นี่คือข้อมูลของคุณ

 • คุณเป็นเจ้าของข้อมูลและเป็นเจ้าของในสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดในข้อมูลที่คุณจัดเก็บด้วย Office 365
 • คุณสามารถดาวน์โหลดสำเนาข้อมูลของคุณทั้งหมดได้ตลอดเวลาไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามโดยไม่ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากไมโครซอฟท์
  • ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดข้อมูลจาก Exchange Online รวมถึงอีเมล การนัดหมายในปฏิทิน รายชื่อผู้ติดต่อ และงานลงในคอมพิวเตอร์เฉพาะที่ได้ตลอดเวลาผ่าน การนำเข้าและตัวช่วยสร้างการส่งออก
  • คุณสามารถดาวน์โหลดเอกสาร SharePoint Online จากพื้นที่ทำงานลงในคอมพิวเตอร์เฉพาะที่ของคุณได้ตลอดเวลา
  • คุณสามารถนำชื่อโดเมน Vanity เช่น contoso.com ออกโดยทำตามคำแนะนำในการนำโดเมนออก (ภาษาอังกฤษ) ในความช่วยเหลือของ Office 365
  • เมื่อต้องการดาวน์โหลดสำเนาเมตาดาต้าของผู้ใช้ (เช่น อีเมลแอดเดรส ชื่อและนามสกุล รวมถึงข้อมูลอื่นๆ) คุณสามารถใช้ PowerShell cmdlets รวมถึงGet-MsolUser Windows PowerShell cmdlet สำหรับ Office 365 หากคุณใช้ Exchange Online คุณยังสามารถใช้ Get-MailUser (ภาษาอังกฤษ) และคำสั่ง Get-User (ภาษาอังกฤษ)Exchange PowerShell ได้ด้วย
 • เมื่อสัญญาหรือการสมัครใช้งาน Office 365 ของคุณหมดอายุหรือสิ้นสุดลง ตามค่าเริ่มต้น ไมโครซอฟท์จะอนุญาตให้คุณเข้าถึงข้อมูลได้ 90 วัน เพื่อส่งออกข้อมูล