LICENTIEOVEREENKOMST VOOR MICROSOFT-SOFTWARE

MICROSOFT OFFICE 2013-BUREAUBLADTOEPASSINGEN

Controleer de licentieaanduiding om te bepalen welke van de twee verschillende licentiebepalingen hieronder voor u van toepassing zijn. Deze is ofwel afgedrukt op uw productcode, of kan op uw Certificaat van Echtheid staan of op de downloadpagina indien u de software online hebt aangeschaft. Indien de aanduiding "FPP," "Winkel" of "PIPC" is, zijn de onderstaande Licentievoorwaarden Winkelverkoop op u van toepassing. Indien de aanduiding OEM is, zijn de onderstaande licentievoorwaarden OEM op u van toepassing. Indien u hulp nodig hebt, gaat u naar microsoft.com/office/eula om te bepalen over welk licentietype u beschikt.

LICENTIEVOORWAARDEN WINKELVERKOOP

Bedankt dat u hebt gekozen voor Microsoft Office 2013. Dit is een licentieovereenkomst tussen u en Microsoft Corporation (of, afhankelijk van uw locatie, een van haar gelieerde ondernemingen) waarin uw rechten worden beschreven voor het gebruik van de Office 2013-software. Voor uw gemak hebben wij deze overeenkomst in tweeën gedeeld. Het eerste onderdeel bevat inleidende bepalingen; het tweede deel bevat de Aanvullende Voorwaarden en Beperkte Garantie en meer details. U dient de gehele overeenkomst door te lezen, inclusief eventuele voorwaarden naar welke een koppeling is opgenomen, omdat alle voorwaarden belangrijk zijn en samen dit contract vormen, dat op u van toepassing is. U kunt bepalingen waarnaar een koppeling is opgenomen, doorlezen door de koppeling in uw browservenster te plakken. DE AANVULLENDE VOORWAARDEN BEVATTEN EEN BINDENDE ARBITRAGECLAUSULE EN EEN VERKLARING VAN VAN COLLECTIEVE VORDERING. ALS U IN DE VERENIGDE STATEN BENT GEZETELD, ZIJN DEZE VOORWAARDEN VAN INVLOED OP UW RECHTEN OM EEN CONFLICT MET MICROSOFT OP TE LOSSEN. U DIENT DEZE ZORGVULDIG TE LEZEN.
DOOR DEZE OVEREENKOMST TE ACCEPTEREN OF DOOR DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET AL DEZE VOORWAARDEN EN STEMT U IN MET HET VERZENDEN VAN BEPAALDE GEGEVENS ZOWEL TIJDENS HET ACTIVEREN ALS TEN BEHOEVE VAN INTERNETFUNCTIES VAN DE SOFTWARE. ALS U DEZE VOORWAARDEN NIET ACCEPTEERT OF ALS U ZICH NIET AAN DEZE VOORWAARDEN HOUDT, MAG U DE SOFTWARE OF FUNCTIES NIET GEBRUIKEN. In plaats daarvan dient u deze aan de verkoper of ergens anders waar u de softwarelicentie hebt aangeschaft, te retourneren tegen restitutie of een tegoed.
Hoe kan ik de software gebruiken? Wij verkopen onze software of uw exemplaar ervan niet. Wij verlenen uitsluitend licenties ervoor. Op grond van onze licentie verlenen wij u het recht om dat ene exemplaar te installeren en te gebruiken op één computer (de gelicentieerde computer), voor gebruik door één persoon tegelijk, en alleen als u voldoet aan alle voorwaarden van deze overeenkomst. Onze softwarelicentie wordt permanent toegewezen aan de gelicentieerde computer. Raadpleeg de Aanvullende Voorwaarden voor licenties en voorwaarden die specifiek zijn voor bepaalde landen, versies voor Beperkte Rechten en speciale edities van de software. De componenten van de software worden in licentie gegeven als één enkele eenheid. U mag de onderdelen niet scheiden of virtualiseren en op verschillende computers installeren. De software kan meerdere versies bevatten (zoals 32-bits en 64-bits versies). U mag slechts één versie tegelijk installeren en gebruiken. Met uitzondering van het toegestane gebruik onder "Externe toegang" hieronder, is deze licentie alleen voor direct gebruik van de software via de invoermechanismen van de gelicentieerde computer, zoals een toetsenbord, muis of touchscreen. De licentie geeft geen toestemming om de software op een server te installeren voor gebruik door of via andere computers of apparaten die aan de server gekoppeld zijn via een intern of extern netwerk. De software is ook niet gelicentieerd voor commercieel hosten. Zie de Aanvullende Voorwaarden voor meer informatie over situaties met meerdere gebruikers en virtualisatie.
Hoe verkrijg ik een reservekopie? U kunt een reservekopie van de software bestellen of downloaden vanaf microsoft.com/office/backup . U mag de reservekopie van de software niet distribueren. U mag deze alleen gebruiken om de software opnieuw te installeren op de gelicentieerde computer.
Kan ik de software toewijzen aan of overzetten naar een andere gebruiker of computer? U mag de software niet overzetten naar een andere gebruiker. U mag de software alleen direct aan derden overdragen indien deze op de gelicentieerde computer is geïnstalleerd met het Certificaat van Echtheid-etiket en deze overeenkomst. Voor de overdracht moet de andere gebruiker ermee akkoord gaan dat deze overeenkomst geldt voor de overdracht en voor het gebruik van de software. U mag geen kopieën behouden.
INDIEN U WOONT IN DUITSLAND, GELDT DE BOVENSTAANDE BEPALING (Kan ik de software overdragen aan of overzetten naar een andere gebruiker of computer?) NIET VOOR U. Deze wordt vervangen door de volgende bepaling: Overdracht van de software en het recht om de software te gebruiken aan een derde partij dient in overeenstemming te zijn met de wettelijke bepalingen in de wet.
Hoe werkt activering via internet? Door middel van activering wordt het gebruik van de software verbonden met een specifieke computer of specifiek apparaat. Tijdens de activering neemt de software automatisch contact op met Microsoft of haar gelieerde onderneming om te bevestigen dat de licentie gekoppeld is aan de gelicentieerde computer. Dit proces wordt "activering" genoemd. Omdat activering bedoeld is om ongeoorloofde wijzigingen aan de licentie- of activeringsfunctie van de software te detecteren, en om anderszins ongelicentieerd gebruik van de software te voorkomen, heeft u geen recht om de service en software te gebruiken na de tijd die is toegestaan voor activering en mag u de activering niet overslaan of omzeilen. Indien u de productcode niet hebt opgegeven in de tijd die is toegestaan voor activering, zullen de meeste functies van de software niet meer werken.
Worden mijn persoonsgegevens verzameld door de software? Indien u uw computer aansluit op internet, is het mogelijk dat bepaalde functies van de software verbinding maken met Microsoft of computersystemen van de serviceprovider om gegevens te verzenden of ontvangen. U ontvangt mogelijk niet altijd een afzonderlijke melding wanneer verbinding wordt gemaakt. Als u ervoor kiest een van deze functies te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat deze gegevens worden verzonden of ontvangen bij het gebruik van die functie. Voor veel van deze functies geldt dat ze kunnen worden uitgeschakeld of dat u ervoor kunt kiezen ze niet te gebruiken.
Hoe gebruiken we uw gegevens? Microsoft gebruikt de gegevens die via de softwarefuncties worden verzameld voor het upgraden of repareren van de software en om onze producten en services op andere wijze te verbeteren. In bepaalde omstandigheden delen we de gegevens ook met anderen. We delen bijvoorbeeld foutrapporten met relevante hardware- en softwarefabrikanten, zodat ze deze informatie kunnen gebruiken om de werking van hun producten in combinatie met producten van Microsoft te verbeteren. U gaat ermee akkoord dat we de gegevens mogen gebruiken en bekend mogen maken zoals beschreven in onze Privacyverklaring .
Op wie is deze overeenkomst van toepassing? Deze overeenkomst is van toepassing op de software, de gegevensdrager waarop u de software hebt ontvangen, en de Microsoft-updates, -aanvullingen en -services voor de software, tenzij deze vergezeld gaan van andere voorwaarden.
Zijn er dingen die ik niet mag doen met de software? Ja. Omdat de software in licentie wordt gegeven, en niet wordt verkocht, behoudt Microsoft alle rechten voor (zoals rechten op grond van het intellectueel eigendomsrecht) die niet uitdrukkelijk in deze overeenkomst worden verleend. In het bijzonder verleent deze licentie u niet de volgende rechten, en is het u niet toegestaan om: functies van de software afzonderlijk te gebruiken of te virtualiseren; de software te publiceren, kopiëren (anderszins dan de toegestane reservekopie), te verhuren, te leasen of uit te lenen; de software over te dragen (behalve zoals toegestaan op grond van deze overeenkomst); proberen technische beveiligingsmaatregelen in de software te omzeilen; of de software te onderwerpen aan reverse engineering, te decompileren of te disassembleren, tenzij dit is toegestaan door de wetten in uw woongebied terwijl onze overeenkomst het niet toestaat. In dat geval mag u uitsluitend doen wat door de wet is toegestaan. Als u gebruik maakt van internetfuncties, mag u deze functies niet gebruiken op een manier die iemand anders het gebruik van deze functies kan belemmeren, of om te proberen op ongeoorloofde wijze toegang te verkrijgen tot een service, gegevens, een account of netwerk.
Hoe zit het met upgraden of omzetten van de software? Indien u de software installeert waarop deze overeenkomst betrekking heeft als een upgrade of omzetting voor uw bestaande software, zal de upgrade of omzetting derhalve de originele software vervangen waarvoor u een upgrade of omzetting uitvoert. U behoudt geen rechten voor de originele software nadat u de upgrade hebt uitgevoerd, en u mag deze niet blijven gebruiken of op welke manier dan ook overdragen. Deze overeenkomst bepaalt uw rechten voor het gebruik van de upgradesoftware en vervangt de overeenkomst van de software waarvoor u een upgrade uitvoert.

AANVULLENDE VOORWAARDEN

 • 1. LICENTIERECHTEN EN SITUATIES MET MEERDERE GEBRUIKERS
  • 1. Computer. In deze overeenkomst betekent "computer" een hardwaresysteem (fysiek dan wel virtueel) met een opslagapparaat waarop de software kan worden uitgevoerd. Een hardwarepartitie of blade wordt beschouwd als een computer.
  • 2. Meerdere of gebundelde verbindingen. U mag hardware of software niet gebruiken voor multiplexing of het bij elkaar brengen van verbindingen, of op andere wijze meerdere gebruikers of meerdere computers of apparaten toestaan de software indirect via de gelicentieerde computer te openen of te gebruiken.
  • 3. Gebruik in een gevirtualiseerde omgeving. Als u virtualisatiesoftware (bijvoorbeeld client hyper-v) gebruikt om een of meer virtuele computers te maken op één computerhardwaresysteem, wordt elke virtuele computer en de fysieke computer wat betreft deze overeenkomst beschouwd als een afzonderlijke computer. Met deze licentie kunt u slechts één exemplaar van de software installeren voor gebruik op één computer, of deze computer nu fysiek of virtueel is. Als u de software wilt gebruiken op meer dan één virtuele computer, moet u afzonderlijke exemplaren van de software en een afzonderlijke licentie voor elk exemplaar aanschaffen. Inhoud die wordt beschermd door DRM-technologie of andere technologie voor volledige schijfstationversleuteling, kan minder veilig zijn in een gevirtualiseerde omgeving.
  • 4. Externe toegang. De gebruiker die voornamelijk gebruikmaakt van de gelicentieerde computer is de "primaire gebruiker". De primaire gebruiker mag de software die geïnstalleerd is op het gelicentieerde apparaat extern openen en gebruiken vanaf een ander apparaat, zolang de software die geïnstalleerd is op het gelicentieerde apparaat niet tegelijkertijd intern wordt gebruikt door een andere gebruiker. Als uitzondering mag u anderen alleen toestaan de software tegelijkertijd te gebruiken om u technische ondersteuning aan te bieden.
 • 2. BINDENDE ARBITRAGE EN VERKLARING VAN AFSTAND VOOR MASSACLAIMS
  • 1. Toepasselijkheid. Dit Artikel B is van toepassing op alle geschillen, MAAR NIET OP GESCHILLEN MET BETREKKING TOT DE HANDHAVING OF GELDIGHEID VAN DE RECHTEN BETREFFENDE INTELLECTUEEL EIGENDOM VAN U, MICROSOFT OF UW LICENTIEGEVERS. Geschil betekent een geschil, actie of andere controverse tussen u en Microsoft, met betrekking tot de software (waaronder de prijs) of deze overeenkomst, ofwel op grond van contract, garantie, onrechtmatige daad, wet, regelgeving, verordening of ander wettelijk of billijkheidsbeginsel. Aan "geschil" wordt de breedst mogelijke betekenis gegeven die volgens de wet is toegestaan.
  • 2. Kennisgeving van Geschil. In het geval van een geschil moet u of Microsoft de ander een Kennisgeving van Geschil doen toekomen. Dit is een schriftelijke verklaring van de naam, het adres en de contactgegevens van de partij die de deze kennisgeving verstrekt, de feiten die aanleiding hebben gegeven tot het geschil en de gewenste voorziening. U dient een Kennisgeving van Geschil te sturen naar: Microsoft Corporation, ATTN: LCA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399. Een formulier vindt u hier . Microsoft stuurt een Kennisgeving van Geschil naar uw adres, als dat bij Microsoft bekend is. Zo niet, dan wordt deze naar uw e-mailadres gestuurd. U en Microsoft proberen een eventueel geschil binnen 60 dagen vanaf de datum waarop de Kennisgeving van Geschil is verzonden, via informeel overleg op te lossen. Na 60 dagen mag u of Microsoft arbitrage starten.
  • 3. Rechtbank voor geringe vorderingen. U mag een geschil ook aanhangig maken in een rechtbank voor geringe vorderingen in het land waar u woont of in King County, Washington (VS) indien het geschil voldoet aan alle vereisten om te kunnen worden behandeld in een rechtbank voor geringe vorderingen. U mag een geschil ook aanhangig maken bij een rechtbank voor geringe vorderingen als u niet vooraf informeel hebt overlegd.
  • 4. BINDENDE ARBITRAGE. ALS U EN MICROSOFT EEN GESCHIL NIET VIA INFORMEEL OVERLEG OF IN EEN RECHTBANK VOOR GERINGE VORDERINGEN OPLOSSEN, WORDEN ALLE POGINGEN OM HET GESCHIL OP TE LOSSEN EXCLUSIEF DOOR BINDEND ARBITRAGE UITGEVOERD. U DOET AFSTAND VAN HET RECHT OM GESCHILLEN AANHANGIG TE MAKEN (OF DEEL TE NEMEN ALS LID VAN EEN PARTIJ OF COLLECTIEVE VORDERING) BIJ DE RECHTBANK VOOR EEN RECHTER OF JURY. In plaats daarvan worden alle geschillen opgelost voor een neutrale arbiter, wiens beslissing onherroepelijk is, afgezien van een beperkt recht op hoger beroep in het kader van de Federal Arbitration Act. Elke rechtbank met rechtsbevoegdheid over de partijen kan de beslissing van de arbiter ten uitvoer te brengen.
  • 5. VERKLARING VAN AFSTAND VAN COLLECTIEVE VORDERING. STAPPEN VOOR HET OPLOSSEN OF AANHANGIG MAKEN VAN EEN GESCHIL BIJ EEN RECHTBANK WORDEN UITSLUITEND OP INDIVIDUELE BASIS GENOMEN. U NOCH MICROSOFT TRACHT EEN GESCHIL TE LATEN BEHANDELEN ALS EEN COLLECTIEVE VORDERING, EEN VORDERING IN HET ALGEMEEN BELANG OF EEN ANDERE PROCEDURE WAARIN EEN VAN DE PARTIJEN HANDELT OF VOORSTELT TE HANDELEN ALS VERTEGENWOORDIGER VAN EEN GROEP. ER WORDT GEEN ARBITRAGE OF PROCEDURE MET EEN ANDERE ARBITRAGE OF PROCEDURE GECOMBINEERD ZONDER DE VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN ALLE PARTIJEN VAN ALLE BETREFFENDE ARBITRAGES OF PROCEDURES.
  • 6. Arbitrageprocedure, kosten, vergoedingen en toeslagen. Arbitrage wordt uitgevoerd door de American Arbitration Association (de "AAA") op grond van de voorschriften voor commerciële arbitrage van de AAA en in veel gevallen op grond van de aanvullende procedures voor consumentgerelateerde geschillen van de AAA. Raadpleeg voor meer informatie adr.org of bel naar 1-800-778-7879. Bij een geschil van $75.000 of minder vergoedt Microsoft onverwijld uw procedurekosten en betaalt Microsoft de AAA- en arbitragevergoedingen. U en Microsoft gaan akkoord met de voorwaarden die de procedures, vergoedingen en toeslagen beheersen op deze pagina . Voor het starten van arbitrage dient u dit formulier bij de AAA in te dienen. U gaat ermee akkoord alleen arbitrage aan te vragen in uw woonland of in King County, Washington. Microsoft gaat ermee akkoord alleen arbitrage aan te vragen in uw woonland.
  • 7. Vorderingen en geschillen moeten binnen een jaar worden ingediend. Voor zover volgens de wet is toegestaan, dienen vorderingen of geschillen op grond van deze overeenkomst waarop Artikel B van toepassing is, binnen één jaar te worden ingediend bij een rechtbank voor geringe vorderingen (Artikel B.3.) of voor arbitrage (Artikel B.4). De periode van een jaar begint op de eerste datum dat de vordering of het geschil kan worden ingediend. Wanneer een dergelijke vordering of een dergelijk geschil niet binnen één jaar wordt ingediend, vervalt deze voorgoed.
  • 8. Scheidbaarheid. Indien de verklaring van afstand van collectieve vordering in Artikel B.5 onwettig of niet uitvoerbaar wordt geacht met betrekking tot alle of enkele onderdelen van een geschil, is Artikel B (Arbitrage) niet van toepassing op deze onderdelen. In plaats daar worden deze onderdelen gesplitst en aanhangig gemaakt bij een rechtbank en de resterende onderdelen voorgelegd voor arbitrage. Indien een andere bepaling van Artikel B onwettig of niet uitvoerbaar wordt geacht, wordt die bepaling gesplitst en blijft het resterende deel van Artikel B volledig van kracht.
 • 3. RECHTSBEVOEGDHEID
  • Het recht van de staat of het land waarin u woonachtig bent, geldt voor alle andere vorderingen en geschillen op grond van deze overeenkomst, met inbegrip van vorderingen voortvloeiend uit contractbreuk, consumentenbeschermingswetgeving, mededingingswetgeving, wetgeving op het gebied van impliciete garantie, ten behoeve van onjuiste verrijking, en onrechtmatige daad. Indien u de software hebt verkregen in een ander land, wordt de overeenkomst beheerst door de wetgeving van dat land. In deze overeenkomst worden bepaalde rechten beschreven. Het is mogelijk dat u beschikt over andere rechten, waaronder consumentenrechten, in uw rechtsgebied. Het is mogelijk dat u beschikt over andere rechten in uw rechtsgebied. Deze overeenkomst vormt geen wijziging van deze overige rechten indien de wetten in uw rechtsgebied dit niet toestaan.
 • 4. ACTIVERING
  • 1. Meer informatie over activering. Tijdens de activering verzendt de software gegevens over de software en uw computer naar Microsoft. Hieronder vallen de versie, de licentiecode, de taal, de productcode van de software, het IP-adres van de computer en gegevens die uit de hardwareconfiguratie van de computer zijn afgeleid. Meer informatie over activering vindt u op microsoft.com/piracy/activation.mspx . Als de gelicentieerde computer in verbinding staat met internet, maakt de software automatisch verbinding met Microsoft ten behoeve van activering. U kunt de software ook handmatig activeren, via internet of per telefoon. In beide gevallen kunnen er internet- of telefoonkosten in rekening worden gebracht.
  • 2. Heractivering. Bij bepaalde wijzigingen in de computercomponenten of de software dient u de software mogelijk opnieuw te activeren.
  • 3. Niet geslaagde activering. Tijdens online activering zal, indien de licentie- of activatiefuncties van de software falsificaties blijken te zijn of onjuist gelicentieerd blijken te zijn, de activering mislukken. U wordt middels de software geïnformeerd of u voor het geïnstalleerde exemplaar van de software over een onjuiste licentie beschikt. Daarnaast krijgt u een herinnering dat u een exemplaar van de software met de juiste licentie dient te verkrijgen.
  • 4. Updates en Upgrades. U mag alleen updates of upgrades ophalen bij Microsoft of overige bevoegde bronnen. Bepaalde upgrades, ondersteuning en andere services worden mogelijk alleen aangeboden aan gebruikers van legitieme Microsoft-software. Meer informatie over hoe u legitieme Microsoft-software kunt herkennen, vindt u op howtotell.com .
 • 5. OP INTERNET GEBASEERDE FUNCTIES; PRIVACY
  • Voor de volgende softwarefuncties worden internetprotocollen gebruikt, die computergegevens naar Microsoft (of haar leveranciers of serviceproviders) verzenden, zoals uw IP-adres, het type besturingssysteem, het type browser, de naam en versie van de software die u gebruikt, en de taalcode van de computer waarop u de software hebt geïnstalleerd. Microsoft gebruikt deze gegevens om de op internet gebaseerde functies aan u beschikbaar te stellen, overeenkomstig de Office 2013-privacyverklaring . Sommige op internet gebaseerde functies kunnen op een later tijdstip geleverd worden via de Updateservice van Microsoft.
  • 1. Toestemming voor op internet gebaseerde services. De hieronder in de privacyverklaring van Office 2013 beschreven softwarefuncties maken via internet verbinding met computersystemen van Microsoft of van de serviceprovider. In sommige gevallen ontvangt u geen afzonderlijke melding wanneer verbinding wordt gemaakt. In sommige gevallen kunt u deze functionaliteit uitschakelen of niet gebruiken. Meer informatie over deze functies vindt u in de Office 2013-privacyverklaring . DOOR DEZE FUNCTIONALITEIT TE GEBRUIKEN GAAT U AKKOORD MET HET VERZENDEN VAN DEZE GEGEVENS. Microsoft gebruikt deze gegevens niet om uw identiteit te bepalen of om contact met u op te nemen.
  • 2. Customer Experience Improvement Program (CEIP). Deze software maakt gebruik van CEIP. Met CEIP wordt automatisch informatie naar Microsoft verzonden over uw hardware en de manier waarop u deze software gebruikt. We gebruiken deze gegevens niet om u te identificeren of om contact met u op te nemen. Daarnaast downloadt CEIP regelmatig een klein bestand op de computer. Met dit bestand kunnen we informatie verzamelen over problemen die u ondervindt tijdens het gebruik van de software. Indien beschikbaar wordt ook automatisch nieuwe Help-informatie over de fouten gedownload. Meer informatie over CEIP vindt u op microsoft.com/products/ceip/nl-nl/privacypolicy.mspx .
  • 3. Online functies en inhoud. Functies in de software kunnen online inhoud ophalen bij Microsoft en aan u leveren. Met bepaalde functies heeft u ook toestemming om te zoeken naar online informatie en die te openen. Voorbeelden van deze functies omvatten illustraties, sjablonen, online cursussen, online ondersteuning en Help en Weersverwachting in de Outlook-agenda. Indien u een sjabloon opslaat dat door Office.com is geleverd, wordt er online informatie naar Microsoft verzonden, zoals informatie die het sjabloon identificeert, maar er wordt geen specifiek document verzonden dat u hebt gemaakt met behulp van het sjabloon. Deze informatie wordt gebruikt om u inhoud te leveren waar u om vraagt en voor het verbeteren van onze services. U kunt ervoor kiezen om deze online functies en inhoud niet te gebruiken. Ga naar de Office 2013-privacyverklaring via de koppeling aan het eind van deze overeenkomst voor meer informatie.
  • 4. Cookies. Indien u online functies in de software wilt gebruiken, zoals online Help- en ondersteuningsfuncties en sjablonen, worden mogelijk cookies geïnstalleerd. Als u wilt weten hoe u cookies kunt blokkeren, beheren en verwijderen, leest u het gedeelte over cookies in de Office 2013-privacyverklaring via de koppeling aan het eind van deze overeenkomst.
  • 5. Office 2013 op Windows 8. Indien u de software gebruikt op een computer met Windows 8 en indien u de online functies en inhoud van de software hebt ingeschakeld, zult u zich met het aanmelden op Windows 8 met een Microsoft-account automatisch aanmelden voor de software met hetzelfde Microsoft-account. Hiermee kunt u online bestanden opslaan en openen in OneDrive en profiteren van de Office Roaming Service zonder dat u wordt gevraagd om opnieuw de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw Microsoft-account in te vullen. Voor meer informatie over aanmelden voor de software met een Microsoft-account en de Office Roaming Service, gaat u naar Office 2013-privacyverklaring via de koppeling aan het eind van deze overeenkomst.
  • 6. Digitale certificaten. De software maakt gebruik van digitale certificaten. Deze digitale certificaten vormen de bevestiging van de identiteit van internetgebruikers die informatie verzenden die is gecodeerd volgens de X.509-standaard. Deze kunnen ook worden gebruikt om bestanden en macro's digitaal te ondertekenen en de integriteit en oorsprong van de inhoud van bestanden te verifiëren. De software haalt certificaten op en werkt intrekkingslijsten voor certificaten bij, voor zover beschikbaar.
  • 7. Automatische updates. Software met Click-to-Run-technologie kan zo nu en dan contact opnemen met Microsoft voor updates en aanvullingen op de software. Indien updates of aanvullingen worden aangetroffen, worden deze mogelijk automatisch gedownload en geïnstalleerd op uw gelicentieerde computer.
  • 8. Gebruik van gegevens. Microsoft is gerechtigd de computergegevens, foutrapporten en rapporten inzake schadelijke software te gebruiken ter verbetering van haar software en services. Deze informatie wordt mogelijk ook gedeeld met anderen, zoals leveranciers van hardware en software. Zij kunnen de informatie gebruiken om de werking van hun producten in combinatie met Microsoft-software te verbeteren.
  • 9. Misbruik van op internet gebaseerde services. U mag deze services op geen enkele wijze zodanig gebruiken dat u hieraan schade toebrengt of dat de beschikbaarheid van deze services voor anderen in het gedrang komt. U mag de services niet gebruiken om uzelf op wat voor manier dan ook onbevoegd toegang te verschaffen tot services, gegevens, accounts of netwerken.
  • 10. Information Rights Management. De software bevat een functie waarmee u inhoud kunt maken die niet kan worden afgedrukt, gekopieerd of naar anderen kan worden verzonden zonder uw toestemming. Misschien moet u verbinding maken met Microsoft wanneer u deze functie voor het eerst wilt gebruiken en misschien moet u periodiek opnieuw verbinding maken om de functie bij te werken. Meer informatie vindt u hier . U kunt ervoor kiezen deze functie niet te gebruiken.
  • 11. Office Roaming Service. Als u zich bij de software aanmeldt met gebruik van uw Microsoft-account, schakelt u de Office Roaming Service in. Wanneer de Office Roaming Service wordt ingeschakeld worden bepaalde instellingen (waaronder de lijst met onlangs gebruikte documenten, uw aangepaste woordenlijst en visuele thema’s) online verzonden naar Microsoft-servers. Hier worden deze instellingen opgeslagen en naar uw computer gedownload wanneer u zich opnieuw bij de service aanmeldt met uw Microsoft-account. Voor meer informatie over de Office Roaming Service gaat u naar de Office 2013-privacyverklaring via de koppeling aan het einde van deze overeenkomst.
 • 6. LICENTIEBEWIJS
  • 1. Authentiek licentiebewijs. Als u de software hebt verkregen in een fysiek pakket, geldt het authentieke Microsoft Certificaat van Echtheid-etiket tezamen met de bijbehorende authentieke productcode en uw aankoopbewijs als licentiebewijs. Als u de software online hebt verkregen en gedownload, geldt de legitieme Microsoft-productcode of PIN voor de software die u bij uw aankoop hebt verkregen samen met uw aankoopbewijs van een geautoriseerde leverancier van Microsoft-software als licentiebewijs. Het aankoopbewijs kan worden gecontroleerd aan de hand van de administratie van de handelaar.
  • 2. Licentie bij upgrade of omzetting. Als u een upgrade of omzetting van de software uitvoert, is uw bewijs van licentie
   • het authentieke Microsoft-licentiebewijslabel van de eerdere versie van de software van vóór de upgrade of omzetting; en
   • het authentieke Microsoft-licentiebewijslabel van de latere versie van de software van vóór de upgrade of omzetting.
  • Meer informatie over hoe u legitieme Microsoft-software kunt herkennen, vindt u op howtotell.com .
 • 7. VERSIES MET BEPERKTE GEBRUIKSRECHTEN
  • Sommige versies van de software, zoals software die is aangeduid als Niet voor wederverkoop of Versie voor Hoger Onderwijs, worden gedistribueerd voor beperkte doeleinden. Software die is aangeduid als "NFR" of "Niet voor wederverkoop" mag u niet verkopen, en software die is aangeduid als "University," "Academic Edition" of "AE", mag u alleen gebruiken als u een Bevoegde Onderwijsgebruiker bent. Als u meer informatie wilt over software voor onderwijsgebruikers of wilt weten of u een Bevoegde Onderwijsgebruiker bent, gaat u naar microsoft.com/education of neemt u contact op met de gelieerde onderneming van Microsoft voor uw land. Academic- of University- software mag niet worden gebruikt voor commerciële, non-profit en inkomsten genererende activiteiten.
 • 8. ‬SOFTWARE VOOR “HOME AND STUDENT”
  • De software "Home and Student" ‬mag niet worden gebruikt voor commerciële,‭ ‬non-profit en inkomsten genererende activiteiten.
 • 9. JAPAN
  • Indien u in Japan woont of indien u de software hebt verkregen terwijl u in Japan woonde, verlenen wij u de volgende rechten onder onze licenties:
   • 1. "PIPC." Voor software van het type "PIPC," mag u één exemplaar van de software op één gelicentieerde computer installeren en gebruiken, maar alleen als u zich houdt aan de voorwaarden van deze overeenkomst. Onze softwarelicentie wordt permanent toegewezen aan de gelicentieerde computer.
   • 2. Voor andere edities dan PIPC. U mag één exemplaar van de software op één gelicentieerde computer (installeren en gebruiken (de eerste gelicentieerde computer), maar alleen als u zich houdt aan de voorwaarden van deze overeenkomst. Op voorwaarde dat u zich aan alle voorwaarden van deze overeenkomst houdt, mag u nog een exemplaar van de software op een tweede gelicentieerde computer installeren die door de primaire gebruiker of de eerste gelicentieerde computer mag worden gebruikt. U mag een enkel exemplaar van de software maken als reservekopie, en die reservekopie gebruiken zoals hieronder wordt beschreven. U mag de software overzetten naar een andere computer die uw eigendom is. U mag de software (samen met de licentie) ook naar een andere computer overzetten die eigendom is van iemand anders als a) u de eerste gelicentieerde gebruiker bent van de software en b) de nieuwe gebruiker instemt met de voorwaarden van deze overeenkomst. Om de software over te zetten, dient u de originele gegevensdrager, het Certificaat van Echtheid, de productcode en het aankoopbewijs rechtstreeks over te dragen aan de andere persoon, zonder zelf kopieën van de software te bewaren. Voor de overdracht van de software mag u de media waarop de software is geleverd of de back-upkopie die u met onze toestemming mag maken gebruiken. Op het moment dat u de software overzet naar een nieuwe computer, dient u de software van de oorspronkelijke computer te verwijderen. U mag de software niet overbrengen om licenties te delen op meerdere computers.
 • 10. MILITARY APPRECIATION-SOFTWARE
  • Als de software is voorzien van de aanduiding "Military Appreciation Edition" mag u deze alleen gebruiken als u een "Bevoegde Militaire Gebruiker" bent. Om te worden beschouwd als een Bevoegde Militaire Gebruiker in de Verenigde Staten moet u officieel zijn verbonden aan de Armed Services Exchanges in overeenstemming met toepasselijke Federale statuten en voorschriften. De Military Appreciation Edition is niet gelicentieerd voor gebruik in commerciële, non-profit of winstgevende activiteiten.
 • 11. SOFTWARE VOOR DE CANADESE STRIJDKRACHTEN
  • Als de software is voorzien van de aanduiding "Canadian Forces Edition" mag u deze alleen gebruiken als u een "CANEX Authorized Patron" bent. De volgende personen worden beschouwd als CANEX Authorized Patron:
  • Actief lid van de Canadian Forces (CF) of hun partner;
  • Lid van de Canadian Forces Reserve Force;
  • Gepensioneerd lid van de Canadian Forces of civiele medewerker van het Department of National Defense (DND) dat een DND-pensioen ontvangt;
  • Permanent full-time of part-time Non-Public Fund (NPF) of DND-medewerker en/of hun partner;
  • CANEX Concessionaire (alleen hoofdpersoon);
  • Bevoegde buitenlandse militaire medewerker;
  • Gepensioneerde NPF-medewerker die een NPF-pensioen ontvangt;
  • Full-time medewerker van Alternative Service Delivery-contractanten;
  • Weduwe van CF-medewerker die een uitkering ontvangt in het kader van de Child Family Services Act, Defence Services Pension Contribution Act, of de Pension Act of de War Veterans Allowance Act;
  • Lid van het Canadian Corps of Commissionaires, woonachtig of werkzaam op een basis; of
  • Lid van de Royal Canadian Mounted Police.
  • De software van de Canadian Forces Edition is niet gelicentieerd voor gebruik in commerciële, non-profit of winstgevende activiteiten.
 • 12. ‬SOFTWARE VOOR THUISGEBRUIKPROGRAMMA‭
  • Als de software is voorzien van de aanduiding "Thuisgebruikprogramma"-editie,‭ ‬mag u deze alleen gebruiken als u een‭ "Thuisgebruikprogrammagebruiker‭" ‬bent.‭ ‬Om een Thuisgebruikprogrammagebruiker te zijn,‭ ‬moet u voldoen aan de volgende twee eisen:
  • u bent medewerker van een organisatie die een Microsoft Volume License-overeenkomst met Software Assurance heeft, en
  • u bent de gebruiker van een gelicentieerd exemplaar van de software, of een product waarin de software is opgenomen, met actieve Software Assurance.
  • De software van de Canadian Forces Edition is niet gelicentieerd voor gebruik in commerciële, non-profit of winstgevende activiteiten.
 • 13. AANVULLENDE LICENTIEVEREISTEN EN/OF GEBRUIKSRECHTEN
  • Programma's van andere fabrikanten. In de software kunnen programma's van een derde partij zijn opgenomen die door Microsoft, niet door de derde partij, aan u in licentie worden gegeven op grond van deze overeenkomst. Eventuele kennisgevingen voor het programma van derden zijn slechts ter referentie voor u bijgevoegd.
  • Fontonderdelen. Terwijl de software wordt gebruikt, mag u de fonts gebruiken om inhoud weer te geven en af te drukken. U mag de fonts tijdelijk downloaden op een printer of ander uitvoerapparaat om inhoud af te drukken, en u mag fonts uitsluitend voor zover toegestaan door de inbouwingsbeperkingen in de fonts inbouwen in inhoud.
  • Media-elementen. Microsoft verleent u een licentie om media-elementen (afbeeldingen, clipart, animaties, geluid, muziek, videoclips, sjablonen en andere vormen van materiaal) die worden geleverd bij de software te kopiëren, verspreiden, uit te voeren en weer te geven in projecten en documenten, maar het is niet toegestaan: (i) kopieën van media-elementen afzonderlijk of in een product (als die media-elementen het hoofdbestanddeel van het product vormen) te verkopen, in licentie te geven of te distribueren; (ii) uw klanten het recht te verlenen de media-elementen verder in licentie te geven of te distribueren; (iii) voor commerciële doeleinden media-elementen in licentie te geven of te distribueren die de beeltenis bevatten van herkenbare personen, regeringen, logo's, handelsmerken of emblemen, of deze typen beeltenissen te gebruiken op een wijze die de indruk wekt dat deze een goedkeuring van of verband met uw product, entiteit of activiteiten inhoudt; of (iv) obscene of aanstootgevende werken te maken met behulp van de media-elementen. Andere media-elementen die op Office.com of op andere websites toegankelijk zijn via functies van de software worden bepaald door de voorwaarden op die websites.
  • Taalpakketten en taalprogramma’s. Als u een taalpakket, taalinterfacepakket of taalprogramma verkrijgt dat extra taalondersteuning biedt aan de software, mag u gebruikmaken van de extra talen die dat pakket of programma bevat. De taalpakketten, taalinterfacepakketten en taalprogramma’s vormen onderdeel van de software en mogen niet afzonderlijk worden verkocht.
  • Evaluatieperiode en omzetting. De software kan geheel of gedeeltelijk ter evaluatie in licentie zijn gegeven. Uw rechten met betrekking tot het gebruik van de evaluatiesoftware beperken zich tot de evaluatieperiode. De evaluatiesoftware en lengte van de evaluatieperiode worden tijdens het activeringsproces beschreven. Het kan zijn dat u de mogelijkheid wordt geboden uw evaluatierechten om te zetten in abonnementsrechten of eeuwigdurende rechten. Bij het verstrijken van de evaluatieperiode worden de omzettingsmogelijkheden aan u voorgelegd. Indien de evaluatieperiode is verstreken zonder dat omzetting heeft plaatsgevonden, zullen de meeste functies van de evaluatiesoftware niet meer werken. EVALUATIESOFTWARE IS IN DE "HUIDIGE STAAT" IN LICENTIE GEGEVEN EN U GEBRUIKT DEZE OP EIGEN RISICO. MICROSOFT GEEFT GEEN UITDRUKKELIJKE WAARBORGEN, GARANTIES OF VOORWAARDEN. U KUNT EXTRA CONSUMENTENRECHTEN HEBBEN ONDER UW LOKALE WETTEN DIE NIET KUNNEN WORDEN GEWIJZIGD DOOR DEZE OVEREENKOMST. VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN ONDER UW LOKALE WETTEN, WIJST MICROSOFT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN EEN NIET-INBREUKMAKEND KARAKTER VAN DE SOFTWARE VAN DE HAND. .
  • Abonnementssoftware. Indien u de software op abonnementsbasis in licentie hebt genomen, beperken uw rechten met betrekking tot het gebruik van de software zich tot de abonnementsperiode. Het kan zijn dat u de mogelijkheid wordt geboden het abonnement te verlengen of de licentie om te zetten naar een eeuwigdurende licentie. Als u uw abonnement verlengt, kunt u de software blijven gebruiken tot het einde van de verlengde abonnementsperiode. Zie de softwareactiveringsschermen of andere meegeleverde materialen voor nadere gegevens over abonnementen. Na het aflopen van uw abonnement zullen de meeste functies van de software niet meer werken.
 • 14. GEOGRAFISCHE EN EXPORTBEPERKINGEN
  • Als er een geografische regio is aangegeven op de verpakking van uw software, mag u de software alleen in de betreffende regio activeren. Daarnaast dient u zich te houden aan alle nationale en internationale exportwetten en -voorschriften die van toepassing zijn op de software, met inbegrip van beperkingen met betrekking tot bestemmingen, eindgebruikers en eindgebruik. Meer informatie over geografische en exportbeperkingen vindt u op deze pagina en op microsoft.com/exporting .
 • 15. PROCEDURES VOOR ONDERSTEUNING EN RESTITUTIE
 • 16. GEHELE OVEREENKOMST
  • Deze overeenkomst (samen met voorwaarden bij softwaresupplementen, updates en services die worden geleverd door Microsoft, en die u gebruikt) en de voorwaarden die in webkoppelingen in deze overeenkomst zijn opgenomen, vormen de gehele overeenkomst voor de software en al die supplementen, updates en services (tenzij Microsoft andere voorwaarden voor de supplementen, updates of services biedt). U kunt deze overeenkomst bekijken na het starten van uw software door naar het Help-scherm van de software te gaan en te klikken op de link Microsoft Software Licentievoorwaarden, of door een bezoek te brengen aan de pagina microsoft.com/about/legal/en/us/intellectualproperty/useterms/default.aspx . U kunt de voorwaarden ook bekijken via een van de koppelingen in deze overeenkomst door de URL’s in te voeren op de adresbalk van de browser, en u stemt ermee in dit te doen. U stemt ermee in dat voordat u gebruik maakt van een service waarop deze overeenkomst van toepassing is en waarvoor specifieke voorwaarden in een koppeling zijn opgenomen, u de voorwaarden voor de betreffende service zult lezen. U begrijpt dat u door het gebruiken van de service met deze overeenkomst en de daaraan gekoppelde voorwaarden akkoord gaat. Deze overeenkomst bevat ook koppelingen ter informatie. De koppelingen naar de voorwaarden die u en ons binden zijn:

BEPERKTE GARANTIE WINKELVERKOOP

Biedt Microsoft een BEPERKTE GARANTIE voor de software? Ja, anders dan voor evaluatiesoftware dat "in de huidige staat" in licentie is gegeven zonder uitdrukkelijke waarborgen, garanties of voorwaarden. Microsoft garandeert dat correct gelicentieerde software in grote lijnen overeenkomstig werkt hetgeen is beschreven in het Microsoft-materiaal dat bij de software wordt geleverd. Deze beperkte garantie geldt niet voor problemen die u zelf veroorzaakt, die zich voordoen wanneer u onze aanwijzingen niet opvolgt, of die worden veroorzaakt door gebeurtenissen waarop Microsoft redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen. De beperkte garantie gaat in op het moment dat de eerste gebruiker van uw exemplaar van de software dit exemplaar verkrijgt, en heeft een looptijd van een jaar. Eventuele supplementen, updates of vervangende software die u gedurende dat jaar van Microsoft ontvangt vallen eveneens onder deze garantie, maar slechts gedurende de rest van deze periode van een jaar, of gedurende 30 dagen, als dat langer is. De beperkte garantie wordt niet verlengd bij overdracht van de software. Microsoft wijst alle andere garanties of voorwaarden van de hand. MICROSOFT WIJST ALLE IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN EEN NIET-INBREUKMAKEND KARAKTER VAN DE SOFTWARE VAN DE HAND. INDIEN UW PLAATSELIJK RECHT DE UITSLUITING VAN GEÏMPLICEERDE GARANTIES DOOR MICROSOFT NIET TOESTAAT, GELDEN GEÏMPLICEERDE GARANTIES EN VOORWAARDEN UITSLUITEND VOOR DE LOOPTIJD VAN DE BEPERKTE GARANTIE EN WORDEN DEZE BEPERKT ZOVER UW PLAATSELIJK RECHT DIT MAXIMAAL TOESTAAT. ALS UW PLAATSELIJKE WETGEVING EEN LANGERE GARANTIEPERIODE VOORSCHRIJFT, ZAL DEZE LANGERE PERIODE, NIETTEGENSTAANDE DEZE OVEREENKOMST, VAN TOEPASSING ZIJN, MAAR HEBT U ALLEEN HET VERHAAL DAT IN DEZE OVEREENKOMST WORDT BESCHREVEN. . Een artikel aan het einde van deze overeenkomst beschrijft hoe u een claim kunt indienen op grond van de beperkte garantie.
Uitsluitend voor Australië: Onze producten gaan vergezeld van garanties die niet kunnen worden uitgesloten op grond van het Australische consumentenrecht. U hebt recht op vervanging of restitutie in geval van aanzienlijk falen en op compensatie voor andere redelijkerwijs voorzienbare verliezen of schade. U hebt er ook recht op dat de producten worden gerepareerd of vervangen indien de goederen niet van aanvaardbare kwaliteit zijn en het falen niet de omvang heeft van aanzienlijk falen.
Wat kan ik doen als Microsoft de garantie niet nakomt? Indien Microsoft de beperkte garantie niet nakomt, is uw enige verhaalsmogelijkheid de reparatie of vervanging van de software. We hebben daarnaast de mogelijkheid de prijs die u hebt betaald voor de software te restitueren in plaats van de software te repareren of the vervangen. Voordat u restitutie ontvangt, moet u de installatie van de software ongedaan maken en deze met het aankoopbewijs aan Microsoft retourneren.
Wat kan ik doen als Microsoft een onderdeel van deze overeenkomst niet nakomt? ALS U GROND HEBT OM SCHADE TE VERHALEN OP MICROSOFT, KUNT U SLECHTS DIRECTE SCHADE VERHALEN, TOT HET BEDRAG DAT U HEBT BETAALD VOOR DE SOFTWARE. U KUNT GEEN ANDERE SCHADE VERHALEN, MET INBEGRIP VAN GEVOLGSCHADE, SCHADE DOOR WINSTDERVING, SPECIALE, INDIRECTE OF INCIDENTELE SCHADE. De uitsluitingen en beperkingen betreffende schadevergoedingen in deze overeenkomst zijn zelfs van toepassing indien uw verlies door reparatie, vervanging of restitutie van het voor de software betaalde bedrag niet volledig wordt gecompenseerd, of indien Microsoft op de hoogte was of zou moeten zijn geweest van de mogelijkheid van deze schade. BEPAALDE STATEN EN LANDEN STAAN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE OF ANDERE SCHADE NIET TOE. HIERDOOR KAN HET ZIJN DAT DEZE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN NIET VOOR U GELDEN. INDIEN UW PLAATSELIJK RECHT U TOESTAAT ANDERE SCHADE TE VERHALEN OP MICROSOFT, ZELFS WAAR WIJ DAT NIET TOESTAAN, KUNT U NIET MEER VERHALEN DAN WAT U VOOR DE SOFTWARE HEBT BETAALD. .

GARANTIEPROCEDURES

U hebt een aankoopbewijs nodig voor service op grond van de beperkte garantie.
 • 1. Verenigde Staten en Canada. Voor service op grond van de beperkte garantie of informatie over het verkrijgen van restitutie voor software verkregen in de Verenigde Staten en Canada, kunt u telefonisch contact opnemen met Microsoft op telefoonnummer (800) MICROSOFT; een brief sturen naar Microsoft Customer Service and Support, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399; of een bezoek brengen aan microsoft.com/info/nareturns.htm .
 • 2. Europa, Midden-Oosten en Afrika. Indien u de software hebt verkregen in Europa, het Midden-Oosten of Afrika, wordt de beperkte garantie verleend door Microsoft Ireland Operations Limited. Als u een vordering wilt indienen op grond van de beperkte garantie, dient u contact op te nemen met Microsoft Ireland Operations Limited, Customer Care Centre, Atrium Building Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ierland, of met de gelieerde onderneming van Microsoft die actief is in uw land (zie microsoft.com/worldwide. ).
 • 3. Australië. Indien u de software hebt verkregen in Australië, kunt u een vordering indienen door contact op te nemen met Microsoft op nummer 13 20 58; of op het adres Microsoft Pty Ltd, 1 Epping Road, North Ryde NSW 2113 Australia.
 • 4. Overige landen. Als u de software hebt verkregen in een ander land, neemt u contact op met de gelieerde onderneming van Microsoft die actief is in uw land (zie microsoft.com/worldwide. ).

OEM LICENTIEBEPALINGEN

Bedankt voor het kiezen van een computer waarop Microsoft Office 2013 is geïnstalleerd. Dit is een licentieovereenkomst tussen u en de fabrikant van de computer of de installateur van de software die de Microsoft Office 2013-software met de computer distribueert. In deze overeenkomst worden uw rechten voor het gebruik van de Office 2013-software beschreven. Voor uw gemak hebben wij deze overeenkomst in tweeën gedeeld. Het eerste onderdeel bevat inleidende bepalingen; het tweede deel bevat de Aanvullende Voorwaarden en Beperkte Garantie en meer details. U dient de gehele overeenkomst door te lezen, inclusief eventuele voorwaarden naar welke een koppeling is opgenomen, omdat alle voorwaarden belangrijk zijn en samen dit contract vormen, dat op u van toepassing is. U kunt bepalingen waarnaar een koppeling is opgenomen, doorlezen door de koppeling in uw browservenster te plakken. DE AANVULLENDE VOORWAARDEN BEVATTEN EEN BINDENDE ARBITRAGECLAUSULE EN EEN VERKLARING VAN AFSTAND VOOR MASSACLAIMS. ALS U WOONACHTIG BENT IN DE VERENIGDE STATEN, ZIJN DEZE VOORWAARDEN VAN INVLOED OP UW RECHTEN MET BETREKKING TOT HET OPLOSSEN VAN EEN GESCHIL MET DE FABRIKANT OF INSTALLATEUR OF MET MICROSOFT. U DIENT DE VOORWAARDEN ZORGVULDIG TE LEZEN.
DOOR DEZE OVEREENKOMST TE ACCEPTEREN OF DOOR DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET AL DEZE VOORWAARDEN EN STEMT U IN MET HET VERZENDEN VAN BEPAALDE GEGEVENS ZOWEL TIJDENS HET ACTIVEREN ALS TEN BEHOEVE VAN INTERNETFUNCTIES VAN DE SOFTWARE. ALS U DEZE VOORWAARDEN NIET ACCEPTEERT OF ALS U ZICH NIET AAN DEZE VOORWAARDEN HOUDT, MAG U DE SOFTWARE OF FUNCTIES NIET GEBRUIKEN. In plaats daarvan kunt u contact opnemen met de fabrikant of installateur om te informeren naar het retourbeleid en de software of computer retourneren voor een restitutie van de aankoopsom of een tegoed in het kader van dat beleid. U dient zich te houden aan het beleid. Dit kan vereisen dat u de software met de volledige computer waarop de software is geïnstalleerd, retourneert voor restitutie van de aankoopsom of het ontvangen van een tegoed.
Hoe kan ik de software gebruiken? De software wordt niet verkocht, maar in licentie gegeven. In het kader van deze overeenkomst verlenen wij u het recht om één exemplaar te installeren en uit te voeren, uitsluitend op de computer waarmee u de software hebt verkregen (de gelicentieerde computer), voor gebruik door één persoon tegelijk, maar alleen als u voldoet aan alle voorwaarden van deze overeenkomst. Onze softwarelicentie wordt permanent toegewezen aan de gelicentieerde computer. Raadpleeg de Aanvullende Voorwaarden voor licenties en voorwaarden die specifiek zijn voor bepaalde landen, versies voor Beperkte Rechten en speciale edities van de software. De componenten van de software worden in licentie gegeven als één enkele eenheid. U mag de onderdelen niet scheiden of virtualiseren en op verschillende computers installeren. De software kan meerdere versies bevatten (zoals 32-bits en 64-bits versies). U mag slechts één versie tegelijk gebruiken. Met uitzondering van het toegestane gebruik onder "Externe toegang" hieronder, is deze licentie alleen voor direct gebruik van de software via de invoermechanismen van de gelicentieerde computer, zoals een toetsenbord, muis of touchscreen. De licentie geeft geen toestemming om de software op een server te installeren voor gebruik door of via andere computers of apparaten die aan de server gekoppeld zijn via een intern of extern netwerk. De software is ook niet gelicentieerd voor commercieel hosten. Zie de Aanvullende Voorwaarden voor meer informatie over situaties met meerdere gebruikers en virtualisatie.
Hoe verkrijg ik een reservekopie? U kunt een reservekopie van de software bestellen of downloaden vanaf microsoft.com/office/backup . U mag de reservekopie van de software niet distribueren. U mag deze alleen gebruiken om de software opnieuw te installeren op de gelicentieerde computer.
Kan ik de software overzetten naar een andere computer of gebruiker? U mag de software niet overzetten naar een andere computer of gebruiker. U mag de software alleen direct aan derden overdragen indien deze op de gelicentieerde computer is geïnstalleerd met het Certificaat van Echtheid-etiket en deze overeenkomst. Voor de overdracht moet de andere gebruiker ermee akkoord gaan dat deze overeenkomst geldt voor de overdracht en voor het gebruik van de software. U mag geen kopieën behouden.
INDIEN U WOONT IN DUITSLAND, GELDT DE BOVENSTAANDE BEPALING (Kan ik de software overzetten naar of overdragen aan een andere computer of gebruiker?) NIET VOOR U. Deze wordt vervangen door de volgende bepaling: Overdracht van de software en het recht om de software te gebruiken aan een derde partij dient in overeenstemming te zijn met de wettelijke bepalingen in de wet.
Hoe werkt activering via internet? Door middel van activering wordt het gebruik van de software verbonden met een specifieke computer of specifiek apparaat. Tijdens de activering neemt de software automatisch contact op met Microsoft of haar gelieerde onderneming om te bevestigen dat de licentie gekoppeld is aan de gelicentieerde computer. Dit proces wordt "activering" genoemd. Omdat activering bedoeld is om ongeoorloofde wijzigingen aan de licentie- of activeringsfunctie van de software te detecteren, en om anderszins ongelicentieerd gebruik van de software te voorkomen, heeft u geen recht om de software te gebruiken na de tijd die is toegestaan voor activering en mag u de activering niet overslaan of omzeilen. . Indien u de productcode niet hebt opgegeven in de tijd die is toegestaan voor activering, zullen de meeste functies van de software niet meer werken.
Worden mijn persoonsgegevens verzameld door de software? Indien u uw computer aansluit op internet, is het mogelijk dat bepaalde functies van de software verbinding maken met Microsoft of computersystemen van de serviceprovider om gegevens te verzenden of ontvangen. U ontvangt mogelijk niet altijd een afzonderlijke melding wanneer verbinding wordt gemaakt. Als u ervoor kiest een van deze functies te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat deze gegevens worden verzonden of ontvangen bij het gebruik van die functie. Voor veel van deze functies geldt dat ze kunnen worden uitgeschakeld of dat u ervoor kunt kiezen ze niet te gebruiken.
Hoe gebruikt Microsoft uw gegevens? Microsoft gebruikt de gegevens die via de softwarefuncties worden gebruikt, om de software bij te werken of te repareren en om op andere wijze haar producten en services te verbeteren. Onder bepaalde omstandigheden worden de gegevens ook met anderen gedeeld. Microsoft deelt bijvoorbeeld foutenrapporten met relevante verkopers van hardware en software opdat de verkopers de gegevens kunnen gebruiken om de wijze waarop hun producten met Microsoft-producten worden uitgevoerd, te verbeteren. U gaat ermee akkoord dat Microsoft de gegevens mag gebruiken en bekend mag maken zoals beschreven in de Microsoft- privacyverklaring .
Op wie is deze overeenkomst van toepassing? Deze overeenkomst (opgenomen in alle op papier afgedrukte licentievoorwaarden die bij de software zijn geleverd) is van toepassing op de software, de media waarop u de software hebt ontvangen (indien van toepassing), en alle Microsoft-updates, ‑aanvullingen en -services voor de software, tenzij er andere voorwaarden zijn geleverd.
Zijn er dingen die ik niet mag doen met de software? Ja. Omdat de software in licentie wordt gegeven, en niet wordt verkocht, behouden de fabrikant of installateur en Microsoft alle rechten voor (zoals rechten in het kader van wetten betreffende intellectuele eigendom) die niet uitdrukkelijk in deze overeenkomst worden verleend. In het bijzonder verleent deze licentie u niet de volgende rechten, en is het u niet toegestaan om: de software te publiceren, kopiëren (anderszins dan de toegestane reservekopie), verhuren, in lease te geven of uit te lenen; de software over te dragen (behalve zoals toegestaan op grond van deze overeenkomst); proberen technische beveiligingsmaatregelen in de software te omzeilen; of de software te onderwerpen aan reverse engineering, te decompileren of te disassembleren, tenzij dit is toegestaan door de wetten in uw woongebied terwijl onze overeenkomst het niet toestaat. In dat geval mag u uitsluitend doen wat door de wet is toegestaan. Als u gebruik maakt van internetfuncties, mag u deze functies niet gebruiken op een manier die iemand anders het gebruik van deze functies kan belemmeren, of om te proberen op ongeoorloofde wijze toegang te verkrijgen tot een service, gegevens, een account of netwerk.
Hoe zit het met upgraden of omzetten van de software? Indien u de software installeert waarop deze overeenkomst betrekking heeft als een upgrade of omzetting voor uw bestaande software die u hebt verkregen met de gelicentieerde computer, zal de upgrade of omzetting derhalve de originele software vervangen waarvoor u een upgrade of omzetting uitvoert. U behoudt geen rechten voor de originele software nadat u de upgrade hebt uitgevoerd, en u mag deze niet blijven gebruiken of op welke manier dan ook overdragen. Deze overeenkomst bepaalt uw rechten voor het gebruik van de upgradesoftware en vervangt de overeenkomst van de software waarvoor u een upgrade uitvoert.

AANVULLENDE VOORWAARDEN

 • 1. LICENTIERECHTEN EN SITUATIES MET MEERDERE GEBRUIKERS
  • 1. Computer. In deze overeenkomst betekent "computer" een hardwaresysteem (fysiek dan wel virtueel) met een opslagapparaat waarop de software kan worden uitgevoerd. Een hardwarepartitie of blade wordt beschouwd als een computer.
  • 2. Meerdere of gebundelde verbindingen. U mag hardware of software niet gebruiken voor multiplexing of het bij elkaar brengen van verbindingen, of op andere wijze meerdere gebruikers of meerdere computers of apparaten toestaan de software indirect via de gelicentieerde computer te openen of te gebruiken.
  • 3. Gebruik in een gevirtualiseerde omgeving. Als u virtualisatiesoftware (bijvoorbeeld client hyper-v) gebruikt om een of meer virtuele computers te maken op één computerhardwaresysteem, wordt elke virtuele computer en de fysieke computer wat betreft deze overeenkomst beschouwd als een afzonderlijke computer. Met deze licentie kunt u slechts één exemplaar van de software gebruiken voor gebruik op één computer, of deze computer nu fysiek of virtueel is. Als u de software wilt gebruiken op meer dan één virtuele computer, moet u afzonderlijke exemplaren van de software en een afzonderlijke licentie voor elk exemplaar aanschaffen. Inhoud die wordt beschermd door DRM-technologie of andere technologie voor volledige schijfstationversleuteling, kan minder veilig zijn in een gevirtualiseerde omgeving.
  • 4. Externe toegang. De gebruiker die voornamelijk gebruikmaakt van de gelicentieerde computer is de "primaire gebruiker". De primaire gebruiker mag de software die geïnstalleerd is op het gelicentieerde apparaat extern openen en gebruiken vanaf een ander apparaat, zolang de software die geïnstalleerd is op het gelicentieerde apparaat niet tegelijkertijd intern wordt gebruikt door een andere gebruiker. Als uitzondering mag u anderen alleen toestaan de software tegelijkertijd te gebruiken om u technische ondersteuning aan te bieden.
 • 2. BINDENDE ARBITRAGE EN VERKLARING VAN AFSTAND VOOR MASSACLAIMS
  • 1. Toepasselijkheid. Dit Artikel B is van toepassing op alle geschillen, MET UITZONDERING VAN GESCHILLEN MET BETREKKING TOT DE HANDHAVING OF GELDIGHEID VAN DE RECHTEN BETREFFENDE INTELLECTUEEL EIGENDOM VAN U, DE FABRIKANT OF DE INSTALLATEUR, OF ONZE LICENTIEGEVERS. Geschil betekent een geschil, actie of andere controverse tussen u en de fabrikant of installateur, of tussen u en Microsoft, met betrekking tot de software (waaronder de prijs) of deze overeenkomst, ofwel op grond van verbintenis, garantie, onrechtmatige daad, wet, regelgeving, ordonnantie of een andere wettelijke basis of basis volgens equity. Aan "geschil" wordt de breedst mogelijke betekenis gegeven die volgens de wet is toegestaan.
  • 2. Kennisgeving van Geschil. In het geval van een geschil moet u of de fabrikant of de installateur de ander een Kennisgeving van Geschil doen toekomen. Dit is een schriftelijke verklaring met de naam, het adres en de contactgegevens van de partij die de deze kennisgeving verstrekt, de feiten die aanleiding hebben gegeven tot het geschil, en de gewenste voorziening. Verzend de verklaring via de post naar de fabrikant of installateur, ter attentie van de juridische afdeling. De fabrikant of installateur verzendt een Kennisgeving van Geschil indien beschikbaar naar uw adres en anders naar uw e-mailadres. De fabrikant of installateur en u proberen een eventueel geschil binnen 60 dagen vanaf de datum waarop de Kennisgeving van Geschil is verzonden, via informeel overleg op te lossen. Na 60 dagen mogen u en de fabrikant arbitrage starten.
  • 3. Rechtbank voor geringe vorderingen. U mag een geschil ook aanhangig maken in een rechtbank voor geringe vorderingen in het land waarin u woonachtig bent, of de locatie waar de fabrikant of installateur voornamelijk werkzaam is, als het geschil voldoet aan alle vereisten om te kunnen worden behandeld in een rechtbank voor geringe vorderingen. U mag een geschil ook aanhangig maken bij een rechtbank voor geringe vorderingen als u niet vooraf informeel hebt overlegd.
  • 4. BINDENDE ARBITRAGE. ALS U EN DE FABRIKANT OF INSTALLATEUR OF MICROSOFT EEN GESCHIL NIET VIA INFORMEEL OVERLEG OF IN EEN RECHTBANK VOOR GERINGE VORDERINGEN OPLOSSEN, WORDEN ALLE POGINGEN OM HET GESCHIL OP TE LOSSEN EXCLUSIEF DOOR MIDDEL VAN BINDENDE ARBITRAGE UITGEVOERD. U DOET AFSTAND VAN HET RECHT OM GESCHILLEN AANHANGIG TE MAKEN (OF DEEL TE NEMEN ALS LID VAN EEN PARTIJ OF COLLECTIEVE VORDERING) BIJ DE RECHTBANK VOOR EEN RECHTER OF JURY. . In plaats daarvan worden alle geschillen opgelost voor een neutrale arbiter, wiens beslissing onherroepelijk is, afgezien van een beperkt recht op hoger beroep in het kader van de Federal Arbitration Act. Elke rechtbank met rechtsbevoegdheid over de partijen kan de beslissing van de arbiter ten uitvoer te brengen.
  • 5. VERKLARING VAN AFSTAND VAN COLLECTIEVE VORDERING. STAPPEN VOOR HET OPLOSSEN OF AANHANGIG MAKEN VAN EEN GESCHIL BIJ EEN RECHTBANK WORDEN UITSLUITEND OP INDIVIDUELE BASIS GENOMEN. U NOCH DE FABRIKANT NOCH DE INSTALLATEUR NOCH MICROSOFT TRACHT EEN GESCHIL TE LATEN BEHANDELEN ALS EEN COLLECTIEVE VORDERING, EEN VORDERING IN HET ALGEMEEN BELANG OF EEN ANDERE PROCEDURE WAARIN EEN VAN DE PARTIJEN HANDELT OF VOORSTELT TE HANDELEN ALS VERTEGENWOORDIGER VAN EEN GROEP. ER WORDT GEEN ARBITRAGE OF PROCEDURE MET EEN ANDERE ARBITRAGE OF PROCEDURE GECOMBINEERD ZONDER DE VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN ALLE PARTIJEN VAN ALLE BETREFFENDE ARBITRAGES OF PROCEDURES.
  • 6. Arbitrageprocedure. Elke arbitrage wordt uitgevoerd door de American Arbitration Association (de "AAA") in het kader van haar voorschriften voor commerciële arbitrage. Als u een natuurlijke persoon bent en de software voor privé- of huishoudelijke doeleinden gebruikt, of als de waarde van het geschil $75.000 of minder is, gelden de aanvullende procedures van de AAA voor consumentgerelateerde geschillen ook, onafhankelijk van of u een natuurlijke persoon bent en onafhankelijk van hoe u de software gebruikt. Voor het starten van arbitrage dient u een formulier voor verzoek tot arbitrage in het kader van de voorschriften voor commerciële arbitrage in bij de AAA. U kunt een verzoek indienen voor telefonische of persoonlijke hoorzitting door de regels van de AAA te volgen. In een geschil over een bedrag van $10.000 of minder is elke hoorzitting telefonisch, tenzij de arbiter een goede reden heeft om in plaats daarvan een persoonlijke hoorzitting te houden. Raadpleeg voor meer informatie adr.org of bel naar 1-800-778-7879. U gaat ermee akkoord alleen arbitrage te starten in het land waar u woonachtig bent of in het land waarin de fabrikant of installateur voornamelijk werkzaam is. De fabrikant of installateur gaat ermee akkoord alleen arbitrage te starten in het land waarin u woonachtig bent. De arbiter kan dezelfde schadevergoeding aan u persoonlijk toekennen als een rechtbank kan toekennen. De arbiter kan uitsluitend aan u als natuurlijke persoon declaratoire of voorlopige voorziening toekennen, en alleen in zoverre dat wordt voldaan aan uw afzonderlijke vordering.
  • 7. ‬Arbitragekosten en toeslagen.
   • Elke arbitrage wordt uitgevoerd door de American Arbitration Association (de "AAA") in het kader van haar voorschriften voor commerciële arbitrage. Als u een natuurlijke persoon bent en de software voor privé- of huishoudelijke doeleinden gebruikt, of als de waarde van het geschil $75.000 of minder is, gelden de aanvullende procedures van de AAA voor consumentgerelateerde geschillen ook, onafhankelijk van of u een natuurlijke persoon bent en onafhankelijk van hoe u de software gebruikt. Voor het starten van arbitrage dient u een formulier voor verzoek tot arbitrage in het kader van de voorschriften voor commerciële arbitrage in bij de AAA. U kunt een verzoek indienen voor telefonische of persoonlijke hoorzitting door de regels van de AAA te volgen. In een geschil over een bedrag van $10.000 of minder is elke hoorzitting telefonisch, tenzij de arbiter een goede reden heeft om in plaats daarvan een persoonlijke hoorzitting te houden. Raadpleeg voor meer informatie adr.org of bel naar 1-800-778-7879. U gaat ermee akkoord alleen arbitrage te starten in het land waar u woonachtig bent of in het land waarin de fabrikant of installateur voornamelijk werkzaam is. De fabrikant of installateur gaat ermee akkoord alleen arbitrage te starten in het land waarin u woonachtig bent. De arbiter kan dezelfde schadevergoeding aan u persoonlijk toekennen als een rechtbank kan toekennen. De arbiter kan uitsluitend aan u als natuurlijke persoon declaratoire of voorlopige voorziening toekennen, en alleen in zoverre dat wordt voldaan aan uw afzonderlijke vordering.
    • 1. Geschillen over $75.000 of minder. De fabrikant of installateur vergoedt uw procedurekosten en betaalt Microsoft de vergoedingen en toeslagen van de AAA en de arbiter. Als u het laatste schriftelijke schikkingsaanbod van de fabrikant of installateur dat is gedaan voordat de arbiter is toegewezen ("laatste schriftelijke aanbod"), afwijst, komt uw geschil uit bij het besluit van een arbiter ("toekenning"). Als de arbiter u meer toekent dan het laatste schriftelijke aanbod, zal de fabrikant of installateur u aansporen tot het volgende: (1) de toekenning of, indien dit bedrag hoger is, $1000 te betalen; (2) tweemaal de redelijke kosten van rechtsbijstand, indien van toepassing, te betalen; en (3) alle onkosten te vergoeden (waaronder de tarieven en kosten van getuige-deskundigen) die redelijkerwijs door uw advocaat worden gemaakt voor het onderzoeken, voorbereiden en uitvoeren van uw vordering in de arbitrage. De arbiter stelt de bedragen vast.
    • 2. Geschillen over meer dan $75.000. Op betaling van de procedurekosten, de kosten van de AAA en de kosten van de arbiter zijn de AAA-regels van toepassing.
    • 3. Geschillen over elk bedrag. In elke arbitrage die u start, tracht de fabrikant of installateur alleen de kosten van AAA of arbiter of uw vergoede procedurekosten te laten terugbetalen als de arbiter oordeelt dat de arbitrage roekeloos is of voor onechte doeleinden is gestart. In elke arbitrage die de fabrikant of installateur start, vergoedt de fabrikant of installateur alle procedurekosten, alle vergoedingen en toeslagen van de AAA en de arbiter. De fabrikant of installateur tracht niet rechtsbijstandkosten of onkosten door u te laten terugbetalen in een arbitrage. Kosten en uitgaven worden niet meegenomen in de berekening van het bedrag voor een geschil.
  • 8. Vorderingen en geschillen moeten binnen een jaar worden ingediend. Voor zover volgens de wet is toegestaan, dienen vorderingen of geschillen op grond van deze overeenkomst waarop Artikel B van toepassing is, binnen één jaar te worden ingediend bij een rechtbank voor geringe vorderingen (Artikel B.3.) of voor arbitrage (Artikel B.4). De periode van een jaar begint op de eerste datum dat de vordering of het geschil kan worden ingediend. Wanneer een dergelijke vordering of een dergelijk geschil niet binnen één jaar wordt ingediend, vervalt deze voorgoed.
  • 9. Scheidbaarheid. Indien de verklaring van afstand van collectieve vordering in Artikel B.5 onwettig of niet uitvoerbaar wordt geacht met betrekking tot alle of enkele onderdelen van een geschil, is Artikel B (Arbitrage) niet van toepassing op deze onderdelen. In plaats daar worden deze onderdelen gesplitst en aanhangig gemaakt bij een rechtbank en de resterende onderdelen voorgelegd voor arbitrage. Indien een andere bepaling van Artikel B onwettig of niet uitvoerbaar wordt geacht, wordt die bepaling gesplitst en blijft het resterende deel van Artikel B volledig van kracht.
  • 10. Derde begunstigde. Microsoft Corporation is geen partij in deze overeenkomst, maar een derde begunstigde van de overeenkomst tussen u en de fabrikant of de installateur waarin is bepaald dat geschillen via informeel overleg en arbitrage worden opgelost. Als u een geschil met Microsoft hebt, gaat Microsoft ermee akkoord alle handelingen te verrichten waarmee de fabrikant of installateur akkoord is gegaan in Artikel B, en gaat u ermee akkoord alle handelingen met betrekking tot Microsoft uit te voeren die in het kader van Artikel B worden vereist met betrekking tot de fabrikant of installateur. Stuur een Kennisgeving van Geschil naar Microsoft Corporation, ATTN: LCA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399. U mag arbitrage starten of een zaak in een rechtbank voor geringe vorderingen aanhangig maken tegen Microsoft in het land waarin u woonachtig bent, of in King County, Washington, USA.
 • 3. RECHTSBEVOEGDHEID
  • Het recht van de staat of het land waarin u woonachtig bent, geldt voor alle andere vorderingen en geschillen op grond van deze overeenkomst, met inbegrip van vorderingen voortvloeiend uit contractbreuk, consumentenbeschermingswetgeving, mededingingswetgeving, wetgeving op het gebied van impliciete garantie, ten behoeve van onjuiste verrijking, en onrechtmatige daad. Indien u de software hebt verkregen in een ander land, wordt de overeenkomst beheerst door de wetgeving van dat land. In deze overeenkomst worden bepaalde rechten beschreven. Het is mogelijk dat u beschikt over andere rechten, waaronder consumentenrechten, in uw rechtsgebied. Het is mogelijk dat u beschikt over andere rechten in uw rechtsgebied. Deze overeenkomst vormt geen wijziging van deze overige rechten indien de wetten in uw rechtsgebied dit niet toestaan.
 • 4. ACTIVERING
  • 1. Meer informatie over activering. Tijdens de activering verzendt de software gegevens over de software en uw computer naar Microsoft. Hieronder vallen de versie, de licentiecode, de taal, de productcode van de software, het IP-adres van de computer en gegevens die uit de hardwareconfiguratie van de computer zijn afgeleid. Meer informatie over activering vindt u op microsoft.com/piracy/activation.mspx . Als de gelicentieerde computer in verbinding staat met internet, maakt de software automatisch verbinding met Microsoft ten behoeve van activering. U kunt de software ook handmatig activeren, via internet of per telefoon. In beide gevallen kunnen er internet- of telefoonkosten in rekening worden gebracht.
  • 2. Heractivering . Bij bepaalde wijzigingen in de computercomponenten of de software dient u de software mogelijk opnieuw te activeren.
  • 3. Niet geslaagde activering. Tijdens online activering zal, indien de licentie- of activeringsfuncties van de software falsificaties blijken te zijn of onjuist gelicentieerd blijken te zijn, de activering mislukken. U wordt middels de software geïnformeerd of u voor het geïnstalleerde exemplaar van de software over een onjuiste licentie beschikt. Daarnaast krijgt u een herinnering dat u een exemplaar van de software met de juiste licentie dient te verkrijgen.
  • 4. Updates en Upgrades. U mag alleen updates of upgrades ophalen bij Microsoft of overige bevoegde bronnen. Bepaalde upgrades, ondersteuning en andere services worden mogelijk alleen aangeboden aan gebruikers van legitieme Microsoft-software. Meer informatie over hoe u legitieme Microsoft-software kunt herkennen, vindt u op howtotell.com .
 • 5. OP INTERNET GEBASEERDE FUNCTIES; PRIVACY
  • Voor de volgende softwarefuncties worden internetprotocollen gebruikt, die computergegevens naar Microsoft (of haar leveranciers of serviceproviders) verzenden, zoals uw IP-adres, het type besturingssysteem, het type browser, de naam en versie van de software die u gebruikt, en de taalcode van de computer waarop u de software hebt geïnstalleerd. Microsoft gebruikt deze gegevens om de op internet gebaseerde functies aan u beschikbaar te stellen, overeenkomstig de Office 2013-privacyverklaring . Sommige op internet gebaseerde functies kunnen op een later tijdstip geleverd worden via de Updateservice van Microsoft.
  • 1. Toestemming voor op internet gebaseerde services. De hieronder in de privacyverklaring van Office 2013 beschreven softwarefuncties maken via internet verbinding met computersystemen van Microsoft of van de serviceprovider. In sommige gevallen ontvangt u geen afzonderlijke melding wanneer verbinding wordt gemaakt. In sommige gevallen kunt u deze functionaliteit uitschakelen of niet gebruiken. Meer informatie over deze functies vindt u in de Office 2013-privacyverklaring . DOOR DEZE FUNCTIONALITEIT TE GEBRUIKEN GAAT U AKKOORD MET HET VERZENDEN VAN DEZE GEGEVENS. Microsoft gebruikt deze gegevens niet om uw identiteit te bepalen of om contact met u op te nemen.
  • 2. Customer Experience Improvement Program (CEIP). Deze software maakt gebruik van CEIP. Met CEIP wordt automatisch informatie naar Microsoft verzonden over uw hardware en de manier waarop u deze software gebruikt. We gebruiken deze gegevens niet om u te identificeren of om contact met u op te nemen. Daarnaast downloadt CEIP regelmatig een klein bestand op de computer. Met dit bestand kunnen we informatie verzamelen over problemen die u ondervindt tijdens het gebruik van de software. Indien beschikbaar wordt ook automatisch nieuwe Help-informatie over de fouten gedownload. Meer informatie over CEIP vindt u op microsoft.com/products/ceip/nl-nl/privacypolicy.mspx .
  • 3. Online functies en inhoud. Functies in de software kunnen online inhoud ophalen bij Microsoft en aan u leveren. Met bepaalde functies heeft u ook toestemming om te zoeken naar online informatie en die te openen. Voorbeelden van deze functies omvatten illustraties, sjablonen, online cursussen, online ondersteuning en Help en Weersverwachting in de Outlook-agenda. Indien u een sjabloon opslaat dat door Office.com is geleverd, wordt er online informatie naar Microsoft verzonden, zoals informatie die het sjabloon identificeert, maar er wordt geen specifiek document verzonden dat u hebt gemaakt met behulp van het sjabloon. Deze informatie wordt gebruikt om u inhoud te leveren waar u om vraagt en voor het verbeteren van onze services. U kunt ervoor kiezen om deze online functies en inhoud niet te gebruiken. Ga voor meer informatie naar de Office 2013-privacyverklaring via de koppeling aan het eind van deze overeenkomst.
  • 4. Cookies. Indien u online functies in de software wilt gebruiken, zoals online Help- en ondersteuningsfuncties en sjablonen, worden mogelijk cookies geïnstalleerd. Als u wilt weten hoe u cookies kunt blokkeren, beheren en verwijderen, leest u het gedeelte over cookies in de Office 2013-privacyverklaring via de koppeling aan het eind van deze overeenkomst.
  • 5. Office 2013 op Windows 8. Indien u de software gebruikt op een computer met Windows 8 en indien u de online functies en inhoud van de software hebt ingeschakeld, zult u zich met het aanmelden op Windows 8 met een Microsoft-account automatisch aanmelden voor de software met hetzelfde Microsoft-account. Hiermee kunt u online bestanden opslaan en openen in OneDrive en profiteren van de Office Roaming Service zonder dat u wordt gevraagd om opnieuw de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw Microsoft-account in te vullen. Voor meer informatie over aanmelden voor de software met een Microsoft-account en de Office Roaming Service, gaat u naar Office 2013-privacyverklaring via de koppeling aan het eind van deze overeenkomst.
  • 6. Digitale certificaten. De software maakt gebruik van digitale certificaten. Deze digitale certificaten vormen de bevestiging van de identiteit van internetgebruikers die informatie verzenden die is gecodeerd volgens de X.509-standaard. Deze kunnen ook worden gebruikt om bestanden en macro's digitaal te ondertekenen en de integriteit en oorsprong van de inhoud van bestanden te verifiëren. De software haalt certificaten op en werkt intrekkingslijsten voor certificaten bij, voor zover beschikbaar.
  • 7. Automatische updates. Software met Click-to-Run-technologie kan zo nu en dan contact opnemen met Microsoft voor updates en aanvullingen op de software. Indien updates of aanvullingen worden aangetroffen, worden deze mogelijk automatisch gedownload en geïnstalleerd op uw gelicentieerde computer.
  • 8. Gebruik van gegevens. Microsoft is gerechtigd de computergegevens, foutrapporten en rapporten inzake schadelijke software te gebruiken ter verbetering van haar software en services. Deze informatie wordt mogelijk ook gedeeld met anderen, zoals leveranciers van hardware en software. Zij kunnen de informatie gebruiken om de werking van hun producten in combinatie met Microsoft-software te verbeteren.
  • 9. Misbruik van op internet gebaseerde services. U mag deze services op geen enkele wijze zodanig gebruiken dat u hieraan schade toebrengt of dat de beschikbaarheid van deze services voor anderen in het gedrang komt. U mag de services niet gebruiken om uzelf op wat voor manier dan ook onbevoegd toegang te verschaffen tot services, gegevens, accounts of netwerken.
  • 10. Information Rights Management. De software bevat een functie waarmee u inhoud kunt maken die niet kan worden afgedrukt, gekopieerd of naar anderen kan worden verzonden zonder uw toestemming. Misschien moet u verbinding maken met Microsoft wanneer u deze functie voor het eerst wilt gebruiken en misschien moet u periodiek opnieuw verbinding maken om de functie bij te werken. Meer informatie vindt u hier . U kunt ervoor kiezen deze functie niet te gebruiken.
  • 11. Office Roaming Service. Als u zich bij de software aanmeldt met gebruik van uw Microsoft-account, schakelt u de Office Roaming Service in. Wanneer de Office Roaming Service wordt ingeschakeld worden bepaalde instellingen (waaronder de lijst met onlangs gebruikte documenten, uw aangepaste woordenlijst en visuele thema’s) online verzonden naar Microsoft-servers. Hier worden deze instellingen opgeslagen en naar uw computer gedownload wanneer u zich opnieuw bij de service aanmeldt met uw Microsoft-account. Voor meer informatie over de Office Roaming Service gaat u naar de Office 2013-privacyverklaring via de koppeling aan het einde van deze overeenkomst.
 • 6. LICENTIEBEWIJS
  • Een geldige licentie omvat een authentieke productcode, geslaagde activering van de software, een authentiek Certificaat van Echtheid (CvE)-etiket van Microsoft en een aankoopbewijs van een leverancier van authentieke Microsoft-software. Een geldige licentie omvat ook een activeringsbestand van Office dat door uw fabrikant geïnstalleerd is op de computer. Indien er een CvE of ander label van Office is, dient dat bij aankoop bevestigd te zijn op de computer of op de verpakking van de fabrikant of installateur of randapparatuur. Als u een echtheidsetiket afzonderlijk van uw computer ontvangt, vormt dit geen bewijs van licentie.
  • Meer informatie over hoe u legitieme Microsoft-software kunt herkennen, vindt u op howtotell.com .
 • 7. ‬SOFTWARE VOOR “HOME AND STUDENT”
  • De versie‭ "Home and Student" ‬mag niet worden gebruikt voor commerciële,‭ ‬non-profit en inkomsten genererende activiteiten.
 • 8. JAPAN
  • De niet commerciële beperkingen in het gebruik voor software van de Thuisgebruik en Studenten-editie zijn niet van toepassing als u in Japan woont of indien u de software hebt verkregen terwijl u in Japan woonde.
 • 9. AANVULLENDE LICENTIEVEREISTEN EN/OF GEBRUIKSRECHTEN
  • 1. Programma's van andere fabrikanten. In de software kunnen programma’s van een derde partij zijn opgenomen die door Microsoft, en niet door de derde partij, aan u in licentie worden gegeven op grond van deze overeenkomst. Eventuele kennisgevingen voor het programma van derden zijn slechts ter referentie voor u bijgevoegd.
  • 2. Fontonderdelen. Terwijl de software wordt gebruikt, mag u de fonts gebruiken om inhoud weer te geven en af te drukken. U mag de fonts tijdelijk downloaden op een printer of ander uitvoerapparaat om inhoud af te drukken, en u mag fonts uitsluitend voor zover toegestaan door de inbouwingsbeperkingen in de fonts inbouwen in inhoud.
  • 3. Media-elementen. Microsoft verleent u een licentie om media-elementen (afbeeldingen, clipart, animaties, geluid, muziek, videoclips, sjablonen en andere vormen van materiaal) die worden geleverd bij de software te kopiëren, verspreiden, uit te voeren en weer te geven in projecten en documenten, maar het is niet toegestaan: (i) kopieën van media-elementen afzonderlijk of in een product (als die media-elementen het hoofdbestanddeel van het product vormen) te verkopen, in licentie te geven of te distribueren; (ii) uw klanten het recht te verlenen de media-elementen verder in licentie te geven of te distribueren; (iii) voor commerciële doeleinden media-elementen in licentie te geven of te distribueren die de beeltenis bevatten van herkenbare personen, regeringen, logo's, handelsmerken of emblemen, of deze typen beeltenissen te gebruiken op een wijze die de indruk wekt dat deze een goedkeuring van of verband met uw product, entiteit of activiteiten inhoudt; of (iv) obscene of aanstootgevende werken te maken met behulp van de media-elementen. Andere media-elementen die op Office.com of op andere websites toegankelijk zijn via functies van de software worden beheerst door de voorwaarden op die websites.
  • 4. Taalpakketten en taalprogramma’s. Als u een taalpakket, taalinterfacepakket of taalprogramma verkrijgt dat extra taalondersteuning biedt aan de software, mag u gebruikmaken van de extra talen die dat pakket of programma bevat. De taalpakketten, taalinterfacepakketten en taalprogramma’s vormen onderdeel van de software en mogen niet afzonderlijk worden verkocht.
  • 5. Evaluatieperiode en omzetting. De software kan geheel of gedeeltelijk ter evaluatie in licentie zijn gegeven. Uw rechten met betrekking tot het gebruik van de evaluatiesoftware beperken zich tot de evaluatieperiode. De evaluatiesoftware en lengte van de evaluatieperiode worden tijdens het activeringsproces beschreven. Het kan zijn dat u de mogelijkheid wordt geboden uw evaluatierechten om te zetten in abonnementsrechten of eeuwigdurende rechten. Bij het verstrijken van de evaluatieperiode worden de omzettingsmogelijkheden aan u voorgelegd. Indien de evaluatieperiode is verstreken zonder dat omzetting heeft plaatsgevonden, zullen de meeste functies van de evaluatiesoftware niet meer werken. EVALUATIESOFTWARE IS IN DE HUIDIGE STAAT IN LICENTIE GEGEVEN EN U GEBRUIKT DEZE OP EIGEN RISICO. DE FABRIKANT OF INSTALLATEUR, OF MICROSOFT GEVEN GEEN UITDRUKKELIJKE WAARBORGEN, GARANTIES OF VOORWAARDEN. U KUNT EXTRA CONSUMENTENRECHTEN HEBBEN ONDER UW LOKALE WETTEN DIE NIET KUNNEN WORDEN GEWIJZIGD DOOR DEZE OVEREENKOMST. VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN ONDER UW LOKALE WETTEN, WIJZEN DE FABRIKANT OF INSTALLATEUR EN MICROSOFT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN EEN NIET-INBREUKMAKEND KARAKTER VAN DE SOFTWARE VAN DE HAND.
  • 6. Abonnementssoftware. Indien u de software op abonnementsbasis in licentie hebt genomen, beperken uw rechten met betrekking tot het gebruik van de software zich tot de abonnementsperiode. Het kan zijn dat u de mogelijkheid wordt geboden het abonnement te verlengen of de licentie om te zetten naar een eeuwigdurende licentie. Als u uw abonnement verlengt, kunt u de software blijven gebruiken tot het einde van de verlengde abonnementsperiode. Zie de softwareactiveringsschermen of andere meegeleverde materialen voor nadere gegevens over abonnementen. Na het aflopen van uw abonnement zullen de meeste functies van de software niet meer werken.
 • 10. GEOGRAFISCHE EN EXPORTBEPERKINGEN
  • Als het gebruik van uw software beperkt is tot een bepaalde geografische regio, mag u de software alleen in de betreffende regio activeren. Daarnaast dient u zich te houden aan alle nationale en internationale exportwetten en -voorschriften die van toepassing zijn op de software, met inbegrip van beperkingen met betrekking tot bestemmingen, eindgebruikers en eindgebruik. Meer informatie over geografische en exportbeperkingen vindt u op deze pagina en op microsoft.com/exporting .
 • 11. PROCEDURES VOOR ONDERSTEUNING EN RESTITUTIE
  • Als u meer informatie wenst over mogelijkheden voor productondersteuning met betrekking tot de software in het algemeen, neemt u contact op met de fabrikant of installateur. Geef hierbij het ondersteuningsnummer op dat bij de software is geleverd. Voor updates en aanvullingen die rechtstreeks van Microsoft zijn verkregen, kan Microsoft beperkte ondersteuningsservices bieden zoals beschreven op support.microsoft.com/common/international.aspx . Als u software gebruikt waarvoor u niet over de benodigde licentie beschikt, hebt u geen recht op het ontvangen van ondersteuningsdiensten.
  • Als u om een restitutie vraagt, moet u contact opnemen met de fabrikant of installateur in verband met het retourneren van het product en het terugbetalen van de aankoopsom. U dient zich te houden aan het beleid. Dit kan vereisen dat u de software met de volledige computer waarop de software is geïnstalleerd, retourneert voor restitutie van de aankoopsom.
 • 12. GEHELE OVEREENKOMST
  • Deze overeenkomst (samen met op papier afgedrukte licentievoorwaarden of andere voorwaarden bij softwaresupplementen, updates en services die worden geleverd door de fabrikant of installateur of Microsoft, en die u gebruikt) en de voorwaarden die in webkoppelingen in deze overeenkomst zijn opgenomen, vormen de gehele overeenkomst voor de software en al die supplementen, updates en services (mits de fabrikant of installateur of Microsoft andere voorwaarden voor die supplementen, updates of services aanbiedt). U kunt deze overeenkomst bekijken door een bezoek te brengen aan microsoft.com/about/legal/en/us/intellectualproperty/useterms/default.aspx . U kunt de voorwaarden ook bekijken via een van de koppelingen in deze overeenkomst door de URL’s in te voeren op de adresbalk van de browser, en u stemt ermee in dit te doen. U stemt ermee in dat voordat u gebruik maakt van een service waarop deze overeenkomst van toepassing is en waarvoor specifieke voorwaarden in een koppeling zijn opgenomen, u de voorwaarden voor de betreffende service zult lezen. U begrijpt dat u door het gebruiken van de service met deze overeenkomst en de daaraan gekoppelde voorwaarden akkoord gaat. Deze informatie bevat ook koppelingen ter informatie. De koppelingen naar de voorwaarden aan welke u gebonden bent, zijn:

OEM BEPERKTE GARANTIE

Geldt een BEPERKTE GARANTIE voor de software? Ja, anders dan voor evaluatiesoftware dat "in de huidige staat" in licentie is gegeven zonder uitdrukkelijke waarborgen, garanties of voorwaarden. De fabrikant of installateur garandeert dat correct gelicentieerde software in grote lijnen werkt overeenkomstig hetgeen is beschreven in Microsoft-materiaal dat bij de software wordt geleverd. Als u tijdens de looptijd van deze beperkte garantie van 90 dagen updates of supplementen direct van Microsoft ontvangt, levert Microsoft, niet de fabrikant of installateur, deze beperkte garantie voor die updates of supplementen. Deze beperkte garantie geldt niet voor problemen die u veroorzaakt, of die zich voordoen wanneer u instructies niet volgt, of die worden veroorzaakt door zaken die redelijkerwijs buiten het beheer van de fabrikant of installateur of Microsoft liggen. Deze beperkte garantie gaat in op het moment dat de eerste gebruiker van uw exemplaar van de software dit exemplaar verkrijgt, en heeft een looptijd van 90 dagen. Alle supplementen, updates of vervangende software die u in die periode van 90 dagen ontvangt van de fabrikant of installateur of Microsoft ontvangt, valt ook onder deze garantie, maar alleen voor de rest van die periode of gedurende 30 dagen, indien dat langer is. Het overdragen van de software gaat niet verder dan de looptijd van deze beperkte garantie. De fabrikant of installateur en Microsoft wijzen alle andere expliciete garanties of voorwaarden van de hand. DE FABRIKANT OF INSTALLATEUR EN MICROSOFT WIJZEN ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN DE HAND, WAARONDER VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN EEN NIET-INBREUKMAKEND KARAKTER VAN DE SOFTWARE. ALS OP GROND VAN UW PLAATSELIJKE WETGEVING DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES NIET IS TOEGESTAAN, GELDEN ALLE IMPLICIETE GARANTIES, GARANTIES OF VOORWAARDEN SLECHTS GEDURENDE DE LOOPTIJD VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE EN ZIJN DEZE BEPERKT VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN OP GROND VAN UW PLAATSELIJKE WETGEVING. Als uw plaatselijke wetgeving een langere garantieperiode voorschrijft, zal deze langere periode, niettegenstaande deze overeenkomst, van toepassing zijn, maar hebt u alleen het verhaal dat in deze overeenkomst wordt beschreven.
Uitsluitend voor Australië: Waar wordt verwezen naar de "Beperkte garantie" wordt verwezen naar de garantie die wordt gegeven door de fabrikant of installateur. Deze garantie wordt gegeven in aanvulling op andere rechten en verhaalsmogelijkheden die u mogelijk hebt op grond van de wet, met inbegrip van rechten en verhaalsmogelijkheden conform de wettelijke garanties op grond van het Australische consumentenrecht. Onze producten gaan vergezeld van garanties die niet kunnen worden uitgesloten op grond van het Australische consumentenrecht. U hebt recht op vervanging of restitutie in geval van aanzienlijk falen en op compensatie voor andere redelijkerwijs voorzienbare verliezen of schade. U hebt er ook recht op dat de producten worden gerepareerd of vervangen indien de goederen niet van aanvaardbare kwaliteit zijn en het falen niet de omvang heeft van aanzienlijk falen. Goederen die worden aangeleverd ter reparatie mogen worden vervangen door opgeknapte goederen van eenzelfde soort in plaats van te worden vervangen. Opgeknapte onderdelen mogen worden gebruikt om de goederen te repareren. Voor meer informatie over deze garantie en om onkosten te declareren met betrekking tot deze garantie (indien van toepassing), neemt u contact op met de fabrikant of installateur; zie de contactgegevens die worden geleverd op de verpakking van het systeem.
Wat kan ik doen als de fabrikant of installateur of Microsoft de garantie niet nakomt? ALS DE FABRIKANT OF INSTALLATEUR DE BEPERKTE GARANTIE NIET NAKOMT, ZAL DE FABRIKANT OF INSTALLATEUR NAAR EIGEN KEUZE (I) DE SOFTWARE KOSTELOOS REPAREREN OF VERVANGEN, OF (II) TERUGGAVE VAN DE PRODUCTEN AANVAARDEN EN HET BEDRAG DAT VOOR HET PRODUCT IS BETAALD (INDIEN VAN TOEPASSING), RESTITUEREN. HET IS OOK MOGELIJK DAT DE FABRIKANT OF INSTALLATEUR (OF MICROSOFT, ALS U HET MATERIAAL DIRECT VAN MICROSOFT HEBT VERKREGEN) SUPPLEMENTEN, UPDATES EN VERVANGENDE SOFTWARE REPAREERT OF VERVANGT OF HET DOOR U BETAALDE AANKOOPBEDRAG (INDIEN VAN TOEPASSING) RESTITUEERT. DIT ZIJN UW ENIGE RECHTSMIDDELEN VOOR EEN SCHENDING VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE. Neem contact op met de fabrikant of installateur als u wilt weten hoe u een garantiebewijs voor de software kunt verkrijgen. Om in aanmerking te komen voor restitutie dient u een exemplaar van uw aankoopbewijs te overleggen en zich te houden aan de regels van de fabrikant of installateur met betrekking tot retourzending. Als het oorspronkelijke Certificaat van Echtheid-etiket inclusief de productcode bij de computer is geleverd, moet dit aan de computer bevestigd blijven.
Wat kan ik doen als de fabrikant of installateur of Microsoft een onderdeel van deze overeenkomst schendt? AFGEZIEN VAN EEN EVENTUELE RESTITUTIE DOOR DE FABRIKANT OF INSTALLATEUR OF MICROSOFT KUNT U GEEN SCHADE VERHALEN, MET INBEGRIP VAN DIRECTE SCHADE, GEVOLGSCHADE, SCHADE DOOR WINSTDERVING, SPECIALE, INDIRECTE OF INCIDENTELE SCHADE. De uitsluitingen en beperkingen betreffende schadevergoedingen in deze overeenkomst zijn zelfs van toepassing indien uw verlies door de reparatie, vervanging of restitutie van het voor de software betaalde bedrag niet volledig wordt gecompenseerd, of indien de fabrikant of installateur of Microsoft op de hoogte was of zou moeten zijn geweest van de mogelijkheid van deze schade. BEPAALDE STATEN EN LANDEN STAAN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE OF ANDERE SCHADE NIET TOE. HIERDOOR KAN HET ZIJN DAT DEZE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN NIET VOOR U GELDEN. INDIEN UW PLAATSELIJKE WETGEVING U TOESTAAT OM OVERIGE SCHADE BIJ DE FABRIKANT OF INSTALLATEUR OF MICROSOFT TE VERHALEN, ZELFS WANNEER DEZE OVEREENKOMST U DIT NIET TOESTAAT, KUNT U NIET MEER VERHALEN DAN HET BEDRAG DAT U HEBT BETAALD VOOR DE SOFTWARE.