LICENČNÁ ZMLUVA PRE SOFTVÉR SPOLOČNOSTI MICROSOFT

APLIKAČNÝ SOFTVÉR MICROSOFT OFFICE 2013 PRE OSOBNÉ POČÍTAČE

Ak chcete zistiť, ktorý z dvoch samostatných súborov licenčných podmienok uvedených nižšie sa na vás vzťahuje, skontrolujte označenie licencie. Je vytlačené na vašom kóde Product Key alebo Certifikáte pravosti, prípadne na stránke s možnosťou prevzatia, ak ste softvér získali online. Ak je licencia označená ako „FPP“, „maloobchodná“ alebo „PIPC“, vzťahujú sa na vás maloobchodné licenčné podmienky. Ak je označená ako OEM, vzťahujú sa na vás licenčné podmienky pre softvér OEM uvedené nižšie. Ak potrebujete pomoc, navštívte lokalitu microsoft.com/office/eula, kde nájdete informácie potrebné na určenie typu licencie.

MALOOBCHODNÉ LICENČNÉ PODMIENKY

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre softvér Microsoft Office 2013. Táto licenčná zmluva medzi vami a spoločnosťou Microsoft Corporation (alebo podľa miesta vášho bydliska jednou z jej afilácií) opisuje vaše práva na používanie softvéru Office 2013. Pre vaše pohodlie je táto zmluva usporiadaná do dvoch častí. Prvá časť zahŕňa úvodné podmienky. Po nej nasledujú dodatočné podmienky a obmedzená záruka, ktoré obsahujú viac podrobností. Mali by ste si prečítať celú zmluvu vrátane prepojených podmienok, pretože všetky podmienky sú dôležité a spoločne vytvárajú túto zmluvu, ktorá sa na vás vzťahuje. Prepojené podmienky si môžete prečítať tak, že prepojenie na presmerovanie prilepíte v okne prehľadávača. DODATOČNÉ PODMIENKY OBSAHUJÚ USTANOVENIE O ZÁVÄZNOM ROZHODCOVSKOM KONANÍ A ZRIEKNUTIE SA SKUPINOVEJ ŽALOBY. AK BÝVATE V SPOJENÝCH ŠTÁTOCH, TIETO USTANOVENIA OVPLYVŇUJÚ VAŠE PRÁVA NA RIEŠENIE SPORU SO SPOLOČNOSŤOU MICROSOFT, A PRETO BY STE SI ICH MALI POZORNE PREČÍTAŤ.
PRIJATÍM TEJTO ZMLUVY ALEBO POUŽÍVANÍM SOFTVÉRU SÚHLASÍTE SO VŠETKÝMI TÝMITO PODMIENKAMI A S PRENOSOM URČITÝCH INFORMÁCIÍ POČAS AKTIVÁCIE SOFTVÉRU A PRI PRÁCI S JEHO INTERNETOVÝMI FUNKCIAMI. AK S TÝMITO PODMIENKAMI NESÚHLASÍTE A NEDODRŽÍTE ICH, NESMIETE SOFTVÉR ANI JEHO FUNKCIE POUŽÍVAŤ. Namiesto toho by ste ho mali vrátiť predajcovi alebo na inom mieste, kde ste kúpili licenciu na softvér, a požiadať o vrátenie peňazí alebo kredit.
Ako môžem softvér používať? Softvér ani vašu kópiu nepredávame – iba naň poskytujeme licenciu. Na základe našej licencie vám udeľujeme právo na inštaláciu a spúšťanie tejto jednej kópie v jednom počítači (licencovanom počítači) na používanie jednou osobou v tom istom čase, ale iba ak dodržíte všetky podmienky tejto zmluvy. Naša licencia na softvér je natrvalo priradená licencovanému počítaču. V časti Dodatočné podmienky nájdete informácie o licenciách a podmienkach, ktoré sú špecifické pre určité krajiny, o verziách s obmedzenými právami a špeciálnych vydaniach softvéru. Komponenty softvéru sú licencované ako samostatné jednotky. Komponenty nemožno oddeľovať ani virtualizovať a inštalovať v iných počítačoch. Softvér môže obsahovať viac než jednu verziu, napríklad 32-bitovú a 64-bitovú, a vy môžete v tom istom čase inštalovať a používať iba jednu verziu. S výnimkou povoleného používania uvedeného v časti „Vzdialený prístup“ nižšie je táto licencia určená na priame používanie softvéru výlučne prostredníctvom vstupných mechanizmov licencovaného počítača, napríklad klávesnice, myši alebo dotykovej obrazovky. Nepovoľuje inštaláciu softvéru na serveri ani používanie prostredníctvom iných počítačov alebo zariadení pripojených k serveru cez internú alebo externú sieť. Softvér sa tiež nelicencuje na účely komerčného hosťovania. Ďalšie informácie o scenároch pre viacerých používateľov a virtualizácii nájdete v časti Dodatočné podmienky.
Ako získam záložnú kópiu? Záložnú kópiu softvéru si môžete objednať alebo prevziať z lokality microsoft.com/office/backup . Záložnú kópiu softvérom nesmiete distribuovať. Smiete ju používať len na opätovnú inštaláciu softvéru v licencovanom počítači.
Môžem softvér previesť alebo prideliť inému používateľovi alebo počítaču? Softvér nesmiete previesť na iného používateľa. Softvér môžete previesť priamo na tretiu stranu iba nainštalovaný v licencovanom počítači, so štítkom Certifikátu pravosti a touto zmluvou. Pred prevodom musí táto strana súhlasiť s tým, že na prevod a používanie softvéru sa vzťahuje táto zmluva. Nesmiete si nechať žiadne kópie.
AK BÝVATE V NEMECKU, UVEDENÉ USTANOVENIE (Môžem softvér previesť alebo prideliť inému používateľovi alebo počítaču?) SA NA VÁS NEVZŤAHUJE. Je nahradené týmto ustanovením: Akýkoľvek prevod softvéru a práva na používanie softvéru tretej strane musí byť v zhode so zákonnými ustanoveniami právneho poriadku.
Ako funguje aktivácia prostredníctvom internetu? Aktivácia spája použitie softvéru s konkrétnym počítačom alebo zariadením. Počas aktivácie softvér automaticky kontaktuje spoločnosť Microsoft alebo jej afiláciu, aby sa potvrdilo, či je licencia spojená s licencovaným počítačom. Tento postup sa nazýva „aktivácia“. Keďže cieľom aktivácie je identifikovať neoprávnené zmeny licenčných alebo aktivačných funkcií softvéru a zabrániť nelicencovanému používaniu softvéru, po uplynutí času povoleného na aktiváciu nemáte právo na používanie softvéru a aktiváciu nemôžete vynechať ani obísť. Ak ste v rámci času povoleného na aktiváciu nezadali kód Product Key, väčšina funkcií softvéru prestane fungovať.
Zhromažďuje softvér moje osobné údaje? Keď počítač pripojíte na internet, niektoré funkcie softvéru sa môžu pripojiť k počítačovým systémom spoločnosti Microsoft alebo poskytovateľa služieb a odosielať alebo prijímať informácie. Na pripojenie vždy nemusíte byť osobitne upozornení. Ak sa rozhodnete niektoré z týchto funkcií používať, súhlasíte s odosielaním alebo prijímaním týchto informácií pri používaní príslušnej funkcie. Mnoho týchto funkcií môžete vypnúť alebo ich nemusíte používať.
Ako používame vaše informácie? Spoločnosť Microsoft používa informácie zhromaždené prostredníctvom funkcií softvéru na inováciu alebo opravu softvéru a iné zlepšovanie svojich produktov a služieb. Za určitých okolností ich tiež zdieľame s inými. Chybové hlásenia napríklad zdieľame s príslušnými predajcami hardvéru a softvéru, aby mohli pomocou týchto informácií zlepšiť spoluprácu svojich produktov s produktmi spoločnosti Microsoft. Súhlasíte s tým, že tieto informácie môžeme používať a poskytovať tak, ako je to uvedené v našom Prehlásení o ochrane osobných údajov na lokalite r.office.microsoft.com/r/rlidOOPrivacyState15HighLight?clid=1051 .
Na čo sa táto zmluva vzťahuje? Táto zmluva sa vzťahuje na softvér, médiá, na ktorých ste softvér získali, ako aj na všetky aktualizácie, doplnky a služby pre softvér spoločnosti Microsoft, pokiaľ sa s nimi nedodávajú iné podmienky.
Existujú úkony, ktoré so softvérom nesmiem robiť? Áno. Keďže sa softvér poskytuje na základe licencie a nepredáva sa, spoločnosť Microsoft si vyhradzuje všetky práva (napríklad práva na základe zákonov o duševnom vlastníctve) výslovne neudelené v tejto zmluve. Táto licencia vám predovšetkým neposkytuje žiadne právo na nasledujúce úkony. Nesmiete: samostatne používať ani virtualizovať funkcie softvéru, zverejňovať, kopírovať (okrem povolenej záložnej kópie), prenajímať, poskytovať na lízing ani požičiavať softvér, prevádzať softvér (okrem prípadov povolených v tejto zmluve), pokúšať sa obísť technické ochranné opatrenia v softvéri, spätne analyzovať, dekompilovať ani rozkladať softvér na súčasti s výnimkou prípadov, ktoré i napriek obmedzeniam uvedeným v tejto zmluve povoľuje váš právny poriadok. V takom prípade môžete robiť iba to, čo váš právny poriadok povoľuje. Internetové funkcie nesmiete používať spôsobom, ktorý by mohol brániť ich používaniu inými osobami. Takisto sa nesmiete pokúšať získať prístup ku ktorejkoľvek službe, údajom, kontu alebo sieti neoprávneným spôsobom.
Aké sú podmienky inovácie alebo konverzie softvéru? Ak inštalujete softvér krytý touto zmluvou ako inováciu alebo konverziu vášho existujúceho softvéru, potom táto inovácia alebo konverzia nahrádza pôvodný softvér, ktorý inovujete alebo konvertujete. Po inovácii vám neostanú žiadne práva na pôvodný softvér, nesmiete ho ďalej používať ani žiadnym spôsobom prevádzať. Touto zmluvou sa riadia vaše práva na používanie inovačného softvéru a nahrádza sa zmluva pre softvér, ktorý ste inovovali.

DODATOČNÉ PODMIENKY

 • 1. LICENČNÉ PRÁVA A SCENÁRE PRE VIACERÝCH POUŽÍVATEĽOV
  • 1. Počítač. „Počítač“ v tejto zmluve znamená hardvérový systém (fyzický alebo virtuálny) s úložným zariadením, v ktorom možno prevádzkovať softvér. Za počítač sa považuje aj oblasť hardvéru alebo komponent blade.
  • 2. Viacero pripojení alebo ich zoskupenie. Hardvér ani softvér nesmiete používať na vytvorenie viacerých pripojení ani ich zoskupenie. Takisto nesmiete viacerým používateľom ani viacerým počítačom alebo zariadeniam povoliť prístup alebo používanie softvéru nepriamo prostredníctvom licencovaného počítača.
  • 3. Používanie vo virtualizovanom prostredí. Ak pomocou virtualizačného softvéru vrátane technológie Hyper-V v systéme klienta vytvoríte v jednom počítačovom hardvérovom systéme jeden alebo viacero virtuálnych počítačov, každý virtuálny počítač a fyzický počítač sa na účely tejto zmluvy považuje za samostatný počítač. Táto licencia vám umožňuje inštalovať len jednu kópiu softvéru na používanie v jednom počítači, či už ide o fyzický, alebo virtuálny počítač. Ak chcete softvér používať vo viac než jednom počítači, musíte získať samostatné kópie softvéru a samostatnú licenciu na každú kópiu. Vo virtuálnom prostredí môže byť zabezpečenie obsahu chráneného technológiou spravovania digitálnych práv alebo inou technológiou šifrovania celého obsahu diskovej jednotky menšie.
  • 4. Vzdialený prístup. Používateľ, ktorý primárne používa licencovaný počítač, je „primárny používateľ“. Primárny používateľ môže k softvéru nainštalovanému v licencovanom zariadení získavať prístup alebo ho používať z ktoréhokoľvek iného zariadenia za predpokladu, že softvér nainštalovaný v licencovanom zariadení v tom istom čase nepoužíva iný používateľ inak ako na diaľku. Výnimkou je povolenie súčasného prístupu k softvéru iným osobám výlučne v rámci poskytovania služieb technickej podpory.
 • 2. ZÁVÄZNÉ ROZHODCOVSKÉ KONANIE A ZRIEKNUTIE SA SKUPINOVEJ ŽALOBY
  • 1. Uplatnenie. Táto sekcia B sa vzťahuje na akýkoľvek spor OKREM SPOROV TÝKAJÚCICH SA VYNÚTENIA ALEBO PLATNOSTI VAŠICH PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA, PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA SPOLOČNOSTI MICROSOFT ALEBO NIEKTORÉHO Z JEJ POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ. Spor znamená akýkoľvek spor, žalobu alebo inú kontroverziu medzi vami a spoločnosťou Microsoft týkajúcu sa softvéru (vrátane jeho ceny) alebo tejto zmluvy, či už na základe zmluvy, záruky, porušenia práva, štatútu, predpisu, nariadenia, alebo akéhokoľvek iného právneho či morálneho základu. „Spor“ bude mať najširší možný význam prípustný na základe zákonov.
  • 2. Oznámenie sporu. V prípade sporu musíte vy alebo spoločnosť Microsoft oznámiť spor druhej strane, a to vo forme písomného vyhlásenia s menom, adresou a kontaktnými údajmi strany oznamujúcej spor, so skutočnosťami, ktoré viedli k vzniku sporu, a požadovanou nápravou. Oznámenie sporu musíte zaslať prostredníctvom spoločnosti U.S. Mail na adresu Microsoft Corporation, ATTN: LCA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Formulár je dostupný na lokalite go.microsoft.com/fwlink/?linkid=245499 . Spoločnosť Microsoft vám oznámenie sporu zašle prostredníctvom spoločnosti U.S. Mail na vašu adresu, ak ju má k dispozícii, alebo na vašu e-mailovú adresu. Do 60 dní od dátumu odoslania oznámenia sporu sa vy a spoločnosť Microsoft pokúsite spor vyriešiť prostredníctvom neformálneho rokovania. Po 60 dňoch môžete vy alebo spoločnosť Microsoft začať rozhodcovské konanie.
  • 3. Súd drobných nárokov. Ak spor spĺňa všetky požiadavky na prerokovanie pred súdom drobných nárokov, môžete ho predložiť súdu drobných nárokov v krajine svojho trvalého pobytu alebo v King County vo Washingtone. Súdu drobných nárokov ho môžete predložiť bez ohľadu na to, či ste predtým neformálne rokovali.
  • 4. ZÁVÄZNÉ ROZHODCOVSKÉ KONANIE. AK VY A SPOLOČNOSŤ MICROSOFT NEVYRIEŠITE SPOR PROSTREDNÍCTVOM NEFORMÁLNEHO ROKOVANIA ANI PRED SÚDOM DROBNÝCH NÁROKOV, AKÉKOĽVEK ĎALŠIE ÚSILIE O VYRIEŠENIE SPORU BUDE PODLIEHAŤ VÝLUČNE ZÁVÄZNÉMU ROZHODCOVSKÉMU KONANIU. VZDÁVATE SA PRÁVA NA PREDLOŽENIE (ALEBO NA ÚČASŤ AKO STRANA ALEBO ČLEN SKUPINY) VŠETKÝCH SPOROV SÚDU TVORENÉMU POROTOU ALEBO SUDCOM. Namiesto toho sa všetky spory budú riešiť pred neutrálnym rozhodcom, ktorého rozhodnutie bude konečné s výnimkou obmedzeného práva na odvolanie na základe Federálneho zákona o rozhodcovskom konaní. Rozhodnutie tohto rozhodcu môže vynútiť akýkoľvek súd, ktorý má jurisdikciu nad zmluvnými stranami.
  • 5. ZRIEKNUTIE SA SKUPINOVEJ ŽALOBY. AKÉKOĽVEK KONANIA NA VYRIEŠENIE ALEBO PREDLOŽENIE SPORU NA AKOMKOĽVEK FÓRE BUDÚ PREBIEHAŤ VÝLUČNE NA INDIVIDUÁLNOM ZÁKLADE. VY ANI SPOLOČNOSŤ MICROSOFT NEBUDETE ŽIADAŤ O PREROKOVANIE SPORU AKO SKUPINOVEJ ŽALOBY, VŠEOBECNEJ ŽALOBY OBČIANSKEHO SPLNOMOCNENCA ANI V ŽIADNOM INOM KONANÍ, V KTOROM NIEKTORÁ ZO STRÁN KONÁ ALEBO NAVRHUJE KONANIE AKO ZÁSTUPCA SKUPINY. BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU VŠETKÝCH STRÁN VŠETKÝCH DOTKNUTÝCH ROZHODCOVSKÝCH ALEBO SÚDNYCH KONANÍ SA ŽIADNE ROZHODCOVSKÉ ANI SÚDNE KONANIE NEBUDE KOMBINOVAŤ S INÝM KONANÍM.
  • 6. Postup, náklady, poplatky a odmeny za rozhodcovské konanie. Akékoľvek rozhodcovské konanie bude vykonávať Americká rozhodcovská asociácia („AAA“) na základe svojich pravidiel pre komerčné rozhodcovské konania a v mnohých prípadoch na základe svojich doplnkových postupov pre spory so spotrebiteľmi. Ďalšie informácie nájdete na lokalite adr.org alebo zavolajte na číslo 1-800-778-7879. V prípade sporu do 75 000 USD vám spoločnosť Microsoft bezodkladne nahradí prihlasovací poplatok a zaplatí poplatky asociácii AAA a rozhodcovi. Vy a spoločnosť Microsoft súhlasíte s podmienkami uvedenými na lokalite go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=261245 , ktorými sa riadia postupy, poplatky a odmeny. Ak chcete začať rozhodcovské konanie, odošlite asociácii AAA formulár dostupný na lokalite go.microsoft.com/fwlink/?linkid=245497 . Súhlasíte s tým, že rozhodcovské konanie začnete iba v krajine svojho trvalého pobytu alebo v King County vo Washingtone. Spoločnosť Microsoft súhlasí s tým, že rozhodcovské konanie začne iba v krajine vášho trvalého pobytu.
  • 7. Prihlásenie nárokov alebo sporov do jedného roka. V rozsahu povolenom zákonmi sa akýkoľvek nárok alebo spor na základe tejto zmluvy, na ktorý sa vzťahuje sekcia B, musí prihlásiť na súde drobných nárokov (sekcia B.3) alebo na rozhodcovské konanie (sekcia B.4) do jedného roka. Ročné obdobie začína dňom, keď mohol byť nárok alebo spor prvýkrát prihlásený. Ak sa takýto nárok alebo spor neprihlási do jedného roka, stane sa natrvalo neprípustným.
  • 8. Oddeliteľnosť. Ak sa zrieknutie skupinovej žaloby uvedené v sekcii B.5 uzná za nezákonné alebo nevynútiteľné pre všetky alebo niektoré časti sporu, potom sa sekcia B (rozhodcovské konanie) nebude na tieto časti vzťahovať. Namiesto toho sa tieto časti oddelia a predložia súdu a zvyšné časti sa predložia na rozhodcovské konanie. Ak sa za nezákonné alebo nevynútiteľné uzná akékoľvek iné ustanovenie sekcie B, toto ustanovenie sa oddelí a zvyšné časti sekcie B zostanú v plnej platnosti a účinnosti.
 • 3. VOĽBA PRÁVNEHO PORIADKU
  • Všetky nároky a spory na základe tejto zmluvy vrátane nárokov vyplývajúcich z porušenia zmluvy, nárokov vyplývajúcich zo zákonov príslušného štátu na ochranu spotrebiteľov, nekalej súťaže, implicitnej záruky, bezdôvodného obohatenia a porušenia práva sa riadia právnym poriadkom štátu alebo krajiny, v ktorej bývate. Ak ste softvér získali v ktorejkoľvek inej krajine, uplatňuje sa právny poriadok danej krajiny. Táto zmluva opisuje určité zákonné práva. Na základe právneho poriadku vášho štátu alebo krajiny môžete mať aj ďalšie práva vrátane spotrebiteľských práv. Ďalšie práva môžete mať aj voči strane, od ktorej ste softvér získali. Ak to nepovoľuje právny poriadok vášho štátu alebo krajiny, táto zmluva nemení tieto ďalšie práva.
 • 4. AKTIVÁCIA
  • 1. Ďalšie informácie o spôsobe fungovania aktivácie. Počas aktivácie softvér odošle spoločnosti Microsoft informácie o softvéri a vašom počítači. Tieto informácie zahŕňajú verziu, jazyk a kód Product Key softvéru, verziu licencie, adresu internetového protokolu počítača a informácie odvodené z hardvérovej konfigurácie počítača. Ďalšie informácie o aktivácii nájdete na lokalite microsoft.com/piracy/activation.mspx . Ak je licencovaný počítač pripojený na internet, softvér sa automaticky spojí so spoločnosťou Microsoft kvôli aktivácii. Softvér môžete aktivovať aj manuálne prostredníctvom Internetu alebo telefónu. V oboch prípadoch vám môžu byť účtované poplatky za používanie internetu alebo telefonických služieb.
  • 2. Opätovná aktivácia. Niektoré zmeny komponentov počítača alebo softvéru môžu vyžadovať opätovnú aktiváciu softvéru.
  • 3. Zlyhanie aktivácie. Ak sa pri aktivácii online zistí, že licenčné alebo aktivačné funkcie softvéru sú falošné alebo nesprávne licencované, aktivácia zlyhá. Softvér vám oznámi, ak je nainštalovaná kópia softvéru nesprávne licencovaná. Okrem toho sa zobrazia pripomienky na získanie správne licencovanej kópie softvéru.
  • 4. Aktualizácie a inovácie. Aktualizácie alebo upgrady softvéru môžete získavať iba od spoločnosti Microsoft alebo z autorizovaných zdrojov. Niektoré inovácie, technická podpora a iné služby sa môžu ponúkať iba používateľom pravého softvéru od spoločnosti Microsoft. Pravosť softvéru od spoločnosti Microsoft si môžete overiť na lokalite howtotell.com .
 • 5. INTERNETOVÉ FUNKCIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  • Nasledujúce funkcie softvéru používajú internetové protokoly, ktoré spoločnosti Microsoft (prípadne jej dodávateľom alebo poskytovateľom služieb) odosielajú informácie o počítači, napríklad adresu internetového protokolu, typ operačného systému a prehľadávača, názov a verziu používaného softvéru a jazykový kód počítača, v ktorom ste nainštalovali softvér. Spoločnosť Microsoft používa tieto informácie na sprístupnenie internetových funkcií v súlade s Prehlásením o ochrane osobných údajov pre balík Office 2013 uvedeným na lokalite r.office.microsoft.com/r/rlidOOPrivacyState15HighLight?clid=1051 . Niektoré internetové funkcie môžu byť poskytnuté neskôr prostredníctvom aktualizačnej služby od spoločnosti Microsoft.
  • 1. Súhlas s internetovými službami. Funkcie softvéru uvedené nižšie a v Prehlásení o ochrane osobných údajov pre balík Office 2013 sa prostredníctvom Internetu pripájajú k počítačovým systémom spoločnosti Microsoft alebo poskytovateľa služieb. V niektorých prípadoch nedostanete o pripojení osobitné upozornenie. V niektorých prípadoch môžete tieto funkcie vypnúť alebo ich nemusíte používať. Ďalšie informácie o týchto funkciách nájdete v Prehlásení o ochrane osobných údajov pre balík Office 2013 na lokalite r.office.microsoft.com/r/rlidOOPrivacyState15HighLight?clid=1051 . POUŽÍVANÍM TÝCHTO FUNKCIÍ SÚHLASÍTE S PRENOSOM TÝCHTO INFORMÁCIÍ. Spoločnosť Microsoft nepoužíva tieto informácie, aby vás identifikovala alebo kontaktovala.
  • 2. Program zvyšovania spokojnosti zákazníkov (CEIP). Tento softvér používa Program na vylepšenie služieb zákazníkom. Program na vylepšenie služieb zákazníkom automaticky odosiela spoločnosti Microsoft informácie o vašom hardvéri a o spôsobe, akým používate tento softvér. Tieto informácie sa nepoužijú na to, aby sme vás identifikovali ani kontaktovali. Program CEIP tiež pravidelne prevezme do vášho počítača malý súbor. Tento súbor nám pomáha zhromažďovať informácie o problémoch, ktoré sa vyskytnú pri používaní softvéru. Nové pomocné informácie o chybách možno tiež automaticky prevziať (ak sú k dispozícii). Ďalšie informácie o programe CEIP nájdete na lokalite microsoft.com/products/ceip/SK-SK/privacypolicy.mspx .
  • 3. Funkcie a obsah online. Funkcie softvéru môžu prevziať obsah online od spoločnosti Microsoft a poskytnúť vám ho. Niektoré funkcie tiež môžu povoľovať vyhľadávanie a prístup k informáciám online. Príkladmi týchto funkcií sú obrázky ClipArt, šablóny, školenie online, pomoc a Pomocník online a funkcia Outlook Weather v aplikácii Kalendár. Ak uložíte šablónu poskytnutú na lokalite Office.com, spoločnosti Microsoft sa odošlú informácie online, napríklad informácie identifikujúce šablónu, nie však konkrétny dokument vytvorený pomocou tejto šablóny. Tieto informácie sa použijú na poskytnutie požadovaného obsahu a zlepšenie našich služieb. Môžete sa rozhodnúť, že tieto funkcie a obsah online nebudete používať. Ďalšie informácie nájdete v Prehlásení o ochrane osobných údajov pre balík Office 2013, ktorého prepojenie je uvedené na konci tejto zmluvy.
  • 4. Súbory cookie. Ak sa rozhodnete používať funkcie online softvéru, napríklad pomoc a Pomocníka online alebo šablóny, môžu sa nastaviť súbory cookie. Ak chcete zistiť, ako možno súbory cookie zablokovať, skontrolovať a odstrániť, prečítajte si sekciu o súboroch cookie v Prehlásení o ochrane osobných údajov pre balík Office 2013, ktorého prepojenie je uvedené na konci tejto zmluvy.
  • 5. Balík Office 2013 v systéme Windows 8. Ak softvér používate v počítači so systémom Windows 8 a povolili ste funkcie a obsah softvéru online, prihlásením v systéme Windows 8 pomocou konta Microsoft sa automaticky prihlásite do softvéru použitím rovnakého konta Microsoft. Vďaka tomu môžete ukladať súbory online v službe OneDrive a pristupovať k nim, ako aj používať službu Office Roaming Service bez toho, aby sa zobrazovali výzvy na opätovné zadanie používateľského mena a hesla konta Microsoft. Ďalšie informácie o prihlásení do softvéru pomocou konta Microsoft a o službe Office Roaming Service nájdete v Prehlásení o ochrane osobných údajov pre balík Office 2013, ktorého prepojenie je uvedené na konci tejto zmluvy.
  • 6. Digitálne certifikáty. Softvér používa digitálne certifikáty. Digitálne certifikáty potvrdzujú identitu používateľov internetu odoslaním štandardnej šifrovanej informácie x.509. Možno ich použiť aj na digitálne podpisovanie súborov a makier s cieľom overiť úplnosť a pôvod obsahu súborov. Softvér získava certifikáty a aktualizuje zoznamy zrušených certifikátov cez Internet (ak sú k dispozícii).
  • 7. Automatické aktualizácie. Softvér s technológiou spúšťania kliknutím môže na lokalite spoločnosti Microsoft pravidelne vyhľadávať aktualizácie a doplnky softvéru. Ak takéto aktualizácie a doplnky nájde, môže ich automaticky prevziať a nainštalovať v licencovanom počítači.
  • 8. Používanie informácií. Spoločnosť Microsoft môže informácie o počítači, správy o chybách a hlásenia o škodlivom softvéri použiť na zlepšenie softvéru a služieb. Smieme ich tiež zdieľať s ostatnými, napríklad s predajcami hardvéru a softvéru. Informácie smú používať na vylepšenie funkčnosti svojich produktov používaných so softvérom spoločnosti Microsoft.
  • 9. Zneužitie internetových služieb. Tieto služby nesmiete používať žiadnym spôsobom, ktorý by ich mohol poškodiť alebo narušiť ich používanie inými používateľmi. Služby nesmiete používať na získavanie neoprávneného prístupu ku ktorejkoľvek službe, údajom, kontu ani sieti akýmkoľvek spôsobom.
  • 10. Spravovanie prístupových práv k informáciám. Softvér obsahuje funkciu umožňujúcu vytvoriť obsah, ktorý nemožno vytlačiť, skopírovať ani odoslať ostatným bez vášho povolenia. Pri prvom použití tejto funkcie sa pravdepodobne budete musieť pripojiť na server spoločnosti Microsoft. K spoločnosti Microsoft sa pravdepodobne budete musieť pripájať pravidelne, aby sa táto funkcia aktualizovala. Ďalšie informácie nájdete na lokalite o15.officeredir.microsoft.com/r/rlidIRMHelp?clid=1051 . Môžete sa rozhodnúť túto funkciu nepoužívať.
  • 11. Office Roaming Service. Ak sa rozhodnete prihlásiť v softvéri pomocou svojho konta Microsoft, zapnete službu Office Roaming Service. Zapnutím služby Office Roaming Service budete odosielať určité nastavenia (vrátane zoznamu naposledy použitých dokumentov, vlastného slovníka a vizuálnych motívov) online na servery spoločnosti Microsoft, kde sa uložia a odkiaľ sa prevezmú do vášho počítača pri vašom nasledujúcom prihlásení do služby pomocou konta Microsoft. Ďalšie informácie o službe Office Roaming Service nájdete v Prehlásení o ochrane osobných údajov pre balík Office 2013, ktorého prepojenie je uvedené na konci tejto zmluvy.
 • 6. DOKLAD O LICENCII
  • 1. Pravý doklad o licencii. Ak ste softvér získali vo fyzickom balení, vaším dokladom o licencii sú štítok Certifikátu pravosti spoločnosti Microsoft spolu s dodaným pravým kódom Product Key a doklad o kúpe. Ak ste softvér získali a prevzali online, vaším dokladom o licencii je pravý kód Product Key spoločnosti Microsoft alebo kód PIN pre softvér, ktorý ste dostali pri kúpe, a doklad o kúpe od autorizovaného elektronického dodávateľa pravého softvéru spoločnosti Microsoft. Doklad o kúpe je možné overiť podľa záznamov vášho predajcu.
  • 2. Licencia na upgrade alebo konverziu. Ak upgradujete alebo meníte softvér, vaším dokladom o licencii je
   • pravý doklad o licencii pre staršiu verziu softvéru, ktorý ste upgradovali alebo zmenili, a
   • pravý doklad o licencii pre novšiu verziu softvéru, na ktorý ste softvér upgradovali alebo zmenili.
  • Pravosť softvéru od spoločnosti Microsoft si môžete overiť na lokalite howtotell.com .
 • 7. VERZIE S OBMEDZENÝMI PRÁVAMI
  • Niektoré verzie softvéru, napríklad softvér, ktorý nie je určený na ďalší predaj, prípadne akademické alebo univerzitné vydanie softvéru, sa distribuujú na obmedzené účely. Softvér označený ako „NFR“ alebo „Nie je určený na ďalší predaj“ nesmiete predávať. Ak chcete používať softvér označený ako „University“, „Academic Edition“ alebo „AE“, musíte byť oprávneným používateľom v oblasti vzdelávania. Ak chcete získať ďalšie informácie o akademickom softvéri alebo zistiť, či ste „oprávneným používateľom v oblasti vzdelávania“, navštívte lokalitu microsoft.com/education alebo sa obráťte na afiláciu spoločnosti Microsoft vo svojej krajine. Akademický alebo univerzitný softvér sa nesmie používať v komerčných, neziskových ani príjmových aktivitách.
 • 8. SOFTVÉR PRE ŠTUDENTOV A DOMÁCNOSTI
  • Vydanie softvéru „pre študentov a domácnosti“ sa nesmie používať v komerčných, neziskových ani príjmových aktivitách.
 • 9. JAPONSKO
  • Ak bývate v Japonsku alebo ste softvér získali, kým ste bývali v Japonsku, na základe našich licencií vám udeľujeme nasledujúce práva:
   • 1. „PIPC“. Ak je softvér označený ako „PIPC“, môžete nainštalovať a spúšťať jednu kópiu softvéru v jednom licencovanom počítači, ale iba ak dodržíte všetky podmienky tejto zmluvy. Naša licencia na softvér je natrvalo priradená licencovanému počítaču.
   • 2. Iné vydania než PIPC. Môžete nainštalovať a spúšťať jednu kópiu softvéru v jednom licencovanom počítači (prvom licencovanom počítači), ale iba ak dodržíte všetky podmienky tejto zmluvy. Pokiaľ dodržíte všetky podmienky tejto zmluvy, môžete nainštalovať ďalšiu kópiu softvéru v druhom licencovanom počítači určenom na používanie primárnym používateľom prvého licencovaného počítača. Na účely zálohovania smiete vytvoriť jednu kópiu softvéru a túto záložnú kópiu používať tak, ako je to uvedené nižšie. Softvér smiete previesť na iný počítač, ktorý vám patrí. Softvér smiete previesť (spoločne s licenciou) aj na počítač vlastnený inou osobou, ak a) ste prvý licencovaný používateľ softvéru a b) nový používateľ súhlasí s podmienkami tejto zmluvy. Ak chcete prevod uskutočniť, musíte priamo na inú osobu previesť originálne médiá, Certifikát pravosti, kód Product Key a doklad o kúpe bez toho, aby ste si zachovali kópie softvéru. Na prevod softvéru môžete použiť záložnú kópiu, ktorú umožňujeme vytvoriť, alebo médiá, na ktorých bol softvér dodaný. Kedykoľvek softvér prevádzate na nový počítač, musíte ho odstrániť z predchádzajúceho počítača. Softvér nesmiete previesť s cieľom zdieľať licencie medzi počítačmi.
 • 10. SOFTVÉR ZA VOJENSKÉ ZÁSLUHY
  • Ak chcete získať licenciu na softvér označený ako vydanie „za vojenské zásluhy“, musíte byť „oprávneným vojenským používateľom“. Ak chcete byť oprávneným vojenským používateľom v Spojených štátoch amerických, musíte byť autorizovaným podporovateľom programu Armed Services Exchanges v súlade s príslušnými federálnymi stanovami a nariadeniami platnými v Spojených štátoch amerických. Softvér označený ako vydanie za vojenské zásluhy nie je licencovaný na používanie v žiadnych komerčných, neziskových ani príjmových aktivitách.
 • 11. SOFTVÉR PRE KANADSKÉ OZBROJENÉ SILY
  • Ak chcete získať licenciu na softvér označený ako vydanie „pre kanadské ozbrojené sily“, musíte byť „autorizovaným podporovateľom služby CANEX“. Autorizovaný podporovateľ služby CANEX musí byť:
  • slúžiaci člen kanadských ozbrojených síl alebo jeho manželský partner,
  • člen kanadských ozbrojených síl v zálohe,
  • člen kanadských ozbrojených síl vo výslužbe alebo civilný zamestnanec Ministerstva národnej obrany, ktorý poberá dôchodok z Ministerstva národnej obrany,
  • stály zamestnanec Neverejného fondu alebo Ministerstva národnej obrany na plný alebo čiastočný úväzok, prípadne jeho manželský partner,
  • koncesionár služby CANEX (len hlavní predstavitelia),
  • oprávnený zahraničný vojenský zamestnanec,
  • zamestnanec Neverejného fondu vo výslužbe poberajúci dôchodok z Neverejného fondu,
  • zamestnanec alternatívnych poskytovateľov služieb na plný úväzok,
  • vdova (alebo vdovec) po zamestnancovi kanadských ozbrojených síl prijímajúca výhody na základe zákona o službách pre deti a rodinu, zákona o príspevkoch na dôchodky zamestnancov obranných síl, zákona o dôchodkoch alebo zákona o finančnej podpore vojnových veteránov,
  • člen kanadského zboru zriadencov, ktorý býva alebo je zamestnaný na základni, alebo
  • člen kanadskej kráľovskej jazdnej polície.
  • Softvér označený ako vydanie pre kanadské ozbrojené sily nie je licencovaný na používanie v žiadnych komerčných, neziskových ani príjmových aktivitách.
 • 12. SOFTVÉR V RÁMCI PROGRAMU NA DOMÁCE POUŽITIE
  • Ak chcete používať softvér s označením‭ „‬program na domáce použitie‭“ (‬Home Use Program‭)‬,‭ ‬musíte byť‭ „‬používateľ programu na domáce použitie‭“‬.‭ ‬Používateľ programu na domáce použitie musí byť:
  • zamestnancom organizácie, ktorá má so spoločnosťou Microsoft uzatvorenú multilicenčnú zmluvu so zabezpečením softvéru (Software Assurance) a
  • používateľom licencovanej kópie softvéru alebo produktu, ktorý obsahuje softvér s aktívnym zabezpečením softvéru.
 • 13. DODATOČNÉ POŽIADAVKY NA UDELENIE LICENCIE A PRÁVA NA POUŽÍVANIE
  • Programy tretej strany. Softvér môže obsahovať programy tretej strany, na ktoré spoločnosť Microsoft, nie tretia strana, poskytuje licenciu na základe tejto zmluvy. Upozornenia na program tretej strany (ak existuje) sa poskytujú len na informačné účely.
  • Písmové komponenty. Počas prevádzky softvéru môžete na zobrazenie a vytlačenie obsahu použiť písmo, ktoré softvér poskytuje. Písmo môžete dočasne prevziať do tlačiarne alebo iného výstupného zariadenia na tlač obsahu a vložiť do obsahu iba tak, ako to umožňujú obmedzenia na vkladanie písma.
  • Prvky médií. Spoločnosť Microsoft vám udeľuje licenciu na kopírovanie, distribuovanie, spúšťanie a zobrazovanie prvkov médií (obrázkov, obrázkov ClipArt, animácií, zvukov, hudobných skladieb, videoklipov, šablón a iných foriem obsahu) dodaných so softvérom v projektoch a dokumentoch. Nesmiete však: (i) predávať, licencovať ani distribuovať kópie žiadnych prvkov médií, či už jednotlivo, alebo ako produkt, ak primárna hodnota produktu spočíva v prvkoch médií, (ii) udeľovať svojim zákazníkom práva na ďalšie licencovanie alebo distribúciu prvkov médií, (iii) na komerčné účely licencovať ani distribuovať prvky médií, ktoré predstavujú identifikovateľných jednotlivcov, vlády, logá, ochranné známky alebo emblémy, ani používať tieto typy obrázkov spôsobom, ktorý by mohol naznačovať schválenie alebo spojenie s vaším produktom, subjektom alebo aktivitou, ani (iv) vytvárať pomocou prvkov médií obscénne alebo pohoršujúce práce. Ostatné prvky médií, ktoré sú prostredníctvom funkcií softvéru prístupné na lokalite Office.com alebo iných webových lokalitách, sa riadia podmienkami na týchto webových lokalitách.
  • Jazykové balíky a nástroje korektúry. Ak získate jazykový balík, balík Language Interface Pack alebo nástroj korektúry, ktorý ponúka podporu ďalších jazykových verzií softvéru, môžete používať ďalšie jazyky, ktoré sú súčasťou tohto balíka alebo nástroja. Jazykové balíky, balíky Language Interface Pack a nástroje korektúry sú súčasťou softvéru a nesmú sa používať oddelene.
  • Skúšobná verzia a zmena práv. Licencia k niektorej časti alebo celému softvéru môže byť poskytnutá na skúšobné účely. Práva na používanie skúšobného softvéru sú obmedzené na skúšobné obdobie. Skutočnosť, či ide o skúšobný softvér, a dĺžka skúšobného obdobia sú stanovené počas procesu aktivácie. Práva na používanie skúšobnej verzie môžete zmeniť na práva predplatiteľa alebo trvalého používateľa. S možnosťami zmeny práv budete oboznámení pred uplynutím príslušného skúšobného obdobia. Ak práva na používanie softvéru pred uplynutím skúšobného obdobia nezmeníte, väčšina funkcií skúšobnej verzie softvéru prestane fungovať. SKÚŠOBNÝ SOFTVÉR SA LICENCUJE „TAK, AKO JE“ A VY NESIETE RIZIKO JEHO POUŽÍVANIA. SPOLOČNOSŤ MICROSOFT NEPOSKYTUJE ŽIADNE VÝSLOVNÉ ZÁRUKY ANI PODMIENKY. TÁTO ZMLUVA NEMÔŽE ZMENIŤ DODATOČNÉ PRÁVA SPOTREBITEĽA VYPLÝVAJÚCE Z MIESTNYCH ZÁKONOV. V ROZSAHU POVOLENOM MIESTNYMI ZÁKONMI SPOLOČNOSŤ MICROSOFT ODMIETA IMPLICITNÉ ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA CUDZÍCH PRÁV.
  • Predplatený softvér. V prípade licencie udelenej na základe predplatenia sú práva na používanie softvéru obmedzené na obdobie predplatenia. Môžete si predĺžiť obdobie predplatenia alebo zmeniť licenciu na trvalú. Ak si predplatené obdobie predĺžite, môžete používať softvér do konca predĺženého predplateného obdobia. Ďalšie informácie o možnostiach predplatenia nájdete v aktivačných oknách softvéru alebo v iných sprievodných materiáloch. Po uplynutí predplateného obdobia prestane fungovať väčšina funkcií softvéru.
 • 14. GEOGRAFICKÉ A VÝVOZNÉ OBMEDZENIA
  • Ak je na balení softvéru uvedená geografická oblasť, môžete softvér aktivovať iba v tejto oblasti. Musíte tiež dodržať všetky vnútroštátne a medzinárodné zákony a predpisy pre oblasť exportu, ktoré sa vzťahujú na softvér a ktoré zahŕňajú obmedzenia týkajúce sa cieľových oblastí, koncových používateľov a koncového použitia. Ďalšie informácie o geografických a vývozných obmedzeniach nájdete na lokalitách go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=141397 a microsoft.com/exporting .
 • 15. TECHNICKÁ PODPORA A POSTUPY VRÁTENIA PEŇAZÍ
  • Spoločnosť Microsoft poskytuje obmedzené služby technickej podpory pre správne licencovaný softvér tak, ako je to uvedené na lokalite support.microsoft.com/common/international.aspx .
  • Ak požadujete vrátenie peňazí a nemôžete ich získať na mieste získania softvéru, obráťte sa na spoločnosť Microsoft so žiadosťou o informácie o zásadách spoločnosti Microsoft týkajúcich sa vracania peňazí. Navštívte lokalitu microsoft.com/worldwide , v Severnej Amerike volajte na číslo (800) MICROSOFT alebo si pozrite stránku microsoft.com/info/nareturns.htm .
 • 16. CELISTVOSŤ ZMLUVY
  • Táto zmluva (spoločne s podmienkami dodanými s akýmikoľvek doplnkami softvéru, aktualizáciami a službami, ktoré spoločnosť Microsoft poskytuje a vy používate) a podmienky uvedené na webových prepojeniach uvedených v tejto zmluve predstavujú celú zmluvu pre softvér a akékoľvek takéto doplnky, aktualizácie a služby (pokiaľ spoločnosť Microsoft neposkytuje s takýmito doplnkami, aktualizáciami alebo službami iné podmienky). Po spustení softvéru si túto zmluvu môžete prečítať tak, že prejdete na obrazovku Pomocníka softvéru a kliknete na prepojenie Licenčné podmienky pre softvér spoločnosti Microsoft alebo navštívite lokalitu microsoft.com/about/legal/en/us/intellectualproperty/useterms/default.aspx . Podmienky uvedené na ktoromkoľvek prepojení v tejto zmluve si môžete pozrieť v prehľadávači zadaním príslušných adries URL na paneli s adresou. Súhlasíte s tým, že to urobíte. Súhlasíte s tým, že pred používaním každej služby, ktorá sa riadi touto zmluvou a špecifickými podmienkami prepojenými s touto zmluvou, si prečítate podmienky pre danú službu. Uznávate, že používaním služby prijímate túto zmluvu a prepojené podmienky. V tejto zmluve sa nachádzajú aj informačné prepojenia. Nasledujúce prepojenia obsahujú podmienky, ktoré sú záväzné pre vás aj pre nás:

MALOOBCHODNÁ OBMEDZENÁ ZÁRUKA

Poskytuje spoločnosť Microsoft OBMEDZENÚ ZÁRUKU na softvér? Áno. Licencia na skúšobný softvér sa však poskytuje „tak, ako je“ bez výslovných záruk a podmienok. Spoločnosť Microsoft sa zaručuje, že správne licencovaný softvér bude fungovať v súlade s materiálmi spoločnosti Microsoft, ktoré sú dodávané so softvérom. Táto obmedzená záruka sa nevzťahuje na problémy, ktoré spôsobíte sami alebo ktoré vzniknú v dôsledku nedodržania našich pokynov alebo v dôsledku udalostí, ktoré spoločnosť Microsoft nemôže mať v rozumnej miere pod kontrolou. Obmedzená záruka začína plynúť dňom, keď prvý používateľ vašej kópie softvéru získa túto kópiu, a trvá jeden rok. Záruka sa vzťahuje aj na akékoľvek doplnky, aktualizácie alebo náhradný softvér, ktorý môžete počas tohto roka získať od spoločnosti Microsoft, ale iba zvyšok tejto ročnej lehoty alebo 30 dní – podľa toho, ktorá lehota je dlhšia. Prevedením softvéru sa lehota obmedzenej záruky nepredlžuje. Spoločnosť Microsoft neposkytuje žiadne ďalšie výslovné záruky ani podmienky. SPOLOČNOSŤ MICROSOFT ODMIETA VŠETKY IMPLICITNÉ ZÁRUKY VRÁTANE ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA CUDZÍCH PRÁV. AK MIESTNY PRÁVNY PORIADOK NEPOVOĽUJE SPOLOČNOSTI MICROSOFT ODMIETNUTIE IMPLICITNÝCH ZÁRUK, POTOM AKÉKOĽVEK IMPLICITNÉ ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY TRVAJÚ IBA POČAS LEHOTY OBMEDZENEJ ZÁRUKY A SÚ OBMEDZENÉ V ROZSAHU POVOLENOM VAŠÍM MIESTNYM PRÁVNYM PORIADKOM. AK VÁŠ MIESTNY PRÁVNY PORIADOK VYŽADUJE DLHŠIU LEHOTU OBMEDZENEJ ZÁRUKY NAPRIEK TEJTO ZMLUVE, POTOM SA UPLATNÍ TÁTO DLHŠIA LEHOTA, ALE VYMÁHAŤ MÔŽETE IBA NÁHRADY UVEDENÉ V TEJTO ZMLUVE . Sekcia na konci tejto zmluvy vysvetľuje, ako si môžete uplatniť nárok na základe obmedzenej záruky.
Iba pre Austráliu: Náš tovar sa poskytuje so zárukami, ktoré na základe austrálskych zákonov o ochrane spotrebiteľa nemožno vylúčiť. V prípade závažného zlyhania máte nárok na výmenu alebo vrátenie peňazí a v prípade akejkoľvek primerane predvídateľnej straty alebo škody máte nárok na kompenzáciu. Na opravu alebo výmenu máte nárok aj v prípade, ak tovar nedosahuje prijateľnú kvalitu a zlyhanie nezodpovedá závažnému zlyhaniu.
Čo ak spoločnosť Microsoft poruší svoju záruku? Ak spoločnosť Microsoft poruší svoju obmedzenú záruku, vašou jedinou náhradou je oprava alebo výmena softvéru. Namiesto opravy alebo výmeny vám tiež môžeme vrátiť sumu, ktorú ste zaplatili za softvér. Pred vrátením peňazí musíte softvér odinštalovať a vrátiť spoločnosti Microsoft spolu s dokladom o kúpe.
Čo ak spoločnosť Microsoft poruší niektorú časť tejto zmluvy? AK EXISTUJE PRÁVNY ZÁKLAD NA VYMÁHANIE ŠKÔD OD SPOLOČNOSTI MICROSOFT, MÔŽETE VYMÁHAŤ IBA NÁHRADU ZA PRIAME ŠKODY DO SUMY, KTORÚ STE ZAPLATILI ZA SOFTVÉR. NESMIETE VYMÁHAŤ NÁHRADU ZA ŽIADNE INÉ ŠKODY VRÁTANE NÁSLEDNÝCH ŠKÔD, UŠLÉHO ZISKU, ŠPECIÁLNYCH, NEPRIAMYCH ALEBO NÁHODNÝCH ŠKÔD. Vylúčenia a obmedzenia škôd uvedené v tejto zmluve sa uplatňujú dokonca aj vtedy, ak oprava, nahradenie alebo vrátenie peňazí za softvér úplne nenahradí vaše straty alebo ak spoločnosť Microsoft vedela alebo mala vedieť o možných škodách. NIEKTORÉ ŠTÁTY A KRAJINY NEPOVOĽUJÚ VYLÚČENIA ANI OBMEDZENIA NÁHODNÝCH, NÁSLEDNÝCH ANI INÝCH ŠKÔD, TAKŽE TIETO OBMEDZENIA ANI VYLÚČENIA SA NA VÁS NEMUSIA VZŤAHOVAŤ. AK VÁŠ MIESTNY PRÁVNY PORIADOK UMOŽŇUJE VYMÁHAŤ OD SPOLOČNOSTI MICROSOFT INÉ ŠKODY, HOCI MY TO NEUMOŽŇUJEME, NEMÔŽETE VYMÁHAŤ VIAC NEŽ SUMU, KTORÚ STE ZAPLATILI ZA SOFTVÉR .

POSTUPY PRI ZÁRUKE

Ak chcete využiť servis v rámci obmedzenej záruky, musíte sa preukázať dokladom o kúpe.
 • 1. Spojené štáty americké a Kanada. Ak chcete získať informácie o servise v rámci obmedzenej záruky a o tom, ako nadobudnúť peniaze za softvér získaný v Spojených štátoch amerických a Kanade, obráťte sa na spoločnosť Microsoft telefonicky – prostredníctvom čísla (800) MICROSOFT, poštou na adresu Microsoft Customer Service and Support, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA alebo navštívte stránku microsoft.com/info/nareturns.htm .
 • 2. Európa, Stredný východ a Afrika. Ak ste softvér získali v Európe, na Strednom východe alebo v Afrike, obmedzenú záruku poskytuje spoločnosť Microsoft Ireland Operations Limited. Ak si chcete uplatniť nárok na základe obmedzenej záruky, musíte sa obrátiť na spoločnosť Microsoft Ireland Operations Limited, Customer Care Centre, Atrium Building Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland alebo na afiláciu spoločnosti Microsoft vo svojej krajine (navštívte lokalitu microsoft.com/worldwide ).
 • 3. Austrália. Ak ste softvér získali v Austrálii, obráťte sa na spoločnosť Microsoft a uplatnite si nárok na čísle 13 20 58 alebo na adrese Microsoft Pty Ltd, 1 Epping Road, North Ryde NSW 2113 Australia.
 • 4. Ostatné krajiny. Ak ste softvér získali v inej krajine, obráťte sa na afiláciu spoločnosti Microsoft vo svojej krajine (navštívte lokalitu microsoft.com/worldwide ).

LICENČNÉ PODMIENKY PRE SOFTVÉR OEM

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre počítač, v ktorom je vopred nainštalovaný softvér Microsoft Office 2013. Táto licenčná zmluva sa uzatvára medzi vami a výrobcom počítača alebo inštalátorom softvéru, ktorý softvér Microsoft Office 2013 distribuuje s počítačom. Táto zmluva opisuje vaše práva na používanie softvéru Office 2013. Pre vaše pohodlie je táto zmluva usporiadaná do dvoch častí. Prvá časť zahŕňa úvodné podmienky. Po nej nasledujú dodatočné podmienky a obmedzená záruka, ktoré obsahujú viac podrobností. Mali by ste si prečítať celú zmluvu vrátane prepojených podmienok, pretože všetky podmienky sú dôležité a spoločne vytvárajú túto zmluvu, ktorá sa na vás vzťahuje. Prepojené podmienky si môžete prečítať tak, že prepojenie na presmerovanie prilepíte v okne prehľadávača. DODATOČNÉ PODMIENKY OBSAHUJÚ USTANOVENIE O ZÁVÄZNOM ROZHODCOVSKOM KONANÍ A ZRIEKNUTIE SA SKUPINOVEJ ŽALOBY. AK BÝVATE V SPOJENÝCH ŠTÁTOCH, TIETO USTANOVENIA OVPLYVŇUJÚ VAŠE PRÁVA NA RIEŠENIE SPORU S VÝROBCOM, INŠTALÁTOROM ALEBO SO SPOLOČNOSŤOU MICROSOFT, A PRETO BY STE SI ICH MALI POZORNE PREČÍTAŤ.
PRIJATÍM TEJTO ZMLUVY ALEBO POUŽÍVANÍM SOFTVÉRU SÚHLASÍTE SO VŠETKÝMI TÝMITO PODMIENKAMI A S PRENOSOM URČITÝCH INFORMÁCIÍ POČAS AKTIVÁCIE SOFTVÉRU A PRI PRÁCI S JEHO INTERNETOVÝMI FUNKCIAMI. AK S TÝMITO PODMIENKAMI NESÚHLASÍTE A NEDODRŽÍTE ICH, NESMIETE SOFTVÉR ANI JEHO FUNKCIE POUŽÍVAŤ. Namiesto toho sa môžete obrátiť na výrobcu alebo inštalátora a informovať sa o reklamačných podmienkach týkajúcich sa vrátenia softvéru alebo počítača a získania peňazí alebo kreditu na základe týchto podmienok. Ak chcete, aby vám boli peniaze alebo kredit vrátené, musíte dodržať príslušné reklamačné podmienky. Tieto podmienky môžu vyžadovať, aby ste softvér vrátili s celým počítačom, v ktorom je softvér nainštalovaný.
Ako môžem softvér používať? Softvér sa poskytuje na základe licencie, nepredáva sa. Na základe tejto zmluvy vám udeľujeme právo na spúšťanie iba jednej kópie v počítači, s ktorým ste softvér získali (licencovanom počítači), na používanie jednou osobou v tom istom čase, ale iba ak dodržíte všetky podmienky tejto zmluvy. Naša licencia na softvér je natrvalo priradená licencovanému počítaču. V časti Dodatočné podmienky nájdete informácie o licenciách a podmienkach, ktoré sú špecifické pre určité krajiny, o verziách s obmedzenými právami a špeciálnych vydaniach softvéru. Komponenty softvéru sú licencované ako samostatné jednotky. Komponenty nemožno oddeľovať ani virtualizovať a inštalovať v iných počítačoch. Softvér môže obsahovať viac než jednu verziu, napríklad 32-bitovú a 64-bitovú, a vy môžete v tom istom čase používať iba jednu verziu. S výnimkou povoleného používania uvedeného v časti „Vzdialený prístup“ nižšie je táto licencia určená na priame používanie softvéru výlučne prostredníctvom vstupných mechanizmov licencovaného počítača, napríklad klávesnice, myši alebo dotykovej obrazovky. Nepovoľuje inštaláciu softvéru na serveri ani používanie prostredníctvom iných počítačov alebo zariadení pripojených k serveru cez internú alebo externú sieť. Softvér sa tiež nelicencuje na účely komerčného hosťovania. Ďalšie informácie o scenároch pre viacerých používateľov a virtualizácii nájdete v časti Dodatočné podmienky.
Ako získam záložnú kópiu? Záložnú kópiu softvéru si môžete objednať alebo prevziať z lokality microsoft.com/office/backup . Záložnú kópiu softvérom nesmiete distribuovať. Smiete ju používať len na opätovnú inštaláciu softvéru v licencovanom počítači.
Môžem softvér previesť na iný počítač alebo používateľa? Softvér nesmiete previesť na iný počítač ani používateľa. Softvér môžete previesť priamo na tretiu stranu iba nainštalovaný v licencovanom počítači, so štítkom Certifikátu pravosti a touto zmluvou. Pred prevodom musí táto strana súhlasiť s tým, že na prevod a používanie softvéru sa vzťahuje táto zmluva. Nesmiete si nechať žiadne kópie.
AK BÝVATE V NEMECKU, UVEDENÉ USTANOVENIE (Môžem softvér previesť na iný počítač alebo iného používateľa?) SA NA VÁS NEVZŤAHUJE. Je nahradené týmto ustanovením: Akýkoľvek prevod softvéru a práva na používanie softvéru tretej strane musí byť v zhode so zákonnými ustanoveniami právneho poriadku.
Ako funguje aktivácia prostredníctvom internetu? Aktivácia spája použitie softvéru s konkrétnym počítačom alebo zariadením. Počas aktivácie softvér automaticky kontaktuje spoločnosť Microsoft alebo jej afiláciu, aby sa potvrdilo, či je licencia spojená s licencovaným počítačom. Tento postup sa nazýva „aktivácia“. Keďže cieľom aktivácie je identifikovať neoprávnené zmeny licenčných alebo aktivačných funkcií softvéru a zabrániť nelicencovanému používaniu softvéru, po uplynutí času povoleného na aktiváciu nemáte právo na používanie softvéru a aktiváciu nemôžete vynechať ani obísť . Ak ste v rámci času povoleného na aktiváciu nezadali kód Product Key, väčšina funkcií softvéru prestane fungovať.
Zhromažďuje softvér moje osobné údaje? Keď počítač pripojíte na internet, niektoré funkcie softvéru sa môžu pripojiť k počítačovým systémom spoločnosti Microsoft alebo poskytovateľa služieb a odosielať alebo prijímať informácie. Na pripojenie vždy nemusíte byť osobitne upozornení. Ak sa rozhodnete niektoré z týchto funkcií používať, súhlasíte s odosielaním alebo prijímaním týchto informácií pri používaní príslušnej funkcie. Mnoho týchto funkcií môžete vypnúť alebo ich nemusíte používať.
Ako spoločnosť Microsoft používa vaše informácie? Spoločnosť Microsoft používa informácie zhromaždené prostredníctvom funkcií softvéru na inováciu alebo opravu softvéru a iné zlepšovanie svojich produktov a služieb. Za určitých okolností ich spoločnosť Microsoft tiež zdieľa s inými. Chybové hlásenia napríklad spoločnosť Microsoft zdieľa s príslušnými predajcami hardvéru a softvéru, aby mohli pomocou týchto informácií zlepšiť spoluprácu svojich produktov s produktmi spoločnosti Microsoft. Súhlasíte s tým, že spoločnosť Microsoft môže tieto informácie používať a poskytovať tak, ako je to uvedené v Prehlásení spoločnosti Microsoft o ochrane osobných údajov na lokalite r.office.microsoft.com/r/rlidOOPrivacyState15HighLight?clid=1051 .
Na čo sa táto zmluva vzťahuje? Táto zmluva (vrátane akýchkoľvek licenčných podmienok v tlačenej forme dodaných spolu so softvérom) sa vzťahuje na softvér, médiá, na ktorých ste softvér získali (ak existujú), a na všetky aktualizácie, doplnky a služby pre softvér spoločnosti Microsoft, pokiaľ sa s nimi nedodávajú iné podmienky.
Existujú úkony, ktoré so softvérom nesmiem robiť? Áno. Keďže sa softvér poskytuje na základe licencie a nepredáva sa, výrobca alebo inštalátor a spoločnosť Microsoft si vyhradzujú všetky práva (napríklad práva na základe zákonov o duševnom vlastníctve) výslovne neudelené v tejto zmluve. Táto licencia vám predovšetkým neposkytuje žiadne právo na nasledujúce úkony. Nesmiete: zverejňovať, kopírovať (okrem povolenej záložnej kópie), prenajímať, poskytovať na lízing ani požičiavať softvér, prevádzať softvér (okrem prípadov povolených v tejto zmluve), pokúšať sa obísť technické ochranné opatrenia v softvéri, spätne analyzovať, dekompilovať ani rozkladať softvér na súčasti s výnimkou prípadov, ktoré i napriek obmedzeniam uvedeným v našej zmluve povoľuje váš právny poriadok. V takom prípade môžete robiť iba to, čo váš právny poriadok povoľuje. Internetové funkcie nesmiete používať spôsobom, ktorý by mohol brániť ich používaniu inými osobami. Takisto sa nesmiete pokúšať získať prístup ku ktorejkoľvek službe, údajom, kontu alebo sieti neoprávneným spôsobom.
Aké sú podmienky inovácie alebo konverzie softvéru? Ak inštalujete softvér krytý touto zmluvou ako inováciu alebo konverziu existujúceho softvéru, ktorý ste získali s licencovaným počítačom, potom táto inovácia alebo konverzia nahrádza pôvodný softvér, ktorý inovujete alebo konvertujete. Po inovácii vám neostanú žiadne práva na pôvodný softvér, nesmiete ho ďalej používať ani žiadnym spôsobom prevádzať. Touto zmluvou sa riadia vaše práva na používanie inovačného softvéru a nahrádza sa zmluva pre softvér, ktorý ste inovovali.

DODATOČNÉ PODMIENKY

 • 1. LICENČNÉ PRÁVA A SCENÁRE PRE VIACERÝCH POUŽÍVATEĽOV
  • 1. Počítač. „Počítač“ v tejto zmluve znamená hardvérový systém (fyzický alebo virtuálny) s úložným zariadením, v ktorom možno prevádzkovať softvér. Za počítač sa považuje aj oblasť hardvéru alebo komponent blade.
  • 2. Viacero pripojení alebo ich zoskupenie. Hardvér ani softvér nesmiete používať na vytvorenie viacerých pripojení ani ich zoskupenie. Takisto nesmiete viacerým používateľom ani viacerým počítačom alebo zariadeniam povoliť prístup alebo používanie softvéru nepriamo prostredníctvom licencovaného počítača.
  • 3. Používanie vo virtualizovanom prostredí. Ak pomocou virtualizačného softvéru vrátane technológie Hyper-V v systéme klienta vytvoríte v jednom počítačovom hardvérovom systéme jeden alebo viacero virtuálnych počítačov, každý virtuálny počítač a fyzický počítač sa na účely tejto zmluvy považuje za samostatný počítač. Táto licencia vám umožňuje používať len jednu kópiu softvéru na používanie v jednom počítači, či už ide o fyzický, alebo virtuálny počítač. Ak chcete softvér používať vo viac než jednom počítači, musíte získať samostatné kópie softvéru a samostatnú licenciu na každú kópiu. Vo virtuálnom prostredí môže byť zabezpečenie obsahu chráneného technológiou spravovania digitálnych práv alebo inou technológiou šifrovania celého obsahu diskovej jednotky menšie.
  • 4. Vzdialený prístup. Používateľ, ktorý primárne používa licencovaný počítač, je „primárny používateľ“. Primárny používateľ môže k softvéru nainštalovanému v licencovanom zariadení získavať prístup alebo ho používať z ktoréhokoľvek iného zariadenia za predpokladu, že softvér nainštalovaný v licencovanom zariadení v tom istom čase nepoužíva iný používateľ inak ako na diaľku. Výnimkou je povolenie súčasného prístupu k softvéru iným osobám výlučne v rámci poskytovania služieb technickej podpory.
 • 2. ZÁVÄZNÉ ROZHODCOVSKÉ KONANIE A ZRIEKNUTIE SA SKUPINOVEJ ŽALOBY
  • 1. Uplatnenie. Táto sekcia B sa vzťahuje na akýkoľvek spor OKREM SPOROV TÝKAJÚCICH SA VYNÚTENIA ALEBO PLATNOSTI VAŠICH PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA, PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA VÝROBCU ALEBO INŠTALÁTORA ALEBO NIEKTORÉHO Z NAŠICH POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ. Spor znamená akýkoľvek spor, žalobu alebo inú kontroverziu medzi vami a výrobcom alebo inštalátorom alebo vami a spoločnosťou Microsoft týkajúcu sa softvéru (vrátane jeho ceny) alebo tejto zmluvy, či už na základe zmluvy, záruky, porušenia práva, štatútu, predpisu, nariadenia, alebo akéhokoľvek iného právneho či morálneho základu. „Spor“ bude mať najširší možný význam prípustný na základe zákonov.
  • 2. Oznámenie sporu. V prípade sporu musíte vy, výrobca alebo inštalátor oznámiť spor druhej strane, a to vo forme písomného vyhlásenia s menom, adresou a kontaktnými údajmi strany oznamujúcej spor, so skutočnosťami, ktoré viedli k vzniku sporu, a požadovanou nápravou. Oznámenie zašlite výrobcovi alebo inštalátorovi prostredníctvom spoločnosti U.S. Mail a na obálku uveďte text ATTN: LEGAL DEPARTMENT. Výrobca alebo inštalátor vám oznámenie sporu zašle na vašu adresu evidovanú v spoločnosti U.S. Mail, ak je k dispozícii, alebo na vašu e-mailovú adresu. Do 60 dní od dátumu odoslania oznámenia sporu sa vy a výrobca alebo inštalátor pokúsite spor vyriešiť prostredníctvom neformálneho rokovania. Po 60 dňoch môžete vy, výrobca alebo inštalátor začať rozhodcovské konanie.
  • 3. Súd drobných nárokov. Ak spor spĺňa všetky požiadavky na prerokovanie pred súdom drobných nárokov, môžete ho predložiť súdu drobných nárokov v krajine svojho trvalého pobytu alebo v mieste hlavnej prevádzky výrobcu alebo inštalátora. Súdu drobných nárokov ho môžete predložiť bez ohľadu na to, či ste predtým neformálne rokovali.
  • 4. ZÁVÄZNÉ ROZHODCOVSKÉ KONANIE. AK VY, VÝROBCA ALEBO INŠTALÁTOR ANI SPOLOČNOSŤ MICROSOFT NEVYRIEŠITE SPOR PROSTREDNÍCTVOM NEFORMÁLNEHO ROKOVANIA ANI PRED SÚDOM DROBNÝCH NÁROKOV, AKÉKOĽVEK ĎALŠIE ÚSILIE O VYRIEŠENIE SPORU BUDE PODLIEHAŤ VÝLUČNE ZÁVÄZNÉMU ROZHODCOVSKÉMU KONANIU. VZDÁVATE SA PRÁVA NA PREDLOŽENIE (ALEBO NA ÚČASŤ AKO STRANA ALEBO ČLEN SKUPINY) VŠETKÝCH SPOROV SÚDU TVORENÉMU POROTOU ALEBO SUDCOM. Namiesto toho sa všetky spory budú riešiť pred neutrálnym rozhodcom, ktorého rozhodnutie bude konečné s výnimkou obmedzeného práva na odvolanie na základe Federálneho zákona o rozhodcovskom konaní. Rozhodnutie tohto rozhodcu môže vynútiť akýkoľvek súd, ktorý má jurisdikciu nad zmluvnými stranami.
  • 5. ZRIEKNUTIE SA SKUPINOVEJ ŽALOBY. AKÉKOĽVEK KONANIA NA VYRIEŠENIE ALEBO PREDLOŽENIE SPORU NA AKOMKOĽVEK FÓRE BUDÚ PREBIEHAŤ VÝLUČNE NA INDIVIDUÁLNOM ZÁKLADE. VY, VÝROBCA ALEBO INŠTALÁTOR ANI SPOLOČNOSŤ MICROSOFT NEBUDETE ŽIADAŤ O PREROKOVANIE SPORU AKO SKUPINOVEJ ŽALOBY, VŠEOBECNEJ ŽALOBY OBČIANSKEHO SPLNOMOCNENCA ANI V ŽIADNOM INOM KONANÍ, V KTOROM NIEKTORÁ ZO STRÁN KONÁ ALEBO NAVRHUJE KONANIE AKO ZÁSTUPCA SKUPINY. BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU VŠETKÝCH STRÁN VŠETKÝCH DOTKNUTÝCH ROZHODCOVSKÝCH ALEBO SÚDNYCH KONANÍ SA ŽIADNE ROZHODCOVSKÉ ANI SÚDNE KONANIE NEBUDE KOMBINOVAŤ S INÝM KONANÍM.
  • 6. Postup pri rozhodcovskom konaní. Akékoľvek rozhodcovské konanie bude viesť Americká rozhodcovská asociácia („AAA“) na základe svojich pravidiel pre komerčné rozhodcovské konania. Ak ste jednotlivec a používate softvér na osobné alebo domáce účely alebo ak je hodnota sporu najviac 75 000 USD bez ohľadu na to, či ste jednotlivec a ako softvér používate, uplatnia sa aj doplnkové postupy asociácie AAA pre spory so spotrebiteľmi. Ak chcete rozhodcovské konanie začať, odošlite asociácii AAA formulár žiadosti o rozhodcovské konanie na základe pravidiel pre komerčné rozhodcovské konania. Môžete požiadať o telefonické alebo osobné vypočutie v súlade s pravidlami asociácie AAA. V prípade sporu do 10 000 USD bude vypočutie telefonické, pokiaľ rozhodca nenájde právoplatný dôvod na osobné vypočutie. Ďalšie informácie nájdete na lokalite adr.org alebo zavolajte na číslo 1-800-778-7879. Súhlasíte s tým, že rozhodcovské konanie začnete iba v krajine svojho trvalého pobytu alebo v mieste hlavnej prevádzky výrobcu alebo inštalátora. Výrobca alebo inštalátor súhlasí s tým, že rozhodcovské konanie začne iba v krajine vášho trvalého pobytu. Rozhodca vám môže ako jednotlivcovi priznať rovnaké škody ako súd. Rozhodca vám môže priznať deklaratórny alebo prikazujúci opravný prostriedok iba ako jednotlivcovi a iba v rozsahu požadovanom na uspokojenie vášho individuálneho nároku.
  • 7. Poplatky a odmeny za rozhodcovské konanie.
    • 1. Spory do 75 000 USD. Výrobca alebo inštalátor vám bezodkladne uhradí prihlasovací poplatok a zaplatí poplatky a výdavky asociácie AAA a rozhodcu. Ak odmietnete poslednú písomnú ponuku výrobcu alebo inštalátora na urovnanie uskutočnenú pred vymenovaním rozhodcu („posledná písomná ponuka“), váš spor skončí rozhodnutím rozhodcu („rozhodnutie“) a rozhodca vám prizná viac, než je uvedené v poslednej písomnej ponuke, výrobca alebo inštalátor vám uhradí tri platby: (1) zaplatí sumu rozhodnutia alebo 1 000 USD podľa toho, ktorá suma je vyššia, (2) zaplatí dvojnásobok vašich primeraných nákladov na právne zastupovanie (ak vznikli) a (3) uhradí všetky primerané výdavky (vrátane poplatkov a nákladov na svedecké výpovede znalcov), ktoré vzniknú vášmu právnemu zástupcovi pri skúmaní, príprave a uplatňovaní vášho nároku v rámci rozhodcovského konania. Sumy určí rozhodca.
    • 2. Spory nad 75 000 USD. Úhrada prihlasovacieho poplatku a poplatky a výdavky asociácie AAA a rozhodcu sa budú riadiť pravidlami asociácie AAA.
    • 3. Spory zahŕňajúce akúkoľvek sumu. Ak rozhodcovské konanie začnete vy, potom výrobca alebo inštalátor bude požadovať svoje poplatky a výdavky uhradené asociácii AAA alebo rozhodcovi, prípadne váš prihlasovací poplatok, ktorý uhradil, iba ak rozhodca rozhodne, že rozhodcovské konanie je neopodstatnené alebo sleduje nesprávny účel. Ak rozhodcovské konanie začne výrobca alebo inštalátor, zaplatí všetky prihlasovacie poplatky, ako aj poplatky a výdavky asociácie AAA a rozhodcu. Pri žiadnom rozhodcovskom konaní nebude od vás požadovať svoje poplatky ani výdavky na právne zastupovanie. Poplatky a výdavky sa nezapočítavajú do sumy sporu.
  • 8. Prihlásenie nárokov alebo sporov do jedného roka. V rozsahu povolenom zákonmi sa akýkoľvek nárok alebo spor na základe tejto zmluvy, na ktorý sa vzťahuje sekcia B, musí prihlásiť na súde drobných nárokov (sekcia B.3) alebo na rozhodcovské konanie (sekcia B.4) do jedného roka. Ročné obdobie začína dňom, keď mohol byť nárok alebo spor prvýkrát prihlásený. Ak sa takýto nárok alebo spor neprihlási do jedného roka, stane sa natrvalo neprípustným.
  • 9. Oddeliteľnosť. Ak sa zrieknutie skupinovej žaloby uvedené v sekcii B.5 uzná za nezákonné alebo nevynútiteľné pre všetky alebo niektoré časti sporu, potom sa sekcia B (rozhodcovské konanie) nebude na tieto časti vzťahovať. Namiesto toho sa tieto časti oddelia a predložia súdu a zvyšné časti sa predložia na rozhodcovské konanie. Ak sa za nezákonné alebo nevynútiteľné uzná akékoľvek iné ustanovenie sekcie B, toto ustanovenie sa oddelí a zvyšné časti sekcie B zostanú v plnej platnosti a účinnosti.
  • 10. Oprávnená osoba z tretej strany. Spoločnosť Microsoft nie je stranou tejto zmluvy, ale vo vzťahu k zmluve medzi vami a výrobcom alebo inštalátorom je oprávnenou osobou z tretej strany na riešenie sporov prostredníctvom neformálneho rokovania a rozhodcovského konania. Ak máte spor so spoločnosťou Microsoft, spoločnosť Microsoft súhlasí s tým, že urobí všetko, s čím súhlasí výrobca alebo inštalátor v sekcii B. Vy súhlasíte s tým, že vo vzťahu k spoločnosti Microsoft urobíte všetko, čo sa od vás vyžaduje v sekcii B vo vzťahu k výrobcovi alebo inštalátorovi. Oznámenie sporu so spoločnosťou Microsoft zašlite poštou na adresu Microsoft Corporation, ATTN: LCA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Rozhodcovské konanie alebo prípad pred súdom drobných nárokov môžete voči spoločnosti Microsoft začať v krajine svojho trvalého pobytu alebo v King County vo Washingtone.
 • 3. VOĽBA PRÁVNEHO PORIADKU
  • Všetky nároky a spory na základe tejto zmluvy vrátane nárokov vyplývajúcich z porušenia zmluvy, nárokov vyplývajúcich zo zákonov príslušného štátu na ochranu spotrebiteľov, nekalej súťaže, implicitnej záruky, bezdôvodného obohatenia a porušenia práva sa riadia právnym poriadkom štátu alebo krajiny, v ktorej bývate. Ak ste softvér získali v ktorejkoľvek inej krajine, uplatňuje sa právny poriadok danej krajiny. Táto zmluva opisuje určité zákonné práva. Na základe právneho poriadku vášho štátu alebo krajiny môžete mať aj ďalšie práva vrátane spotrebiteľských práv. Ďalšie práva môžete mať aj voči strane, od ktorej ste softvér získali. Ak to nepovoľuje právny poriadok vášho štátu alebo krajiny, táto zmluva nemení tieto ďalšie práva.
 • 4. AKTIVÁCIA
  • 1. Ďalšie informácie o spôsobe fungovania aktivácie. Počas aktivácie softvér odošle spoločnosti Microsoft informácie o softvéri a vašom počítači. Tieto informácie zahŕňajú verziu, jazyk a kód Product Key softvéru, verziu licencie, adresu internetového protokolu počítača a informácie odvodené z hardvérovej konfigurácie počítača. Ďalšie informácie o aktivácii nájdete na lokalite microsoft.com/piracy/activation.mspx . Ak je licencovaný počítač pripojený na internet, softvér sa automaticky spojí so spoločnosťou Microsoft kvôli aktivácii. Softvér môžete aktivovať aj manuálne prostredníctvom Internetu alebo telefónu. V oboch prípadoch vám môžu byť účtované poplatky za používanie internetu alebo telefonických služieb.
  • 2. Opätovná aktivácia . Niektoré zmeny komponentov počítača alebo softvéru môžu vyžadovať opätovnú aktiváciu softvéru.
  • 3. Zlyhanie aktivácie. Ak sa pri aktivácii online zistí, že licenčné alebo aktivačné funkcie softvéru sú falošné alebo nesprávne licencované, aktivácia zlyhá. Softvér vám oznámi, ak je nainštalovaná kópia softvéru nesprávne licencovaná. Okrem toho sa zobrazia pripomienky na získanie správne licencovanej kópie softvéru.
  • 4. Aktualizácie a inovácie. Aktualizácie alebo upgrady softvéru môžete získavať iba od spoločnosti Microsoft alebo z autorizovaných zdrojov. Niektoré inovácie, technická podpora a iné služby sa môžu ponúkať iba používateľom pravého softvéru od spoločnosti Microsoft. Pravosť softvéru od spoločnosti Microsoft si môžete overiť na lokalite howtotell.com .
 • 5. INTERNETOVÉ FUNKCIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  • Nasledujúce funkcie softvéru používajú internetové protokoly, ktoré spoločnosti Microsoft (prípadne jej dodávateľom alebo poskytovateľom služieb) odosielajú informácie o počítači, napríklad adresu internetového protokolu, typ operačného systému a prehľadávača, názov a verziu používaného softvéru a jazykový kód počítača, v ktorom je softvér nainštalovaný. Spoločnosť Microsoft používa tieto informácie na sprístupnenie internetových funkcií v súlade s Prehlásením o ochrane osobných údajov pre balík Office 2013 uvedeným na r.office.microsoft.com/r/rlidOOPrivacyState15HighLight?clid=1051 . Niektoré internetové funkcie môžu byť poskytnuté neskôr prostredníctvom aktualizačnej služby od spoločnosti Microsoft.
  • 1. Súhlas s internetovými službami. Funkcie softvéru uvedené nižšie a v Prehlásení o ochrane osobných údajov pre balík Office 2013 sa prostredníctvom Internetu pripájajú k počítačovým systémom spoločnosti Microsoft alebo poskytovateľa služieb. V niektorých prípadoch nedostanete o pripojení osobitné upozornenie. V niektorých prípadoch môžete tieto funkcie vypnúť alebo ich nemusíte používať. Ďalšie informácie o týchto funkciách nájdete v Prehlásení o ochrane osobných údajov pre balík Office 2013 . POUŽÍVANÍM TÝCHTO FUNKCIÍ SÚHLASÍTE S PRENOSOM TÝCHTO INFORMÁCIÍ. Spoločnosť Microsoft nepoužíva tieto informácie, aby vás identifikovala alebo kontaktovala.
  • 2. Program zvyšovania spokojnosti zákazníkov (CEIP). Tento softvér používa Program na vylepšenie služieb zákazníkom. Program na vylepšenie služieb zákazníkom automaticky odosiela spoločnosti Microsoft informácie o vašom hardvéri a o spôsobe, akým používate tento softvér. Tieto informácie sa nepoužijú na to, aby sme vás identifikovali ani kontaktovali. Program CEIP tiež pravidelne prevezme do vášho počítača malý súbor. Tento súbor nám pomáha zhromažďovať informácie o problémoch, ktoré sa vyskytnú pri používaní softvéru. Nové pomocné informácie o chybách možno tiež automaticky prevziať (ak sú k dispozícii). Ďalšie informácie o programe CEIP nájdete na lokalite microsoft.com/products/ceip/SK-SK/privacypolicy.mspx .
  • 3. Funkcie a obsah online. Funkcie softvéru môžu prevziať obsah online od spoločnosti Microsoft a poskytnúť vám ho. Niektoré funkcie tiež môžu povoľovať vyhľadávanie a prístup k informáciám online. Príkladmi týchto funkcií sú obrázky ClipArt, šablóny, školenie online, pomoc a Pomocník online a funkcia Outlook Weather v aplikácii Kalendár. Ak uložíte šablónu poskytnutú na lokalite Office.com, spoločnosti Microsoft sa odošlú informácie online, napríklad informácie identifikujúce šablónu, nie však konkrétny dokument vytvorený pomocou tejto šablóny. Tieto informácie sa použijú na poskytnutie požadovaného obsahu a zlepšenie našich služieb. Môžete sa rozhodnúť, že tieto funkcie a obsah online nebudete používať. Ďalšie informácie nájdete v Prehlásení o ochrane osobných údajov pre balík Office 2013, ktorého prepojenie je uvedené na konci tejto zmluvy.
  • 4. Súbory cookie. Ak sa rozhodnete používať funkcie online softvéru, napríklad pomoc a Pomocníka online alebo šablóny, môžu sa nastaviť súbory cookie. Ak chcete zistiť, ako možno súbory cookie zablokovať, skontrolovať a odstrániť, prečítajte si sekciu o súboroch cookie v Prehlásení o ochrane osobných údajov pre balík Office 2013, ktorého prepojenie je uvedené na konci tejto zmluvy.
  • 5. Balík Office 2013 v systéme Windows 8. Ak softvér používate v počítači so systémom Windows 8 a povolili ste funkcie a obsah softvéru online, prihlásením v systéme Windows 8 pomocou konta Microsoft sa automaticky prihlásite do softvéru použitím rovnakého konta Microsoft. Vďaka tomu môžete ukladať súbory online v službe OneDrive a pristupovať k nim, ako aj používať službu Office Roaming Service bez toho, aby sa zobrazovali výzvy na opätovné zadanie používateľského mena a hesla konta Microsoft. Ďalšie informácie o prihlásení do softvéru pomocou konta Microsoft a o službe Office Roaming Service nájdete v Prehlásení o ochrane osobných údajov pre balík Office 2013, ktorého prepojenie je uvedené na konci tejto zmluvy.
  • 6. Digitálne certifikáty. Softvér používa digitálne certifikáty. Digitálne certifikáty potvrdzujú identitu používateľov internetu odoslaním štandardnej šifrovanej informácie x.509. Možno ich použiť aj na digitálne podpisovanie súborov a makier s cieľom overiť úplnosť a pôvod obsahu súborov. Softvér získava certifikáty a aktualizuje zoznamy zrušených certifikátov cez Internet (ak sú k dispozícii).
  • 7. Automatické aktualizácie. Softvér s technológiou spúšťania kliknutím môže na lokalite spoločnosti Microsoft pravidelne vyhľadávať aktualizácie a doplnky softvéru. Ak takéto aktualizácie a doplnky nájde, môže ich automaticky prevziať a nainštalovať v licencovanom počítači.
  • 8. Používanie informácií. Spoločnosť Microsoft môže informácie o počítači, správy o chybách a hlásenia o škodlivom softvéri použiť na zlepšenie softvéru a služieb. Smieme ich tiež zdieľať s ostatnými, napríklad s predajcami hardvéru a softvéru. Informácie smú používať na vylepšenie funkčnosti svojich produktov používaných so softvérom spoločnosti Microsoft.
  • 9. Zneužitie internetových služieb. Tieto služby nesmiete používať žiadnym spôsobom, ktorý by ich mohol poškodiť alebo narušiť ich používanie inými používateľmi. Služby nesmiete používať na získavanie neoprávneného prístupu ku ktorejkoľvek službe, údajom, kontu ani sieti akýmkoľvek spôsobom.
  • 10. Spravovanie prístupových práv k informáciám. Softvér obsahuje funkciu umožňujúcu vytvoriť obsah, ktorý nemožno vytlačiť, skopírovať ani odoslať ostatným bez vášho povolenia. Pri prvom použití tejto funkcie sa pravdepodobne budete musieť pripojiť na server spoločnosti Microsoft. K spoločnosti Microsoft sa pravdepodobne budete musieť pripájať pravidelne, aby sa táto funkcia aktualizovala. Ďalšie informácie nájdete na lokalite o15.officeredir.microsoft.com/r/rlidIRMHelp?clid=1051 . Môžete sa rozhodnúť túto funkciu nepoužívať.
  • 11. Office Roaming Service. Ak sa rozhodnete prihlásiť v softvéri pomocou svojho konta Microsoft, zapnete službu Office Roaming Service. Zapnutím služby Office Roaming Service budete odosielať určité nastavenia (vrátane zoznamu naposledy použitých dokumentov, vlastného slovníka a vizuálnych motívov) online na servery spoločnosti Microsoft, kde sa uložia a odkiaľ sa prevezmú do vášho počítača pri vašom nasledujúcom prihlásení do služby pomocou konta Microsoft. Ďalšie informácie o službe Office Roaming Service nájdete v Prehlásení o ochrane osobných údajov pre balík Office 2013, ktorého prepojenie je uvedené na konci tejto zmluvy.
 • 6. DOKLAD O LICENCII
  • Platná licencia zahŕňa pravý kód Product Key, úspešnú aktiváciu softvéru, pravý štítok Certifikátu pravosti od spoločnosti Microsoft a doklad o kúpe od dodávateľa pravého softvéru spoločnosti Microsoft. Platná licencia tiež zahŕňa súbor na aktiváciu balíka Office nainštalovaný v počítači výrobcom. Ak je k dispozícii Certifikát pravosti alebo iný štítok balíka Office, pri kúpe musí byť prilepený na počítači alebo zobrazený na obale výrobcu alebo inštalátora, prípadne na periférnych zariadeniach. Ak štítok pravosti dostanete oddelene od počítača, nepredstavuje doklad o licencii.
  • Pravosť softvéru od spoločnosti Microsoft si môžete overiť na lokalite howtotell.com .
 • 7. SOFTVÉR PRE ŠTUDENTOV A DOMÁCNOSTI
  • Vydanie softvéru „pre študentov a domácnosti“ sa nesmie používať v komerčných, neziskových ani príjmových aktivitách.
 • 8. JAPONSKO
  • Ak bývate v Japonsku alebo ste softvér získali, kým ste bývali v Japonsku, nevzťahujú sa na vás obmedzenia nekomerčného používania softvéru označeného ako vydanie Home and Student.
 • 9. DODATOČNÉ POŽIADAVKY NA UDELENIE LICENCIE A PRÁVA NA POUŽÍVANIE
  • 1. Programy tretej strany. Softvér môže obsahovať programy tretej strany, na ktoré spoločnosť Microsoft, nie tretia strana, poskytuje licenciu na základe tejto zmluvy. Upozornenia na program tretej strany (ak existuje) sa poskytujú len na informačné účely.
  • 2. Písmové komponenty. Počas prevádzky softvéru môžete na zobrazenie a vytlačenie obsahu použiť písmo, ktoré softvér poskytuje. Písmo môžete dočasne prevziať do tlačiarne alebo iného výstupného zariadenia na tlač obsahu a vložiť do obsahu iba tak, ako to umožňujú obmedzenia na vkladanie písma.
  • 3. Prvky médií. Spoločnosť Microsoft vám udeľuje licenciu na kopírovanie, distribuovanie, spúšťanie a zobrazovanie prvkov médií (obrázkov, obrázkov ClipArt, animácií, zvukov, hudobných skladieb, videoklipov, šablón a iných foriem obsahu) dodaných so softvérom v projektoch a dokumentoch. Nesmiete však: (i) predávať, licencovať ani distribuovať kópie žiadnych prvkov médií, či už jednotlivo, alebo ako produkt, ak primárna hodnota produktu spočíva v prvkoch médií, (ii) udeľovať svojim zákazníkom práva na ďalšie licencovanie alebo distribúciu prvkov médií, (iii) na komerčné účely licencovať ani distribuovať prvky médií, ktoré predstavujú identifikovateľných jednotlivcov, vlády, logá, ochranné známky alebo emblémy, ani používať tieto typy obrázkov spôsobom, ktorý by mohol naznačovať schválenie alebo spojenie s vaším produktom, subjektom alebo aktivitou, ani (iv) vytvárať pomocou prvkov médií obscénne alebo pohoršujúce práce. Ostatné prvky médií, ktoré sú prostredníctvom funkcií softvéru prístupné na lokalite Office.com alebo iných webových lokalitách, sa riadia podmienkami na týchto webových lokalitách.
  • 4. Jazykové balíky a nástroje korektúry. Ak získate jazykový balík, balík Language Interface Pack alebo nástroj korektúry, ktorý ponúka podporu ďalších jazykových verzií softvéru, môžete používať ďalšie jazyky, ktoré sú súčasťou tohto balíka alebo nástroja. Jazykové balíky, balíky Language Interface Pack a nástroje korektúry sú súčasťou softvéru a nesmú sa používať oddelene.
  • 5. Skúšobná verzia a zmena práv. Licencia k niektorej časti alebo celému softvéru môže byť poskytnutá na skúšobné účely. Práva na používanie skúšobného softvéru sú obmedzené na skúšobné obdobie. Skutočnosť, či ide o skúšobný softvér, a dĺžka skúšobného obdobia sú stanovené počas procesu aktivácie. Práva na používanie skúšobnej verzie môžete zmeniť na práva predplatiteľa alebo trvalého používateľa. S možnosťami zmeny práv budete oboznámení pred uplynutím príslušného skúšobného obdobia. Ak práva na používanie softvéru pred uplynutím skúšobného obdobia nezmeníte, väčšina funkcií skúšobnej verzie softvéru prestane fungovať. SKÚŠOBNÝ SOFTVÉR SA LICENCUJE „TAK, AKO JE“ A VY NESIETE RIZIKO JEHO POUŽÍVANIA. VÝROBCA, INŠTALÁTOR ANI SPOLOČNOSŤ MICROSOFT NEPOSKYTUJE ŽIADNE VÝSLOVNÉ ZÁRUKY ANI PODMIENKY. TÁTO ZMLUVA NEMÔŽE ZMENIŤ DODATOČNÉ PRÁVA SPOTREBITEĽA VYPLÝVAJÚCE Z MIESTNYCH ZÁKONOV. V ROZSAHU POVOLENOM MIESTNYMI ZÁKONMI VÝROBCA ALEBO INŠTALÁTOR A SPOLOČNOSŤ MICROSOFT ODMIETAJÚ IMPLICITNÉ ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA CUDZÍCH PRÁV.
  • 6. Predplatený softvér. V prípade licencie udelenej na základe predplatenia sú práva na používanie softvéru obmedzené na obdobie predplatenia. Môžete si predĺžiť obdobie predplatenia alebo zmeniť licenciu na trvalú. Ak si predplatené obdobie predĺžite, môžete používať softvér do konca predĺženého predplateného obdobia. Ďalšie informácie o možnostiach predplatenia nájdete v aktivačných oknách softvéru alebo v iných sprievodných materiáloch. Po uplynutí predplateného obdobia prestane fungovať väčšina funkcií softvéru.
 • 10. GEOGRAFICKÉ A VÝVOZNÉ OBMEDZENIA
  • Ak sa používanie vášho softvéru obmedzuje na konkrétnu geografickú oblasť, môžete softvér aktivovať iba v tejto oblasti. Musíte tiež dodržať všetky vnútroštátne a medzinárodné zákony a predpisy pre oblasť exportu, ktoré sa vzťahujú na softvér a ktoré zahŕňajú obmedzenia týkajúce sa cieľových oblastí, koncových používateľov a koncového použitia. Ďalšie informácie o geografických a vývozných obmedzeniach nájdete na lokalitách go go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=141397 a microsoft.com/exporting .
 • 11. TECHNICKÁ PODPORA A POSTUPY VRÁTENIA PEŇAZÍ
  • Informácie o možnostiach technickej podpory softvéru získate od výrobcu alebo inštalátora. Pozrite si číslo technickej podpory poskytnuté so softvérom. Spoločnosť Microsoft môže poskytovať obmedzené služby technickej podpory pre aktualizácie a doplnky získané priamo od spoločnosti Microsoft, ako je to uvedené na lokalite support.microsoft.com/common/international.aspx . Ak používate softvér, ktorý nie je platne licencovaný, nemáte nárok na používanie služieb technickej podpory.
  • Ak požadujete vrátenie peňazí, obráťte sa na výrobcu alebo inštalátora a informujte sa o reklamačných podmienkach týkajúcich sa vrátenia peňazí alebo kreditu. Ak chcete, aby vám boli peniaze vrátené, musíte dodržať príslušné reklamačné podmienky. Tieto podmienky môžu vyžadovať, aby ste softvér vrátili s celým počítačom, v ktorom je softvér nainštalovaný.
 • 12. CELISTVOSŤ ZMLUVY
  • Táto zmluva (spoločne s licenčnými podmienkami v tlačenej forme alebo inými podmienkami dodanými s akýmikoľvek doplnkami softvéru, aktualizáciami a službami, ktoré poskytuje výrobca, inštalátor alebo spoločnosť Microsoft a ktoré vy používate) a podmienky uvedené na webových prepojeniach uvedených v tejto zmluve predstavujú celú zmluvu pre softvér a akékoľvek takéto doplnky, aktualizácie a služby (pokiaľ výrobca, inštalátor alebo spoločnosť Microsoft neposkytuje s takýmito doplnkami, aktualizáciami alebo službami iné podmienky). Túto zmluvu si môžete prečítať na lokalite microsoft.com/about/legal/en/us/intellectualproperty/useterms/default.aspx . Podmienky uvedené na ktoromkoľvek prepojení v tejto zmluve si môžete pozrieť v prehľadávači zadaním príslušných adries URL na paneli s adresou. Súhlasíte s tým, že to urobíte. Súhlasíte s tým, že pred používaním každej služby, ktorá sa riadi touto zmluvou a špecifickými podmienkami prepojenými s touto zmluvou, si prečítate podmienky pre danú službu. Uznávate, že používaním služby prijímate túto zmluvu a prepojené podmienky. V tejto zmluve sa nachádzajú aj informačné prepojenia. Nasledujúce prepojenia obsahujú podmienky, ktoré sú pre vás záväzné:

OBMEDZENÁ ZÁRUKA NA SOFTVÉR OEM

Poskytuje sa na softvér OBMEDZENÁ ZÁRUKA? Áno. Licencia na skúšobný softvér sa však poskytuje „tak, ako je“ bez výslovných záruk a podmienok. Výrobca alebo inštalátor sa zaručuje, že správne licencovaný softvér bude fungovať v súlade s materiálmi spoločnosti Microsoft, ktoré sa dodávajú so softvérom. Ak počas 90-dňového obdobia platnosti tejto obmedzenej záruky získavate aktualizácie alebo doplnky priamo od spoločnosti Microsoft, potom túto obmedzenú záruku na ne poskytuje spoločnosť Microsoft, nie výrobca ani inštalátor. Táto obmedzená záruka sa nevzťahuje na problémy, ktoré spôsobíte sami alebo ktoré vzniknú v dôsledku nedodržania pokynov alebo v dôsledku udalostí, ktoré výrobca, inštalátor alebo spoločnosť Microsoft nemôže mať v rozumnej miere pod kontrolou. Táto obmedzená záruka začína plynúť dňom, keď prvý používateľ vašej kópie softvéru získa túto kópiu, a trvá 90 dní. Záruka sa vzťahuje aj na akékoľvek doplnky, aktualizácie alebo náhradný softvér, ktorý môžete počas tohto 90-dňového obdobia získať od výrobcu, inštalátora alebo spoločnosti Microsoft, ale iba zvyšok tohto obdobia alebo 30 dní podľa toho, ktorá lehota je dlhšia. Prevedením softvéru sa lehota tejto obmedzenej záruky nepredlžuje. Výrobca, inštalátor ani spoločnosť Microsoft neposkytuje žiadne ďalšie výslovné záruky ani podmienky. VÝROBCA ALEBO INŠTALÁTOR A SPOLOČNOSŤ MICROSOFT ODMIETAJÚ VŠETKY IMPLICITNÉ ZÁRUKY VRÁTANE ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA CUDZÍCH PRÁV. AK MIESTNY PRÁVNY PORIADOK NEPOVOĽUJE ODMIETNUTIE IMPLICITNÝCH ZÁRUK, POTOM AKÉKOĽVEK IMPLICITNÉ ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY TRVAJÚ IBA POČAS LEHOTY TEJTO OBMEDZENEJ ZÁRUKY A SÚ OBMEDZENÉ V ROZSAHU POVOLENOM VAŠÍM MIESTNYM PRÁVNYM PORIADKOM. Ak váš miestny právny poriadok vyžaduje dlhšiu lehotu obmedzenej záruky napriek tejto zmluve, potom sa uplatní táto dlhšia lehota, ale vymáhať môžete iba náhrady uvedené v tejto zmluve.
Iba pre Austráliu: Odkazy na obmedzenú záruku sú odkazmi na záruku poskytovanú výrobcom alebo inštalátorom. Táto záruka sa poskytuje nad rámec iných práv a náhrad, ktoré môžete mať podľa zákona, vrátane práv a náhrad v súlade so zákonnými zárukami na základe austrálskych zákonov o ochrane spotrebiteľa. Náš tovar sa poskytuje so zárukami, ktoré na základe austrálskych zákonov o ochrane spotrebiteľa nemožno vylúčiť. V prípade závažného zlyhania máte nárok na výmenu alebo vrátenie peňazí a v prípade akejkoľvek primerane predvídateľnej straty alebo škody máte nárok na kompenzáciu. Na opravu alebo výmenu máte nárok aj v prípade, ak tovar nedosahuje prijateľnú kvalitu a zlyhanie nezodpovedá závažnému zlyhaniu. Tovar predložený na opravu sa namiesto výmeny môže nahradiť renovovaným tovarom rovnakého typu. Na opravu tovaru sa môžu použiť renovované súčasti. Ďalšie informácie týkajúce sa tejto záruky a uplatnenia výdavkov v súvislosti so zárukou (ak vznikli) získate od výrobcu alebo inštalátora. Pozrite si kontaktné údaje uvedené na obale systému.
Čo ak výrobca, inštalátor alebo spoločnosť Microsoft poruší svoju záruku? AK VÝROBCA ALEBO INŠTALÁTOR PORUŠÍ SVOJU OBMEDZENÚ ZÁRUKU, VÝROBCA ALEBO INŠTALÁTOR PODĽA SVOJHO ROZHODNUTIA BUĎ (I) BEZPLATNE OPRAVÍ ALEBO VYMENÍ SOFTVÉR, ALEBO (II) PRIJME PRODUKTY A VRÁTI ZAPLATENÚ SUMU (AK BOLA ZAPLATENÁ). VÝROBCA ALEBO INŠTALÁTOR (ALEBO SPOLOČNOSŤ MICROSOFT, AK STE ICH ZÍSKALI PRIAMO OD SPOLOČNOSTI MICROSOFT) MÔŽE TIEŽ OPRAVIŤ ALEBO NAHRADIŤ DOPLNKY, AKTUALIZÁCIE A NÁHRADNÝ SOFTVÉR ALEBO VRÁTIŤ SUMU, KTORÚ STE ZA NE ZAPLATILI (AK BOLA ZAPLATENÁ). TOTO SÚ VAŠE JEDINÉ NÁHRADY ZA PORUŠENIE TEJTO OBMEDZENEJ ZÁRUKY. Viac informácií o záručnom servise na softvér získate od výrobcu alebo inštalátora. Ak chcete získať peniaze späť, musíte výrobcovi alebo inštalátorovi poskytnúť kópiu dokladu o kúpe a dodržať jeho reklamačné podmienky. Ak bol s počítačom dodaný pôvodný štítok s Certifikátom pravosti obsahujúci kód Product Key, musí ostať prilepený na počítači.
Čo ak výrobca, inštalátor alebo spoločnosť Microsoft poruší niektorú časť tejto zmluvy? OKREM VRÁTENIA PEŇAZÍ OD VÝROBCU, INŠTALÁTORA ALEBO SPOLOČNOSTI MICROSOFT NESMIETE VYMÁHAŤ NÁHRADU ZA INÉ ŠKODY VRÁTANE PRIAMYCH, NÁSLEDNÝCH ŠKÔD, UŠLÉHO ZISKU, ŠPECIÁLNYCH, NEPRIAMYCH ANI NÁHODNÝCH ŠKÔD. Vylúčenia a obmedzenia škôd uvedené v tejto zmluve sa uplatňujú dokonca aj vtedy, ak oprava, nahradenie alebo vrátenie peňazí za softvér úplne nenahradí vaše straty alebo ak výrobca, inštalátor alebo spoločnosť Microsoft vedeli alebo mali vedieť o možných škodách. NIEKTORÉ ŠTÁTY A KRAJINY NEPOVOĽUJÚ VYLÚČENIA ANI OBMEDZENIA NÁHODNÝCH, NÁSLEDNÝCH ANI INÝCH ŠKÔD, TAKŽE TIETO OBMEDZENIA ANI VYLÚČENIA SA NA VÁS NEMUSIA VZŤAHOVAŤ. AK NAPRIEK OBMEDZENIAM UVEDENÝM V TEJTO ZMLUVE UMOŽŇUJE VÁŠ MIESTNY PRÁVNY PORIADOK VYMÁHAŤ OD VÝROBCU, INŠTALÁTORA ALEBO SPOLOČNOSTI MICROSOFT INÉ ŠKODY, NEMÔŽETE VYMÁHAŤ VIAC NEŽ SUMU, KTORÚ STE ZAPLATILI ZA SOFTVÉR.