นี่คือข้อมูลของคุณ

 • คุณเป็นเจ้าของข้อมูลและเป็นเจ้าของในสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดในข้อมูลที่คุณจัดเก็บด้วย Office 365
 • คุณสามารถดาวน์โหลดสำเนาข้อมูลของคุณทั้งหมดได้ตลอดเวลาไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามโดยไม่ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากไมโครซอฟท์
  • ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดข้อมูลจาก Exchange Online รวมถึงอีเมล การนัดหมายในปฏิทิน รายชื่อผู้ติดต่อ และงานลงในคอมพิวเตอร์เฉพาะที่ได้ตลอดเวลาผ่าน การนำเข้าและตัวช่วยสร้างการส่งออก
  • คุณสามารถดาวน์โหลดเอกสาร SharePoint Online จากพื้นที่ทำงานลงในคอมพิวเตอร์เฉพาะที่ของคุณได้ตลอดเวลา
  • คุณสามารถนำชื่อโดเมน Vanity เช่น contoso.com ออกโดยทำตามคำแนะนำในการนำโดเมนออก (ภาษาอังกฤษ) ในความช่วยเหลือของ Office 365
  • เมื่อต้องการดาวน์โหลดสำเนาเมตาดาต้าของผู้ใช้ (เช่น อีเมลแอดเดรส ชื่อและนามสกุล รวมถึงข้อมูลอื่นๆ) คุณสามารถใช้ PowerShell cmdlets รวมถึงGet-MsolUser Windows PowerShell cmdlet สำหรับ Office 365 หากคุณใช้ Exchange Online คุณยังสามารถใช้ Get-MailUser (ภาษาอังกฤษ) และคำสั่ง Get-User (ภาษาอังกฤษ)Exchange PowerShell ได้ด้วย
 • เมื่อสัญญาหรือการสมัครใช้งาน Office 365 ของคุณหมดอายุหรือสิ้นสุดลง ตามค่าเริ่มต้น ไมโครซอฟท์จะอนุญาตให้คุณเข้าถึงข้อมูลได้ 90 วัน เพื่อส่งออกข้อมูล

Was this information helpful?

Great! Any other feedback?

How can we improve it?


To protect your privacy, please do not include contact information in your feedback. Review our privacy policy.

×