Gdzie znajdują się Twoje dane?

Usługa Microsoft Office 365 ułatwia spełnianie wymagań dotyczących miejsca przechowywania danych. Na tej stronie znajdują się informacje o tym, gdzie są przechowywane w spoczynku określone typy danych klientów w usługach Office 365. Ponadto Postanowienia dotyczące usług online zawierają warunki przetwarzania danych decydujące o lokalizacji danych klientów.

W przypadku nowych dzierżaw usługi Office 365 lokalizacja geograficzna (obszar geograficzny) centrum danych jest domyślnie wybierana na podstawie kraju transakcji skojarzonej z pierwszą subskrypcją danej dzierżawy.

LUB

Lokalizacje centrów danych według usług

Więcej usług

Zasoby

Miejsce przechowywania danych

Usługa Office 365 zapewnia dla podstawowych danych klientów przechowywanie wewnątrz danego obszaru geograficznego, ciągłość biznesową oraz odzyskiwanie po awarii.

W celu zachowania niezawodności i wysokiej dostępności replikujemy dane klientów w co najmniej dwóch odseparowanych geograficznie lokalizacjach centrów danych. Podstawowe dane klienta są replikowane tylko w lokalizacjach centrów danych w jego obszarze geograficznym. Podstawowe dane klienta to dane klienta zatwierdzone do przechowywania w spoczynku tylko w obszarze geograficznym klienta zgodnie z Postanowieniami dotyczącymi usług online firmy Microsoft. W dowolnej chwili podstawowe dane klienta mogą być przechowywane w spoczynku w dowolnej z lokalizacji centrów danych przypisanych do obszaru geograficznego klienta.

Spójne środowisko

Usługę Office 365 opracowano w celu zapewnienia spójnego środowiska niezależnie od lokalizacji danych klientów.

Wydajność, dostępność międzynarodowa i obsługiwane języki usługi Office 365 są niezależne od obszaru geograficznego ani od lokalizacji centrów danych klientów. Ciągłe inwestycje firmy Microsoft w globalną sieć chmury, globalną infrastrukturę chmury oraz architekturę usług ułatwiają zapewnianie użytkownikom wyjątkowego, spójnego środowiska niezależnie od miejsca przechowywania ich danych.

Zabezpieczenia i zgodność przede wszystkim

Usługa Office 365 zapewnia niezawodne wbudowane zasady, mechanizmy kontroli i systemy, które ułatwiają zabezpieczanie danych i pomagają klientom w zachowaniu zgodności z przepisami.

Twoje dane w usłudze Office 365 należą do Ciebie. Oznacza to, że masz nad nimi kontrolę. Zapewniamy klientom zaawansowane mechanizmy kontroli ochrony prywatności i wgląd w to, gdzie są przechowywane ich dane oraz kto ma do nich dostęp. Zasady i technologie zabezpieczeń na poziomie usług zarządzane przez firmę Microsoft są domyślnie włączone, a mechanizmy kontroli zarządzane przez klienta umożliwiają dostosowanie środowiska usługi Office 365 do potrzeb organizacji w zakresie bezpieczeństwa i zgodności.

Często zadawane pytania

Pokaż wszystko

Definicje różnych typów danych można znaleźć w witrynie Microsoft Trust Center oraz w Postanowieniach dotyczących usług online firmy Microsoft. Podstawowe dane klienta to dane klienta zatwierdzone do przechowywania w spoczynku tylko w obszarze geograficznym klienta zgodnie z Postanowieniami dotyczącymi usług online firmy Microsoft.

Firma Microsoft jest zobowiązana do świadczenia usług online zgodnie z Postanowieniami dotyczącymi usług online firmy Microsoft.

Jeśli rozszerzymy bieżący obszar geograficzny obejmujący wiele krajów (Azja i Pacyfik, Unia Europejska czy Ameryka Południowa), w którym są przechowywane dane klientów, o nowy kraj, powiadomimy o tej zmianie z miesięcznym wyprzedzeniem administratorów, którzy w centrum administracyjnym usługi Office 365 w części Mój profil wybrali opcję Powiadomienia dotyczące zgodności.

Podstawowe dane klientów przechowujemy w spoczynku tylko we wskazanych obszarach geograficznych, zgodnie z opisem w Postanowieniach dotyczących usług online firmy Microsoft, i dotrzymujemy tego zobowiązania nawet podczas przetwarzania danych klientów w naszym systemie globalnym. Podczas przenoszenia danych klientów w ramach naszych globalnych systemów i ośrodków w celu wydajnego przetwarzania stosujemy do ich ochrony niezawodne zasady i procesy. Szyfrujemy dane klientów na potrzeby ich przesyłania, ograniczamy nieautoryzowany dostęp do nich i korzystanie z nich (nawet przez personel firmy Microsoft) oraz unikamy nieautoryzowanego przechowywania podstawowych danych klientów poza ich obszarami geograficznymi. Dane klientów przesyłane przez sieci publiczne są zawsze zaszyfrowane.

Firma Microsoft nie ujawnia dokładnych adresów centrów danych. Ma to służyć bezpieczeństwu tych ośrodków.

Wydajność usługi Office 365 nie jest dokładnie proporcjonalna do odległości użytkownika od lokalizacji centrum danych. Ciągłe inwestycje firmy Microsoft w globalną sieć chmury, globalną infrastrukturę chmury oraz architekturę usług Office 365 ułatwiają zapewnianie użytkownikom wyjątkowego, spójnego środowiska niezależnie od miejsca przechowywania ich danych w spoczynku. Jeśli u użytkowników występują problemy z wydajnością, należy je dokładnie zbadać. Firma Microsoft opublikowała wskazówki dla klientów z usługą Office 365 dotyczące planowania i optymalizowania pod kątem wydajności u użytkowników końcowych w witrynie internetowej pomocy technicznej dla pakietu Office.

Aby ułatwić klientom zachowywanie zgodności z państwowymi, regionalnymi i branżowymi wymaganiami regulującymi zbieranie i używanie danych użytkowników, usługa Office 365 oferuje najbardziej kompleksowy zestaw mechanizmów zapewniania zgodności spośród wszystkich dostawców usług w chmurze. Ofertę mechanizmów zapewniania zgodności i więcej szczegółowych informacji można znaleźć w witrynie Microsoft Trust Center w sekcji poświęconej zgodności usługi Office 365 (Office 365 Compliance). Ponadto w określonych planach usługi Office 365 dostępne są dodatkowe rozwiązania wspierające zgodność, które ułatwiają zarządzanie danymi, spełnianie wymagań prawnych i administracyjnych oraz monitorowanie działań wykonywanych na danych.

Firma Microsoft stosuje zaawansowane mechanizmy ochrony danych klientów przed nieupoważnionym dostępem i używaniem przez nieautoryzowane osoby. Obejmuje to ograniczenie dostępu przez personel firmy Microsoft i jej podwykonawców oraz dokładne definiowanie wymagań związanych z reagowaniem na żądania administracji państwowej dotyczące danych klientów. Klienci mogą jednak uzyskiwać dostęp do swoich danych w dowolnej chwili i z dowolnego powodu. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w witrynie Microsoft Trust Center.

Firma Microsoft automatyzuje większość operacji usługi Office 365, ograniczając przy tym celowo własny dostęp do danych klientów. Ułatwia nam to zarządzanie usługą Office 365 w dużej skali i ograniczanie zagrożeń wewnętrznych dla danych klientów. Domyślnie inżynierowie firmy Microsoft nie mają stałych uprawnień administracyjnych ani stałego dostępu do danych klientów w usłudze Office 365. Inżynier firmy Microsoft może mieć ograniczony i rejestrowany dostęp do danych klientów przez ograniczony czas, ale tylko wtedy, gdy jest to konieczne do realizacji normalnych operacji usługi i tylko po zatwierdzeniu przez członka starszego kierownictwa w firmie Microsoft (a w przypadku klientów z licencjami funkcji Skrytka klienta wymagane jest też zatwierdzenie ze strony klienta).

Firma Microsoft wbudowała w usługę Office 365 niezawodne zasady, mechanizmy kontroli i systemy, aby ułatwić zabezpieczanie informacji klientów. Więcej informacji można znaleźć w witrynie Microsoft Trust Center w sekcji poświęconej zabezpieczeniom usługi Office 365 (Office 365 security).

W usłudze Office 365 używane są działające po stronie usługi technologie, które szyfrują dane klientów będące w spoczynku i przesyłane. W przypadku danych klientów w spoczynku w usłudze Office 365 używane jest szyfrowanie na poziomie woluminów i na poziomie plików. W przypadku przesyłania danych klientów w usłudze Office 365 używanych jest wiele technologii szyfrowania do obsługi komunikacji między centrami danych oraz między klientami a serwerami, takich jak protokoły TLS (Transport Layer Security) i IPsec (Internet Protocol Security). Usługa Office 365 zawiera też funkcje szyfrowania zarządzane przez klienta.

Informacje dotyczące innych usług firmy Microsoft w chmurze można znaleźć w witrynie Microsoft Trust Center w sekcji poświęconej temu, gdzie znajdują się dane klientów (Where your data is located).

Funkcja Multi-Geo umożliwia jednej dzierżawie usługi Office 365 korzystanie z wielu regionów geograficznych centrów danych usługi Office 365 oraz zapewnia klientom możliwość przechowywania ich podstawowych danych klientów usługi Office 365 z rozróżnieniem poszczególnych użytkowników w wybranych regionach.

Funkcja Multi-Geo jest dostępna w usługach Exchange Online i OneDrive. Firma Microsoft bada zastosowanie funkcji Multi-Geo w innych usługach Office 365. Aktualizacje będą publikowane na stronie aka.ms/Multi-Geo.

Funkcja Multi-Geo w usłudze Office 365 jest dostępna w następujących regionach geograficznych: Azja i Pacyfik, Australia, Kanada, Indie, Japonia, Korea Południowa, Zjednoczone Królestwo i Stany Zjednoczone. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz aka.ms/Multi-Geo.