Đó là dữ liệu của bạn

 • Bạn sở hữu dữ liệu của mình và giữ mọi quyền, tư cách và quyền lợi đối với dữ liệu mà bạn lưu trữ với Office 365.
 • Bạn có thể tải xuống bản sao tất cả dữ liệu của mình bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do nào mà không cần có sự trợ giúp từ Microsoft.
  • Dữ liệu Exchange Online, trong đó có email, cuộc hẹn lịch, danh bạ và tác vụ, có thể được bất kỳ người dùng cuối nào tải xuống máy tính cục bộ vào mọi thời điểm thông qua trình hướng dẫn NhậpXuất.
  • Có thể tải xuống tài liệu SharePoint Online bất cứ lúc nào từ không gian làm việc vào máy tính cục bộ của bạn.
  • Tên miền ảo như contoso.com có thể được loại bỏ bằng cách làm theo Hướng dẫn Loại bỏ Miền (bằng tiếng Anh) trong Trợ giúp Office 365.
  • Để tải xuống bản sao của siêu dữ liệu người dùng cuối (như địa chỉ email, họ tên và dữ liệu khác), bạn có thể dùng các lệnh ghép ngắn PowerShell, trong đó có Lệnh ghép ngắn Windows PowerShell dành cho Office 365 Get-MsolUser. Nếu bạn dùng Exchange Online, bạn cũng có thể dùng các lệnh Exchange PowerShell Get-MailUser (bằng tiếng Anh)Get-User (bằng tiếng Anh).
 • Khi hết hạn hoặc chấm dứt đăng ký hoặc hợp đồng Office 365, Microsoft sẽ cung cấp cho bạn, theo mặc định, quyền truy nhập giới hạn bổ sung trong 90 ngày để xuất dữ liệu của bạn.

Was this information helpful?

Great! Any other feedback?

How can we improve it?


To protect your privacy, please do not include contact information in your feedback. Review our privacy policy.

×