นี่คือข้อมูลของคุณ

 • คุณเป็นเจ้าของข้อมูลและเป็นเจ้าของในสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดในข้อมูลที่คุณจัดเก็บด้วย Office 365
 • คุณสามารถดาวน์โหลดสำเนาข้อมูลของคุณทั้งหมดได้ตลอดเวลาไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามโดยไม่ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากไมโครซอฟท์
  • ข้อมูล Exchange Online รวมถึงอีเมล ปฏิทิน การนัดหมาย ที่ติดต่อ และงาน สามารถดาวน์โหลดลงในคอมพิวเตอร์โดยผู้ใช้ปลายทางได้ตลอดเวลาผ่านทาง นำเข้า และ ตัวช่วยสร้างการส่งออก
  • คุณสามารถดาวน์โหลดเอกสาร SharePoint Online จากพื้นที่ทำงานลงในคอมพิวเตอร์เฉพาะที่ของคุณได้ตลอดเวลา
  • คุณสามารถนำชื่อโดเมน Vanity เช่น contoso.com ออกโดยทำตามคำแนะนำในการนำโดเมนออก (ภาษาอังกฤษ) ในวิธีใช้ Office 365
  • เมื่อต้องการดาวน์โหลดสำเนาเมตาดาตาของผู้ใช้ปลายทาง (เช่น อีเมลแอดเดรส ชื่อและนามสกุล และข้อมูลอื่นๆ) คุณสามารถใช้ PowerShell command let รวมถึง Get-MsolUser Windows PowerShell command let สำหรับ Office 365 ถ้าคุณใช้ Exchange Online คุณสามารถใช้ Get-MailUser (ภาษาอังกฤษ) และ Get-User (ภาษาอังกฤษ) คำสั่ง PowerShell ของ Exchange
 • เมื่อสัญญาหรือการสมัครใช้งาน Office 365 ของคุณหมดอายุหรือสิ้นสุดลง ตามค่าเริ่มต้น ไมโครซอฟท์จะอนุญาตให้คุณเข้าถึงข้อมูลได้ 90 วัน เพื่อส่งออกข้อมูล