Các câu hỏi hàng đầu về quyền riêng tư mà khách hàng nên hỏi nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây

Microsoft Office 365 cung cấp các tính năng bảo vệ quyền riêng tư cần thiết cho tất cả khách hàng của Office 365. Mục đích của phần này là mô tả các tính năng bảo vệ quyền riêng tư này và cách chúng đáp ứng các tiêu chuẩn cao về quyền riêng tư mà các cơ quan có thẩm quyền của châu Âu đặt ra. Vào ngày 1 tháng 7 năm 2012, Ban công tác Article 29 của Liên minh châu Âu (EU’s Article 29 Working Party-WP29)—một nhóm gồm các cơ quan bảo vệ dữ liệu quốc gia của Liên minh châu Âu—đã phê duyệt Ý kiến 05/2012 về Điện toán Đám mây. Ý kiến về Điện toán Đám mây nêu bật lợi ích của điện toán đám mây, bao gồm tính hiệu quả nâng cao và tính bảo mật lớn hơn. Trong Ý kiến này, WP29 nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chọn nhà cung cấp dịch vụ đám mây minh bạch về cách thức bảo vệ dữ liệu và tôn trọng quyền riêng tư của dữ liệu khách hàng.
Ý kiến của WP29 cung cấp hướng dẫn cần thiết cho những người đang và sẽ sử dụng dịch vụ điện toán đám mây. Ý kiến này cũng nêu ra một số câu hỏi mà các khách hàng sử dụng dịch vụ điện toán đám mây với vai trò là người kiểm soát dữ liệu nên xem xét khi chọn nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây. Các câu hỏi chính về quyền riêng tư và các câu trả lời của Office 365 được mô tả tại đây.
HiệnẨn
Nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây có cung cấp thông tin toàn diện và dễ hiểu về cách thức bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật ở một vị trí trung tâm không? Thông tin này có đề cập đến các vấn đề quan trọng như vị trí lưu trữ dữ liệu, ai có thể truy nhập dữ liệu và trong trường hợp nào, nhà thầu phụ nào tham gia vào quá trình xử lý dữ liệu hay không?
Tham chiếu theo Ý kiến của WP29: Trong Mục 4.1 (dấu đầu dòng đầu tiên bên dưới tiêu đề “Tuân thủ các nguyên tắc bảo vệ dữ liệu cơ bản”), WP29 nêu rõ rằng “nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây phải thông báo cho khách hàng sử dịch vụ điện toán đám mây về tất cả các khía cạnh liên quan (đến việc bảo vệ dữ liệu) của các dịch vụ của họ…cụ thể, khách hàng phải được thông báo về tất cả các nhà thầu phụ tham gia cung cấp dịch vụ điện toán đám mây tương ứng và tất cả vị trí mà dữ liệu có thể được lưu trữ hoặc được nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây và/hoặc nhà thầu phụ của nhà cung cấp đó xử lý”. Mục 3.4.1.1 (Tính minh bạch) tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của tính minh bạch trong mối quan hệ nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây-khách hàng sử dụng dịch vụ điện toán đám mây.
Office 365: Microsoft cung cấp thông tin về cách thức bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật của mình trong Trung tâm Tin cậy Office 365. Trung tâm Tin cậy Office 365 chứa thông tin về vị trí lưu trữ dữ liệu, ai có thể truy nhập dữ liệu và trong trường hợp nào, nhà thầu phụ nào tham gia vào quá trình xử lý dữ liệu.
HiệnẨn
Nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây có sử dụng dữ liệu khách hàng cho bất kỳ mục đích nào khác và trong cách thức nào khác ngoài cung cấp dịch vụ không? Nếu có thì cho mục đích cụ thể gì? Ví dụ: dữ liệu khách hàng có được xử lý để tạo hồ sơ dùng trong quảng cáo hoặc cho bất kỳ mục đích thương mại nào khác không? Hoặc có được tiết lộ bằng bất cứ cách nào cho bên thứ ba (không phải là nhà thầu phụ hoặc do pháp luật yêu cầu) hay không?
Tham chiếu theo Ý kiến của WP29: Mục 3.4.1.2 (Chi tiết và giới hạn về mục đích). WP29 nêu rõ là “dữ liệu cá nhân phải được thu thập cho mục đích đã quy định, rõ ràng và hợp pháp và không được tiếp tục xử lý theo cách không phù hợp với các mục đích đó” và khách hàng sử dụng dịch vụ điện toán đám mây chịu trách nhiệm “đảm bảo [...] là dữ liệu cá nhân không được xử lý (bất hợp pháp) cho các mục đích khác của nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây”.
Office 365: Các dịch vụ điện toán đám mây dành cho doanh nghiệp của Microsoft chỉ sử dụng dữ liệu của khách hàng để cung cấp dịch vụ. Điều này có thể bao gồm việc khắc phục sự cố nhằm ngăn chặn, phát hiện và sửa chữa các sự cố ảnh hưởng đến hoạt động của các dịch vụ và việc cải tiến các tính năng liên quan đến việc phát hiện và bảo vệ trước các mối đe dọa đang xuất hiện và đang phát triển đối với người dùng (chẳng hạn như phần mềm xấu hoặc thư rác). Office 365 không tạo các sản phẩm quảng cáo từ dữ liệu của khách hàng. Chúng tôi không quét email hoặc tài liệu của bạn để phân tích, khai thác dữ liệu, quảng cáo hoặc cải tiến dịch vụ.
Microsoft không tiết lộ dữ liệu của khách hàng cho bên thứ ba (bao gồm cơ quan thực thi pháp luật, các tổ chức chính phủ khác hoặc bên đương sự trong vụ kiện dân sự, ngoại trừ các nhà thầu phụ của chúng tôi) trừ khi khách hàng của chúng tôi hoặc pháp luật yêu cầu.
HiệnẨn
Nếu nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây cung cấp dịch vụ cho cả doanh nghiệp và người tiêu dùng thì nhà cung cấp đó có kết hợp cả dữ liệu của khách hàng doanh nghiệp với dữ liệu mà họ thu thập được từ các dịch vụ tiêu dùng không? Nếu có thì bằng cách nào và vì mục đích gì?
Tham chiếu theo Ý kiến của WP29: Mục 3.4.1.2 (Chi tiết và giới hạn về mục đích) và Mục 3.3.1 (Máy khách điện toán đám mây và nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây).
Office 365: Về mặt vật lý và lôgic, các máy chủ điện toán đám mây dành cho doanh nghiệp của Microsoft đều tách biệt với các máy chủ cung cấp dịch vụ trực tuyến dành cho người tiêu dùng. Dữ liệu của khách hàng doanh nghiệp, dữ liệu trong các dịch vụ trực tuyến dành cho người tiêu dùng của Microsoft và dữ liệu được tạo bằng hoặc từ hoạt động quét, lập chỉ mục hoặc khai thác dữ liệu của Microsoft không bị trộn lẫn với nhau trừ khi được khách hàng phê duyệt trước.
HiệnẨn
Nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây có quét hoặc khai thác nội dung của khách hàng chẳng hạn như tài liệu hoặc nội dung giao tiếp qua email không? Nếu có thì cho mục đích gì?
Tham chiếu theo Ý kiến của WP29: Mục 3.4.1.2 (Chi tiết và giới hạn về mục đích) và Mục 3.3.1 (Máy khách điện toán đám mây và nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây).
Office 365: Microsoft không quét email hoặc tài liệu để phục vụ mục đích quảng cáo. Các dịch vụ dành cho doanh nghiệp của Microsoft duy trì, quét và lập chỉ mục dữ liệu của khách hàng để cung cấp các tính năng phong phú cho phép khách hàng truy nhập và tổ chức dữ liệu của khách hàng. Ví dụ: người dùng cuối có thể dễ dàng tìm kiếm tài liệu của họ và nội dung khác trong Office 365.
HiệnẨn
Nếu nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây cũng cung cấp dịch vụ dành cho người tiêu dùng thì nhà cung cấp đó có trộn lẫn dữ liệu của doanh nghiệp với dữ liệu thu thập được từ các dịch vụ dành cho người tiêu dùng đó hay không?
Tham chiếu theo Ý kiến của WP29: Mục 3.4.3 (Các biện pháp kỹ thuật và tổ chức để bảo vệ và bảo mật dữ liệu).
Office 365: Về mặt lôgic, dịch vụ thương mại của Office 365 tách biệt với các dịch vụ trực tuyến dành cho người tiêu dùng. Dữ liệu của khách hàng doanh nghiệp và dữ liệu trong các dịch vụ trực tuyến dành cho người tiêu dùng của Microsoft không bị trộn lẫn với nhau trừ khi được khách hàng phê duyệt trước.
HiệnẨn
Nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây có áp dụng các biện pháp bảo vệ dữ liệu mạnh mẽ trong việc chuyển giao dữ liệu trên điện toán đám mây hay không?
WP29 kết luận rằng cơ chế truyền thống để chuyển dữ liệu ra khỏi Khu vực Kinh tế châu Âu có “các giới hạn” khi được áp dụng cho điện toán đám mây. WP29 chọn các nguyên tắc của Safe Harbor đồng thời khuyên các khách hàng sử dụng dịch vụ điện toán đám mây rằng “chỉ có cam kết của người nhập dữ liệu đối với các nguyên tắc của Safe Harbor không được coi là đủ” để chuyển giao dữ liệu tới các nhà cung cấp ở Hoa Kỳ. WP29 cũng nhắc nhở khách hàng sử dụng dịch vụ điện toán đám mây về sự cần thiết phải đảm bảo tuân thủ mọi nghĩa vụ theo luật quốc gia có thể áp dụng.
Office 365 cung cấp bản thỏa thuận bảo vệ dữ liệu toàn diện (DPA) và cung cấp Các điều khoản Mẫu của Liên minh châu Âu ngoài việc tự xác nhận theo khuôn khổ của chương trình Safe Harbor giữa Hoa Kỳ - Liên minh châu Âu. Mặc dù Các điều khoản Mẫu của Liên minh châu Âu được tạo riêng cho khách hàng của Liên minh châu Âu, PDA tổng hợp các cách thức bảo vệ quyền riêng tư tốt nhất của các quốc gia khác nhau và được cung cấp cho tất cả khách hàng bất kể vị trí địa lý hay quy mô. Các quy trình mà Office 365 đã xây dựng để tuân thủ Các điều khoản Mẫu của Liên minh châu Âu không bị giới hạn trong phạm vi các khách hàng của Liên minh châu Âu mà sẵn dùng cho tất cả mọi khách hàng.

{"pmgControls": [{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"}, {"functionName":"PinnedNav","params":"#pmgPDN|#pmgPinnedNavStart|top|.pmg-pinned-nav-highlighted|false||680|.pmg-pinned-end-point"},

{"functionName":"CustomTooltip","params":""},{"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}]}