Đó là dữ liệu của bạn

 • Bạn sở hữu dữ liệu của mình và giữ mọi quyền, tư cách và quyền lợi đối với dữ liệu mà bạn lưu trữ với Office 365.
 • Bạn có thể tải xuống bản sao cho tất cả dữ liệu của mình bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do nào mà không cần bất kỳ sự hỗ trợ nào từ Microsoft.
  • Bất kỳ người dùng cuối nào cũng có thể tải dữ liệu Exchange Online, bao gồm email, cuộc hẹn trên lịch, danh bạ và tác vụ xuống máy tính cục bộ tại bất kỳ thời điểm nào thông qua NhậpTrình hướng dẫn xuất.
  • Có thể tải tài liệu SharePoint Online bất cứ lúc nào từ không gian làm việc xuống máy tính cục bộ của bạn.
  • Tên miền ảo như contoso.com có thể được loại bỏ bằng cách làm theo Hướng dẫn Loại bỏ Miền (bằng tiếng Anh) trong Trợ giúp Office 365.
  • Để tải xuống bản sao siêu dữ liệu của người dùng cuối (chẳng hạn như địa chỉ email, tên và họ cũng như dữ liệu khác), bạn có thể sử dụng PowerShell lệnh let, bao gồm Get-MsolUser Windows PowerShell lệnh let cho Office 365. Nếu bạn sử dụng Exchange Online thì bạn cũng có thể sử dụng Get-MailUser (bằng tiếng Anh)Get-User (bằng tiếng Anh) Lệnh Exchange PowerShell.
 • Khi hết hạn hoặc chấm dứt đăng ký hoặc hợp đồng Office 365, Microsoft sẽ cung cấp cho bạn, theo mặc định, quyền truy nhập giới hạn bổ sung trong 90 ngày để xuất dữ liệu của bạn.