Đây là dữ liệu của bạn

 • Bạn sở hữu dữ liệu của mình và giữ mọi quyền, tư cách và quyền lợi đối với dữ liệu bạn lưu trữ trong Office 365.
 • Bạn có thể tải xuống bản sao tất cả dữ liệu của mình bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do nào mà không cần có sự trợ giúp từ Microsoft.
  • Bất kỳ người dùng cuối nào đều có thể tải xuống dữ liệu Exchange Online, bao gồm email, cuộc hẹn lịch, liên hệ và tác vụ vào máy tính cục bộ bất cứ lúc nào qua Nhập và Trình hướng dẫn xuất.
  • Có thể tải xuống tài liệu SharePoint Online bất cứ lúc nào từ không gian làm việc vào máy tính cục bộ của bạn.
  • Tên miền ảo như contoso.com có thể được loại bỏ bằng cách làm theo Hướng dẫn Loại bỏ Tên miền trong Trợ giúp Office 365.
  • Để tải xuống bản sao của siêu dữ liệu người dùng cuối (như địa chỉ email, họ tên và dữ liệu khác), bạn có thể dùng các lệnh ghép ngắn PowerShell, bao gồm Lệnh ghép ngắn Windows PowerShell dành cho Office 365 Get-MsolUser . Nếu bạn dùng Exchange Online, bạn cũng có thể dùng các lệnh Exchange PowerShell Get-MailUser và Get-User .
 • Khi hết hạn hoặc chấm dứt gói đăng ký hoặc hợp đồng Office 365 của bạn, Microsoft sẽ cung cấp cho bạn, theo mặc định, quyền truy nhập giới hạn bổ sung trong 90 ngày để xuất dữ liệu.
Lưu ý: Một số nội dung chi tiết chỉ sẵn có bằng tiếng Anh.