Licenčné podmienky pre softvér od spoločnosti Microsoft pre softvér Office Consumer Subscription

DOPLNOK ZMLUVY O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB SPOLOČNOSTI MICROSOFT

SLUŽBA A SOFTVÉR MICROSOFT OFFICE 365 CONSUMER SUBSCRIPTION:

MICROSOFT OFFICE 365 HOME

MICROSOFT OFFICE 365 UNIVERSITY

MICROSOFT OFFICE 365 PERSONAL

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre balík Microsoft Office 365 Consumer Subscription. Vaše používanie služby a softvéru Office 365 Consumer Subscription sa riadi podmienkami a požiadavkami zmluvy o poskytovaní služieb spoločnosti Microsoft, s ktorými ste súhlasili pri registrácii konta Microsoft (predtým nazývaného Windows Live ID), a podmienkami a požiadavkami tohto doplnku, ktoré spoločne s ostatnými podmienkami na webových prepojeniach uvedených v tomto doplnku predstavujú zmluvu medzi vami a spoločnosťou Microsoft Corporation (alebo podľa miesta vášho bydliska jednou z jej afilácií). Pri inštalácii alebo používaní softvéru v licencovanom zariadení sa môže zobraziť samostatná licencia. Táto samostatná licencia má prednosť v rozsahu, v akom dochádza k akémukoľvek rozporu s týmto doplnkom. Pre vaše pohodlie je tento doplnok usporiadaný do dvoch častí. Prvá časť zahŕňa úvodné podmienky. Po nej nasledujú dodatočné podmienky, ktoré obsahujú viac podrobností. Mali by ste si prečítať celý tento doplnok vrátane prepojených podmienok, pretože všetky podmienky sú dôležité a spoločne vytvárajú túto zmluvu, ktorá sa na vás vzťahuje. Prepojené podmienky si môžete prečítať tak, že prepojenie na presmerovanie prilepíte v okne prehľadávača. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi zmluvou o poskytovaní služieb spoločnosti Microsoft a týmto doplnkom sa používanie balíka Office 365 Consumer Subscription bude riadiť týmto doplnkom.
PRIJATÍM TEJTO ZMLUVY, PRÍPADNE POUŽÍVANÍM SOFTVÉRU ALEBO SLUŽBY SÚHLASÍTE SO VŠETKÝMI TÝMITO PODMIENKAMI A S PRENOSOM URČITÝCH INFORMÁCIÍ POČAS AKTIVÁCIE SOFTVÉRU ALEBO SLUŽBY A PRI PRÁCI S ICH INTERNETOVÝMI FUNKCIAMI. AK S TÝMITO PODMIENKAMI NESÚHLASÍTE A NEDODRŽÍTE ICH, NESMIETE SLUŽBU ANI SOFTVÉR POUŽÍVAŤ.
Ako môžem používať softvér, ktorý sa poskytuje ako súčasť služby? Softvér ani vašu kópiu nepredávame – iba naň poskytujeme licenciu. Na základe našej licencie vám udeľujeme právo na inštaláciu a spúšťanie tejto jednej kópie softvéru v jednom licencovanom zariadení (prvom licencovanom zariadení) na používanie jednou osobou v tom istom čase, ale iba ak dodržíte všetky podmienky tohto doplnku. Používateľ, ktorého konto Microsoft je spojené s licenciou na softvér pre prvé licencované zariadenie, je „licencovaný predplatiteľ“. Za predpokladu, že dodržíte všetky podmienky tohto doplnku, môžete v licencovaných zariadeniach (vrátane prvého licencovaného zariadenia) inštalovať a spúšťať ďalšie kópie softvéru nasledujúcim spôsobom:
Office 365 Home: V piatich osobných počítačoch alebo počítačoch Mac a piatich tabletoch len na používanie členmi tej istej domácnosti ako licencovaný predplatiteľ.1
Office 365 University: V jednom osobnom počítači, počítači Mac alebo tablete a v jednom ďalšom osobnom počítači, počítači Mac alebo tablete len na používanie licencovaným predplatiteľom.2
Office 365 Personal: V jednom osobnom počítači alebo počítači Mac a v jednom tablete len na používanie licencovaným predplatiteľom.1
1 V časti Dodatočné podmienky nájdete kvalifikácie a požiadavky, ktoré sa vzťahujú na predplatné vydania „Military“ a vydania pre „kanadské ozbrojené sily“.
2 V časti Dodatočné podmienky nájdete kvalifikácie a požiadavky, ktoré sa vzťahujú na „oprávnených používateľov v oblasti vzdelávania“.
Softvér v každom licencovanom zariadení smie v tom istom čase používať len jedna osoba. Služba alebo softvér sa nesmie používať v komerčných, neziskových ani príjmových aktivitách. Na komponenty softvéru sa poskytuje licencia ako na osobitné jednotky a komponenty nesmiete oddeľovať ani virtualizovať a inštalovať v iných zariadeniach. S výnimkou povoleného používania uvedeného v časti „Vzdialený prístup“ nižšie je táto licencia určená na priame používanie softvéru výlučne prostredníctvom vstupných mechanizmov licencovaného zariadenia, napríklad klávesnice, myši alebo dotykovej obrazovky. Nepovoľuje inštaláciu softvéru na serveri ani používanie prostredníctvom iných zariadení pripojených k serveru cez internú alebo externú sieť. Softvér sa tiež nelicencuje na účely komerčného hosťovania. Ďalšie informácie o scenároch pre viacerých používateľov a virtualizácii nájdete v časti Dodatočné podmienky.
Ako dlho môžem softvér používať? Vaše právo na používanie služby alebo softvéru je obmedzené na predplatené obdobie. Predplatené obdobie si môžete predĺžiť. Ak si predplatené obdobie predĺžite, môžete službu alebo softvér používať do konca predĺženého predplateného obdobia. Ďalšie informácie o možnostiach predplatenia nájdete v aktivačných oknách softvéru alebo v iných sprievodných materiáloch. Po uplynutí predplateného obdobia prestane fungovať väčšina funkcií služby a softvéru.
Môžem softvér priradiť alebo previesť na iné zariadenie alebo iného používateľa? Prevody licencií nie sú povolené. Licenciu na softvér môžete priradiť inému zariadeniu v súlade s právami na inštaláciu a používanie uvedenými vyššie. Keď licenciu na softvér priradíte novému zariadeniu, softvér už nebudete môcť používať v predchádzajúcom zariadení.
Ako funguje aktivácia prostredníctvom internetu? Aktivácia spája použitie služby alebo softvéru s konkrétnym zariadením. Aktivácia sa vyžaduje pre každé licencované zariadenie, ktorému je priradená licencia na softvér. Počas aktivácie softvér automaticky kontaktuje spoločnosť Microsoft alebo jej afiláciu, aby sa potvrdilo, či je licencia spojená s licencovaným zariadením. Keďže cieľom aktivácie je identifikovať neoprávnené zmeny licenčných alebo aktivačných funkcií softvéru a zabrániť nelicencovanému používaniu softvéru, po uplynutí času povoleného na aktiváciu nemáte právo na používanie služby a softvéru a aktiváciu nemôžete vynechať ani obísť. Ak ste v rámci času povoleného na aktiváciu nezadali kód Product Key, väčšina funkcií služby a softvéru prestane fungovať.
Zhromažďuje softvér moje osobné údaje? Keď zariadenie pripojíte na internet, niektoré funkcie služby alebo softvéru sa môžu pripojiť k počítačovým systémom spoločnosti Microsoft alebo poskytovateľa služieb a odosielať alebo prijímať informácie. Na pripojenie vždy nemusíte byť osobitne upozornení. Ak sa rozhodnete niektoré z týchto funkcií používať, súhlasíte s odosielaním alebo prijímaním týchto informácií pri používaní príslušnej funkcie. Mnoho týchto funkcií môžete vypnúť alebo ich nemusíte používať.
Ako používame vaše informácie? Spoločnosť Microsoft používa informácie zhromaždené prostredníctvom funkcií služby a softvéru na inováciu alebo opravu služby a softvéru a iné prispôsobenie používateľského prostredia alebo zlepšovanie svojich produktov a služieb. Zhromaždené informácie môžeme použiť na to, aby sme vás identifikovali a kontaktovali. Za určitých okolností ich tiež zdieľame s inými, aby sme zlepšili svoje produkty a služby. Chybové hlásenia napríklad zdieľame s príslušnými predajcami hardvéru a softvéru, aby mohli pomocou týchto informácií zlepšiť spoluprácu svojich produktov s produktmi spoločnosti Microsoft. Súhlasíte s tým, že tieto informácie môžeme používať a poskytovať tak, ako je to uvedené v našom Prehlásení o ochrane osobných údajov na lokalite r.office.microsoft.com/r/rlidOOPrivacyState15HighLight?clid=1051.
DODATOČNÉ PODMIENKY
 • 1. LICENČNÉ PRÁVA A SCENÁRE PRE VIACERÝCH POUŽÍVATEĽOV
  • 1. Zariadenie. „Zariadenie“ v tejto zmluve znamená hardvérový systém (fyzický alebo virtuálny) s úložným zariadením alebo mobilným zariadením, v ktorom možno prevádzkovať softvér. Oblasť hardvéru alebo komponent blade sa považuje za zariadenie.
  • 2. Viacero pripojení alebo ich zoskupenie. Hardvér ani softvér nesmiete používať na vytvorenie viacerých pripojení ani ich zoskupenie. Takisto nesmiete viacerým používateľom ani viacerým zariadeniam povoliť prístup alebo používanie softvéru nepriamo prostredníctvom licencovaného zariadenia.
  • 3. Používanie vo virtualizovanom prostredí. Ak pomocou virtualizačného softvéru vrátane technológie hyper-v v systéme klienta vytvoríte v jednom počítačovom hardvérovom systéme jeden alebo viacero virtuálnych zariadení, každé virtuálne zariadenie a fyzické zariadenie sa na účely tejto zmluvy považuje za samostatné zariadenie. Táto licencia vám umožňuje inštalovať len jednu kópiu softvéru na používanie v každom licencovanom zariadení povolenom na základe práv na inštaláciu a používanie uvedených vyššie bez ohľadu na to, či ide o fyzické alebo virtuálne zariadenie. Ak chcete softvér virtualizovať, musíte získať samostatné kópie softvéru a samostatnú licenciu na každú kópiu. Vo virtuálnom prostredí môže byť zabezpečenie obsahu chráneného technológiou spravovania digitálnych práv alebo inou technológiou šifrovania celého obsahu diskovej jednotky menšie.
  • 4. Vzdialený prístup. Licencovaný predplatiteľ môže k softvéru nainštalovanému v licencovanom zariadení získavať prístup alebo ho používať z ktoréhokoľvek iného zariadenia za predpokladu, že softvér nainštalovaný v licencovanom zariadení v tom istom čase nepoužíva iný používateľ inak ako na diaľku. Výnimkou je povolenie súčasného prístupu k softvéru iným osobám výlučne v rámci poskytovania služieb technickej podpory.
 • 2. AKTIVÁCIA
  • 1. Ďalšie informácie o spôsobe fungovania aktivácie. Počas aktivácie softvér odošle spoločnosti Microsoft informácie o softvéri a vašom zariadení. Tieto informácie zahŕňajú verziu, jazyk a kód Product Key softvéru, verziu licencie, adresu internetového protokolu zariadenia a informácie odvodené z hardvérovej konfigurácie zariadenia. Ďalšie informácie o aktivácii nájdete na lokalite microsoft.com/piracy/activation.mspx. Ak je licencované zariadenie pripojené na internet, softvér sa automaticky spojí so spoločnosťou Microsoft kvôli aktivácii. Softvér môžete aktivovať aj manuálne prostredníctvom internetu. Môžu vám byť účtované poplatky za používanie internetu.
  • 2. Opätovná aktivácia. Niektoré zmeny komponentov zariadení alebo softvéru môžu vyžadovať opätovnú aktiváciu softvéru.
  • 3. Zlyhanie aktivácie. Ak sa pri aktivácii online zistí, že licenčné alebo aktivačné funkcie softvéru sú falošné alebo nesprávne licencované, aktivácia zlyhá. Softvér vám oznámi, ak je nainštalovaná kópia softvéru nesprávne licencovaná. Okrem toho sa zobrazia pripomienky na získanie správne licencovanej kópie softvéru.
  • 4. Aktualizácie a inovácie. Aktualizácie alebo inovácie softvéru môžete získavať iba od spoločnosti Microsoft alebo z autorizovaných zdrojov. Niektoré inovácie, technická podpora a iné služby sa môžu ponúkať iba používateľom pravého softvéru od spoločnosti Microsoft. Pravosť softvéru od spoločnosti Microsoft si môžete overiť na lokalite howtotell.com.
 • 3. INTERNETOVÉ FUNKCIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  • Nasledujúce funkcie softvéru používajú internetové protokoly, ktoré spoločnosti Microsoft (prípadne jej dodávateľom alebo poskytovateľom služieb) odosielajú informácie o zariadení, napríklad adresu internetového protokolu, typ operačného systému a prehľadávača, názov a verziu používaného softvéru a jazykový kód zariadenia, v ktorom ste nainštalovali softvér. Spoločnosť Microsoft používa tieto informácie na sprístupnenie internetových funkcií v súlade s Prehlásením o ochrane osobných údajov pre balík Office 2013 uvedeným na lokalite r.office.microsoft.com/r/rlidOOPrivacyState15HighLight?clid=1051. Niektoré internetové funkcie môžu byť poskytnuté neskôr prostredníctvom aktualizačnej služby od spoločnosti Microsoft.
  • 1. Súhlas s internetovými službami. Funkcie softvéru uvedené nižšie a v Prehlásení o ochrane osobných údajov pre balík Office 2013 sa prostredníctvom Internetu pripájajú k počítačovým systémom spoločnosti Microsoft alebo poskytovateľa služieb. V niektorých prípadoch nedostanete o pripojení osobitné upozornenie. V niektorých prípadoch môžete tieto funkcie vypnúť alebo ich nemusíte používať. Ďalšie informácie o týchto funkciách nájdete v Prehlásení o ochrane osobných údajov pre balík Office 2013 na lokalite r.office.microsoft.com/r/rlidOOPrivacyState15HighLight?clid=1051. POUŽÍVANÍM TÝCHTO FUNKCIÍ SÚHLASÍTE S PRENOSOM TÝCHTO INFORMÁCIÍ. Spoločnosť Microsoft nepoužíva tieto informácie, aby vás identifikovala alebo kontaktovala.
  • 2. Program prispôsobenia balíka Office (OPEP). Môžete sa zapojiť do programu OPEP. Ak sa doň zapojíte, program OPEP bude spoločnosti Microsoft automaticky odosielať informácie o vašom hardvéri a o spôsobe, akým používate tento softvér a naše služby. Tieto informácie zhromažďujeme s cieľom identifikovať trendy a vzory používania, aby sme mohli prispôsobiť vaše prostredie a zlepšiť softvér a služby balíka Office. Zhromaždené informácie sa môžu použiť na to, aby sme vás identifikovali a kontaktovali. Program OPEP tiež pravidelne prevezme do vášho zariadenia malý súbor. Tento súbor nám pomáha zhromažďovať informácie o problémoch, ktoré sa vyskytnú pri používaní softvéru a služby. Takisto sa môžu automaticky prevziať nové pomocné informácie o chybách softvéru (ak sú k dispozícii). Ak pri prvom spustení softvéru vyberiete odporúčané nastavenia, program OPEP sa aktivuje. Ďalšie informácie o programe OPEP nájdete na lokalite o15.officeredir.microsoft.com/r/rlidOfficeLegal?clid=1051.
  • 3. Funkcie a obsah online. Funkcie služby a softvéru môžu prevziať obsah online od spoločnosti Microsoft a poskytnúť vám ho. Niektoré funkcie tiež môžu povoľovať vyhľadávanie a prístup k informáciám online. Príkladmi týchto funkcií sú obrázky ClipArt, šablóny, školenie online, pomoc a Pomocník online a funkcia Outlook Weather v aplikácii Kalendár. Ak uložíte šablónu poskytnutú na lokalite Office.com, spoločnosti Microsoft sa odošlú informácie online, napríklad informácie identifikujúce šablónu. Neodošle sa však žiadny dokument vytvorený pomocou tejto šablóny. Tieto informácie sa použijú na poskytnutie požadovaného obsahu a zlepšenie našich služieb a softvéru. Môžete sa rozhodnúť, že tieto funkcie a obsah online nebudete používať. Ďalšie informácie nájdete v Prehlásení o ochrane osobných údajov pre balík Office 2013, ktorého prepojenie je uvedené na konci tejto zmluvy.
  • 4. Súbory „cookie“. Ak sa rozhodnete používať funkcie online služby alebo softvéru, napríklad pomoc a Pomocníka online alebo šablóny, môžu sa nastaviť súbory cookie. Ak chcete zistiť, ako možno súbory „cookie“ zablokovať, skontrolovať a odstrániť, prečítajte si sekciu o súboroch „cookie“ v Prehlásení o ochrane osobných údajov pre balík Office 2013, ktorého prepojenie je uvedené na konci tejto zmluvy.
  • 5. Office Roaming Service. Ak sa rozhodnete prihlásiť v softvéri alebo službe pomocou svojho konta Microsoft, zapnete službu Office Roaming Service. Zapnutím služby Office Roaming Service budete odosielať určité nastavenia (vrátane zoznamu naposledy použitých dokumentov, vlastného slovníka a vizuálnych motívov) online na servery spoločnosti Microsoft, kde sa uložia a odkiaľ sa prevezmú do vášho zariadenia pri vašom nasledujúcom prihlásení do služby pomocou konta Microsoft. Ďalšie informácie o službe Office Roaming Service nájdete v Prehlásení o ochrane osobných údajov pre balík Office 2013, ktorého prepojenie je uvedené na konci tejto zmluvy.
  • 6. Balík Office 2013 v systéme Windows 8. Ak softvér používate v zariadení so systémom Windows 8 a povolili ste funkcie a obsah softvéru online, prihlásením v systéme Windows 8 pomocou konta Microsoft sa automaticky prihlásite do softvéru použitím rovnakého konta Microsoft. Vďaka tomu môžete ukladať súbory online v službe OneDrive a pristupovať k nim, ako aj používať službu Office Roaming Service bez toho, aby sa zobrazovali výzvy na opätovné zadanie používateľského mena a hesla ku kontu Microsoft. Ďalšie informácie o prihlásení do služby alebo softvéru pomocou konta Microsoft a službe Office Roaming Service nájdete v Prehlásení o ochrane osobných údajov pre balík Office 2013, ktorého prepojenie je uvedené na konci tejto zmluvy.
  • 7. Digitálne certifikáty. Softvér používa digitálne certifikáty. Digitálne certifikáty potvrdzujú identitu používateľov internetu odoslaním štandardnej šifrovanej informácie x.509. Možno ich použiť aj na digitálne podpisovanie súborov a makier s cieľom overiť úplnosť a pôvod obsahu súborov. Softvér získava certifikáty a aktualizuje zoznamy zrušených certifikátov cez Internet (ak sú k dispozícii).
  • 8. Automatické aktualizácie. Softvér s technológiou spúšťania kliknutím môže na lokalite spoločnosti Microsoft pravidelne vyhľadávať aktualizácie a doplnky softvéru. Ak takéto aktualizácie a doplnky nájde, môže ich automaticky prevziať a nainštalovať v licencovanom zariadení.
  • 9. Používanie informácií. Spoločnosť Microsoft môže informácie o zariadení, správy o chybách a hlásenia o škodlivom softvéri použiť na zlepšenie softvéru a služieb. Smieme ich tiež zdieľať s ostatnými, napríklad s predajcami hardvéru a softvéru. Informácie smú používať na vylepšenie funkčnosti svojich produktov používaných so softvérom spoločnosti Microsoft.
  • 10. Zneužitie internetových služieb. Tieto služby nesmiete používať žiadnym spôsobom, ktorý by ich mohol poškodiť alebo narušiť ich používanie inými používateľmi. Služby nesmiete používať na získavanie neoprávneného prístupu ku ktorejkoľvek službe, údajom, kontu ani sieti akýmkoľvek spôsobom.
  • 11. Spravovanie prístupových práv k informáciám. Softvér obsahuje funkciu umožňujúcu vytvoriť obsah, ktorý nemožno vytlačiť, skopírovať ani odoslať ostatným bez vášho povolenia. Pri prvom použití tejto funkcie sa pravdepodobne budete musieť pripojiť na server spoločnosti Microsoft. K spoločnosti Microsoft sa pravdepodobne budete musieť pripájať pravidelne, aby sa táto funkcia aktualizovala. Ďalšie informácie nájdete na lokalite o15.officeredir.microsoft.com/r/rlidIRMHelp?clid=1051. Môžete sa rozhodnúť túto funkciu nepoužívať.
 • 4. ĎALŠIE LICENČNÉ OBMEDZENIA, POŽIADAVKY A PRÁVA NA POUŽÍVANIE
  • 1. Predplatné balíka Office 365 Military. Ak si chcete predplatiť a používať službu alebo softvér označený ako predplatné vydania „Military“, musíte byť „oprávneným vojenským používateľom“. Ak chcete byť oprávneným vojenským používateľom v Spojených štátoch amerických, musíte byť autorizovaným podporovateľom programu Armed Services Exchanges v súlade s príslušnými federálnymi stanovami a nariadeniami platnými v Spojených štátoch amerických.
  • 2. Predplatné vydania pre kanadské ozbrojené sily. Ak si chcete predplatiť a používať službu alebo softvér označený ako predplatné vydania pre „kanadské ozbrojené sily“, musíte byť „autorizovaným podporovateľom služby CANEX“. Autorizovaný podporovateľ služby CANEX musí byť:
   • slúžiaci člen kanadských ozbrojených síl alebo jeho manželský partner,
   • člen kanadských ozbrojených síl v zálohe,
   • člen kanadských ozbrojených síl vo výslužbe alebo civilný zamestnanec Ministerstva národnej obrany, ktorý poberá dôchodok z Ministerstva národnej obrany,
   • stály zamestnanec Neverejného fondu alebo Ministerstva národnej obrany na plný alebo čiastočný úväzok, prípadne jeho manželský partner,
   • koncesionár služby CANEX (len hlavní predstavitelia),
   • oprávnený zahraničný vojenský zamestnanec,
   • zamestnanec Neverejného fondu vo výslužbe poberajúci dôchodok z Neverejného fondu,
   • zamestnanec alternatívnych poskytovateľov služieb na plný úväzok,
   • vdova (alebo vdovec) po zamestnancovi kanadských ozbrojených síl prijímajúca výhody na základe zákona o službách pre deti a rodinu, zákona o príspevkoch na dôchodky zamestnancov obranných síl, zákona o dôchodkoch alebo zákona o finančnej podpore vojnových veteránov,
   • člen kanadského zboru zriadencov, ktorý býva alebo je zamestnaný na základni, alebo
   • člen kanadskej kráľovskej jazdnej polície.
  • 3. Predplatné vydania University. Ak si chcete predplatiť a používať službu a softvér označený ako vydanie „University“, musíte byť „oprávneným používateľom v oblasti vzdelávania“. Ak chcete získať ďalšie informácie o predplatnom vydania University alebo zistiť, či ste „oprávneným používateľom v oblasti vzdelávania“, navštívte lokalitu microsoft.com/education alebo sa obráťte na afiláciu spoločnosti Microsoft vo svojej krajine.
  • 4. Predplatné, ktoré nie je určené na ďalší predaj. Predplatené karty, ktoré nie sú určené na ďalší predaj, sa distribuujú na obmedzené účely. Predplatené karty označené ako „NFR“ (Not for Resale) alebo „Nie je určený na ďalší predaj“ je zakázané predávať.
  • 5. Programy tretej strany. Softvér môže obsahovať programy tretej strany, na ktoré spoločnosť Microsoft, nie tretia strana, poskytuje licenciu na základe tejto zmluvy. Upozornenia na program tretej strany (ak existuje) sa poskytujú len na informačné účely.
  • 6. Písmové komponenty. Počas prevádzky softvéru môžete na zobrazenie a vytlačenie obsahu použiť písmo, ktoré softvér poskytuje. Písmo môžete dočasne prevziať do tlačiarne alebo iného výstupného zariadenia na tlač obsahu a vložiť do obsahu iba tak, ako to umožňujú obmedzenia na vkladanie písma.
  • 7. Prvky médií. Spoločnosť Microsoft vám udeľuje licenciu na kopírovanie, distribuovanie, spúšťanie a zobrazovanie prvkov médií (obrázkov, obrázkov ClipArt, animácií, zvukov, hudobných skladieb, videoklipov, šablón a iných foriem obsahu) dodaných so službou alebo softvérom v projektoch a dokumentoch. Nesmiete však: (i) predávať, licencovať ani distribuovať kópie žiadnych prvkov médií, či už jednotlivo, alebo ako produkt, ak primárna hodnota produktu spočíva v prvkoch médií, (ii) udeľovať svojim zákazníkom práva na ďalšie licencovanie alebo distribúciu prvkov médií, (iii) na komerčné účely licencovať ani distribuovať prvky médií, ktoré predstavujú identifikovateľných jednotlivcov, vlády, logá, ochranné známky alebo emblémy, ani používať tieto typy obrázkov spôsobom, ktorý by mohol naznačovať schválenie alebo spojenie s vaším produktom, subjektom alebo aktivitou, ani (iv) vytvárať pomocou prvkov médií obscénne alebo pohoršujúce práce. Ostatné prvky médií, ktoré sú prostredníctvom funkcií balíka Office prístupné na iných webových lokalitách, sa riadia podmienkami na týchto webových lokalitách.
  • 8. Skúšobná verzia a zmena práv. Licencia k niektorej časti alebo celej službe alebo softvéru môže byť poskytnutá na skúšobné účely. Práva na používanie skúšobnej služby alebo softvéru sú obmedzené na skúšobné obdobie. Skutočnosť, či ide o skúšobnú službu alebo softvér, a dĺžka skúšobného predplatného sa stanovia počas procesu aktivácie. Práva na používanie skúšobnej verzie môžete zmeniť na práva predplatiteľa alebo trvalého používateľa. S možnosťami zmeny práv budete oboznámení pred uplynutím príslušného skúšobného obdobia. Ak práva na používanie softvéru pred uplynutím skúšobného obdobia nezmeníte, väčšina funkcií skúšobnej verzie služby alebo softvéru prestane fungovať.
 • 5. GEOGRAFICKÉ A VÝVOZNÉ OBMEDZENIA
  • Službu alebo softvér môžete aktivovať iba v oblasti nadobudnutia. Softvér a služby spoločnosti Microsoft podliehajú zákonom o vývoze a technológiách Spojených štátov amerických a iných jurisdikcií. Súhlasíte s tým, že budete dodržiavať všetky takéto platné zákony a predpisy, ktoré sa vzťahujú na softvér alebo služby. Na prenos tohto softvéru a služieb na vlády krajín, na ktoré je uvalené embargo, alebo na určité zakázané strany sa vyžaduje povolenie vlády USA. (Ďalšie informácie nájdete na lokalite treasury.gov/resource-center/Documents/soc_net.pdf). Okrem toho sa na platené služby vzťahujú vývozné zákony a predpisy USA, ktoré musíte dodržiavať. Tieto právne predpisy zahŕňajú obmedzenia týkajúce sa cieľových oblastí, koncových používateľov a koncového použitia. Ďalšie informácie nájdete na lokalite www.microsoft.com/exporting.
 • 6. TECHNICKÁ PODPORA
 • 7. CELISTVOSŤ ZMLUVY
  • Tento doplnok (spoločne s podmienkami dodanými s akýmikoľvek doplnkami softvéru, aktualizáciami a službami, ktoré poskytuje spoločnosť Microsoft a ktoré vy používate, a akoukoľvek samostatnou licenciou, ktorá sa môže zobraziť pri inštalácii a používaní softvéru v licencovanom zariadení) a podmienky na webových prepojeniach uvedených v tomto doplnku predstavujú celú zmluvu pre službu a softvér a akékoľvek takéto doplnky, aktualizácie a služby (pokiaľ spoločnosť Microsoft neposkytuje s takýmito doplnkami, aktualizáciami alebo službami iné podmienky). Po spustení softvéru si tento doplnok môžete prečítať tak, že prejdete na obrazovku Pomocníka softvéru a kliknete na prepojenie Licenčné podmienky pre softvér spoločnosti Microsoft. Podmienky uvedené na ktoromkoľvek prepojení v tejto zmluve si môžete pozrieť v prehľadávači zadaním príslušných adries URL na paneli s adresou. Súhlasíte s tým, že to urobíte. Uznávate, že používaním služby prijímate tento doplnok a prepojené podmienky. V tejto zmluve sa nachádzajú aj informačné prepojenia. Nasledujúce prepojenia obsahujú podmienky, ktoré sú záväzné pre vás aj pre nás: