Office 365

เลือกประเทศ/ภูมิภาคสำหรับเรียกเก็บเงินของคุณ

ขอขอบคุณที่คุณให้ความสนใจเลือกใช้ Microsoft Office ผลิตภัณฑ์ที่คุณพยายามซื้ออยู่อาจไม่สามารถใช้ได้ในประเทศ/ภูมิภาคของคุณ หรืออาจมีการระบุประเทศ/ภูมิภาคสำหรับเรียกเก็บเงินไม่ถูกต้อง

หากคุณต้องการซื้อ Office 365 Home หรือ Office 365 Personal โปรดตรวจสอบตารางด้านล่างและเลือกประเทศ/ภูมิภาคสำหรับเรียกเก็บเงินของคุณ หากไม่พบประเทศ/ภูมิภาคของคุณในรายการด้านล่าง Office 365 Home และ Office 365 Personal อาจไม่เปิดให้ซื้อออนไลน์ในประเทศ/ภูมิภาคของคุณ แต่อาจมีให้ซื้อจาก Microsoft Store โปรดไปที่ Microsoft Store หรือร้านค้าของผู้จำหน่ายในพื้นที่สำหรับทางเลือกในการซื้อ Office

สั่งซื้อ Office 365 Home หรือ Office 365 Personal