Zasady dopuszczalnych działań

Ostatnia aktualizacja: luty 2011

Niniejsze Zasady dopuszczalnych działań zawierają informacje na temat działań, które są zabronione podczas korzystania z usług Microsoft Online Services (dalej „Usługi” lub, w przypadku pojedynczej usługi, „Usługa”). Obejmuje to również wszelkie Usługi zawierające odniesienie do niniejszych Zasad dopuszczalnych działań.

Naruszenia niniejszych Zasad dopuszczalnych działań należy zgłaszać do działu obsługi klienta usług Microsoft Online Services. Temat zgłoszenia powinien zawierać słowa „zasady dopuszczalnych działań”.

Podczas korzystania z usług Microsoft Online Services zakazane jest:

 1. Wykorzystywanie Usług w sposób niezgodny z przepisami właściwego prawa. Dotyczy to m.in. następujących form postępowania:

  • Działania sprzeczne z prawem, np. pornografia dziecięca, hazard, piractwo czy naruszanie praw autorskich, praw do znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej.
  • Uzyskiwanie dostępu lub zezwalanie innym osobom na dostęp do usługi z krajów objętych embargiem.
  • Grożenie, nachodzenie, zniesławianie, oszukiwanie, poniżanie, represjonowanie lub zastraszanie w jakikolwiek sposób.
  • Naruszanie czyjejkolwiek prywatności przez podejmowanie prób zdobycia, zebrania, przechowywania lub opublikowania informacji prywatnych albo umożliwiających ustalenie tożsamości osoby, takich jak hasła, dane kont, numery kart kredytowych, adresy czy inne informacje kontaktowe, bez wiedzy ani zgody tych osób.
 2. Wykorzystywanie Usług w sposób utrudniający lub uniemożliwiający korzystanie z nich innym osobom. Dotyczy to m.in. następujących form postępowania:

  • Wszelkie próby uzyskania nieuprawnionego dostępu do Usługi, działania w kierunku blokowania dostępu do Usługi innym osobom lub zezwalanie osobom trzecim na dostęp albo korzystanie z Usług w swoim imieniu (np. udzielanie pozwolenia osobom niemającym licencji, podawanie im swojej nazwy użytkownika oraz hasła itp.).
  • Wykorzystywanie Usług w celu uzyskania nieuprawnionego dostępu do innych usług, danych, kont lub sieci za pomocą jakichkolwiek środków.
  • Wykorzystywanie jakichkolwiek automatycznych procesów lub usług w celu uzyskania dostępu albo korzystania z Usług. Zakaz dotyczy w szczególności robotów, przeszukiwarek czy informacji zapisywanych w pamięci podręcznej przez aplikacje firmy Microsoft itd.
  • Zamiar wyrządzenia szkody osobom niepełnoletnim lub ich wyzyskania albo gromadzenie informacji umożliwiających ustalenie tożsamości takich osób.
 3. Fałszowanie zawartości nagłówków wiadomości e-mail lub jakiekolwiek celowe błędne podawanie swojej tożsamości.

  • Celowe błędne podawanie źródła materiałów publikowanych albo przekazywanych na serwery lub podszywanie się pod inną osobę albo podmiot.
 4. Wykorzystywanie Usług do przesyłania, rozpowszechniania lub dostarczania niechcianych masowych albo komercyjnych wiadomości e-mail (tj. spamu).

  • Nie dotyczy spamu kierowanego do filtru antyspamowego firmy Microsoft.
 5. Usuwanie, modyfikowanie lub naruszanie uwag albo łączy do sekcji informacji prawnych lub regulacyjnych zawartych w Usługach.

  • Dotyczy to także umieszczania lub tworzenia łączy do zewnętrznych witryn naruszających niniejsze Zasady dopuszczalnych działań albo inne umowy prawne zawierane z firmą Microsoft.
  • Wykorzystywanie Usług do rozpowszechniania jakichkolwiek ofert lub łączy, których działanie spowodowałoby naruszenie postanowień Kodeksu (np. umożliwiających rozsyłanie spamu, przeprowadzanie ataków typu „odmowa obsługi” itp.).

Dodatkowo:

 • Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za zawartość wpisów, publikacji ani wiadomości autorstwa użytkowników. Decyzja o przeglądaniu zawartości i kontaktowaniu się z innymi osobami leży wyłącznie w gestii użytkownika. Zalecamy kierowanie się własnym zdrowym rozsądkiem.
 • Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ochronę swojego komputera przed zakłóceniami, oprogramowaniem szpiegującym i wirusami, które mogą towarzyszyć pobieraniu zawartości z usługi. Warto zainstalować na swoim komputerze program antywirusowy oraz aktualizować go na bieżąco.
 • Informacje podane lub przekazane przez użytkownika w Usługach mogą być przechowywane poza jego krajem zamieszkania.

Korzystanie przez użytkownika z jakichkolwiek usług Microsoft Online Services administrowanych za pośrednictwem tej witryny podlega warunkom i postanowieniom umów, na mocy których te usługi zostały wykupione. W celu uzyskania kopii zawartych umów można się zwrócić do działu pomocy technicznej dotyczącej usług Microsoft Online Services.

Jeśli firma Microsoft uzna, że ma miejsce nieuprawnione lub niewłaściwe korzystanie z usług Microsoft Online Services, może bez uprzedzenia i wyłącznie wedle własnego uznania podjąć działania, które uzna za stosowne, w tym polegające na blokowaniu wiadomości wysyłanych z określonej domeny internetowej, serwera poczty lub adresu IP. Nieprzestrzeganie tej zasady może skutkować dezaktywacją konta użytkownika.

W przypadku danych klientów w (1) Społeczności i (2) nazw domen trzeciego poziomu używanych w Usługach obowiązują również ograniczenia określone w Kodeksie postępowania usługi Windows Live.

Firma Microsoft zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek i zmian w Zasadach dopuszczalnych działań dotyczących wszelkich usług w dowolnym momencie bez powiadomienia. Zachęcamy do regularnego odwiedzania strony z niniejszymi wytycznymi, co pomoże uniknąć ryzyka postępowania w niedozwolony sposób.

Żadne zapisy niniejszych zasad nie skutkują przyznaniem jakichkolwiek praw wobec usług Microsoft Online Services. Nieegzekwowanie któregokolwiek z zapisów przez użytkownika nie powoduje zrzeczenia się przez firmę Microsoft jakichkolwiek przysługujących jej praw.

Was this information helpful?

Great! Any other feedback?

How can we improve it?


To protect your privacy, please do not include contact information in your feedback. Review our privacy policy.

×