Chọn quốc gia/vùng thanh toán của bạn:
{"pmgControls":[ {"functionName":"DynamicMarket","params":"commercial|.pmgDynaMarket|#pmgSKUChooserCntry|off|PMGSKUMarketCk"}]}

Chọn một gói

Thực hiện công việc dễ dàng hơn với Office 365. Có được mọi thứ bạn cần để hoàn thành công việc mọi lúc, mọi nơi.
Bạn đang tìm các gói Enterprise?

Bao gồm trọn bộ ứng dụng Office cho máy tính!

Bao gồm trọn bộ ứng dụng Office cho máy tính!

Chọn một gói

Office 365

Business Essentials

Office 365

Business

Office 365

Business Premium

Thực hiện công việc dễ dàng hơn với Office 365. Có được mọi thứ bạn cần để hoàn thành công việc mọi lúc, mọi nơi.

Bạn đang tìm các gói Enterprise?
 • {O365BizEssAnn|price}

người dùng/tháng
 • {O365BizEssAnn|price}

người dùng/tháng
cam kết hàng năm
1 năm {O365BizEssAnn|price}
người dùng/tháng
1 năm {O365BizEssAnn|price}
người dùng/tháng
1 tháng {O365BizEssMonth|price}
người dùng/tháng
 • {O365BizEssAnn|price}

người dùng/tháng
người dùng/tháng
 • {O365BizEssAnn|price}

người dùng/tháng
cam kết hàng năm
 • {O365BizEssMonth|price}

người dùng/tháng
 • {O365BizEssMonth|price}

người dùng/tháng
cam kết hàng tháng
 • {O365BizAnn|price}
 • người dùng/tháng
 • {O365BizAnn|price}

người dùng/tháng
 • {O365BizAnn|price}

người dùng/tháng
cam kết hàng năm
1 năm {O365BizAnn|price}
người dùng/tháng
1 năm {O365BizAnn|price}
người dùng/tháng
1 tháng {O365BizMonth|price}
người dùng/tháng
 • {O365BizAnn|price}

người dùng/tháng
người dùng/tháng
 • {O365BizAnn|price}

người dùng/tháng
cam kết hàng năm
 • {O365BizMonth|price}

người dùng/tháng
 • {O365BizMonth|price}

người dùng/tháng
cam kết hàng tháng
 • {O365SBP2MonthSubAnn|price}
 • người dùng/tháng
 • {O365BizPremAnn|price}

người dùng/tháng
 • {O365BizPremAnn|price}

người dùng/tháng
cam kết hàng năm
1 năm {O365BizPremAnn|price}
người dùng/tháng
1 năm {O365BizPremAnn|price}
người dùng/tháng
1 tháng {O365BizPremMonth|price}
người dùng/tháng
 • {O365BizPremAnn|price}

người dùng/tháng
người dùng/tháng
 • {O365BizPremAnn|price}

người dùng/tháng
cam kết hàng năm
 • {O365BizPremMonth|price}

người dùng/tháng
 • {O365BizPremMonth|price}

người dùng/tháng
cam kết hàng tháng
Trọn bộ các ứng dụng Office được cài đặt Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher và OneNote trên tối đa 5 PC hoặc 5 máy Mac
Đã chọn
Đã chọn
Office trên máy tính bảng và điện thoại cho trải nghiệm cài đặt đầy đủ Office trên tối đa 5 máy tính bảng và 5 điện thoại
Đã chọn
Đã chọn
Phiên bản Office Online bao gồm Word, Excel và PowerPoint
Đã chọn
Đã chọn
Đã chọn
Lưu trữ và chia sẻ tệp với dung lượng lưu trữ 1 TB/người dùng
Đã chọn
Đã chọn
Đã chọn
Email cấp doanh nghiệp bao gồm lịch và liên hệ với hộp thư đến 50 GB
Đã chọn
Đã chọn

Các cuộc họp trực tuyến, IM và hội thảo video HD không giới hạn.

Bao gồm Ứng dụng Lync

Đã chọn
Đã chọn
Mạng xã hội doanh nghiệp giúp nhân viên cộng tác giữa các bộ phận, vị trí và ứng dụng nghiệp vụ
Đã chọn
Đã chọn
Người dùng tối đa
300
300
300
HiệnẨn

Office 365

Business Essentials

 • {O365BizEssAnn|price}
 • người dùng/tháng
cam kết hàng năm
1 năm {O365BizEssAnn|price}
người dùng/tháng
1 năm {O365BizEssAnn|price}
người dùng/tháng
1 tháng {O365BizEssMonth|price}
người dùng/tháng
 • {O365BizEssAnn|price}
 • người dùng/tháng
cam kết hàng năm
 • {O365BizEssMonth|price}
 • người dùng/tháng
cam kết hàng tháng
Trọn bộ các ứng dụng Office được cài đặt Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher và OneNote trên tối đa 5 PC hoặc 5 máy Mac
Office trên máy tính bảng và điện thoại cho trải nghiệm cài đặt đầy đủ Office trên tối đa 5 máy tính bảng và 5 điện thoại
Phiên bản Office Online bao gồm Word, Excel và PowerPoint
Đã chọn
Lưu trữ và chia sẻ tệp với dung lượng lưu trữ 1 TB/người dùng
Đã chọn
Email cấp doanh nghiệp bao gồm lịch và liên hệ với hộp thư đến 50 GB
Đã chọn

Các cuộc họp trực tuyến, IM và hội thảo video HD không giới hạn.

Bao gồm Ứng dụng Lync

Đã chọn
Mạng xã hội doanh nghiệp giúp nhân viên cộng tác giữa các bộ phận, vị trí và ứng dụng nghiệp vụ
Đã chọn
Người dùng tối đa
300
HiệnẨn

Office 365

Business

 • {O365BizAnn|price}
 • người dùng/tháng
cam kết hàng năm
1 năm {O365BizAnn|price}
người dùng/tháng

1 năm {O365BizAnn|price}
người dùng/tháng
1 tháng {O365BizMonth|price}
người dùng/tháng
 • {O365BizAnn|price}
 • người dùng/tháng
cam kết hàng năm
 • {O365BizMonth|price}
 • người dùng/tháng
cam kết hàng tháng
Trọn bộ các ứng dụng Office được cài đặt Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher và OneNote trên tối đa 5 PC hoặc 5 máy Mac
Đã chọn
Office trên máy tính bảng và điện thoại cho trải nghiệm cài đặt đầy đủ Office trên tối đa 5 máy tính bảng và 5 điện thoại
Đã chọn
Phiên bản Office Online bao gồm Word, Excel và PowerPoint
Đã chọn
Lưu trữ và chia sẻ tệp với dung lượng lưu trữ 1 TB/người dùng
Đã chọn
Email cấp doanh nghiệp bao gồm lịch và liên hệ với hộp thư đến 50 GB

Các cuộc họp trực tuyến, IM và hội thảo video HD không giới hạn.

Bao gồm Ứng dụng Lync

Mạng xã hội doanh nghiệp giúp nhân viên cộng tác giữa các bộ phận, vị trí và ứng dụng nghiệp vụ
Người dùng tối đa
300
HiệnẨn

Office 365

Business Premium

 • {O365BizPremAnn|price}
 • người dùng/tháng
cam kết hàng năm
1 năm {O365BizPremAnn|price}
người dùng/tháng
1 năm {O365BizPremAnn|price}
người dùng/tháng
1 tháng {O365BizPremMonth|price}
người dùng/tháng
 • {O365BizPremAnn|price}
 • người dùng/tháng
cam kết hàng năm
 • {O365BizPremMonth|price}
 • người dùng/tháng
cam kết hàng tháng
Trọn bộ các ứng dụng Office được cài đặt Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher và OneNote trên tối đa 5 PC hoặc 5 máy Mac
Đã chọn
Office trên máy tính bảng và điện thoại cho trải nghiệm cài đặt đầy đủ Office trên tối đa 5 máy tính bảng và 5 điện thoại
Đã chọn
Phiên bản Office Online bao gồm Word, Excel và PowerPoint
Đã chọn
Lưu trữ và chia sẻ tệp với dung lượng lưu trữ 1 TB/người dùng
Với dung lượng lưu trữ 1 TB/người dùng
Đã chọn
Email cấp doanh nghiệp bao gồm lịch và liên hệ với hộp thư đến 50 GB
Đã chọn

Các cuộc họp trực tuyến, IM và hội thảo video HD không giới hạn.

Bao gồm Ứng dụng Lync

Đã chọn
Mạng xã hội doanh nghiệp giúp nhân viên cộng tác giữa các bộ phận, vị trí và ứng dụng nghiệp vụ
Đã chọn
Người dùng tối đa
300

Tất cả các gói Office 365 kể trên bao gồm:

Cập nhật
Thỏa thuận cấp dịch vụ đảm bảo 99,9% thời gian hoạt động được hỗ trợ tài chính
Hỗ trợ CNTT
Hỗ trợ web cấp CNTT và hỗ trợ qua điện thoại 24/7 cho các vấn đề quan trọng
Tích hợp Active Directory
Tích hợp Active Directory để dễ dàng quản lý chứng danh và quyền của người dùng
Bảo mật
Bảo mật dữ liệu đẳng cấp thế giới

Tất cả các gói Office 365 kể trên bao gồm:

Cập nhật
Hỗ trợ CNTT
Tích hợp Active Directory
Bảo mật
Thỏa thuận cấp dịch vụ đảm bảo 99,9% thời gian hoạt động được hỗ trợ tài chính
Hỗ trợ web cấp CNTT và hỗ trợ qua điện thoại 24/7 cho các vấn đề quan trọng
Tích hợp Active Directory để dễ dàng quản lý chứng danh và quyền của người dùng
Bảo mật dữ liệu đẳng cấp thế giới

{"pmgControls":[ {"functionName":"PinnedNav","params":"#pmgPDN|#pmgPinnedNavStart|top|.pmgLinkHighLighted|true|#pmg-cmp-desktop|680|.pmg-pinned-end-point"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"}, {"functionName":"Accordion","params":".pmg-mobile-accordion-wrapper|.pmg-mobile-accordion-btn|.pmg-mobile-accordion-content|.pmg-mobile-accordion-showIcon|.pmg-mobile-accordion-hideIcon|.showHideAll|680"}, {"functionName":"CustomTooltip","params":""},{"functionName":"CustomTooltip","params":"10px|font-weight: normal; color: black; text-align: left;"},{"functionName":"DropDownCtn","params":"#container1|#selected1|#selection1|.dropdowCntOption1|.dropdownBtn1|#selectedBtn1|pmgBgF5F5F5|#selectedPriceSB|.priceSelection1"},{"functionName":"CustomTooltip","params":""},{"functionName":"DropDownCtn","params":" #container2|#selected2|#selection2|.dropdowCntOption2|.dropdownBtn2|#selectedBtn2|pmgBgF5F5F5|#selectedPriceSB1|.priceSelection2"},{"functionName":"DropDownCtn","params":" #container3|#selected3|#selection3|.dropdowCntOption3|.dropdownBtn3|#selectedBtn3|pmgBgF5F5F5|#selectedPriceSB2|.priceSelection3"},{"functionName":"DropDownCtn","params":" #container4|#selected4|#selection4|.dropdowCntOption4|.dropdownBtn4|#selectedBtn4|pmgBgF5F5F5|#selectedPriceSB3|.priceSelection4"},
{"functionName":"DropDownCtn","params":" #container5|#selected5|#selection5|.dropdowCntOption5|.dropdownBtn5|#selectedBtn5|pmgBgF5F5F5|#selectedPriceSB4|.priceSelection5"},
{"functionName":"DropDownCtn","params":" #container6|#selected6|#selection6|.dropdowCntOption6|.dropdownBtn6|#selectedBtn6|pmgBgF5F5F5|#selectedPriceSB5|.priceSelection6"}
]}