Exchange

Làm việc thông minh hơn ở
bất cứ nơi đâu

Nhận email công việc và tăng năng suất trong khi

đảm bảo an toàn cho tổ chức của bạn.

  • Tận hưởng hộp thư lớn hơn và tin cậy hơn
  • Làm được nhiều thứ hơn trên bất kỳ thiết bị nào
  • Bảo vệ dữ liệu nhạy cảm
Exchange

Làm việc thông minh hơn ở
bất cứ nơi đâu

Nhận email công việc và tăng năng suất

trong khi đảm bảo an toàn cho tổ chức của bạn.

  • Tận hưởng hộp thư lớn hơn và tin cậy hơn
  • Làm được nhiều thứ hơn trên bất kỳ thiết bị nào
  • Bảo vệ dữ liệu nhạy cảm
Exchange

Làm việc thông minh hơn ở
bất cứ nơi đâu

Nhận email công việc và tăng năng suất

trong khi đảm bảo an toàn cho tổ chức của bạn.

  • Tận hưởng hộp thư lớn hơn và tin cậy hơn
  • Làm được nhiều thứ hơn trên bất kỳ thiết bị nào
  • Bảo vệ dữ liệu nhạy cảm
Một máy tính bảng trên bàn cho thấy cận cảnh hộp thư email kinh doanh được hỗ trợ bởi Exchange.
Một máy tính bảng trên bàn cho thấy cận cảnh hộp thư email kinh doanh được hỗ trợ bởi Exchange.

Exchange Online

Tải Exchange mới dưới dạng dịch vụ được lưu trữ từ Microsoft.
Bạn cũng có thể tải Exchange như một phần của gói Office 365 bao gồm Office, SharePoint và Skype for Business.

Exchange Server 2016

Chạy Exchange mới trên máy chủ
của riêng bạn.

Theo dõi blog

Cập nhật các tin tức mới nhất.

Câu chuyện khách hàng

Tìm hiểu cách sử dụng Exchange của các tổ chức khác.
{"pmgControls": [{"functionName":"AddDynaCss","params":"#Dynacss|pmg-pos-abs pmg-txt-align-left|680"},{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"},{ "functionName":"ContentGallery","params":"#pmg-content-gallery-control|4|10|false|540|2"},{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame|.pmgJS-target"}]}