LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT

DESKTOPAPPLIKATIONSPROGRAMVARA FÖR MICROSOFT OFFICE 2013

För att avgöra vilka av de två separata uppsättningarna licensvillkor som följer som gäller för dig kontrollerar du licensbeteckningen. Denna finns tryckt antingen på produktnyckeln eller på äkthetsbeviset eller på hämtningssidan om du erhöll programvaran online. Om beteckningen är "FPP", "Retail" eller "PIPC" gäller återförsäljarlicensvillkoren (Retail License Terms) nedan för dig. För en OEM gäller OEM-licensvillkoren nedan. Gå till microsoft.com/office/eula om du behöver hjälp för att avgöra vilken licens du har.

ÅTERFÖRSÄLJARLICENSVILLKOR

Tack för att du har valt Microsoft Office 2013. Detta är ett licensavtal mellan dig och Microsoft Corporation (eller beroende på var du bor, ett av dess koncernbolag) som beskriver dina rättigheter att använda programvaran Office 2013. Vi har delat upp detta avtal i två delar. Den första delen innehåller introduktionstermer och sedan följer Ytterligare villkor och den Begränsade Garantin som innehåller mer information. Du bör läsa hela avtalet, inklusive eventuella länkade villkor, eftersom alla villkoren är viktiga och tillsammans utgör det avtal som gäller för dig. Du kan läsa länkade villkor genom att klistra in framåtlänken I webbläsarens fönster. DE YTTERLIGARE VILLKOREN INNEHÅLLER EN BINDANDE SKILJEDOMSKLAUSUL OCH AVSTÅENDE FRÅN GRUPPTALAN. OM DU BOR I USA PÅVERKAR DESSA DINA RÄTTIGHETER ATT LÖSA EN TVIST MICROSOFT OCH DU BÖR LÄSA DEM NOGGRANT.
GENOM ATT GODKÄNNA DETTA AVTAL ELLER ANVÄNDA PROGRAMVARAN GODKÄNNER DU ALLA DESSA VILLKOR OCH GODKÄNNER ATT VISS INFORMATION ÖVERFÖRS UNDER AKTIVERING OCH FÖR PROGRAMVARANS INTERNETBASERADE FUNKTIONER. OM DU INTE GODKÄNNER OCH FÖLJER DESSA VILLKOR FÅR DU INTE ANVÄNDA PROGRAMVARAN ELLER FUNKTIONERNA. Istället bör du returnera programvaran till återförsäljaren eller inköpsstället för återbetalning av köpeskillingen eller erhållande av motsvarande kreditering.
Hur kan jag använda programvaran? Vi säljer inte vår programvara eller din kopia av den – vi licenserar ut den. Med den här licensen beviljar vi dig rätten att installera och köra endast ett exemplar på en dator (den licensierade datorn), för användning av en person åt gången, men endast om du följer alla villkor i detta avtal. Vår programvarulicens tilldelas permanent till den licensierade datorn. Se Ytterligare villkor för licenser och garantier som är specifika för vissa länder, Versioner med begränsade rättigheter och Specialutgåvor av programvaran. Programvarans komponenter licensieras som en enhet. Du får inte dela komponenterna eller virtualisera dem och installera dem på olika datorer. Programvaran kan innehålla mer än en version (till exempel 32- och 64-bitarsversioner) och du får endast installera och använda en version åt gången. Med undantag för den tillåtna användning som beskrivs under "Fjärråtkomst" nedan gäller den här licensen för direkt användning av programvaran endast genom inmatningsenheterna för den licensierade datorn, till exempel tangentbord, mus eller pekskärm. Licensen tillåter inte att programvaran installeras på en server eller används av eller genom andra datorer eller enheter som är anslutna till servern via ett internt eller externt nätverk. Programvaran är inte heller licensierad för kommersiellt tillhandahållande av värdtjänster. Om du vill ha mer information om scenarier med flera användare eller virtualisering kan du läsa de Ytterligare villkoren.
Hur införskaffar jag en säkerhetskopia? Du kan beställa eller ladda ned en säkerhetskopia av programvaran på microsoft.com/office/backup . Du får inte distribuera säkerhetskopian av programvaran. Du får endast använda den för att installera om programvaran på den licensierade datorn.
Kan jag vidareöverlåta eller tilldela programvaran till en annan användare eller dator? Du får inte överlåta programvaran till en annan användare. Du får endast överlåta programvaran direkt till en tredje part installerad på den licensierade datorn med äkthetsbeviset och detta avtal. Före överföringen måste denna part godkänna att detta avtal gäller för överföringen och användningen av programvaran. Du får inte behålla några kopior.
OM DU BOR I TYSKLAND GÄLLER VILLKORET OVAN (Kan jag vidareöverlåta eller tilldela programvaran till en annan användare eller dator?) INTE DIG. Det ersätts med följande: All vidareöverlåtelse av programvaran och rätten att använda programvaran till en tredje man ska ske in enlighet med de lagstadgade bestämmelserna.
Hur fungerar Internet-aktivering? När programvaran aktiveras kopplas användningen av den till en specifik dator eller enhet. Vid aktiveringen kontaktar programvaran automatiskt Microsoft eller dess koncernbolag för att bekräfta att licensen är förbunden med den licensierade datorn. Denna process kallas för "aktivering". Eftersom aktivering är avsedd att identifiera obehöriga ändringar av programvarans licensierings- eller aktiveringsfunktioner och för att förhindra olicensierad användning av programvaran, får du inte använda programvaran efter den tillåtna tidsperioden för aktivering och inte heller undvika eller kringgå aktivering. Om du inte har angett en produktnyckel inom den tillåtna tidsperioden för aktiveringen kommer de flesta funktionerna i programvaran att sluta fungera.
Samlar programvaran in min personliga information? Om du ansluter datorn till Internet kan vissa funktioner i programvaran ansluta till Microsofts eller en tjänsteleverantörs datorsystem för att skicka eller ta emot information. Du får kanske inte alltid ett separat meddelande när anslutningen upprättas. Om du väljer att använda några av dessa funktioner samtycker du till att skicka eller ta emot denna information när du använder den funktionen. Många av dessa funktioner kan stängas av eller så kan du välja att inte använda dem.
Hur använder vi din information? Microsoft använder den information som samlas in genom programvarans funktioner för att uppgradera eller korrigera programvaran och på annat sätt förbättra våra produkter och tjänster. Under vissa omständigheter delar vi även den med andra. Till exempel delar vi med oss felrapporter till relevanta maskinvaru- och programvaruleverantörer så att dessa kan använda informationen för att förbättra hur deras produkter fungerar med Microsoft-produkter. Du samtycker till att vi kan använda och röja denna information enligt beskrivningen i vår Sekretesspolicy, som finns på .
Vad gäller detta avtal för? Detta avtal gäller för programvaran, den media som programvaran levererades på och eventuella uppdateringar, tillägg och tjänster för programvaran från Microsoft, om inte andra villkor medföljer dem.
Finns det saker som jag inte har rätt att göra med programvaran? Ja. Eftersom programvaran inte säljs utan licensieras förbehåller sig Microsoft alla rättigheter (som rättigheter enligt immaterialrättsliga lagar) som inte uttryckligen beviljas i detta avtal. I synnerhet beviljar denna licens dig inte någon rätt att och du har inte rätt att: använda eller virtualisera programvarans funktioner separat, publicera, kopiera (utöver den tillåtna säkerhetskopian), hyra ut, leasa ut eller låna ut programvaran, överlåta programvaran (med undantag för vad som tillåts i detta avtal), försöka kringgå programvarans tekniska skyddsåtgärder eller utföra reverse engineering, dekompilera eller ta isär koden för programvaran, förutom om lagarna där du bor tillåter detta när vårt avtal inte gör det. Om så är fallet får du endast göra vad som är tillåtet i lag. När du använder Internetbaserade funktioner får du inte använda dessa funktioner på något sätt som kan hindra någon annan från att använda dem eller för att försöka bereda dig otillåten åtkomst till tjänster, data, konton eller nätverk.
Hur fungerar det med uppgradering eller konvertering av programvaran? Om du installerar programvaran som innefattas av det här avtalet som en uppgradering eller konvertering till din befintliga programvara ersätter uppgraderingen eller konverteringen originalprogramvaran som du uppgraderar eller konverterar. Du behåller inga rättigheter till originalprogramvaran efter att du har uppgraderat och du får inte fortsätta använda den eller överlåta den på något sätt. Detta avtal reglerar dina rättigheter att använda den uppgraderade programvaran och ersätter avtalet för programvaran som du uppgraderat från.

YTTERLIGARE VILLKOR

 • 1. LICENSRÄTTIGHETER OCH SCENARIER MED FLERA ANVÄNDARE
  • 1. Dator. I detta avtal avser "dator" ett maskinvarusystem (oavsett om det är fysiskt eller virtuellt) med en lagringsenhet som kan köra programvaran. En maskinvarupartition eller ett blad betraktas som en dator.
  • 2. Flera eller sammankopplade anslutningar. Du får inte använda maskinvara eller programvara för att skapa flera anslutningar eller sammankoppla anslutningar, eller för att på annat sätt låta flera användare eller flera datorer eller enheter få åtkomst till eller använda programvaran indirekt genom den licensierade datorn.
  • 3. Användning i en Virtualiserad miljö. Om du använder virtualiseringsprogramvara, inklusive client hyper-v, för att skapa en eller flera virtuella datorer på ett enda datormaskinvarusystem anses varje virtuell dator och den fysiska datorn vara en separat dator med avseende på detta avtal. Denna licens ger dig rätt att installera endast ett exemplar av programvaran för användning på en dator, oavsett om den datorn är fysisk eller virtuell. Om du vill använda programvaran på fler än en dator måste du erhålla separata exemplar av programvaran och en separat licens för varje exemplar. Innehåll som skyddas av teknik för hantering av digitala rättigheter eller annan teknik för full volymkryptering av diskenheter kan vara mindre säkert än i en virtualiserad miljö.
  • 4. Fjärråtkomst: Användaren som primärt använder den licensierade datorn är den "primära användaren". Den primära användaren får komma åt och använda programvaran som är installerat på den licensierade enheten från en annan enhet, så länge som programvaran som är installerad på den licensierade enheten inte samtidigt används av en annan användare direkt på den licensierade enheten. Det finns ett undantag: du får tillåta att andra får åtkomst till programvaran samtidigt endast för att ge dig teknisk support.
 • 2. BINDANDE SKILJEDOMSFÖRFARANDE OCH AVSTÅENDE FRÅN GRUPPTALAN
  • 1. Tillämpning. Detta Avsnitt B gäller för alla tvister MED UNDANTAG FÖR ATT DET INTE OMFATTAR EN TVIST SOM HAR SAMBAND MED VERKSTÄLLANDET AV ELLER GILTIGHETEN FÖR DINA, MICROSOFTS, ELLER NÅGON AV VÅRA LICENSGIVARES IMMATERIELLA RÄTTIGHETER. Med tvist avses alla tvister, handlingar eller andra kontroverser mellan dig och Microsoft gällande programvaran (inklusive priset) eller detta avtal, oavsett om de grundar sig på avtal, garanti, utomkontraktuellt skadestånd, lag, förordning, föreskrift eller någon annan lag eller sedvänja. Termen "Tvist" ska ges bredaste möjligaste betydelse enligt tillåtande lag.
  • 2. Meddelande om tvist. I händelse av en tvist måste du Microsoft lämna ett meddelande om tvist till den andra parten, vilket är ett skriftligt meddelande med namn, adress och kontaktinformation för den part som gör gällande tvisten, de faktorer som har gett upphov till tvisten och vilken åtgärd som begärs. Du måste skicka eventuellt meddelande om tvist med amerikansk post till Microsoft Corporation, ATTN: LCA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399. Ett formulär finns tillgängligt . Microsoft ska skicka meddelande om tvist till din adress om vi har den med amerikansk post eller annars till din e-postadress. Du och Microsoft ska försöka lösa en eventuell tvist genom informell förhandling inom 60 dagar från det datum då meddelandet om tvist har skickats. Efter 60 dagar kan du eller Microsoft inleda skiljedomsförfarande.
  • 3. Småmålsdomstol. Du kan även processa en tvist i en småmålsdomstol i ditt boendeland eller King County, Washington, USA, om tvisten uppfyller alla krav för att avgöras i en småmålsdomstol. Du kan processa i en småmålsdomstol oavsett om du först har förhandlat informellt eller inte.
  • 4. BINDANDE SKILJEDOMSFÖRFARANDE. OM DU OCH MICROSOFT INTE LÖSER EN TVIST GENOM INFORMELL FÖRHANDLING ELLER I EN SMÅMÅLSDOMSTOL SKA ALLA ANDRA FÖRSÖK ATT LÖSA TVISTEN GENOMFÖRAS EXKLUSIVT GENOM BINDANDE SKILJEDOMSFÖRFARANDE. DU FRÅNSÄGER DIG RÄTTEN ATT PROCESSA (ELLER DELTA I SOM PART ELLER SOM PART I EN GRUPPTALAN) ALLA TVISTER I DOMSTOL INFÖR EN DOMARE ELLER JURY. I stället ska alla tvister lösas inför en neutral skiljedomare vars beslut ska vara slutgiltigt med undantag för en begränsad rätt till överklagande enligt Federal Arbitration Act. Alla domstolar med jurisdiktion över parterna kan verkställa skiljedomarens dom.
  • 5. AVSTÅENDE FRÅN GRUPPTALAN. ALLA ÅTGÄRDER FÖR ATT LÖSA ELLER PROCESSA EN TVIST I NÅGOT FORUM SKA ENDAST UTFÖRAS PÅ INDIVIDUELL BASIS. VARKEN DU ELLER MICROSOFT SKA STRÄVA EFTER ATT EN TVIST TAS UPP SOM EN GRUPPTALAN, TALAN PÅ GRUND AV OFFENTLIGT INTRESSE ELLER I NÅGOT ANNAT FÖRFARANDE DÄR NÅGON PART AGERAR ELLER FÖRESLÅR ATT AGERA MED BEFOGENHET ATT REPRESENTERA. INGET SKILJEDOMSFÖRFARANDE ELLER FÖRFARANDE SKA KOMBINERAS MED ETT ANNAT UTAN FÖREGÅENDE SKRIFTLIGT MEDGIVANDE FRÅN ALLA PARTER SOM PÅVERKAS AV SKILJEDOMSFÖRFARANDET ELLER FÖRFARANDET.
  • 6. Avgifter och kostnader för skiljeförfaranden och incitament. Eventuella skiljedomsförfaranden utförs av American Arbitration Association ("AAA") i enlighet med Commercial Arbitration Rules och i många fall även dess tilläggsprocedurer för konsumentrelaterade tvister. Om du vill ha mer information kan du se adr.org eller ringa 1-800-778-7879. Vid en dispyt om 75 000 USD eller mindre kommer Microsoft skyndsamt att ersätta dig för dina ansökningskostnader och betala AAA:s och skiljedomarens avgifter och utgifter. Du och Microsoft godtar villkoren som täcker processer, avgifter och incitament på . För att inleda skiljedomsförfarande skickar du in formuläret som finns på till AAA. Du samtycker till att endast inleda ett skiljedomsförfarande i ditt boendeland eller i King County, Washington, USA. Microsoft samtycker till att endast inleda ett skiljedomsförfarande i ditt boendeland.
  • 7. Anspråk eller tvister måste inges inom ett år. I den utsträckning det är tillåtet i lag måste alla anspråk eller tvister enligt detta avtal för vilka Avsnitt B gäller inges inom ett år till en småmålsdomstol (Avsnitt B.3) eller ett skiljedomsförfarande (Avsnitt B.4). Ettårsperioden påbörjas när anspråket eller tvisten först skulle kunna inges. Om ett sådant anspråk eller tvist inte inges inom ett år är det permanent förbjudet att inge ett sådant anspråk eller tvist.
  • 8. Enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet. Om avståendet från grupptalan i avsnitt B.5 skulle vara olagligt eller icke verkställbart med avseende på hela eller delar av tvisten ska inte Avsnitt B (skiljedomsförfarande) gälla för dessa delar. I stället ska dessa delar förklaras ogiltiga och behandlas i domstol, medan de återstående delarna ska behandlas i skiljedomsförfarande. Om någon annan bestämmelse i Avsnitt B är olaglig eller icke verkställbar ska den förklaras ogiltig medan resten av avsnitt B ska fortsätta att gälla med full verkan.
 • 3. LAGVAL
  • Lagarna i den stat eller land där du bor reglerar alla anspråk och tvister enligt detta avtal, inklusive anspråk om avtalsbrott och anspråk som åberopas enligt konsumentskyddslagstiftning, konkurrensrättsliga lagar, lagar om underförstådda garantier, lagar om orättfärdig vinst och lagar om utomkontraktuellt skadestånd. Om du har förvärvat programvaran i något annat land gäller lagarna i det landet. I detta avtal beskrivs vissa juridiska rättigheter. Du kan ha andra rättigheter, inklusive konsumenträttigheter, enligt lagstiftningen i den stat eller det land där du bor. Du kan även ha rättigheter i förhållande till den part som du förvärvade programvaran från. Detta avtal förändrar inte dessa andra rättigheter om lagstiftningen i din stat eller land inte tillåter det.
 • 4. AKTIVERING
  • 1. Mer om hur aktivering fungerar. Under aktiveringen skickar programvaran information om programvaran och datorn till Microsoft. Denna information innehåller programvarans version, licensversion, språk och produktnyckel, datorns IP-adress och information som hämtas från datorns maskinvarukonfiguration. Mer information om aktivering finns på microsoft.com/piracy/activation.mspx . Om den licensierade datorn är ansluten till Internet ansluter programvaran automatiskt till Microsoft för aktivering. Du kan också aktivera programvaran manuellt via Internet eller telefon. Oavsett kan kostnader för Internet- och telefonitjänster tillkomma.
  • 2. Återaktivering. Vissa ändringar av datorkomponenter eller programvaran kan kräva att programvaran återaktiveras.
  • 3. Misslyckad aktivering. Om programvarans licensierings- eller aktiveringsfunktioner visar sig vara förfalskade eller felaktigt licensierade kommer aktiveringen under onlineaktiveringen att misslyckas. Programvaran meddelar dig om det installerade exemplaret av programvaran är felaktigt licensierat. Dessutom får du påminnelser om att skaffa ett korrekt licensierat exemplar av programvaran.
  • 4. Uppdateringar och uppgraderingar. Du får endast erhålla uppdateringar eller uppgraderingar av programvaran från Microsoft eller annan auktoriserad källa. Vissa uppgraderingar, support och andra tjänster kan erbjudas ändas till användare av äkta Microsoft-programvara. Mer information om hur du känner igen en äkta Microsoft-programvara finns på howtotell.com .
 • 5. INTERNETBASERADE FUNKTIONER, SEKRETESS
  • Följande programvarufunktioner använder Internetprotokoll för överföring av datorinformation till Microsoft (eller dess leverantörer eller tjänsteleverantörer), till exempel din IP-adress, typ av operativsystem, webbläsare och namn och version på programvaran som du använder samt språkkoden för den dator på vilken programvaran är installerad. Microsoft använder denna information för att göra de Internetbaserade funktionerna tillgängliga för dig, i enlighet med sekretesspolicyn för Office 2013 på . Vissa Internetbaserade funktioner kan tillhandahållas senare via Microsofts uppdateringstjänst.
  • 1. Medgivande för Internetbaserade tjänster. De programvarufunktioner som beskrivs nedan och i sekretesspolicyn för Office 2013 ansluter till Microsofts eller en tjänsteleverantörs datorsystem via Internet. I vissa fall får du inget separat meddelande när anslutningen upprättas. I vissa fall kan du stänga av dessa funktioner eller välja att inte använda dem. Mer information om dessa funktioner finns i Sekretesspolicyn för Office 2013 på . GENOM ATT ANVÄNDA DESSA FUNKTIONER ACCEPTERAR DU ATT DENNA INFORMATION ÖVERFÖRS. Microsoft använder inte informationen i syfte att identifiera eller kontakta dig.
  • 2. Customer Experience Improvement Program (CEIP). Denna programvara använder CEIP. CEIP skickar automatiskt information till Microsoft om din maskinvara och om hur du använder denna programvara. Vi använder inte informationen i syfte att identifiera eller kontakta dig. CEIP kommer då och då att ladda ner en liten fil till din dator. Denna fil hjälper oss att samla in information om problem som du stöter på när du använder programvaran. Ny hjälpinformation om felen kan också laddas ner automatiskt, om sådan finns tillgänglig. Mer information om CEIP finns på microsoft.com/products/ceip/SV-SE/privacypolicy.mspx .
  • 3. Onlinefunktioner och onlineinnehåll. Programvarans funktioner kan hämta onlineinnehåll från Microsoft och tillhandahålla dig det. Vissa funktioner kan också göra det möjligt för dig att söka efter och få tillgång till information online. Exempel på dessa funktioner är clip art-bilder, mallar, onlineutbildning, stöd och hjälp online och Outlook Weather i Kalendern. Om du sparar en mall som tillhandahålls av Office.com skickas information, till exempel information som identifierar mallen, online till Microsoft, men inget specifikt dokument som du skapat med hjälp av mallen. Denna information använder vi för att kunna ge dig det innehåll du efterfrågar och för att förbättra våra tjänster. Du kan välja att inte använda dessa onlinefunktioner och detta onlineinnehåll. Mer information finns i Sekretesspolicyn för Office 2013, som du når via en länk i slutet av detta avtal.
  • 4. Cookies. Om du väljer att använda onlinefunktioner i programvaran, t.ex. onlinehjälp och -support och mallar, kan cookies ställas in. Om du vill veta hur du blockerar, kontrollerar och tar bort cookies kan du läsa avsnittet med Sekretesspolicyn för Office 2013, som du når via en länk i slutet av detta avtal.
  • 5. Office 2013 på Windows 8. Om du kör programvaran på en dator med Windows 8 och har aktiverat programvarans onlinefunktioner och onlineinnehåll och loggar in på Windows 8 med ett Microsoft-konto kommer du automatiskt att loggas in på programvaran med samma Microsoft-konto. Därigenom kan du spara och komma åt onlinefiler i OneDrive och använda Office Roaming-tjänsten utan att behöva ange användarnamnet och lösenordet för ditt Microsoft-konto igen. Mer information om hur du loggar in på programvaran med ett Microsoft-konto och Office Roaming-tjänsten finns i Sekretesspolicyn för Office 2013, som du når via en länk i slutet av detta avtal.
  • 6. Digitala certifikat. Programvaran använder digitala certifikat. Dessa bekräftar identiteten hos Internetanvändare som skickar information som har krypterats med X.509-standard. De kan också användas för att digitalt signera filer och makron som bekräftar filinnehållets integritet och ursprung. Programvaran hämtar certifikat och uppdaterar listor, om sådana finns tillgängliga, över återkallade certifikat via Internet.
  • 7. Automatiska uppdateringar. Programvara med click-to-run-teknik kan då och då söka efter uppdateringar och tillägg till programvaran hos Microsoft. Om uppdateringar eller tillägg hittas kan de laddas ned och installeras automatiskt på den licensierade datorn.
  • 8. Användning av information. Microsoft kan använda datorinformation, felrapporter och rapporter om skadlig programvara för att förbättra programvaran och tjänsterna. Vi kan också dela med oss av denna information till exempelvis maskin- och programvaruleverantörer. De kan använda informationen för att förbättra sina produkters kompatibilitet med Microsofts programvara.
  • 9. Missbruk av Internetbaserade tjänster. Du har inte rätt att använda dessa tjänster på ett sätt som kan skada dem eller som kan hindra någon annan från att använda dem. Du har inte rätt att använda tjänsterna för att på något sätt försöka bereda dig otillåten åtkomst till tjänster, data, konton eller nätverk.
  • 10. Hantering av informationsrättigheter. Programvaran innehåller en funktion som gör det möjligt att skapa innehåll som inte kan skrivas ut, kopieras eller skickas till andra utan ditt tillstånd. Du måste eventuellt ansluta till Microsoft första gången du ska använda funktionen, och du måste eventuellt återansluta till Microsoft då och då för att uppdatera funktionen. Mer information finns . Du kan välja att inte använda funktionen.
  • 11. Office Roaming-tjänst. Om du väljer att logga in i programvaran med ditt Microsoft-konto aktiverar du Office Roaming-tjänsten. När du aktiverar Office Roaming-tjänsten skickas vissa inställningar (bland annat din lista med senast använda dokument, din egen ordlista och visuella teman) via webben till Microsofts servrar, där de sparas och laddas ned till din dator nästa gång du loggar in i tjänsten med ditt Microsoft-konto. Mer information om Office Roaming-tjänsten finns i Sekretesspolicyn för Office 2013, som du når via en länk i slutet av detta avtal.
 • 6. LICENSBEVIS
  • 1. Äkta licensbevis. Om du har förvärvat programvaran i ett fysiskt paket är ditt licensbevis den Äkta licensbevisetiketten från Microsoft som medföljde den äkta produktnyckeln och ditt inköpskvitto. Om du har förvärvat och laddat ned programvaran online är ditt licensbevis den äkta Microsoft-produktnyckeln eller PIN-koden för programvaran som du erhöll med ditt köp och inköpskvittot från en auktoriserad elektronisk leverantör av äkta Microsoft-programvara. Inköpskvittot kan komma att kontrolleras via handlarens register.
  • 2. Uppgraderings- eller konverteringslicens. Om du uppgraderar eller konverterar programvaran är ditt licensbevis:
   • det äkta licensbeviset för en tidigare version av programvaran som du uppgraderade eller konverterade från
   • det äkta licensbeviset för den senare versionen av programvaran som du uppgraderade eller konverterade till.
  • Mer information om hur du känner igen en äkta Microsoft-programvara finns på howtotell.com .
 • 7. VERSIONER MED BEGRÄNSADE RÄTTIGHETER
  • Vissa versioner av programvaran, som Ej för vidareförsäljning ("Not for Resale") och Utbildningsprogramvara ("University Edition") distribueras för begränsade syften. Du får inte sälja programvara märkt "NFR" eller "Ej för vidareförsäljning" ("Not for Resale") och du måste vara en Kvalificerad utbildningsanvändare för att få använda programvara märkt "Utbildningsprogramvara" ("University Edition") eller "AE". Om du vill läsa mer om utbildningsprogramvara eller se om du är en Kvalificerad Utbildningsanvändare kan du besöka microsoft.com/education eller kontakta Microsofts koncernbolag i ditt land. Utbildningsprogramvara får inte användas i kommersiell, ideell eller intäktsgenererande verksamhet.
 • 8. HEM- OCH STUDENTPROGRAMVARA
  • "Home edition och Student edition" får inte användas i kommersiell, ideell eller intäktsgenererande verksamhet.
 • 9. JAPAN
  • Om du bor i Japan eller förvärvade programvaran när du bodde i Japan har du följande rättigheter enligt våra licenser:
   • 1. "PIPC". För programvara märkt "PIPC" får du installera och köra endast ett exemplar av programvaran på en licensierad dator, men endast om du följer alla villkor i detta avtal. Vår programvarulicens tilldelas permanent till den licensierade datorn.
   • 2. Andra utgåvor än PIPC. Du får installera och köra endast ett exemplar av programvaran på en licensierad dator (den första licensierade datorn), men endast om du följer alla villkor i detta avtal. Förutsatt att du följer alla villkoren i avtalet får du installera ett annat exemplar av programvaran på en andra licensierad dator. Du får göra en enda kopia av programvaran i säkerhetssyfte och använda den säkerhetskopian i enlighet med beskrivningen nedan. Du får överföra programvaran till en annan dator som du äger. Du får även överlåta din rätt att använda programvaran (tillsammans med licensen) till en dator som ägs av någon annan om a) du är den första licensierade användaren av programvaran och b) den nya ägaren godkänner villkoren i det här avtalet. För att utföra överförelsen måste du överlåta originalmediet, Äkthetsbeviset, produktnyckeln och inköpskvittot direkt till den andra personen och inte behålla några kopior av programvaran. Du får använda säkerhetskopian som du har tillåtelse att skapa eller mediet som programvaran levererades på för att överföra programvaran. När du överför programvaran till en ny dator måste du ta bort programvaran från den förra datorn. Du får inte överföra programvaran i syfte att dela licenser mellan olika datorer.
 • 10. MILITARY APPRECIATION-PROGRAMVARA
  • För att få licensiera en programvara angiven som "Military Appreciation"-utgåva måste du vara en "Kvalificerad Militäranvändare". För att vara en Kvalificerad Militäranvändare i USA måste du vara en auktoriserad beskyddare av "Armed Services Exchanges" i enlighet med tillämpliga amerikanska federala lagar och bestämmelser. Military Appreciation-programvaran är inte licensierad för användning i kommersiell, ideell eller intäktsgenererande verksamhet.
 • 11. CANADIAN FORCES-PROGRAMVARA
  • Du måste vara en "CANEX-auktoriserad beskyddare" för att licensiera programvara som är angiven som "Canadian Forces"-utgåva. För att vara en CANEX-auktoriserad beskyddare måste du vara en:
  • tjänstgörande medlem av den kanadensiska försvarsmakten ("Canadian Forces" eller "CF") eller dess make/maka
  • medlem av den kanadensiska försvarsmaktens reservstyrka
  • pensionerad medlem av den kanadensiska försvarsmakten eller en civil anställd på Department of National Defense (DND) som uppbär DND-pension
  • Ordinarie heltids- eller deltidsanställd på Non-Public Fund (NPF) eller DND eller dess make/maka
  • CANEX-koncessionsinnehavare (endast huvudansvarig)
  • kvalificerad utrikesmilitärpersonal
  • pensionerad NPF-anställd som uppbär NPF-pension
  • heltidsanställd hos leverantören Alternative Service Delivery
  • änka till CF-personal som uppbär en förmån enligt Child Family Services Act, Defence Services Pension Contribution Act eller Pension Act eller War Veterans Allowance Act
  • medlem av Canadian Corps of Commissionaires med uppehälle eller anställning på en bas/flottilj
  • medlem av Royal Canadian Mounted Police (Kanadas ridande polis)
  • Canadian Forces-programvaran är inte licensierad för användning i kommersiell, ideell eller intäktsgenererande verksamhet.
 • 12. HEMANVÄNDNINGSPROGRAMVARA
  • För att få använda en programvara angiven som "Hemanvändningsprogram" måste du vara en "Hemanvändningsprogramanvändare". För att vara en "Hemanvändningsprogramanvändare" måste du vara både:
  • anställd av ett företag som har ett volymlicensavtal med Microsoft med Software Assurance och
  • användare av en licensierad kopia av programvaran eller en produkt som omfattar programvaran med giltig Software Assurance.
 • 13. YTTERLIGARE LICENSKRAV OCH/ELLER ANVÄNDNINGSRÄTTIGHETER
  • Tredjepartsprogram. Programvaran kan innehålla kod från tredjepartsprogram som Microsoft, inte den tredje parten, licensierar till dig enligt detta avtal. Eventuella meddelanden om tredjepartsprogram medföljer endast som information till dig.
  • Teckensnitt. När programvaran körs får du använda dess teckensnitt för att visa och skriva ut innehåll. Du får temporärt hämta teckensnitten till en skrivare eller annan utmatningsenhet för att skriva ut innehåll, och du får bädda in teckensnitt i innehåll som inte överskrider teckensnittens inbäddningsbegränsningar.
  • Medieelement. Microsoft ger dig licens att kopiera, distribuera, använda och visa medieelement (bilder, clip art-bilder, animeringar, ljud, musik, videoklipp, mallar och andra typer av innehåll) som finns med i programvaran i projekt och dokument, med undantaget att du inte får: (i) sälja, licensiera eller distribuera exemplar av något medieelement separat eller som en produkt om produktens huvudsakliga värde utgörs av medieelementen, (ii) bevilja dina kunder rättigheter till ytterligare licensiering eller distribution av medieelementen, (iii) licensiera eller distribuera medieelement som innehåller uppgifter om identifierbara individer, myndigheter, logotyper, varumärken eller symboler i kommersiellt syfte eller använda dessa typer av bilder på sätt som kan antyda en anknytning till eller ett samband med din produkt, ditt bolag eller din verksamhet eller (iv) skapa oanständiga eller förargelseväckande verk med medieelementen. För andra medieelement, som är tillgängliga på Office.com eller på andra webbplatser genom programvarans funktioner, gäller villkoren på de webbplatserna.
  • Språkpaket och Korrekturläsningsverktyg. Om du förvärvar ett språkpaket, språkgränssnittspaket eller korrekturläsningsverktyg med stöd för ytterligare språk för programvaran får du använda de ytterligare språk som ingår i paketet eller verktyget. Språkpaket, språkgränssnittspaket och korrekturläsningsverktyg är en del av programvaran och får inte användas separat.
  • Utvärdering och konvertering. Delar av eller hela programvaran kan licensieras för utvärdering. Dina rättigheter att använda utvärderingsprogramvara begränsas till utvärderingsperioden. Utvärderingsprogramvaran och längden på utvärderingsperioden anges under aktiveringen. Du kan eventuellt välja att konvertera dina utvärderingsrättigheter till abonnemang eller permanenta rättigheter. När utvärderingsperioden löper ut kommer du att erbjudas olika konverteringsalternativ. Om utvärderingsperioden löper ut utan konvertering upphör de flesta funktionerna i utvärderingsprogramvaran att fungera. UTVÄRDERINGSPROGRAMVARAN LICENSIERAS "I BEFINTLIGT SKICK" OCH DU BÄR ALL RISK FÖR ANVÄNDNING AV DEN. MICROSOFT FRISKRIVER SIG FRÅN ALLT GARANTIANSVAR AVSEENDE PROGRAMVARUPRODUKTEN. DU KAN HA YTTERLIGARE KONSUMENTRÄTTIGHETER UNDER LOKALA LAGAR SOM DETTA AVTAL INTE KAN ÄNDRA. I DEN UTSTRÄCKNING LOKALA LAGAR TILLÅTER FRISKRIVER SIG MICROSOFT FRÅN ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR ALLMÄN LÄMPLIGHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL OCH FRÅNVARO AV INTRÅNG I TREDJE PARTS RÄTTIGHETER .
  • Abonnemangsprogramvara. Om du har licensierat programvaran genom abonnemang begränsas dina rättigheter att använda programvaran till abonnemangsperioden. Du kan eventuellt välja att förlänga ditt abonnemang eller konvertera det till en permanent licens. Om du förlänger ditt abonnemang kan du fortsätta använda programvaran tills den förlängda abonnemangsperioden löper ut. Mer information om abonnemang finns på skärmbilderna för programvaruaktiveringen eller i annat medföljande material. När ditt abonnemang löper ut upphör de flesta funktionerna i programvaran att fungera.
 • 14. GEOGRAFISKA BEGRÄNSNINGAR OCH EXPORTBEGRÄNSNINGAR
  • Om ett specifikt geografiskt område är angivet på programvaruförpackningen får du endast aktivera programvaran i det området. Du måste även följa all inhemsk och internationell exportlagstiftning som gäller för programvaran, vilken innehåller restriktioner för destinationer, slutanvändare och slutanvändning. Ytterligare information om geografiska begränsningar och exportbegränsningar finns på och microsoft.com/exporting .
 • 15. PROCEDURER FÖR SUPPORT OCH ÅTERBETALNING
 • 16. FULLSTÄNDIG REGLERING
  • Detta avtal, (tillsammans med villkor som medföljer eventuella programvarutillägg, uppdateringar och tjänster som tillhandahålls av Microsoft och som du använder) och villkoren i webblänkar som listas i detta avtal utgör hela avtalet för programvaran och eventuella sådana tillägg, uppdateringar och tjänster (om inte Microsoft tillhandahåller andra villkor med sådana tillägg, uppdateringar eller tjänster). Du kan läsa detta avtal efter att programvaran körs genom att gå till programvarans hjälpskärm och klicka på länken till Licensvillkor för Microsoft-programvara eller gå till microsoft.com/about/legal/en/us/intellectualproperty/useterms/default.aspx . Du kan även läsa villkoren för länkarna i avtalet genom att skriva in webbadresserna i webbläsarens adressfält, och du samtycker till att göra så. Du samtycker till att för varje tjänst som styrs av detta avtal och de särskilda villkoren som är länkade till detta avtal, läsa villkoren för den tjänsten innan du börjar använda tjänsten. Du förstår att du genom att använda tjänsten godkänner detta avtal och de länkade villkoren. Det finns även informationslänkar i detta avtal. De länkar som innehåller villkor som är bindande för dig och oss är:

BEGRÄNSAD ÅTERFÖRSÄLJARGARANTI

Ger Microsoft en BEGRÄNSAD GARANTI för programvaran? Ja men inte för utvärderingsprogramvara som licensieras "i befintligt skick" utan uttryckliga garantier. Microsoft garanterar att korrekt licensierad programvara i allt väsentligt kommer att fungera enligt beskrivningen i Microsoft-material som medföljer programvaran. Denna begränsade garanti täcker inte problem som du orsakar, eller som uppstår när du misslyckas med att följa instruktioner eller som orsakas av händelser som skäligen ligger utanför Microsofts kontroll. Denna begränsade garanti börjar gälla när den första användaren av ditt exemplar av programvaran förvärvar det exemplaret och gäller i ett år. Garantin omfattar även tillägg, uppdateringar eller ersättningsprogramvara som har förvärvats från Microsoft under detta år under återstoden av garantitiden på ett år eller 30 dagar, beroende på vilket som är längst. Om du överlåter programvaran förlängs inte den begränsade garantins giltighetstid. Microsoft lämnar inga andra garantier. MICROSOFT FRÅNSÄGER SIG ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER INKLUSIVE FÖR ALLMÄN LÄMPLIGHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL OCH FRÅNVARO AV INTRÅNG I TREDJE MANS RÄTTIGHETER. OM DIN LOKALA LAGSTIFTNING INTE TILLÅTER MICROSOFTS FRISKRIVNINGAR FRÅN UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER GÄLLER ENDAST EVENTUELLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER UNDER DENNA BEGRÄNSADE GARANTIS GILTIGHETSTID OCH ÄR SÅ BEGRÄNSADE SOM DIN LOKALA LAGSTIFTNING TILLÅTER. OM DIN LOKALA LAGSTIFTNING KRÄVER EN LÄNGRE GILTIGHETSTID FÖR BEGRÄNSAD GARANTI, OAKTAT DETTA AVTAL, SKA DEN LÄNGRE GILTIGHETSTIDEN GÄLLA, MEN DU KAN ENDAST ERHÅLLA DE KOMPENSATIONER SOM BESKRIVS I DETTA AVTAL . I ett avsnitt i slutet av detta avtal står det beskrivet hur du kan göra anspråk på den begränsade garantin.
Endast för Australien: Våra varor har garantier som inte kan undantas enligt den australiska konsumentlagstiftningen. Du har rätt till en ersättningsvara eller återbetalning för ett större fel och kompensation för andra rimligt förutsebara förluster eller skador. Du har också rätt att till få varorna reparerade eller ersatta om varorna inte har acceptabel kvalitet och felet inte är stort.
Vad händer om Microsoft bryter mot garantin? Om Microsoft bryter mot den begränsade garantin är din enda ersättning reparation eller ersättning av programvaran. Vi har även valmöjligheten att återbetala till dig det belopp som du betalat för programvaran istället för att reparera eller ersätta den. Innan du kan få pengarna tillbaka måste du avinstallera programvaran och returnera den till Microsoft samt bifoga inköpskvittot.
Vad händer om Microsoft bryter mot någon del av detta avtal? OM DU HAR NÅGON GRUND FÖR ATT FÅ ERSÄTTNING FRÅN MICROSOFT KAN DU KAN ENDAST FÅ ERSÄTTNING FÖR DIREKTA SKADOR UPP TILL DET BELOPP SOM DU FAKTISKT BETALADE FÖR PROGRAMVARAN. DU FÅR INTE ERSÄTTNING FÖR ANDRA SKADOR, INKLUSIVE FÖLJDSKADOR, UTEBLIVEN VINST, SÄRSKILDA, INDIREKTA ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR. Undantagen för skador och begränsningarna i detta avtal gäller även om reparation, ersättningsvara eller återbetalning för programvaran inte helt kompenserar dig för de eventuella förluster du har lidit eller om Microsoft kände till eller borde ha känt till risken för sådan skada. EFTERSOM VISSA STATER OCH LÄNDER INTE TILLÅTER FRISKRIVNINGAR FRÅN ELLER BEGRÄNSNINGAR AV ANSVAR FÖR OFÖRUTSEDDA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER ANDRA SKADOR ÄR DET INTE SÄKERT ATT DESSA BEGRÄNSNINGAR OCH UNDANTAG GÄLLER FÖR DIG. OM DIN LOKALA LAGSTIFTNING GER DIG RÄTT ATT ERHÅLLA ANDRA SKADOR MICROSOFT, ÄVEN OM VI INTE GÖR DET, KAN DU INTE ERHÅLLA MER ÄN VAD DU BETALADE FÖR PROGRAMVARAN. .

GARANTIPROCEDURER

Du måste kunna uppvisa inköpskvittot för service under den begränsade garantin.
 • 1. USA och Kanada. För garantiservice och information om hur du gör för att få pengarna tillbaka för programvara som har förvärvats i USA eller Kanada kontaktar du Microsoft via telefon på (800) MICROSOFT, via post till Microsoft Customer Service and Support, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 eller besöker microsoft.com/info/nareturns.htm .
 • 2. Europa, Mellanöstern och Afrika. Om du har förvärvat programvaran i Europa, Mellanöstern eller Afrika ansvarar Microsoft Ireland Operations Ltd för den begränsade garantin. För att begära ersättning under den begränsade garantin måste du kontakta antingen Microsoft Ireland Operations Limited, Customer Care Centre, Atrium Building Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Irland eller Microsofts koncernbolag i ditt land (besök microsoft.com/worldwide ).
 • 3. Australien. Om du har förvärvat programvaran i Australien kontaktar du Microsoft för att begära ersättning på 13 20 58; eller Microsoft Pty Ltd, 1 Epping Road, North Ryde NSW 2113 Australien.
 • 4. Övriga länder. Om du har förvärvat programvaran i ett annat land kontaktar du Microsofts koncernbolag i ditt land ( microsoft.com/worldwide ).

OEM-LICENSVILLKOR

Tack för att du har valt en dator som har förinstallerats med Microsoft Office 2013. Detta är ett licensavtal mellan dig och datortillverkaren eller programvaruinstallatören som distribuerar Microsoft Office 2013-programvaran med datorn. Detta avtal beskriver dina rättigheter att använda Office 2013-programvaran. Vi har delat upp detta avtal i två delar. Den första delen innehåller introduktionstermer och sedan följer Ytterligare villkor och den Begränsade Garantin som innehåller mer information. Du bör läsa hela avtalet, inklusive eventuella länkade villkor, eftersom alla villkoren är viktiga och tillsammans utgör det avtal som gäller för dig. Du kan läsa länkade villkor genom att klistra in framåtlänken I webbläsarens fönster. DE YTTERLIGARE VILLKOREN INNEHÅLLER EN BINDANDE SKILJEDOMSKLAUSUL OCH AVSTÅENDE FRÅN GRUPPTALAN. OM DU BOR I USA PÅVERKAR DESSA DINA RÄTTIGHETER ATT LÖSA EN TVIST MED TILLVERKAREN ELLER INSTALLATÖREN ELLER MICROSOFT, OCH DU BÖR LÄSA DEM NOGGRANT.
GENOM ATT GODKÄNNA DETTA AVTAL ELLER ANVÄNDA PROGRAMVARAN GODKÄNNER DU ALLA DESSA VILLKOR OCH GODKÄNNER ATT VISS INFORMATION ÖVERFÖRS UNDER AKTIVERING OCH FÖR PROGRAMVARANS INTERNETBASERADE FUNKTIONER. OM DU INTE GODKÄNNER OCH FÖLJER DESSA VILLKOR FÅR DU INTE ANVÄNDA PROGRAMVARAN ELLER FUNKTIONERNA. Istället kan du kontakta tillverkaren eller installatören för att få information om dennes returvillkor och returnera programvaran eller datorn för återbetalning av köpeskillingen eller erhållande av kreditering inom ramen för de villkoren. Du måste följa de villkoren, som kan kräva att du returnerar programvaran med hela datorn på vilken programvaran är installerad, för en återbetalning av köpeskillingen eller kreditering.
Hur kan jag använda programvaran? Programvaran säljs inte, den licensieras. Inom ramen för detta avtal beviljar vi dig rätten att köra endast ett exemplar på den dator med vilken du förvärvade programvaran (den licensierade datorn), för användning av en person åt gången, men endast om du följer alla villkor i detta avtal. Vår programvarulicens tilldelas permanent till den licensierade datorn. Se Ytterligare villkor för licenser och garantier som är specifika för vissa länder, Versioner med begränsade rättigheter och Specialutgåvor av programvaran. Programvarans komponenter licensieras som en enhet. Du får inte dela komponenterna eller virtualisera dem och installera dem på olika datorer. Programvaran kan innehålla mer än en version (till exempel 32- och 64-bitarsversioner) och du får endast använda en version åt gången. Med undantag för den tillåtna användning som beskrivs under "Fjärråtkomst" nedan gäller den här licensen för direkt användning av programvaran endast genom inmatningsenheterna för den licensierade datorn, till exempel tangentbord, mus eller pekskärm. Licensen tillåter inte att programvaran installeras på en server eller används av eller genom andra datorer eller enheter som är anslutna till servern via ett internt eller externt nätverk. Programvaran är inte heller licensierad för kommersiellt tillhandahållande av värdtjänster. Om du vill ha mer information om scenarier med flera användare eller virtualisering kan du läsa de Ytterligare villkoren.
Hur införskaffar jag en säkerhetskopia? Du kan beställa eller ladda ned en säkerhetskopia av programvaran på microsoft.com/office/backup . Du får inte distribuera säkerhetskopian av programvaran. Du får endast använda den för att installera om programvaran på den licensierade datorn.
Kan jag överföra programvaran till en annan dator eller användare? Du får inte överlåta programvaran till en annan dator eller användare. Du får endast överlåta programvaran direkt till en tredje part installerad på den licensierade datorn med Äkthetsbeviset och detta avtal. Före överföringen måste denna part godkänna att detta avtal gäller för överföringen och användningen av programvaran. Du får inte behålla några kopior.
OM DU BOR I TYSKLAND GÄLLER VILLKORET OVAN (Kan jag vidareöverlåta programvaran till en annan dator eller användare?) INTE DIG. Det ersätts med följande: All vidareöverlåtelse av programvaran och rätten att använda programvaran till en tredje man ska ske in enlighet med de lagstadgade bestämmelserna.
Hur fungerar Internet-aktivering? När programvaran aktiveras kopplas användningen av den till en specifik dator eller enhet. Vid aktiveringen kontaktar programvaran automatiskt Microsoft eller dess koncernbolag för att bekräfta att licensen är förbunden med den licensierade datorn. Denna process kallas för "aktivering". Eftersom aktivering är avsedd att identifiera obehöriga ändringar av programvarans licensierings- eller aktiveringsfunktioner och för att förhindra olicensierad användning av programvaran, får du inte använda programvaran efter den tillåtna tidsperioden för aktivering och inte heller undvika eller kringgå aktivering . Om du inte har angett en produktnyckel inom den tillåtna tidsperioden för aktiveringen kommer de flesta funktionerna i programvaran att sluta fungera.
Samlar programvaran in min personliga information? Om du ansluter datorn till Internet kan vissa funktioner i programvaran ansluta till Microsofts eller en tjänsteleverantörs datorsystem för att skicka eller ta emot information. Du får kanske inte alltid ett separat meddelande när anslutningen upprättas. Om du väljer att använda några av dessa funktioner samtycker du till att skicka eller ta emot denna information när du använder den funktionen. Många av dessa funktioner kan stängas av eller så kan du välja att inte använda dem.
Hur använder Microsoft din information? Microsoft använder den information som samlas in genom programvarans funktioner för att uppgradera eller korrigera programvaran och på annat sätt förbättra våra produkter och tjänster. Under vissa omständigheter delar Microsoft med sig den även till andra. Till exempel delar Microsoft med sig felrapporter till relevanta maskinvaru- och programvaruleverantörer så att dessa kan använda informationen för att förbättra hur deras produkter fungerar med Microsoft-produkter. Du samtycker till att Microsoft kan använda och röja denna information enligt beskrivningen i Microsofts Sekretesspolicy som finns på .
Vad gäller detta avtal för? Detta avtal, (inklusive eventuella på papper dokumenterade licensvillkor som medföljer programvaran) gäller för programvaran, eventuella media som programvaran levererades på och eventuella uppdateringar, tillägg och tjänster för programvaran från Microsoft, om inte andra villkor medföljer dem.
Finns det saker som jag inte har rätt att göra med programvaran? Ja. Eftersom programvaran inte säljs utan licensieras kan tillverkaren eller installatören och Microsoft förbehålla sig alla rättigheter (som rättigheter enligt immaterialrättsliga lagar) som inte uttryckligen beviljas i detta avtal. I synnerhet beviljar denna licens dig inte någon rätt att och du har inte rätt att: publicera, kopiera (annat än den tillåtna säkerhetskopian), hyra ut, leasa ut eller låna ut programvaran, överlåta programvaran (med undantag för vad som tillåts i detta avtal), försöka kringgå programvarans tekniska skyddsåtgärder eller utföra reverse engineering, dekompilera eller ta isär koden för programvaran, förutom om lagarna där du bor tillåter detta när vårt avtal inte gör det. Om så är fallet får du endast göra vad som är tillåtet i lag. När du använder Internetbaserade funktioner får du inte använda dessa funktioner på något sätt som kan hindra någon annan från att använda dem eller för att försöka bereda dig otillåten åtkomst till tjänster, data, konton eller nätverk.
Hur fungerar det med uppgradering eller konvertering av programvaran? Om du installerar programvaran som innefattas av det här avtalet som en uppgradering eller konvertering till den befintliga programvaran som medföljde den licensierade datorn ersätter uppgraderingen eller konverteringen originalprogramvaran som du uppgraderar eller konverterar från. Du behåller inga rättigheter till originalprogramvaran efter att du har uppgraderat och du får inte fortsätta använda den eller överlåta den på något sätt. Detta avtal reglerar dina rättigheter att använda den uppgraderade programvaran och ersätter avtalet för programvaran som du uppgraderat från.

YTTERLIGARE VILLKOR

 • 1. LICENSRÄTTIGHETER OCH SCENARIER MED FLERA ANVÄNDARE
  • 1. Dator. I detta avtal avser "dator" ett maskinvarusystem (oavsett om det är fysiskt eller virtuellt) med en lagringsenhet som kan köra programvaran. En maskinvarupartition eller ett blad betraktas som en dator.
  • 2. Flera eller sammankopplade anslutningar. Du får inte använda maskinvara eller programvara för att skapa flera anslutningar eller sammankoppla anslutningar, eller för att på annat sätt låta flera användare eller flera datorer eller enheter få åtkomst till eller använda programvaran indirekt genom den licensierade datorn.
  • 3. Användning i en Virtualiserad miljö. Om du använder virtualiseringsprogramvara, inklusive client hyper-v, för att skapa en eller flera virtuella datorer på ett enda datormaskinvarusystem anses varje virtuell dator och den fysiska datorn vara en separat dator med avseende på detta avtal. Denna licens ger dig rätt att använda endast ett exemplar av programvaran för användning på en dator, oavsett om den datorn är fysisk eller virtuell. Om du vill använda programvaran på fler än en dator måste du erhålla separata exemplar av programvaran och en separat licens för varje exemplar. Innehåll som skyddas av teknik för hantering av digitala rättigheter eller annan teknik för full volymkryptering av diskenheter kan vara mindre säkert än i en virtualiserad miljö.
  • 4. Fjärråtkomst: Användaren som primärt använder den licensierade datorn är den "primära användaren". Den primära användaren får komma åt och använda programvaran som är installerat på den licensierade enheten från en annan enhet, så länge som programvaran som är installerad på den licensierade enheten inte samtidigt används av en annan användare direkt på den licensierade enheten. Det finns ett undantag: du får tillåta att andra får åtkomst till programvaran samtidigt endast för att ge dig teknisk support.
 • 2. BINDANDE SKILJEDOMSFÖRFARANDE OCH AVSTÅENDE FRÅN GRUPPTALAN
  • 1. Tillämpning. Detta Avsnitt B gäller för alla tvister MED UNDANTAG FÖR ATT DET INTE OMFATTAR EN TVIST SOM HAR SAMBAND MED VERKSTÄLLANDET AV ELLER GILTIGHETEN FÖR DINA, TILLVERKARENS, INSTALLATÖRENS ELLER NÅGON AV VÅRA LICENSGIVARES IMMATERIELLA RÄTTIGHETER. Med tvist avses alla tvister, handlingar eller andra kontroverser mellan dig och tillverkaren eller installatören, eller dig och Microsoft, gällande programvaran (inklusive priset) eller detta avtal, oavsett om de grundar sig på avtal, garanti, utomkontraktuellt skadestånd, lag, förordning, föreskrift eller någon annan lag eller sedvänja. Termen "Tvist" ska ges bredaste möjligaste betydelse enligt tillåtande lag.
  • 2. Meddelande om tvist. I händelse av en tvist måste du eller tillverkaren eller installatören lämna ett meddelande om tvist till den andra parten, vilket är ett skriftligt meddelande med namn, adress och kontaktinformation för den part som gör gällande tvisten, de faktorer som har gett upphov till tvisten och vilken åtgärd som begärs. Skicka det genom amerikansk post till tillverkaren eller installatören, ATTN: LEGAL DEPARTMENT. Tillverkaren eller installatören ska skicka meddelande om tvist till din postadress i USA om en sådan finns, eller annars till din e-postadress. Du och tillverkaren eller installatören ska försöka att lösa en eventuell tvist genom informell förhandling inom 60 dagar från det datum då meddelandet om tvist har skickats. Efter 60 dagar kan du eller tillverkaren eller installatören inleda skiljedomsförfarande.
  • 3. Småmålsdomstol. Du kan även processa en tvist i en småmålsdomstol i ditt boendeland eller det land där tillverkaren eller installatören har sitt huvudsakliga affärssäte om tvisten uppfyller alla krav för att avgöras i en småmålsdomstol. Du kan processa i en småmålsdomstol oavsett om du först har förhandlat informellt eller inte.
  • 4. BINDANDE SKILJEDOMSFÖRFARANDE. OM DU OCH TILLVERKAREN ELLER INSTALLATÖREN ELLER MICROSOFT INTE LÖSER EN TVIST GENOM INFORMELL FÖRHANDLING ELLER I EN SMÅMÅLSDOMSTOL SKA ALLA ANDRA FÖRSÖK ATT LÖSA TVISTEN GENOMFÖRAS EXKLUSIVT GENOM BINDANDE SKILJEDOMSFÖRFARANDE. DU FRÅNSÄGER DIG RÄTTEN ATT PROCESSA (ELLER DELTA I SOM PART ELLER SOM PART I EN GRUPPTALAN) ALLA TVISTER I DOMSTOL INFÖR EN DOMARE ELLER JURY . I stället ska alla tvister lösas inför en neutral skiljedomare vars beslut ska vara slutgiltigt med undantag för en begränsad rätt till överklagande enligt Federal Arbitration Act. Alla domstolar med jurisdiktion över parterna kan verkställa skiljedomarens dom.
  • 5. AVSTÅENDE FRÅN GRUPPTALAN. ALLA ÅTGÄRDER FÖR ATT LÖSA ELLER PROCESSA EN TVIST I NÅGOT FORUM SKA ENDAST UTFÖRAS PÅ INDIVIDUELL BASIS. VARKEN DU, TILLVERKAREN ELLER INSTALLATÖREN, OCH INTE HELLER MICROSOFT, SKA STRÄVA EFTER ATT EN TVIST TAS UPP SOM EN GRUPPTALAN, TALAN PÅ GRUND AV OFFENTLIGT INTRESSE ELLER I NÅGOT ANNAT FÖRFARANDE DÄR EN PART AGERAR ELLER FÖRESLÅR ATT AGERA MED BEFOGENHET ATT REPRESENTERA. INGET SKILJEDOMSFÖRFARANDE ELLER FÖRFARANDE SKA KOMBINERAS MED ETT ANNAT UTAN FÖREGÅENDE SKRIFTLIGT MEDGIVANDE FRÅN ALLA PARTER SOM PÅVERKAS AV SKILJEDOMSFÖRFARANDET ELLER FÖRFARANDET.
  • 6. Procedur för skiljedomsförfarande. Alla skiljedomsförfaranden ska utföras av American Arbitration Association ("AAA"), i enlighet med dess kommersiella skiljedomsregler ("Commercial Arbitration Rules"). Om du är en individ och använder programvaran för personligt bruk eller hushållsbruk, eller om tvistens värde inte överstiger 75 000 USD, oavsett om du är en individ eller hur du använder programvaran, gäller även AAA:s tilläggsprocedurer för konsumentrelaterade tvister. Om du vill inleda ett skiljedomsförfarande skickar du ett formulär för begäran om skiljedomsförfarande i enlighet med Commercial Arbitration Rules ("Commercial Arbitration Rules Demand for Arbitration form") till AAA. Du kan begära en utfrågning via telefon eller en personlig utfrågning genom att följa AAA-reglerna. I en tvist som rör 10 000 USD eller mindre görs alla utfrågningar via telefon om inte skiljedomaren bedömer det som angeläget att hålla en personlig utfrågning i stället. Om du vill ha mer information kan du se adr.org eller ringa 1-800-778-7879. Du samtycker till att endast inleda ett skiljedomsförfarande i ditt boendeland eller där tillverkaren eller installatören har sitt huvudsakliga affärssäte. Tillverkaren eller installatören samtycker till att endast inleda ett skiljedomsförfarande i ditt boendeland. Skiljedomaren kan tilldöma dig samma skadestånd som en domstol skulle kunna göra. Skiljedomaren kan endast tilldöma fastställelsetalan eller interimistiska åtgärder till dig enskilt, och endast i den utsträckning som krävs föra att tillgodose ditt enskilda anspråk.
  • 7. Avgifter för skiljeförfaranden och incitament.
   • Alla skiljedomsförfaranden ska utföras av American Arbitration Association ("AAA"), i enlighet med dess kommersiella skiljedomsregler ("Commercial Arbitration Rules"). Om du är en individ och använder programvaran för personligt bruk eller hushållsbruk, eller om tvistens värde inte överstiger 75 000 USD, oavsett om du är en individ eller hur du använder programvaran, gäller även AAA:s tilläggsprocedurer för konsumentrelaterade tvister. Om du vill inleda ett skiljedomsförfarande skickar du ett formulär för begäran om skiljedomsförfarande i enlighet med Commercial Arbitration Rules ("Commercial Arbitration Rules Demand for Arbitration form") till AAA. Du kan begära en utfrågning via telefon eller en personlig utfrågning genom att följa AAA-reglerna. I en tvist som rör 10 000 USD eller mindre görs alla utfrågningar via telefon om inte skiljedomaren bedömer det som angeläget att hålla en personlig utfrågning i stället. Om du vill ha mer information kan du se adr.org eller ringa 1-800-778-7879. Du samtycker till att endast inleda ett skiljedomsförfarande i ditt boendeland eller där tillverkaren eller installatören har sitt huvudsakliga affärssäte. Tillverkaren eller installatören samtycker till att endast inleda ett skiljedomsförfarande i ditt boendeland. Skiljedomaren kan tilldöma dig samma skadestånd som en domstol skulle kunna göra. Skiljedomaren kan endast tilldöma fastställelsetalan eller interimistiska åtgärder till dig enskilt, och endast i den utsträckning som krävs föra att tillgodose ditt enskilda anspråk.
    • 1. Tvister som rör 75 000 USD eller mindre. Tillverkaren eller installatören ska skyndsamt ersätta dig för dina ansökningskostnader och betala AAA:s och skiljedomarens avgifter och utgifter. Om du avvisar tillverkarens eller installatörens sista skriftliga förlikningserbjudande som lämnas innan skiljedomaren utsågs ("senaste skriftliga erbjudande"), tvisten tas hela vägen till skiljedomarens beslut (kallat en "tilldömning"), och skiljedomaren tilldömer dig mer än det senaste skriftliga erbjudandet ska tillverkaren eller installatören ge dig tre incitament: (1) betala tilldömningen eller 1 000 USD, beroende på vad som är störst, (2) betala det dubbla beloppet för eventuella rimliga advokatarvoden och (3) ersätta alla kostnader (inklusive avgifter och kostnader för expertvittnen) som din advokat rimligen ådrar sig för att undersöka, förbereda och driva ditt anspråk i skiljedomsförfarandet. Skiljedomaren fastställer beloppen.
    • 2. Tvister som rör mer än 75 000 USD. AAA-reglerna ska styra betalningen av ansökningskostnader och AAA:s och skiljedomarens avgifter och utgifter.
    • 3. Tvister som rör alla belopp. I alla skiljedomsförfaranden som du inleder ska tillverkaren eller installatören eftersträva ersättning för sina eller skiljedomarens avgifter och utgifter, eller dina ansökningsavgifter som denne ersatte, endast om skiljedomaren bedömer skiljedomsförfarandet som grundlöst eller baserat på ett orättmätigt syfte. I alla skiljedomsförfaranden som tillverkaren eller installatören inleder ska denne betala alla avgifter för ansökan, AAA:s och skiljedomarens avgifter och utgifter. Denne ska inte eftersträva ersättning för sina advokatarvoden eller -utgifter från dig i något skiljedomsförfarande. Avgifter och utgifter tas inte med i beräkningen vid fastställandet av vilket belopp tvisten rör.
  • 8. Anspråk eller tvister måste inges inom ett år. I den utsträckning det är tillåtet i lag måste alla anspråk eller tvister enligt detta avtal för vilka Avsnitt B gäller inges inom ett år till en småmålsdomstol (Avsnitt B.3) eller ett skiljedomsförfarande (Avsnitt B.4). Ettårsperioden påbörjas när anspråket eller tvisten först skulle kunna inges. Om ett sådant anspråk eller tvist inte inges inom ett år är det permanent förbjudet att inge ett sådant anspråk eller tvist.
  • 9. Enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet. Om avståendet från grupptalan i avsnitt B.5 skulle vara olagligt eller icke verkställbart med avseende på hela eller delar av tvisten ska inte Avsnitt B (skiljedomsförfarande) gälla för dessa delar. I stället ska dessa delar förklaras ogiltiga och behandlas i domstol, medan de återstående delarna ska behandlas i skiljedomsförfarande. Om någon annan bestämmelse i Avsnitt B är olaglig eller icke verkställbar ska den förklaras ogiltig medan resten av avsnitt B ska fortsätta att gälla med full verkan.
  • 10. Tredjepartsförmånstagare. Microsoft Corporation är inte en part i detta avtal utan en tredjepartsförmånstagare till ditt och tillverkarens eller installatörens avtal att lösa tvister genom informell förhandling och skiljedomsförfarande. Om din tvist är med Microsoft, samtycker Microsoft till att göra allt som tillverkaren eller installatören samtycker till att göra i Avsnitt B, och du samtycker till att göra allt gällande Microsoft som Avsnitt B kräver att du gör gällande tillverkaren eller installatören. Skicka ett meddelande om tvist med Microsoft till Microsoft Corporation, ATTN: LCA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399. Du kan inleda ett skiljedomsförfarande eller småmålstalan mot Microsoft i ditt boendeland eller King County, Washington.
 • 3. LAGVAL
  • Lagarna i den stat eller land där du bor reglerar alla anspråk och tvister enligt detta avtal, inklusive anspråk om avtalsbrott och anspråk som åberopas enligt konsumentskyddslagstiftning, konkurrensrättsliga lagar, lagar om underförstådda garantier, lagar om orättfärdig vinst och lagar om utomkontraktuellt skadestånd. Om du har förvärvat programvaran i något annat land gäller lagarna i det landet. I detta avtal beskrivs vissa juridiska rättigheter. Du kan ha andra rättigheter, inklusive konsumenträttigheter, enligt lagstiftningen i den stat eller det land där du bor. Du kan även ha rättigheter i förhållande till den part som du förvärvade programvaran från. Detta avtal förändrar inte dessa andra rättigheter om lagstiftningen i din stat eller land inte tillåter det.
 • 4. AKTIVERING
  • 1. Mer om hur aktivering fungerar. Under aktiveringen skickar programvaran information om programvaran och datorn till Microsoft. Denna information innehåller programvarans version, licensversion, språk och produktnyckel, datorns IP-adress och information som hämtas från datorns maskinvarukonfiguration. Mer information om aktivering finns på microsoft.com/piracy/activation.mspx . Om den licensierade datorn är ansluten till Internet ansluter programvaran automatiskt till Microsoft för aktivering. Du kan också aktivera programvaran manuellt via Internet eller telefon. Oavsett kan kostnader för Internet- och telefonitjänster tillkomma.
  • 2. Återaktivering . Vissa ändringar av datorkomponenter eller programvaran kan kräva att programvaran återaktiveras.
  • 3. Misslyckad aktivering. Om programvarans licensierings- eller aktiveringsfunktioner visar sig vara förfalskade eller felaktigt licensierade kommer aktiveringen under onlineaktiveringen att misslyckas. Programvaran meddelar dig om det installerade exemplaret av programvaran är felaktigt licensierat. Dessutom får du påminnelser om att skaffa ett korrekt licensierat exemplar av programvaran.
  • 4. Uppdateringar och uppgraderingar. Du får endast erhålla uppdateringar eller uppgraderingar av programvaran från Microsoft eller annan auktoriserad källa. Vissa uppgraderingar, support och andra tjänster kan erbjudas ändas till användare av äkta Microsoft-programvara. Mer information om hur du känner igen en äkta Microsoft-programvara finns på howtotell.com .
 • 5. INTERNETBASERADE FUNKTIONER, SEKRETESS
  • Följande programvarufunktioner använder Internetprotokoll för överföring av datorinformation till Microsoft (eller dess leverantörer eller tjänsteleverantörer), till exempel din IP-adress, typ av operativsystem, webbläsare och namn och version på programvaran som du använder samt språkkoden för den dator på vilken programvaran är installerad. Microsoft använder denna information för att göra de Internetbaserade funktionerna tillgängliga för dig, i enlighet med sekretesspolicyn för Office 2013 på . Vissa Internetbaserade funktioner kan tillhandahållas senare via Microsofts uppdateringstjänst.
  • 1. Medgivande för Internetbaserade tjänster. De programvarufunktioner som beskrivs nedan och i sekretesspolicyn för Office 2013 ansluter till Microsofts eller en tjänsteleverantörs datorsystem via Internet. I vissa fall får du inget separat meddelande när anslutningen upprättas. I vissa fall kan du stänga av dessa funktioner eller välja att inte använda dem. Mer information om dessa funktioner finns i Sekretesspolicyn för Office 2013 på . GENOM ATT ANVÄNDA DESSA FUNKTIONER ACCEPTERAR DU ATT DENNA INFORMATION ÖVERFÖRS. Microsoft använder inte informationen i syfte att identifiera eller kontakta dig.
  • 2. Customer Experience Improvement Program (CEIP). Denna programvara använder CEIP. CEIP skickar automatiskt information till Microsoft om din maskinvara och om hur du använder denna programvara. Vi använder inte informationen i syfte att identifiera eller kontakta dig. CEIP kommer då och då att ladda ner en liten fil till din dator. Denna fil hjälper oss att samla in information om problem som du stöter på när du använder programvaran. Ny hjälpinformation om felen kan också laddas ner automatiskt, om sådan finns tillgänglig. Mer information om CEIP finns på microsoft.com/products/ceip/SV-SE/privacypolicy.mspx .
  • 3. Onlinefunktioner och onlineinnehåll. Programvarans funktioner kan hämta onlineinnehåll från Microsoft och tillhandahålla dig det. Vissa funktioner kan också göra det möjligt för dig att söka efter och få tillgång till information online. Exempel på dessa funktioner är clip art-bilder, mallar, onlineutbildning, stöd och hjälp online och Outlook Weather i Kalendern. Om du sparar en mall som tillhandahålls av Office.com skickas information, till exempel information som identifierar mallen, online till Microsoft, men inget specifikt dokument som du skapat med hjälp av mallen. Denna information använder vi för att kunna ge dig det innehåll du efterfrågar och för att förbättra våra tjänster. Du kan välja att inte använda dessa onlinefunktioner och detta onlineinnehåll. Mer information finns i Sekretesspolicyn för Office 2013, som du når via en länk i slutet av detta avtal.
  • 4. Cookies. Om du väljer att använda onlinefunktioner i programvaran, t.ex. onlinehjälp och -support och mallar, kan cookies ställas in. Om du vill veta hur du blockerar, kontrollerar och tar bort cookies kan du läsa avsnittet med Sekretesspolicyn för Office 2013, som du når via en länk i slutet av detta avtal.
  • 5. Office 2013 på Windows 8. Om du kör programvaran på en dator med Windows 8 och har aktiverat programvarans onlinefunktioner och onlineinnehåll och loggar in på Windows 8 med ett Microsoft-konto kommer du automatiskt att loggas in på programvaran med samma Microsoft-konto. Därigenom kan du spara och komma åt onlinefiler i OneDrive och använda Office Roaming-tjänsten utan att behöva ange användarnamnet och lösenordet för ditt Microsoft-konto igen. Mer information om hur du loggar in på programvaran med ett Microsoft-konto och Office Roaming-tjänsten finns i Sekretesspolicyn för Office 2013, som du når via en länk i slutet av detta avtal.
  • 6. Digitala certifikat. Programvaran använder digitala certifikat. Dessa bekräftar identiteten hos Internetanvändare som skickar information som har krypterats med X.509-standard. De kan också användas för att digitalt signera filer och makron som bekräftar filinnehållets integritet och ursprung. Programvaran hämtar certifikat och uppdaterar listor, om sådana finns tillgängliga, över återkallade certifikat via Internet.
  • 7. Automatiska uppdateringar. Programvara med click-to-run-teknik kan då och då söka efter uppdateringar och tillägg till programvaran hos Microsoft. Om uppdateringar eller tillägg hittas kan de laddas ned och installeras automatiskt på den licensierade datorn.
  • 8. Användning av information. Microsoft kan använda datorinformation, felrapporter och rapporter om skadlig programvara för att förbättra programvaran och tjänsterna. Vi kan också dela med oss av denna information till exempelvis maskin- och programvaruleverantörer. De kan använda informationen för att förbättra sina produkters kompatibilitet med Microsofts programvara.
  • 9. Missbruk av Internetbaserade tjänster. Du har inte rätt att använda dessa tjänster på ett sätt som kan skada dem eller som kan hindra någon annan från att använda dem. Du har inte rätt att använda tjänsterna för att på något sätt försöka bereda dig otillåten åtkomst till tjänster, data, konton eller nätverk.
  • 10. Hantering av informationsrättigheter. Programvaran innehåller en funktion som gör det möjligt att skapa innehåll som inte kan skrivas ut, kopieras eller skickas till andra utan ditt tillstånd. Du måste eventuellt ansluta till Microsoft första gången du ska använda funktionen, och du måste eventuellt återansluta till Microsoft då och då för att uppdatera funktionen. Mer information finns . Du kan välja att inte använda funktionen.
  • 11. Office Roaming-tjänst. Om du väljer att logga in i programvaran med ditt Microsoft-konto aktiverar du Office Roaming-tjänsten. När du aktiverar Office Roaming-tjänsten skickas vissa inställningar (bland annat din lista med senast använda dokument, din egen ordlista och visuella teman) via webben till Microsofts servrar, där de sparas och laddas ned till din dator nästa gång du loggar in i tjänsten med ditt Microsoft-konto. Mer information om Office Roaming-tjänsten finns i Sekretesspolicyn för Office 2013, som du når via en länk i slutet av detta avtal.
 • 6. LICENSBEVIS
  • En giltig licens utgörs av en äkta produktnyckel, att det går att aktivera programvaran, en äkta etikett med Microsofts Äkthetsbevis (COA) och ett inköpskvitto från en återförsäljare av äkta Microsoft-programvara. En giltig licens inkluderar även en aktiveringsfil för Office som installeras på datorn av tillverkaren. Om det finns en COA eller annan Office-etikett måste den sitta på datorn eller finnas på tillverkarens eller installatörens förpackning eller kringutrustning vid inköp. Om du tar emot en licensbevisetikett separat från datorn utgör den inte ett licensbevis.
  • Mer information om hur du känner igen en äkta Microsoft-programvara finns på howtotell.com .
 • 7. HEM- OCH STUDENTPROGRAMVARA
  • "Home edition och Student edition" får inte användas i kommersiell, ideell eller intäktsgenererande verksamhet.
 • 8. JAPAN
  • Om du bor i Japan eller förvärvade programvaran i Japan gäller inte användningsrestriktionen mot kommersiell verksamhet med Home- och Student-utgåvorna för dig.
 • 9. YTTERLIGARE LICENSKRAV OCH/ELLER ANVÄNDNINGSRÄTTIGHETER
  • 1. Tredjepartsprogram. Programvaran kan innehålla kod från tredjepartsprogram som Microsoft, inte den tredje parten, licensierar till dig enligt detta avtal. Eventuella meddelanden om tredjepartsprogram medföljer endast som information till dig.
  • 2. Teckensnitt. När programvaran körs får du använda dess teckensnitt för att visa och skriva ut innehåll. Du får temporärt hämta teckensnitten till en skrivare eller annan utmatningsenhet för att skriva ut innehåll, och du får bädda in teckensnitt i innehåll som inte överskrider teckensnittens inbäddningsbegränsningar.
  • 3. Medieelement. Microsoft ger dig licens att kopiera, distribuera, använda och visa medieelement (bilder, clip art-bilder, animeringar, ljud, musik, videoklipp, mallar och andra typer av innehåll) som finns med i programvaran i projekt och dokument, med undantaget att du inte får: (i) sälja, licensiera eller distribuera exemplar av något medieelement separat eller som en produkt om produktens huvudsakliga värde utgörs av medieelementen, (ii) bevilja dina kunder rättigheter till ytterligare licensiering eller distribution av medieelementen, (iii) licensiera eller distribuera medieelement som innehåller uppgifter om identifierbara individer, myndigheter, logotyper, varumärken eller symboler i kommersiellt syfte eller använda dessa typer av bilder på sätt som kan antyda en anknytning till eller ett samband med din produkt, ditt bolag eller din verksamhet eller (iv) skapa oanständiga eller förargelseväckande verk med medieelementen. För andra medieelement, som är tillgängliga på Office.com eller på andra webbplatser genom programvarans funktioner, gäller villkoren på de webbplatserna.
  • 4. Språkpaket och Korrekturläsningsverktyg. Om du förvärvar ett språkpaket, språkgränssnittspaket eller korrekturläsningsverktyg med stöd för ytterligare språk för programvaran får du använda de ytterligare språk som ingår i paketet eller verktyget. Språkpaket, språkgränssnittspaket och korrekturläsningsverktyg är en del av programvaran och får inte användas separat.
  • 5. Utvärdering och konvertering. Delar av eller hela programvaran kan licensieras för utvärdering. Dina rättigheter att använda utvärderingsprogramvara begränsas till utvärderingsperioden. Utvärderingsprogramvaran och längden på utvärderingsperioden anges under aktiveringen. Du kan eventuellt välja att konvertera dina utvärderingsrättigheter till abonnemang eller permanenta rättigheter. När utvärderingsperioden löper ut kommer du att erbjudas olika konverteringsalternativ. Om utvärderingsperioden löper ut utan konvertering upphör de flesta funktionerna i utvärderingsprogramvaran att fungera. UTVÄRDERINGSPROGRAMVARAN LICENSIERAS "I BEFINTLIGT SKICK" OCH DU BÄR ALL RISK FÖR ANVÄNDNING AV DEN. VARKEN TILLVERKAREN, INSTALLATÖREN ELLER MICROSOFT LÄMNAR NÅGRA UTTRYCKLIGA GARANTIER. DU KAN HA YTTERLIGARE KONSUMENTRÄTTIGHETER UNDER LOKALA LAGAR SOM DETTA AVTAL INTE KAN ÄNDRA. I DEN UTSTRÄCKNING LOKALA LAGAR TILLÅTER FRISKRIVER SIG TILLVERKAREN ELLER INSTALLATÖREN OCH MICROSOFT FRÅN ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR ALLMÄN LÄMPLIGHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL OCH FRÅNVARO AV INTRÅNG I TREDJE MANS RÄTTIGHETER.
  • 6. Abonnemangsprogramvara. Om du har licensierat programvaran genom abonnemang begränsas dina rättigheter att använda programvaran till abonnemangsperioden. Du kan eventuellt välja att förlänga ditt abonnemang eller konvertera det till en permanent licens. Om du förlänger ditt abonnemang kan du fortsätta använda programvaran tills den förlängda abonnemangsperioden löper ut. Mer information om abonnemang finns på skärmbilderna för programvaruaktiveringen eller i annat medföljande material. När ditt abonnemang löper ut upphör de flesta funktionerna i programvaran att fungera.
 • 10. GEOGRAFISKA BEGRÄNSNINGAR OCH EXPORTBEGRÄNSNINGAR
  • Om programvaran är begränsad till användning inom ett specifikt geografiskt område får du endast aktivera programvaran i det området. Du måste även följa all inhemsk och internationell exportlagstiftning som gäller för programvaran, vilken innehåller restriktioner för destinationer, slutanvändare och slutanvändning. Ytterligare information om geografiska begränsningar och exportbegränsningar finns på och microsoft.com/exporting .
 • 11. PROCEDURER FÖR SUPPORT OCH ÅTERBETALNING
  • För programvaran i allmänhet kontaktar du tillverkaren eller installatören om du vill ha information om olika supportalternativ. Hänvisa till det supportnummer som medföljer programvaran. För uppdateringar och tillägg som erhålls direkt från Microsoft kan Microsoft tillhandahålla begränsade supporttjänster enligt beskrivningen på support.microsoft.com/common/international.aspx . Om du använder programvara som inte är korrekt licensierad har du inte rätt att erhålla supporttjänster.
  • Om du vill ha en återbetalning kontaktar du tillverkaren eller installatören för att få information om dennes returvillkor för återbetalning av köpeskillingen eller erhållande av motsvarande kreditering. Du måste följa de villkoren, som kan kräva att du returnerar programvaran med hela datorn på vilken programvaran är installerad, för en återbetalning av köpeskillingen.
 • 12. FULLSTÄNDIG REGLERING
  • Detta avtal, (tillsammans med eventuella på papper dokumenterade licensvillkor eller andra villkor som medföljer eventuella programvarutillägg, uppdateringar och tjänster som tillhandahålls av tillverkaren eller installatören eller Microsoft och som du använder) och villkoren i webblänkar som listas i detta avtal utgör hela avtalet för programvaran och eventuella sådana tillägg, uppdateringar och tjänster (om inte tillverkaren eller installatören eller Microsoft tillhandahåller andra villkor med sådana tillägg, uppdateringar eller tjänster). Du kan granska avtalet på microsoft.com/about/legal/en/us/intellectualproperty/useterms/default.aspx . Du kan även läsa villkoren för länkarna i avtalet genom att skriva in webbadresserna i webbläsarens adressfält, och du samtycker till att göra så. Du samtycker till att för varje tjänst som styrs av detta avtal och de särskilda villkoren som är länkade till detta avtal läsa villkoren för den tjänsten innan du börjar använda tjänsten. Du förstår att du genom att använda tjänsten godkänner detta avtal och de länkade villkoren. Det finns även informationslänkar i detta avtal. De länkar som innehåller villkor som är bindande för dig är:

BEGRÄNSAD OEM-GARANTI

Finns det en BEGRÄNSAD GARANTI för programvaran? Ja, men inte för utvärderingsprogramvara som licensieras "i befintligt skick" utan uttryckliga garantier. Tillverkaren eller installatören garanterar att den korrekt licensierade programvaran i allt väsentligt kommer att fungera enligt beskrivningen i eventuella Microsoft-material som medföljer programvaran. Om du erhåller uppdateringar eller tillägg direkt från Microsoft under den 90 dagar långa giltighetstiden för denna begränsade garanti är det Microsoft, och inte tillverkaren eller installatören, som tillhandahåller denna begränsade garanti för dem. Denna begränsade garanti täcker inte problem som du orsakar, eller som uppstår när du misslyckas med att följa instruktioner eller som orsakas av händelser som skäligen ligger utanför tillverkarens eller installatörens eller Microsofts kontroll. Denna begränsade garanti börjar gälla när den första användaren av ditt exemplar av programvaran förvärvar det exemplaret och gäller i 90 dagar. Garantin omfattar även tillägg, uppdateringar eller ersättningsprogramvara som har förvärvats under dessa 90 dagar under återstoden av garantitiden eller 30 dagar, beroende på vilket som är längst. Om du överför programvaran förlängs inte den begränsade garantins giltighetstid. Tillverkaren eller installatören och Microsoft lämnar inga andra uttryckliga garantier. TILLVERKAREN ELLER INSTALLATÖREN OCH MICROSOFT FRISKRIVER SIG FRÅN ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL OCH FRÅNVARO AV INTRÅNG I TREDJE MANS RÄTTIGHETER. OM DIN LOKALA LAGSTIFTNING INTE TILLÅTER FRISKRIVNINGAR FRÅN UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER GÄLLER ENDAST EVENTUELLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER UNDER DENNA BEGRÄNSADE GARANTIS GILTIGHETSTID OCH ÄR SÅ BEGRÄNSADE SOM DIN LOKALA LAGSTIFTNING TILLÅTER. Om din lokala lagstiftning kräver en längre giltighetstid för begränsad garanti, oaktat detta avtal, ska den längre giltighetstiden gälla, men du kan endast erhålla de kompensationer som beskrivs I detta avtal.
Endast för Australien: Referenser till "Begränsad garanti" är referenser till garantin som tillverkaren eller installatören tillhandahåller. Den här garantin ges utöver de rättigheter du kan ha enligt lag, inklusive dina rättigheter i enlighet med de lagstadgade garantierna i den australiska konsumentlagstiftningen. Våra varor har garantier som inte kan undantas enligt den australiska konsumentlagstiftningen. Du har rätt till en ersättningsvara eller återbetalning för ett större fel och kompensation för andra rimligt förutsebara förluster eller skador. Du har också rätt att få varorna reparerade eller ersatta om varorna inte har acceptabel kvalitet och felet inte är stort. Varor som lämnas in för reparation kan ersättas av renoverade varor av samma typ i stället för att bytas ut. Renoverade delar kan användas för att reparera varorna. Om du vill ha mer information om denna garanti och göra anspråk på eventuella utgifter i samband med garantin ska du kontakta tillverkaren eller installatören, se kontaktinformationen som tillhandahålls i systemets förpackning.
Vad händer om tillverkaren eller installatören eller Microsoft bryter mot garantin? OM TILLVERKAREN ELLER INSTALLATÖREN BRYTER MOT DEN BEGRÄNSADE GARANTIN SKA TILLVERKAREN ELLER INSTALLATÖREN VÄLJA ATT ANTINGEN (I) REPARERA ELLER ERSÄTTA PROGRAMVARAN UTAN KOSTNAD ELLER (II) LÅTA DIG RETURNERA PRODUKTEN OCH FÅ EVENTUELL KÖPESKILLING ÅTERBETALAD. TILLVERKAREN ELLER INSTALLATÖREN (ELLER MICROSOFT OM DU FÖRVÄRVADE DEM FRÅN MICROSOFT) KAN OCKSÅ REPARERA ELLER BYTA TILLÄGG, UPPDATERINGAR OCH ERSÄTTNINGSPROGRAMVARA ELLER ÅTERBETALA EVENTUELL KÖPESKILLING. OVANSTÅENDE UTGÖR DINA ENDA RÄTTIGHETER TILL KOMPENSATION VID BROTT MOT DENNA BEGRÄNSADE GARANTI. Kontakta tillverkaren eller installatören om du vill ha information om hur du erhåller garantiservice för programvaran. För återbetalning av köpeskillingen måste du tillhandahålla en kopia av ditt inköpskvitto och följa tillverkarens eller installatörens returvillkor. Om den tillhandahölls med datorn måste den etiketten med Äkthetsbeviset inklusive produktnyckeln vara fäst på datorn.
Vad händer om tillverkaren eller installatören eller Microsoft bryter mot någon del av detta avtal? MED UNDANTAG AV EVENTUELL ÅTERBETALNING AV KÖPESKILLINGEN SOM DU ERHÅLLER FRÅN TILLVERKAREN ELLER INSTALLATÖREN ELLER MICROSOFT FÅR DU INGEN ERSÄTTNING FÖR ANDRA SKADOR, INKLUSIVE DIREKTA SKADOR, FÖLJDSKADOR, UTEBLIVEN VINST, SÄRSKILDA, INDIREKTA ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR. Undantagen för skador och begränsningarna i detta avtal gäller även om reparation, ersättningsvara eller återbetalning för programvaran inte helt kompenserar dig för de eventuella förluster du har lidit eller om tillverkaren eller installatören eller Microsoft kände till eller borde ha känt till risken för sådan skada. EFTERSOM VISSA STATER OCH LÄNDER INTE TILLÅTER FRISKRIVNINGAR FRÅN ELLER BEGRÄNSNINGAR AV ANSVAR FÖR OFÖRUTSEDDA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER ANDRA SKADOR ÄR DET INTE SÄKERT ATT DESSA BEGRÄNSNINGAR OCH UNDANTAG GÄLLER FÖR DIG. OM DIN LOKALA LAGSTIFTNING GER DIG RÄTT ATT ERHÅLLA ERSÄTTNING FÖR ANDRA SKADOR FRÅN TILLVERKAREN ELLER INSTALLATÖREN ELLER MICROSOFT, ÄVEN OM DETTA AVTAL INTE GÖR DET, KAN DU INTE ERHÅLLA MER ÄN VAD DU BETALADE FÖR PROGRAMVARAN.