ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ MICROSOFT สำหรับการสมัครใช้งานของผู้บริโภคของ OFFICE

ข้อตกลงเพิ่มเติมของข้อตกลงการบริการของ MICROSOFT

บริการและซอฟต์แวร์สำหรับการสมัครใช้งานของผู้บริโภคของ MICROSOFT OFFICE 365:

MICROSOFT OFFICE 365 HOME

MICROSOFT OFFICE 365 UNIVERSITY

MICROSOFT OFFICE 365 PERSONAL

ขอขอบคุณที่เลือกใช้การสมัครใช้งานของผู้บริโภคของ Microsoft Office 365 การใช้บริการและซอฟต์แวร์สำหรับการสมัครใช้งานของผู้บริโภคของ Office 365 จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ ข้อตกลงการบริการของ Microsoft ที่ท่านตกลงยอมรับในเวลาที่ท่านลงทะเบียนบัญชีของ Microsoft (ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นที่รู้จักในชื่อว่า Windows Live ID) และข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงเพิ่มเติมนี้ ซึ่งอยู่ในการเชื่อมโยงบนเว็บที่แสดงรายการอยู่ในข้อตกลงเพิ่มเติมนี้ร่วมกับข้อกำหนดอื่นๆ คือข้อตกลงระหว่างท่านกับ Microsoft Corporation (หรือบริษัทในเครือแห่งใดแห่งหนึ่งของ Microsoft Corporation ตามสถานที่ที่ท่านอยู่) โดยอาจให้สิทธิการใช้งานที่แยกต่างหากไว้เมื่อมีการติดตั้งหรือใช้ซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ และสิทธิการใช้งานที่แยกต่างหากดังกล่าวจะควบคุมในส่วนใดๆ เท่าที่ขัดแย้งกับข้อตกลงเพิ่มเติมนี้ เพื่อความสะดวกของท่าน เราได้จัดแบ่งเนื้อหาของข้อตกลงเพิ่มเติมนี้ออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกจะประกอบด้วยเงื่อนไขเบื้องต้น ตามด้วยเงื่อนไขเพิ่มเติมและมีการให้รายละเอียดเพิ่มมากขึ้น ท่านควรตรวจสอบข้อตกลงเพิ่มเติมนี้ทั้งฉบับ รวมถึงเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเงื่อนไขทั้งหมดล้วนมีความสำคัญและต่างประกอบขึ้นเป็นสัญญาฉบับนี้ซึ่งนำมาใช้กับท่าน ท่านสามารถตรวจสอบเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องได้โดยการวางการเชื่อมโยงไปข้างหน้าลงในหน้าต่างเบราว์เซอร์ของท่าน ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งใดๆ ระหว่างข้อตกลงการบริการของ Microsoft และข้อตกลงเพิ่มเติมฉบับนี้ ข้อตกลงเพิ่มเติมจะมีผลใช้บังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้การสมัครใช้งานของผู้บริโภคของ Office 365
การยอมรับข้อตกลงนี้หรือการใช้ซอฟต์แวร์/บริการนี้ แสดงว่าท่านตกลงตามเงื่อนไขเหล่านี้ทุกประการ และยินยอมให้มีการส่งข้อมูลบางอย่างในระหว่างการเปิดใช้งานและสำหรับคุณลักษณะที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตของซอฟต์แวร์/บริการ หากท่านไม่ยอมรับและไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านี้ ท่านอาจไม่สามารถใช้บริการหรือซอฟต์แวร์ได้
ฉันจะสามารถใช้ซอฟต์แวร์ที่จัดไว้ให้เป็นส่วนหนึ่งของบริการได้อย่างไร เราไม่ได้จำหน่ายซอฟต์แวร์หรือทำสำเนาซอฟต์แวร์ของเราให้กับท่าน เราเพียงแต่ให้สิทธิการใช้งานเท่านั้น ภายใต้การอนุญาตให้ใช้สิทธิของเรา เราให้สิทธิแก่ท่านในการติดตั้งและเรียกใช้สำเนาซอฟต์แวร์หนึ่งสำเนาบนอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิหนึ่งเครื่อง (ปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิเครื่องแรก) สำหรับการใช้งานโดยบุคคลคนเดียวต่อครั้ง เมื่อท่านปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดของข้อตกลงเพิ่มเติมนี้เท่านั้น ผู้ใช้ที่มีบัญชีของ Microsoft เกี่ยวข้องกับสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิเครื่องแรกคือ "ผู้สมัครขอรับบริการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ" โดยท่านต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดของข้อตกลงเพิ่มเติมนี้ ท่านจะสามารถติดตั้งและเรียกใช้สำเนาของซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ (รวมถึงบนอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิเครื่องแรก) ดังต่อไปนี้
Office 365 Home: บนพีซี/Mac ห้าเครื่องและแท็บเล็ตห้าเครื่อง สำหรับเฉพาะการใช้งานโดยสมาชิกที่อยู่ในครัวเรือนเดียวกับผู้สมัครขอรับบริการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิเท่านั้น1
Office 365 University: บนพีซี/Mac หรือแท็บเล็ตหนึ่งเครื่อง และพีซี/Mac หรือแท็บเล็ตเพิ่มเติมหนึ่งเครื่อง สำหรับเฉพาะการใช้งานโดยผู้สมัครขอรับบริการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิเท่านั้น2
Office 365 Personal: บนพีซี/Mac หนึ่งเครื่องและแท็บเล็ตหนึ่งเครื่อง สำหรับเฉพาะการใช้งานโดยผู้สมัครขอรับบริการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิเท่านั้น1
1 โปรดดูเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับคุณสมบัติและข้อกำหนดที่นำมาใช้กับการสมัครใช้งานแบบ "การทหาร" และ "กองทัพแคนาดา"
2 โปรดดูเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับคุณสมบัติและข้อกำหนดที่นำมาใช้กับ "ผู้ใช้ด้านการศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด"
เฉพาะบุคคลคนเดียวต่อครั้งเท่านั้นที่อาจใช้ซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่ละเครื่อง บริการ/ซอฟต์แวร์นี้ไม่สามารถใช้งานในเชิงพาณิชย์ การใช้งานแบบไม่แสวงหาผลกำไร หรือการประกอบธุรกิจเพื่อให้เกิดรายได้ ส่วนประกอบต่างๆ ของซอฟต์แวร์ได้รับอนุญาตรวมเป็นชุดเดียวกัน และท่านไม่สามารถแยกส่วนประกอบหรือทำให้ส่วนประกอบมีลักษณะเป็นแบบเสมือนและติดตั้งบนอุปกรณ์เครื่องอื่นๆ ได้ เว้นแต่การใช้งานที่ได้รับอนุญาตซึ่งอธิบายไว้ภายใต้หัวข้อ "การเข้าถึงระยะไกล" ด้านล่าง สิทธิการใช้งานนี้มีไว้สำหรับการใช้ซอฟต์แวร์โดยตรงเฉพาะที่ผ่านกลไกการนำเข้าบนอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิเท่านั้น เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์ หรือหน้าจอสัมผัส สิทธิการใช้งานนี้ไม่ได้อนุญาตให้ติดตั้งซอฟต์แวร์บนเซิร์ฟเวอร ที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ผ่านเครือข่ายภายในหรือภายนอก นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์นี้ไม่ได้เป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับการโฮสต์ในเชิงพาณิชย์ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ที่มีผู้ใช้มากกว่าหนึ่งรายและการจำลองเสมือน โปรดดูเงื่อนไขเพิ่มเติม
ฉันสามารถใช้ซอฟต์แวร์ได้นานเท่าไร สิทธิของท่านในการใช้บริการ/ซอฟต์แวร์จะจำกัดอยู่เฉพาะช่วงเวลาการสมัครเป็นสมาชิกเท่านั้น ท่านอาจได้รับข้อเสนอให้ขยายเวลาการเป็นสมาชิก หากท่านขยายเวลาการเป็นสมาชิก ท่านจะสามารถใช้บริการ/ซอฟต์แวร์ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาการสมัครเป็นสมาชิกที่ขยายออกไป ดูรายละเอียดการสมัครสมาชิกที่หน้าจอการเปิดใช้งานซอฟต์แวร์หรือเอกสารอื่นๆ ที่จัดแนบมาให้ หลังครบกำหนดการสมัครเป็นสมาชิกแล้ว คุณลักษณะส่วนใหญ่ของบริการและซอฟต์แวร์จะไม่ทำงานอีกต่อไป
ฉันจะสามารถโอนหรือถ่ายโอนซอฟต์แวร์ไปยังอุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่งหรือผู้ใช้อีกรายหนึ่งได้หรือไม่ เราไม่อนุญาตให้มีการถ่ายโอนสิทธิการใช้งาน ท่านสามารถโอนสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ไปยังอุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่งได้ตามสิทธิในการติดตั้งและการใช้ที่ระบุไว้ข้างต้น เมื่อใดก็ตามที่ท่านโอนสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ไปยังอุปกรณ์เครื่องใหม่ ซอฟต์แวร์จะไม่ทำงานบนอุปกรณ์เครื่องเดิมอีกต่อไป
การเปิดใช้งานบนอินเทอร์เน็ตทำได้อย่างไร การเปิดใช้งานเกี่ยวข้องกับการใช้บริการ/ซอฟต์แวร์สำหรับอุปกรณ์เฉพาะ โดยจะต้องมีการเปิดใช้งานสำหรับอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่ละเครื่องซึ่งได้รับการโอนสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ ระหว่างการเปิดใช้งาน ซอฟต์แวร์จะติดต่อกับ Microsoft หรือบริษัทในเครือของ Microsoft โดยอัตโนมัติเพื่อยืนยันว่าสิทธิการใช้งานนั้นเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิเนื่องจากการเปิดใช้งานมีขึ้นเพื่อระบุถึงการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งทำกับการอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือการเปิดใช้งานของซอฟต์แวร์ และเพื่อป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์โดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านจะไม่มีสิทธิในการใช้บริการและซอฟต์แวร์หลังจากช่วงเวลาที่อนุญาตให้ใช้สำหรับเปิดใช้งาน และท่านจะไม่สามารถข้ามหรือหลีกเลี่ยงการเปิดใช้งานได้. หากท่านไม่ได้ป้อนหมายเลขผลิตภัณฑ์ระหว่างช่วงเวลาที่อนุญาตให้ใช้สำหรับเปิดใช้งาน คุณลักษณะส่วนใหญ่ของบริการและซอฟต์แวร์จะหยุดทำงาน
ซอฟต์แวร์นี้มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของฉันหรือไม่ หากท่านเชื่อมต่ออุปกรณ์ของท่านกับอินเทอร์เน็ต คุณลักษณะบางอย่างของบริการหรือซอฟต์แวร์อาจเชื่อมต่อกับ Microsoft หรือระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการเพื่อส่งหรือรับข้อมูล ท่านอาจไม่ได้รับคำประกาศเตือนแยกต่างหากทุกครั้งเมื่อมีการเชื่อมต่อ หากท่านเลือกที่จะใช้คุณลักษณะใดๆ เหล่านี้ หมายความว่าท่านยินยอมให้มีการส่งหรือรับข้อมูลนี้เมื่อใช้คุณลักษณะนั้น คุณลักษณะเหล่านี้เป็นจำนวนมากอาจถูกปิด หรือท่านอาจเลือกที่จะไม่ใช้คุณลักษณะดังกล่าวได้
เราใช้ข้อมูลของท่านอย่างไร Microsoft จะนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านคุณลักษณะต่างๆ ของบริการและซอฟต์แวร์มาใช้ในการปรับรุ่นหรือแก้ไขบริการและซอฟต์แวร์ หรือปรับแต่งการใช้งานของผู้ใช้หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เราอาจใช้ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมนี้ในการระบุถึงตัวท่านและติดต่อท่าน ในบางกรณี เรายังใช้ข้อมูลร่วมกับผู้อื่นเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ตัวอย่างเช่น เราใช้งานรายงานความผิดพลาดร่วมกับผู้จำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เพื่อให้พวกเขาสามารถใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงวิธีการที่ผลิตภัณฑ์ของตนทำงานร่วมกับผลิตภัณฑ์ Microsoft ท่านตกลงยินยอมที่จะให้เราใช้และเปิดเผยข้อมูลตามที่ได้อธิบายไว้ใน คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของเราที่.
เงื่อนไขเพิ่มเติม
 • 1. สสิทธิของการอนุญาตให้ใช้สิทธิและสถานการณ์ที่มีผู้ใช้มากกว่าหนึ่งราย
  • 1. อุปกรณ์ ในข้อตกลงนี้ "อุปกรณ์" หมายถึง ระบบฮาร์ดแวร์ (ไม่ว่าจริงหรือเสมือน) ที่มีอุปกรณ์เก็บข้อมูลหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ซึ่งสามารถใช้งานซอฟต์แวร์ได้ พาร์ติชั่นหรือเบลดของฮาร์ดแวร์ให้ถือว่าเป็นอุปกรณ์
  • 2. การเชื่อมต่อหลายรายการหรือการเชื่อมต่อแบบพูล ท่านไม่สามารถใช้ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์เพื่อทำมัลติเพล็กซ์หรือการเชื่อมต่อรวมได้ หรือยอมให้ผู้ใช้มากกว่าหนึ่งรายหรืออุปกรณ์มากกว่าหนึ่งเครื่องเข้าถึงหรือใช้ซอฟต์แวร์โดยอ้อมผ่านอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ
  • 3. การใช้ในสภาพแวดล้อมเสมือนจริง หากท่านใช้ซอฟต์แวร์การจำลองเสมือน รวมทั้งไคลเอนต์ Hyper-V เพื่อสร้างอุปกรณ์เสมือนหนึ่งเครื่องขึ้นไปบนระบบฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ระบบเดียว อุปกรณ์เสมือนและอุปกรณ์จริงแต่ละเครื่องจะถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่แยกจากกันตามวัตถุประสงค์ของข้อตกลงนี้ สิทธิการใช้งานนี้จะอนุญาตให้ท่านติดตั้งซอฟต์แวร์ได้เพียงหนึ่งสำเนาเท่านั้นสำหรับการใช้บนอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่ละเครื่องซึ่งได้รับอนุญาตภายใต้สิทธิในการติดตั้งและการใช้ข้างต้น ไม่ว่าอุปกรณ์ดังกล่าวจะเป็นอุปกรณ์จริงหรือเสมือน หากท่านต้องการทำให้ซอฟต์แวร์มีลักษณะเป็นแบบเสมือน ท่านต้องได้รับสำเนาซอฟต์แวร์ที่แยกต่างหากและมีสิทธิการใช้งานที่แยกต่างหากสำหรับแต่ละสำเนา เนื้อหาที่ได้รับการปกป้องโดยเทคโนโลยีการจัดการลิขสิทธิ์ดิจิทัลหรือเทคโนโลยีการเข้ารหัสดิสก์ไดรฟ์เต็มรูปแบบอื่นๆ อาจมีความปลอดภัยน้อยกว่าในสภาพแวดล้อมเสมือนจริง
  • 4. การเข้าถึงระยะไกล ผู้สมัครขอรับบริการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิสามารถเข้าถึงและใช้ซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งบนอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในระยะไกลจากอุปกรณ์อื่นใดได้ ตราบใดที่ซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งบนอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิไม่ได้กำลังมีการใช้ที่ไม่ใช่ในระยะไกลโดยผู้ใช้อีกรายหนึ่งพร้อมๆ ทั้งนี้ โดยมีข้อยกเว้นว่าท่านจะสามารถอนุญาตให้ผู้อื่นเข้าถึงซอฟต์แวร์ได้พร้อมๆ กันเฉพาะเพื่อให้การสนับสนุนทางเทคนิคกับท่านเท่านั้น
 • 2. การเปิดใช้งาน
  • 1. เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปิดใช้งาน ระหว่างการเปิดใช้งาน ซอฟต์แวร์จะส่งข้อมูลเกี่ยวกับซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ของท่านไปยัง Microsoft ข้อมูลเหล่านี้ประกอบด้วยรายละเอียดเวอร์ชั่น รุ่นใบอนุญาต ภาษาและหมายเลขผลิตภัณฑ์ของซอฟต์แวร์ ี่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอลสำหรับอุปกรณ์และข้อมูลที่ได้รับจากการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ของอุปกรณ์ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดใช้งานได้จาก microsoft.com/piracy/activation.mspx. หากอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต็ต ซอฟต์แวร์จะทำการเชื่อมต่อกับ Microsoft โดยอัตโนมัติเพื่อเปิดใช้งาน นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเปิดใช้งานซอฟต์แวร์ได้เองทางอินเทอร์เน็ต ในการนี้ อาจมีค่าใช้จ่ายสำหรับบริการอินเทอร์เน็ต
  • 2. การเปิดใช้งานใหม่ ท่านอาจต้องเปิดใช้งานซอฟต์แวร์อีกครั้งหากมีการเปลี่ยนแปลงคอมโพเนนต์ของอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์
  • 3. การเปิดใช้งานล้มเหลว ในระหว่างการเปิดใช้งานทางออนไลน์ หากพบว่าการอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือการเปิดใช้งานของซอฟต์แวร์เป็นของปลอมหรือได้รับอนุญาตอย่างไม่ถูกต้อง ก็จะไม่สามารถเปิดใช้งานได้ ซอฟต์แวร์จะแจ้งให้ท่านทราบหากสำเนาซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งนั้นได้รับอนุญาตอย่างไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนให้ขอรับสำเนาของซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง
  • 4. โปรแกรมปรับปรุงและการปรับรุ่น ท่านสามารถขอรับโปรแกรมปรับปรุงหรือปรับรุ่นสำหรับซอฟต์แวร์ได้จาก Microsoft หรือแหล่งข้อมูลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น การปรับรุ่น การสนับสนุน และบริการอื่นๆ บางอย่างอาจมีการเสนอให้เฉพาะผู้ใช้ซอฟต์แวร์ Microsoft ของแท้เท่านั้น ตรวจสอบซอฟต์แวร์ของแท้จาก Microsoft ได้ที่ howtotell.com
 • 3. คุณลักษณะทางอินเทอร์เน็ต ความเป็นส่วนตัว
  • คุณลักษณะซอฟต์แวร์ต่อไปนี้จะใช้อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล ซึ่งทำหน้าที่ส่งข้อมูลอุปกรณ์ไปยัง Microsoft (หรือผู้จัดหาสินค้าหรือผู้ให้บริการของ Microsoft) เช่น ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอลของท่าน ประเภทของระบบปฏิบัติการ เบราว์เซอร์ รวมทั้งชื่อและรุ่นของซอฟต์แวร์ที่ท่านกำลังใช้ และรหัสภาษาของอุปกรณ์ที่ท่านติดตั้งซอฟต์แวร์ไว้ Microsoft จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อทำให้คุณลักษณะทางอินเทอร์เน็ตพร้อมใช้งานสำหรับท่านตาม ตามคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของ Office 2013คุณลักษณะทางอินเทอร์เน็ตบางประการอาจมีการจัดส่งให้ในภายหลังผ่านทางบริการ Update ของ Microsoft
  • 1. การยินยอมสำหรับบริการบนอินเทอร์เน็ต คุณลักษณะต่างๆ ของซอฟต์แวร์ที่อธิบายไว้ด้านล่าง และในคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Office 2013 จะเชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ของ Microsoft หรือผู้ให้บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต ในบางกรณี ท่านจะไม่ได้รับคำประกาศเตือนแยกต่างหากเมื่อระบบคอมพิวเตอร์ทำการเชื่อมต่อ ในบางกรณี ท่านสามารถปิดหรือไม่ใช้คุณลักษณะเหล่านี้ได้ หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะเหล่านี้ โปรดดู โปรดดูคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของ Office 2013 ที่ . ด้วยการใช้คุณลักษณะเหล่านี้ แสดงว่าท่านยินยอมให้ส่งข้อมูลนี้ Microsoft ไม่ได้ใช้ข้อมูลเพื่อระบุถึงตัวท่านหรือติดต่อท่าน
  • 2. โปรแกรมการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานส่วนบุคคลของ Office (OPEP) ท่านสามารถเลือกเข้าร่วม OPEP ได้ หากท่านเข้าร่วม OPEP จะส่งข้อมูลเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ของท่านและวิธีที่ท่านใช้ซอฟต์แวร์นี้และบริการของเราไปให้กับ Microsoft โดยอัตโนมัติ เราเก็บรวบรวมข้อมูลนี้เพื่อระบุแนวโน้มและรูปแบบการใช้งานเพื่อให้เราสามารถปรับการให้บริการตามการใช้งานเฉพาะของท่าน ตลอดจนปรับปรุงซอฟต์แวร์และบริการของ Office ได้ เราอาจใช้ข้อมูลนี้ที่เก็บรวบรวมเพื่อระบุถึงตัวท่านและติดต่อท่าน OPEP จะดาวน์โหลดแฟ้มขนาดเล็กไปไว้ที่อุปกรณ์ของท่านเป็นระยะๆ แฟ้มข้อมูลนี้จะช่วยเราเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่ท่านพบระหว่างใช้ซอฟต์แวร์และบริการ ข้อมูลวิธีใช้ใหม่เกี่ยวกับข้อผิดพลาดของซอฟต์แวร์อาจจะได้รับการดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติ ถ้ามี หากท่านเลือกการตั้งค่าที่แนะนำระหว่างการใช้งานซอฟต์แวร์ครั้งแรก ท่านจะเปิด OPEP หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ OPEP โปรดดูที่ o15.officeredir.microsoft.com/r/rlidOfficeLegal?clid=1054
  • 3. คุณลักษณะและเนื้อหาทางออนไลน์ คุณลักษณะต่างๆ ในบริการและซอฟต์แวร์สามารถเรียกคืนเนื้อหาทางออนไลน์จาก Microsoft และจัดส่งให้กับท่านได้ คุณลักษณะบางประการยังอาจอนุญาตให้ท่านค้นหาและเข้าถึงข้อมูลทางออนไลน์ ตัวอย่างของคุณลักษณะเหล่านี้ ได้แก่ ภาพตัดปะ แม่แบบ การฝึกอบรมแบบออนไลน์ ผู้ช่วยเหลือและวิธีใช้แบบออนไลน์ รวมทั้ง Outlook Weather บน Calendar หากท่านบันทึกแม่แบบที่ Office.com จัดไว้ให้ ข้อมูลจะถูกส่งทางออนไลน์ไปยัง Microsoft เช่น ข้อมูลที่ระบุแม่แบบ แต่จะไม่มีการส่งเอกสารที่ท่านสร้างโดยใช้แม่แบบ ข้อมูลนี้จะนำมาใช้เพื่อจัดหาเนื้อหาที่ท่านขอไว้ให้กับท่าน และเพื่อปรับปรุงบริการและซอฟต์แวร์ของเรา ท่านสามารถเลือกที่จะไม่ใช้คุณลักษณะและเนื้อหาทางออนไลน์เหล่านี้ได้ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของ Office 2013 ซึ่งมีลิงก์อยู่ที่ส่วนท้ายสุดของข้อตกลงฉบับนี้
  • 4. คุกกี้ หากท่านเลือกที่จะใช้คุณลักษณะออนไลน์ในบริการ/ซอฟต์แวร์ เช่น ผู้ช่วยเหลือและวิธีใช้แบบออนไลน์ และแม่แบบ คุกกี้อาจได้รับการกำหนดค่า หากต้องการเรียนรู้วิธีการบล็อก ควบคุม และลบคุกกี้ โปรดอ่านหัวข้อคุกกี้ของคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของ Office 2013 ซึ่งมีลิงก์อยู่ที่ส่วนท้ายสุดของข้อตกลงฉบับนี้
  • 5. Office Roaming Service หากท่านเลือกที่จะลงชื่อเข้าใช้ซอฟต์แวร์/บริการด้วยบัญชีของ Microsoft ของท่าน ท่านจะเปิด Office Roaming Service การเปิด Office Roaming Service จะเป็นการส่งการตั้งค่าบางอย่าง (ซึ่งรวมถึงรายการเอกสารที่ใช้ล่าสุด พจนานุกรมแบบกำหนดเอง และชุดรูปแบบของท่าน) ทางออนไลน์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ Microsoft ซึ่งจะจัดเก็บการตั้งค่าเหล่านั้น และจะดาวน์โหลดลงในอุปกรณ์ของท่านในครั้งถัดไปที่ท่านลงชื่อเข้าใช้บริการด้วยบัญชีผู้ใช้ Microsoft ของท่าน หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Office Roaming Service โปรดดูคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของ Office 2013 ซึ่งมีลิงก์อยู่ที่ส่วนท้ายสุดของข้อตกลงฉบับนี้
  • 6. Office 2013 บน Windows 8 หากท่านกำลังใช้งานซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ Windows 8 และท่านได้เปิดใช้งานคุณลักษณะและเนื้อหาทางออนไลน์ของซอฟต์แวร์ การลงชื่อเข้าใช้ Windows 8 ด้วยบัญชีของ Microsoft จะทำให้ท่านเข้าใช้ซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัติโดยใช้บัญชีของ Microsoft บัญชีเดียวกัน ซึ่งจะทำให้ท่านสามารถจัดเก็บและเข้าถึงไฟล์ทางออนไลน์ได้ใน OneDrive และได้ใช้ Office Roaming Service โดยไม่ถูกร้องขอให้ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านจากบัญชีของ Microsoft ของท่านอีกครั้ง หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงชื่อเข้าใช้บริการ/ซอฟต์แวร์ด้วยบัญชีของ Microsoft และ Office Roaming Service โปรดดูคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของ Office 2013 ซึ่งมีลิงก์อยู่ที่ส่วนท้ายสุดของข้อตกลงฉบับนี้
  • 7. ใบรับรองดิจิทัล ซอฟต์แวร์จะใช้ใบรับรองดิจิทัล ใบรับรองดิจิทัลเหล่านี้ยืนยันถึงตัวตนของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ด้วยการส่งข้อมูลเข้ารหัสมาตรฐาน (Standard Encrypted Information) x.509 นอกจากนี้ ยังสามารถใช้เพื่อเซ็นรับรองแฟ้มและแมโครแบบดิจิทัลเพื่อยืนยันความถูกต้องและแหล่งที่มาของเนื้อหาแฟ้มได้ ซอฟต์แวร์จะเรียกคืนใบรับรองและอัพเดตรายการเพิกถอนใบรับรองผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเมื่อมีการเชื่อมต่อ
  • 8. การปรับปรุงอัตโนมัติ ซอฟต์แวร์ที่มีเทคโนโลยีคลิกเพื่อรันอาจตรวจสอบกับ Microsoft เป็นระยะๆ เพื่อตรวจหาโปรแกรมปรับปรุงและส่วนประกอบเพิ่มเติมของซอฟต์แวร์ หากพบว่ามี อาจมีการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงและส่วนประกอบเพิ่มเติมเหล่านี้ในอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิของท่านโดยอัตโนมัติ
  • 9. การใช้ข้อมูล Microsoft อาจใช้ข้อมูลจากอุปกรณ์ รายงานข้อผิดพลาด และรายงานมัลแวร์เพื่อปรับปรุงซอฟต์แวร์และบริการของเรา เราอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวร่วมกับบุคคลอื่น เช่น ผู้จำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ และอาจใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อปรับปรุงการใช้งานผลิตภัณฑ์ร่วมกับซอฟต์แวร์ของ Microsoft
  • 10. การใช้บริการบนอินเทอร์เน็ตในทางที่ผิด ห้ามท่านใช้บริการเหล่านี้ในลักษณะที่อาจส่งผลเสียต่อบริการเหล่านี้หรือทำให้คนอื่นๆ ไม่สามารถใช้บริการเหล่านี้ได้ ห้ามท่านใช้บริการต่างๆ เพื่อเข้าใช้บริการ ข้อมูล บัญชีผู้ใช้ หรือเครือข่ายใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด
  • 11. การจัดการสิทธิเกี่ยวกับข้อมูล ซอฟต์แวร์นี้ประกอบด้วยคุณลักษณะหนึ่งที่อนุญาตให้ท่านสร้างเนื้อหาที่ไม่สามารถพิมพ์ ทำสำเนา หรือส่งไปให้กับบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่าน ท่านอาจต้องเชื่อมต่อกับ Microsoft เพื่อใช้คุณลักษณะนี้เป็นครั้งแรก และท่านอาจต้องเชื่อมต่อกับ Microsoft อีกครั้งเป็นระยะๆ เพื่อปรับปรุงคุณลักษณะนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ o15.officeredir.microsoft.com/r/rlidIRMHelp?clid=1054ท่านอาจจะเลือกที่จะไม่ใช้คุณลักษณะนี้ได้
 • 4. ข้อจำกัดและข้อกำหนดการอนุญาตให้ใช้สิทธิเพิ่มเติม และ/หรือสิทธิการใช้
  • 1. การสมัครใช้งาน Office 365 Military ท่านจะต้องเป็น "ผู้ใช้ด้านการทหารที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด" ในการสมัครสมาชิกและใช้บริการ/ซอฟต์แวร์ที่กำหนดไว้สำหรับการสมัครใช้งานแบบ "การทหาร" ในการเป็นผู้ใช้ด้านการทหารที่ได้รับการรับรองในประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านต้องเป็นผู้อุปถัมภ์ที่ได้รับอนุญาตของ Armed Services Exchanges ตาม ข้อกำหนดและข้อบังคับของสหรัฐเมริการที่มีผลบังคับใช้
  • 2. ารสมัครใช้งานแบบกองทัพแคนาดา ท่านจะต้องเป็น "ผู้อุปถัมภ์ที่ได้รับอนุญาตของ CANEX" ในการสมัครสมาชิกและใช้บริการ/ซอฟต์แวร์ที่กำหนดไว้สำหรับการสมัครใช้งานแบบ "กองทัพแคนาดา" ในการเป็นผู้อุปถัมภ์ที่ได้รับอนุญาตของ CANEX ท่านต้องเป็น
   • สมาชิกในกองทัพแคนาดา (CF) หรือคู่สมรส
   • สมาชิกกองกำลังสำรองของกองทัพแคนาดา
   • สมาชิกกองทัพแคนาดาที่เกษียณอายุแล้วหรือบุคคลพลเรือนประเภทลูกจ้างของ Department of National Defense (DND) ที่รับเงินบำนาญ DND
   • พนักงานประจำหรือไม่ประจำของ Non-Public Fund (NPF) หรือ DND และคู่สมรส
   • ผู้รับสัมปทาน CANEX (หัวหน้าเท่านั้น)
   • บุคลากรด้านการทหารต่างประเทศที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด
   • พนักงาน NPF ที่เกษียณอายุแล้ว ซึ่งรับเงินบำนาญ NPF
   • พนักงานประจำของผู้ทำสัญญาการให้บริการแบบมีทางเลือก
   • บุคลากรของ CF ที่เป็นม่าย ซึ่งได้รับประโยชน์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้บริการครอบครัวเด็ก, พระราชบัญญัติว่าด้วยการจ่ายเงินบำนาญสำหรับบริการทางทหาร หรือพระราชบัญญัติว่าด้วยเงินบำนาญ หรือพระราชบัญญัติว่าด้วยผลตอบแทนสำหรับทหารผ่านศึก
   • สมาชิกกองกำลังทหารแคนาดาที่พำนักอยู่หรือทำงานอยู่ในฐานทัพ/กองบิน หรือ
   • สมาชิกตำรวจม้าแคนาดา
  • 3. การสมัครใช้งานแบบ University ท่านจะต้องเป็นผู้ใช้ด้านการศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในการสมัครสมาชิกและใช้บริการและซอฟต์แวร์ฉบับ "University" หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครใช้งานแบบ University หรือต้องการค้นหาว่าท่านเป็นผู้ใช้ด้านการศึกษาที่ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดหรือไม่ ให้ไปที่ microsoft.com/education หรือติดต่อกับบริษัทในเครือของ Microsoft ที่เปิดดำเนินการในประเทศของท่านเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม
  • 4. การสมัครสมาชิกแบบห้ามจำหน่ายซ้ำ บัตรสมาชิกแบบห้ามจำหน่ายซ้ำจะมีการแจกจ่ายอย่างจำกัด ห้ามท่านจำหน่ายบัตรสมาชิกที่มีคำว่า "NFR" หรือ "ห้ามจำหน่ายซ้ำ"
  • 5. โปรแกรมของบุคคลภายนอก ซอฟต์แวร์นี้อาจประกอบด้วยโปรแกรมของบุคคลภายนอกที่ Microsoft เป็นผู้ให้สิทธิการใช้งานแก่ท่านภายใต้ข้อตกลงนี้ ไม่ใช่บุคคลภายนอก คำประกาศใดๆ เกี่ยวกับโปรแกรมของบุคคลภายนอกที่อาจมีอยู่จะถูกรวมไว้เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเท่านั้น
  • 6. คอมโพเนนต์แบบอักษร ขณะซอฟต์แวร์กำลังทำงาน ท่านสามารถใช้งานแบบอักษรเพื่อแสดงผล รวมทั้งพิมพ์เนื้อหาได้ ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบอักษรได้เป็นการชั่วคราวไปยังเครื่องพิมพ์หรืออุปกรณ์ส่งออกอื่นๆ เพื่อพิมพ์เนื้อหา และสามารถฝังแบบอักษรไว้ในเนื้อหาได้เฉพาะตามที่ได้รับอนุญาตตามข้อจำกัดการฝังแบบอักษรเท่านั้น
  • 7. องค์ประกอบของสื่อ Microsoft ให้สิทธิการใช้งานกับท่านในการทำสำเนา แจกจ่าย เล่น และแสดงองค์ประกอบของสื่อ (ภาพ ภาพตัดปะ ภาพเคลื่อนไหว เสียง เพลง คลิปวิดีโอ แม่แบบ และเนื้อหารูปแบบอื่น) ที่รวมอยู่ในบริการ/ซอฟต์แวร์ในโครงการและเอกสารต่างๆ แต่มีข้อยกเว้นว่าท่านจะไม่สามารถ (i) ขาย อนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือแจกจ่ายสำเนาองค์ประกอบของสื่อโดยตัวองค์ประกอบเองหรือในฐานะที่เป็นผลิตภัณฑ์ หากองค์ประกอบของสื่อเป็นมูลค่าหลักของผลิตภัณฑ์ (ii) ให้สิทธิกับลูกค้าของท่านในการอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือแจกจ่ายองค์ประกอบของสื่อต่อไปให้บุคคลอื่น (iii) อนุญาตให้ใช้สิทธิหรือแจกจ่ายองค์ประกอบของสื่อเพื่อจุดประสงค์ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งรวมถึงสัญลักษณ์ใช้แทนที่ระบุตัวบุคคล สัญลักษณ์ใช้แทนหน่วยงานของรัฐ โลโก้ เครื่องหมายการค้า หรือสัญลักษณ์ หรือใช้ภาพประเภทที่กล่าวมานี้ในลักษณะที่แสดงนัยยะถึงการรับรองหรือการเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ สิ่งของ หรือกิจกรรมของท่าน หรือ(iv) สร้างงานลามกหรืองานที่น่าอับอายโดยใช้องค์ประกอบของสื่อ องค์ประกอบของสื่ออื่นๆ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้บนเว็บไซต์อื่นๆ ผ่านทางคุณลักษณะของ Office จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดบนเว็บไซต์เหล่านั้น
  • 8. การทดลองใช้และการแปลงสิทธิ์ บริการ/ซอฟต์แวร์บางส่วนหรือทั้งหมดอาจได้รับอนุญาตเพื่อการทดลองใช้ สิทธิของท่านในการใช้บริการ/ซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นทดลองจะจำกัดอยู่เฉพาะในช่วงเวลาทดลองใช้ บริการ/ซอฟต์แวร์ทดลองใช้และระยะเวลาการเป็นสมาชิกแบบทดลองใช้จะมีระบุไว้ให้ทราบระหว่างกระบวนการเปิดใช้งาน ท่านอาจมีตัวเลือกในการแปลงสิทธิทดลองใช้งานเพื่อสมัครเป็นสมาชิกหรือรับสิทธิใช้งานเป็นการถาวร ตัวเลือกในการแปลงสิทธิจะมีแจ้งให้ทราบเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการทดลองใช้ หลังจากครบกำหนดระยะเวลาทดลองใช้งานและไม่มีการแปลงสิทธิใช้งาน คุณสมบัติส่วนใหญ่ของบริการ/ซอฟต์แวร์ทดลองใช้จะหยุดทำงาน
 • 5. ข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์และการส่งออก
  • ท่านจะสามารถเปิดใช้งานบริการ/ซอฟต์แวร์ได้เฉพาะในภูมิภาคที่ได้รับบริการ/ซอฟต์แวร์มาเท่านั้น ซอฟต์แวร์และบริการของ Microsoft จะอยู่ภายใต้กฎหมายการส่งออกและเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกาและเขตอำนาจศาลอื่นๆ และท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบดังกล่าวที่บังคับใช้ทั้งหมดซึ่งใช้บังคับกับซอฟต์แวร์และ/หรือบริการ การถ่ายโอน ซอฟต์แวร์และบริการเหล่านี้ไปยังรัฐบาลของประเทศที่ถูกห้ามหรือบุคคลต้องห้ามบางประเภทจะต้องได้รับการอนุญาตจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ treasury.gov/resource-center/Documents/soc_net.pdf ) นอกจากนี้ บริการที่ต้องชำระเงินจะอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบว่าด้วยการส่งออกของสหรัฐอเมริกาที่ท่านต้องปฏิบัติตาม กฎหมายเหล่านี้รวมถึงข้อจำกัดในเรื่องปลายทาง ผู้ใช้งานขั้นปลาย และการใช้ขั้นสุดท้าย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.microsoft.com/exporting
 • 6. การสนับสนุน
  • การสนับสนุนลูกค้าอย่างจำกัดสำหรับการสมัครใช้งานของผู้บริโภคของ Office 365 จะมีอยู่ที่ office.com/support (วิธีใช้/วิธีทำ) และที่ support.microsoft.com/ph/13615 (การสนับสนุนทางเทคนิค)
 • 7. ข้อตกลงฉบับเดียว
  • ข้อตกลงเพิ่มเติมนี้ (ร่วมกับเงื่อนไขต่างๆ ที่มาพร้อมส่วนประกอบเพิ่มเติม โปรแกรมปรับปรุง และบริการต่างๆ ของซอฟต์แวร์ที่จัดหาโดย Microsoft และที่ท่านเป็นผู้ใช้ รวมทั้งสิทธิ์การใช้งานที่แยกต่างหากซึ่งอาจให้ไว้เมื่อมีการติดตั้งและใช้ซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์) และเงื่อนไขที่มีอยู่ในการเชื่อมโยงบนเว็บซึ่งระบุในข้อตกลงเพิ่มเติมนี้ จะเป็นข้อตกลงฉบับเดียวสำหรับบริการและซอฟต์แวร์ ตลอดจนส่วนประกอบเพิ่มเติม โปรแกรมปรับปรุง และบริการต่างๆ เหล่านี้ (เว้นแต่ว่า Microsoft จะจัดให้มีเงื่อนไขอื่นๆ เกี่ยวกับส่วนประกอบเพิ่มเติม โปรแกรมปรับปรุง หรือบริการต่างๆ ดังกล่าว) ท่านสามารถตรวจสอบข้อตกลงเพิ่มเติมนี้ได้หลังจากที่ซอฟต์แวร์ของท่านทำงานแล้ว โดยไปที่หน้าจอวิธีใช้ของซอฟต์แวร์และคลิกที่ลิงก์เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์สำหรับซอฟต์แวร์ของ Microsoft ท่านยังสามารถตรวจสอบเงื่อนไขได้ที่การเชื่อมโยงต่างๆ ในข้อตกลงนี้โดยพิมพ์ URL ลงในแถบที่อยู่เบราว์เซอร์ และท่านตกลงที่จะทำเช่นนั้น ท่านเข้าใจดีว่าการใช้บริการนี้เท่ากับว่าท่านยอมรับในข้อตกลงเพิ่มเติมนี้และเงื่อนไขที่เชื่อมโยง นอกจากนี้ ยังมีการเชื่อมโยงที่ให้ข้อมูลต่างๆ ในข้อตกลงฉบับนี้ การเชื่อมโยงเหล่านี้ประกอบด้วยเงื่อนไขที่มีผลผูกพันท่านและเรา ซึ่งได้แก่