Gebruiksvoorwaarden voor Yammer

Deze Overeenkomst is voor het laatst herzien op 1 december 2014 (van kracht op 1 januari 2015 voor bestaande gebruikers)

Dank u wel voor uw keuze voor Microsoft. Dit is een overeenkomst tussen u en Microsoft Corporation (of een van haar gelieerde ondernemingen, op basis van waar u woont) waarin uw rechten met betrekking tot het gebruik van de in artikel 1 beschreven software en services wordt beschreven. Gemakshalve hebben we een aantal voorwaarden van deze Overeenkomst als vragen en antwoorden opgesteld. Lees de gehele overeenkomst, want alle voorwaarden zijn belangrijk en vormen samen een wettelijke overeenkomst (deze "Overeenkomst") die, wanneer u deze hebt geaccepteerd, op u van toepassing is.

WE WIJZEN U EROP DAT U ZICH DIENT TE REGISTREREN VOOR DE SERVICES EN DEZE DIENT TE GEBRUIKEN MET EEN ORGANISATIEACCOUNT (BIJVOORBEELD HET E-MAILADRES VAN UW WERK OF ONDERWIJSINSTELLING) EN DAT DE EIGENAAR VAN HET ORGANISATIEDOMEIN (BIJVOORBEELD UW WERKGEVER OF ONDERWIJSINSTELLING) ("ORGANISATIE") HET BEHEER VAN UW ACCOUNT VOOR DE SERVICES ("ACCOUNT") KAN OVERNEMEN EN TOEGANG KAN VERKRIJGEN TOT UW GEGEVENS EN EERDERE ACTIVITEITEN IN HET YAMMER-NETWERK.

ALS U IN DE VERENIGDE STATEN WOONT, BEVAT ARTIKEL 7 EEN CLAUSULE VOOR BINDENDE ARBITRAGE EN KWIJTSCHELDING INZAKE GROEPSACTIES. DIT IS VAN INVLOED OP UW RECHTEN INZAKE HET OPLOSSEN VAN GESCHILLEN MET MICROSOFT. LEES HET ZORGVULDIG DOOR.

1. Reikwijdte van Overeenkomst, acceptatie en wijzigingen

1.1 Welke services vallen er onder deze Overeenkomst?

Yammer Basic- en externe netwerken die zijn gekoppeld aan een Yammer Basic- of Yammer Enterprise-netwerk. We noemen deze services en andere software, websites en services die aan deze Overeenkomst zijn gekoppeld, collectief de "Services." Deze Overeenkomst is niet van toepassing op Yammer Enterprise-netwerken, die onder een afzonderlijke overeenkomst vallen.

1.2 Hoe accepteer ik deze Overeenkomst?

Door deze Services te gebruiken te openen of door in te stemmen met deze voorwaarden wanneer deze mogelijkheid aan u wordt geboden in de gebruikersinterface, bevestigt u dat u zich aan deze Overeenkomst zonder aanpassingen zult houden. Als u de Overeenkomst niet accepteert, mag u de Services niet gebruiken.

1.3 Kan Microsoft de Overeenkomst wijzigen nadat ik deze heb geaccepteerd?

Ja. Microsoft kan deze voorwaarden af en toe wijzigen of aanpassen. In dat geval stellen we u hiervan op de hoogte via de gebruikersinterface, een e-mail of een ander redelijk middel. Als u de Services gebruikt na de datum waarop de wijziging ingaat, stemt u in met de gewijzigde voorwaarden. Als u niet instemt met de wijzigingen, dient u de Services niet langer te gebruiken. Anders zijn de nieuwe voorwaarden op u van toepassing.

1.4 Welk soort wijzigingen van de Services kan ik verwachten?

We blijven de Services verbeteren en kunnen deze te allen tijde wijzigen. We kunnen de Services of functies hiervan vrijgeven in een bètaversie die mogelijk niet correct of niet op dezelfde manier als de eindversie functioneert. We kunnen af en toe delen van de Services stopzetten. We kunnen dit doen wanneer het niet meer haalbaar is om een Service te verlenen, wanneer de technologie zich verder ontwikkelt, wanneer uit feedback van klanten blijkt dat een verandering nodig is, wanneer we materiaal van derden door onze overeenkomst met hen niet meer beschikbaar mogen stellen, of wanneer er externe problemen optreden waardoor het onverstandig of onpraktisch is om door te gaan.

1.5 Hoe oud moet ik zijn om de Services te gebruiken?

De Services zijn uitsluitend bedoeld voor gebruikers van 13 jaar of ouder. Wanneer iemand die jonger dan 13 jaar is, zich registreert voor, gebruikmaakt van of zich toegang verschaft tot de Service, is dit niet geautoriseerd, niet geoorloofd en in strijd met deze Overeenkomst. We kunnen om enigerlei reden, inclusief maar niet beperkt tot het vermoeden dat u jonger dan 13 bent, te allen tijde naar eigen goeddunken, met of zonder kennisgeving uw account verwijderen, enigerlei Inhoud of informatie verwijderen die u op de Services hebt geplaatst, en u verbieden gebruik te maken van of toegang te verkrijgen tot de Services (of een deel, aspect of functie van de Services). Als de toepasselijke wetgeving echter vereist dat u ouder dan 13 dient te zijn voordat we u wettig toegang kunnen verlenen tot de Services (inclusief maar niet beperkt tot het verzamelen, opslaan en gebruiken van uw Inhoud conform de Privacyverklaring), is de minimumleeftijd voor het gebruik van of toegang tot de Services die hogere leeftijd. Als u tussen de 13 jaar (14 jaar als u in Korea woonachtig bent) en de meerderjarige leeftijd bent in het land waar u zich bevindt, dient u geldige toestemming van een ouder of voogd te hebben om door de voorwaarden van deze Overeenkomst gebonden te zijn. Maak pas een Account aan nadat u een ouder of voogd om hulp hebt gevraagd als u niet weet of u de meerderjarige leeftijd in uw land hebt bereikt of als u dit artikel 1.5 niet begrijpt. Als u de ouder of voogd bent van een minderjarige die een Account maakt, aanvaardt u deze Overeenkomst namens de minderjarige en bent u verantwoordelijk voor al het gebruik van het Account of de Services. Door gebruik te maken van de Services geeft u aan dat u de meerderjarige leeftijd hebt bereikt in het land waar u woont, of dat u geldige toestemming van een ouder of voogd hebt om door deze Overeenkomst te worden gebonden.

1.6 Yammer Basic-netwerken tegenover Yammer Enterprise-netwerken.

 1. éénWanneer u zich aanmeldt voor de Services met een e-mailadres dat door uw Organisatie is verstrekt terwijl er geen Beheerder is, maakt u deel uit van een Yammer Basic-netwerk en bent u ervoor verantwoordelijk om u zich overeenkomstig deze Overeenkomst te gedragen.
 2. tweeEr kan u van tijd tot tijd worden gevraagd om uw Account voor de Services te bevestigen via een e-mail. Dit bericht bevat een hyperlink en wordt naar uw e-mailadres binnen het organisatiedomein verzonden. Als dit domein-e-mailadres niet wordt bevestigd, kan uw Account worden verwijderd en kan informatie of inhoud die aan uw Account is gekoppeld, worden verwijderd of anderszins van u worden losgekoppeld. We zijn niet verplicht Inhoud naar u terug te sturen wanneer uw Account is verwijderd.
 3. drieUw Organisatie kan besluiten het beheer over de Services over te nemen door een Yammer Enterprise-netwerk te kopen (waarvan het gebruik niet onder deze Overeenkomst valt). In dit geval neemt een Beheerder het volledige beheer over voor accounts die zijn gekoppeld aan het e-maildomein van de betreffende Organisatie, en kan de Beheerder het Account of de Inhoud van een of meer gebruikers verwijderen. Daarom is het raadzaam regelmatig back-ups van uw Inhoud te maken. Wanneer een Beheerder het beheer overneemt om een Yammer Enterprise-netwerk op te zetten, is deze Overeenkomst niet meer van toepassing en dient u uw Beheerder te vragen om een Overeenkomst die van toepassing is op uw gebruik van het Yammer Enterprise-netwerk. Microsoft kan u melden dat een Beheerder of uw Organisatie het beheer over uw Account heeft overgenomen, maar is hiertoe niet verplicht.
 4. vierU dient de beleidslijnen, richtlijnen en procedures van uw Organisatie met betrekking tot de Inhoud die u op de Services publiceert, in acht te nemen, ongeacht of het Yammer-netwerk van uw Organisatie een Yammer Basic- of Yammer Enterprise-netwerk is.

2. Inhoud

2.1 Wie is verantwoordelijk voor de Inhoud die ik op de Services plaats?

De Services stellen u in staat met anderen te communiceren en verschillende soorten Inhoud te delen of op te slaan, zoals opmerkingen, bestanden, foto's, documenten en video's. We beschouwen de Inhoud die u op de Services publiceert of anderszins aanlevert, niet als ons eigendom, behalve materiaal waarvoor we u een licentie voor gebruik in uw eigen Inhoud verstrekken. U bent verantwoordelijk voor de Inhoud die u op de Services publiceert. Zolang u een gebruiker van de Services bent, kunt u uw eigen Inhoud van de Services verwijderen. Als de eigenaar van uw organisatiedomein het beheer van uw Account heeft overgenomen of u een gebruiker van een Yammer Enterprise-netwerk bent, kunt u contact opnemen met de beheerder voor meer informatie over uw rechten met betrekking tot de Inhoud die u op de Service hebt gepubliceerd.

2.2 Wie heeft er toegang tot mijn Inhoud?

Oorspronkelijk bent u degene die bepaalt wie er toegang heeft tot uw Inhoud. Als u echter Inhoud deelt in openbare delen van de Services, via functies die het openbaar delen van Inhoud toestaan, of in gedeelde delen die beschikbaar zijn voor door u gekozen anderen, bevestigt u dat degenen met wie u Inhoud hebt gedeeld, deze gratis mogen gebruiken, opslaan, reproduceren, distribueren, weergeven en verzenden in verband met hun gebruik van de Services en andere producten of services van Microsoft of haar licentienemers. Gebruik de Services niet om uw Inhoud te delen als u niet wilt dat anderen deze mogelijkheid hebben. U verklaart en garandeert dat u gedurende de looptijd van deze Overeenkomst de vereiste rechten bezit (en zult bezitten) voor de Inhoud die u uploadt of deelt via de Services, en dat het gebruik van de Inhoud, zoals omschreven in dit artikel 2.2, niet in strijd is met enigerlei wetgeving. Als u een gebruiker van een Yammer Enterprise-netwerk bent, beheert de Beheerder uw Inhoud en toegang tot de Services conform artikel 1.6. Als een Beheerder bovendien het beheer van uw Account heeft overgenomen, hebben uw Beheerder en Organisatie mogelijk toegang tot uw Inhoud.

2.3 Wat doet Microsoft met mijn Inhoud?

Wanneer u Inhoud naar de Services verzendt of uploadt, geeft u Microsoft het wereldwijde recht om zonder kosten gebruik te maken van uw Inhoud indien dit nodig is om de Services aan u te verlenen, u te beschermen en producten en services van Microsoft te verbeteren. Microsoft gebruikt en beschermt uw Inhoud conform de privacyverklaring van Yammer op de volgende pagina: https://www.microsoft.com/privacystatement/en-us/OnlineServices/default.aspx ("Privacyverklaring").

2.4 Welk soort Inhoud en handelingen zijn niet toegestaan?

Teneinde onze klanten en de Services te beschermen hebben we deze gedragscode ("Gedragscode") voor het gebruik van de Services opgesteld. Inhoud en acties die in strijd zijn met de Gedragscode of deze Overeenkomst, zijn niet toegestaan.

 1. éénGebruik de Services niet om iets onwettigs te doen.
 2. tweeOnderneem geen activiteiten waarmee kinderen worden uitgebuit, geschaad of bedreigd.
 3. drieVerzend geen spam en gebruik uw Account niet om anderen te helpen spam te verzenden. Spam zijn ongevraagde bulk-e-mails, plaatsingen of chatberichten.
 4. vierToon geen ongepaste afbeeldingen (bijvoorbeeld naakte beelden, wreedheden, pornografie).
 5. vijfOnderneem geen valse of misleidende activiteiten (zoals pogingen om onder valse voorwendselen geld te vragen, u voordoen als iemand anders).
 6. zesOnderneem geen activiteiten die schadelijk zijn voor de Services of voor anderen (zoals virussen, haatzaaiende uitlatingen, geweld jegens anderen).
 7. zevenSchend de rechten van anderen niet (zoals ongeautoriseerd delen van auteursrechtelijk beschermde muziek, doorverkopen of anderszins distribueren van foto's en andere Inhoud).
 8. achtOnderneem geen activiteiten waarmee de privacy van anderen wordt geschonden.

In veel gevallen wordt Microsoft op de hoogte gebracht van schendingen van de Gedragscode via klachten van klanten, maar we kunnen ook geautomatiseerde technologie inzetten voor het opsporen van kinderporno of onrechtmatig gedrag waarmee het systeem, onze klanten of anderen schade kan worden berokkend. Bij onderzoek naar deze kwesties kan Inhoud door Microsoft of haar agenten worden gecontroleerd om het probleem op te lossen. Dit vormt een aanvulling op de toepassingen die in deze Overeenkomst en de Privacyverklaring worden omschreven.

2.5 Kan Microsoft mijn Inhoud van de Services verwijderen?

Ja. Microsoft verwijdert uw Inhoud, beperkt de distributie van uw Inhoud of maakt de toegang tot uw Inhoud onmogelijk wanneer we constateren dat de Inhoud in strijd met deze Overeenkomst is, een klacht van een andere gebruiker ontvangen of een kennisgeving van inbreuk op intellectuele eigendom of een ander wettelijk bevel tot verwijdering ontvangen. We kunnen ook de verzending van communicatie (zoals e-mail of chatberichten) naar of vanaf de Services blokkeren als deel van onze inspanningen om de Services of onze klanten te beschermen of de voorwaarden van deze Overeenkomst anderszins te handhaven. Het is raadzaam om regelmatig back-ups van uw Inhoud te maken.

3. Annulering van Services

3.1 Wat gebeurt er wanneer ik me niet aan deze Overeenkomst houd, ik niet aan de vereisten voldoe of Microsoft fraude vermoedt?

Wanneer u deze Overeenkomst schendt, niet aan de vereisten voldoet of Microsoft fraude vermoedt, kunnen we verschillende stappen ondernemen. Zo kunnen we uw Inhoud van de Services verwijderen, uw toegang tot de Services opschorten of annuleren, of de bevoegde autoriteiten op hoogte stellen van deze activiteiten. Verwijderde Inhoud kan mogelijk niet meer worden teruggehaald.

3.2 Kan ik op andere manieren de toegang tot de Services verliezen?

Ja. (1) Microsoft kan de Services te allen tijde en om enigerlei reden beëindigen, (2) Microsoft kan uw toegang te allen tijde en om enigerlei reden beëindigen en (3) Microsoft kan delen van de Services niet langer aanbieden overeenkomstig het bovenstaande artikel 1.4. Daarnaast kan uw Beheerder, wanneer deze het beheer van uw Account heeft overgenomen, uw toegang tot de Services wijzigen of beëindigen.

3.3 Hoe kan ik de Services beëindigen?

U kunt de aan uw Account gekoppelde Services te allen tijde en om enigerlei reden beëindigen via uw profielinstellingen, tenzij de eigenaar van uw organisatiedomein het beheer over uw Account heeft overgenomen. Neem in dit geval contact op met uw Beheerder om uw Account te beëindigen.

3.4 Wat gebeurt er wanneer mijn Services worden geannuleerd of beëindigd?

Als uw Services worden geannuleerd of beëindigd, vervallen uw gebruiksrecht voor de Services en uw gebruikerslicentie voor de aan de Services gekoppelde software onmiddellijk. U dient de installatie van die software vervolgens ongedaan te maken. Eventueel kunnen wij deze ook uitschakelen. Daarnaast kan uw toegang tot alle via de Services gepubliceerde Inhoud worden beëindigd, maar dan blijft uw Inhoud op de Services mogelijk aanwezig zolang de Yammer-netwerken waarop u deze Inhoud hebt geplaatst, actief blijven. We zijn niet verplicht u te informeren of Inhoud naar u terug te sturen.

4. Privacy

Uw privacy is belangrijk voor ons. In onze Privacyverklaring beschrijven we hoe we uw Inhoud gebruiken en beschermen en welke gegevens we van u verzamelen. Dit is belangrijk, dus lees de verklaring zorgvuldig. De Privacyverklaring is bij verwijzing in deze Overeenkomst opgenomen. Door de Services te gebruiken of in te stemmen met deze voorwaarden stemt u in met het verzamelen, gebruiken en verstrekken van uw Inhoud en gegevens door Microsoft, zoals wordt beschreven in de Privacyverklaring op de volgende webpagina: https://www.microsoft.com/privacystatement/en-us/OnlineServices/default.aspx.

5. Storingen van Services en back-ups

We streven ernaar de Services actief te houden, maar alle online diensten ondervinden van tijd tot tijd storingen. Microsoft is niet aansprakelijk voor eventuele verstoringen of verliezen die hierdoor worden veroorzaakt. Maak regelmatig een back-up van de Inhoud die u op de Services opslaat. Als u een regelmatig back-upschema instelt en volgt, kunt u het verlies van uw Inhoud beperken.

6. Software en gerelateerde Services

6.1 Welke voorwaarden gelden voor de software die deel uitmaakt van de Services?

Tenzij hiervoor een afzonderlijke licentieovereenkomst is opgesteld, gelden de voorwaarden van deze Overeenkomst voor software die door ons wordt verstrekt als deel van de Services. De software wordt in licentie verstrekt, niet verkocht, en Microsoft behoudt zich alle rechten op de software voor die niet expliciet door Microsoft worden verleend door implicatie, uitsluiting of anderszins. Als deze Overeenkomst van toepassing is op de website die u bezoekt, worden scripts en code van derden waarnaar deze website een koppeling of verwijzing bevat, aan u in licentie verstrekt door de derden die eigenaar van deze code zijn, niet door Microsoft.

6.2 Zijn er dingen die ik niet met de software of Services mag doen?

Ja. Naast de andere beperkingen in deze Overeenkomst mag u niet: (i) technologische beveiligingsmaatregelen van de software of Services omzeilen of software en enige andere aspecten van de Services die zijn opgenomen in of toegankelijk zijn via de Services, disassembleren, decompileren of onderwerpen aan reverse-engineering, behalve en slechts voor zover de toepasselijke auteursrechtwetgeving dit uitdrukkelijk toestaat; (ii) aparte onderdelen van de software of Services scheiden voor gebruik op verschillende apparaten; (iii) de software of Services publiceren, kopiëren, verhuren, in lease verstrekken of uitlenen; of (iv) de software, softwarelicenties en toegangs- of gebruiksrechten voor de Services overdragen. U mag de Services niet op een ongeautoriseerde manier gebruiken waardoor anderen worden gestoord bij het gebruik van de Services of de toegang tot een service, data, hun Account of een netwerk. U mag geen toegang tot de Services via ongeautoriseerde toepassingen van derden mogelijk maken.

6.3 Hoe wordt de software bijgewerkt?

We kunnen uw versie van de software automatisch controleren. We kunnen ook van tijd tot tijd automatisch updates voor de software downloaden. U stemt ermee in deze updates te accepteren conform deze voorwaarden, tenzij er andere voorwaarden bij de updates zijn gevoegd. In dat geval zijn deze andere voorwaarden van toepassing. Microsoft is niet verplicht updates te verstrekken en garandeert niet dat we de versie van het systeem waarvoor u de software in licentie hebt verstrekt, zullen ondersteunen.

7. BINDENDE ARBITRAGE EN KWIJTSCHELDING INZAKE GROEPSACTIES ALS U IN DE VERENIGDE STATEN WOONT

Dit artikel 7 is van toepassing op elk geschil BEHALVE GESCHILLEN INZAKE DE HANDHAVING OF DE GELDIGHEID VAN DE INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN VAN U, UW LICENTIENEMERS, MICROSOFT OF DE LICENTIENEMERS VAN MICROSOFT. De term "geschil" betekent enigerlei geschil, actie of andere controverse tussen u en Microsoft met betrekking tot de Services of deze Overeenkomst (op basis van een contract, garantie, onrechtmatige daad, statuut, verordening of andere juridische of billijke grondslag). "Geschil" wordt zo breed mogelijk geïnterpreteerd als wettelijk is toegestaan.

7.1 Kennisgeving van geschil.

In het geval van een geschil dient u of Microsoft de ander een kennisgeving van geschil te doen toekomen. Dit is een schriftelijke verklaring waarin de naam, het adres en de contactgegevens van de vorderende partij, de feiten die aanleiding geven tot het geschil, en de verzochte oplossing zijn opgenomen ("Kennisgeving van geschil"). U dient een kennisgeving van een geschil per post te verzenden naar Microsoft Corporation, ATTN: LCA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS. Er is een formulier beschikbaar op de website van Legal and Corporate Affairs (LCA) (https://www.microsoft.com/legal/arbitration/notice.aspx). Microsoft verzendt kennisgevingen van een geschil per post naar uw adres als we hierover beschikken. Zo niet, dan worden kennisgevingen naar uw e-mailadres verzonden. U en Microsoft zullen proberen om een geschil via informele onderhandelingen op te lossen binnen 60 dagen na de dag waarop de betreffende kennisgeving is verzonden. Na 60 dagen kunt u of Microsoft overgaan tot arbitrage.

7.2 Kantongerecht.

U kunt een geschil ook aanhangig maken bij het kantongerecht in de county waar u woonachtig bent, of in King County, Washington, VS als het geschil voldoet aan de vereisten om te worden behandeld door het kantongerecht. U mag, ongeacht of u eerst informeel hebt onderhandeld, procederen via het kantongerecht.

7.3 Bindende arbitrage.

Als u en Microsoft er niet in slagen om een geschil te beslechten via informele onderhandeling of een kantongerecht, dienen alle andere pogingen om het geschil te beslechten uitsluitend te verlopen via individuele bindende arbitrage conform de Federal Arbitration Act ("FAA-wet"). Groepsarbitrages zijn niet toegestaan. U ziet af van het recht om geschillen aanhangig te maken bij een rechtbank tegenover een rechter of jury (of deel te nemen aan een rechtszaak als partij of groepslid). Alle geschillen worden in plaats daarvan opgelost via een neutrale arbiter die een definitieve beslissing neemt, met uitzondering van een beperkt recht van beroep conform de FAA-wet. Rechtbanken met jurisdictie over de partijen kunnen de toekenning van de arbiter afdwingen.

7.4 Kwijtschelding inzake groepsacties.

Procedures voor het oplossen of aanhangig maken van geschillen via enigerlei forum vinden uitsluitend op individuele basis plaats. U of Microsoft zal niet proberen om een geschil aanhangig te maken als groepsactie, privéactie van een procureur-generaal, of ander proces waarin een partij in een representatieve hoedanigheid optreedt of voorstelt om op te treden. Arbitrages of ander processen mogen niet worden gecombineerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van alle partijen voor alle betrokken arbitrages of processen.

7.5 Arbitrageprocedure.

Arbitrages worden uitgevoerd door de American Arbitration Association ("AAA") volgens de regels voor commerciële arbitrage. Als u een individu bent en de Services gebruikt voor persoonlijke of huishoudelijke doeleinden, of als het geschil een waarde van maximaal $ 75.000 vertegenwoordigt, ongeacht of u een individu bent en hoe u de Services gebruikt, zijn de aanvullende procedures voor consumentgerelateerde geschillen van de AAA ook van toepassing. Ga naar www.adr.org of bel 1-800-778-7879 voor meer informatie. Als u arbitrage wilt starten, dient u het formulier op de website van Legal and Corporate Affairs (LCA) (https://www.microsoft.com/legal/arbitration/demand.aspx) in bij de AAA. U stemt ermee in om uitsluitend arbitrage te starten in de county waar u woonachtig bent, of in King County, Washington, VS. Microsoft stemt ermee in om uitsluitend arbitrage te starten in de county waar u woonachtig bent. U kunt een verzoek indienen om telefonisch of persoonlijk te worden gehoord conform de regels van de AAA. Bij een geschil met een waarde van maximaal $ 10.000 wordt er uitsluitend telefonisch gehoord, tenzij de arbiter voldoende aanleiding ziet om een partij persoonlijk te horen. De arbiter kan u individueel dezelfde schadevergoeding toekennen als een rechtbank. De arbiter kan een declaratoir vonnis of voorlopige voorziening alleen aan u individueel toekennen. Dit kan alleen voor zover dit vereist is om te voldoen aan uw individuele vordering.

7.6 Arbitragekosten en betalingen.

7.6.1 Geschillen met een waarde van $ 75.000 of minder.

Microsoft vergoedt tijdig uw indieningskosten en betaalt de kosten en uitgaven voor de AAA en de arbiter. Als u het laatste schriftelijke schikkingsaanbod van Microsoft afwijst voordat de arbiter is toegewezen ("Laatste schriftelijke aanbod van Microsoft"), leidt uw geschil tot een beslissing van een arbiter (een "toekenning" genoemd). Als de arbiter u meer toekent dan het Laatste schriftelijke aanbod van Microsoft, zal Microsoft: (i) het toegekende bedrag of, als dit bedrag hoger is, $ 1000 betalen; (ii) het dubbele van uw redelijke advocatenhonoraria betalen, indien van toepassing; en (iii) alle onkosten vergoeden (inclusief kosten van getuige-deskundigen) die uw advocaat redelijkerwijs opbouwt voor het onderzoek, de voorbereiding en de afhandeling van uw vordering in arbitrage. De arbiter bepaalt de hoogte van de honoraria, kosten en uitgaven, tenzij u en Microsoft hierover overeenstemming bereiken.

7.6.2 Geschillen met een waarde van meer dan $ 75.000.

De regels van de AAA zijn van toepassing op de betaling van de indieningskosten en de kosten en uitgaven voor de arbiter en de AAA.

7.6.3 Geschillen met enigerlei waarde.

Bij elke door u gestarte arbitrage verhaalt Microsoft de vergoede kosten en onkosten voor de AAA en de arbiter of uw vergoede indieningskosten alleen wanneer de arbiter de arbitrage als onbeduidend beoordeelt of van mening is dat deze voor een ongepast doel is gestart. Bij door Microsoft gestarte arbitrage betaalt Microsoft alle indieningskosten en kosten en uitgaven voor de AAA en de arbiter. Microsoft vordert bij geen enkele arbitrage een vergoeding voor advocatenhonoraria en onkosten van u. Honoraria en onkosten worden niet meegerekend bij het vaststellen welke waarde een geschil heeft.

7.7 Strijdigheid met AAA-regels.

Deze Overeenkomst is van toepassing voor zover deze in strijd is met de commerciële arbitrageregels en aanvullende procedures voor consumentgerelateerde geschillen van de AAA.

7.8 Vorderingen of geschillen dienen binnen één jaar te worden ingediend.

Voor zover dit wettelijk is toegestaan, dienen vorderingen of geschillen waarop artikel 7 van toepassing is, binnen één jaar te worden ingediend bij een kantonrechtbank (artikel 7.2) of arbitrage (artikel 7.3). De periode van één jaar gaat in op de datum waarop de vordering of de kennisgeving van het geschil voor het eerst kon worden ingediend. Wanneer een vordering of geschil niet binnen één jaar wordt ingediend, verjaart deze.

7.9 Afwijzing van toekomstige wijzigingen in arbitrage.

U kunt eventuele wijzigingen die Microsoft in artikel 7 aanbrengt (behalve adreswijzigingen), afwijzen door hierover binnen 30 dagen na de wijziging per post een kennisgeving te sturen naar het adres in artikel 7.1. In dat geval is de meest recente versie van artikel 7 vóór de door u afgewezen wijziging van toepassing.

7.10 Scheidbaarheid.

Als de kwijtschelding inzake groepsacties in artikel 7.4 onwettig of onafdwingbaar is met betrekking tot alle of enkele delen van een geschil, is artikel 7 niet van toepassing op die delen. In plaats hiervan worden deze delen gescheiden en behandeld in een rechtbank, terwijl de resterende delen verder in arbitrage worden behandeld. Als een van de overige bepalingen van artikel 7 onwettig of onafdwingbaar is, wordt deze gescheiden en blijft de rest van artikel 7 volledig van kracht.

8. GEEN garanties

MICROSOFT EN ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN, RESELLERS, DISTRIBUTEURS EN LEVERANCIERS GEVEN GEEN NADRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIE MET BETREKKING TOT UW GEBRUIK VAN DE SERVICES. U BEGRIJPT DAT U DE SERVICES OP EIGEN RISICO GEBRUIKT EN DAT WE DE SERVICES IN DE HUIDIGE STAAT, MET ALLE FOUTEN EN OP BASIS VAN BESCHIKBAARHEID AANBIEDEN. MICROSOFT KAN NIET GARANDEREN DAT GEGEVENS DIE VIA DE SERVICES BESCHIKBAAR ZIJN, NAUWKEURIG OF TIJDIG ZIJN. Voor zover dit is toegestaan volgens uw lokale wetgeving, sluiten we alle stilzwijgende garanties uit, inclusief garanties met betrekking tot verkoopbaarheid, bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, vakmanschap en het geen inbreuk makende karakter. Volgens uw lokale wetgeving kunt u bepaalde rechten hebben. Niets in deze Overeenkomst is bedoeld als beperking van die rechten, als deze van toepassing zijn.

U ERKENT DAT computer- en telecommunicatiesystemen niet foutloos zijn en dat er momenten zijn waarop deze systemen niet beschikbaar zijn. We garanderen niet dat de services ononderbroken, actueel, veilig of foutloos zijn of dat er geen INHOUD verloren zal gaan.

9. Beperking van aansprakelijkheid

Als Microsoft deze Overeenkomst schendt, stemt u ermee in dat uw enige verhaalsmogelijkheid is om van Microsoft of gelieerde ondernemingen, resellers, distributeurs en leveranciers een vergoeding voor directe schade van maximaal $ 10,00 te eisen. U kunt geen andere vergoeding voor schade OF VERLIEZEN vorderen, inclusief MAAR NIET BEPERKT TOT DIRECTE, speciale indirecte, incidentele of gevolgschade, winstderving of schadevergoeding. Deze beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing als deze verhaalsmogelijkheid onvoldoende is om eventuele verliezen volledig te vergoeden of het essentiële doel mist of als we op de hoogte waren of hadden moeten zijn van de mogelijkheid van de schade. Voor zover dit wettelijk is toegestaan, zijn deze beperkingen en uitsluitingen van toepassing op alles wat verband houdt met deze Overeenkomst, zoals het verlies van Inhoud, virussen die uw gebruik van de Services beïnvloeden; vertragingen of storingen bij het starten of voltooien van verzendingen of transacties; vorderingen vanwege wanprestatie, garantie of voorwaarde; risicoaansprakelijkheid, nalatigheid, verkeerde voorstelling, weglating, scheiding of andere onrechtmatige daad; overtreding van een wet of voorschrift; of onrechtmatige verrijking. Sommige of alle beperkingen of uitsluitingen zijn mogelijk niet van toepassing op u als het in uw staat, provincie of land niet is toegestaan om incidentele, gevolg- en andere schade uit te sluiten of te beperken.

10. Aanbestedende entiteit, locatie van rechtbank, en toepasselijk recht

Verenigde Staten.

Als u woont in (of, als u een bedrijf bent, uw hoofdkantoor hebt in) de Verenigde Staten, sluit u een overeenkomst met Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, VS. De wetten van de staat waar u woont, beheersen de interpretatie van deze Overeenkomst, vorderingen inzake de schending hiervan en alle overige vorderingen (inclusief consumentenbescherming, oneerlijke concurrentie en onrechtmatige daden), met uitsluiting van internationale privaatrechtelijke beginselen, met dien verstande dat de FAA alle bepalingen in verband met arbitrage beheerst. U en wij stemmen onherroepelijk in met de exclusieve jurisdictie en locatie van de federale of staatsrechtbanken in King County, Washington, voor alle geschillen ten gevolge van of in verband met deze Overeenkomst of de Services die worden gehoord in een rechtbank (niet via arbitrage en kantongerechten).

Canada.

Als u woont in (of, als u een bedrijf bent, uw hoofdkantoor hebt in) Canada, sluit u een overeenkomst met Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, VS. De wetten van de provincie waar u woont (of, als u een bedrijf bent, uw hoofdkantoor hebt), beheersen de interpretatie van deze Overeenkomst, vorderingen inzake de schending hiervan en alle overige vorderingen (inclusief consumentenbescherming, oneerlijke concurrentie en onrechtmatige daden), met uitsluiting van internationale privaatrechtelijke beginselen, met dien verstande dat de FAA alle bepalingen in verband met arbitrage beheerst. U en wij stemmen onherroepelijk in met de exclusieve jurisdictie en locatie van de rechtbanken in Ontario voor alle geschillen ten gevolge van of in verband met deze Overeenkomst of de Services.

Noord- of Zuid-Amerika buiten de Verenigde Staten en Canada.

Als u woont in (of, als u een bedrijf bent, uw hoofdkantoor hebt in) Noord- of Zuid-Amerika buiten de Verenigde Staten, sluit u een overeenkomst met Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, VS. De wetgeving van de staat Washington beheerst deze Overeenkomst en is van toepassing op vorderingen inzake de schending hiervan, met uitsluiting van internationaal privaatrechtelijke beginselen. Alle overige vorderingen, inclusief wetgeving inzake consumentenbescherming, wetgeving tegen oneerlijke concurrentie, en onrechtmatige daden, zijn onderworpen aan de wetgeving van het land waarnaar Microsoft uw Services doorstuurt.

Europa.

Als u woont in (of, als u een bedrijf bent, uw hoofdkantoor hebt in) Europa, sluit u een overeenkomst met Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, VS. De wetten van de Amerikaanse staat Washington zijn van toepassing op alle vorderingen inzake gratis Services, onverminderd de verplichte wettelijke bepalingen die van toepassing zijn in het land waarnaar we uw Services doorsturen. Als u betaald hebt voor het gebruik van een deel van de Services, sluit u een overeenkomst met Microsoft Luxembourg S.à.r.l., 20 Rue Eugene Ruppert, Immeuble Laccolith, 1st Floor, L-2543, Luxemburg. De wetten van het land waarnaar we uw Services doorsturen, zijn van toepassing op alle vorderingen met betrekking tot betaalde Services, inclusief vorderingen inzake consumentenbescherming.

Midden-Oosten of Afrika.

Als u woont in (of, als u een bedrijf bent, uw hoofdkantoor hebt in) het Midden-Oosten of Afrika en maakt u gebruik van gratis onderdelen van de Services, sluit u een overeenkomst met Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, VS. De wetten van de Amerikaanse staat Washington zijn van toepassing op alle vorderingen inzake gratis Services, onverminderd de verplichte wettelijke bepalingen die van toepassing zijn in het land waarnaar we uw Services doorsturen. Als u betaald hebt voor het gebruik van een deel van de Services, sluit u een overeenkomst met Microsoft Luxembourg S.à.r.l., 20 Rue Eugene Ruppert, Immeuble Laccolith, 1st Floor, L-2543, Luxemburg. Voor alle Services beheerst de wetgeving van Luxemburg de interpretatie van deze Overeenkomst en vorderingen inzake de schending hiervan, met uitsluiting van internationale privaatrechtelijke beginselen. Alle overige vorderingen (inclusief consumentenbescherming, oneerlijke concurrentie en onrechtmatige daden) zijn onderworpen aan de wetgeving van het land waarnaar wij uw Services doorsturen. U en wij stemmen onherroepelijk in met de exclusieve jurisdictie en locatie van de rechtbanken in Luxemburg voor alle geschillen ten gevolge van of in verband met deze Overeenkomst of de Services.

Azië of de Zuidelijke Pacific (tenzij uw land hieronder specifiek wordt genoemd).

Tenzij uw land hieronder specifiek wordt genoemd, als u woont in (of, als u een bedrijf bent, uw hoofdkantoor in) Azië of de Zuidelijke Pacific en u gebruikmaakt van gratis delen van de Services, sluit u een overeenkomst met Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, VS. Als u hebt betaald voor gebruik van een deel van de Services, sluit u een overeenkomst met Microsoft Regional Sales Corp., een onderneming die is opgezet conform de wetgeving van de Amerikaanse staat Nevada, met een vestiging in Singapore en het hoofdkantoor aan de 438B Alexandra Road, #04-09/12, Block B, Alexandra Technopark, Singapore, 119968. Voor alle Services is de wetgeving van de staat Washington van toepassing op deze Overeenkomst en de Services. Geschillen ten gevolge van of in verband met de Services of deze Overeenkomst, inclusief vragen over het bestaan, de geldigheid of de beëindiging hiervan, worden doorverwezen naar en uiteindelijk opgelost via arbitrage in Singapore conform de arbitrageregels van het Singapore International Arbitration Center (SIAC). Deze regels worden bij verwijzing geacht te zijn opgenomen in deze clausule. Het Tribunaal bestaat uit één arbiter die door de voorzitter van SIAC wordt aangewezen. De arbitrage vindt in het Engels plaats. De beslissing van de arbiter is definitief en bindend, kan niet worden betwist en kan worden gebruikt als grondslag voor een uitspraak in enigerlei land of regio.

Japan.

Als u woont in (of, als u een bedrijf bent, uw hoofdkantoor hebt in) Japan, sluit u een overeenkomst met Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, VS. Als u hebt betaald voor gebruik van een deel van de Services, sluit u een overeenkomst met Microsoft Japan Co., Ltd (MSKK), Shinagawa Grand Central Tower, 2-16-3 Konan Minato-ku, Tokio 108-0075. Voor alle Services beheerst de wetgeving van Japan deze Overeenkomst en alle kwesties ten gevolge van of in verband met de Services. U en wij stemmen onherroepelijk in met de exclusieve oorspronkelijke jurisdictie en locatie van de arrondissementsrechtbank van Tokio voor alle geschillen ten gevolge van of in verband met deze Overeenkomst of de Services.

China.

Als u woont in (of, als u een bedrijf bent, uw hoofdkantoor hebt in) China, sluit u een overeenkomst met Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, VS. Wat betreft de Services beheerst de wetgeving van de staat Washington deze Overeenkomst en de Services, met uitsluiting van internationale privaatrechtelijke beginselen. De jurisdictie van de federale of staatsrechtbanken in King County, Washington (VS) is niet exclusief.

Zuid-Korea.

Als u woont in (of, als u een bedrijf bent, uw hoofdkantoor hebt in) Korea, sluit u een overeenkomst met Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, VS. Als u hebt betaald voor gebruik van een deel van de Services, hebt u een contract met Microsoft Korea, Inc., 6th Floor, POSCO Center, 892 Daechi-Dong, Kangnam-Gu, Seoul, 135-777, Korea. Voor alle Services beheerst de wetgeving van Zuid-Korea deze Overeenkomst en de Services. U en wij stemmen onherroepelijk in met de exclusieve, oorspronkelijke jurisdictie en locatie van de centrale arrondissementsrechtbank van Seoel voor alle geschillen ten gevolge van of in verband met deze Overeenkomst of de Services.

Taiwan.

Als u woont in (of, als u een bedrijf bent, uw hoofdkantoor hebt in) Taiwan, sluit u een overeenkomst met Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, VS. Als u hebt betaald voor gebruik van een deel van de Services, sluit u een overeenkomst met Microsoft Taiwan Corp., 8F, No 7 Sungren Road, Shinyi Chiu, Taipei, Taiwan 110. Voor alle Services beheerst de wetgeving van Taiwan deze Overeenkomst en de Services. U en wij wijzen onherroepelijk de arrondissementsrechtbank van Taipei aan als de rechtbank van eerste aanleg die bevoegd is voor geschillen ten gevolge van of in verband met deze Overeenkomst of de Services.

11. Websites van derden, producten van andere fabrikanten dan Microsoft, en softwareonderdelen van derden

11.1 Websites van derden.

U kunt via de Services mogelijk toegang verkrijgen tot websites of services van derden. Microsoft is niet verantwoordelijk voor websites, services of materialen van derden die beschikbaar zijn via die services van derden. U bent zelf volledig verantwoordelijk voor uw interacties met derden (inclusief adverteerders). Uw gebruik van websites of services van derden valt mogelijk onder de voorwaarden van deze derden.

11.2 Producten van andere fabrikanten dan Microsoft.

Microsoft kan producten of services van andere fabrikanten dan Microsoft ("Producten van een andere fabrikant dan Microsoft") beschikbaar stellen via de Services. Als u een Product van een andere fabrikant dan Microsoft installeert of gebruikt met de Services, mag u dit niet zodanig doen dat de intellectuele eigendom of de technologie van Microsoft wordt onderworpen aan andere verplichtingen dan de verplichtingen die nadrukkelijk in deze Overeenkomst zijn opgenomen. Microsoft is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het Product van een andere fabrikant dan Microsoft. U bent zelf volledig verantwoordelijk voor alle producten van een andere fabrikant dan Microsoft die u met de Services installeert of gebruikt.

11.3 Softwareonderdelen van derden.

De software die we u als deel van de Services verstrekken, kan softwareonderdelen van derden bevatten. Tenzij anderszins wordt aangegeven in die software, verstrekt Microsoft en niet de derde partij deze onderdelen in licentie onder licentievoorwaarden en kennisgevingen van Microsoft.

12. Digital Rights Management

Als u materiaal met DRM-bescherming (Digital Rights Management) opent, kunnen vanuit de DRM-software automatisch mediagebruiksrechten online bij een rechtenserver worden opgevraagd en DRM-updates worden gedownload en geïnstalleerd zodat u het materiaal kunt afspelen.

13. Microsoft .NET Framework-software

De software kan Microsoft .NET Framework-software bevatten. Deze software maakt deel uit van Windows. De licentievoorwaarden van Windows zijn van toepassing op uw gebruik van de .NET Framework-software.

14. Voortduring van bepalingen

Dit artikel, artikel 1.3, 1.5, 2.2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 21, 22 en 25, en artikelen die conform hun voorwaarden van toepassing blijven nadat de Overeenkomst is beëindigd, blijven na beëindiging of opzegging van de Overeenkomst van kracht.

15. Toewijzing en overdracht

We kunnen deze Overeenkomst te allen tijd en zonder kennisgeving geheel of gedeeltelijk aan u toewijzen. U mag deze Overeenkomst niet toewijzen en geen gebruiksrechten voor de Services overdragen.

16. Instemming met elektronische kennisgevingen van Microsoft over de Services

U stemt ermee in dat Microsoft kennisgevingen over de Services of wettelijk verplichte informatie per e-mail stuurt naar het adres dat u tijdens de registratie voor de Services hebt opgegeven. Kennisgevingen die per e-mail naar u worden verzonden, worden als bezorgd en ontvangen beschouwd wanneer de e-mail is verzonden. Als u niet instemt met de ontvangst van elektronische kennisgevingen, dient u de Services niet langer te gebruiken. U kunt Microsoft informeren via een schriftelijke kennisgeving aan de toepasselijke aanbestedende entiteit van Microsoft conform artikel 10.

17. Interpretatie van contract

Dit is de gehele Overeenkomst tussen u en Microsoft voor uw gebruik van de Services. Deze Overeenkomst heeft voorrang op eerdere overeenkomsten tussen u en Microsoft met betrekking tot uw gebruik van de Services. Alle delen van deze Overeenkomst zijn van toepassing voor zover is toegestaan volgens relevante wetgeving. Als een rechtbank of arbiter oordeelt dat we een deel van deze Overeenkomst zoals deze is opgesteld niet kunnen handhaven, kunnen we deze voorwaarden vervangen door gelijksoortige voorwaarden voor zover dit is toegestaan volgens de relevante wetgeving. De rest van deze Overeenkomst blijft echter ongewijzigd van kracht. In artikel 7.10 wordt beschreven wat er gebeurt wanneer delen van artikel 7 (arbitrage en kwijtschelding inzake groepsacties) onwettig zijn of niet kunnen worden gehandhaafd. Artikel 7.10 prevaleert boven dit artikel 17 in het geval van tegenstrijdigheden.

18. Geen derde begunstigden

Deze Overeenkomst is uitsluitend ten gunste van u en ons. De Overeenkomst is niet ten gunste van andere personen, met uitzondering van opvolgers en toegewezen personen van Microsoft.

19. Lettertypeonderdelen

U mag de lettertypen alleen tijdens het gebruik van de Services gebruiken om materiaal weer te geven en af te drukken. U mag eventuele ingesloten beperkingen in de lettertypen niet omzeilen.

20. Ondersteuning

U begrijpt en stemt ermee in dat we niet verplicht zijn om u ondersteuning te verlenen inzake uw gebruik van de Services. Als u echter vragen over de Services heeft, kunt u deze het beste publiceren op het openbare forum van de Yammer-community.

21. Taal

Als we u hebben voorzien van een vertaling van de Engelse versie van deze Overeenkomst of andere documentatie, stemt u ermee in dat de vertaling uitsluitend gemakshalve wordt verstrekt en dat de Engelse versie van deze Overeenkomst en andere documentatie bepalend is voor uw gebruik van de Services en uw relatie met ons.

22. Verklaring van afstand voor niet-concurrentiebeding

Als u een directe concurrent van de Services bent, hebt u toestemming om gebruik te maken van of u toegang te verschaffen tot de Services conform de voorwaarden van deze Overeenkomst. Zodoende stemt u ermee in jegens Microsoft en haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen (inclusief toekomstige ondernemingen) af te zien van concurrerende toepassing, toegang en benchmarktestbeperkingen in de gebruiksvoorwaarden van uw serviceaanbod voor zover uw gebruiksvoorwaarden beperkender zijn of zijn bedoeld dan onze voorwaarden. Als u niet afziet van dergelijke vermeende beperkingen in de gebruiksvoorwaarden van uw service, mag u de Services niet openen of gebruiken en dient u dit dan ook niet te doen.

23. Exportbeperkingen

De gratis software en services van Microsoft vallen onder de export- en technologiewetgeving van de Verenigde Staten en andere jurisdicties en u stemt ermee in te voldoen aan alle gelijksoortige wetten en voorschriften die van toepassing is op de software en/or services. Er is toestemming van de overheid van de Verenigde Staten vereist voordat deze gratis software en services kunnen worden overgedragen aan overheden van landen waartegen een embargo is ingesteld, of aan bepaalde verboden partijen. Zie de website van het Amerikaanse ministerie van Handel (https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx) voor meer informatie. Daarnaast vallen betaalde services onder de exportwetten en -voorschriften van de Verenigde Staten, waaraan u dient te voldoen. Deze wetten omvatten beperkingen voor bestemmingen, eindgebruikers en eindgebruik. Zie de website over het exporteren van Microsoft-producten (http://www.microsoft.com/exporting) voor meer informatie.

24. Kennisgevingen aangaande intellectuele-eigendomskwesties

24.1 Kennisgevingen en procedures voor vorderingen wegens inbreuk op intellectuele eigendom.

Microsoft respecteert de intellectuele-eigendomsrechten van derden. Gebruik onze procedures voor kennisgevingen van inbreuk (https://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.aspx) als u een kennisgeving van inbreuk op auteurs- of intellectuele-eigendomsrechten wilt verzenden. ALLE VERZOEKEN DIE NIET RELEVANT ZIJN VOOR DEZE PROCEDURE, WORDEN NIET BEANTWOORD.

Microsoft volgt het proces dat is beschreven in Title 17, United States Code, Section 512(c)(2), om te reageren op kennisgevingen van inbreuk op auteursrechten. In passende gevallen kan Microsoft ook accounts van gebruikers van Microsoft-services uitschakelen of verwijderen wanneer deze mogelijk herhaaldelijk inbreuk hebben gemaakt op rechten.

24.2 Kennisgevingen en procedures aangaande intellectuele-eigendomskwesties in reclame.

Lees onze richtlijnen voor intellectuele eigendom (http://advertise.bingads.microsoft.com/intellectual-property-policies) met betrekking tot intellectuele-eigendomskwesties in ons reclamenetwerk.

24.3 Kennisgevingen aangaande auteursrechten en handelsmerken.

Alle delen van de Services zijn auteursrechtelijk beschermd onder Copyright © 2013 Microsoft Corporation en/of haar leveranciers, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, VS. Alle rechten voorbehouden. Wij of onze leveranciers bezitten de eigendoms-, auteurs- en andere intellectuele-eigendomsrechten op de Services en de inhoud hiervan. Microsoft en de namen, logo's en pictogrammen van alle Microsoft-producten, -software en -services zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft in de Verenigde Staten en/of andere landen. De namen van feitelijke bedrijven en producten zijn mogelijk handelsmerken van hun respectieve eigenaren. Rechten die niet uitdrukkelijk in deze Overeenkomst worden verleend, zijn voorbehouden. Bepaalde software die wordt gebruikt op bepaalde websiteservers van Microsoft, is gedeeltelijk gebaseerd op het werk van de Independent JPEG Group. Copyright © 1991-1996 Thomas G. Lane. Alle rechten voorbehouden. "gnuplot"-software die wordt gebruikt op bepaalde websiteservers van Microsoft, is auteursrechtelijk beschermd onder Copyright © 1986-1993 Thomas Williams, Colin Kelley. Alle rechten voorbehouden.

25. Definities

Tenzij anderszins is gedefinieerd in deze Overeenkomst, hebben de volgende termen de onderstaande betekenis:

"Beheerder" betekent de verantwoordelijke beheerder die toezicht houdt op het gebruik van de Inhoud in een Yammer Enterprise-netwerk en die deze Inhoud bewaakt.

"Inhoud" betekent alle gesprekken, bestanden, afbeeldingen, video's en andere inhoud die door een gebruiker op de Service wordt gepubliceerd of anderszins wordt aangeleverd.

"Yammer Basic-netwerk" betekent een Yammer-netwerk waarbij de eigenaar van het organisatiedomein de zeggenschap over het Yammer-netwerk niet op zich heeft genomen, dat niet wordt beheerd door een Beheerder en dat alleen gebruikers van gratis basisservices van Yammer bevat.

"Yammer Enterprise-netwerk" betekent een Yammer-netwerk waarbij de eigenaar van het organisatiedomein het beheer van het Yammer-netwerk op zich heeft genomen, dat wordt beheerd door een Beheerder en waarvoor een Yammer Basic-netwerk is bijgewerkt door de organisatie waarvan het e-maildomein dat netwerk definieert.

"Yammer-netwerk" betekent het netwerk voor gebruik van de Services dat wordt gedefinieerd door het e-maildomein van een Organisatie. Alle gebruikers die zich registreren met een e-mailadres dat eindigt op contoso.com, maken bijvoorbeeld deel uit van het Yammer-netwerk van Contoso. Daarnaast kan een Organisatie gebruikers met een andere e-maildomeinnaam uitnodigen voor het eigen Yammer-netwerk als 'gastgebruiker' of als lid van een extern netwerk dat niet aan dat Yammer-netwerk is gekoppeld.