So sánh các tùy chọn SharePoint Online

 

Plan 1

Plan 2

Office 365

Enterprise E3

Giá chưa bao gồm thuế.
{SPOP1Buy|price}
người dùng/tháng
 
Giá chưa bao gồm thuế.
SharePoint
{SPOP2Buy|price}
người dùng/tháng
 
Giá chưa bao gồm thuế.
SharePoint
{O365E3MonthSubAnn|price}
người dùng/tháng
(cam kết hàng năm)
Giá chưa bao gồm thuế.
SharePointExchange OnlineOutlookWordExcelPowerPointOneNoteOneDrive for BusinessSkype for Business
Site Nhóm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Chia sẻ với Bên ngoài
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Quản lý Nội dung
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Access Services
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dòng công việc SharePoint 2013
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Tìm kiếm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Tìm kiếm trong Doanh nghiệp
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Khám phá Điện tử, ACM, Tuân thủ
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Excel, Visio và InfoPath Forms Services
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Business Connectivity Services
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm

{r2:c2}
{r3:c1}
{r3:c2}
{r4:c1}
{r4:c2}
{r5:c1}
{r5:c2}
{r6:c1}
{r6:c2}
{r7:c1}
{r7:c2}
{r8:c1}
{r8:c2}
{r9:c1}
{r9:c2}
{r10:c1}
{r10:c2}
{r11:c1}
{r11:c2}
{r12:c1}
{r12:c2}

{r2:c3}
{r3:c1}
{r3:c3}
{r4:c1}
{r4:c3}
{r5:c1}
{r5:c3}
{r6:c1}
{r6:c3}
{r7:c1}
{r7:c3}
{r8:c1}
{r8:c3}
{r9:c1}
{r9:c3}
{r10:c1}
{r10:c3}
{r11:c1}
{r11:c3}
{r12:c1}
{r12:c3}

{r2:c4}
{r3:c1}
{r3:c4}
{r4:c1}
{r4:c4}
{r5:c1}
{r5:c4}
{r6:c1}
{r6:c4}
{r7:c1}
{r7:c4}
{r8:c1}
{r8:c4}
{r9:c1}
{r9:c4}
{r10:c1}
{r10:c4}
{r11:c1}
{r11:c4}
{r12:c1}
{r12:c4}

Xem thêm thông tin

Để biết danh sách chi tiết các tính năng sẵn dùng với mỗi gói, hãy xem Mô tả về Dịch vụ SharePoint Online (Bằng tiếng Anh).