller skader. De er desuden berettiget til at få varerne repareret eller erstattet, hvis varerne ikke er af acceptabel kvalitet, og hvis fejlen ikke er en større fejl. Varer, der indleveres til reparation, kan blive erstattet af renoverede varer af samme type frem for at blive udskiftet. Renoverede dele kan blive brugt til at reparere varerne. Hvis De ønsker yderligere oplysninger om denne garanti og ønsker at anmelde udgifter i forbindelse med garantien (hvis relevant), bedes De kontakte producenten eller installatøren. Se kontaktoplysningerne på systememballagen.
Hvad nu, hvis producenten, installatøren eller Microsoft bryder garantien? HVIS PRODUCENTEN ELLER INSTALLATØREN BRYDER DEN BEGRÆNSEDE GARANTI, SKAL PRODUCENTEN ELLER INSTALLATØREN, EFTER EGET VALG, ENTEN (I) REPARERE ELLER ERSTATTE SOFTWAREN VEDERLAGSFRIT, ELLER (II) ACCEPTERE RETURNERING AF PRODUKTET (ELLER PRODUKTERNE) MOD REFUSION AF DET EVT. BETALTE BELØB. PRODUCENTEN ELLER INSTALLATØREN (ELLER MICROSOFT, HVIS DU HAR KØBT DIREKTE HOS MICROSOFT) REPARERER ELLER ERSTATTER OGSÅ TILLÆG, OPDATERINGER OG ERSTATNINGSSOFTWARE, ELLER TILBYDER EN REFUSION AF DET BELØB DE HAR BETALT. KONTAKT PRODUCENTEN ELLER DEN, DER INSTALLEREDE SOFTWAREN FOR AT FÅ OPLYSNINGER OM DETTE. DISSE ER DERES ENESTE MULIGHEDER FOR AFHJÆLPNING I TILFÆLDE AF BRUD PÅ DEN BEGRÆNSEDE GARANTI. Kontakt producenten eller den, der installerede softwaren, for få oplysninger om, hvordan De får en garantiservice for softwaren. For at få en refusion skal De indlevere en kopi af købsbeviset og overholde producentens eller installatørens returneringspolitik. Hvis det originale ægthedsbevis leveres sammen med computeren, herunder produktnøglen, skal det opbevares sammen med computeren.
Hvad nu, hvis producenten, installatøren eller Microsoft bryder en del af aftalen? UDOVER REFUNDERINGER SOM PRODUCENTEN, INSTALLATØREN ELLER MICROSOFT MÅTTE TILBYDE, KAN DE IKKE FÅ DÆKKET ANDRE KRAV PÅ ERSTATNING, HERUNDER ERSTATNING FOR DIREKTE SKADER, FØLGESKADER, TABT FORTJENESTE, SÆRLIGE, INDIREKTE ELLER HÆNDELIGE SKADER. Begrænsningerne og udelukkelse af erstatning i nærværende aftale gælder også, selvom reparation, erstatning eller refusion af softwaren ikke til fulde kompenserer Dem for Deres tab, eller hvis producenten, installatøren eller Microsoft kendte til eller burde have kendt til risikoen for skader. NOGLE STATER OG LANDE TILLADER IKKE FRASKRIVELSE ELLER BEGRÆNSNING AF ANSVARET FOR HÆNDELIGE SKADER, FØLGESKADER ELLER ANDRE SKADER, HVORFOR DISSE BEGRÆNSNINGER ELLER UDELUKKELSER MULIGVIS IKKE GÆLDER FOR DEM. HVIS DEN LOKALE LOVGIVNING GIVER DEM MULIGHED FOR AT FÅ DÆKKET ANDRE KRAV PÅ ERSTATNING FRA PRODUCENTEN, INSTALLATØREN ELLER MICROSOFT, SELVOM NÆRVÆRENDE AFTALE IKKE GØR, KAN DE IKKE FÅ DÆKKET MERE END DET BELØB, DE HAR BETALT FOR SOFTWAREN.