Câu chuyện khách hàng Exchange

“Trung tâm Quản trị Exchange mang lại cho chúng tôi rất nhiều tính linh hoạt. Đối với một nhóm CNTT toàn cầu luôn cần sẵn sàng 24/7, cuộc sống đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều vì các thành viên nhóm có thể quản lý giải pháp từ mọi nơi.”

—Bernd Schwenk

Phó Giám đốc CNTT

ADVA Optical Networking SE

Ghi chú: Có thể xem các bài viết và video về câu chuyện của khách hàng bằng tiếng Anh.

Quy mô doanh nghiệp

Công nghiệp

Xóa bộ lọc