Chọn quốc gia/vùng thanh toán của bạn:
{"pmgControls":[ {"functionName":"DynamicMarket","params":"server|.pmgDynaMarket|#pmgSKUChooserCntry|off|PMGSKUMarketCk"}]}
SharePoint

So sánh các tùy chọn SharePoint

SharePoint

So sánh các tùy chọn SharePoint

SharePoint Server

SharePoint Online

Chuẩn

Enterprise

Gói 1

Gói 2

{SPOP1Buy|price}

người dùng/tháng

{SPOP1Buy|price}

người dùng/tháng

{SPOP2Buy|price}

người dùng/tháng

{SPOP2Buy|price}

người dùng/tháng
Ứng dụng
Danh mục Ứng dụng và Chợ điện tử
Khả năng mới
Khả năng mới
Khả năng mới
Khả năng mới
Cộng tác
Site Nhóm
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Quản lý Công việc
Khả năng mới
Khả năng mới
Khả năng mới
Khả năng mới
Chia sẻ với Bên ngoài
Khả năng mới
Khả năng mới
Tìm kiếm
Tìm kiếm Cơ bản
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Tìm kiếm Tiêu chuẩn
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Tìm kiếm trong Doanh nghiệp
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Quản lý Nội dung
Quản lý Nội dung
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Quản lý Bản ghi
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Khám phá Điện tử, ACM, Tuân thủ
Khả năng mới
Khả năng mới
Nghiệp vụ Thông minh
Excel Services, PowerPivot, PowerView
Khả năng mới
Khả năng mới
Phiếu ghi điểm & Bảng điều khiển
Đã bao gồm
Giải pháp Kinh doanh
Access Services
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Dịch vụ Visio
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Ứng dụng Dựa trên Biểu mẫu
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Dòng công việc SharePoint 2013
Khả năng mới
Khả năng mới
Khả năng mới
Khả năng mới
Business Connectivity Services
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Đã bao gồm
HiệnẨn
Chuẩn
Ứng dụng
Danh mục Ứng dụng và Chợ điện tử
Khả năng mới
Cộng tác
Site Nhóm
Đã bao gồm
Cộng tác
Quản lý Công việc
Khả năng mới
Cộng tác
Chia sẻ với Bên ngoài
Tìm kiếm
Tìm kiếm Cơ bản
Đã bao gồm
Tìm kiếm
Tìm kiếm Tiêu chuẩn
Đã bao gồm
Tìm kiếm
Tìm kiếm trong Doanh nghiệp
Quản lý Nội dung
Quản lý Nội dung
Đã bao gồm
Quản lý Nội dung
Quản lý Bản ghi
Đã bao gồm
Quản lý Nội dung
Khám phá Điện tử, ACM, Tuân thủ
Nghiệp vụ Thông minh
Excel Services, PowerPivot, PowerView
Nghiệp vụ Thông minh
Phiếu ghi điểm & Bảng điều khiển
Giải pháp Kinh doanh
Access Services
Giải pháp Kinh doanh
Dịch vụ Visio
Giải pháp Kinh doanh
Ứng dụng Dựa trên Biểu mẫu
Giải pháp Kinh doanh
Dòng công việc SharePoint 2013
Khả năng mới
Giải pháp Kinh doanh
Business Connectivity Services
Đã bao gồm
HiệnẨn
Enterprise
Ứng dụng
Danh mục Ứng dụng và Chợ điện tử
Khả năng mới
Cộng tác
Site Nhóm
Đã bao gồm
Cộng tác
Quản lý Công việc
Khả năng mới
Cộng tác
Chia sẻ với Bên ngoài
Tìm kiếm
Tìm kiếm Cơ bản
Đã bao gồm
Tìm kiếm
Tìm kiếm Tiêu chuẩn
Đã bao gồm
Tìm kiếm
Tìm kiếm trong Doanh nghiệp
Đã bao gồm
Quản lý Nội dung
Quản lý Nội dung
Đã bao gồm
Quản lý Nội dung
Quản lý Bản ghi
Đã bao gồm
Quản lý Nội dung
Khám phá Điện tử, ACM, Tuân thủ
Khả năng mới
Nghiệp vụ Thông minh
Excel Services, PowerPivot, PowerView
Khả năng mới
Nghiệp vụ Thông minh
Phiếu ghi điểm & Bảng điều khiển
Đã bao gồm
Giải pháp Kinh doanh
Access Services
Đã bao gồm
Giải pháp Kinh doanh
Dịch vụ Visio
Đã bao gồm
Giải pháp Kinh doanh
Ứng dụng Dựa trên Biểu mẫu
Đã bao gồm
Giải pháp Kinh doanh
Dòng công việc SharePoint 2013
Khả năng mới
Giải pháp Kinh doanh
Business Connectivity Services
Đã bao gồm
HiệnẨn
Gói 1

{SPOP1Buy|price}

người dùng/tháng
Ứng dụng
Danh mục Ứng dụng và Chợ điện tử
Khả năng mới
Cộng tác
Site Nhóm
Đã bao gồm
Cộng tác
Quản lý Công việc
Khả năng mới
Cộng tác
Chia sẻ với Bên ngoài
Khả năng mới
Tìm kiếm
Tìm kiếm Cơ bản
Đã bao gồm
Tìm kiếm
Tìm kiếm Tiêu chuẩn
Đã bao gồm
Tìm kiếm
Tìm kiếm trong Doanh nghiệp
Quản lý Nội dung
Quản lý Nội dung
Đã bao gồm
Quản lý Nội dung
Quản lý Bản ghi
Đã bao gồm
Quản lý Nội dung
Khám phá Điện tử, ACM, Tuân thủ
Nghiệp vụ Thông minh
Excel Services, PowerPivot, PowerView
Nghiệp vụ Thông minh
Phiếu ghi điểm & Bảng điều khiển
Giải pháp Kinh doanh
Access Services
Đã bao gồm
Giải pháp Kinh doanh
Dịch vụ Visio
Giải pháp Kinh doanh
Ứng dụng Dựa trên Biểu mẫu
Giải pháp Kinh doanh
Dòng công việc SharePoint 2013
Khả năng mới
Giải pháp Kinh doanh
Business Connectivity Services
HiệnẨn
Gói 2

{SPOP2Buy|price}

người dùng/tháng
Ứng dụng
Danh mục Ứng dụng và Chợ điện tử
Khả năng mới
Cộng tác
Site Nhóm
Đã bao gồm
Cộng tác
Quản lý Công việc
Khả năng mới
Cộng tác
Chia sẻ với Bên ngoài
Khả năng mới
Tìm kiếm
Tìm kiếm Cơ bản
Đã bao gồm
Tìm kiếm
Tìm kiếm Tiêu chuẩn
Đã bao gồm
Tìm kiếm
Tìm kiếm trong Doanh nghiệp
Đã bao gồm
Quản lý Nội dung
Quản lý Nội dung
Đã bao gồm
Quản lý Nội dung
Quản lý Bản ghi
Đã bao gồm
Quản lý Nội dung
Khám phá Điện tử, ACM, Tuân thủ
Khả năng mới
Nghiệp vụ Thông minh
Excel Services, PowerPivot, PowerView
Khả năng mới
Nghiệp vụ Thông minh
Phiếu ghi điểm & Bảng điều khiển
Giải pháp Kinh doanh
Access Services
Đã bao gồm
Giải pháp Kinh doanh
Dịch vụ Visio
Đã bao gồm
Giải pháp Kinh doanh
Ứng dụng Dựa trên Biểu mẫu
Đã bao gồm
Giải pháp Kinh doanh
Dòng công việc SharePoint 2013
Khả năng mới
Giải pháp Kinh doanh
Business Connectivity Services
Đã bao gồm
Khả năng mới:
Khả năng mới
Đã bao gồm:
Đã bao gồm
Khả năng mới:
Khả năng mới
Đã bao gồm:
Đã bao gồm

Thông tin khác

Để nhận được danh sách chi tiết các tính năng khả dụng cho mỗi gói, hãy xem Mô tả về Dịch vụ SharePoint Online

Thử dùng SharePoint Online với Office 365

Thông tin khác

Để nhận được danh sách chi tiết các tính năng khả dụng cho mỗi gói, hãy xem Mô tả về Dịch vụ SharePoint Online

Thử dùng SharePoint Online với Office 365

{"pmgControls":[{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"}, {"functionName":"Accordion","params":".pmg-mobile-accordion-wrapper|.pmg-mobile-accordion-btn|.pmg-mobile-accordion-content|.pmg-mobile-accordion-showIcon|.pmg-mobile-accordion-hideIcon|.showHideAll|680"},{"functionName":"CustomTooltip","params":"10px|font-weight: normal; color: black; text-align: left;"} ]}