ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ MICROSOFT

MICROSOFT OFFICE 2013 DESKTOP APPLICATION SOFTWARE

ในการกำหนดว่าเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แยกชุดที่แบ่งออกเป็นสองชุดทางด้านล่างนี้ ชุดใดจะนำมาใช้กับท่าน ให้ตรวจสอบข้อมูลประเภทการอนุญาต ซึ่งพิมพ์อยู่บนหมายเลขผลิตภัณฑ์ของท่าน หรืออาจแสดงอยู่บนใบรับรองความเป็นผลิตภัณฑ์ของแท้ หรือบนหน้าดาวน์โหลดหากท่านได้รับซอฟต์แวร์ทางออนไลน์ หากข้อมูลที่ปรากฏระบุเป็น "FPP" "ค้าปลีก" หรือ "PIPC" เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แบบค้าปลีกที่ระบุไว้ด้านล่างจะนำมาใช้กับท่าน แต่หากข้อมูลที่ปรากฏระบุเป็น OEM เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แบบ OEM ที่ระบุไว้ด้านล่างจะนำมาใช้กับท่าน หากท่านต้องการความช่วยเหลือ โปรดไปที่ microsoft.com/office/eula เพื่อตรวจสอบว่าท่านมีสิทธิ์การใช้งานแบบใด

เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบค้าปลีก

ขอบคุณที่เลือก Microsoft Office 2013 นี่คือข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานระหว่างท่านกับ Microsoft Corporation (หรือบริษัทในเครือ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่พำนักอาศัยของท่าน) ซึ่งอธิบายถึงสิทธิ์ของท่านในการใช้ซอฟต์แวร์ Office 2013 เพื่อความสะดวกของท่าน เราจึงได้จัดระเบียบเนื้อหาของข้อตกลงนี้โดยแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกจะประกอบด้วยเงื่อนไขเบื้องต้น ตามด้วยเงื่อนไขเพิ่มเติมและการรับประกันแบบมีข้อจำกัดซึ่งจะมีการให้รายละเอียดเพิ่มมากขึ้น ท่านควรตรวจสอบข้อตกลงฉบับเดียว รวมถึงเงื่อนไขที่มีการเชื่อมโยง เนื่องจากเงื่อนไขทั้งหมดล้วนมีความสำคัญและต่างประกอบขึ้นเป็นสัญญาฉบับนี้ซึ่งนำมาใช้กับท่าน ท่านสามารถตรวจสอบเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องได้โดยการวางการเชื่อมโยงไปข้างหน้าลงในหน้าต่างเบราว์เซอร์ของท่าน เงื่อนไขเพิ่มเติมจะประกอบด้วยข้อกำหนดการใช้อนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันและการสละสิทธิ์การดำเนินคดีแบบกลุ่ม หากท่านพักอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา ข้อกำหนดเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อสิทธิ์ของท่านในการแก้ไขข้อพิพาทที่มีกับ MICROSOFT ดังนั้น ท่านจึงควรอ่านโดยละเอียด
การยอมรับข้อตกลงนี้หรือการใช้ซอฟต์แวร์นี้ เท่ากับว่าท่านตกลงในเงื่อนไขเหล่านี้ทุกประการ และยินยอมให้มีการส่งข้อมูลบางอย่างในระหว่างการเปิดใช้งานและสำหรับคุณลักษณะที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตของซอฟต์แวร์ หากท่านไม่ยอมรับและไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านี้ ท่านจะไม่สามารถใช้ซอฟต์แวร์หรือคุณลักษณะเหล่านี้ได้ หากเป็นเช่นนั้น ท่านควรส่งซอฟต์แวร์คืนผู้จัดจำหน่าย หรือสถานที่อื่นที่ท่านซื้อสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ เพื่อขอรับเงินหรือเครดิตคืน
ฉันจะสามารถใช้ซอฟต์แวร์ได้อย่างไร เราไม่จำหน่ายซอฟต์แวร์หรือทำสำเนาซอฟต์แวร์ของเราให้ท่าน เราเพียงแต่ให้สิทธิ์การใช้งานเท่านั้น ภายใต้การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของเรา เมื่อท่านปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดของข้อตกลงนี้ เราให้สิทธิ์ท่านในการติดตั้งและเรียกใช้สำเนาซอฟต์แวร์หนึ่งสำเนาบนเครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่อง (เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์) สำหรับการใช้โดยบุคคลคนเดียวต่อครั้ง สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ของเราได้มอบให้เป็นการถาวรสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ โปรดดูเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับสิทธิ์การใช้งานและเงื่อนไขที่เฉพาะเจาะจงในบางประเทศ รวมทั้งซอฟต์แวร์รุ่นจำกัดสิทธิ์และรุ่นพิเศษบางรุ่น ส่วนประกอบของซอฟต์แวร์ได้รับอนุญาตรวมเป็นชุดเดียวกัน ท่านไม่สามารถแยกส่วนประกอบหรือทำให้ส่วนประกอบมีลักษณะเป็นแบบเสมือนและติดตั้งบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ได้ ซอฟต์แวร์อาจมีมากกว่าหนึ่งรุ่น เช่น รุ่น 32 บิตและรุ่น 64 บิต และท่านสามารถติดตั้งและใช้ได้เพียงรุ่นเดียวเท่านั้นในแต่ละครั้ง เว้นแต่การใช้งานที่ได้รับอนุญาตซึ่งอธิบายไว้ภายใต้หัวข้อ "การเข้าถึงระยะไกล" ด้านล่าง สิทธิการใช้งานนี้มีไว้สำหรับการใช้ซอฟต์แวร์โดยตรงเฉพาะที่ผ่านกลไกการนำเข้าบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิเท่านั้น เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์ หรือหน้าจอสัมผัส สิทธิ์การใช้งานนี้ไม่ได้ให้การอนุญาตติดตั้งซอฟต์แวร์บนเซิร์ฟเวอร์ หรือการใช้งานโดยหรือผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ผ่านเครือข่ายภายในหรือภายนอก นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์นี้ไม่ได้เป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับการโฮสต์เพื่อการค้า หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ที่มีผู้ใช้มากกว่าหนึ่งรายและการจำลองเสมือน โปรดดูเงื่อนไขเพิ่มเติม
ฉันจะขอรับสำเนาสำรองได้อย่างไร ท่านสามารถสั่งซื้อหรือดาวน์โหลดสำเนาสำรองของซอฟต์แวร์ได้จาก microsoft.com/office/backup ท่านอาจไม่สามารถจัดจำหน่ายสำเนาข้อมูลสำรองของซอฟต์แวร์ได้ ท่านสามารถใช้สำเนาดังกล่าวเพียงเพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิเท่านั้น
ฉันจะสามารถโอนหรือถ่ายโอนสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ไปยังผู้ใช้อีกรายหนึ่งหรือคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งได้หรือไม่ ท่านไม่สามารถถ่ายโอนซอฟต์แวร์ไปยังผู้ใช้อีกรายหนึ่งได้ ท่านสามารถถ่ายโอนซอฟต์แวร์ให้กับบุคคลภายนอกได้โดยตรงเฉพาะที่ได้ติดตั้งไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์เท่านั้น พร้อมกับฉลากใบรับรองความเป็นผลิตภัณฑ์ของแท้ และข้อตกลงฉบับนี้ ก่อนที่จะถ่ายโอน บุคคลภายนอกดังกล่าวต้องยอมรับข้อตกลงนี้เพื่อใช้ในการถ่ายโอนและใช้งานซอฟต์แวร์ ห้ามเก็บสำรองสำเนาข้อมูลใดๆ ไว้
ในกรณีที่ท่านอาศัยอยู่ในเยอรมนี ข้อกำหนดข้างต้น (ฉันจะสามารถโอนหรือถ่ายโอนสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ไปยังผู้ใช้อีกรายหนึ่งหรือคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งได้หรือไม่) จะไม่มีผลบังคับใช้กับท่าน โดยจะแทนที่ด้วยข้อกำหนดต่อไปนี้ การโอนซอฟต์แวร์และสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ใดๆ ให้บุคคลภายนอกจะต้องเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
การเปิดใช้งานบนอินเทอร์เน็ตทำได้อย่างไร การเปิดใช้งานจะเกี่ยวข้องกับการใช้ซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์นั้นๆ ระหว่างการเปิดใช้งาน ซอฟต์แวร์จะติดต่อกับ Microsoft หรือบริษัทในเครือของ Microsoft โดยอัตโนมัติเพื่อยืนยันว่าสิทธิการใช้งานนั้นเกี่ยวข้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ กระบวนการนี้เรียกว่า "การเปิดใช้งาน" เนื่องจากการเปิดใช้งานมีขึ้นเพื่อระบุถึงการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งทำกับการอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือการเปิดใช้งานของซอฟต์แวร์ และเพื่อป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์โดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านจะไม่มีสิทธิในการใช้ซอฟต์แวร์หลังจากช่วงเวลาที่อนุญาตให้ใช้สำหรับเปิดใช้งาน และท่านจะไม่สามารถข้ามหรือหลีกเลี่ยงการเปิดใช้งานได้ หากท่านไม่ได้ป้อนหมายเลขผลิตภัณฑ์ระหว่างช่วงเวลาที่อนุญาตให้ใช้สำหรับเปิดใช้งาน คุณสมบัติส่วนใหญ่ของซอฟต์แวร์จะหยุดทำงาน
ซอฟต์แวร์นี้มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของฉันหรือไม่ หากท่านเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของท่านกับอินเทอร์เน็ต คุณลักษณะบางอย่างของซอฟต์แวร์อาจเชื่อมต่อกับ Microsoft หรือระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการเพื่อส่งหรือรับข้อมูล ท่านอาจไม่ได้รับคำประกาศเตือนแยกต่างหากทุกครั้งเมื่อมีการเชื่อมต่อ หากท่านเลือกที่จะใช้คุณลักษณะใดๆ เหล่านี้ หมายความว่าท่านยินยอมให้มีการส่งหรือรับข้อมูลนี้เมื่อใช้คุณลักษณะนั้น คุณลักษณะเหล่านี้จำนวนมากอาจถูกปิด หรือท่านอาจเลือกที่จะไม่ใช้คุณลักษณะดังกล่าวได้
เราใช้ข้อมูลของท่านอย่างไร Microsoft จะใช้ข้อมูลที่ตนเก็บรวบรวมผ่านคุณลักษณะของซอฟต์แวร์เพื่อปรับรุ่นหรือแก้ไขซอฟต์แวร์ หรือมิเช่นนั้น ก็เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ในบางสถานการณ์ เรายังใช้งานข้อมูลร่วมกับผู้อื่น ตัวอย่างเช่น เราใช้งานรายงานความผิดพลาดร่วมกับผู้จำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เพื่อให้พวกเขาสามารถใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงวิธีการที่ผลิตภัณฑ์ของตนทำงานร่วมกับผลิตภัณฑ์ Microsoft ท่านตกลงยินยอมที่จะให้เราใช้และเปิดเผยข้อมูลตามที่ได้อธิบายไว้ใน คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล .
ข้อตกลงนี้จะนำมาใช้กับอะไรบ้าง ข้อตกลงนี้นำมาใช้กับซอฟต์แวร์ สื่อที่ท่านได้รับซอฟต์แวร์มา และโปรแกรมปรับปรุง Microsoft, ส่วนประกอบเพิ่มเติม และบริการสำหรับซอฟต์แวร์นั้น เว้นแต้จะมีข้อกำหนดอื่นๆ มาพร้อมกับสิ่งเหล่านี้
มีสิ่งใดบ้างหรือไม่ที่ฉันไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการกับซอฟต์แวร์นี้ มี เนื่องจากซอฟต์แวร์นี้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ มิได้ถูกจำหน่าย Microsoft จึงสงวนสิทธิ์ทุกประการ (เช่น สิทธิ์ภายใต้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา) ที่มิได้มีการมอบให้อย่างชัดแจ้งในข้อตกลงนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิทธิ์การใช้งานนี้ไม่ได้เป็นการให้สิทธิ์ใดๆ แก่ท่าน และท่านไม่สามารถกระทำสิ่งต่อไปนี้ได้ กล่าวคือ ใช้หรือทำให้คุณลักษณะซอฟต์แวร์มีลักษณะเป็นแบบเสมือนแยกออกมา, เผยแพร่, ทำสำเนา (ยกเว้น สำเนาสำรองที่ได้รับอนุญาต), เช่า, เช่าซื้อ หรือให้ยืมซอฟต์แวร์, ถ่ายโอนซอฟต์แวร์ (เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยข้อตกลงนี้), พยายามหลบเลี่ยงมาตรการการคุ้มครองทางเทคนิคในซอฟต์แวร์, ทำวิศวกรรมย้อนกลับ, ดีคอมไพล์ หรือแยกส่วนประกอบซอฟต์แวร์ เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายในสถานที่ที่ท่านพำนักอาศัยอนุญาตให้กระทำได้ แม้ข้อตกลงของเราไม่อนุญาตก็ตาม ในกรณีดังกล่าว ท่านสามารถทำได้เฉพาะแต่สิ่งที่กฎหมายของท่านอนุญาตเท่านั้น เมื่อใช้คุณลักษณะทางอินเทอร์เน็ต ท่านจะต้องไม่ใช้คุณลักษณะเหล่านั้น ไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตามที่อาจไปรบกวนการใช้งานคุณลักษณะเหล่านั้นของผู้อื่น หรือพยายามเข้าถึงบริการ ข้อมูล บัญชี หรือเครือข่ายใดก็ตามโดยที่มิได้รับอนุญาต
เรื่องการปรับรุ่นหรือการแปลงซอฟต์แวร์เป็นอย่างไร หากท่านติดตั้งซอฟต์แวร์ที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงนี้เป็นการปรับรุ่นหรือการแปลงไปเป็นซอฟต์แวร์ที่ท่านมีอยู่ การปรับรุ่นหรือการแปลงจะแทนที่ซอฟต์แวร์เดิมที่ท่านกำลังดำเนินการปรับรุ่นหรือแปลงอยู่ ท่านจะไม่สามารถคงไว้ซึ่งสิทธิ์ใดๆ สำหรับซอฟต์แวร์เดิมหลังจากที่ท่านได้ปรับรุ่นแล้ว และท่านจะไม่สามารถใช้งาน หรือถ่ายโอนซอฟต์แวร์ไม่ว่าในรูปแบบใด ข้อตกลงนี้ครอบคลุมสิทธิของท่านในการใช้งานซอฟต์แวร์ปรับรุ่น และจะแทนที่ข้อตกลงสำหรับซอฟต์แวร์เดิมที่ท่านดำเนินการปรับรุ่นมา

เงื่อนไขเพิ่มเติม

 • 1. สิทธิของการอนุญาตให้ใช้สิทธิและสถานการณ์ที่มีผู้ใช้มากกว่าหนึ่งราย
  • 1. คอมพิวเตอร์ ในข้อตกลงนี้ "เครื่องคอมพิวเตอร์" หมายถึง ระบบฮาร์ดแวร์ (ไม่ว่าจริงหรือเสมือน) ที่มีอุปกรณ์เก็บข้อมูลซึ่งสามารถใช้งานซอฟต์แวร์ได้ พาร์ติชันหรือเบลดของฮาร์ดแวร์ให้ถือเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์
  • 2. การเชื่อมต่อหลายรายการหรือการเชื่อมต่อแบบพูล ท่านไม่สามารถใช้ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์เพื่อทำมัลติเพล็กซ์หรือการเชื่อมต่อรวมได้ หรือยอมให้ผู้ใช้มากกว่าหนึ่งราย หรือเครื่องคอมพิวเตอร์มากกว่าหนึ่งเครื่องหรืออุปกรณ์มากกว่าหนึ่งชิ้นเข้าถึงหรือใช้ซอฟต์แวร์โดยอ้อมผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์
  • 3. การใช้ในสภาพแวดล้อมเสมือนจริง หากท่านใช้ซอฟต์แวร์การจำลองเสมือน รวมทั้งไคลเอ็นต์ Hyper-V เพื่อสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนหนึ่งเครื่องขึ้นไปบนระบบฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ระบบเดียว เครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนและเครื่องคอมพิวเตอร์จริงแต่ละเครื่องจะถือว่าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่แยกจากกันตามวัตถุประสงค์ของข้อตกลงนี้ สิทธิการใช้งานนี้จะอนุญาตให้ท่านติดตั้งซอฟต์แวร์ได้เพียงหนึ่งสำเนาเท่านั้นสำหรับการใช้บนคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่อง ไม่ว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นจะเป็นคอมพิวเตอร์จริงหรือคอมพิวเตอร์เสมือน หากท่านต้องการใช้ซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์มากกว่าหนึ่งเครื่อง ท่านต้องได้รับสำเนาซอฟต์แวร์ที่แยกต่างหากและมีสิทธิการใช้งานที่แยกต่างหากสำหรับแต่ละสำเนา เนื้อหาที่ได้รับการปกป้องโดยเทคโนโลยีการจัดการลิขสิทธิ์ดิจิทัลหรือเทคโนโลยีการเข้ารหัสดิสก์ไดรฟ์เต็มรูปแบบอื่นๆ อาจมีความปลอดภัยน้อยกว่าในสภาพแวดล้อมเสมือนจริง
  • 4. การเข้าถึงระยะไกล ผู้ใช้ที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์เป็นหลักคือ "ผู้ใช้หลัก" ผู้ใช้หลักสามารถเข้าถึงและใช้ซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งบนอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตในระยะไกลจากอุปกรณ์อื่นใด ตราบใดที่ซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งบนอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตไม่ได้กำลังมีการเข้าใช้ที่ไม่ใช่ในระยะไกลโดยผู้ใช้อีกรายหนึ่งพร้อมๆ กัน ทั้งนี้ โดยเป็นข้อยกเว้น ท่านสามารถอนุญาตให้ผู้อื่นเข้าถึงซอฟต์แวร์ได้พร้อมๆ กันเฉพาะเพื่อให้การสนับสนุนทางเทคนิคกับท่านเท่านั้น
 • 2. การวินิจฉัยโดยอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันและการสละสิทธิ์ดำเนินคดีแทนผู้อื่นที่อยู่ในฐานะเดียวกัน
  • 1. การใช้ ข้อ ข นี้จะนำมาใช้กับข้อพิพาทใดๆ เว้นแต่จะไม่ครอบคลุมถึงข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้หรือความถูกต้องของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของท่าน MICROSOFT หรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของเรา ข้อพิพาท หมายถึง การพิพาท การฟ้องคดี หรือความขัดแย้งระหว่างท่านกับ Microsoft เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ (รวมทั้งราคา) หรือข้อตกลงนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัญญา การรับประกัน การละเมิด บทกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อบัญญํติ หรือกฎหมาย หรือความเท่าเทียมในด้านอื่นๆ คำว่า "ข้อพิพาท" จะมีการให้นิยามอย่างกว้างที่สุดเท่าที่จะทำได้ตามที่กฎหมายอนุญาต
  • 2. ประกาศเตือนเกี่ยวกับข้อพิพาท ในกรณีที่มีข้อพิพาท ท่านหรือ Microsoft จะต้องจัดหาประกาศเตือนเกี่ยวกับข้อพิพาทให้แก่อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งประกาศเตือนนี้เป็นข้อความที่เขียนขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีการระบุชื่อ ที่อยู่ และข้อมูลการติดต่อของฝ่ายที่เป็นผู้ออกประกาศ ตลอดจนข้อเท็จจริงที่นำไปสู่ข้อพิพาท และวิธีการบรรเทาที่ร้องขอ ท่านต้องส่งประกาศเตือนเกี่ยวกับข้อพิพาทผ่านทางไปรษณีย์ของสหรัฐอเมริกา ไปยัง Microsoft Corporation, ถึง: LCA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 แบบฟอร์มมีให้บริการที่ . Microsoft จะจัดส่งประกาศเตือนเกี่ยวกับข้อพิพาทถึงท่านผ่านทางไปรษณีย์ของสหรัฐอเมริกา ไปยังที่อยู่ของท่าน หากเรามี หรือมิเช่นนั้น อาจส่งไปยังที่อยู่อีเมลของท่าน ท่านและ Microsoft จะพยายามแก้ไขข้อพิพาทใดๆ ก็ตามด้วยวิธีการเจรจาอย่างไม่เป็นทางการภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันที่ส่งประกาศเตือนเกี่ยวกับข้อพิพาท หลังจาก 60 วัน ท่านหรือ Microsoft อาจเริ่มต้นระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
  • 3. ศาลเรียกค่าเสียหายเล็กน้อย (Small Claims Court) ท่านยังอาจฟ้องร้องคดีข้อพิพาทในศาลเรียกค่าเสียหายเล็กน้อย (Small Claims Court) ในประเทศที่ท่านพำนัก หรือ King County มลรัฐวอชิงตัน หากข้อพิพาทนั้นมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดที่จะพิจารณาคดีได้ในศาลเรียกค่าเสียหายเล็กน้อย ท่านสามารถดำเนินการฟ้องร้องคดีในศาลเรียกค่าเสียหายเล็กน้อยได้ ไม่ว่าท่านจะมีการเจรจาอย่างไม่เป็นทางการในลำดับแรกหรือไม่ก็ตาม
  • 4. การวินิจฉัยโดยอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพัน หากท่านและ MICROSOFT ไม่ได้ยุติข้อพิพาทโดยการเจรจาอย่างไม่เป็นทางการ หรือดำเนินคดีในศาลเรียกค่าเสียหายเล็กน้อย จะมีการใช้ความพยายามรูปแบบอื่นเพื่อยุติข้อพิพาทด้วย จะมีการใช้ความพยายามรูปแบบอื่นเพื่อยุติข้อพิพาทด้วยวิธีการอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกมัดเป็นการเฉพาะ ท่านกำลังสละสิทธิ์ในการฟ้องร้องคดี (หรือเข้าร่วมในฐานะคู่ความหรือสมาชิกกลุ่มในการดำเนินคดีแบบกลุ่ม) ข้อพิพาททั้งหมดในศาลต่อหน้าผู้พิพากษาหรือคณะลูกขุน ในทางกลับกัน ข้อพิพาททั้งหมดจะได้รับการแก้ไขต่อหน้าอนุญาโตตุลาการที่มีความเป็นกลาง โดยคำตัดสินของอนุญาโตตุลาการจะถือว่าเป็นที่สุด เว้นแต่จะมีสิทธิอันจำกัดในการอุทธรณ์ภายใต้กฎหมายการอนุญาโตตุลาการแห่งรัฐบาลกลาง (Federal Arbitration Act) ศาลที่มีเขตอำนาจศาลเหนือคู่กรณีจะสามารถบังคับใช้คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการได้
  • 5. การสละสิทธิ์การดำเนินคดีแบบกลุ่ม กระบวนการพิจารณาเพื่อยุติข้อพิพาทหรือฟ้องร้องคดีข้อพิพาทไม่ว่าในสถานที่พิจารณาคดีใดๆ จะจัดขึ้นเป็นรายกรณีไปเท่านั้น ท่านและ MICROSOFT ต่างก็จะไม่ดำเนินการฟ้องดคีข้อพิพาทในฐานะที่เป็นคดีแบบกลุ่ม หรือดำเนินคดีโดยอัยการสูงสุดเป็นการส่วนตัว หรือดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีใดๆ ก็ตามที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดฟ้องคดีหรือเสนอให้ฟ้องคดีโดยการใช้ตัวแทน นอกจากนี้ จะไม่มีการนำการอนุญาโตตุลาการหรือกระบวนการพิจารณาคดีมาใช้รวมกับกระบวนการอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากคู่กรณีทุกฝ่ายของการอนุญาโตตุลาการหรือกระบวนการพิจารณาคดีที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด
  • 6. กระบวนการ ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และสิ่งจูงใจของการวินิจฉัยโดยอนุญาโตตุลาการ การอนุญาโตตุลาการใดๆ จะดำเนินการโดยสมาคมอนุญาโตตุลาการของสหรัฐอเมริกา (American Arbitration Association – "AAA") ภายใต้ข้อบังคับอนุญาโตตุลาการการค้า (Commercial Arbitration Rules) และในหลายคดี กระบวนการเพิ่มเติมสำหรับข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค (Supplementary Procedures for Consumer-Related Disputes) จะนำมาใช้บังคับด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ adr.org หรือโทร 1-800-778-7879 สำหรับข้อพิพาทที่มีจำนวนทุนทรัพย์ 75,000 ดอลลาร์ Microsoft จะใช้คืนค่าธรรมเนียมในการยื่นฟ้องร้องและค่าธรรมเนียมของ AAA และอนุญาโตตุลาการให้ ท่านและ Microsoft ตกลงตามข้อกำหนดสำหรับกระบวนการ ค่าธรรมเนียม และสิ่งจูงใจที่ go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=261245 . ในการเริ่มต้นการวินิจฉัยโดยอนุญาโตตุลาการ ให้ยื่นแบบฟอร์มที่มีใน go.microsoft.com/fwlink/?linkid=245497 ไปยัง AAA ท่านยินยอมให้เริ่มต้นการอนุญาโตตุลาการเฉพาะในประเทศที่ท่านพำนักอาศัยหรือใน King County มลรัฐวอชิงตัน Microsoft ตกลงที่จะเริ่มต้นกระบวนการอนุญาโตตุลาการเฉพาะในประเทศที่ท่านพำนักอาศัยเท่านั้น
  • 7. ข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทจะต้องยื่นภายในหนึ่งปี ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต ข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทใดๆ ภายใต้ข้อตกลงนี้ซึ่งส่วน B มีผลบังคับใช้จะต้องทำการยื่นภายในหนึ่งปีในศาลเรียกค่าเสียหายเล็กน้อย (ส่วน B.3) หรือในการอนุญาโตตุลาการ (ส่วน B.4) ระยะเวลาหนึ่งปีเริ่มต้นขึ้นเมื่อข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทสามารถนำมายื่นได้เป็นครั้งแรก หากไม่ได้ยื่นข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทภายในหนึ่งปี ข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทนั้นจะถูกตัดสิทธิโดยถาวร
  • 8. การคงอยู่ของข้อสัญญา หากพบว่า การสละสิทธิ์การดำเนินคดีแบบกลุ่มในส่วน B.5 ผิดกฎหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้สำหรับทุกส่วนหรือบางส่วนของข้อพิพาท ส่วน B (การอนุญาโตตุลาการ) จะไม่นำมาใช้กับส่วนเหล่านั้น แต่ส่วนเหล่านั้นจะถูกตัดออกและมีการดำเนินกระบวนการในศาล โดยที่ส่วนที่เหลือจะนำเข้าสู่การอนุญาโตตุลาการ หากพบว่าข้อกำหนดอื่นใดของส่วน B ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สามารถใช้บังคับได้ ข้อกำหนดนั้นจะถูกตัดออก โดยที่ส่วนที่เหลือของส่วน B จะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่
 • 3. การเลือกใช้กฎหมาย
  • กฎหมายแห่งรัฐหรือประเทศที่ท่านอาศัยอยู่จะใช้บังคับกับข้อเรียกร้องและข้อพิพาททั้งหมดภายใต้ข้อตกลงนี้ รวมถึงข้อเรียกร้องการผิดสัญญาและข้อเรียกร้องภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรม และกฎหมายการรับประกันโดยนัยของรัฐ สำหรับลาภมิควรได้และในการละเมิด หากท่านได้รับซอฟต์แวร์มาจากประเทศอื่น กฎหมายของประเทศนั้นจะเป็นกฎหมายที่นำมาใช้บังคับ ข้อตกลงนี้อธิบายถึงสิทธิตามกฎหมายบางอย่าง ท่านอาจมีสิทธิอื่นๆ รวมถึงสิทธิผู้บริโภคภายใต้กฎหมายของรัฐหรือประเทศของท่าน ท่านยังอาจมีสิทธิตามผู้ที่ท่านได้รับซอฟต์แวร์มา ข้อตกลงนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงสิทธิอื่นๆ เหล่านั้นหากกฎหมายในรัฐหรือประเทศของท่านไม่ได้อนุญาตให้ทำเช่นนั้น
 • 4. การเปิดใช้งาน
  • 1. เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปิดใช้งาน ระหว่างการเปิดใช้งาน ซอฟต์แวร์จะส่งข้อมูลเกี่ยวกับซอฟต์แวร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านไปยัง Microsoft ข้อมูลเหล่านี้ประกอบด้วยรายละเอียดของรุ่น รุ่นใบอนุญาต ภาษา และหมายเลขผลิตภัณฑ์ของซอฟต์แวร์ ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอลของเครื่องคอมพิวเตอร์ และข้อมูลที่ได้รับจากการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดใช้งานได้จาก microsoft.com/piracy/activation.mspx หากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ซอฟต์แวร์จะทำการเชื่อมต่อกับ Microsoft โดยอัตโนมัติเพื่อเปิดใช้งาน นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเปิดใช้งานซอฟต์แวร์ได้เองทางอินเทอร์เน็ตหรือทางโทรศัพท์ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ท่านอาจต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับบริการอินเทอร์เน็ตและค่าโทรศัพท์
  • 2. การเปิดใช้งานใหม่ ท่านอาจต้องเปิดใช้งานซอฟต์แวร์อีกครั้งหากมีการเปลี่ยนแปลงคอมโพเนนต์ของคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์
  • 3. การเปิดใช้งานล้มเหลว ในระหว่างการเปิดใช้งานทางออนไลน์ หากพบว่าการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์หรือการเปิดใช้งานของซอฟต์แวร์เป็นของปลอมหรือได้รับอนุญาตอย่างไม่ถูกต้อง จะไม่สามารถเปิดใช้งานได้ ซอฟต์แวร์จะแจ้งให้ท่านทราบว่าสำเนาซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งนั้นได้รับอนุญาตอย่างไม่ถูกต้องหรือไม่ นอกจากนี้ ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนให้ขอรับสำเนาของซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง
  • 4. โปรแกรมปรับปรุงและการปรับรุ่น ท่านสามารถขอรับโปรแกรมปรับปรุงหรือปรับรุ่นสำหรับซอฟต์แวร์ได้จาก Microsoft หรือแหล่งข้อมูลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น การปรับรุ่น การสนับสนุน และบริการอื่นๆ บางอย่างอาจมีการเสนอให้เฉพาะผู้ใช้ซอฟต์แวร์ Microsoft ของแท้เท่านั้น ตรวจสอบซอฟต์แวร์ของแท้จาก Microsoft ได้ที่ howtotell.com .
 • 5. คุณลักษณะทางอินเทอร์เน็ต สิทธิความเป็นส่วนตัว
  • คุณลักษณะซอฟต์แวร์ต่อไปนี้จะใช้อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล ซึ่งทำหน้าที่ส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ไปยัง Microsoft (หรือผู้จัดหาสินค้าหรือผู้ให้บริการของ Microsoft) เช่น ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอลของท่าน ประเภทของระบบปฏิบัติการ เบราว์เซอร์ รวมทั้งชื่อและรุ่นของซอฟต์แวร์ที่ท่านกำลังใช้ และรหัสภาษาของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท่านติดตั้งซอฟต์แวร์ไว้ Microsoft จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อทำให้คุณลักษณะทางอินเทอร์เน็ตพร้อมใช้งานสำหรับท่านตาม ตามคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของ Office 2013 ที่ . คุณลักษณะทางอินเทอร์เน็ตบางประการอาจมีการจัดส่งให้ในภายหลังผ่านทางบริการ Update ของ Microsoft
  • 1. การยินยอมสำหรับบริการบนอินเทอร์เน็ต คุณลักษณะต่างๆ ของซอฟต์แวร์ที่อธิบายไว้ด้านล่าง และในคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Office 2013 จะเชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ของ Microsoft หรือผู้ให้บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต ในบางกรณี ท่านจะไม่ได้รับคำประกาศเตือนแยกต่างหากเมื่อระบบคอมพิวเตอร์ทำการเชื่อมต่อ ในบางกรณี ท่านสามารถปิดหรือไม่ใช้คุณลักษณะเหล่านี้ หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะเหล่านี้ โปรดดูคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของ Office 2013 ที่ . ด้วยการใช้คุณลักษณะเหล่านี้ แสดงว่าท่านยินยอมให้ส่งข้อมูลนี้ Microsoft ไม่ได้ใช้ข้อมูลเพื่อระบุถึงตัวท่านหรือติดต่อท่าน
  • 2. โปรแกรมการปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า (CEIP) ซอฟต์แวร์นี้ใช้ CEIP CEIP จะส่งข้อมูลเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์และวิธีที่ท่านใช้ซอฟต์แวร์นี้ไปให้กับ Microsoft โดยอัตโนมัติ เราไม่ได้ใช้ข้อมูลนี้เพื่อระบุถึงตัวท่านหรือติดต่อท่าน CEIP จะดาวน์โหลดแฟ้มขนาดเล็กไปไว้ที่คอมพิวเตอร์ของท่านเป็นระยะๆ แฟ้มข้อมูลนี้จะช่วยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่ท่านพบระหว่างใช้งานซอฟต์แวร์ ข้อมูลวิธีใช้ตัวใหม่เกี่ยวกับข้อผิดพลาดดังกล่าวอาจจะได้รับการดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติ ถ้ามี หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ CEIP โปรดดูที่ microsoft.com/products/ceip/TH-TH/privacypolicy.mspx .
  • 3. คุณลักษณะและเนื้อหาทางออนไลน์ คุณลักษณะต่างๆ ในซอฟต์แวร์สามารถเรียกคืนเนื้อหาทางออนไลน์จาก Microsoft และจัดส่งให้กับท่านได้ คุณลักษณะบางประการยังอาจอนุญาตให้ท่านค้นหาและเข้าถึงข้อมูลทางออนไลน์ ตัวอย่างของคุณลักษณะเหล่านี้ ได้แก่ ภาพตัดปะ แม่แบบ การฝึกอบรมแบบออนไลน์ ผู้ช่วยเหลือและวิธีใช้แบบออนไลน์ รวมทั้ง Outlook Weather บน Calendar หากท่านบันทึกแม่แบบที่ Office.com จัดไว้ให้ ข้อมูลจะถูกส่งทางออนไลน์ไปยัง Microsoft เช่น ข้อมูลที่ระบุแม่แบบ แต่จะไม่มีการส่งเอกสารใดๆ ที่ท่านได้สร้างขึ้นโดยใช้แม่แบบ ข้อมูลนี้จะนำมาใช้เพื่อจัดหาเนื้อหาที่ท่านขอไว้ให้กับท่าน และเพื่อปรับปรุงบริการของเรา ท่านสามารถเลือกที่จะไม่ใช้คุณลักษณะและเนื้อหาทางออนไลน์เหล่านี้ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของ Office 2013 ซึ่งมีลิงก์อยู่ที่ส่วนท้ายสุดของข้อตกลงฉบับนี้
  • 4. คุกกี้ หากท่านเลือกที่จะใช้คุณลักษณะออนไลน์ในซอฟต์แวร์ เช่น ผู้ช่วยเหลือและวิธีใช้แบบออนไลน์ และแม่แบบ คุกกี้อาจได้รับการกำหนดค่า หากต้องการเรียนรู้วิธีการบล็อก ควบคุม และลบคุกกี้ โปรดอ่านหัวข้อคุกกี้ของคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของ Office 2013 ซึ่งมีลิงก์อยู่ที่ส่วนท้ายสุดของข้อตกลงฉบับนี้
  • 5. Office 2013 บน Windows 8 หากท่านกำลังใช้งานซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ Windows 8 และท่านได้เปิดใช้งานคุณลักษณะและเนื้อหาทางออนไลน์ของซอฟต์แวร์ การลงชื่อเข้าใช้ Windows 8 ด้วยบัญชีของ Microsoft จะทำให้ท่านเข้าใช้ซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัติโดยใช้บัญชีของ Microsoft บัญชีเดียวกัน ซึ่งจะทำให้ท่านสามารถจัดเก็บและเข้าถึงไฟล์ทางออนไลน์ได้ใน OneDrive และได้ใช้ Office Roaming Service โดยไม่ถูกร้องขอให้ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านจากบัญชีของ Microsoft ของท่านอีกครั้ง หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงชื่อเข้าใช้ซอฟต์แวร์ด้วยบัญชีของ Microsoft และ Office Roaming Service โปรดดูคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของ Office 2013 ซึ่งมีลิงก์อยู่ที่ส่วนท้ายสุดของข้อตกลงฉบับนี้
  • 6. ใบรับรองดิจิทัล ซอฟต์แวร์ใช้ใบรับรองดิจิทัล ใบรับรองดิจิทัลเหล่านี้ยืนยันถึงตัวตนของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ด้วยการส่งข้อมูลเข้ารหัสมาตรฐาน (Standard Encrypted Information) x.509 นอกจากนี้ ยังสามารถใช้เพื่อเซ็นรับรองแฟ้มและแมโครแบบดิจิทัล เพื่อยืนยันความถูกต้องและแหล่งที่มาของเนื้อหาแฟ้ม ซอฟต์แวร์จะเรียกค้นใบรับรองและอัพเดตรายการเพิกถอนใบรับรองผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเมื่อมีการเชื่อมต่อ
  • 7. การปรับปรุงอัตโนมัติ ซอฟต์แวร์ที่มีเทคโนโลยีคลิกเพื่อรันอาจตรวจสอบโปรแกรมปรับปรุงและส่วนประกอบเพิ่มเติมของซอฟต์แวร์กับ Microsoft ตามระยะเวลา หากพบว่ามี อาจมีการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงและส่วนประกอบเพิ่มเติมเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิของท่านโดยอัตโนมัติ
  • 8. การใช้ข้อมูล Microsoft อาจใช้ข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ รายงานข้อผิดพลาด และรายงานมัลแวร์เพื่อปรับปรุงซอฟต์แวร์และบริการของเรา เราอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวร่วมกับบุคคลอื่น เช่น ผู้จำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ และอาจใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อปรับปรุงการใช้งานผลิตภัณฑ์ร่วมกับซอฟต์แวร์ของ Microsoft
  • 9. การใช้บริการบนอินเทอร์เน็ตในทางที่ผิด ห้ามท่านใช้บริการเหล่านี้ในลักษณะที่อาจส่งผลเสียต่อบริการเหล่านี้หรือทำให้คนอื่นๆ ไม่สามารถใช้บริการเหล่านี้ได้ ห้ามท่านใช้บริการต่างๆ เพื่อเข้าใช้บริการ ข้อมูล บัญชีผู้ใช้หรือเครือข่ายใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด
  • 10. การจัดการสิทธิเกี่ยวกับข้อมูล ซอฟต์แวร์นี้ประกอบด้วยคุณลักษณะหนึ่งที่อนุญาตให้ท่านสร้างเนื้อหาที่ไม่สามารถพิมพ์ ทำสำเนา หรือส่งไปให้กับบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่าน ท่านอาจต้องเชื่อมต่อกับ Microsoft เพื่อใช้คุณลักษณะนี้เป็นครั้งแรก และท่านอาจต้องเชื่อมต่อกับ Microsoft อีกครั้งเป็นระยะๆ เพื่อปรับปรุงคุณลักษณะนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ o15.officeredir.microsoft.com/r/rlidIRMHelp?clid=1054 . ท่านอาจจะเลือกที่จะไม่ใช้คุณลักษณะนี้
  • 11. Office Roaming Service หากท่านเลือกที่จะลงชื่อเข้าใช้ซอฟต์แวร์ด้วยบัญชีของ Microsoft ของท่าน ท่านจะเปิด Office Roaming Service การเปิด Office Roaming Service จะเป็นการส่งการตั้งค่าบางอย่าง (ซึ่งรวมถึงรายการเอกสารที่ใช้ล่าสุด พจนานุกรมแบบกำหนดเอง และชุดรูปแบบของท่าน) ทางออนไลน์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ Microsoft ซึ่งจะจัดเก็บการตั้งค่าเหล่านั้น และจะดาวน์โหลดลงในคอมพิวเตอร์ของท่านในครั้งถัดไปที่ท่านลงชื่อเข้าใช้บริการด้วยบัญชีของ Microsoft ของท่าน หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Office Roaming Service โปรดดูคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของ Office 2013 ซึ่งมีลิงก์อยู่ที่ส่วนท้ายสุดของข้อตกลงฉบับนี้
 • 6. หลักฐานแสดงสิทธิการใช้งานของแท้
  • 1. หลักฐานแสดงสิทธิการใช้งานของแท้ หากท่านได้รับซอฟต์แวร์มาในชุดผลิตภัณฑ์จริง หลักฐานการอนุญาตให้ใช้สิทธิคือฉลากใบรับรองความเป็นผลิตภัณฑ์ของแท้จาก Microsoft พร้อมด้วยหมายเลขผลิตภัณฑ์ของแท้ และหลักฐานการซื้อของท่าน หากท่านได้รับและดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ผ่านทางระบบออนไลน์ หลักฐานการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์คือ PIN หรือหมายเลขผลิตภัณฑ์ Microsoft ของแท้ของซอฟต์แวร์ที่ท่านได้รับมาพร้อมกับการซื้อของท่าน และหลักฐานการซื้อของท่านจากผู้จัดหาซอฟต์แวร์ Microsoft ของแท้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับอนุญาต หลักฐานการจัดซื้ออาจต้องได้รับการตรวจเทียบกับประวัติการจัดจำหน่ายของผู้ค้าอีกรอบหนึ่ง
  • 2. ใบอนุญาตการปรับรุ่นหรือแปลงข้อมูล หากท่านทำการอัพเกรดหรือแปลงข้อมูลซอฟต์แวร์ หลักฐานแสดงสิทธิการใช้งานของท่านคือ
   • ใบอนุญาตแท้ของซอฟต์แวร์รุ่นก่อนหน้านี้ที่ท่านได้ปรับรุ่นหรือแปลงข้อมูล และ
   • ใบอนุญาตของแท้สำหรับซอฟต์แวร์รุ่นหลังจากนั้นที่ท่านอัพเกรดหรือแปลงข้อมูล
  • ตรวจสอบซอฟต์แวร์ของแท้จาก Microsoft ได้ที่ howtotell.com .
 • 7. รุ่นจำกัดสิทธิ
  • ซอฟต์แวร์บางรุ่น เช่น ซอฟต์แวร์ห้ามจำหน่ายซ้ำและฉบับวิชาการหรือ University จะมีการแจกจ่ายอย่างจำกัด ท่านต้องไม่จำหน่ายซอฟต์แวร์ที่ถูกทำเครื่องหมายว่าเป็น "NFR" หรือ "ห้ามจำหน่ายซ้ำ" และท่านต้องเป็นผู้ใช้ด้านการศึกษาที่ได้รับการรับรองในการใช้ซอฟต์แวร์ที่ทำเครื่องหมายว่าเป็น "University" "ฉบับวิชาการ" หรือ "AE" หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซอฟต์แวร์วิชาการ หรือต้องการค้นหาว่าท่านเป็นผู้ใช้ด้านการศึกษาที่ได้รับการรับรองหรือไม่ ให้ไปที่ microsoft.com/education หรือติดต่อกับบริษัทในเครือของ Microsoft ที่เปิดดำเนินการในประเทศของท่านเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม ซอฟต์แวร์วิชาการหรือ University จะไม่สามารถใช้งานในเชิงพาณิชย์ การใช้งานแบบไม่แสวงหาผลกำไร หรือการประกอบธุรกิจเพื่อให้เกิดรายได้
 • 8. ซอฟต์แวร์สำหรับใช้งานที่บ้านและสำหรับนักศึกษา
  • ซอฟต์แวร์ "สำหรับใช้งานที่บ้านและสำหรับนักศึกษา" จะไม่สามารถใช้งานในเชิงพาณิชย์ การใช้งานแบบไม่แสวงหาผลกำไร หรือการประกอบธุรกิจเพื่อให้เกิดรายได้
 • 9. ญี่ปุ่น
  • หากท่านพักอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นหรือได้รับซอฟต์แวร์ในขณะที่ท่านอาศัยอยู่ในญี่ปุ่น เราให้สิทธิต่อไปนี้กับท่านภายใต้การอนุญาตให้ใช้สิทธิของเรา
   • 1. "PIPC" สำหรับซอฟต์แวร์ที่ระบุเป็น "PIPC" ท่านสามารถติดตั้งและเรียกใช้สำเนาซอฟต์แวร์ได้หนึ่งสำเนาบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิหนึ่งเครื่อง แต่เฉพาะในกรณีที่ท่านปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้งหมดของข้อตกลงนี้เท่านั้น สสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ของเราได้มอบให้เป็นการถาวรสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ
   • 2. รุ่นอื่นที่ไม่ใช่ PIPC ท่านสามารถติดตั้งและเรียกใช้สำเนาซอฟต์แวร์ได้หนึ่งสำเนาบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิหนึ่งเครื่อง (เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิเครื่องแรก) แต่เฉพาะในกรณีที่ท่านปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้งหมดของข้อตกลงนี้เท่านั้น ท่านสามารถติดตั้งสำเนาซอฟต์แวร์ได้อีกหนึ่งสำเนาบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิเครื่องที่สองสำหรับการใช้โดยผู้ใช้หลักของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับอนุ¬ญาตให้ใช้สิทธิเครื่องแรก โดยที่ท่านต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้งหมดของข้อตกลงนี้เท่านั้น ท่านสามารถทำสำเนาซอฟต์แวร์ได้หนึ่งสำเนาเพื่อวัตถุประสงค์ในการสำรองข้อมูล และใช้สำเนาสำรองนั้นตามการอธิบายที่ปรากฏด้านล่างนี้ ท่านสามารถถ่ายโอนซอฟต์แวร์ไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งที่เป็นของท่านได้ ท่านยังอาจถ่ายโอนซอฟต์แวร์ (ร่วมกับสิทธิ์การใช้งาน) ไปยังคอมพิวเตอร์ที่เป็นของ บุคคลอื่นได้ หาก a) ท่านเป็นผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์เป็นรายแรกของซอฟต์แวร์ และ b) ผู้ใช้รายใหม่ตกลงตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ หากต้องการทำการถ่ายโอนในลักษณะดังกล่าวนี้ ท่านจะต้องถ่ายโอนสื่อต้นฉบับ ใบรับรองผลิตภัณฑ์ของแท้ รหัสผลิตภัณฑ์ และหลักฐานการซื้อไปยังอีกบุคคลหนึ่งโดยตรง โดยที่ไม่เก็บสำเนาใดๆ ของซอฟต์แวร์ไว้ ท่านสามารถใช้สำเนาสำรองที่เราอนุญาตให้ท่านจัดทำ หรือสื่อที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ ในการถ่ายโอนซอฟต์แวร์นั้น เมื่อใดก็ตามที่ท่านถ่ายโอนซอฟต์แวร์ไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ ท่านจะต้องลบซอฟต์แวร์นั้นออกจากคอมพิวเตอร์เครื่องเดิม ท่านไม่สามารถถ่ายโอนซอฟต์แวร์เพื่อใช้สิทธิ์การใช้งานร่วมกันระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่องได้
 • 10. ซอฟต์แวร์เพื่อการทหาร
  • ท่านจะต้องเป็น "ผู้ใช้ด้านการทหารที่ได้รับการรับรอง" เพื่ออนุญาตให้ใช้งานซอฟต์แวร์ที่ระบุเป็นฉบับ "เพื่อการทหาร" ในการเป็นผู้ใช้ด้านการทหารที่ได้รับการรับรองในประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านต้องเป็นผู้อุปถัมภ์ที่ได้รับอนุญาตของ Armed Services Exchanges ตามข้อกำหนดและข้อบังคับของสหรัฐเมริการที่มีผลบังคับใช้ ซอฟต์แวร์ฉบับเพื่อการทหารนี้ไม่ได้ให้อนุญาตสำหรับใช้งานในเชิงพาณิชย์ การใช้งานแบบไม่แสวงหาผลกำไร หรือการประกอบธุรกิจเพื่อให้เกิดรายได้
 • 11. ซอฟต์แวร์สำหรับกองทัพแคนาดา
  • ท่านจะต้องเป็น "ผู้อุปถัมภ์ที่ได้รับอนุญาตของ CANEX" เพื่ออนุญาตให้ใช้งานซอฟต์แวร์ที่ระบุเป็นฉบับ "สำหรับกองทัพแคนาดา" ในการเป็นผู้อุปถัมภ์ที่ได้รับอนุญาตของ CANEX ท่านต้องเป็น
  • สมาชิกในกองทัพแคนาดา (CF) หรือคู่สมรส
  • สมาชิกกองกำลังสำรองของกองทัพแคนาดา
  • สมาชิกกองทัพแคนาดาที่เกษียณอายุแล้วหรือพลเรือนประเภทลูกจ้างของ Department of National Defense (DND) ที่รับเงินบำนาญ DND
  • พนักงานประจำหรือไม่ประจำของ Non-Public Fund (NPF) หรือ DND หรือคู่สมรส
  • ผู้รับสัมปทาน CANEX (หัวหน้าเท่านั้น)
  • บุคลากรด้านการทหารต่างประเทศที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
  • พนักงาน NPF ที่เกษียณอายุแล้ว ซึ่งรับเงินบำนาญ NPF
  • พนักงานประจำของผู้ทำสัญญาการให้บริการแบบมีทางเลือก
  • บุคลากรของ CF ที่เป็นม่าย ซึ่งได้รับประโยชน์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้บริการครอบครัวเด็ก, พระราชบัญญัติว่าด้วยการจ่ายเงินบำนาญสำหรับบริการทางทหาร หรือพระราชบัญญัติว่าด้วยเงินบำนาญ หรือพระราชบัญญัติว่าด้วยผลตอบแทนสำหรับทหารผ่านศึก
  • สมาชิกกองกำลังทหารแคนาดาที่พำนักอยู่หรือทำงานอยู่ในฐานทัพ/กองบิน หรือ
  • สมาชิกตำรวจม้าแคนาดา
  • ซอฟต์แวร์ฉบับกองทัพแคนาดานี้ไม่ได้ให้อนุญาตสำหรับใช้งานในเชิงพาณิชย์ การใช้งานแบบไม่แสวงหาผลกำไร หรือการประกอบธุรกิจเพื่อให้เกิดรายได้
 • 12. ซอฟต์แวร์สำหรับโปรแกรมเพื่อการใช้งานในบ้าน
  • ท่านต้องเป็น "ผู้ใช้โปรแกรมเพื่อการใช้งานในบ้าน" เพื่อใช้ซอฟต์แวร์ที่ระบุเป็น "โปรแกรมเพื่อการใช้งานในบ้าน" ในการเป็นผู้ใช้โปรแกรมเพื่อการใช้งานในบ้าน จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  • ‭เป็นพนักงานของหน่วยงานที่มีข้อตกลงการอนุญาตสิทธิ์แบบเป็นชุดจาก Microsoft พร้อมการรับประกันซอฟต์แวร์ และ
  • เป็นผู้ใช้ชุดสำเนาซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาต หรือผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ดังกล่าวพร้อมการรับประกันซอฟต์แวร์ที่มีผลบังคับใช้
 • 13. ข้อกำหนดการอนุญาตให้ใช้สิทธิเพิ่มเติม และ/หรือสิทธิในการใช้
  • โปรแกรมของบุคคลภายนอก ซอฟต์แวร์นี้อาจประกอบด้วยโปรแกรมของบุคคลภายนอกที่ Microsoft เป็นผู้ให้สิทธิ์การใช้งานแก่ท่านภายใต้ข้อตกลงนี้ ไม่ใช่บุคคลภายนอก คำประกาศใดๆ เกี่ยวกับโปรแกรมของบุคคลภายนอกที่อาจมีอยู่จะถูกรวมไว้เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเท่านั้น
  • คอมโพเนนต์แบบอักษร ขณะซอฟต์แวร์กำลังทำงาน ท่านสามารถใช้งานแบบอักษรเพื่อแสดงผล รวมทั้งพิมพ์เนื้อหาได้ ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบอักษรได้เป็นการชั่วคราวไปยังเครื่องพิมพ์หรืออุปกรณ์ส่งออกอื่นๆ เพื่อพิมพ์เนื้อหา และสามารถฝังแบบอักษรไว้ในเนื้อหาเฉพาะเมื่อได้รับอนุญาตตามข้อจำกัดการฝังแบบอักษรเท่านั้น
  • องค์ประกอบของสื่อ Microsoft ให้สิทธิการใช้งานกับท่านในการทำสำเนา แจกจ่าย เล่น และแสดงองค์ประกอบของสื่อ (ภาพ ภาพตัดปะ ภาพเคลื่อนไหว เสียง เพลง คลิปวิดีโอ แม่แบบ และเนื้อหารูปแบบอื่น) ที่รวมอยู่ในซอฟต์แวร์ในโครงการและเอกสารต่างๆ แต่มีข้อยกเว้นว่าท่านจะไม่สามารถ (i) ขาย อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ หรือแจกจ่ายสำเนาองค์ประกอบของสื่อโดยตัวองค์ประกอบเองหรือในฐานะที่เป็นผลิตภัณฑ์ หากองค์ประกอบของสื่อเป็นมูลค่าหลักของผลิตภัณฑ์ (ii) อนุญาตให้ลูกค้าใช้สิทธิ์หรือแจกจ่ายองค์ประกอบของสิทธิ์ต่อไปให้บุคคลอื่น (iii) ให้อนุญาตใช้สิทธิ์หรือแจกจ่ายองค์ประกอบของสื่อเพื่อจุดประสงค์ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งรวมถึงสัญลักษณ์ใช้แทนที่ระบุตัวบุคคล สัญลักษณ์ใช้แทนหน่วยงานของรัฐ โลโก้ เครื่องหมายการค้า หรือสัญลักษณ์ หรือใช้ภาพประเภทที่กล่าวมานี้ในลักษณะที่แสดงนัยยะถึงการรับรองหรือการเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ สิ่งของ หรือกิจกรรมของท่าน หรือ (iv) สร้างงานลามกหรืองานที่น่าอับอายโดยใช้องค์ประกอบของสื่อ องค์ประกอบของสื่ออื่นๆ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้บน Office.com หรือเว็บไซต์อื่นๆ ผ่านทางคุณลักษณะของซอฟต์แวร์จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดบนเว็บไซต์เหล่านั้น
  • ชุดภาษาและเครื่องมือพิสูจน์อักษร หากท่านได้รับชุดภาษา ชุดอินเทอร์เฟซภาษา หรือเครื่องมือพิสูจน์อักษรที่ให้ท่านเลือกใช้การสนับสนุนเวอร์ชันภาษาต่างๆ เพิ่มเติมสำหรับซอฟต์แวร์ ท่านจะสามารถใช้ภาษาอื่นที่อยู่ในชุดภาษาหรือเครื่องมือดังกล่าวได้ ชุดภาษา ชุดอินเทอร์เฟซภาษา และเครื่องมือพิสูจน์อักษรเป็นส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์และไม่สามารถใช้งานแยกกันได้
  • การทดลองใช้และการแปลงสิทธิ์ ซอฟต์แวร์บางส่วนหรือทั้งหมดอาจได้รับอนุญาตเพื่อการทดลองใช้ สิทธิ์ของท่านในการใช้ซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นทดลองจะจำกัดอยู่เฉพาะในช่วงเวลาทดลองใช้ ซอฟต์แวร์ทดลองใช้และระยะเวลาการทดลองใช้มีระบุไว้ให้ทราบระหว่างกระบวนการเปิดใช้งาน ท่านอาจมีตัวเลือกในการแปลงสิทธิ์ทดลองใช้งานเพื่อสมัครเป็นสมาชิกหรือรับสิทธิ์ใช้งานเป็นการถาวร ตัวเลือกในการแปลงสิทธิ์จะมีแจ้งให้ทราบเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการทดลองใช้ หลังจากครบกำหนดระยะเวลาทดลองใช้งานและไม่มีการแปลงสิทธิ์ใช้งาน คุณสมบัติส่วนใหญ่ของซอฟต์แวร์ทดลองใช้จะหยุดทำงาน ซอฟต์แวร์ทดลองใช้นี้ได้รับอนุญาตใน "แบบที่เป็น" และท่านเป็นผู้รับความเสี่ยงในการใช้งานเอง MICROSOFT ไม่ได้ให้การรับประกัน การรับรอง หรือเงื่อนไขที่แสดงอย่างชัดแจ้งอื่นใดอีก ท่านอาจจะมีสิทธิเพิ่มเติมของผู้บริโภคภายใต้กฎหมายท้องถิ่นของท่าน ซึ่งข้อตกลงฉบับนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ MICROSOFT ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการรับประกันโดยนัยของความเหมาะสมในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมเพื่อการใช้งานเฉพาะด้าน และการไม่ละเมิด ตามขอบเขตที่กฎหมายท้องถิ่นอนุญาต
  • ซอฟต์แวร์แบบสมัครเป็นสมาชิก หากท่านได้รับอนุญาตสิทธิ์ใช้งานซอฟต์แวร์แบบสมัครเป็นสมาชิก สิทธิ์ของท่านในการใช้ซอฟต์แวร์จะจำกัดอยู่เฉพาะในช่วงเวลาการสมัครเป็นสมาชิกเท่านั้น ท่านอาจได้รับข้อเสนอให้ขยายเวลาการเป็นสมาชิกหรือแปลงสิทธิ์เป็นการอนุญาตใช้งานแบบไม่จำกัดเวลาได้ หากท่านขยายเวลาการเป็นสมาชิก ท่านจะสามารถใช้งานซอฟต์แวร์ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาการสมัครเป็นสมาชิกที่เหลืออยู่ ดูรายละเอียดการสมัครสมาชิกที่หน้าจอการเปิดใช้งานซอฟต์แวร์หรือเอกสารที่จัดแนบมาให้ หลังครบกำหนดการสมัครเป็นสมาชิก คุณสมบัติส่วนใหญ่ของซอฟต์แวร์จะไม่ทำงานอีกต่อไป
 • 14. ข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์และการส่งออก
  • หากมีการระบุภูมิภาคอยู่บนบรรจุภัณฑ์ซอฟต์แวร์ของท่าน ท่านจะสามารถเปิดใช้งานซอฟต์แวร์ได้เฉพาะในภูมิภาคนั้นเท่านั้น ท่านยังต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยการส่งออกทั้งในประเทศและระหว่างประเทศทุกฉบับที่ใช้บังคับกับซอฟต์แวร์ ซึ่งรวมถึงข้อจำกัดเรื่องปลายทาง ผู้ใช้ปลายทาง และการใช้งานปลายทาง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์และการส่งออก ไปที่ go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=141397 และ microsoft.com/exporting .
 • 15. การสนับสนุนและขั้นตอนการคืนเงิน
  • Microsoft จัดให้มีบริการสนับสนุนในแบบจำกัดสำหรับซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานอย่างเหมาะสม ดังที่มีการอธิบายไว้ที่ support.microsoft.com/common/international.aspx .
  • หากท่านต้องการเงินคืน และไม่สามารถได้รับคืนจากจุดที่ท่านได้รับซอฟต์แวร์มา โปรดติดต่อ Microsoft เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการคืนเงินของ Microsoft ได้ที่ microsoft.com/worldwide หรือสำหรับอเมริกาเหนือ โทร (800) MICROSOFT หรืออ่าน microsoft.com/info/nareturns.htm
 • 16. ข้อตกลงทั้งฉบับ
  • ข้อตกลงนี้ (ร่วมกับข้อกำหนดที่มาพร้อมส่วนประกอบเพิ่มเติมของซอฟต์แวร์ โปรแกรมปรับปรุง และบริการต่างๆ ที่จัดหาโดย Microsoft และที่ท่านเป็นผู้ใช้งาน) และข้อกำหนดที่มีอยู่ในการเชื่อมโยงบนเว็บที่แสดงรายการอยู่ในข้อตกลงนี้ เป็นข้อตกลงทั้งฉบับสำหรับซอฟต์แวร์ และส่วนประกอบเพิ่มเติม โปรแกรมปรับปรุง และบริการต่างๆ เหล่านี้ (เว้นแต่ Microsoft จัดให้มีข้อตกลงอื่นสำหรับส่วนประกอบเพิ่มเติม โปรแกรมปรับปรุง หรือบริการต่างๆ เหล่านี้) ท่านสามารถตรวจสอบข้อตกลงนี้ได้หลังจากที่ซอฟต์แวร์ของท่านทำงานแล้ว โดยไปที่หน้าจอวิธีใช้ของซอฟต์แวร์และคลิกที่ลิงก์เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์สำหรับซอฟต์แวร์ของ Microsoft หรือไปที่ microsoft.com/about/legal/en/us/intellectualproperty/useterms/default.aspx . ท่านยังสามารถตรวจสอบเงื่อนไขได้ที่การเชื่อมโยงต่างๆ ในข้อตกลงนี้โดยพิมพ์ URL ลงในแถบที่อยู่เบราว์เซอร์ และท่านตกลงที่จะทำเช่นนั้น ท่านตกลงว่าท่านจะอ่านข้อกำหนดสำหรับบริการนั้นๆ ก่อนที่จะใช้งานบริการ สำหรับแต่ละบริการซึ่งอยู่ภายใต้ข้อตกลงนี้และข้อกำหนดเฉพาะที่เชื่อมโยงอยู่ในข้อตกลงฉบับนี้ ท่านเข้าใจดีว่าการใช้บริการนี้เท่ากับว่าท่านยอมรับในข้อตกลงนี้และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมีการเชื่อมโยงที่ให้ข้อมูลต่างๆ ในข้อตกลงฉบับนี้ การเชื่อมโยงเหล่านี้มีส่วนประกอบของข้อกำหนดที่มีผลผูกพันท่านและเรา อันได้แก่

การรับประกันแบบมีข้อจำกัดสำหรับการค้าปลีก

Microsoft จัดให้มีการรับประกันแบบมีข้อจำกัดสำหรับซอฟต์แวร์ใช่หรือไม่ ใช่ ยกเว้นซอฟต์แวร์ทดลองใช้ที่ได้รับอนุญาตใน "แบบที่เป็น" และจะไม่มีการรับประกัน การรับรอง และเงื่อนไขที่แสดงอย่างชัดแจ้งใดๆ Microsoft รับประกันว่าซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานอย่างเหมาะสมจะทำงานได้ดีตามที่มีการอธิบายไว้ในเอกสารของ Microsoft ที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ การรับประกันแบบมีข้อจำกัดนี้ไม่ครอบคลุมปัญหาต่างๆ ที่ท่านเป็นสาเหตุ หรือที่เกิดขึ้นเมื่อท่านไม่ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเรา หรือที่มีสาเหตุมาจากเหตุการณ์ต่างๆ นอกเหนือการควบคุมภายใต้ขอบเขตอันสมเหตุสมผลของ Microsoft การรับประกันแบบมีข้อจำกัดเริ่มต้นขึ้นเมื่อผู้ใช้รายแรกของสำเนาซอฟต์แวร์ของท่านได้รับสำเนานั้นและมีอายุหนึ่งปี ส่วนประกอบเพิ่มเติม โปรแกรมปรับปรุง หรือซอฟต์แวร์ทดแทนที่ท่านอาจได้รับจาก Microsoft ในระหว่างปีนั้นยังได้รับความคุ้มครองด้วย แต่เฉพาะช่วงเวลาที่เหลือของระยะเวลาหนึ่งปีนั้น หรือเป็นเวลา 30 วัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่าระยะเวลาใดยาวนานกว่า การถ่ายโอนซอฟต์แวร์จะไม่ทำให้ระยะเวลาของการรับประกันแบบมีข้อจำกัดเพิ่มขึ้น Microsoft มิได้มีการให้การรับประกัน การรับรอง หรือเงื่อนไขที่แสดงอย่างชัดแจ้งอื่นใดอีก MICROSOFT ไม่ครอบคลุมการรับประกันโดยนัยทั้งหมด รวมทั้งการรับประกันในความสามารถในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมสำหรับจุดประสงค์เฉพาะ และการไม่ละเมิด หากกฎหมายท้องถิ่นของท่านไม่อนุญาตให้ Microsoft ยกเว้นการรับประกันโดยนัย ฉะนั้น การรับประกัน การรับรอง หรือเงื่อนไขโดยนัยใดๆ จะมีอายุอยู่เฉพาะในระหว่างกำหนดเวลาของการรับประกันแบบมีข้อจำกัดเท่านั้น และจะถูกจำกัดมากที่สุดเท่าที่กฎหมายท้องถิ่นของท่านอนุญาตได้ หากกฎหมายท้องถิ่นของท่านกำหนดให้มีระยะเวลาการรับประกันแบบมีข้อจำกัดที่ยาวนานขึ้น แม้ว่าจะมีข้อตกลงฉบับนี้ ระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นจะมีผลใช้บังคับ แต่ท่านจะสามารถเรียกร้องได้เฉพาะการชดเชยที่อธิบายไว้ในข้อตกลงฉบับนี้เท่านั้น . ที่ส่วนเกือบท้ายสุดของข้อตกลงนี้ มีการอธิบายถึงวิธีการที่ท่านสามารถอ้างสิทธิ์ภายใต้การรับประกันแบบมีข้อจำกัด
สำหรับประเทศออสเตรเลียเท่านั้น: สินค้าของเรามาพร้อมกับการรับประกันที่ไม่สามารถยกเว้นได้ภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศออสเตรเลีย ท่านมีสิทธิในการเปลี่ยนแทนที่หรือรับเงินคืนในกรณีที่มีความชำรุดบกพร่องในสาระสำคัญ และให้มีการชดใช้ในกรณีที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายอื่นใดที่คาดการณ์ได้ล่วงหน้าตามสมควร ท่านยังมีสิทธิ์ที่จะให้มีการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้า หากสินค้าไม่ตรงตามคุณภาพซึ่งเป็นที่ยอมรับและความชำรุดบกพร่องไม่ได้เป็นความชำรุดบกพร่องในสาระสำคัญ
จะเกิดอะไรขึ้นหาก Microsoft ผิดสัญญาการรับประกัน หาก Microsoft ผิดสัญญาการรับประกันแบบมีข้อจำกัด การชดเชยชนิดเดียวที่ท่านจะได้รับคือ การซ่อมหรือเปลี่ยนแทนซอฟต์แวร์ เรายังมีทางเลือกในการคืนเงินให้แก่ท่านตามจำนวนเงินที่ท่านชำระเป็นค่าซอฟต์แวร์ แทนที่จะซ่อมหรือเปลี่ยนแทน ก่อนการคืนเงิน ท่านต้องถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ และส่งคืน Microsoft พร้อมหลักฐานการชำระเงิน
จะเป็นอย่างไร หาก Microsoft ละเมิดส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อตกลงฉบับนี้ หากท่านมีเหตุผลในการเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายจาก MICROSOFT ท่านสามารถเรียกร้องได้เฉพาะค่าเสียหายโดยตรงในระดับที่ไม่เกินจำนวนที่ท่านชำระเป็นค่าซื้อซอฟต์แวร์มา ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายอื่นใดได้ รวมทั้งค่าเสียหายอันเป็นผลตามมา การสูญเสียผลกำไร ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายโดยอ้อม หรือค่าเสียหายต่อเนื่อง ข้อยกเว้นเรื่องความเสียหายและข้อจำกัดในข้อตกลงฉบับนี้จะนำมาใช้ แม้ว่าการซ่อมแซม การเปลี่ยนแทน หรือการคืนเงินสำหรับซอฟต์แวร์นั้นจะไม่สามารถชดเชยกับการสูญเสียของท่านได้อย่างครบถ้วน หรือหาก Microsoft ทราบหรือน่าจะทราบเกี่ยวกับโอกาสความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหาย บางรัฐและบางประเทศจะไม่อนุญาตให้มีข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดว่าด้วยค่าความเสียหายต่อเนื่อง ค่าเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่อง หรือค่าเสียหายอื่นๆ ดังนั้น ข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นเหล่านั้นจึงไม่อาจมีผลใช้บังคับกับท่านได้ หากกฎหมายท้องถิ่นของท่านอนุญาตให้ท่านเรียกร้องค่าเสียหายอื่นๆ จาก MICROSOFT ถึงแม้ว่าเราจะไม่อนุญาตให้ดำเนินการดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้มากกว่าจำนวนเงินที่ท่านชำระไปสำหรับซอฟต์แวร์ .

ขั้นตอนการรับประกัน

ท่านจำเป็นต้องมีหลักฐานการซื้อซอฟต์แวร์เพื่อขอรับบริการภายใต้การรับประกันแบบมีข้อจำกัด
 • 1. สหรัฐอเมริกาและแคนาดา สำหรับบริการของการรับประกันแบบมีข้อจำกัดหรือข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการได้รับเงินคืนสำหรับซอฟต์แวร์ที่ซื้อในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา โปรดติดต่อ Microsoft ผ่านทางโทรศัพท์ที่ (800) MICROSOFT หรือทางไปรษณีย์ที่ Microsoft Customer Service and Support, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 หรือที่ microsoft.com/info/nareturns.htm
 • 2. ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา หากท่านได้รับซอฟต์แวร์ในยุโรป ตะวันออกกลาง หรือแอฟริกา Microsoft Ireland Operations Limited เป็นผู้ดูแลการรับประกันแบบมีข้อจำกัดนี้ หากต้องการอ้างสิทธิ์ภายใต้การรับประกันแบบมีข้อจำกัด โปรดติดต่อ Microsoft Ireland Operations Limited, Customer Care Centre, Atrium Building Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland หรือบริษัทในเครือของ Microsoft ที่เปิดดำเนินการในประเทศของท่าน (ดู microsoft.com/worldwide ).
 • 3. ออสเตรเลีย หากท่านซื้อซอฟต์แวร์ในออสเตรเลีย โปรดติดต่อ Microsoft เพื่ออ้างสิทธิ์ที่ 13 20 58 หรือ Microsoft Pty Ltd, 1 Epping Road, North Ryde NSW 2113 Australia
 • 4. ประเทศอื่นๆ หากท่านได้ซื้อซอฟต์แวร์ในประเทศอื่น โปรดติดต่อบริษัทในเครือของ Microsoft ที่เปิดดำเนินการในประเทศของท่าน (ดู microsoft.com/worldwide ).

เงื่อนไขการอนุญาตแบบ‭ ‬OEM‭

ขอขอบคุณที่เลือกใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการติดตั้ง Microsoft Office 2013 ไว้ล่วงหน้า เอกสารนี้คือข้อตกลงสิทธิการใช้งานระหว่างท่านกับผู้ผลิตคอมพิวเตอร์หรือผู้ติดตั้งซอฟต์แวร์ที่แจกจ่ายซอฟต์แวร์ Microsoft Office 2013 ร่วมกับคอมพิวเตอร์ ข้อตกลงนี้จะอธิบายถึงสิทธิของท่านในการใช้ซอฟต์แวร์ Office 2013 เพื่อความสะดวกของท่าน เราจึงได้จัดระเบียบเนื้อหาของข้อตกลงนี้โดยแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกจะประกอบด้วยเงื่อนไขเบื้องต้น ตามด้วยเงื่อนไขเพิ่มเติมและการรับประกันแบบมีข้อจำกัดซึ่งจะมีการให้รายละเอียดเพิ่มมากขึ้น ท่านควรตรวจสอบข้อตกลงฉบับเดียว รวมถึงเงื่อนไขที่มีการเชื่อมโยง เนื่องจากเงื่อนไขทั้งหมดล้วนมีความสำคัญและต่างประกอบขึ้นเป็นสัญญาฉบับนี้ซึ่งนำมาใช้กับท่าน ท่านสามารถตรวจสอบเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องได้โดยการวางการเชื่อมโยงไปข้างหน้าลงในหน้าต่างเบราว์เซอร์ของท่าน เงื่อนไขเพิ่มเติมจะประกอบด้วยข้อกำหนดการใช้อนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันและการสละสิทธิ์การดำเนินคดีแบบกลุ่ม หากท่านอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา เงื่อนไขเหล่านี้จะมีผลต่อสิทธิของท่านในการแก้ไขข้อพิพาทที่มีกับผู้ผลิตหรือผู้ติดตั้ง หรือที่มีกับ MICROSOFT ดังนั้น ท่านจึงควรอ่านเงื่อนไขเหล่านี้โดยละเอียด
การยอมรับข้อตกลงนี้หรือการใช้ซอฟต์แวร์นี้ เท่ากับว่าท่านตกลงในเงื่อนไขเหล่านี้ทุกประการ และยินยอมให้มีการส่งข้อมูลบางอย่างในระหว่างการเปิดใช้งานและสำหรับคุณลักษณะที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตของซอฟต์แวร์ หากท่านไม่ยอมรับและไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านี้ ท่านจะไม่สามารถใช้ซอฟต์แวร์หรือคุณลักษณะเหล่านี้ได้ แต่ถึงกระนั้น ท่านอาจติดต่อผู้ผลิตหรือผู้ติดตั้งเพื่อสอบถามถึงนโยบายการส่งคืน และส่งคืนซอฟต์แวร์หรือคอมพิวเตอร์เพื่อขอรับเงินหรือเครดิตคืนภายใต้นโยบายดังกล่าว ท่านต้องปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ซึ่งอาจกำหนดให้ท่านต้องคืนซอฟต์แวร์กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งเครื่องที่ติดตั้งซอฟต์แวร์ไว้เพื่อขอรับเงินคืนหรือเครดิตคืน
ฉันจะสามารถใช้ซอฟต์แวร์ได้อย่างไร ซอฟต์แวร์นี้เป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ไม่ได้เป็นการจำหน่ายให้ ภายใต้ข้อตกลงนี้ เมื่อท่านปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดของข้อตกลงนี้ เราให้สิทธิแก่ท่านในการติดตั้งและเรียกใช้หนึ่งสำเนาเฉพาะบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท่านได้รับซอฟต์แวร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์) เท่านั้น สำหรับการใช้โดยบุคคลคนเดียวในหนึ่งครั้ง สิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ของเราได้มอบให้เป็นการถาวรสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ โปรดดูเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับสิทธิ์การใช้งานและเงื่อนไขที่เฉพาะเจาะจงในบางประเทศ รวมทั้งซอฟต์แวร์รุ่นจำกัดสิทธิและรุ่นพิเศษบางรุ่น ส่วนประกอบของซอฟต์แวร์ได้รับอนุญาตรวมเป็นชุดเดียวกัน ท่านไม่สามารถแยกส่วนประกอบหรือทำให้ส่วนประกอบมีลักษณะเป็นแบบเสมือนและติดตั้งบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ได้ ซอฟต์แวร์อาจมีมากกว่าหนึ่งรุ่น เช่น รุ่น 32 บิตและรุ่น 64 บิต และท่านสามารถใช้ได้เพียงรุ่นเดียวเท่านั้นในแต่ละครั้ง เว้นแต่การใช้งานที่ได้รับอนุญาตซึ่งอธิบายไว้ภายใต้หัวข้อ "การเข้าถึงระยะไกล" ด้านล่าง สิทธิการใช้งานนี้มีไว้สำหรับการใช้ซอฟต์แวร์โดยตรงเฉพาะที่ผ่านกลไกการนำเข้าบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิเท่านั้น เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์ หรือหน้าจอสัมผัส สิทธิการใช้งานนี้ไม่ได้ให้การอนุญาตติดตั้งซอฟต์แวร์บนเซิร์ฟเวอร์ หรือการใช้งานโดยหรือผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ผ่านเครือข่ายภายในหรือภายนอก นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์นี้ไม่ได้เป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับการโฮสต์เพื่อการค้า หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ที่มีผู้ใช้มากกว่าหนึ่งรายและการจำลองเสมือน โปรดดูเงื่อนไขเพิ่มเติม
ฉันจะขอรับสำเนาสำรองได้อย่างไร ท่านสามารถสั่งซื้อหรือดาวน์โหลดสำเนาสำรองของซอฟต์แวร์ได้จาก microsoft.com/office/backup . ท่านอาจไม่สามารถจัดจำหน่ายสำเนาข้อมูลสำรองของซอฟต์แวร์ได้ ท่านสามารถใช้สำเนาดังกล่าวเพียงเพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิเท่านั้น
ฉันจะสามารถถ่ายโอนซอฟต์แวร์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งหรือผู้ใช้อีกรายหนึ่งได้หรือไม่ ท่านไม่สามารถถ่ายโอนซอฟต์แวร์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งหรือผู้ใช้อีกรายหนึ่งได้ ท่านสามารถถ่ายโอนซอฟต์แวร์ให้กับบุคคลภายนอกได้โดยตรงเฉพาะที่ได้ติดตั้งไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิเท่านั้น พร้อมกับฉลากใบรับรองความเป็นผลิตภัณฑ์ของแท้ และข้อตกลงฉบับนี้ ก่อนที่จะถ่ายโอน บุคคลภายนอกดังกล่าวต้องยอมรับข้อตกลงนี้เพื่อใช้ในการถ่ายโอนและใช้งานซอฟต์แวร์ ห้ามเก็บสำรองสำเนาข้อมูลใดๆ ไว้
ในกรณีที่ท่านอาศัยอยู่ในเยอรมนี ข้อกำหนดข้างต้น (ฉันจะสามารถโอนซอฟต์แวร์ไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งหรือผู้ใช้อีกรายหนึ่งได้หรือไม่) จะไม่มีผลบังคับใช้กับท่าน โดยจะแทนที่ด้วยข้อกำหนดต่อไปนี้ การโอนซอฟต์แวร์และสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ใดๆ ให้บุคคลภายนอกจะต้องเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
การเปิดใช้งานบนอินเทอร์เน็ตทำได้อย่างไร การเปิดใช้งานจะเกี่ยวข้องกับการใช้ซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์นั้นๆ ระหว่างการเปิดใช้งาน ซอฟต์แวร์จะติดต่อกับ Microsoft หรือบริษัทในเครือของ Microsoft โดยอัตโนมัติเพื่อยืนยันว่าสิทธิการใช้งานนั้นเกี่ยวข้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ กระบวนการนี้เรียกว่า "การเปิดใช้งาน" เนื่องจากการเปิดใช้งานมีขึ้นเพื่อระบุถึงการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งทำกับการอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือการเปิดใช้งานของซอฟต์แวร์ และเพื่อป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์โดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านจะไม่มีสิทธิในการใช้ซอฟต์แวร์หลังจากช่วงเวลาที่อนุญาตให้ใช้สำหรับเปิดใช้งาน และท่านจะไม่สามารถข้ามหรือหลีกเลี่ยงการเปิดใช้งานได้ หากท่านไม่ได้ป้อนหมายเลขผลิตภัณฑ์ระหว่างช่วงเวลาที่อนุญาตให้ใช้สำหรับเปิดใช้งาน คุณสมบัติส่วนใหญ่ของซอฟต์แวร์จะหยุดทำงาน
ซอฟต์แวร์นี้มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของฉันหรือไม่ หากท่านเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของท่านกับอินเทอร์เน็ต คุณลักษณะบางอย่างของซอฟต์แวร์อาจเชื่อมต่อกับ Microsoft หรือระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการเพื่อส่งหรือรับข้อมูล ท่านอาจไม่ได้รับคำประกาศเตือนแยกต่างหากทุกครั้งเมื่อมีการเชื่อมต่อ หากท่านเลือกที่จะใช้คุณลักษณะใดๆ เหล่านี้ หมายความว่าท่านยินยอมให้มีการส่งหรือรับข้อมูลนี้เมื่อใช้คุณลักษณะนั้น คุณลักษณะเหล่านี้จำนวนมากอาจถูกปิด หรือท่านอาจเลือกที่จะไม่ใช้คุณลักษณะดังกล่าวได้
Microsoft จะใช้ข้อมูลของท่านอย่างไร Microsoft จะใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านคุณลักษณะของซอฟต์แวร์เพื่อปรับรุ่นหรือแก้ไขซอฟต์แวร์ และเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ในบางสถานการณ์ Microsoft ยังใช้ข้อมูลร่วมกับผู้อื่นด้วย ตัวอย่างเช่น Microsoft ใช้รายงานข้อผิดพลาดร่วมกับผู้จำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้จำหน่ายสามารถใช้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงวิธีการที่ผลิตภัณฑ์ของผู้จำหน่ายทำงานร่วมกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ท่านยอมรับว่า Microsoft สามารถใช้และเปิดเผยข้อมูลตามที่ได้อธิบายไว้ในคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของ Microsoft ที่
ข้อตกลงนี้จะนำมาใช้กับอะไรบ้าง ข้อตกลงนี้ (รวมถึงเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ฉบับพิมพ์ใดๆ ซึ่งให้มาพร้อมกับซอฟต์แวร์) จะนำมาใช้กับซอฟต์แวร์ ซึ่งเป็นสื่อที่ท่านได้รับซอฟต์แวร์มา (หากมี) และโปรแกรมปรับปรุง ส่วนประกอบเพิ่มเติม และบริการของ Microsoft สำหรับซอฟต์แวร์ เว้นแต่ว่าจะมีเงื่อนไขอื่นๆ ที่มาพร้อมกับสิ่งเหล่านี้
มีสิ่งใดบ้างหรือไม่ที่ฉันไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการกับซอฟต์แวร์นี้ มี เนื่องจากซอฟต์แวร์นี้เป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ไม่ได้เป็นการจำหน่ายให้ ดังนั้น ผู้ผลิตหรือผู้ติดตั้งและ Microsoft จึงสงวนสิทธิ์ทุกประการ (เช่น สิทธิ์ภายใต้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา) ซึ่งไม่ได้มีการให้ไว้โดยชัดแจ้งในข้อตกลงนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิทธิ์การใช้งานนี้ไม่ได้เป็นการให้สิทธิ์ใดๆ แก่ท่าน และท่านไม่สามารถกระทำสิ่งต่อไปนี้ได้ กล่าวคือ เผยแพร่, ทำสำเนา (ยกเว้นสำเนาสำรองที่ได้รับอนุญาต), เช่า, เช่าซื้อ หรือให้ยืมซอฟต์แวร์, ถ่ายโอนซอฟต์แวร์ (เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยข้อตกลงนี้), พยายามหลบเลี่ยงมาตรการการคุ้มครองทางเทคนิคในซอฟต์แวร์, ทำวิศวกรรมย้อนกลับ, ดีคอมไพล์ หรือแยกส่วนประกอบซอฟต์แวร์ เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายในสถานที่ที่ท่านพำนักอาศัยอนุญาตให้กระทำได้ แม้ข้อตกลงของเราจะไม่อนุญาตก็ตาม ในกรณีดังกล่าว ท่านสามารถทำได้เฉพาะแต่สิ่งที่กฎหมายของท่านอนุญาตเท่านั้น เมื่อใช้คุณลักษณะทางอินเทอร์เน็ต ท่านจะต้องไม่ใช้คุณลักษณะเหล่านั้น ไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตามที่อาจไปรบกวนการใช้งานคุณลักษณะเหล่านั้นของผู้อื่น หรือพยายามเข้าถึงบริการ ข้อมูล บัญชี หรือเครือข่ายใดก็ตามโดยที่มิได้รับอนุญาต
เรื่องการปรับรุ่นหรือการแปลงซอฟต์แวร์เป็นอย่างไร หากท่านติดตั้งซอฟต์แวร์ที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงนี้เป็นการปรับรุ่นหรือการแปลงไปเป็นซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ซึ่งท่านได้รับมาพร้อมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ ดังนั้น การปรับรุ่นหรือการแปลงข้อมูลจะแทนที่ซอฟต์แวร์เดิมที่ท่านกำลังดำเนินการปรับรุ่นหรือแปลงข้อมูล ท่านจะไม่สามารถคงไว้ซึ่งสิทธิ์ใดๆ สำหรับซอฟต์แวร์เดิม หลังจากที่ท่านได้ปรับรุ่นแล้ว และท่านจะไม่สามารถใช้งาน หรือถ่ายโอนซอฟต์แวร์ไม่ว่าในรูปแบบใด ข้อตกลงนี้ครอบคลุมสิทธิของท่านในการใช้งานซอฟต์แวร์ปรับรุ่น และจะแทนที่ข้อตกลงสำหรับซอฟต์แวร์เดิมที่ท่านดำเนินการปรับรุ่นมา

เงื่อนไขเพิ่มเติม

 • 1. สิทธิของการอนุญาตให้ใช้สิทธิและสถานการณ์ที่มีผู้ใช้มากกว่าหนึ่งราย
  • 1. คอมพิวเตอร์ ในข้อตกลงนี้ "เครื่องคอมพิวเตอร์" หมายถึง ระบบฮาร์ดแวร์ (ไม่ว่าจริงหรือเสมือน) ที่มีอุปกรณ์เก็บข้อมูลซึ่งสามารถใช้งานซอฟต์แวร์ได้ พาร์ติชันหรือเบลดของฮาร์ดแวร์ให้ถือเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์
  • 2. การเชื่อมต่อหลายรายการหรือการเชื่อมต่อแบบพูล ท่านไม่สามารถใช้ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์เพื่อทำมัลติเพล็กซ์หรือการเชื่อมต่อรวมได้ หรือยอมให้ผู้ใช้มากกว่าหนึ่งราย หรือเครื่องคอมพิวเตอร์มากกว่าหนึ่งเครื่องหรืออุปกรณ์มากกว่าหนึ่งชิ้นเข้าถึงหรือใช้ซอฟต์แวร์โดยอ้อมผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ
  • 3. การใช้ในสภาพแวดล้อมเสมือนจริง หากท่านใช้ซอฟต์แวร์การจำลองเสมือน รวมทั้งไคลเอ็นต์ Hyper-V เพื่อสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนหนึ่งเครื่องขึ้นไปบนระบบฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ระบบเดียว เครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนและเครื่องคอมพิวเตอร์จริงแต่ละเครื่องจะถือว่าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่แยกจากกันตามวัตถุประสงค์ของข้อตกลงนี้ สิทธิ์การใช้งานนี้จะอนุญาตให้ท่านใช้ซอฟต์แวร์ได้เพียงหนึ่งสำเนาเท่านั้นสำหรับการใช้บนคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่อง ไม่ว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นจะเป็นคอมพิวเตอร์จริงหรือคอมพิวเตอร์เสมือน หากท่านต้องการใช้ซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์มากกว่าหนึ่งเครื่อง ท่านต้องได้รับสำเนาซอฟต์แวร์ที่แยกต่างหากและมีสิทธิการใช้งานที่แยกต่างหากสำหรับแต่ละสำเนา เนื้อหาที่ได้รับการปกป้องโดยเทคโนโลยีการจัดการลิขสิทธิ์ดิจิทัลหรือเทคโนโลยีการเข้ารหัสดิสก์ไดรฟ์เต็มรูปแบบอื่นๆ อาจมีความปลอดภัยน้อยกว่าในสภาพแวดล้อมเสมือนจริง
  • 4. การเข้าถึงระยะไกล ผู้ใช้ที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์เป็นหลักคือ "ผู้ใช้หลัก" ผู้ใช้หลักสามารถเข้าถึงและใช้ซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งบนอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตในระยะไกลจากอุปกรณ์อื่นใด ตราบใดที่ซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งบนอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตไม่ได้กำลังมีการเข้าใช้ที่ไม่ใช่ในระยะไกลโดยผู้ใช้อีกรายหนึ่งพร้อมๆ กัน ั้งนี้ โดยเป็นข้อยกเว้น ท่านสามารถอนุญาตให้ผู้อื่นเข้าถึงซอฟต์แวร์ได้พร้อมๆ กันเฉพาะเพื่อให้การสนับสนุนทางเทคนิคกับท่านเท่านั้น
 • 2. การวินิจฉัยโดยอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันและการสละสิทธิ์ดำเนินคดีแทนผู้อื่นที่อยู่ในฐานะเดียวกัน
  • 1. การใช้ ข้อ ข นี้จะนำมาใช้กับข้อพิพาทใดๆ เว้นแต่ว่าจะไม่ได้รวมถึงข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้หรือความถูกต้องของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของท่าน ผู้ผลิต หรือผู้ติดตั้ง หรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของเรา ข้อพิพาท หมายถึง การพิพาท การดำเนินคดี หรือข้อโต้เถียงอื่นๆ ระหว่างท่านกับผู้ผลิตหรือผู้ติดตั้ง หรือท่านกับ Microsoft ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ (รวมทั้งราคาของซอฟต์แวร์) หรือข้อตกลงนี้ ไม่ว่าจะอยู่ในสัญญา การรับประกัน การละเมิด ตัวบทกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือหลักพื้นฐานทางกฎหมายหรือความเป็นธรรมอื่นใด คำว่า "ข้อพิพาท" จะมีการให้นิยามอย่างกว้างที่สุดเท่าที่จะทำได้ตามที่กฎหมายอนุญาต
  • 2. ประกาศเตือนเกี่ยวกับข้อพิพาท ในกรณีที่มีข้อพิพาท ท่าน หรือผู้ผลิตหรือผู้ติดตั้งจะต้องให้ประกาศเตือนเกี่ยวกับข้อพิพาทแก่อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งประกาศเตือนนี้เป็นข้อความที่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งมีการระบุชื่อ ที่อยู่ และข้อมูลที่ติดต่อของฝ่ายที่เป็นผู้ออกประกาศ ตลอดจนข้อเท็จจริงที่นำไปสู่ข้อพิพาท และการแก้ไขเยียวยาที่มีการร้องขอ โดยส่งทางไปรษณีย์ของสหรัฐอเมริกา ไปยังผู้ผลิตหรือผู้ติดตั้ง ถึง: ฝ่ายกฎหมาย ผู้ผลิตหรือผู้ติดตั้งจะส่งประกาศเตือนเกี่ยวกับข้อพิพาทไปยังที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาของท่านทางไปรษณีย์ หากมี หรือมิเช่นนั้น จะส่งไปยังที่อยู่อีเมลของท่าน ท่านและผู้ผลิตหรือผู้ติดตั้งจะพยายามแก้ไขข้อพิพาทใดๆ ก็ตามด้วยวิธีการเจรจาอย่างไม่เป็นทางการภายใน 60 วันนับจากวันที่มีการส่งประกาศเตือนเกี่ยวกับข้อพิพาท เมื่อครบ 60 วันแล้ว ท่านหรือผู้ผลิตหรือผู้ติดตั้งอาจเริ่มต้นกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
  • 3. ศาลเรียกค่าเสียหายเล็กน้อย (Small Claims Court) ท่านยังอาจฟ้องร้องคดีข้อพิพาทในศาลเรียกค่าเสียหายเล็กน้อย (Small Claims Court) ในประเทศที่ท่านพำนักอาศัย หรือสถานที่ดำเนินธุรกิจหลักของผู้ผลิตหรือผู้ติดตั้ง หากข้อพิพาทนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดที่ให้มีการพิจารณาคดีได้ในศาลเรียกค่าเสียหายเล็กน้อย ท่านสามารถดำเนินการฟ้องร้องคดีในศาลเรียกค่าเสียหายเล็กน้อยได้ ไม่ว่าท่านจะมีการเจรจาอย่างไม่เป็นทางการในลำดับแรกหรือไม่ก็ตาม
  • 4. การวินิจฉัยโดยอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพัน หากท่านและผู้ผลิตหรือผู้ติดตั้ง หรือ MICROSOFT ไม่ได้ยุติข้อพิพาทโดยการเจรจาอย่างไม่เป็นทางการ หรือยุติข้อพิพาทในศาลเรียกค่าเสียหายเล็กน้อย ก็จะมีการใช้ความพยายามอื่นใดเพื่อยุติข้อพิพาทด้วยวิธีการอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันโดยวิธีเดียว ท่านกำลังสละสิทธิ์ในการฟ้องร้องคดี (หรือเข้าร่วมในฐานะคู่ความหรือสมาชิกกลุ่มในการดำเนินคดีแบบกลุ่ม) ข้อพิพาททั้งหมดในศาลต่อหน้าผู้พิพากษาหรือคณะลูกขุน . ในทางกลับกัน ข้อพิพาททั้งหมดจะได้รับการแก้ไขต่อหน้าอนุญาโตตุลาการที่มีความเป็นกลาง โดยคำตัดสินของอนุญาโตตุลาการจะถือว่าเป็นที่สุด เว้นแต่จะมีสิทธิอันจำกัดในการอุทธรณ์ภายใต้กฎหมายการอนุญาโตตุลาการแห่งรัฐบาลกลาง (Federal Arbitration Act) ศาลที่มีเขตอำนาจศาลเหนือคู่กรณีจะสามารถบังคับใช้คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการได้
  • 5. การสละสิทธิ์ดำเนินคดีแทนผู้อื่นที่อยู่ในฐานะเดียวกัน กระบวนการพิจารณาเพื่อยุติข้อพิพาทหรือฟ้องร้องคดีข้อพิพาทไม่ว่าในสถานที่พิจารณาคดีใดๆ จะจัดขึ้นเป็นรายกรณีไปเท่านั้น ท่าน ผู้ผลิตหรือผู้ติดตั้ง และ MICROSOFT จะไม่ดำเนินการฟ้องร้องคดีข้อพิพาทในรูปแบบการดำเนินคดีแบบกลุ่ม การดำเนินคดีโดยอัยการสูงสุดเป็นการส่วนตัว หรือในกระบวนการดำเนินคดีอื่นใดที่คู่กรณีใดๆ ฟ้องคดีหรือเสนอให้ฟ้องคดีโดยการใช้ตัวแทน นอกจากนี้ จะไม่มีการนำการอนุญาโตตุลาการหรือกระบวนการพิจารณาคดีมาใช้รวมกับกระบวนการอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากคู่กรณีทุกฝ่ายของการอนุญาโตตุลาการหรือกระบวนการพิจารณาคดีที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด
  • 6. กระบวนการอนุญาโตตุลาการ การอนุญาโตตุลาการใดๆ จะดำเนินการโดยสมาคมอนุญาโตตุลาการของสหรัฐอเมริกา (American Arbitration Association – "AAA") ภายใต้ข้อบังคับอนุญาโตตุลาการการค้า (Commercial Arbitration Rules) ในกรณีที่ท่านเป็นบุคคลและใช้ซอฟต์แวร์สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลหรือการใช้งานในครัวเรือน หรือในกรณีที่จำนวนทุนทรัพย์ของข้อพิพาทไม่เกิน 75,000 ดอลลาร์สหรัฐไม่ว่าท่านจะเป็นบุคคลหรือไม่หรือใช้ซอฟต์แวร์อย่างไร กระบวนการเพิ่มเติมของ AAA สำหรับข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค (AAA Supplementary Procedures for Consumer-Related Disputes) จะมีผลใช้บังคับด้วย ในการเริ่มต้นการอนุญาโตตุลาการ ให้ส่งแบบฟอร์มข้อเรียกร้องให้ใช้ข้อบังคับอนุญาโตตุลาการการค้าสำหรับการอนุญาโตตุลาการ (Commercial Arbitration Rules Demand for Arbitration form) ไปยัง AAA ท่านสามารถร้องขอให้มีการพิจารณาคดีทางโทรศัพท์หรือการพิจารณาคดีต่อหน้าคู่ความโดยทำตามกฎของ AAA สำหรับข้อพิพาทที่มีจำนวนทุนทรัพย์ไม่เกิน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ การพิจารณาคดีจะดำเนินการผ่านทางโทรศัพท์ เว้นแต่ว่าอนุญาโตตุลาการจะมีมูลเหตุอันควรที่จะดำเนินการพิจารณาคดีต่อหน้าคู่ความแทน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ adr.org หรือโทร 1-800-778-7879 ท่านตกลงที่จะเริ่มต้นกระบวนการอนุญาโตตุลาการเฉพาะในประเทศที่ท่านพำนักอาศัย หรือในสถานที่ดำเนินธุรกิจหลักของผู้ผลิตหรือผู้ติดตั้งเท่านั้น ผู้ผลิตหรือผู้ติดตั้งตกลงที่จะเริ่มต้นกระบวนการอนุญาโตตุลาการเฉพาะในประเทศที่ท่านพำนักอาศัยเท่านั้น อนุญาโตตุลาการอาจมีคำตัดสินชี้ขาดให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่ท่านเป็นรายบุคคลในจำนวนเดียวกับที่ศาลอาจตัดสิน อนุญาโตตุลาการอาจมีคำสั่งแสดงสิทธิ์หรือคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้กับท่านเป็นรายบุคคลเท่านั้น และเฉพาะเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุตามข้อเรียกร้องของท่านเท่านั้น
  • 7. ค่าธรรมเนียมและสิ่งจูงใจของการวินิจฉัยโดยอนุญาโตตุลาการ
    • 1. ข้อพิพาทที่มีจำนวนทุนทรัพย์ไม่เกิน 75,000 ดอลลาร์สหรัฐ ผู้ผลิตหรือผู้ติดตั้งจะชดใช้ค่าธรรมเนียมในการยื่นฟ้องของท่านและชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของ AAA และอนุญาโตตุลาการโดยทันที หากท่านปฏิเสธข้อเสนอให้มีการยอมความที่ทำเป็นลายลักษณ์อักษรล่าสุดของผู้ผลิตหรือผู้ติดตั้งซึ่งได้ทำก่อนที่จะมีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ ("ข้อเสนอที่เป็นลายลักษณ์อักษรล่าสุด") ข้อพิพาทของท่านจะเข้าสู่กระบวนการไปจนถึงการมีคำตัดสินของอนุญาโตตุลาการ (เรียกว่า "คำชี้ขาด") และอนุญาโตตุลาการได้ตัดสินให้ท่านได้รับมากกว่าในข้อเสนอที่เป็นลายลักษณ์อักษรล่าสุด ผู้ผลิตหรือผู้ติดตั้งจะเสนอสิ่งจูงใจสามอย่างให้กับท่าน กล่าวคือ (1) ชำระตามคำชี้ขาดหรือชำระ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ ขึ้นอยู่กับว่าจำนวนใดมากกว่า (2) ชำระเป็นสองเท่าของค่าทนายความตามสมควรของท่าน หากมี และ (3) ชดใช้ค่าใช้จ่ายใดๆ (รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของพยานผู้เชี่ยวชาญ) ที่เกิดขึ้นกับทนายความของท่านตามความเหมาะสมจากการสืบสวน การเตรียมพร้อม และการทำให้บรรลุตามข้อเรียกร้องของท่านในการอนุญาโตตุลาการ อนุญาโตตุลาการจะกำหนดตัดสินจำนวนเงิน
    • 2. ข้อพิพาทที่มีจำนวนทุนทรัพย์มากกว่า 75,000 ดอลลาร์สหรัฐ กฎของ AAA จะใช้บังคับกับการชำระค่าธรรมเนียมในการยื่นฟ้อง รวมทั้งค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของ AAA และอนุญาโตตุลาการ
    • 3. ข้อพิพาทที่มีจำนวนทุนทรัพย์เท่าใดก็ตาม ในการอนุญาโตตุลาการใดๆ ที่ท่านเริ่มต้น ผู้ผลิตหรือผู้ติดตั้งจะเรียกค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของ AAA หรืออนุญาโตตุลาการในส่วนของตน หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นฟ้องของท่านที่ตนได้ชดใช้ไป เฉพาะในกรณีที่อนุญาโตตุลาการเห็นว่าการอนุญาโตตุลาการนั้นไร้สาระหรือยื่นฟ้องด้วยวัตถุประสงค์ที่ไม่สมควรเท่านั้น ในการอนุญาโตตุลาการใดๆ ที่ผู้ผลิตหรือผู้ติดตั้งเริ่มต้น ผู้ผลิตหรือผู้ติดตั้งจะชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการยื่นฟ้อง รวมทั้งค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของ AAA และอนุญาโตตุลาการทั้งหมด ผู้ผลิตหรือผู้ติดตั้งจะไม่เรียกค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทนายความของตนจากท่านไม่ว่าจะในการอนุญาโตตุลาการใดๆ การพิจารณาถึงจำนวนทุนทรัพย์ของข้อพิพาทจะไม่นำค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายมาคำนวณรวมด้วย
  • 8. ข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทจะต้องยื่นภายในหนึ่งปี ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต ข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทใดๆ ภายใต้ข้อตกลงนี้ซึ่งส่วน B มีผลบังคับใช้จะต้องทำการยื่นภายในหนึ่งปีในศาลเรียกค่าเสียหายเล็กน้อย (ส่วน B.3) หรือในการอนุญาโตตุลาการ (ส่วน B.4) ระยะเวลาหนึ่งปีเริ่มต้นขึ้นเมื่อข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทสามารถนำมายื่นได้เป็นครั้งแรก หากไม่ได้ยื่นข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทภายในหนึ่งปี ข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทนั้นจะถูกตัดสิทธิโดยถาวร
  • 9. การคงอยู่ของข้อสัญญา หากพบว่า การสละสิทธิ์การดำเนินคดีแบบกลุ่มในส่วน B.5 ผิดกฎหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้สำหรับทุกส่วนหรือบางส่วนของข้อพิพาท ส่วน B (การอนุญาโตตุลาการ) จะไม่นำมาใช้กับส่วนเหล่านั้น แต่ส่วนเหล่านั้นจะถูกตัดออกและมีการดำเนินกระบวนการในศาล โดยที่ส่วนที่เหลือจะนำเข้าสู่การอนุญาโตตุลาการ หากพบว่าข้อกำหนดอื่นใดของส่วน B ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สามารถใช้บังคับได้ ข้อกำหนดนั้นจะถูกตัดออก โดยที่ส่วนที่เหลือของส่วน B จะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่
  • 10. บุคคลภายนอกผู้รับประโยชน์ Microsoft Corporation ไม่ใช่คู่สัญญาในข้อตกลงนี้ แต่เป็นบุคคลภายนอกผู้รับประโยชน์ในข้อตกลงของท่านและของผู้ผลิตหรือผู้ติดตั้งเพื่อแก้ไขข้อพิพาทผ่านการเจรจาอย่างไม่เป็นทางการและการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่ข้อพิพาทของท่านมีขึ้นกับ Microsoft Microsoft ตกลงที่จะทำทุกอย่างที่ผู้ผลิตหรือผู้ติดตั้งตกลงที่จะทำในส่วน B และท่านตกลงที่จะทำทุกอย่างในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Microsoft ซึ่งส่วน B กำหนดให้ท่านทำในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ผลิตหรือผู้ติดตั้ง ส่งประกาศเตือนเกี่ยวกับข้อพิพาทที่มีกับ Microsoft ทางไปรษณีย์ไปยัง Microsoft Corporation ถึง: LCA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 ท่านอาจเริ่มต้นคดีต่อ Microsoft ด้วยการอนุญาโตตุลาการหรือศาลเรียกค่าเสียหายเล็กน้อยในประเทศที่ท่านพำนักอาศัยหรือในคิงเคาน์ตี้ มลรัฐวอชิงตัน
 • 3. การเลือกใช้กฎหมาย
  • กฎหมายแห่งรัฐหรือประเทศที่ท่านอาศัยอยู่จะใช้บังคับกับข้อเรียกร้องและข้อพิพาททั้งหมดภายใต้ข้อตกลงนี้ รวมถึงข้อเรียกร้องการผิดสัญญาและข้อเรียกร้องภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรม และกฎหมายการรับประกันโดยนัยของรัฐ สำหรับลาภมิควรได้และในการละเมิด หากท่านได้รับซอฟต์แวร์มาจากประเทศอื่น กฎหมายของประเทศนั้นจะเป็นกฎหมายที่นำมาใช้บังคับ ข้อตกลงนี้อธิบายถึงสิทธิตามกฎหมายบางอย่าง ท่านอาจมีสิทธิอื่นๆ รวมถึงสิทธิผู้บริโภคภายใต้กฎหมายของรัฐหรือประเทศของท่าน ท่านยังอาจมีสิทธิตามผู้ที่ท่านได้รับซอฟต์แวร์มา ข้อตกลงนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงสิทธิอื่นๆ เหล่านั้นหากกฎหมายในรัฐหรือประเทศของท่านไม่ได้อนุญาตให้ทำเช่นนั้น
 • 4. การเปิดใช้งาน
  • 1. เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปิดใช้งาน ระหว่างการเปิดใช้งาน ซอฟต์แวร์จะส่งข้อมูลเกี่ยวกับซอฟต์แวร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านไปยัง Microsoft ข้อมูลเหล่านี้ประกอบด้วยรายละเอียดของรุ่น รุ่นใบอนุญาต ภาษา และหมายเลขผลิตภัณฑ์ของซอฟต์แวร์ ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอลของเครื่องคอมพิวเตอร์ และข้อมูลที่ได้รับจากการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดใช้งานได้จาก microsoft.com/piracy/activation.mspx หากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ซอฟต์แวร์จะทำการเชื่อมต่อกับ Microsoft โดยอัตโนมัติเพื่อเปิดใช้งาน นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเปิดใช้งานซอฟต์แวร์ได้เองทางอินเทอร์เน็ตหรือทางโทรศัพท์ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ท่านอาจต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับบริการอินเทอร์เน็ตและค่าโทรศัพท์
  • 2. การเปิดใช้งานใหม่ .ท่านอาจต้องเปิดใช้งานซอฟต์แวร์อีกครั้งหากมีการเปลี่ยนแปลงคอมโพเนนต์ของคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์
  • 3. การเปิดใช้งานล้มเหลว ในระหว่างการเปิดใช้งานทางออนไลน์ หากพบว่าการอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือการเปิดใช้งานของซอฟต์แวร์เป็นของปลอมหรือได้รับอนุญาตอย่างไม่ถูกต้อง จะไม่สามารถเปิดใช้งานได้ ซอฟต์แวร์จะแจ้งให้ท่านทราบว่าสำเนาซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งนั้นได้รับอนุญาตอย่างไม่ถูกต้องหรือไม่ นอกจากนี้ ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนให้ขอรับสำเนาของซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง
  • 4. โปรแกรมปรับปรุงและการปรับรุ่น ท่านสามารถขอรับโปรแกรมปรับปรุงหรือปรับรุ่นสำหรับซอฟต์แวร์ได้จาก Microsoft หรือแหล่งข้อมูลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น การปรับรุ่น การสนับสนุน และบริการอื่นๆ บางอย่างอาจมีการเสนอให้เฉพาะผู้ใช้ซอฟต์แวร์ Microsoft ของแท้เท่านั้น ตรวจสอบซอฟต์แวร์ของแท้จาก Microsoft ได้ที่ howtotell.com .
 • 5. คุณลักษณะทางอินเทอร์เน็ต สิทธิความเป็นส่วนตัว
  • คุณลักษณะซอฟต์แวร์ต่อไปนี้จะใช้อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล ซึ่งทำหน้าที่ส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ไปยัง Microsoft (หรือผู้จัดหาสินค้าหรือผู้ให้บริการของ Microsoft) เช่น ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอลของท่าน ประเภทของระบบปฏิบัติการ เบราว์เซอร์ รวมทั้งชื่อและรุ่นของซอฟต์แวร์ที่ท่านกำลังใช้ และรหัสภาษาของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการติดตั้งซอฟต์แวร์ไว้ Microsoft จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อทำให้คุณลักษณะทางอินเทอร์เน็ตพร้อมใช้งานสำหรับท่านตาม Office 2013 ที่ . คุณลักษณะทางอินเทอร์เน็ตบางประการอาจมีการจัดส่งให้ในภายหลังผ่านทางบริการ Update ของ Microsoft
  • 1. การยินยอมสำหรับบริการบนอินเทอร์เน็ต คุณลักษณะต่างๆ ของซอฟต์แวร์ที่อธิบายไว้ด้านล่าง และในคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Office 2013 จะเชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ของ Microsoft หรือผู้ให้บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต ในบางกรณี ท่านจะไม่ได้รับคำประกาศเตือนแยกต่างหากเมื่อระบบคอมพิวเตอร์ทำการเชื่อมต่อ ในบางกรณี ท่านสามารถปิดหรือไม่ใช้คุณลักษณะเหล่านี้ หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะเหล่านี้ โปรดดูคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของ Office 2013 ที่ . ด้วยการใช้คุณลักษณะเหล่านี้ แสดงว่าท่านยินยอมให้ส่งข้อมูลนี้ Microsoft ไม่ได้ใช้ข้อมูลเพื่อระบุถึงตัวท่านหรือติดต่อท่าน
  • 2. โปรแกรมการปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า (CEIP) ซอฟต์แวร์นี้ใช้ CEIP CEIP จะส่งข้อมูลเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์และวิธีที่ท่านใช้ซอฟต์แวร์นี้ไปให้กับ Microsoft โดยอัตโนมัติ เราไม่ได้ใช้ข้อมูลนี้เพื่อระบุถึงตัวท่านหรือติดต่อท่าน CEIP จะดาวน์โหลดแฟ้มขนาดเล็กไปไว้ที่คอมพิวเตอร์ของท่านเป็นระยะๆ แฟ้มข้อมูลนี้จะช่วยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่ท่านพบระหว่างใช้งานซอฟต์แวร์ ข้อมูลวิธีใช้ตัวใหม่เกี่ยวกับข้อผิดพลาดดังกล่าวอาจจะได้รับการดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติ ถ้ามี หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ CEIP โปรดดูที่ microsoft.com/products/ceip/TH-TH/privacypolicy.mspx .
  • 3. คุณลักษณะและเนื้อหาทางออนไลน์ คุณลักษณะต่างๆ ในซอฟต์แวร์สามารถเรียกคืนเนื้อหาทางออนไลน์จาก Microsoft และจัดส่งให้กับท่านได้ คุณลักษณะบางประการยังอาจอนุญาตให้ท่านค้นหาและเข้าถึงข้อมูลทางออนไลน์ ตัวอย่างของคุณลักษณะเหล่านี้ ได้แก่ ภาพตัดปะ แม่แบบ การฝึกอบรมแบบออนไลน์ ผู้ช่วยเหลือและวิธีใช้แบบออนไลน์ รวมทั้ง Outlook Weather บน Calendar หากท่านบันทึกแม่แบบที่ Office.com จัดไว้ให้ ข้อมูลจะถูกส่งทางออนไลน์ไปยัง Microsoft เช่น ข้อมูลที่ระบุแม่แบบ แต่จะไม่มีการส่งเอกสารใดๆ ที่ท่านได้สร้างขึ้นโดยใช้แม่แบบ ข้อมูลนี้จะนำมาใช้เพื่อจัดหาเนื้อหาที่ท่านขอไว้ให้กับท่าน และเพื่อปรับปรุงบริการของเรา ท่านสามารถเลือกที่จะไม่ใช้คุณลักษณะและเนื้อหาทางออนไลน์เหล่านี้ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Office 2013 ซึ่งมีลิงก์อยู่ที่ส่วนท้ายสุดของข้อตกลงฉบับนี้
  • 4. คุกกี้ หากท่านเลือกที่จะใช้คุณลักษณะออนไลน์ในซอฟต์แวร์ เช่น ผู้ช่วยเหลือและวิธีใช้แบบออนไลน์ และแม่แบบ คุกกี้อาจได้รับการกำหนดค่า หากต้องการเรียนรู้วิธีการบล็อก ควบคุม และลบคุกกี้ โปรดอ่านหัวข้อคุกกี้ของคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของ Office 2013 ซึ่งมีลิงก์อยู่ที่ส่วนท้ายสุดของข้อตกลงฉบับนี้
  • 5. Office 2013 บน Windows 8 หากท่านกำลังใช้งานซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ Windows 8 และท่านได้เปิดใช้งานคุณลักษณะและเนื้อหาทางออนไลน์ของซอฟต์แวร์ การลงชื่อเข้าใช้ Windows 8 ด้วยบัญชีของ Microsoft จะทำให้ท่านเข้าใช้ซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัติโดยใช้บัญชีของ Microsoft บัญชีเดียวกัน ซึ่งจะทำให้ท่านสามารถจัดเก็บและเข้าถึงไฟล์ทางออนไลน์ได้ใน OneDrive และได้ใช้ Office Roaming Service โดยไม่ถูกร้องขอให้ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านจากบัญชีของ Microsoft ของท่านอีกครั้ง หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงชื่อเข้าใช้ซอฟต์แวร์ด้วยบัญชีของ Microsoft และ Office Roaming Service โปรดดูคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Office 2013 ซึ่งมีลิงก์อยู่ที่ส่วนท้ายสุดของข้อตกลงฉบับนี้
  • 6. ใบรับรองดิจิทัล ซอฟต์แวร์ใช้ใบรับรองดิจิทัล ใบรับรองดิจิทัลเหล่านี้ยืนยันถึงตัวตนของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ด้วยการส่งข้อมูลเข้ารหัสมาตรฐาน (Standard Encrypted Information) x.509 นอกจากนี้ ยังสามารถใช้เพื่อเซ็นรับรองแฟ้มและแมโครแบบดิจิทัล เพื่อยืนยันความถูกต้องและแหล่งที่มาของเนื้อหาแฟ้ม ซอฟต์แวร์จะเรียกค้นใบรับรองและอัพเดตรายการเพิกถอนใบรับรองผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเมื่อมีการเชื่อมต่อ
  • 7. การปรับปรุงอัตโนมัติ ซอฟต์แวร์ที่มีเทคโนโลยีคลิกเพื่อรันอาจตรวจสอบโปรแกรมปรับปรุงและส่วนประกอบเพิ่มเติมของซอฟต์แวร์กับ Microsoft ตามระยะเวลา หากพบว่ามี อาจมีการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงและส่วนประกอบเพิ่มเติมเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิของท่านโดยอัตโนมัติ
  • 8. การใช้ข้อมูล Microsoft อาจใช้ข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ รายงานข้อผิดพลาด และรายงานมัลแวร์เพื่อปรับปรุงซอฟต์แวร์และบริการของเรา เราอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวร่วมกับบุคคลอื่น เช่น ผู้จำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ และอาจใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อปรับปรุงการใช้งานผลิตภัณฑ์ร่วมกับซอฟต์แวร์ของ Microsoft
  • 9. การใช้บริการบนอินเทอร์เน็ตในทางที่ผิด ห้ามท่านใช้บริการเหล่านี้ในลักษณะที่อาจส่งผลเสียต่อบริการเหล่านี้หรือทำให้คนอื่นๆ ไม่สามารถใช้บริการเหล่านี้ได้ ห้ามท่านใช้บริการต่างๆ เพื่อเข้าใช้บริการ ข้อมูล บัญชีผู้ใช้หรือเครือข่ายใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด
  • 10. การจัดการสิทธิเกี่ยวกับข้อมูล ซอฟต์แวร์นี้ประกอบด้วยคุณลักษณะหนึ่งที่อนุญาตให้ท่านสร้างเนื้อหาที่ไม่สามารถพิมพ์ ทำสำเนา หรือส่งไปให้กับบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่าน ท่านอาจต้องเชื่อมต่อกับ Microsoft เพื่อใช้คุณลักษณะนี้เป็นครั้งแรก และท่านอาจต้องเชื่อมต่อกับ Microsoft อีกครั้งเป็นระยะๆ เพื่อปรับปรุงคุณลักษณะนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ o15.officeredir.microsoft.com/r/rlidIRMHelp?clid=1054 . ท่านอาจจะเลือกที่จะไม่ใช้คุณลักษณะนี้้
  • 11. Office Roaming Service หากท่านเลือกที่จะลงชื่อเข้าใช้ซอฟต์แวร์ด้วยบัญชีของ Microsoft ของท่าน ท่านจะเปิด Office Roaming Service การเปิด Office Roaming Service จะเป็นการส่งการตั้งค่าบางอย่าง (ซึ่งรวมถึงรายการเอกสารที่ใช้ล่าสุด พจนานุกรมแบบกำหนดเอง และชุดรูปแบบของท่าน) ทางออนไลน์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ Microsoft ซึ่งจะจัดเก็บการตั้งค่าเหล่านั้น และจะดาวน์โหลดลงในคอมพิวเตอร์ของท่านในครั้งถัดไปที่ท่านลงชื่อเข้าใช้บริการด้วยบัญชีของ Microsoft ของท่าน หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Office Roaming Service โปรดดูคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของ Office 2013 ซึ่งมีลิงก์อยู่ที่ส่วนท้ายสุดของข้อตกลงฉบับนี้
 • 6. หลักฐานแสดงสิทธิการใช้งานของแท้
  • องค์ประกอบของใบอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ถูกต้องจะประกอบด้วยหมายเลขผลิตภัณฑ์ของแท้ การเปิดใช้งานซอฟต์แวร์ที่ทำสำเร็จ ฉลากใบรับรองความเป็นผลิตภัณฑ์ของแท้ (COA) สำหรับ Microsoft ของแท้ และหลักฐานการซื้อจากผู้จัดหาซอฟต์แวร์ Microsoft ของแท้ ใบอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ที่ถูกต้องยังรวมไปถึงแฟ้มการเปิดใช้งาน Office ที่ติดตั้งอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์โดยผู้ผลิตของท่าน ในกรณีที่มี COA หรือฉลาก Office อื่นๆ COA หรือฉลากจะต้องประทับอยู่บนคอมพิวเตอร์หรือปรากฏบนบรรจุภัณฑ์หรืออุปกรณ์รอบข้างของผู้ผลิตหรือผู้ติดตั้งในเวลาที่ซื้อ หากท่านได้รับฉลากรับรองความเป็นของแท้แยกต่างหากจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน กรณีนี้จะไม่ถือเป็นหลักฐานแสดงสิทธิการใช้งาน
  • ตรวจสอบซอฟต์แวร์ของแท้จาก Microsoft ได้ที่ howtotell.com .
 • 7. ซอฟต์แวร์สำหรับใช้งานที่บ้านและสำหรับนักศึกษา
  • ซอฟต์แวร์ "สำหรับใช้งานที่บ้านและสำหรับนักศึกษา" จะไม่สามารถใช้งานในเชิงพาณิชย์ การใช้งานแบบไม่แสวงหาผลกำไร หรือการประกอบธุรกิจเพื่อให้เกิดรายได้
 • 8. ญี่ปุ่น
  • ข้อจำกัดการใช้ที่ไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์ของซอฟต์แวร์สำหรับใช้งานที่บ้านและสำหรับนักศึกษาจะไม่นำมาใช้กับท่านหากท่านอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นหรือได้รับซอฟต์แวร์ในขณะที่ท่านอาศัยอยู่ในญี่ปุ่น
 • 9. ข้อกำหนดการอนุญาตให้ใช้สิทธิเพิ่มเติม และ/หรือสิทธิในการใช้
  • 1. โปรแกรมของบุคคลภายนอก ซอฟต์แวร์นี้อาจประกอบด้วยโปรแกรมของบุคคลภายนอกที่ Microsoft เป็นผู้ให้สิทธิการใช้งานแก่ท่านภายใต้ข้อตกลงนี้ ไม่ใช่บุคคลภายนอก คำประกาศใดๆ เกี่ยวกับโปรแกรมของบุคคลภายนอกที่อาจมีอยู่จะถูกรวมไว้เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเท่านั้น
  • 2. คอมโพเนนต์แบบอักษร ขณะซอฟต์แวร์กำลังทำงาน ท่านสามารถใช้งานแบบอักษรเพื่อแสดงผล รวมทั้งพิมพ์เนื้อหาได้ ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบอักษรได้เป็นการชั่วคราวไปยังเครื่องพิมพ์หรืออุปกรณ์ส่งออกอื่นๆ เพื่อพิมพ์เนื้อหา และสามารถฝังแบบอักษรไว้ในเนื้อหาเฉพาะเมื่อได้รับอนุญาตตามข้อจำกัดการฝังแบบอักษรเท่านั้น
  • 3. องค์ประกอบของสื่อ Microsoft ให้สิทธิการใช้งานกับท่านในการทำสำเนา แจกจ่าย เล่น และแสดงองค์ประกอบของสื่อ (ภาพ ภาพตัดปะ ภาพเคลื่อนไหว เสียง เพลง คลิปวิดีโอ แม่แบบ และเนื้อหารูปแบบอื่น) ที่รวมอยู่ในซอฟต์แวร์ในโครงการและเอกสารต่างๆ แต่มีข้อยกเว้นว่าท่านจะไม่สามารถ (i) ขาย อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ หรือแจกจ่ายสำเนาองค์ประกอบของสื่อโดยตัวองค์ประกอบเองหรือในฐานะที่เป็นผลิตภัณฑ์ หากองค์ประกอบของสื่อเป็นมูลค่าหลักของผลิตภัณฑ์ (ii) อนุญาตให้ลูกค้าใช้สิทธิหรือแจกจ่ายองค์ประกอบของสิทธิต่อไปให้บุคคลอื่น(iii) ให้อนุญาตใช้สิทธิหรือแจกจ่ายองค์ประกอบของสื่อเพื่อจุดประสงค์ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งรวมถึงสัญลักษณ์ใช้แทนที่ระบุตัวบุคคล สัญลักษณ์ใช้แทนหน่วยงานของรัฐ โลโก้ เครื่องหมายการค้า หรือสัญลักษณ์ หรือใช้ภาพประเภทที่กล่าวมานี้ในลักษณะที่แสดงนัยยะถึงการรับรองหรือการเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ สิ่งของ หรือกิจกรรมของท่าน หรือ (iv) สร้างงานลามกหรืองานที่น่าอับอายโดยใช้องค์ประกอบของสื่อ องค์ประกอบของสื่ออื่นๆ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้บน Office.com หรือเว็บไซต์อื่นๆ ผ่านทางคุณลักษณะของซอฟต์แวร์จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดบนเว็บไซต์เหล่านั้น
  • 4. ชุดภาษาและเครื่องมือพิสูจน์อักษร หากท่านได้รับชุดภาษา ชุดอินเทอร์เฟซภาษา หรือเครื่องมือพิสูจน์อักษรที่ให้ท่านเลือกใช้การสนับสนุนเวอร์ชันภาษาต่างๆ เพิ่มเติมสำหรับซอฟต์แวร์ ท่านจะสามารถใช้ภาษาอื่นที่อยู่ในชุดภาษาหรือเครื่องมือดังกล่าวได้ ชุดภาษา ชุดอินเทอร์เฟซภาษา และเครื่องมือพิสูจน์อักษรเป็นส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์และไม่สามารถใช้งานแยกกันได้
  • 5. การทดลองใช้และการแปลงสิทธิ์ ซอฟต์แวร์บางส่วนหรือทั้งหมดอาจได้รับอนุญาตเพื่อการทดลองใช้ สิทธิ์ของท่านในการใช้ซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นทดลองจะจำกัดอยู่เฉพาะในช่วงเวลาทดลองใช้ ซอฟต์แวร์ทดลองใช้และระยะเวลาการทดลองใช้มีระบุไว้ให้ทราบระหว่างกระบวนการเปิดใช้งาน ท่านอาจมีตัวเลือกในการแปลงสิทธิ์ทดลองใช้งานเพื่อสมัครเป็นสมาชิกหรือรับสิทธิ์ใช้งานเป็นการถาวร ตัวเลือกในการแปลงสิทธิ์จะมีแจ้งให้ทราบเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการทดลองใช้ หลังจากครบกำหนดระยะเวลาทดลองใช้งานและไม่มีการแปลงสิทธิ์ใช้งาน คุณสมบัติส่วนใหญ่ของซอฟต์แวร์ทดลองใช้จะหยุดทำงาน ซอฟต์แวร์ทดลองใช้นี้ได้รับอนุญาตใน "แบบที่เป็น" และท่านเป็นผู้รับความเสี่ยงในการใช้งานเอง ผู้ผลิตหรือผู้ติดตั้ง และ MICROSOFT ไม่ได้ให้การรับประกัน การรับรอง หรือเงื่อนไขที่แสดงอย่างชัดแจ้งอื่นใดอีก ท่านอาจจะมีสิทธิเพิ่มเติมของผู้บริโภคภายใต้กฎหมายท้องถิ่นของท่าน ซึ่งข้อตกลงฉบับนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ผู้ผลิตหรือผู้ติดตั้ง และ MICROSOFT ไม่มีส่วนรับผิดชอบในการรับประกันโดยนัยของความเหมาะสมในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมเพื่อการใช้งานเฉพาะด้าน และการไม่ละเมิด ตามขอบเขตที่กฎหมายท้องถิ่นอนุญาต
  • 6. ซอฟต์แวร์แบบสมัครเป็นสมาชิก หากท่านได้รับอนุญาตสิทธิ์ใช้งานซอฟต์แวร์แบบสมัครเป็นสมาชิก สิทธิ์ของท่านในการใช้ซอฟต์แวร์จะจำกัดอยู่เฉพาะในช่วงเวลาการสมัครเป็นสมาชิกเท่านั้น ท่านอาจได้รับข้อเสนอให้ขยายเวลาการเป็นสมาชิกหรือแปลงสิทธิ์เป็นการอนุญาตใช้งานแบบไม่จำกัดเวลาได้ หากท่านขยายเวลาการเป็นสมาชิก ท่านจะสามารถใช้งานซอฟต์แวร์ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาการสมัครเป็นสมาชิกที่เหลืออยู่ ดูรายละเอียดการสมัครสมาชิกที่หน้าจอการเปิดใช้งานซอฟต์แวร์หรือเอกสารที่จัดแนบมาให้ หลังครบกำหนดการสมัครเป็นสมาชิก คุณสมบัติส่วนใหญ่ของซอฟต์แวร์จะไม่ทำงานอีกต่อไป
 • 10. ข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์และการส่งออก
  • หากซอฟต์แวร์ของท่านถูกจำกัดให้ใช้ในภูมิภาคใด ท่านจะสามารถเปิดใช้งานซอฟต์แวร์ได้เฉพาะในภูมิภาคนั้นเท่านั้น ท่านยังต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยการส่งออกทั้งในประเทศและระหว่างประเทศทุกฉบับที่ใช้บังคับกับซอฟต์แวร์ ซึ่งรวมถึงข้อจำกัดเรื่องปลายทาง ผู้ใช้ปลายทาง และการใช้งานปลายทาง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์และการส่งออก ไปที่ go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=141397 และ microsoft.com/exporting .
 • 11. การสนับสนุนและขั้นตอนการคืนเงิน
  • ในส่วนของซอฟต์แวร์โดยรวม ให้ติดต่อผู้ผลิตหรือผู้ติดตั้งสำหรับบริการสนับสนุนต่างๆ โปรดดูหมายเลขให้บริการที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ สำหรับโปรแกรมปรับปรุงและส่วนประกอบเพิ่มเติมที่ได้รับโดยตรงจาก Microsoft ทาง Microsoft อาจให้บริการสนับสนุนอย่างจำกัดดังที่อธิบายไว้ใน support.microsoft.com/common/international.aspx . หากท่านกำลังใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง ท่านจะไม่มีสิทธิ์รับบริการสนับสนุนเหล่านี้
  • หากท่านต้องการเงินคืน โปรดติดต่อผู้ผลิตหรือผู้ติดตั้งเพื่อสอบถามถึงนโยบายการส่งคืนเพื่อขอรับเงินหรือเครดิตคืน ท่านต้องปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ซึ่งอาจกำหนดให้ท่านต้องคืนซอฟต์แวร์กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งเครื่องที่ติดตั้งซอฟต์แวร์ไว้เพื่อขอรับเงินคืน
 • 12. ข้อตกลงทั้งฉบับ
  • ข้อตกลงนี้ (ร่วมกับเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ฉบับพิมพ์ใดๆ หรือเงื่อนไขอื่นๆ ที่มาพร้อมส่วนประกอบเพิ่มเติม โปรแกรมปรับปรุง และบริการต่างๆ ของซอฟต์แวร์ที่จัดหาโดยผู้ผลิตหรือผู้ติดตั้ง หรือ Microsoft และที่ท่านเป็นผู้ใช้) และเงื่อนไขที่มีอยู่ในการเชื่อมโยงบนเว็บซึ่งระบุในข้อตกลงนี้จะเป็นข้อตกลงฉบับเดียวของซอฟต์แวร์ รวมทั้งส่วนประกอบเพิ่มเติม โปรแกรมปรับปรุง และบริการต่างๆ เหล่านี้ (เว้นแต่ว่าผู้ผลิตหรือผู้ติดตั้ง หรือ Microsoft จะจัดให้มีเงื่อนไขอื่นๆ เกี่ยวกับส่วนประกอบเพิ่มเติม โปรแกรมปรับปรุง หรือบริการต่างๆ ดังกล่าว) ท่านสามารถตรวจสอบข้อตกลงนี้ได้โดยไปที่ microsoft.com/about/legal/en/us/intellectualproperty/useterms/default.aspx . ท่านยังสามารถตรวจสอบเงื่อนไขได้ที่การเชื่อมโยงต่างๆ ในข้อตกลงนี้โดยพิมพ์ URL ลงในแถบที่อยู่เบราว์เซอร์ และท่านตกลงที่จะทำเช่นนั้น ท่านตกลงว่าท่านจะอ่านข้อกำหนดสำหรับบริการนั้นๆ ก่อนที่จะใช้งานบริการ สำหรับแต่ละบริการซึ่งอยู่ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้และข้อกำหนดเฉพาะที่เชื่อมโยงอยู่ในข้อตกลงฉบับนี้ ท่านเข้าใจดีว่าการใช้บริการนี้เท่ากับว่าท่านยอมรับในข้อตกลงนี้และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมีการเชื่อมโยงที่ให้ข้อมูลต่างๆ ในข้อตกลงฉบับนี้ การเชื่อมโยงเหล่านี้ประกอบด้วยเงื่อนไขที่มีผลผูกพันท่าน ซึ่งได้แก่

การรับประกันแบบมีข้อจำกัดสำหรับ‭ ‬OEM‭

มีการรับประกันแบบมีข้อจำกัดสำหรับซอฟต์แวร์ใช่หรือไม่ ใช่ ยกเว้นซอฟต์แวร์ทดลองใช้ที่ได้รับอนุญาตใน "แบบที่เป็น" และจะไม่มีการรับประกัน การรับรอง และเงื่อนไขที่แสดงอย่างชัดแจ้งใดๆ ผู้ผลิตหรือผู้ติดตั้งรับประกันว่าซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานอย่างถูกต้องจะสามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมตามที่ได้อธิบายไว้ในเอกสารของ Microsoft ที่ให้มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ หากท่านได้รับโปรแกรมปรับปรุงหรือส่วนประกอบเพิ่มเติมโดยตรงจาก Microsoft ในระหว่างระยะเวลา 90 วันของการรับประกันแบบมีข้อจำกัดนี้ Microsoft จะให้การรับประกันแบบมีข้อจำกัดนี้ ไม่ใช่ผู้ผลิตหรือผู้ติดตั้ง การรับประกันแบบมีข้อจำกัดนี้จะไม่ครอบคลุมถึงปัญหาต่างๆ ที่ท่านเป็นสาเหตุ หรือที่เกิดขึ้นเมื่อท่านไม่ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำ หรือที่มีสาเหตุมาจากเหตุการณ์ต่างๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผลของผู้ผลิตหรือผู้ติดตั้ง หรือ Microsoft การรับประกันแบบมีข้อจำกัดนี้จะเริ่มต้นขึ้นเมื่อผู้ใช้รายแรกของสำเนาซอฟต์แวร์ของท่านได้รับสำเนานั้นและมีอายุ 90 วัน ส่วนประกอบเพิ่มเติม โปรแกรมปรับปรุง หรือซอฟต์แวร์ทดแทนที่ท่านอาจได้รับจากผู้ผลิตหรือผู้ติดตั้ง หรือ Microsoft ในระหว่างระยะเวลา 90 วันนั้นจะได้รับความคุ้มครองด้วย แต่เฉพาะช่วงเวลาที่เหลือของระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลา 30 วัน ขึ้นอยู่กับว่าระยะเวลาใดยาวนานกว่า การถ่ายโอนซอฟต์แวร์จะไม่เป็นการขยายระยะเวลาของการรับประกันแบบมีข้อจำกัดนี้ ผู้ผลิตหรือผู้ติดตั้งและ Microsoft ไม่ได้ให้การรับประกัน การรับรอง หรือเงื่อนไขโดยชัดแจ้งอื่นใดอีก ผู้ผลิตหรือผู้ติดตั้งและ MICROSOFT ไม่มีส่วนรับผิดชอบในการรับประกันโดยนัยทั้งหมด รวมถึงการรับประกันโดยนัยของความเหมาะสมในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมเพื่อการใช้งานเฉพาะด้าน และการไม่ละเมิด หากกฎหมายท้องถิ่นของท่านไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกันโดยนัย ดังนั้น การรับประกัน การรับรอง หรือเงื่อนไขโดยนัยใดๆ จะมีอายุอยู่เฉพาะในระหว่างระยะเวลาของการรับประกันแบบมีข้อจำกัดนี้เท่านั้น และจะถูกจำกัดมากที่สุดเท่าที่กฎหมายท้องถิ่นของท่านจะอนุญาต หากกฎหมายท้องถิ่นของท่านกำหนดให้มีระยะเวลาการรับประกันแบบมีข้อจำกัดที่ยาวนานขึ้น แม้ว่าจะมีข้อตกลงฉบับนี้ ระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นจะมีผลใช้บังคับ แต่ท่านจะสามารถเรียกร้องได้เฉพาะการชดเชยที่อธิบายไว้ในข้อตกลงฉบับนี้เท่านั้น
สำหรับประเทศออสเตรเลียเท่านั้น: การอ้างอิงถึง "การรับประกันแบบมีข้อจำกัด" คือการอ้างอิงถึงการรับประกันที่ผู้ผลิตหรือผู้ติดตั้งจัดหาให้ โดยการรับประกันนี้จะเป็นการให้นอกเหนือไปจากสิทธิ์และการชดเชยอื่นๆ ที่ท่านอาจมีอยู่ภายใต้กฎหมาย รวมถึงสิทธิ์และการชดเชยของท่านตามการรับประกันตามกฎหมายภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศออสเตรเลีย สินค้าของเรามาพร้อมกับการรับประกันที่ไม่สามารถยกเว้นได้ภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศออสเตรเลีย ท่านมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแทนที่หรือรับเงินคืนในกรณีที่มีความชำรุดบกพร่องในสาระสำคัญ และให้มีการชดใช้ในกรณีที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายอื่นใดที่คาดการณ์ได้ล่วงหน้าตามสมควร ท่านยังมีสิทธิ์ที่จะให้มีการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้า หากสินค้าไม่ตรงตามคุณภาพซึ่งเป็นที่ยอมรับและความชำรุดบกพร่องไม่ได้เป็นความชำรุดบกพร่องในสาระสำคัญ สินค้าที่นำมาให้ซ่อมแซมอาจได้รับการเปลี่ยนแทนที่ด้วยสินค้าที่บำรุงรักษาขึ้นใหม่ ซึ่งเป็นประเภทเดียวกัน แทนที่จะเปลี่ยนสินค้าให้ ทั้งนี้ ส่วนที่บำรุงรักษาขึ้นใหม่อาจนำไปใช้ในการซ่อมแซมสินค้าได้ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับประกันนี้และเรียกร้องสิทธิสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรับประกัน (หากมี) โปรดติดต่อผู้ผลิตหรือผู้ติดตั้งโดยดูข้อมูลสำหรับติดต่อซึ่งมีอยู่ในบรรจุภัณฑ์ตามระบบ
จะเกิดอะไรขึ้นหากผู้ผลิตหรือผู้ติดตั้ง หรือ Microsoft ละเมิดการรับประกันของตน ในกรณีที่ผู้ผลิตหรือผู้ติดตั้งละเมิดการรับประกันแบบมีข้อจำกัดของตน ผู้ผลิตหรือผู้ติดตั้งจะดำเนินการต่อไปนี้ โดยตนเป็นผู้เลือก ไม่ว่าจะเป็น (I) ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนซอฟต์แวร์ให้โดยไม่คิดมูลค่า หรือ (II) รับการส่งคืนผลิตภัณฑ์เพื่อคืนเงินตามจำนวนที่จ่ายจริง หากมี ผู้ผลิตหรือผู้ติดตั้ง (หรือ MICROSOFT ในกรณีที่ท่านได้รับมาจาก MICROSOFT โดยตรง) ยังอาจซ่อมแซมหรือเปลี่ยนโปรแกรมเพิ่มเติม โปรแกรมปรับปรุง และซอฟต์แวร์ทดแทน หรือคืนเงินตามจำนวนที่ท่านจ่ายจริง หากมี ทั้งหมดนี้คือการชดเชยเพียงอย่างเดียวที่ท่านจะได้รับในกรณีที่ละเมิดการรับประกันแบบมีข้อจำกัดนี้ ติดต่อผู้ผลิตหรือผู้ติดตั้งเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการรับบริการภายใต้การรับประกันสำหรับซอฟต์แวร์ สำหรับการขอรับเงินคืน ท่านต้องแสดงสำเนาหลักฐานการซื้อของท่านและปฏิบัติตามนโยบายการส่งคืนของผู้ผลิตหรือผู้ติดตั้ง ในกรณีที่มาพร้อมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฉลากใบรับรองความเป็นผลิตภัณฑ์ของแท้ฉบับจริง รวมทั้งหมายเลขผลิตภัณฑ์จะคงต้องประทับอยู่บนคอมพิวเตอร์
จะเกิดอะไรขึ้นหากผู้ผลิตหรือผู้ติดตั้ง หรือ Microsoft ละเมิดส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อตกลงนี้ ห้ามมิให้เรียกค่าเสียหายอื่นใด รวมทั้งค่าเสียหายโดยตรง ค่าเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่อง การสูญเสียผลกำไร ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายโดยอ้อม หรือค่าความเสียหายต่อเนื่อง เว้นแต่การคืนเงินที่ผู้ผลิตหรือผู้ติดตั้ง หรือ MICROSOFT อาจดำเนินการให้ ข้อยกเว้นและข้อจำกัดเรื่องความเสียหายในข้อตกลงฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับ แม้ว่าการซ่อมแซม การเปลี่ยนแทน หรือการคืนเงินสำหรับซอฟต์แวร์นั้นจะไม่สามารถชดเชยความสูญเสียให้กับท่านได้อย่างครบถ้วน หรือแม้ว่าผู้ผลิตหรือผู้ติดตั้ง หรือ Microsoft รับทราบหรือควรที่จะรับทราบถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายก็ตาม บางรัฐและบางประเทศจะไม่อนุญาตให้มีข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดว่าด้วยค่าความเสียหายต่อเนื่อง ค่าเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่อง หรือค่าเสียหายอื่นๆ ดังนั้น ข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นเหล่านั้นจึงไม่อาจมีผลใช้บังคับกับท่านได้ ในกรณีที่กฎหมายท้องถิ่นของท่านอนุญาตให้ท่านเรียกค่าเสียหายอื่นๆ จากผู้ผลิตหรือผู้ติดตั้ง หรือ MICROSOFT แม้ว่าข้อตกลงนี้จะไม่อนุญาตให้ดำเนินการดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถเรียกค่าเสียหายได้มากกว่าจำนวนเงินที่ท่านชำระไปสำหรับซอฟต์แวร์