Exchange

Câu chuyện khách hàng Exchange

 • "Trung tâm Quản trị Exchange mang đến cho chúng tôi tính linh hoạt rất cao. Đối với một đội ngũ CNTT toàn cầu cần phải sẵn sàng làm việc 24/7, cuộc sống trở nên dễ dàng hơn nhiều vì các thành viên trong nhóm có thể quản lý giải pháp từ mọi nơi."

 • —Bernd Schwenk
 • Phó Giám đốc CNTT
 • ADVA Optical Networking SE

Hình ảnh một thành phố lớn về đêm. Đọc những câu chuyện của khách hàng Exchange từ khắp nơi trên thế giới.
Exchange

Câu chuyện khách hàng Exchange

 • "Trung tâm Quản trị Exchange mang đến cho chúng tôi tính linh hoạt rất cao. Đối với một đội ngũ CNTT toàn cầu cần phải sẵn sàng làm việc 24/7, cuộc sống trở nên dễ dàng hơn nhiều vì các thành viên trong nhóm có thể quản lý giải pháp từ mọi nơi."

 • —Bernd Schwenk
 • Phó Giám đốc CNTT
 • ADVA Optical Networking SE

Hình ảnh một thành phố lớn về đêm. Đọc những câu chuyện của khách hàng Exchange từ khắp nơi trên thế giới.
Exchange

Câu chuyện khách hàng Exchange

 • "Trung tâm Quản trị Exchange mang đến cho chúng tôi tính linh hoạt rất cao. Đối với một đội ngũ CNTT toàn cầu cần phải sẵn sàng làm việc 24/7, cuộc sống trở nên dễ dàng hơn nhiều vì các thành viên trong nhóm có thể quản lý giải pháp từ mọi nơi."

 • —Bernd Schwenk
 • Phó Giám đốc CNTT
 • ADVA Optical Networking SE

Ghi chú: Có thể xem các bài viết và video về câu chuyện của khách hàng bằng tiếng Anh.
Ghi chú: Có thể xem các bài viết và video về câu chuyện của khách hàng bằng tiếng Anh.
{"pmgControls": [{"functionName":"AddDynaCss","params":"#Dynacss|pmg-pos-abs pmg-txt-align-left|680"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"},{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}]}
Ghi chú: Có thể xem các bài viết và video về câu chuyện của khách hàng bằng tiếng Anh.