UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT

APLIKACJE KOMPUTEROWE PAKIETU MICROSOFT OFFICE 2013

Aby ustalić, który z dwóch oddzielnych zestawów postanowień licencyjnych odnosi się do Licencjobiorcy, należy sprawdzić oznaczenie licencji. Oznaczenie to wydrukowane jest na należącym do Licencjobiorcy kluczu produktu albo znajduje się na Certyfikacie Autentyczności albo na stronie, z której nastąpiło pobranie oprogramowania (jeśli zostało ono uzyskane online). Jeśli w oznaczeniu występuje skrót „FPP” (ang. Full Packaged Product; produkt detaliczny) lub „PIPC” (ang. Pre-Installed PC; oprogramowanie fabrycznie zainstalowane na komputerze) albo określenie „Retail” (tzn. sprzedaż detaliczna), wówczas Licencjobiorcy dotyczą poniższe Postanowienia Licencji Detalicznej. Jeśli występuje skrót OEM (ang. Original Equipment Manufacturer; producent oryginalnego sprzętu), wówczas Licencjobiorcy dotyczą poniższe Postanowienia Licencji OEM. Aby uzyskać pomoc w określeniu rodzaju posiadanej licencji, należy odwiedzić stronę microsoft.com/office/eula .

POSTANOWIENIA LICENCJI DETALICZNEJ

Dziękujemy za wybranie pakietu Microsoft Office 2013. Niniejszy dokument jest umową licencyjną między Licencjobiorcą a Microsoft Corporation (lub — w zależności od miejsca zamieszkania Licencjobiorcy — jednym z podmiotów stowarzyszonych Microsoft Corporation), opisującą prawa Licencjobiorcy w zakresie korzystania z pakietu Office 2013. Ze względów redakcyjnych umowa została podzielona na dwie części. W pierwszej części przedstawiono postanowienia wstępne; natomiast część druga zawiera bardziej szczegółowe Postanowienia Dodatkowe oraz Ograniczoną Gwarancję. Należy zapoznać się z całością umowy, która obejmuje również postanowienia, do których prowadzą łącza w poniższym tekście. Aby wyświetlić wspomniane postanowienia, należy wkleić łącze przekierowania w oknie przeglądarki internetowej. W CZĘŚCI ZATYTUŁOWANEJ POSTANOWIENIA DODATKOWE ZNAJDUJE SIĘ WIĄŻĄCA KLAUZULA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA POLUBOWNEGO ORAZ POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZRZECZENIA SIĘ WYKONANIA PRAWA DO WYTOCZENIA POZWU ZBIOROWEGO DRUGIEJ STRONIE UMOWY. LICENCJOBIORCA MIESZKAJĄCY W STANACH ZJEDNOCZONYCH POWINIEN UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TYMI POSTANOWIENIAMI, PONIEWAŻ DOTYCZĄ JEGO PRAW W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA SPORÓW Z MICROSOFT.
JEŚLI LICENCJOBIORCA ZAAKCEPTOWAŁ NINIEJSZĄ UMOWĘ LUB KORZYSTA Z OPROGRAMOWANIA, WYRAŻA WÓWCZAS ZGODĘ NA PRZESTRZEGANIE WSZYSTKICH ZAWARTYCH W NIEJ POSTANOWIEŃ ORAZ PRZESYŁANIE OKREŚLONYCH DANYCH PODCZAS AKTYWACJI OPROGRAMOWANIA I W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z JEGO INTERNETOWYCH FUNKCJI. JEŚLI LICENCJOBIORCA NIE ZAAKCEPTOWAŁ NINIEJSZEJ UMOWY, NIE MOŻE KORZYSTAĆ Z OPROGRAMOWANIA ANI OKREŚLONYCH FUNKCJI. W takim przypadku Licencjobiorca powinien zwrócić produkt sprzedawcy w celu uzyskania zwrotu pieniędzy lub innej formy rekompensaty.
W jaki sposób Licencjobiorca może korzystać z oprogramowania? Microsoft nie sprzedaje swojego oprogramowania, jedynie udziela na nie licencji. O ile zatem Licencjobiorca przestrzega wszystkich postanowień niniejszej umowy, na mocy niniejszej licencji Microsoft udziela Licencjobiorcy prawa do zainstalowania i uruchomienia na jednym komputerze (licencjonowany komputer) jednej kopii oprogramowania w celu korzystania z niej przez jedną osobę w danym czasie. Licencja na oprogramowanie jest na stałe przypisana do jednego licencjonowanego komputera. Aby zapoznać się z warunkami licencji obowiązującymi w poszczególnych krajach lub dotyczącymi wersji oprogramowania z ograniczeniami praw (ang. Limited Rights Versions) bądź edycji specjalnych oprogramowania (ang. Special Editions), należy zaznajomić się z „Postanowieniami Dodatkowymi”. Składniki oprogramowania są licencjonowane jako jeden produkt. Licencjobiorca nie może rozdzielać ani dokonywać wirtualizacji składników i instalować ich na różnych komputerach. Oprogramowanie może obejmować więcej niż jedną wersję (np. 32-bitową i 64-bitową), ale Licencjobiorca nie może zainstalować i używać więcej niż jednej wersji naraz. Oprócz dozwolonego zastosowania opisanego poniżej w punkcie „Dostęp zdalny” niniejsza licencja umożliwia bezpośrednie używanie oprogramowania jedynie poprzez mechanizmy wejściowe licencjonowanego komputera, takie jak klawiatura, mysz lub ekran dotykowy. Nie zezwala ona na instalację oprogramowania na serwerze lub korzystanie z niego poprzez inne komputery lub urządzenia podłączone do serwera za pomocą sieci wewnętrznej lub zewnętrznej. Licencja na oprogramowanie nie zezwala też na świadczenie komercyjnych usług hostingowych. Więcej informacji na temat możliwości korzystania z oprogramowania przez wielu użytkowników i wirtualizacji można znaleźć w „Postanowieniach Dodatkowych”.
W jaki sposób Licencjobiorca może uzyskać kopię zapasową? Licencjobiorca może zamówić lub pobrać zapasową kopię oprogramowania za pośrednictwem strony microsoft.com/office/backup.. Licencjobiorcy nie wolno rozpowszechniać zapasowej kopii oprogramowania. Licencjobiorca może skorzystać z kopii zapasowej wyłącznie w celu ponownego zainstalowania oprogramowania na licencjonowanym komputerze.
Czy mogę przenieść oprogramowanie na inny komputer lub przypisać je do innego użytkownika? Licencjobiorca nie może przekazać oprogramowania innemu użytkownikowi. Licencjobiorca może przekazać oprogramowanie bezpośrednio osobie trzeciej wyłącznie w postaci oprogramowania zainstalowanego na licencjonowanym komputerze, wraz z etykietą Certyfikatu Autentyczności oraz niniejszą umową. Przed otrzymaniem oprogramowania osoba ta musi wyrazić zgodę na to, że postanowienia niniejszej umowy mają zastosowanie w przypadku przekazywania oprogramowania i korzystania z niego. Licencjobiorca nie może zachować żadnych kopii oprogramowania.
Jakie są zasady aktywacji przez Internet? Dokonanie aktywacji oprogramowania zainstalowanego na komputerze albo urządzeniu oznacza przypisanie oprogramowania do tego komputera albo urządzenia. Podczas aktywacji oprogramowanie automatycznie nawiązuje połączenie z serwerem Microsoft lub podmiotem stowarzyszonym Microsoft w celu potwierdzenia powiązania licencji z licencjonowanym komputerem. Proces ten, zwany „aktywacją”, ma służyć wykryciu nieautoryzowanych zmian funkcji związanych z licencjonowaniem lub aktywowaniem oprogramowania oraz zapobiegać korzystaniu z oprogramowania bez licencji, procesu tego nie można zatem obejść ani pominąć. Ponadto nie wolno korzystać z oprogramowania po dozwolonym terminie aktywacji. Jeżeli klucz produktu nie został wprowadzony w dozwolonym terminie aktywacji, większość funkcji oprogramowania przestanie działać.
Czy za pośrednictwem oprogramowania gromadzone są dane osobowe Licencjobiorcy? Podczas korzystania przez Licencjobiorcę z Internetu niektóre funkcje oprogramowania mogą nawiązać połączenie z systemami komputerowymi Microsoft lub dostawców usług w celu wysłania lub odebrania określonych danych. Licencjobiorca nie zawsze otrzyma osobne powiadomienie o nawiązaniu takiego połączenia. Jeśli Licencjobiorca korzysta z tych funkcji, wyraża wówczas zgodę na wysyłanie lub odbieranie tych danych. Wiele z tych funkcji można wyłączyć. Z wielu z tych funkcji można nie korzystać.
Jak Microsoft korzysta z informacji o Licencjobiorcy? Na podstawie informacji zebranych za pomocą funkcji oprogramowania Microsoft uaktualnia lub poprawia oprogramowanie lub udoskonala inne produkty i usługi Microsoft. W określonych okolicznościach Microsoft może także udostępniać te informacje innym osobom. Na przykład Microsoft może udostępniać raporty o błędach określonym producentom sprzętu lub oprogramowania, aby mogli na tej podstawie ulepszyć współpracę swoich produktów z produktami Microsoft. Licencjobiorca wyraża zgodę na korzystanie przez Microsoft ze wspomnianych informacji oraz ujawnianie ich przez Microsoft zgodnie z Oświadczeniem o Ochronie Prywatności..
Czego dotyczy niniejsza umowa? Niniejsza umowa dotyczy oprogramowania, nośników oprogramowania przekazanych Licencjobiorcy, a także wszelkich uaktualnień, dodatków i usług Microsoft dotyczących oprogramowania, o ile nie zostały one objęte osobnymi postanowieniami.
Czy są działania, których nie może podejmować w związku z oprogramowaniem? Tak. Ponieważ oprogramowanie jest licencjonowane, a nie sprzedawane, Microsoft zastrzega sobie wszelkie prawa (takie jak obowiązujące prawa własności intelektualnej) nieudzielone w sposób wyraźny w niniejszej umowie. W szczególności niniejsza licencja nie przyznaje Licencjobiorcy prawa i nie zezwala na: oddzielne wirtualizowanie ani korzystanie z funkcji oprogramowania, publikowanie, kopiowanie (w celu innym niż wykonanie dozwolonej kopii zapasowej), wypożyczanie, wynajmowanie lub wydzierżawianie oprogramowania, przenoszenie oprogramowania (poza przypadkami dozwolonymi niniejszą umową), podejmowanie prób obejścia technicznych zabezpieczeń oprogramowania, odtwarzanie, dekompilowanie lub dezasemblowanie oprogramowania, chyba że jest to dozwolone na mocy przepisów prawa obowiązującego w kraju zamieszkania Licencjobiorcy, mimo braku takiego zezwolenia w umowie. Licencjobiorca może wówczas działać tylko w ramach tych przepisów. Korzystanie przez Licencjobiorcę z funkcji internetowych nie może utrudniać dostępu do tych funkcji innym osobom ani mieć na celu uzyskania dostępu do jakichkolwiek usług, danych, kont lub sieci bez odpowiednich uprawnień.
Jakie są zasady uaktualniania lub konwersji oprogramowania? Jeżeli oprogramowanie objęte niniejszą umową stanowi uaktualnienie lub konwersję posiadanego już przez Licencjobiorcę oprogramowania, wówczas takie uaktualnienie lub konwersja zastępuje oryginalne oprogramowanie, do którego zastosowano procedurę uaktualnienia lub konwersji. Po dokonaniu uaktualnienia Licencjobiorca nie zachowuje żadnych praw do oryginalnego oprogramowania i nie wolno mu tego oprogramowania dalej używać ani w żaden sposób go przenieść. Niniejsza umowa określa prawa Licencjobiorcy do korzystania ze wspomnianego uaktualnienia oraz zastępuje umowę dotyczącą oprogramowania podlegającego uaktualnieniu.

POSTANOWIENIA DODATKOWE

 • 1. PRAWA LICENCYJNE I MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA PRZEZ WIELU UŻYTKOWNIKÓW
  • 1. Komputer. W rozumieniu niniejszej umowy termin „komputer” oznacza (fizyczny lub wirtualny) system sprzętowy wyposażony w urządzenie magazynowania danych służące do uruchamiania oprogramowania. Poszczególne partycje sprzętowe lub dyski typu blade są uznawane za komputery.
  • 2. Wiele połączeń lub połączenia grupowane. Licencjobiorcy nie wolno wykorzystywać sprzętu ani oprogramowania do obsługi wielu połączeń lub grupowania połączeń ani zezwalać wielu użytkownikom lub wielu komputerom bądź urządzeniom na dostęp do oprogramowania lub korzystanie z niego w sposób pośredni poprzez licencjonowany komputer.
  • 3. Korzystanie z oprogramowania w środowisku zwirtualizowanym. Jeśli Licencjobiorca korzysta z oprogramowania do wirtualizacji, w tym oprogramowania Client Hyper-V, w celu utworzenia co najmniej jednego komputera wirtualnego na jednym systemie sprzętowym, w rozumieniu niniejszej umowy każdy komputer wirtualny i fizyczny jest uznawany za oddzielny komputer. Niniejsza licencja zezwala Licencjobiorcy na instalację tylko jednej kopii oprogramowania na jednym komputerze, niezależnie od tego, czy jest to komputer fizyczny, czy wirtualny. Jeśli Licencjobiorca chce korzystać z oprogramowania na więcej niż jednym komputerze, musi uzyskać oddzielne kopie oprogramowania z oddzielnymi licencjami na każdą z tych kopii. Ochrona treści realizowana za pomocą technologii zarządzania prawami dostępu do treści cyfrowych lub innej technologii pełnego szyfrowania twardego dysku może być mniej bezpieczna w środowisku zwirtualizowanym.
  • 4. Dostęp zdalny: Użytkownik najczęściej korzystający z licencjonowanego komputera jest „głównym użytkownikiem”. Główny użytkownik może uzyskiwać dostęp zdalny do oprogramowania zainstalowanego na licencjonowanym urządzeniu z dowolnego innego urządzenia, a także korzystać zdalnie z tego oprogramowania, o ile oprogramowanie zainstalowane na licencjonowanym urządzeniu nie jest używane w tym samym czasie w sposób inny niż zdalny przez innego użytkownika. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy Licencjobiorca zezwala innym osobom na jednoczesny dostęp do oprogramowania w celu uzyskania pomocy technicznej.
 • 2. WIĄŻĄCE POSTĘPOWANIE POLUBOWNE I ZRZECZENIE SIĘ WYKONANIA PRAWA DO WYTOCZENIA POZWU ZBIOROWEGO DRUGIEJ STRONIE UMOWY
  • 1. Zastosowanie. Niniejsza Sekcja B dotyczy wszelkich sporów POZA SPORAMI DOTYCZĄCYMI EGZEKWOWANIA LUB WAŻNOŚCI PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ LICENCJOBIORCY, MICROSOFT LUB LICENCJODAWCÓW MICROSOFT. Termin „spór” oznacza wszelkie spory, sprawy sądowe lub inne kontrowersje między Licencjobiorcą a Microsoft w kwestii oprogramowania (w tym jego ceny) lub niniejszej umowy wynikające z umowy, rękojmi, czynu niedozwolonego, ustawy, rozporządzenia, zarządzenia lub innej podstawy prawnej. Termin „spór” uzyskuje najszersze możliwe znaczenie dozwolone na mocy prawa właściwego.
  • 2. Powiadomienie o sporze. W razie zaistnienia sporu Licencjobiorca lub Microsoft musi przekazać drugiej stronie Powiadomienie o Sporze, czyli pisemne oświadczenie zawierające imię i nazwisko, adres oraz informacje kontaktowe strony powiadamiającej, podstawę sporu oraz opis świadczenia, o które wniesiono. Powiadomienie o Sporze Licencjobiorca przesyła za pośrednictwem U.S. Mail (poczta publiczna w Stanach Zjednoczonych) na adres Microsoft Corporation, ATTN: LCA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399. Stosowny formularz jest dostępny tutaj.. Powiadomienie o Sporze Microsoft wyśle do Licencjobiorcy za pośrednictwem U.S. Mail na posiadany przez Microsoft adres Licencjobiorcy albo (w przypadku gdy Microsoft nie ma adresu Licencjobiorcy) na adres e-mail Licencjobiorcy. Licencjobiorca i Microsoft podejmą próbę rozwiązania sporu w drodze nieformalnych negocjacji w ciągu 60 dni od daty wysłania Powiadomienia o Sporze. Po upływie 60 dni Licencjobiorca lub Microsoft mogą wszcząć postępowanie polubowne.
  • 3. Sąd właściwy ds. drobnych roszczeń cywilnych. Licencjobiorca może również toczyć spór przed sądem właściwym ds. drobnych roszczeń cywilnych w hrabstwie zamieszkania Licencjobiorcy lub w hrabstwie King w stanie Washington, o ile spór może być przez taki sąd rozstrzygany. Licencjobiorca może toczyć spór przed sądem właściwym ds. drobnych roszczeń cywilnych niezależnie od tego, czy wcześniej był stroną nieformalnych negocjacji mających na celu rozwiązanie sporu.
  • 4. WIĄŻĄCE POSTĘPOWANIE POLUBOWNE. JEŚLI LICENCJOBIORCA I MICROSOFT NIE ROZWIĄŻĄ SPORU W DRODZE NIEFORMALNYCH NEGOCJACJI LUB PRZED SĄDEM WŁAŚCIWYM DS. DROBNYCH ROSZCZEŃ CYWILNYCH, WSZELKIE INNE PRÓBY ROZWIĄZANIA SPORU BĘDĄ PODEJMOWANE WYŁĄCZNIE WIĄŻĄCE POSTĘPOWANIE POLUBOWNE. LICENCJOBIORCA ZRZEKA SIĘ PRAWA DO WSZCZYNANIA WSZELKICH SPORÓW (LUB UCZESTNICTWA W SPORACH JAKO STRONA LUB CZŁONEK GRUPY WYTACZAJĄCEJ POZEW ZBIOROWY) PRZED SĄDEM Z UDZIAŁEM ALBO BEZ UDZIAŁU ŁAWY PRZYSIĘGŁYCH. Wszelkie spory będą natomiast rozstrzygane przed neutralnym sądem polubownym, którego decyzja będzie prawomocna, chyba że będzie mieć zastosowanie ograniczona instytucja apelacji zgodnie z federalną ustawą o arbitrażu (ang. Federal Arbitration Act). Wyrok sądu polubownego może być egzekwowany przez dowolny sąd właściwy dla stron.
  • 5. ZRZECZENIE SIĘ WYKONANIA PRAWA DO WYTOCZENIA POZWU ZBIOROWEGO. POSTĘPOWANIE MAJĄCE NA CELU ROZSTRZYGNIĘCIE SPORU PRZED DOWOLNYM FORUM BĘDZIE PROWADZONE WYŁĄCZNIE W TRYBIE INDYWIDUALNYM. LICENCJOBIORCA I MICROSOFT NIE BĘDĄ DĄŻYĆ DO ROZPATRZENIA SPORU W RAMACH POZWU ZBIOROWEGO, POZWU NA MOCY USTAWY UPRAWNIAJĄCEJ OBYWATELI DO WYSTĘPOWANIA W ROLI „PRYWATNEGO PROKURATORA GENERALNEGO” (ANG. PRIVATE ATTORNEY GENERAL ACTION) LUB INNEGO POSTĘPOWANIA, W KTÓRYM DOWOLNA ZE STRON WYSTĘPUJE LUB ZAMIERZA WYSTĄPIĆ W CHARAKTERZE PRZEDSTAWICIELA. POSTĘPOWANIE POLUBOWNE ANI INNE POSTĘPOWANIE NIE BĘDZIE POWIĄZANE Z INNYMI POSTĘPOWANIAMI BEZ UPRZEDNIEGO UZYSKANIA PISEMNEJ ZGODY WSZYSTKICH STRON NA UCZESTNICZENIE WE WSZYSTKICH TAKICH POSTĘPOWANIACH.
  • 6. Postępowanie polubowne, koszty i opłaty związane z postępowaniem polubownym oraz instrumenty motywacyjne. Postępowanie polubowne będzie prowadzone przez American Arbitration Association („AAA”) na podstawie stosowanych przez AAA reguł arbitrażu handlowego (ang. Commercial Arbitration Rules) oraz dodatkowych procedur w sprawach sporów dotyczących konsumentów (ang. Supplementary Procedures for Consumer-Related Disputes). Więcej informacji można uzyskać w witrynie adr.org lub pod numerem telefonu 1-800-778-7879. W razie sporów, których wartość nie przekracza kwoty 75 tys. USD Microsoft niezwłocznie zwróci Licencjobiorcy koszty złożenia pozwu oraz uiści opłaty wymagane przez AAA oraz honoraria arbitrów. Licencjobiorca i Microsoft zgadzają się na postanowienia dotyczące postępowań, opłat i instrumentów motywacyjnych przedstawione na tej stronie.. Aby wszcząć postępowanie polubowne, należy przesłać niniejszy formularz do AAA. Licencjobiorca wyraża zgodę na wszczęcie postępowania polubownego wyłącznie w hrabstwie, w którym Licencjobiorca zamieszkuje, lub w hrabstwie King w stanie Washington. Microsoft wyraża zgodę na wszczęcie postępowania polubownego tylko w hrabstwie, w którym zamieszkuje Licencjobiorca.
  • 7. Pozwy w sprawie roszczeń i sporów muszą być składane w ciągu jednego roku. W zakresie dozwolonym przez prawo właściwe wszelkie wynikające z niniejszej umowy pozwy w sprawie roszczeń lub sporów, których dotyczy Sekcja B, muszą być składane w ciągu jednego roku w sądzie właściwym ds. drobnych roszczeń cywilnych (Sekcja B.3) lub w sądzie polubownym (Sekcja B.4). Okres jednego roku rozpoczyna się z chwilą pierwszego możliwego terminu złożenia pozwu. Jeśli rzeczony pozew nie zostanie złożony w ciągu jednego roku, sprawa ulega przedawnieniu.
  • 8. Rozdzielność postanowień. Jeśli zrzeczenie się wykonania prawa do wytoczenia pozwu zbiorowego opisane w Sekcji B.5 okaże się niezgodne z prawem lub niemożliwe do wyegzekwowania w odniesieniu do całości lub części sporu, wówczas Sekcja B (sąd polubowny) nie ma zastosowania do całości lub określonych części sporu. Rozstrzygnięcia dotyczące wspomnianych części będą zapadać przed sądem powszechnym, a pozostałe rozstrzygnięcia — w sądzie polubownym. Jeśli którekolwiek postanowienie Sekcji B zostanie uznane za niezgodne z prawem lub niemożliwe do wyegzekwowania, wówczas takie postanowienie zostanie uznane za nieobowiązujące, natomiast pozostałe postanowienia Sekcji B pozostaną w mocy.
 • 3. PRAWO WŁAŚCIWE
  • Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich roszczeń i sporów wynikających z niniejszej umowy, w tym roszczeń z tytułu naruszenia postanowień umowy, roszczeń na podstawie stanowych przepisów w zakresie ochrony praw konsumenta, przepisów w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji i przepisów w zakresie dorozumianej rękojmi oraz roszczeń z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia lub czynu niedozwolonego, jest prawo obowiązujące w stanie lub kraju zamieszkania Licencjobiorcy. Jeżeli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w innym kraju, prawem właściwym dla umowy jest prawo obowiązujące w tym kraju. W niniejszej umowie zostały przedstawione niektóre z praw przysługujących stronom. Licencjobiorcy mogą przysługiwać inne prawa, w tym prawa konsumenta, na mocy przepisów prawa obowiązujących w stanie lub kraju Licencjobiorcy. Ponadto Licencjobiorcy mogą przysługiwać prawa względem strony, od której nabył oprogramowanie. Niniejsza umowa nie zmienia tych innych praw, jeśli prawa przysługujące Licencjobiorcy na mocy ustawodawstwa stanowego lub krajowego nie zezwalają na takie zmiany.
 • 4. AKTYWACJA
  • 1. Więcej informacji na temat procesu aktywacji. Podczas procesu aktywacji oprogramowanie prześle do Microsoft informacje o oprogramowaniu i komputerze Licencjobiorcy. Informacje te dotyczą m.in. wersji, języka i klucza produktu oprogramowania, wersji licencji na oprogramowanie, adresu IP komputera oraz danych uzyskanych z konfiguracji sprzętowej komputera. Więcej informacji na temat aktywacji można znaleźć na stronie microsoft.com/piracy/activation.mspx.. Jeśli licencjonowany komputer jest podłączony do Internetu, oprogramowanie automatycznie nawiąże połączenie z Microsoft w celu rozpoczęcia procesu aktywacji. Licencjobiorca może także samodzielnie aktywować oprogramowanie przez Internet lub telefon. Aktywacja przez Internet lub przez telefon może wiązać się z uiszczeniem odpowiedniej opłaty.
  • 2. Ponowna aktywacja. Jeśli Licencjobiorca zmodyfikuje składniki komputera lub oprogramowanie, może być konieczne dokonanie ponownej aktywacji.
  • 3. Niepowodzenie aktywacji. Jeśli w trakcie procesu aktywacji online funkcje licencjonowania lub aktywacji oprogramowania okażą się podrobione lub niewłaściwie licencjonowane, proces aktywacji zakończy się niepowodzeniem. Oprogramowanie powiadomi Licencjobiorcę, jeśli zainstalowana kopia oprogramowania nie jest objęta właściwą licencją. Dodatkowo Licencjobiorca będzie otrzymywać monity o konieczności uzyskania kopii oprogramowania objętej właściwą licencją.
  • 4. Aktualizacje i uaktualnienia. Aktualizacje i uaktualnienia oprogramowania mogą być udostępniane Licencjobiorcy tylko w przypadku oprogramowania pochodzącego z Microsoft lub autoryzowanych źródeł. Niektóre uaktualnienia, pomoc i inne usługi mogą być oferowane tylko użytkownikom oryginalnego oprogramowania Microsoft. Informacje na temat sprawdzania oryginalności oprogramowania Microsoft można znaleźć w witrynie howtotell.com..
 • 5. FUNKCJE INTERNETOWE; PRYWATNOŚĆ
  • Wymienione poniżej funkcje oprogramowania korzystają z protokołów internetowych wysyłających do Microsoft (lub podmiotów stowarzyszonych lub usługodawców Microsoft) informacje o komputerze, takie jak adres IP, rodzaj systemu operacyjnego, rodzaj przeglądarki oraz nazwa i wersja używanego oprogramowania oraz kod języka komputera, na którym Licencjobiorca zainstalował oprogramowanie. Microsoft używa tych informacji w celu udostępniania Licencjobiorcy funkcji internetowych zgodnie z Oświadczeniem o Ochronie Prywatności dotyczącym pakietu Office 2013.. Niektóre funkcje internetowe mogą być udostępnione w późniejszym terminie za pośrednictwem usługi Windows Update.
  • 1. Zgoda na usługi internetowe. Za pomocą funkcji oprogramowania (opisanych poniżej oraz w Oświadczeniu o Ochronie Prywatności dotyczącym pakietu Office 2013) nawiązywane jest połączenie internetowe z systemami komputerowymi Microsoft lub dostawcy usług. W niektórych przypadkach Licencjobiorca nie otrzyma osobnego zawiadomienia o nawiązaniu takiego połączenia. W niektórych przypadkach Licencjobiorca może wyłączyć te funkcje lub z nich nie korzystać. Więcej informacji na temat tych funkcji można znaleźć w Oświadczeniu o Ochronie Prywatności dotyczącym pakietu Office 2013. KORZYSTANIE PRZEZ LICENCJOBIORCĘ ZE WSPOMNIANYCH FUNKCJI OZNACZA, ŻE WYRAŻA ON ZGODĘ NA PRZEKAZANIE TYCH INFORMACJI. Microsoft nie wykorzystuje uzyskanych informacji w celu identyfikacji Licencjobiorcy ani kontaktowania się z nim.
  • 2. Program poprawy jakości obsługi klienta. Oprogramowanie korzysta z programu poprawy jakości obsługi klienta. Program poprawy jakości obsługi klienta służy do wysyłania do Microsoft informacji dotyczących sprzętu Licencjobiorcy i sposobu korzystania przez niego z oprogramowania. Microsoft nie wykorzystuje tych informacji do identyfikacji Licencjobiorcy ani do kontaktowania się z nim. Program poprawy jakości obsługi klienta pobiera także okresowo na komputer Licencjobiorcy niewielki plik. Plik ten pomaga Microsoft gromadzić informacje o problemach, które napotyka Licencjobiorca podczas korzystania z oprogramowania. W miarę dostępności mogą być również automatycznie pobierane nowe informacje pomocy dotyczące błędów. Więcej informacji na temat programu poprawy jakości obsługi klienta można znaleźć na stronie microsoft.com/products/ceip/PL-PL/privacypolicy.mspx..
  • 3. Funkcje i zawartość online. Funkcje oprogramowania umożliwiają uzyskanie od Microsoft zawartości online i dostarczenie jej do Licencjobiorcy. Określone funkcje mogą też umożliwić wyszukiwanie informacji online i dostęp do nich. Przykładami takich funkcji są m.in. obiekty clipart, szablony, szkolenia online, pomoc online oraz prognozy pogody w Kalendarzu programu Outlook. Po zapisaniu szablonu dostarczonego przez usługę Office.com do Microsoft będą wysyłane online informacje, takie jak informacje identyfikujące szablon, jednak nie zostanie wysłany żaden konkretny dokument utworzony za pomocą tego szablonu. Informacje te wykorzystuje się w celu udostępniania Licencjobiorcy wymaganej zawartości oraz ulepszania usług Microsoft. Licencjobiorca może nie korzystać z tych funkcji i zawartości online. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Oświadczeniu o Ochronie Prywatności dotyczącym pakietu Office 2013, do którego to oświadczenia dostęp można uzyskać poprzez łącze zamieszczone pod koniec niniejszego dokumentu.
  • 4. Pliki cookie. Jeśli Licencjobiorca korzysta z dostępnych w ramach oprogramowania funkcji online, takich jak pomoc online lub szablony, może to wymagać wygenerowania plików cookie. Informacje na temat blokowania, monitorowania i usuwania plików cookie można znaleźć w części poświęconej plikom cookie w Oświadczeniu o Ochronie Prywatności dotyczącym pakietu Office 2013, do którego to oświadczenia dostęp można uzyskać przez łącze zamieszczone pod koniec niniejszego dokumentu.
  • 5. Pakiet Office 2013 w systemie Windows 8. Jeśli oprogramowanie jest uruchamiane na komputerze z systemem Windows 8 i jeżeli włączono w oprogramowaniu funkcje oraz zawartość online, zalogowanie się w systemie Windows 8 z poziomu konta Microsoft spowoduje automatyczne zalogowanie się w oprogramowaniu z poziomu tego samego konta Microsoft. Umożliwi to przechowywanie plików na wirtualnym dysku w usłudze OneDrive i dostęp do nich, a także korzystanie z Usługi mobilnego dostępu do ustawień pakietu Office bez konieczności ponownego wprowadzania nazwy użytkownika konta Microsoft i hasła. Więcej informacji na temat rejestracji w oprogramowaniu z poziomu konta Microsoft oraz Usługi mobilnego dostępu do ustawień pakietu Office można znaleźć w Oświadczeniu o Ochronie Prywatności dotyczącym pakietu Office 2013, do którego to oświadczenia dostęp można uzyskać poprzez łącze zamieszczone pod koniec niniejszej umowy.
  • 6. Certyfikaty cyfrowe. Oprogramowanie korzysta z certyfikatów cyfrowych umożliwiających potwierdzenie tożsamości użytkowników Internetu za pomocą zaszyfrowanych informacji w standardzie X.509. Mogą być także używane do cyfrowego podpisywania plików i makr oraz sprawdzania integralności i pochodzenia zawartości plików. Oprogramowanie pobiera certyfikaty i aktualizuje ich listy odwołania, jeśli są one dostępne za pośrednictwem Internetu.
  • 7. Automatyczna aktualizacja. Oprogramowanie z technologią Click-to-Run może sprawdzać, czy Microsoft udostępnił aktualizacje i uzupełnienia do tego oprogramowania. W razie wykrycia takich aktualizacji i uzupełnień mogą one być automatycznie pobierane i instalowane na licencjonowanym komputerze Licencjobiorcy.
  • 8. Korzystanie z informacji. Microsoft może korzystać z informacji o komputerze, raportów o błędach oraz raportów o złośliwym oprogramowaniu w celu ulepszenia swojego oprogramowania i usług. Może także udostępniać informacje osobom trzecim, w tym m.in. producentom sprzętu i oprogramowania. Mogą oni korzystać z tych informacji w celu poprawy współdziałania swoich produktów z oprogramowaniem Microsoft.
  • 9. Niewłaściwe korzystanie z usług internetowych. Licencjobiorca nie może korzystać z usług internetowych w sposób, który mógłby je uszkodzić lub zakłócić innym osobom korzystanie z nich. Korzystanie z tych usług w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do innych usług, danych, kont lub sieci jest niedozwolone.
  • 10. Zarządzanie prawami do informacji. Oprogramowanie zawiera funkcję umożliwiającą tworzenie zawartości, która to zawartość bez zgody Licencjobiorcy nie może być drukowana, kopiowana ani przesyłana do innych osób. Do użycia tej funkcji po raz pierwszy może być potrzebne nawiązanie połączenia z serwerem Microsoft. Może być też potrzebne okresowe ponowne nawiązywanie połączenia z serwerem Microsoft w celu aktualizacji tej funkcji. Więcej informacji można uzyskać tutaj.. Licencjobiorca może nie korzystać z tej funkcji.
  • 11. Usługa mobilnego dostępu do ustawień pakietu Office. Jeśli Licencjobiorca zaloguje się w oprogramowaniu za pomocą konta Microsoft, włącza usługę mobilnego dostępu do ustawień pakietu Office. Po włączeniu usługi mobilnego dostępu do ustawień pakietu Office niektóre ustawienia (w tym lista ostatnio używanych dokumentów) zostają przesłane online na serwery Microsoft, gdzie są przechowywane i skąd są pobierane na komputer Licencjobiorcy podczas kolejnego logowania w usłudze za pomocą konta Microsoft. Więcej informacji na temat usługi mobilnego dostępu do ustawień pakietu Office można znaleźć w Oświadczeniu o Ochronie Prywatności dotyczącym pakietu Office 2013, do którego to oświadczenia dostęp można uzyskać poprzez łącze zamieszczone pod koniec niniejszego dokumentu.
 • 6. DOWÓD POSIADANIA LICENCJI
  • 1. Oryginalny dowód posiadania licencji. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w formie fizycznego pakietu, posiadanie licencji na takie oprogramowanie potwierdza oryginalna etykieta Certyfikatu Autentyczności Microsoft, towarzyszący jej oryginalny klucz produktu oraz dowód zakupu. Jeśli Licencjobiorca uzyskał i pobrał oprogramowanie w trybie online, fakt posiadania licencji na takie oprogramowanie potwierdza oryginalny klucz produktu Microsoft lub numer PIN otrzymany razem z oprogramowaniem oraz dowód zakupu otrzymany od autoryzowanego dostawcy oryginalnego oprogramowania Microsoft przesyłanego drogą elektroniczną. Dowód zakupu może zostać zweryfikowany na podstawie dokumentacji sprzedawcy.
  • 2. Licencja na uaktualnienie lub przekształcenie. Jeśli Licencjobiorca dokona uaktualnienia lub przekształcenia oprogramowania, dowodem posiadania licencji jest wówczas:
   • oryginalny dowód posiadania licencji na wcześniejszą wersję oprogramowania, które podlegało uaktualnieniu lub przekształceniu, oraz
   • oryginalny dowód posiadania licencji na późniejszą wersję oprogramowania, które podlegało uaktualnieniu lub przekształceniu.
  • Informacje na temat sprawdzania oryginalności oprogramowania Microsoft można znaleźć w witrynie howtotell.com..
 • 7. WERSJE Z OGRANICZONYMI PRAWAMI
  • Niektóre wersje oprogramowania, np. oprogramowanie w wersji „Nie do odsprzedaży” (Not for Resale) lub w wersji edukacyjnej (Academic Edition lub University Edition), są rozpowszechniane w ograniczonym zakresie. Oprogramowanie oznaczone jako „NDO” (NFR) lub „Nie do odsprzedaży” (Not for Resale) nie podlega dalszej odsprzedaży, natomiast aby móc korzystać z oprogramowania oznaczonego jako „Wersja edukacyjna” (University lub Academic Edition) lub „WE” (AE), Licencjobiorca musi mieć status „Uprawnionego Użytkownika Edukacyjnego” (Qualified Educational User). Licencjobiorca może sprawdzić, czy ma status Uprawnionego Użytkownika Edukacyjnego, a także uzyskać więcej informacji na temat oprogramowania edukacyjnego na stronie microsoft.com/education lub za pośrednictwem podmiotu stowarzyszonego Microsoft obsługującego kraj Licencjobiorcy. Oprogramowania w wersji edukacyjnej nie wolno wykorzystywać w ramach działalności komercyjnej, o charakterze non-profit lub generującej przychody.
 • 8. OPROGRAMOWANIE DLA UŻYTKOWNIKÓW DOMOWYCH I UCZNIÓW
  • Z oprogramowania w wersji dla użytkowników domowych i uczniów (Home and Student) nie wolno korzystać w ramach działalności komercyjnej, o charakterze non-profit lub generującej przychody.
 • 9. JAPONIA
  • W przypadku Licencjobiorcy mieszkającego w Japonii lub w przypadku, gdy nabył on oprogramowanie w czasie przebywania w Japonii, Microsoft przyznaje Licencjobiorcy z tytułu udzielonych licencji następujące prawa:
   • 1. „PIPC”. W przypadku oprogramowania oznakowanego skrótem PIPC (ang. Pre-Installed PC; oprogramowanie fabrycznie zainstalowane na komputerze) Licencjobiorca ma prawo do zainstalowania i uruchomienia jednej kopii oprogramowania na jednym licencjonowanym komputerze, o ile Licencjobiorca przestrzega wszystkich postanowień niniejszej umowy. Licencja na oprogramowanie jest na stałe przypisana do jednego licencjonowanego komputera.
   • 2. Wersje inne niż PIPC. Licencjobiorca ma prawo do zainstalowania i uruchomienia jednej kopii oprogramowania na jednym licencjonowanym komputerze (pierwszy licencjonowany komputer), o ile przestrzega wszystkich postanowień niniejszej umowy. Pod warunkiem przestrzegania wszystkich postanowień niniejszej umowy Licencjobiorca ma prawo do zainstalowania i uruchomienia kolejnej kopii oprogramowania na drugim licencjonowanym komputerze w celu korzystania z niej przez głównego użytkownika pierwszego licencjonowanego komputera. Licencjobiorca może wykonać jedną kopię zapasową oprogramowania i korzystać z niej na zasadach opisanych poniżej. Licencjobiorca może przenieść oprogramowanie na inny komputer Licencjobiorcy. Licencjobiorca może także przenieść oprogramowanie (razem z licencją) na inny komputer, który należy do osoby innej niż Licencjobiorca, o ile a) Licencjobiorca jest pierwszym licencjonowanym użytkownikiem oprogramowania oraz b) nowy użytkownik zaakceptuje postanowienia niniejszej umowy. Aby dokonać takiego przeniesienia, Licencjobiorca musi przekazać bezpośrednio tej innej osobie oryginalny nośnik, Certyfikat Autentyczności, klucz produktu oraz dowód zakupu, a ponadto nie może zachować żadnych kopii oprogramowania. Na potrzeby przeniesienia oprogramowania Licencjobiorca może użyć dozwolonej przez Microsoft kopii zapasowej lub oryginalnego nośnika oprogramowania. W przypadku każdego przeniesienia oprogramowania na nowy komputer Licencjobiorca musi usunąć oprogramowanie z poprzedniego komputera. Licencjobiorca nie może przenieść oprogramowania tak, aby możliwe było współdzielenie licencji między komputerami.
 • 10. OPROGRAMOWANIE DLA WOJSKOWYCH
  • Aby uzyskać licencję na oprogramowanie w wersji „Dla wojskowych” (ang. Military Appreciation), Licencjobiorca musi mieć status „Uprawnionego Użytkownika Wojskowego”. Aby uzyskać status Uprawnionego Użytkownika Wojskowego w Stanach Zjednoczonych Licencjobiorca musi być klientem organizacji Armed Services Exchange zgodnie ze stosownymi przepisami federalnymi. Oprogramowanie w wersji „Dla wojskowych” nie może być wykorzystywane w ramach żadnej działalności komercyjnej, o charakterze non-profit lub generującej przychody.
 • 11. OPROGRAMOWANIE DLA KANADYJSKICH SIŁ ZBROJNYCH
  • Aby uzyskać licencję na oprogramowanie w wersji „Dla Kanadyjskich Sił Zbrojnych”, Licencjobiorca musi mieć status „Autoryzowanego Klienta Organizacji CANEX”. Aby mieć status Autoryzowanego Klienta Organizacji CANEX, Licencjobiorca musi być:
  • pozostającym w czynnej służbie członkiem Kanadyjskich Sił Zbrojnych lub jego współmałżonkiem lub współmałżonką;
  • członkiem Rezerwy Kanadyjskich Sił Zbrojnych;
  • emerytowanym członkiem Kanadyjskich Sił Zbrojnych lub pracownikiem cywilnym kanadyjskiego Ministerstwa Obrony Narodowej (ang. Department of National Defense, DND) pobierającym przyznaną przez to ministerstwo emeryturę;
  • stałym pełno- lub niepełnoetatowym pracownikiem niepublicznego funduszu Kanadyjskich Sił Zbrojnych (ang. Non-Public Fund; NPF) lub kanadyjskiego Ministerstwa Obrony Narodowej bądź współmałżonkiem lub współmałżonką takiego pracownika;
  • koncesjonariuszem (głównym) organizacji CANEX;
  • uprawnionym członkiem zagranicznego personelu wojskowego;
  • emerytowanym pracownikiem funduszu NPF pobierającym emeryturę z tego funduszu;
  • pełnoetatowym pracownikiem wykonawców świadczących usługi alternatywne (ang. Alternative Service Delivery);
  • wdową po członku Kanadyjskich Sił Zbrojnych pobierającą świadczenia w ramach ustawy o świadczeniach dla dzieci i rodzin (ang. Child Family Services Act), ustawie o świadczeniach dla członków sił zbrojnych (ang. Defence Services Pension Contribution Act), ustawie o świadczeniach (ang. Pension Act) lub ustawie o świadczeniach dla weteranów wojennych (ang. War Veterans Allowance Act).
  • członkiem organizacji Canadian Corps of Commissionaires mieszkającym lub zatrudnionym w bazie wojskowej; lub
  • członkiem Kanadyjskiej Królewskiej Policji Konnej.
  • Z oprogramowania w wersji „Dla Kanadyjskich Sił Zbrojnych” nie wolno korzystać w ramach żadnej działalności komercyjnej, o charakterze non-profit lub generującej przychody.
 • 12. OPROGRAMOWANIE UDOSTĘPNIANE W RAMACH PROGRAMU UŻYTKOWANIA W DOMU
  • Aby korzystać z oprogramowania w wersji „Program Użytkowania w Domu” (ang. Home Use Program), Licencjobiorca musi mieć status „Użytkownika w ramach Programu Użytkowania w Domu”. W tym celu Licencjobiorca musi być:
  • pracownikiem firmy lub instytucji, która zawarła z Microsoft umowę licencjonowania zbiorowego oraz wykupiła pakiet Software Assurance, a także
  • użytkownikiem licencjonowanej kopii oprogramowania lub produktu obejmującego oprogramowanie z wykupionym ważnym pakietem Software Assurance.
  • Z oprogramowania w wersji „Dla Kanadyjskich Sił Zbrojnych” nie wolno korzystać w ramach żadnej działalności komercyjnej, o charakterze non-profit lub generującej przychody.
 • 13. DODATKOWE WYMAGANIA LICENCYJNE ORAZ PRAWA DO UŻYWANIA
  • Programy osób trzecich. Oprogramowanie może zawierać programy osób trzecich, na które Licencjobiorca otrzymuje licencję w ramach niniejszej umowy od Microsoft, a nie od danej osoby trzeciej. Ewentualne uwagi dotyczące programów należących do osoby trzeciej są podawane Licencjobiorcy wyłącznie w celach informacyjnych.
  • Składniki czcionek. Po uruchomieniu oprogramowania Licencjobiorca może korzystać z jego czcionek do wyświetlania i drukowania zawartości. Licencjobiorca może tymczasowo pobierać czcionki na drukarkę lub inne urządzenie zewnętrzne w celu wydrukowania zawartości oraz osadzać czcionki w zawartości, uwzględniając ograniczenia dotyczące ich osadzania.
  • Elementy multimedialne. Microsoft udziela Licencjobiorcy licencji na kopiowanie, dystrybuowanie i wyświetlanie elementów multimedialnych (obrazów, obiektów clipart, animacji, dźwięków, muzyki, klipów wideo i szablonów oraz innych form treści) zawartych w oprogramowaniu w ramach projektów i dokumentów. Licencjobiorcy nie wolno: (i) udzielać licencji na kopie elementów multimedialnych, sprzedawać ani rozpowszechniać kopii elementów multimedialnych, oddzielnie, ani w ramach produktu, jeśli podstawową wartością takiego produktu są elementy multimedialne; (ii) udzielać swoim klientom praw do udzielania kolejnych licencji lub dalszego rozpowszechniania elementów multimedialnych; (iii) w celach komercyjnych udzielać licencji na elementy multimedialne ani rozpowszechniać elementów multimedialnych, które obejmują wizerunki rozpoznawalnych osób fizycznych, instytucji rządowych, logo, znaków towarowych lub godeł, ani korzystać z tych typów obrazów w sposób, który mógłby sugerować aprobatę produktu, podmiotu lub działalności Licencjobiorcy bądź powiązanie z nimi; ani (iv) tworzyć utworów obscenicznych lub obelżywych przy użyciu elementów multimedialnych. Inne elementy multimedialne dostępne za pośrednictwem funkcji oprogramowania w witrynie Office.com i w innych witrynach podlegają postanowieniom obowiązującym w tych witrynach.
  • Pakiety językowe i narzędzia sprawdzające. Jeżeli Licencjobiorca nabył pakiet językowy, pakiet języków interfejsu lub narzędzie sprawdzające oferujące obsługę dodatkowych wersji językowych oprogramowania, może korzystać z dodatkowych wersji językowych zawartych w takim pakiecie lub narzędziu. Pakiety językowe, pakiety języków interfejsu oraz narzędzia sprawdzające są integralną częścią oprogramowania i nie mogą być używane oddzielnie.
  • Okres próbny i przekształcenie. Część lub całość oprogramowania może być objęta licencją udzieloną na okres próbny. Prawa używania oprogramowania w wersji próbnej wygasają po upływie okresu próbnego. Możliwość korzystania z oprogramowania w wersji próbnej oraz długość okresu próbnego zostają określone w trakcie procesu aktywacji. Licencjobiorca może mieć możliwość przekształcenia swoich praw do wersji próbnej na prawa subskrypcyjne lub wieczyste. Opcje przekształcenia zostaną przedstawione Licencjobiorcy przed upływem okresu próbnego. Jeśli okres próbny upłynie bez dokonania przekształcenia, większość funkcji oprogramowania próbnego przestanie działać. OPROGRAMOWANIE W WERSJI PRÓBNEJ JEST LICENCJONOWANE W STANIE „TAKIM, W JAKIM JEST”, A WSZELKIE RYZYKO ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z OPROGRAMOWANIA PONOSI LICENCJOBIORCA. MICROSOFT NIE UDZIELA ŻADNYCH WYRAŹNYCH RĘKOJMI, GWARANCJI ANI ZAPEWNIEŃ DOTYCZĄCYCH OPROGRAMOWANIA. LICENCJOBIORCY MOGĄ NA MOCY PRAWA KRAJOWEGO PRZYSŁUGIWAĆ DODATKOWE PRAWA KONSUMENTA, NA KTÓRE UMOWA NINIEJSZA NIE MA WPŁYWU. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO KRAJOWE MICROSOFT NINIEJSZYM WYŁĄCZA SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU DOROZUMIANYCH RĘKOJMI CO DO WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ BRAKU NARUSZEŃ PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ..
  • Subskrypcja oprogramowania. W przypadku licencji udzielonej na oprogramowanie objęte subskrypcją prawa do korzystania z takiego oprogramowania wygasają po upływie okresu subskrypcji. Licencjobiorca może mieć możliwość przedłużenia okresu subskrypcji lub przekształcenia posiadanej licencji w licencję bezterminową. W przypadku przedłużenia okresu subskrypcji Licencjobiorca może nadal używać oprogramowania do czasu upływu takiego przedłużonego okresu. Aby uzyskać szczegółowe informacje o subskrypcji, należy zapoznać się z treścią wyświetlaną na ekranie podczas aktywacji oprogramowania lub innymi materiałami towarzyszącymi oprogramowaniu. Po wygaśnięciu subskrypcji większość funkcji oprogramowania przestanie działać.
 • 14. OGRANICZENIA EKSPORTOWE I OGRANICZENIA DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA PRZEZNACZONEGO DO UŻYTKU W OKREŚLONYM REGIONIE GEOGRAFICZNYM
  • Jeśli na opakowaniu nośnika z oprogramowaniem określony został region geograficzny, wówczas Licencjobiorca może dokonać aktywacji takiego oprogramowania tylko w regionie geograficznym wskazanym na tym opakowaniu. Licencjobiorca musi także przestrzegać wszelkich stosownych przepisów prawa międzynarodowego i krajowego w zakresie eksportu mających zastosowanie do oprogramowania, w tym ograniczeń dotyczących kraju przeznaczenia, użytkowników końcowych i zastosowania końcowego. Więcej informacji na temat ograniczeń dotyczących oprogramowania przeznaczonego do użytku w określonym regionie geograficznym i ograniczeń eksportowych można znaleźć na tej stronie oraz na stronie microsoft.com/exporting..
 • 15. POMOC TECHNICZNA I PROCEDURY ZWROTU PIENIĘDZY
  • Microsoft obejmuje właściwie licencjonowane oprogramowanie ograniczonymi usługami pomocy technicznej zgodnie z opisem znajdującym się na stronie support.microsoft.com/common/international.aspx..
  • Jeśli Licencjobiorca ubiega się o zwrot pieniędzy i nie może go uzyskać w miejscu, w którym nabył oprogramowanie, wówczas powinien skontaktować się z Microsoft w celu uzyskania szczegółowych informacji o zasadach obowiązujących w tym zakresie w Microsoft. Więcej informacji można uzyskać na stronie microsoft.com/worldwide.W Ameryce Północnej należy zatelefonować pod numer (800) MICROSOFT lub odwiedzić stronę microsoft.com/info/nareturns.htm..
 • 16. CAŁOŚĆ UMOWY
  • Niniejsza umowa (łącznie z postanowieniami towarzyszącymi uzupełnieniom oprogramowania, aktualizacjom i usługom Microsoft używanym przez Licencjobiorcę) oraz postanowienia, do których prowadzą zawarte w niej łącza internetowe, stanowi całość umowy dotyczącej oprogramowania oraz wszelkich uzupełnień, aktualizacji i usług (o ile Microsoft nie dołączy do tych uzupełnień, aktualizacji lub usług innych postanowień). Aby zapoznać się z niniejszą umową po uruchomieniu oprogramowania, należy kliknąć łącze Postanowienia Licencyjne Dotyczące Oprogramowania Microsoft na ekranie pomocy oprogramowania lub przejść do strony microsoft.com/about/legal/en/us/intellectualproperty/useterms/default.aspx.. Postanowienia można też wyświetlić, korzystając z dowolnego łącza zawartego w niniejszym dokumencie. W tym celu należy wpisać odpowiedni adres URL na pasku adresu przeglądarki. Licencjobiorca zgadza się zapoznać z tymi postanowieniami. W przypadku każdej usługi, której używanie podlega postanowieniom niniejszej umowy oraz postanowieniom, do których prowadzą łącza zawarte w niniejszej umowie, Licencjobiorca zapozna się z postanowieniami dotyczącymi tej usługi przed rozpoczęciem korzystania z niej. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z usługi oznacza akceptację niniejszej umowy oraz postanowień, do których prowadzą łącza w niej zawarte. Niniejsza umowa zawiera również łącza informacyjne. Poniżej wymieniono łącza do postanowień wiążących Licencjobiorcę i Microsoft:

OGRANICZONA GWARANCJA DETALICZNA

Czy Microsoft oferuje OGRANICZONĄ GWARANCJĘ na oprogramowanie? Tak, z wyjątkiem wersji próbnej oprogramowania, która jest licencjonowana w stanie „takim, w jakim jest”, bez żadnych wyraźnych rękojmi, gwarancji ani zapewnień. Microsoft gwarantuje, że oprogramowanie objęte właściwą licencją będzie zasadniczo działać zgodnie z opisem znajdującym się we wszelkich materiałach Microsoft towarzyszących oprogramowaniu. Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje problemów spowodowanych działaniami (lub zaniechaniami) Licencjobiorcy, nieprzestrzeganiem przez Licencjobiorcę instrukcji lub zdarzeniami powstałymi z przyczyn niezależnych od Microsoft. Niniejsza ograniczona gwarancja obowiązuje przez okres jednego roku od daty nabycia kopii oprogramowania przez pierwszego użytkownika. Wszelkie uzupełnienia, aktualizacje lub oprogramowanie zastępcze, które Licencjobiorca może otrzymać od Microsoft w okresie tego roku, są również objęte tą gwarancją, ale tylko przez okres pozostały do końca wspomnianego jednego roku lub przez okres 30 dni, w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy. Przekazanie oprogramowania nie wydłuża okresu obowiązywania ograniczonej gwarancji. Microsoft nie udziela żadnych innych wyraźnych rękojmi, gwarancji ani zapewnień dotyczących oprogramowania. MICROSOFT WYŁĄCZA SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU DOROZUMIANYCH RĘKOJMI, W TYM RĘKOJMI CO DO WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ BRAKU NARUSZEŃ PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. JEŚLI PRAWO KRAJOWE WŁAŚCIWE DLA LICENCJOBIORCY NIE ZEZWALA MICROSOFT NA WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU DOROZUMIANYCH RĘKOJMI, WÓWCZAS WSZELKIE DOROZUMIANE RĘKOJMIE, GWARANCJE LUB ZAPEWNIENIA OBOWIĄZUJĄ WYŁĄCZNIE W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI I SĄ OGRANICZONE W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ TO PRAWO KRAJOWE. JEŚLI MIMO POSTANOWIEŃ ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE WŁAŚCIWE DLA LICENCJOBIORCY PRAWO KRAJOWE WYMAGA DŁUŻSZEGO OKRESU OBOWIĄZYWANIA OGRANICZONEJ GWARANCJI, WÓWCZAS OBOWIĄZUJE TEN DŁUŻSZY OKRES, LICENCJOBIORCA MA JEDNAK MOŻLIWOŚĆ DOCHODZENIA ROSZCZEŃ TYLKO W ZAKRESIE OKREŚLONYM W NINIEJSZEJ UMOWIE.. W sekcji pod koniec niniejszej umowy wyjaśniono sposób zgłaszania przez Licencjobiorcę roszczeń z tytułu ograniczonej gwarancji.
Postanowienie dotyczące wyłącznie Licencjobiorców w Australii: Towary Microsoft są dostarczane z gwarancjami, które nie podlegają wyłączeniu na mocy australijskiej ustawy o ochronie konsumentów. Licencjobiorca ma prawo do wymiany towarów lub zwrotu kosztów w przypadku poważnej awarii oraz odszkodowania z tytułu wszelkich innych strat lub szkód, które są odpowiednio możliwe do przewidzenia. Licencjobiorca ma również prawo do skorzystania z naprawy lub wymiany towarów, jeżeli jakość towarów nie jest akceptowalna, a awaria nie jest równoznaczna z poważną awarią.
Co się stanie, jeśli Microsoft naruszy warunki udzielonej ograniczonej gwarancji? Jeśli Microsoft naruszy warunki udzielonej ograniczonej gwarancji, jedynym uprawnieniem Licencjobiorcy będzie żądanie naprawy albo wymiany oprogramowania. Zamiast dokonania naprawy albo wymiany oprogramowania Microsoft może zwrócić Licencjobiorcy kwotę zapłaconą przez Licencjobiorcę za oprogramowanie. Przed uzyskaniem zwrotu pieniędzy Licencjobiorca musi odinstalować oprogramowanie i zwrócić je Microsoft wraz z dowodem zakupu.
Co się stanie, jeśli Microsoft naruszy dowolne postanowienie niniejszej umowy? JEŚLI LICENCJOBIORCA MA PODSTAWĘ PRAWNĄ DO DOCHODZENIA ODSZKODOWANIA OD MICROSOFT, MOŻE DOCHODZIĆ ODSZKODOWANIA WYŁĄCZNIE Z TYTUŁU SZKÓD BEZPOŚREDNICH I DO WYSOKOŚCI KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ LICENCJOBIORCĘ ZA OPROGRAMOWANIE. LICENCJOBIORCA NIE MOŻE DOCHODZIĆ ODSZKODOWANIA Z TYTUŁU INNYCH SZKÓD, W TYM SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z UTRATY ZYSKÓW, SZKÓD WTÓRNYCH, SZKÓD SZCZEGÓLNYCH, SZKÓD POŚREDNICH ANI SZKÓD UBOCZNYCH. Określone w niniejszej umowie wyłączenia i ograniczenia dotyczące odszkodowań mają zastosowanie także w przypadku, gdy naprawa, wymiana lub zwrot kosztów oprogramowania nie rekompensuje w pełni strat poniesionych przez Licencjobiorcę lub gdy Microsoft wiedział lub powinien był wiedzieć o możliwości powstania takich szkód. PRZEPISY PRAWA OBOWIĄZUJĄCE W NIEKTÓRYCH STANACH LUB KRAJACH NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE ANI OGRANICZENIE ODSZKODOWAŃ ZA SZKODY UBOCZNE, WTÓRNE I INNE, ZATEM TE OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA MOGĄ NIE DOTYCZYĆ LICENCJOBIORCY. JEŚLI WŁAŚCIWE DLA LICENCJOBIORCY PRAWO KRAJOWE ZEZWALA NA DOCHODZENIE INNEGO RODZAJU ODSZKODOWAŃ OD MICROSOFT, NAWET W PRZYPADKU, KIEDY MICROSOFT NA TO NIE ZEZWALA, LICENCJOBIORCA NIE MOŻE UZYSKAĆ ODSZKODOWANIA O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ WYSOKOŚĆ KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ LICENCJOBIORCĘ ZA OPROGRAMOWANIE..

PROCEDURY GWARANCYJNE

Uzyskanie dostępu do usług objętych ograniczoną gwarancją wymaga okazania dowodu zakupu oprogramowania.
 • 1. Stany Zjednoczone i Kanada. W celu uzyskania usług gwarancyjnych lub informacji na temat sposobu uzyskania zwrotu pieniędzy za oprogramowanie nabyte w Stanach Zjednoczonych lub Kanadzie należy skontaktować się z Microsoft telefonicznie pod numerem (800) MICROSOFT; listownie pod adresem Microsoft Customer Service and Support, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA; lub za pośrednictwem strony microsoft.com/info/nareturns.htm..
 • 2. Europa, Bliski Wschód i Afryka. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w Europie, na Bliskim Wschodzie lub w Afryce, niniejsza ograniczona gwarancja jest udzielana przez Microsoft Ireland Operations Limited.W celu zgłoszenia roszczenia na podstawie ograniczonej gwarancji należy skontaktować się z Microsoft Ireland Operations Limited, Customer Care Centre, Atrium Building Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland, lub podmiotem stowarzyszonym Microsoft właściwym dla kraju Licencjobiorcy (dodatkowe informacje znajdują się na stronie microsoft.com/worldwide.).
 • 3. Australia. W celu zgłoszenia roszczenia dotyczącego oprogramowania kupionego w Australii należy zadzwonić pod numer 13 20 58; lub napisać na adres Microsoft Pty Ltd, 1 Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia.
 • 4. Inne kraje. W przypadku nabycia oprogramowania w innym kraju Licencjobiorca powinien skontaktować się z podmiotem stowarzyszonym Microsoft właściwym dla swojego kraju (dodatkowe informacje znajdują się na stronie microsoft.com/worldwide.).

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE LICENCJI OEM

Dziękujemy za wybranie komputera z preinstalowanym pakietem Microsoft Office 2013. Niniejszy dokument to umowa licencyjna między Licencjobiorcą a producentem komputera lub osobą LUB firmą instalującą oprogramowanie, rozpowszechniającymi pakiet Microsoft Office 2013 razem z komputerem. Umowa ta opisuje prawa Licencjobiorcy w zakresie korzystania z pakietu Office 2013. Ze względów redakcyjnych umowa została podzielona na dwie części. W pierwszej części przedstawiono postanowienia wstępne; natomiast część druga zawiera bardziej szczegółowe Postanowienia Dodatkowe oraz Ograniczoną Gwarancję. Należy zapoznać się z całością umowy, która obejmuje również postanowienia, do których prowadzą łącza w poniższym tekście. Aby wyświetlić wspomniane postanowienia, należy wkleić łącze przekierowania w oknie przeglądarki internetowej. W CZĘŚCI ZATYTUŁOWANEJ POSTANOWIENIA DODATKOWE ZNAJDUJE SIĘ WIĄŻĄCA KLAUZULA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA POLUBOWNEGO ORAZ POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZRZECZENIA SIĘ WYKONANIA PRAWA DO WYTOCZENIA POZWU ZBIOROWEGO DRUGIEJ STRONIE UMOWY. LICENCJOBIORCA MIESZKAJĄCY W STANACH ZJEDNOCZONYCH POWINIEN UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TYMI POSTANOWIENIAMI, PONIEWAŻ DOTYCZĄ JEGO PRAW W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA SPORÓW Z PRODUCENTEM KOMPUTERA, OSOBĄ LUB FIRMĄ INSTALUJĄCĄ OPROGRAMOWANIE LUB MICROSOFT.
JEŚLI LICENCJOBIORCA ZAAKCEPTOWAŁ NINIEJSZĄ UMOWĘ LUB KORZYSTA Z OPROGRAMOWANIA, WYRAŻA WÓWCZAS ZGODĘ NA PRZESTRZEGANIE WSZYSTKICH ZAWARTYCH W NIEJ POSTANOWIEŃ ORAZ PRZESYŁANIE OKREŚLONYCH DANYCH PODCZAS AKTYWACJI OPROGRAMOWANIA I W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z JEGO INTERNETOWYCH FUNKCJI. JEŚLI LICENCJOBIORCA NIE ZAAKCEPTOWAŁ NINIEJSZEJ UMOWY, NIE MOŻE KORZYSTAĆ Z OPROGRAMOWANIA ANI OKREŚLONYCH FUNKCJI. W takim przypadku należy skontaktować się z producentem komputera lub osobą bądź firmą instalującą oprogramowanie w celu uzyskania informacji o zasadach zwrotu zapłaconej kwoty lub innej formie rekompensaty. Licencjobiorca musi przestrzegać tych zasad, co może wymagać od niego zwrócenia oprogramowania z całym komputerem, w którym oprogramowanie zostało zainstalowane, w celu uzyskania zwrotu zapłaconej kwoty lub innej formy rekompensaty.
W jaki sposób Licencjobiorca może korzystać z oprogramowania? Oprogramowanie jest licencjonowane, a nie sprzedawane. Na mocy niniejszej umowy Microsoft udziela Licencjobiorcy prawa do uruchomienia wyłącznie na komputerze, z którym Licencjobiorca uzyskał oprogramowanie (licencjonowany komputer), jednej kopii oprogramowania w celu korzystania z niej przez jedną osobę jednocześnie, o ile Licencjobiorca przestrzega wszystkich postanowień niniejszej umowy. Licencja na oprogramowanie jest na stałe przypisana do jednego licencjonowanego komputera. Aby zapoznać się z warunkami licencji obowiązującymi w poszczególnych krajach lub dotyczącymi wersji oprogramowania z ograniczeniami praw (ang. Limited Rights Versions) bądź edycji specjalnych oprogramowania (ang. Special Editions), należy zaznajomić się z „Postanowieniami Dodatkowymi”. Składniki oprogramowania są licencjonowane jako jeden produkt. Licencjobiorca nie może rozdzielać ani dokonywać wirtualizacji składników i instalować ich na różnych komputerach. Oprogramowanie może obejmować więcej niż jedną wersję (np. 32-bitową i 64-bitową), ale Licencjobiorca nie może zainstalować i używać więcej niż jednej wersji naraz. Oprócz dozwolonego zastosowania opisanego poniżej w punkcie „Dostęp zdalny” niniejsza licencja umożliwia bezpośrednie używanie oprogramowania jedynie poprzez mechanizmy wejściowe licencjonowanego komputera, takie jak klawiatura, mysz lub ekran dotykowy. Nie zezwala ona na instalację oprogramowania na serwerze lub korzystanie z niego poprzez inne komputery lub urządzenia podłączone do serwera za pomocą sieci wewnętrznej lub zewnętrznej. Licencja na oprogramowanie nie zezwala też na świadczenie komercyjnych usług hostingowych. Więcej informacji na temat możliwości korzystania z oprogramowania przez wielu użytkowników i wirtualizacji można znaleźć w „Postanowieniach Dodatkowych”.
W jaki sposób Licencjobiorca może uzyskać kopię zapasową? Licencjobiorca może zamówić lub pobrać zapasową kopię oprogramowania za pośrednictwem strony microsoft.com/office/backup.. Licencjobiorcy nie wolno rozpowszechniać zapasowej kopii oprogramowania. Licencjobiorca może skorzystać z kopii zapasowej wyłącznie w celu ponownego zainstalowania oprogramowania na licencjonowanym komputerze.
Czy Licencjobiorca może przenieść oprogramowanie na inny komputer lub przypisać je do innego użytkownika? Licencjobiorca nie może przenieść oprogramowania na inny komputer ani przypisać go do innego użytkownika. Licencjobiorca może przekazać oprogramowanie bezpośrednio osobie trzeciej wyłącznie w postaci oprogramowania zainstalowanego na licencjonowanym komputerze, wraz z etykietą Certyfikatu Autentyczności oraz niniejszą umową. Przed otrzymaniem oprogramowania osoba ta musi wyrazić zgodę na to, że postanowienia niniejszej umowy mają zastosowanie w przypadku przekazywania oprogramowania i korzystania z niego. Licencjobiorca nie może zachować żadnych kopii oprogramowania.
Jakie są zasady aktywacji przez Internet? Dokonanie aktywacji oprogramowania zainstalowanego na komputerze albo urządzeniu oznacza przypisanie oprogramowania do tego komputera albo urządzenia. Podczas aktywacji oprogramowanie automatycznie nawiązuje połączenie z serwerem Microsoft lub podmiotem stowarzyszonym Microsoft w celu potwierdzenia powiązania licencji z licencjonowanym komputerem. Proces ten, zwany „aktywacją”, ma służyć wykryciu nieautoryzowanych zmian funkcji związanych z licencjonowaniem lub aktywowaniem oprogramowania oraz zapobiegać korzystaniu z oprogramowania bez licencji, procesu tego nie można zatem obejść ani pominąć. Ponadto nie wolno korzystać z oprogramowania po dozwolonym terminie aktywacji.. Jeżeli klucz produktu nie został wprowadzony w dozwolonym terminie aktywacji, większość funkcji oprogramowania przestanie działać.
Czy za pośrednictwem oprogramowania gromadzone są dane osobowe Licencjobiorcy? Podczas korzystania przez Licencjobiorcę z Internetu niektóre funkcje oprogramowania mogą nawiązać połączenie z systemami komputerowymi Microsoft lub dostawców usług w celu wysłania lub odebrania określonych danych. Licencjobiorca nie zawsze otrzyma osobne powiadomienie o nawiązaniu takiego połączenia. Jeśli Licencjobiorca korzysta z tych funkcji, wyraża wówczas zgodę na wysyłanie lub odbieranie tych danych. Wiele z tych funkcji można wyłączyć. Z wielu z tych funkcji można nie korzystać.
Jak Microsoft korzysta z informacji o Licencjobiorcy? Na podstawie informacji zebranych za pomocą funkcji oprogramowania Microsoft uaktualnia lub poprawia oprogramowanie lub udoskonala inne swoje produkty i usługi. W określonych okolicznościach Microsoft może także udostępniać te informacje innym osobom. Na przykład Microsoft udostępnia raporty o błędach określonym producentom sprzętu lub oprogramowania, aby mogli na tej podstawie ulepszyć współdziałanie swoich produktów z produktami Microsoft. Licencjobiorca wyraża zgodę na korzystanie przez Microsoft ze wspomnianych informacji oraz ujawnianie ich zgodnie z Oświadczeniem o Ochronie Prywatności..
Czego dotyczy niniejsza umowa? Niniejsza umowa (w tym wszelkie towarzyszące oprogramowaniu postanowienia licencyjne w postaci drukowanej) dotyczy oprogramowania, ewentualnych przekazanych Licencjobiorcy nośników oprogramowania oraz wszelkich dotyczących oprogramowania aktualizacji, dodatków i usług Microsoft, o ile nie zostały one objęte osobnymi postanowieniami.
Jakich działań Licencjobiorca nie może podejmować w związku z oprogramowaniem? Tak. Ponieważ oprogramowanie jest licencjonowane, a nie sprzedawane, producent komputera, osoba lub firma instalująca oprogramowanie oraz Microsoft zastrzegają sobie wszelkie prawa (w tym prawa wynikające z ustaw o ochronie własności intelektualnej) nieudzielone w sposób wyraźny na mocy niniejszej umowy. W szczególności niniejsza licencja nie przyznaje Licencjobiorcy prawa i nie zezwala na: publikowanie, kopiowanie (z wyłączeniem kopii zapasowej dozwolonej na mocy niniejszej umowy), wypożyczanie, wynajmowanie lub wydzierżawianie oprogramowania, jego przenoszenie (poza dozwolonymi przypadkami opisanymi w niniejszej umowie), podejmowanie prób obejścia technicznych zabezpieczeń oprogramowania, odtwarzanie, dekompilowanie lub dezasemblowanie oprogramowania, chyba że mimo braku takiego zezwolenia ze strony Microsoft, jest to dozwolone na mocy przepisów prawa obowiązującego w miejscu zamieszkania Licencjobiorcy. Licencjobiorca może wówczas działać tylko w ramach tych przepisów. Korzystanie przez Licencjobiorcę z funkcji internetowych nie może utrudniać dostępu do tych funkcji innym osobom ani mieć na celu uzyskania dostępu do jakichkolwiek usług, danych, kont lub sieci bez odpowiednich uprawnień.
Jakie są zasady uaktualniania lub konwersji oprogramowania? Jeżeli oprogramowanie objęte niniejszą umową stanowi uaktualnienie lub konwersję oprogramowania nabytego uprzednio przez Licencjobiorcę wraz z licencjonowanym komputerem, wówczas takie uaktualnienie lub konwersja zastępuje oryginalne oprogramowanie, do którego zastosowano procedurę uaktualnienia lub konwersji. Po dokonaniu uaktualnienia Licencjobiorca nie zachowuje żadnych praw do oryginalnego oprogramowania i nie wolno mu tego oprogramowania dalej używać ani w żaden sposób go przenieść. Niniejsza umowa określa prawa Licencjobiorcy do korzystania ze wspomnianego uaktualnienia oraz zastępuje umowę dotyczącą oprogramowania podlegającego uaktualnieniu.

POSTANOWIENIA DODATKOWE

 • 1. PRAWA LICENCYJNE I MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA PRZEZ WIELU UŻYTKOWNIKÓW
  • 1. Komputer. W rozumieniu niniejszej umowy termin „komputer” oznacza (fizyczny lub wirtualny) system sprzętowy wyposażony w urządzenie magazynowania danych służące do uruchamiania oprogramowania. Poszczególne partycje sprzętowe lub dyski typu blade są uznawane za komputery.
  • 2. Wiele połączeń lub połączenia grupowane. Licencjobiorcy nie wolno wykorzystywać sprzętu ani oprogramowania do obsługi wielu połączeń lub grupowania połączeń ani zezwalać wielu użytkownikom lub wielu komputerom bądź urządzeniom na dostęp do oprogramowania lub korzystanie z niego w sposób pośredni poprzez licencjonowany komputer.
  • 3. Korzystanie z oprogramowania w środowisku zwirtualizowanym. Jeśli Licencjobiorca korzysta z oprogramowania do wirtualizacji, w tym oprogramowania Client Hyper-V, w celu utworzenia co najmniej jednego komputera wirtualnego na jednym systemie sprzętowym, w rozumieniu niniejszej umowy każdy komputer wirtualny i fizyczny jest uznawany za oddzielny komputer. Niniejsza licencja zezwala Licencjobiorcy na używanie tylko jednej kopii oprogramowania na jednym komputerze, niezależnie od tego, czy jest to komputer fizyczny, czy wirtualny. Jeśli Licencjobiorca chce korzystać z oprogramowania na więcej niż jednym komputerze, musi uzyskać oddzielne kopie oprogramowania z oddzielnymi licencjami na każdą z tych kopii. Ochrona treści realizowana za pomocą technologii zarządzania prawami dostępu do treści cyfrowych lub innej technologii pełnego szyfrowania twardego dysku może być mniej bezpieczna w środowisku zwirtualizowanym.
  • 4. Dostęp zdalny: Użytkownik najczęściej korzystający z licencjonowanego komputera jest „głównym użytkownikiem". Główny użytkownik może uzyskiwać dostęp zdalny do oprogramowania zainstalowanego na licencjonowanym urządzeniu z dowolnego innego urządzenia, a także korzystać zdalnie z tego oprogramowania, o ile oprogramowanie zainstalowane na licencjonowanym urządzeniu nie jest używane w tym samym czasie w sposób inny niż zdalny przez innego użytkownika. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy Licencjobiorca zezwala innym osobom na jednoczesny dostęp do oprogramowania w celu uzyskania pomocy technicznej.
 • 2. WIĄŻĄCE POSTĘPOWANIE POLUBOWNE I ZRZECZENIE SIĘ WYKONANIA PRAWA DO WYTOCZENIA POZWU ZBIOROWEGO DRUGIEJ STRONIE UMOWY
  • 1. Zastosowanie. Niniejsza Sekcja B dotyczy wszelkich sporów POZA SPORAMI DOTYCZĄCYMI EGZEKWOWANIA LUB WAŻNOŚCI PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ LICENCJOBIORCY, PRODUCENTA KOMPUTERA, OSOBY LUB FIRMY INSTALUJĄCEJ OPROGRAMOWANIE LUB LICENCJODAWCÓW MICROSOFT. Termin „spór” oznacza wszelkie spory, sprawy sądowe lub inne kontrowersje między Licencjobiorcą a producentem komputera lub osobą bądź firmą instalującą oprogramowanie albo między Licencjobiorcą a Microsoft w kwestii oprogramowania (w tym jego ceny) lub niniejszej umowy wynikające z umowy, rękojmi, gwarancji, czynu niedozwolonego, ustawy, rozporządzenia, zarządzenia lub innej podstawy prawnej. Termin „spór” uzyskuje najszersze możliwe znaczenie dozwolone na mocy prawa właściwego.
  • 2. Powiadomienie o sporze. W razie zaistnienia sporu Licencjobiorca lub producent komputera lub osoba bądź firma instalująca oprogramowanie musi przekazać drugiej stronie Powiadomienie o Sporze, czyli pisemne oświadczenie zawierające imię i nazwisko, adres oraz informacje kontaktowe strony powiadamiającej, podstawę sporu oraz opis świadczenia, o które wniesiono. Powiadomienie o Sporze Licencjobiorca przesyła za pośrednictwem U.S. Mail (poczta publiczna w Stanach Zjednoczonych) do osoby lub firmy instalującej oprogramowanie bądź DZIAŁU PRAWNEGO PRODUCENTA. Powiadomienie o Sporze producent komputera lub osoba bądź firma instalująca oprogramowanie wyśle do Licencjobiorcy za pośrednictwem U.S. Mail na posiadany adres Licencjobiorcy albo (w przypadku gdy nie ma informacji o adresie zamieszkania Licencjobiorcy) na adres e-mail Licencjobiorcy. Licencjobiorca i producent komputera lub osoba bądź firma instalująca oprogramowanie podejmą próbę rozwiązania sporu w drodze nieformalnych negocjacji w ciągu 60 dni od daty wysłania Powiadomienia o Sporze. Po upływie 60 dni Licencjobiorca lub producent komputera lub osoba bądź firma instalująca oprogramowanie mogą wszcząć postępowanie polubowne.
  • 3. Sąd właściwy ds. drobnych roszczeń cywilnych. Licencjobiorca może również toczyć spór przed sądem właściwym ds. drobnych roszczeń cywilnych w hrabstwie zamieszkania Licencjobiorcy lub w hrabstwie właściwym dla siedziby producenta komputera lub osoby bądź firmy instalującej oprogramowanie, o ile spór może być przez taki sąd rozstrzygany. Licencjobiorca może toczyć spór przed sądem właściwym ds. drobnych roszczeń cywilnych niezależnie od tego, czy wcześniej był stroną nieformalnych negocjacji mających na celu rozwiązanie sporu.
  • 4. W RAMACH WIĄŻĄCEGO POSTĘPOWANIA POLUBOWNEGO.JEŚLI LICENCJOBIORCA I PRODUCENT KOMPUTERA LUB OSOBA BĄDŹ FIRMA INSTALUJĄCA OPROGRAMOWANIE LUB MICROSOFT NIE ROZWIĄŻĄ SPORU W DRODZE NIEFORMALNYCH NEGOCJACJI LUB PRZED SĄDEM WŁAŚCIWYM DS. DROBNYCH ROSZCZEŃ CYWILNYCH, WSZELKIE INNE PRÓBY ROZWIĄZANIA SPORU BĘDĄ PODEJMOWANE WYŁĄCZNIE W RAMACH WIĄŻĄCEGO POSTĘPOWANIA POLUBOWNEGO. LICENCJOBIORCA ZRZEKA SIĘ PRAWA DO WSZCZYNANIA WSZELKICH SPORÓW (LUB UCZESTNICTWA W SPORACH JAKO STRONA LUB CZŁONEK GRUPY WYTACZAJĄCEJ POZEW ZBIOROWY) PRZED SĄDEM Z UDZIAŁEM ALBO BEZ UDZIAŁU ŁAWY PRZYSIĘGŁYCH.. Wszelkie spory będą natomiast rozstrzygane przed neutralnym sądem polubownym, którego decyzja będzie prawomocna, chyba że będzie mieć zastosowanie ograniczona instytucja apelacji zgodnie z federalną ustawą o arbitrażu (ang. Federal Arbitration Act). Wyrok sądu polubownego może być egzekwowany przez dowolny sąd właściwy dla stron.
  • 5. ZRZECZENIE SIĘ WYKONANIA PRAWA DO WYTOCZENIA POZWU ZBIOROWEGO.POSTĘPOWANIE MAJĄCE NA CELU ROZSTRZYGNIĘCIE SPORU PRZED DOWOLNYM FORUM BĘDZIE PROWADZONE WYŁĄCZNIE W TRYBIE INDYWIDUALNYM. LICENCJOBIORCA, PRODUCENT KOMPUTERA, OSOBA BĄDŹ FIRMA INSTALUJĄCA OPROGRAMOWANIE I MICROSOFT NIE BĘDĄ DĄŻYĆ DO ROZPATRZENIA SPORU W RAMACH POZWU ZBIOROWEGO, POZWU NA MOCY USTAWY UPRAWNIAJĄCEJ OBYWATELI DO WYSTĘPOWANIA W ROLI „PRYWATNEGO PROKURATORA GENERALNEGO” (ANG. PRIVATE ATTORNEY GENERAL ACTION) LUB INNEGO POSTĘPOWANIA, W KTÓRYM DOWOLNA ZE STRON WYSTĘPUJE LUB ZAMIERZA WYSTĄPIĆ W CHARAKTERZE PRZEDSTAWICIELA. POSTĘPOWANIE POLUBOWNE ANI INNE POSTĘPOWANIE NIE BĘDZIE POWIĄZANE Z INNYMI POSTĘPOWANIAMI BEZ UPRZEDNIEGO UZYSKANIA PISEMNEJ ZGODY WSZYSTKICH STRON NA UCZESTNICZENIE WE WSZYSTKICH TAKICH POSTĘPOWANIACH.
  • 6. Postępowanie polubowne. Postępowanie polubowne będzie prowadzone przez American Arbitration Association („AAA”) na podstawie stosowanych przez AAA reguł arbitrażu handlowego (ang. Commercial Arbitration Rules). Jeśli Licencjobiorca jest osobą fizyczną korzystającą z oprogramowania do użytku własnego lub w ramach gospodarstwa domowego lub jeśli wartość sporu nie przekracza kwoty 75 tys. USD (bez względu na sposób używania oprogramowania lub formę prawną Licencjobiorcy) będą miały także zastosowanie dodatkowe procedury w sprawach sporów dotyczących konsumentów (ang. Supplementary Procedures for Consumer-Related Disputes). Aby wszcząć postępowanie polubowne, należy przesłać do AAA formularz wniosku o wszczęcie postępowania polubownego zgodnie z regułami arbitrażu handlowego (ang. Commercial Arbitration Rules Demand for Arbitration form). Zgodnie z regułami AAA Licencjobiorca może wnioskować o posiedzenia odbywające się w trybie telefonicznym lub w obecności osób zainteresowanych. W przypadku sporów, których wartość nie przekracza kwoty 10 tys. USD, posiedzenia będą odbywały się wyłącznie w formie telefonicznej, o ile arbiter nie zdecyduje inaczej w oparciu o zasadne przesłanki. Więcej informacji na temat aktywacji można znaleźć na stronie adr.org lub pod numerem telefonu 1-800-778-7879. Licencjobiorca wyraża zgodę na wszczęcie postępowania polubownego wyłącznie w hrabstwie, w którym Licencjobiorca zamieszkuje, lub w hrabstwie właściwym dla siedziby producenta komputera lub osoby bądź firmy instalującej oprogramowanie. Producent komputera lub osoba bądź firma instalująca oprogramowanie wyraża zgodę na wszczęcie postępowania polubownego wyłącznie w hrabstwie, w którym Licencjobiorca zamieszkuje. Arbiter ma takie same uprawnienia jak sąd do przyznania odszkodowania. Orzeczone przez arbitra zabezpieczenie roszczeń oraz wydane orzeczenia deklaratoryjne mogą się odnosić wyłącznie do indywidualnych osób oraz w zakresie wymaganym do zaspokojenia poszczególnych roszczeń.
  • 7. Opłaty związane z postępowaniem polubownym oraz instrumenty motywacyjne.
   • Postępowanie polubowne będzie prowadzone przez American Arbitration Association („AAA”) na podstawie stosowanych przez AAA reguł arbitrażu handlowego (ang. Commercial Arbitration Rules). Jeśli Licencjobiorca jest osobą fizyczną korzystającą z oprogramowania do użytku własnego lub w ramach gospodarstwa domowego lub jeśli wartość sporu nie przekracza kwoty 75 tys. USD (bez względu na sposób używania oprogramowania lub formę prawną Licencjobiorcy) będą miały także zastosowanie dodatkowe procedury w sprawach sporów dotyczących konsumentów (ang. Supplementary Procedures for Consumer-Related Disputes). Aby wszcząć postępowanie polubowne, należy przesłać do AAA formularz wniosku o wszczęcie postępowania polubownego zgodnie z regułami arbitrażu handlowego (ang. Commercial Arbitration Rules Demand for Arbitration form). Zgodnie z regułami AAA Licencjobiorca może wnioskować o posiedzenia odbywające się w trybie telefonicznym lub w obecności osób zainteresowanych. W przypadku sporów, których wartość nie przekracza kwoty 10 tys. USD, posiedzenia będą odbywały się wyłącznie w formie telefonicznej, o ile arbiter nie zdecyduje inaczej w oparciu o zasadne przesłanki. Więcej informacji na temat aktywacji można znaleźć na stronie adr.org lub pod numerem telefonu 1-800-778-7879. Licencjobiorca wyraża zgodę na wszczęcie postępowania polubownego wyłącznie w hrabstwie, w którym Licencjobiorca zamieszkuje, lub w hrabstwie właściwym dla siedziby producenta komputera lub osoby bądź firmy instalującej oprogramowanie. Producent komputera lub osoba bądź firma instalująca oprogramowanie wyraża zgodę na wszczęcie postępowania polubownego wyłącznie w hrabstwie, w którym Licencjobiorca zamieszkuje. Arbiter ma takie same uprawnienia jak sąd do przyznania odszkodowania. Orzeczone przez arbitra zabezpieczenie roszczeń oraz wydane orzeczenia deklaratoryjne mogą się odnosić wyłącznie do indywidualnych osób oraz w zakresie wymaganym do zaspokojenia poszczególnych roszczeń.
    • 1. Spory, których wartość nie przekracza kwoty 75 tys. USD. Producent komputera lub osoba bądź firma instalująca oprogramowanie niezwłocznie zwróci Licencjobiorcy koszty złożenia pozwu oraz uiści opłaty wymagane przez AAA oraz honoraria i koszty arbitrów. Jeśli Licencjobiorca odrzuci ostatni projekt ugody, jaki został sporządzony na piśmie przez producenta komputera lub osobę bądź firmę instalującą oprogramowanie przed wyznaczeniem arbitra („ostatni pisemny projekt ugody”), a spór przejdzie w całości do rozpoznania przez arbitra („orzeczenie”) i arbiter wyda orzeczenie na rzecz Licencjobiorcy o wartości wykraczającej poza ramy zakładane w ostatnim pisemnym projekcie ugody, wówczas producent komputera lub osoba bądź firma instalująca oprogramowanie przekaże Licencjobiorcy do wykorzystania trzy instrumenty motywacyjne: (1) zapłaci większą z następujących kwot: kwotę wynikającą z orzeczenia albo 1 tys. USD; (2) zapłaci dwukrotność zasadnego honorarium prawnika Licencjobiorcy (jeśli ma to zastosowanie); oraz (3) zwróci wszelkie koszty (w tym koszty powołania biegłych) zasadnie poniesione przez prawnika Licencjobiorcy w związku z przygotowaniem i prowadzeniem postępowania przed sądem polubownym. Arbiter określi wysokość poszczególnych kwot.
    • 2. Spory, których wartość przekracza kwotę 75 tys. USD. Koszty złożenia pozwu, opłaty wymagane przez AAA oraz honoraria i koszty arbitrów określone są w regułach AAA.
    • 3. Spory o dowolnej wartości. W dowolnym postępowaniu polubownym wszczętym przez Licencjobiorcę producent komputera lub osoba bądź firma instalująca oprogramowanie będzie dochodzić zwrotu opłat wymaganych przez AAA, honorariów i kosztów arbitrów oraz zwróconych Licencjobiorcy kosztów złożenia pozwu tylko w przypadku, gdy arbiter uzna, że postępowanie polubowne zostało wszczęte z błahego powodu lub w niewłaściwym celu. W przypadku postępowania polubownego wszczętego przez producenta komputera lub osobę bądź firmę instalującą oprogramowanie, podmiot wszczynający to postępowanie pokryje koszty złożenia pozwu oraz uiści opłaty wymagane przez AAA oraz honoraria i koszty arbitrów. Podmiot ten nie będzie od Licencjobiorcy dochodził w postępowaniu polubownym zwrotu honorarium ani kosztów prawnika. W celu ustalenia wartości sporu nie uwzględnia się opłat ani kosztów związanych z postępowaniem.
  • 8. Pozwy w sprawie roszczeń i sporów muszą być składane w ciągu jednego roku. W zakresie dozwolonym przez prawo właściwe wszelkie wynikające z niniejszej umowy pozwy w sprawie roszczeń lub sporów, których dotyczy Sekcja B, muszą być składane w ciągu jednego roku w sądzie właściwym ds. drobnych roszczeń cywilnych (Sekcja B.3) lub w sądzie polubownym (Sekcja B.4). Okres jednego roku rozpoczyna się z chwilą pierwszego możliwego terminu złożenia pozwu. Jeśli rzeczony pozew nie zostanie złożony w ciągu jednego roku, sprawa ulega przedawnieniu.
  • 9. Rozdzielność postanowień. Jeśli zrzeczenie się wykonania prawa do wytoczenia pozwu zbiorowego opisane w Sekcji B.5 okaże się niezgodne z prawem lub niemożliwe do wyegzekwowania w odniesieniu do całości lub części sporu, wówczas Sekcja B (sąd polubowny) nie ma zastosowania do całości lub określonych części sporu. Rozstrzygnięcia dotyczące wspomnianych części będą zapadać przed sądem powszechnym, a pozostałe rozstrzygnięcia — w sądzie polubownym. Jeśli którekolwiek postanowienie Sekcji B zostanie uznane za niezgodne z prawem lub niemożliwe do wyegzekwowania, wówczas takie postanowienie zostanie uznane za nieobowiązujące, natomiast pozostałe postanowienia Sekcji B pozostaną w mocy.
  • 10. Uprawnienia przysługujące z tytułu umowy osobom trzecim. Spółka Microsoft Corporation nie jest stroną tej umowy, jednak przysługują jej uprawnienia z tytułu umowy zawartej między Licencjobiorcą a producentem komputera lub osobą bądź firmą instalującą oprogramowanie w zakresie rozwiązywania sporów w drodze nieformalnych negocjacji lub przed sądem polubownym. Jeśli spór toczy się między Licencjobiorcą a Microsoft, Microsoft wyraża zgodę na wykonanie wszystkich czynności, na które zgodzili się w sekcji B producent komputera lub osoba bądź firma instalująca oprogramowanie, a Licencjobiorca wyraża zgodę na wykonanie w odniesieniu do Microsoft wszystkich czynności opisanych w sekcji B, które są wymagane względem producenta komputera lub osoby bądź firmy instalującej oprogramowanie. Powiadomienie o Sporze z Microsoft Licencjobiorca przesyła na adres Microsoft Corporation, ATTN: LCA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399. Licencjobiorca może wszcząć przeciwko Microsoft postępowanie polubowne lub postępowanie przed sądem właściwym ds. drobnych roszczeń cywilnych w hrabstwie, w którym Licencjobiorca zamieszkuje, lub w hrabstwie King w stanie Washington.
 • 3. PRAWO WŁAŚCIWE
  • Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich roszczeń i sporów wynikających z niniejszej umowy, w tym roszczeń z tytułu naruszenia postanowień umowy, roszczeń na podstawie stanowych przepisów w zakresie ochrony praw konsumenta, przepisów w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji i przepisów w zakresie dorozumianej rękojmi oraz roszczeń z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia lub czynu niedozwolonego, jest prawo obowiązujące w stanie lub kraju zamieszkania Licencjobiorcy. Jeżeli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w innym kraju, prawem właściwym dla umowy jest prawo obowiązujące w tym kraju. W niniejszej umowie zostały przedstawione niektóre z praw przysługujących stronom. Licencjobiorcy mogą przysługiwać inne prawa, w tym prawa konsumenta, na mocy przepisów prawa obowiązujących w stanie lub kraju Licencjobiorcy. Ponadto Licencjobiorcy mogą przysługiwać prawa względem strony, od której nabył oprogramowanie. Niniejsza umowa nie zmienia tych innych praw, jeśli prawa przysługujące Licencjobiorcy na mocy ustawodawstwa stanowego lub krajowego nie zezwalają na takie zmiany.
 • 4. AKTYWACJA
  • 1. Więcej informacji na temat procesu aktywacji. Podczas procesu aktywacji oprogramowanie prześle do Microsoft informacje o oprogramowaniu i komputerze Licencjobiorcy.Informacje te dotyczą m.in. wersji, języka i klucza produktu oprogramowania, wersji licencji na oprogramowanie, adresu IP komputera oraz danych uzyskanych z konfiguracji sprzętowej komputera. Więcej informacji na temat aktywacji można znaleźć na stronie microsoft.com/piracy/activation.mspx.. Jeśli licencjonowany komputer jest podłączony do Internetu, oprogramowanie automatycznie nawiąże połączenie z Microsoft w celu rozpoczęcia procesu aktywacji. Licencjobiorca może także samodzielnie aktywować oprogramowanie przez Internet lub telefon. Aktywacja przez Internet lub przez telefon może wiązać się z uiszczeniem odpowiedniej opłaty.
  • 2. Ponowna aktywacja.. Jeśli Licencjobiorca zmodyfikuje składniki komputera lub oprogramowanie, może być konieczne dokonanie ponownej aktywacji.
  • 3. Niepowodzenie aktywacji. Jeśli w trakcie procesu aktywacji online funkcje licencjonowania lub aktywacji oprogramowania okażą się podrobione lub niewłaściwie licencjonowane, proces aktywacji zakończy się niepowodzeniem. Oprogramowanie powiadomi Licencjobiorcę, jeśli zainstalowana kopia oprogramowania nie jest objęta właściwą licencją. Dodatkowo Licencjobiorca będzie otrzymywać monity o konieczności uzyskania kopii oprogramowania objętej właściwą licencją.
  • 4. Aktualizacje i uaktualnienia. Aktualizacje i uaktualnienia oprogramowania mogą być udostępniane Licencjobiorcy tylko w przypadku oprogramowania pochodzącego z Microsoft lub autoryzowanych źródeł. Niektóre uaktualnienia, pomoc i inne usługi mogą być oferowane tylko użytkownikom oryginalnego oprogramowania Microsoft. Informacje na temat sprawdzania oryginalności oprogramowania Microsoft można znaleźć w witrynie howtotell.com..
 • 5. FUNKCJE INTERNETOWE; PRYWATNOŚĆ
  • Wymienione poniżej funkcje oprogramowania korzystają z protokołów internetowych wysyłających do Microsoft (lub dostawców lub usługodawców Microsoft) informacje o komputerze, takie jak adres IP, rodzaj systemu operacyjnego, rodzaj przeglądarki oraz nazwa i wersja używanego oprogramowania oraz kod języka komputera, na którym zainstalowano oprogramowanie. Microsoft używa tych informacji w celu udostępniania Licencjobiorcy funkcji internetowych zgodnie z Oświadczeniem o Ochronie Prywatności dotyczącym pakietu Office 2013.. Niektóre funkcje internetowe mogą być udostępnione w późniejszym terminie za pośrednictwem usługi Windows Update.
  • 1. Zgoda na usługi internetowe. Za pomocą funkcji oprogramowania (opisanych poniżej oraz w Oświadczeniu o Ochronie Prywatności dotyczącym pakietu Office 2013) nawiązywane jest połączenie internetowe z systemami komputerowymi Microsoft lub dostawcy usług. W niektórych przypadkach Licencjobiorca nie otrzyma osobnego zawiadomienia o nawiązaniu takiego połączenia. W niektórych przypadkach Licencjobiorca może wyłączyć te funkcje lub z nich nie korzystać. Więcej informacji na temat tych funkcji można znaleźć w Oświadczeniu o Ochronie Prywatności dotyczącym pakietu Office 2013.. KORZYSTANIE PRZEZ LICENCJOBIORCĘ ZE WSPOMNIANYCH FUNKCJI OZNACZA, ŻE WYRAŻA ON ZGODĘ NA PRZEKAZANIE TYCH INFORMACJI.Microsoft nie wykorzystuje uzyskanych informacji w celu identyfikacji Licencjobiorcy ani kontaktowania się z nim.
  • 2. Program poprawy jakości obsługi klienta. Oprogramowanie korzysta z programu poprawy jakości obsługi klienta. Program poprawy jakości obsługi klienta służy do wysyłania do Microsoft informacji dotyczących sprzętu Licencjobiorcy i sposobu korzystania przez niego z oprogramowania. Microsoft nie wykorzystuje tych informacji do identyfikacji Licencjobiorcy ani do kontaktowania się z nim. Program poprawy jakości obsługi klienta pobiera także okresowo na komputer Licencjobiorcy niewielki plik. Plik ten pomaga Microsoft gromadzić informacje o problemach, które napotyka Licencjobiorca podczas korzystania z oprogramowania. W miarę dostępności mogą być również automatycznie pobierane nowe informacje pomocy dotyczące błędów. Więcej informacji na temat programu poprawy jakości obsługi klienta można znaleźć na stronie microsoft.com/products/ceip/PL-PL/privacypolicy.mspx..
  • 3. Funkcje i zawartość online. Funkcje oprogramowania umożliwiają uzyskanie od Microsoft zawartości online i dostarczenie jej do Licencjobiorcy. Określone funkcje mogą też umożliwić wyszukiwanie informacji online i dostęp do nich. Przykładami takich funkcji są m.in. obiekty clipart, szablony, szkolenia online, pomoc online oraz prognozy pogody w Kalendarzu programu Outlook. Po zapisaniu szablonu dostarczonego przez usługę Office.com do Microsoft będą wysyłane online informacje, takie jak informacje identyfikujące szablon, jednak nie zostanie wysłany żaden konkretny dokument utworzony za pomocą tego szablonu. Informacje te wykorzystuje się w celu udostępniania Licencjobiorcy wymaganej zawartości oraz ulepszania usług Microsoft. Licencjobiorca może nie korzystać z tych funkcji i zawartości online. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Oświadczeniu o Ochronie Prywatności dotyczącym pakietu Office 2013, do którego to oświadczenia dostęp można uzyskać poprzez łącze zamieszczone pod koniec niniejszego dokumentu.
  • 4. Pliki cookie. Jeśli Licencjobiorca korzysta z dostępnych w ramach oprogramowania funkcji online, takich jak pomoc online lub szablony, może to wymagać wygenerowania plików cookie. Informacje na temat blokowania, monitorowania i usuwania plików cookie można znaleźć w części poświęconej plikom cookie w Oświadczeniu o Ochronie Prywatności dotyczącym pakietu Office 2013, do którego to oświadczenia dostęp można uzyskać przez łącze zamieszczone pod koniec niniejszego dokumentu.
  • 5. Pakiet Office 2013 w systemie Windows 8. Jeśli oprogramowanie jest uruchamiane na komputerze z systemem Windows 8 i jeżeli włączono w oprogramowaniu funkcje oraz zawartość online, zalogowanie się w systemie Windows 8 z poziomu konta Microsoft spowoduje automatyczne zalogowanie się w oprogramowaniu z poziomu tego samego konta Microsoft. Umożliwi to przechowywanie plików na wirtualnym dysku w usłudze OneDrive i dostęp do nich, a także korzystanie z Usługi mobilnego dostępu do ustawień pakietu Office bez konieczności ponownego wprowadzania nazwy użytkownika konta Microsoft i hasła. Więcej informacji na temat rejestracji w oprogramowaniu z poziomu konta Microsoft oraz Usługi mobilnego dostępu do ustawień pakietu Office można znaleźć w Oświadczeniu o Ochronie Prywatności dotyczącym pakietu Office 2013, do którego to oświadczenia dostęp można uzyskać poprzez łącze zamieszczone pod koniec niniejszej umowy.
  • 6. Certyfikaty cyfrowe. Oprogramowanie korzysta z certyfikatów cyfrowych umożliwiających potwierdzenie tożsamości użytkowników Internetu za pomocą zaszyfrowanych informacji w standardzie X.509. Mogą być także używane do cyfrowego podpisywania plików i makr oraz sprawdzania integralności i pochodzenia zawartości plików. Oprogramowanie pobiera certyfikaty i aktualizuje ich listy odwołania, jeśli są one dostępne za pośrednictwem Internetu.
  • 7. Automatyczna aktualizacja. Oprogramowanie z technologią Click-to-Run może sprawdzać, czy Microsoft udostępnił aktualizacje i uzupełnienia do tego oprogramowania. W razie wykrycia takich aktualizacji i uzupełnień mogą one być automatycznie pobierane i instalowane na licencjonowanym komputerze Licencjobiorcy.
  • 8. Korzystanie z informacji. Microsoft może korzystać z informacji o komputerze, raportów o błędach oraz raportów o złośliwym oprogramowaniu w celu ulepszenia swojego oprogramowania i usług. Może także udostępniać informacje osobom trzecim, w tym m.in. producentom sprzętu i oprogramowania. Mogą oni korzystać z tych informacji w celu poprawy współdziałania swoich produktów z oprogramowaniem Microsoft.
  • 9. Niewłaściwe korzystanie z usług internetowych. Licencjobiorca nie może korzystać z usług internetowych w sposób, który mógłby je uszkodzić lub zakłócić innym osobom korzystanie z nich. Korzystanie z tych usług w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do innych usług, danych, kont lub sieci jest niedozwolone.
  • 10. Zarządzanie prawami do informacji. Oprogramowanie zawiera funkcję umożliwiającą tworzenie zawartości, która to zawartość bez zgody Licencjobiorcy nie może być drukowana, kopiowana ani przesyłana do innych osób. Do użycia tej funkcji po raz pierwszy może być potrzebne nawiązanie połączenia z serwerem Microsoft. Może być też potrzebne okresowe ponowne nawiązywanie połączenia z serwerem Microsoft w celu aktualizacji tej funkcji. Więcej informacji można uzyskać tutaj.. Licencjobiorca może nie korzystać z tej funkcji.
  • 11. Usługa mobilnego dostępu do ustawień pakietu Office. Jeśli Licencjobiorca zaloguje się w oprogramowaniu za pomocą konta Microsoft, włącza usługę mobilnego dostępu do ustawień pakietu Office. Po włączeniu usługi mobilnego dostępu do ustawień pakietu Office niektóre ustawienia (w tym lista ostatnio używanych dokumentów) zostają przesłane online na serwery Microsoft, gdzie są przechowywane i skąd są pobierane na komputer Licencjobiorcy podczas kolejnego logowania w usłudze za pomocą konta Microsoft. Więcej informacji na temat usługi mobilnego dostępu do ustawień pakietu Office można znaleźć w Oświadczeniu o Ochronie Prywatności dotyczącym pakietu Office 2013, do którego to oświadczenia dostęp można uzyskać poprzez łącze zamieszczone pod koniec niniejszego dokumentu.
 • 6. DOWÓD POSIADANIA LICENCJI
  • Na dowód posiadania ważnej licencji składają się: oryginalny klucz produktu, zakończona powodzeniem aktywacja oprogramowania, autentyczna etykieta Certyfikatu Autentyczności Microsoft oraz dowód zakupu otrzymany od dostawcy oryginalnego oprogramowania Microsoft. W skład ważnej licencji wchodzi również plik aktywacyjny oprogramowania Office zainstalowany na komputerze przez jego producenta. W przypadku etykiety Certyfikatu Autentyczności musi być ona przyklejona do komputera lub znajdować się na opakowaniu oprogramowania lub urządzeniach peryferyjnych dostarczonych przez producenta urządzenia lub osobę bądź firmę instalującą oprogramowanie. Etykieta autentyczności dostarczona oddzielnie od komputera nie stanowi dowodu posiadania licencji.
  • Informacje na temat sprawdzania oryginalności oprogramowania Microsoft można znaleźć w witrynie howtotell.com..
 • 7. OPROGRAMOWANIE DLA UŻYTKOWNIKÓW DOMOWYCH I UCZNIÓW
  • Z oprogramowania w wersji dla użytkowników domowych i uczniów (Home and Student) nie wolno korzystać w ramach działalności komercyjnej, o charakterze non-profit lub generującej przychody.
 • 8. JAPONIA
  • Jeśli Licencjobiorca mieszka w Japonii lub nabył oprogramowanie podczas pobytu w Japonii, wówczas ograniczenia dotyczące użytku niekomercyjnego w przypadku oprogramowania w wersji dla użytkowników domowych i uczniów nie mają zastosowania.
 • 9. DODATKOWE WYMAGANIA LICENCYJNE ORAZ PRAWA DO UŻYWANIA
  • 1. Programy osób trzecich. Oprogramowanie może zawierać programy osób trzecich, na które Licencjobiorca otrzymuje licencję w ramach niniejszej umowy od Microsoft, a nie od danej osoby trzeciej. Ewentualne uwagi dotyczące programów należących do osoby trzeciej są podawane Licencjobiorcy wyłącznie w celach informacyjnych.
  • 2. Składniki czcionek. Po uruchomieniu oprogramowania Licencjobiorca może korzystać z jego czcionek do wyświetlania i drukowania zawartości. Licencjobiorca może tymczasowo pobierać czcionki na drukarkę lub inne urządzenie zewnętrzne w celu wydrukowania zawartości oraz osadzać czcionki w zawartości, uwzględniając ograniczenia dotyczące ich osadzania.
  • 3. Elementy multimedialne. Microsoft udziela Licencjobiorcy licencji na kopiowanie, dystrybuowanie i wyświetlanie elementów multimedialnych (obrazów, obiektów clipart, animacji, dźwięków, muzyki, klipów wideo i szablonów oraz innych form treści) zawartych w oprogramowaniu w ramach projektów i dokumentów. Licencjobiorcy nie wolno: (i) udzielać licencji na kopie elementów multimedialnych, sprzedawać ani rozpowszechniać kopii elementów multimedialnych, oddzielnie, ani w ramach produktu, jeśli podstawową wartością takiego produktu są elementy multimedialne; (ii) udzielać swoim klientom praw do udzielania kolejnych licencji lub dalszego rozpowszechniania elementów multimedialnych; (iii) w celach komercyjnych udzielać licencji na elementy multimedialne ani rozpowszechniać elementów multimedialnych, które obejmują wizerunki rozpoznawalnych osób fizycznych, instytucji rządowych, logo, znaków towarowych lub godeł, ani korzystać z tych typów obrazów w sposób, który mógłby sugerować aprobatę produktu, podmiotu lub działalności Licencjobiorcy bądź powiązanie z nimi; ani (iv) tworzyć utworów obscenicznych lub obelżywych przy użyciu elementów multimedialnych. Inne elementy multimedialne dostępne za pośrednictwem funkcji oprogramowania w witrynie Office.com i w innych witrynach podlegają postanowieniom obowiązującym w tych witrynach.
  • 4. Pakiety językowe i narzędzia sprawdzające. Jeżeli Licencjobiorca nabył pakiet językowy, pakiet języków interfejsu lub narzędzie sprawdzające oferujące obsługę dodatkowych wersji językowych oprogramowania, może korzystać z dodatkowych wersji językowych zawartych w takim pakiecie lub narzędziu. Pakiety językowe, pakiety języków interfejsu oraz narzędzia sprawdzające są integralną częścią oprogramowania i nie mogą być używane oddzielnie.
  • 5. Elementy multimedialne. Część lub całość oprogramowania może być objęta licencją udzieloną na okres próbny. Prawa używania oprogramowania w wersji próbnej wygasają po upływie okresu próbnego. Możliwość korzystania z oprogramowania w wersji próbnej oraz długość okresu próbnego zostają określone w trakcie procesu aktywacji. Licencjobiorca może mieć możliwość przekształcenia swoich praw do wersji próbnej na prawa subskrypcyjne lub wieczyste. Opcje przekształcenia zostaną przedstawione Licencjobiorcy przed upływem okresu próbnego. Jeśli okres próbny upłynie bez dokonania przekształcenia, większość funkcji oprogramowania próbnego przestanie działać. OPROGRAMOWANIE W WERSJI PRÓBNEJ JEST LICENCJONOWANE W STANIE „TAKIM, W JAKIM JEST”, A WSZELKIE RYZYKO ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z OPROGRAMOWANIA PONOSI LICENCJOBIORCA. ANI PRODUCENT KOMPUTERA, ANI OSOBA BĄDŹ FIRMA INSTALUJĄCA OPROGRAMOWANIE, ANI MICROSOFT NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH WYRAŹNYCH RĘKOJMI, GWARANCJI ANI ZAPEWNIEŃ DOTYCZĄCYCH OPROGRAMOWANIA. LICENCJOBIORCY MOGĄ NA MOCY PRAWA KRAJOWEGO PRZYSŁUGIWAĆ DODATKOWE PRAWA KONSUMENTA, NA KTÓRE UMOWA NINIEJSZA NIE MA WPŁYWU. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO KRAJOWE PRODUCENT KOMPUTERA, OSOBA LUB FIRMA INSTALUJĄCA OPROGRAMOWANIE ORAZ MICROSOFT NINIEJSZYM WYŁĄCZAJĄ SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU DOROZUMIANYCH RĘKOJMI CO DO WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ BRAKU NARUSZEŃ PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ.
  • 6. Subskrypcja oprogramowania. W przypadku licencji udzielonej na oprogramowanie objęte subskrypcją prawa do korzystania z takiego oprogramowania wygasają po upływie okresu subskrypcji. Licencjobiorca może mieć możliwość przedłużenia okresu subskrypcji lub przekształcenia posiadanej licencji w licencję bezterminową. W przypadku przedłużenia okresu subskrypcji Licencjobiorca może nadal używać oprogramowania do czasu upływu takiego przedłużonego okresu. Aby uzyskać szczegółowe informacje o subskrypcji, należy zapoznać się z treścią wyświetlaną na ekranie podczas aktywacji oprogramowania lub innymi materiałami towarzyszącymi oprogramowaniu. Po wygaśnięciu subskrypcji większość funkcji oprogramowania przestanie działać.
 • 10. OGRANICZENIA EKSPORTOWE I OGRANICZENIA DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA PRZEZNACZONEGO DO UŻYTKU W OKREŚLONYM REGIONIE GEOGRAFICZNYM
  • Jeśli oprogramowanie przeznaczone jest do użytku tylko w określonym regionie geograficznym, wówczas Licencjobiorca może dokonać aktywacji takiego oprogramowania tylko w danym regionie geograficznym. Licencjobiorca musi także przestrzegać wszelkich stosownych przepisów prawa międzynarodowego i krajowego w zakresie eksportu mających zastosowanie do oprogramowania, w tym ograniczeń dotyczących kraju przeznaczenia, użytkowników końcowych i zastosowania końcowego. Więcej informacji na temat ograniczeń dotyczących oprogramowania przeznaczonego do użytku w określonym regionie geograficznym i ograniczeń eksportowych można znaleźć na tej stronie oraz na stronie microsoft.com/exporting..
 • 11. POMOC TECHNICZNA I PROCEDURY ZWROTU PIENIĘDZY
  • Aby otrzymać informacje na temat możliwości uzyskania pomocy technicznej do oprogramowania, należy skontaktować się z producentem urządzenia lub osobą bądź firmą instalującą oprogramowanie. W tym celu należy skorzystać z numeru działu pomocy technicznej podanego w dokumentacji oprogramowania. Aktualizacje i uzupełnienia uzyskiwane bezpośrednio od Microsoft mogą być objęte przez Microsoft ograniczonymi usługami pomocy technicznej zgodnie z opisem znajdującym się na stronie support.microsoft.com/common/international.aspx.. Jeśli Licencjobiorca korzysta z oprogramowania nieobjętego właściwą licencją, nie może korzystać z usług pomocy technicznej.
  • Jeśli Licencjobiorca ubiega się o zwrot pieniędzy, powinien skontaktować się z producentem komputera lub osobą bądź firmą instalującą oprogramowanie w celu uzyskania informacji o zasadach dotyczących zwrotu zapłaconej kwoty lub innej formy rekompensaty. Licencjobiorca musi przestrzegać tych zasad, co może wymagać od niego zwrócenia oprogramowania z całym komputerem, w którym oprogramowanie zostało zainstalowane, w celu uzyskania zwrotu zapłaconej kwoty.
 • 12. CAŁOŚĆ UMOWY
  • Niniejsza umowa (łącznie z postanowieniami licencyjnymi w postaci drukowanej oraz innymi postanowieniami towarzyszącymi uzupełnieniom oprogramowania, aktualizacjom i usługom oferowanym przez producenta komputera, osobę lub firmę instalującą oprogramowanie lub Microsoft i używanym przez Licencjobiorcę) oraz postanowienia, do których prowadzą zawarte w niej łącza internetowe, stanowi całość umowy dotyczącej oprogramowania oraz wszelkich uzupełnień, aktualizacji i usług (o ile producent komputera, osoba lub firma instalująca oprogramowanie lub Microsoft nie dołączy do tych uzupełnień, aktualizacji lub usług innych postanowień). Aby zapoznać się z niniejszą umową, należy przejść do strony microsoft.com/about/legal/en/us/intellectualproperty/useterms/default.aspx.. Postanowienia można też wyświetlić, korzystając z dowolnego łącza zawartego w niniejszym dokumencie. W tym celu należy wpisać odpowiedni adres URL na pasku adresu przeglądarki. Licencjobiorca zgadza się zapoznać z tymi postanowieniami. W przypadku każdej usługi, której używanie podlega postanowieniom niniejszej umowy oraz postanowieniom, do których prowadzą łącza zawarte w niniejszej umowie, Licencjobiorca zapozna się z postanowieniami dotyczącymi tej usługi przed rozpoczęciem korzystania z niej. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z usługi oznacza akceptację niniejszej umowy oraz postanowień, do których prowadzą łącza w niej zawarte. Niniejsza umowa zawiera również łącza informacyjne. Poniżej wymieniono łącza do postanowień wiążących Licencjobiorcę:

OGRANICZONA GWARANCJA OEM

Czy oprogramowanie jest objęte OGRANICZONĄ GWARANCJĄ? Tak, z wyjątkiem wersji próbnej oprogramowania, która jest licencjonowana w stanie „takim, w jakim jest”, bez żadnych wyraźnych rękojmi, gwarancji ani zapewnień. Producent komputera lub osoba bądź firma instalująca oprogramowanie gwarantuje, że oprogramowanie objęte właściwą licencją będzie działać zasadniczo zgodnie z opisem znajdującym się we wszelkich materiałach Microsoft towarzyszących oprogramowaniu. Jeśli Licencjobiorca uzyska aktualizacje lub uzupełnienia bezpośrednio od Microsoft w ciągu 90 dni obowiązywania niniejszej ograniczonej gwarancji, wówczas to Microsoft — a nie producent komputera albo osoba lub firma instalująca oprogramowanie — udziela ograniczonej gwarancji na te aktualizacje lub uzupełnienia. Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje problemów spowodowanych działaniami (lub zaniechaniami) Licencjobiorcy, nieprzestrzeganiem przez Licencjobiorcę instrukcji lub zdarzeniami powstałymi z przyczyn niezależnych od producenta komputera, osoby lub firmy instalującej oprogramowanie lub Microsoft. Niniejsza ograniczona gwarancja obejmuje oprogramowanie przez okres 90 dni od daty jego nabycia przez pierwszego użytkownika. Wszelkie uzupełnienia, aktualizacje lub oprogramowanie zastępcze, które Licencjobiorca może otrzymać od producenta komputera, osoby lub firmy instalującej oprogramowanie lub Microsoft w okresie tych 90 dni, są również objęte taką gwarancją, ale tylko przez okres pozostały do końca wspomnianych 90 dni lub przez 30 dni, w zależności od tego, który okres jest dłuższy. Przekazanie oprogramowania nie wydłuża okresu obowiązywania ograniczonej gwarancji. Producent komputera, osoba bądź firma instalująca oprogramowanie ani Microsoft nie udzielają żadnych innych wyraźnych rękojmi, gwarancji ani zapewnień. PRODUCENT KOMPUTERA, OSOBA LUB FIRMA INSTALUJĄCA OPROGRAMOWANIE ORAZ MICROSOFT WYŁĄCZAJĄ SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU DOROZUMIANYCH RĘKOJMI, W TYM RĘKOJMI CO DO WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ BRAKU NARUSZEŃ PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. JEŚLI PRAWO KRAJOWE WŁAŚCIWE DLA LICENCJOBIORCY NIE ZEZWALA NA WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU DOROZUMIANYCH RĘKOJMI, WÓWCZAS WSZELKIE DOROZUMIANE RĘKOJMIE, GWARANCJE LUB ZAPEWNIENIA OBOWIĄZUJĄ WYŁĄCZNIE W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI I SĄ OGRANICZONE W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ TO PRAWO KRAJOWE. Jeśli mimo postanowień zawartych w niniejszej umowie właściwe dla Licencjobiorcy prawo krajowe wymaga dłuższego okresu obowiązywania ograniczonej gwarancji, wówczas obowiązuje ten dłuższy okres, Licencjobiorca ma jednak możliwości dochodzenia roszczeń tylko w zakresie określonym w niniejszej umowie.
Postanowienie dotyczące wyłącznie Licencjobiorców w Australii: Odniesienia do „ograniczonej rękojmi” stanowią odniesienia do rękojmi udzielanej przez osobę bądź firmę instalującą oprogramowanie. Gwarancja ta uzupełnia inne prawa i uprawnienia przysługujące Licencjobiorcy na mocy prawa, łącznie z jego prawami i uprawnieniami wynikającymi z australijskiej ustawy o ochronie konsumentów. Towary Microsoft są dostarczane z gwarancjami, które nie podlegają wyłączeniu na mocy australijskiej ustawy o ochronie konsumentów. Licencjobiorca ma prawo do wymiany towarów lub zwrotu kosztów w przypadku poważnej awarii oraz odszkodowania z tytułu wszelkich innych strat lub szkód, które są odpowiednio możliwe do przewidzenia. Licencjobiorca ma również prawo do skorzystania z naprawy lub wymiany towarów, jeżeli jakość towarów nie jest akceptowalna, a awaria nie jest równoznaczna z poważną awarią. Towary przesłane do naprawy mogą zostać zastąpione zregenerowanymi produktami tego samego typu, a nie wymienione. Zregenerowane części mogą być użyte do naprawy produktów. Aby uzyskać więcej informacji na temat niniejszej rękojmi i zwrotu kosztów z nią związanych (jeśli dotyczy), skontaktuj się z producentem lub osobą bądź firmą instalującą oprogramowanie; dane kontaktowe znajdują się na opakowaniu systemu.
Co się stanie, jeśli producent komputera, osoba lub firma instalująca oprogramowanie lub Microsoft naruszy postanowienia udzielonej ograniczonej gwarancji? JEŚLI PRODUCENT KOMPUTERA LUB OSOBA BĄDŹ FIRMA INSTALUJĄCA OPROGRAMOWANIE NARUSZY POSTANOWIENIA OGRANICZONEJ GWARANCJI, WÓWCZAS PRODUCENT KOMPUTERA LUB OSOBA BĄDŹ FIRMA INSTALUJĄCA OPROGRAMOWANIE SĄ ZOBOWIĄZANI DO (I) BEZPŁATNEJ NAPRAWY LUB WYMIANY OPROGRAMOWANIA LUB (II) PRZYJĘCIA OD LICENCJOBIORCY ZWROTU PRODUKTU W ZAMIAN ZA ZWROT ZAPŁACONEJ KWOTY (JEŚLI PŁATNOŚĆ TAKA ZOSTAŁA DOKONANA). O FORMIE ŚWIADCZENIA DECYDUJE PRODUCENT KOMPUTERA LUB OSOBA BĄDŹ FIRMA INSTALUJĄCA OPROGRAMOWANIE. PONADTO PRODUCENT KOMPUTERA LUB OSOBA BĄDŹ FIRMA INSTALUJĄCA OPROGRAMOWANIE (LUB MICROSOFT — JEŚLI LICENCJOBIORCA UZYSKAŁ TE ELEMENTY BEZPOŚREDNIO OD MICROSOFT) MOŻE NAPRAWIĆ ALBO WYMIENIĆ UZUPEŁNIENIA, AKTUALIZACJE LUB OPROGRAMOWANIE ZASTĘPCZE, ALBO ZWRÓCIĆ LICENCJOBIORCY EWENTUALNĄ KWOTĘ ZAPŁACONĄ ZA POWYŻSZE ELEMENTY. SĄ TO JEDYNE UPRAWNIENIA, JAKIE PRZYSŁUGUJĄ LICENCJOBIORCY Z TYTUŁU NARUSZENIA OGRANICZONEJ GWARANCJI. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób uzyskać dostęp do usług gwarancyjnych dotyczących oprogramowania, Licencjobiorca powinien skontaktować się z producentem serwera lub osobą bądź firmą instalującą oprogramowanie. Aby otrzymać zwrot zapłaconej kwoty, Licencjobiorca musi przedstawić kopię dowodu zakupu oraz przestrzegać zasad dotyczących zwrotów ustalonych odpowiednio przez producenta komputera lub osobę bądź firmę instalującą oprogramowanie. Oryginalna etykieta Certyfikatu Autentyczności zawierająca klucz produktu musi pozostać przymocowana do komputera, jeśli wraz z nim została dostarczona Licencjobiorcy.
Co się stanie, jeśli producent komputera, osoba lub firma instalująca oprogramowanie lub Microsoft naruszy dowolne postanowienie niniejszej umowy? Z WYJĄTKIEM ROSZCZEŃ O ZWROT ZAPŁACONEJ KWOTY, KTÓRE MOGĄ BYĆ ZASPOKOJONE PRZEZ PRODUCENTA KOMPUTERA, OSOBĘ LUB FIRMĘ INSTALUJĄCĄ OPROGRAMOWANIE LUB MICROSOFT, LICENCJOBIORCA NIE MOŻE DOCHODZIĆ ROSZCZEŃ Z TYTUŁU ŻADNYCH INNYCH SZKÓD, W TYM SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z UTRATY ZYSKÓW, SZKÓD BEZPOŚREDNICH, WTÓRNYCH, POŚREDNICH I UBOCZNYCH ORAZ ODSZKODOWAŃ SPECJALNYCH. Określone w niniejszej umowie wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności za szkody mają zastosowanie także w przypadku, gdy naprawa, wymiana lub zwrot kosztów oprogramowania nie rekompensuje w pełni strat poniesionych przez Licencjobiorcę lub gdy producent komputera, osoba lub firma instalująca oprogramowanie lub Microsoft mieli lub powinni byli mieć wiedzę o możliwości powstania takich szkód. PRZEPISY PRAWA OBOWIĄZUJĄCE W NIEKTÓRYCH STANACH LUB KRAJACH NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE ANI OGRANICZENIE ODSZKODOWAŃ ZA SZKODY UBOCZNE, WTÓRNE I INNE, ZATEM TE OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA MOGĄ NIE DOTYCZYĆ LICENCJOBIORCY. JEŚLI WŁAŚCIWE DLA LICENCJOBIORCY PRAWO KRAJOWE ZEZWALA NA DOCHODZENIE INNEGO RODZAJU ODSZKODOWAŃ OD PRODUCENTA KOMPUTERA, OSOBY LUB FIRMY INSTALUJĄCEJ OPROGRAMOWANIE LUB MICROSOFT, NAWET W PRZYPADKU, KIEDY NINIEJSZA UMOWA NA TAKIE DOCHODZENIE INNYCH ODSZKODOWAŃ NIE ZEZWALA, LICENCJOBIORCA NIE MOŻE UZYSKAĆ ODSZKODOWANIA O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ WYSOKOŚĆ KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ LICENCJOBIORCĘ ZA OPROGRAMOWANIE.