ชุดโปรแกรม Office 2010: เวอร์ชันที่แปลเป็นภาษาท้องถิ่น

ตารางด้านล่างแสดงรายการชุดโปรแกรม Microsoft Office 2010 เวอร์ชันที่แปลเป็นภาษาท้องถิ่นทั้งหมด พร้อมเครื่องมือพิสูจน์อักษรภาษาต่างๆ ที่มากับโปรแกรมแต่ละชุด
ในการทำงานโดยใช้ภาษาที่ไม่มีในเวอร์ชันที่แปลเป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ คุณสามารถรับ Office Language Packs แต่ละชุดได้. Office Language Packs ประกอบด้วยการแสดงผล วิธีใช้ และเครื่องมือแก้ไขสำหรับหลายภาษา คุณสามารถเพิ่ม Office Language Packs ลงในผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่แสดงรายการในตารางด้านล่าง ตารางนี้ยังสามารถใช้ระบุได้ด้วยว่าภาษาการพิสูจน์อักษรที่ใช้ร่วมภาษาใดบ้างรวมไว้ใน Office Language Packs แต่ละชุด

เวอร์ชันที่แปลเป็นภาษาท้องถิ่น

มีเครื่องมือพิสูจน์อักษรในภาษาดังต่อไปนี้

อาหรับ

อาหรับ, ฝรั่งเศส, อังกฤษ
บัลแกเรีย
บัลแกเรีย, อังกฤษ, เยอรมัน, รัสเซีย
จีน (ประยุกต์)
จีน (ประยุกต์), อังกฤษ
จีน (ดั้งเดิม)
จีน (ดั้งเดิม), อังกฤษ
โครเอเชีย
โครเอเชีย, อังกฤษ, เยอรมัน, อิตาลี, เซอร์เบีย ซิริลลิก, เซอร์เบีย ละติน
เช็ก
เช็ก, อังกฤษ, เยอรมัน, สโลวัก
เดนมาร์ก
เดนมาร์ก, อังกฤษ, เยอรมัน, สวีเดน
ดัตช์
ดัตช์, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน
ดัตช์, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน
อังกฤษ
อังกฤษ, ฝรั่งเศส, สเปน
เอสโตเนีย
เอสโตเนีย, อังกฤษ, ฟินแลนด์, เยอรมัน, รัสเซีย
ฟินแลนด์
ฟินแลนด์, อังกฤษ, เยอรมัน, รัสเซีย, สวีเดน
ฝรั่งเศส
ฝรั่งเศส, อาหรับ, ดัตช์, อังกฤษ, เยอรมัน, สเปน
เยอรมัน
เยอรมัน, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, อิตาลี
กรีก
กรีก, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน
ฮิบรู
ฮิบรู, อาหรับ, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, รัสเซีย
ฮินดี
ฮินดี, อังกฤษ, คุชราตี, กัณณาท, มาราฐี, ปัญจาบ, ทมิฬ, เตลุคู, อูรดู
ฮังการี
ฮังการี, อังกฤษ, เยอรมัน
อิตาลี
อิตาลี, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน
ญี่ปุ่น
ญี่ปุ่น, อังกฤษ
คาซัคสถาน
อังกฤษ, รัสเซีย
เกาหลี
เกาหลี, อังกฤษ
ลัตเวีย
ลัตเวีย, อังกฤษ, เยอรมัน, รัสเซีย
ลิทัวเนีย
ลิทัวเนีย, อังกฤษ, เยอรมัน, โปแลนด์, รัสเซีย
นอร์เวย์
นอร์เวย์, อังกฤษ, เยอรมัน, นอร์เวย์ (ไนนอสก์)
โปแลนด์
โปแลนด์, อังกฤษ, เยอรมัน
โปรตุเกส (บราซิล)
โปรตุเกส (บราซิล), อังกฤษ, สเปน
โปรตุเกส (โปรตุเกส)
โปรตุเกส (โปรตุเกส), อังกฤษ, สเปน
โรมาเนีย
โรมาเนีย, อังกฤษ, ฝรั่งเศส
รัสเซีย
รัสเซีย, อังกฤษ, เยอรมัน, ยูเครน
เซอร์เบีย
เซอร์เบีย, โครเอเชีย, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน
สโลวัก
สโลวัก, เช็ก, อังกฤษ, เยอรมัน, ฮังการี
สโลวีเนีย
สโลวีเนีย, โครเอเชีย, อังกฤษ, เยอรมัน, อิตาลี
สเปน
สเปน, บาสก์, คาตาลัน, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เกลิเซียน, โปรตุเกส (บราซิล)
สวีเดน
สวีเดน, อังกฤษ, ฟินแลนด์, เยอรมัน
ไทย
ไทย, อังกฤษ, ฝรั่งเศส
ตุรกี
ตุรกี, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน
ยูเครน
ยูเครน, อังกฤษ, เยอรมัน, รัสเซีย
{"pmgControls":[{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper2|.accordionBtn2|.accordionContent2|.showIcon2|.hideIcon2|.showHideAll2"}]}
มีเครื่องมือพิสูจน์อักษรในภาษาดังต่อไปนี้ อาหรับ, ฝรั่งเศส, อังกฤษ
มีเครื่องมือพิสูจน์อักษรในภาษาดังต่อไปนี้ บัลแกเรีย, อังกฤษ, เยอรมัน, รัสเซีย
มีเครื่องมือพิสูจน์อักษรในภาษาดังต่อไปนี้ จีน (ประยุกต์), อังกฤษ
มีเครื่องมือพิสูจน์อักษรในภาษาดังต่อไปนี้ จีน (ดั้งเดิม), อังกฤษ
มีเครื่องมือพิสูจน์อักษรในภาษาดังต่อไปนี้ โครเอเชีย, อังกฤษ, เยอรมัน, อิตาลี, เซอร์เบีย ซิริลลิก, เซอร์เบีย ละติน
มีเครื่องมือพิสูจน์อักษรในภาษาดังต่อไปนี้ เช็ก, อังกฤษ, เยอรมัน, สโลวัก
มีเครื่องมือพิสูจน์อักษรในภาษาดังต่อไปนี้ เดนมาร์ก, อังกฤษ, เยอรมัน, สวีเดน
มีเครื่องมือพิสูจน์อักษรในภาษาดังต่อไปนี้ ดัตช์, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน
มีเครื่องมือพิสูจน์อักษรในภาษาดังต่อไปนี้ อังกฤษ, ฝรั่งเศส, สเปน
มีเครื่องมือพิสูจน์อักษรในภาษาดังต่อไปนี้ เอสโตเนีย, อังกฤษ, ฟินแลนด์, เยอรมัน, รัสเซีย
มีเครื่องมือพิสูจน์อักษรในภาษาดังต่อไปนี้ ฟินแลนด์, อังกฤษ, เยอรมัน, รัสเซีย, สวีเดน
มีเครื่องมือพิสูจน์อักษรในภาษาดังต่อไปนี้ ฝรั่งเศส, อาหรับ, ดัตช์, อังกฤษ, เยอรมัน, สเปน
มีเครื่องมือพิสูจน์อักษรในภาษาดังต่อไปนี้ เยอรมัน, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, อิตาลี
มีเครื่องมือพิสูจน์อักษรในภาษาดังต่อไปนี้ กรีก, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน
มีเครื่องมือพิสูจน์อักษรในภาษาดังต่อไปนี้ ฮิบรู, อาหรับ, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, รัสเซีย
มีเครื่องมือพิสูจน์อักษรในภาษาดังต่อไปนี้ ฮินดี, อังกฤษ, คุชราตี, กัณณาท, มาราฐี, ปัญจาบ, ทมิฬ, เตลุคู, อูรดู
มีเครื่องมือพิสูจน์อักษรในภาษาดังต่อไปนี้ ฮังการี, อังกฤษ, เยอรมัน
มีเครื่องมือพิสูจน์อักษรในภาษาดังต่อไปนี้ อิตาลี, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน
มีเครื่องมือพิสูจน์อักษรในภาษาดังต่อไปนี้ ญี่ปุ่น, อังกฤษ
มีเครื่องมือพิสูจน์อักษรในภาษาดังต่อไปนี้ อังกฤษ, รัสเซีย
มีเครื่องมือพิสูจน์อักษรในภาษาดังต่อไปนี้ เกาหลี, อังกฤษ
มีเครื่องมือพิสูจน์อักษรในภาษาดังต่อไปนี้ ลัตเวีย, อังกฤษ, เยอรมัน, รัสเซีย
มีเครื่องมือพิสูจน์อักษรในภาษาดังต่อไปนี้ ลิทัวเนีย, อังกฤษ, เยอรมัน, โปแลนด์, รัสเซีย
มีเครื่องมือพิสูจน์อักษรในภาษาดังต่อไปนี้ นอร์เวย์, อังกฤษ, เยอรมัน, นอร์เวย์ (ไนนอสก์)
มีเครื่องมือพิสูจน์อักษรในภาษาดังต่อไปนี้ โปแลนด์, อังกฤษ, เยอรมัน
มีเครื่องมือพิสูจน์อักษรในภาษาดังต่อไปนี้ โปรตุเกส (บราซิล), อังกฤษ, สเปน
มีเครื่องมือพิสูจน์อักษรในภาษาดังต่อไปนี้ โปรตุเกส (โปรตุเกส), อังกฤษ, สเปน
มีเครื่องมือพิสูจน์อักษรในภาษาดังต่อไปนี้ โรมาเนีย, อังกฤษ, ฝรั่งเศส
มีเครื่องมือพิสูจน์อักษรในภาษาดังต่อไปนี้ รัสเซีย, อังกฤษ, เยอรมัน, ยูเครน
มีเครื่องมือพิสูจน์อักษรในภาษาดังต่อไปนี้ เซอร์เบีย, โครเอเชีย, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน
มีเครื่องมือพิสูจน์อักษรในภาษาดังต่อไปนี้ สโลวัก, เช็ก, อังกฤษ, เยอรมัน, ฮังการี
มีเครื่องมือพิสูจน์อักษรในภาษาดังต่อไปนี้ สโลวีเนีย, โครเอเชีย, อังกฤษ, เยอรมัน, อิตาลี
มีเครื่องมือพิสูจน์อักษรในภาษาดังต่อไปนี้ สเปน, บาสก์, คาตาลัน, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เกลิเซียน, โปรตุเกส (บราซิล)
มีเครื่องมือพิสูจน์อักษรในภาษาดังต่อไปนี้ สวีเดน, อังกฤษ, ฟินแลนด์, เยอรมัน
มีเครื่องมือพิสูจน์อักษรในภาษาดังต่อไปนี้ ไทย, อังกฤษ, ฝรั่งเศส
มีเครื่องมือพิสูจน์อักษรในภาษาดังต่อไปนี้ ตุรกี, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน
มีเครื่องมือพิสูจน์อักษรในภาษาดังต่อไปนี้ ยูเครน, อังกฤษ, เยอรมัน, รัสเซีย

การปรับใช้สำหรับองค์กรขนาดใหญ่

หากคุณเป็นตัวแทนองค์กรขนาดใหญ่และต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ดีที่สุดในการปรับใช้เวอร์ชันที่แปลเป็นภาษาท้องถิ่น หรือปรับใช้ชุดโปรแกรม Microsoft Office 2010 ในหลายภาษา โปรดดู ตัวเลือกสำหรับการใช้ชุดโปรแกรม Microsoft Office 2010 ในหลายภาษา .