THỎA THUẬN CẤP PHÉP PHẦN MỀM CỦA MICROSOFT

PHẦN MỀM ỨNG DỤNG MÁY TÍNH ĐỂ BÀN MICROSOFT OFFICE 2013

Để xác định một trong hai bộ điều khoản cấp phép riêng nào dưới đây được áp dụng cho bạn, hãy kiểm tra phần chỉ định giấy phép. Phần này được in trên khóa sản phẩm của bạn hoặc có thể hiển thị trên Chứng chỉ Xác thực của bạn hoặc trên trang tải xuống nếu bạn nhận được phần mềm trực tuyến. Nếu chỉ định của bạn là “FPP,” “Retail” hoặc “PIPC,” thì Điều khoản Cấp phép Bán lẻ bên dưới sẽ được áp dụng cho bạn. Nếu là OEM thì những Điều khoản Cấp phép OEM bên dưới sẽ được áp dụng cho bạn. Nếu bạn cần trợ giúp, vui lòng truy cập microsoft.com/office/eula để xác định giấy phép nào bạn có.

ĐIỀU KHOẢN CẤP PHÉP BÁN LẺ

Cảm ơn bạn đã chọn Microsoft Office 2013. Đây là thỏa thuận cấp phép giữa bạn và Microsoft Corporation (hoặc một trong các chi nhánh của tập đoàn nơi bạn sinh sống) mô tả các quyền sử dụng phần mềm Office 2013 của bạn. Để thuận tiện cho bạn, chúng tôi đã sắp xếp thỏa thuận này thành hai phần. Phần đầu tiên bao gồm điều khoản giới thiệu, tiếp theo là các Điều khoản Bổ sung và Bảo hành Giới hạn có chứa nhiều chi tiết hơn. Bạn nên xem xét toàn bộ thỏa thuận này, bao gồm bất kỳ điều khoản được liên kết nào, vì tất cả các điều khoản đều quan trọng và cấu thành hợp đồng này được áp dụng cho bạn. Bạn có thể xem xét điều khoản được liên kết bằng cách dán liên kết chuyển tiếp vào cửa sổ trình duyệt của mình. ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG CHỨA ĐIỀU KHOẢN PHÂN XỬ RÀNG BUỘC VÀ KHƯỚC TỪ VỤ KIỆN TẬP THỂ. NẾU BẠN SINH SỐNG Ở HOA KỲ, CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY SẼ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYỀN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỚI MICROSOFT CỦA BẠN VÀ BẠN NÊN ĐỌC CHÚNG CẨN THẬN.
BẰNG CÁCH CHẤP NHẬN THỎA THUẬN NÀY HOẶC SỬ DỤNG PHẦN MỀM, BẠN ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY VÀ ĐỒNG Ý VỚI VIỆC TRUYỀN CÁC THÔNG TIN NHẤT ĐỊNH TRONG KHI KÍCH HOẠT VÀ CHO CÁC TÍNH NĂNG CỦA PHẦN MỀM TRÊN NỀN INTERNET. NẾU BẠN KHÔNG CHẤP NHẬN VÀ TUÂN THỦ CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, BẠN KHÔNG THỂ SỬ DỤNG PHẦN MỀM HOẶC TÍNH NĂNG. Thay vào đó, bạn nên trả lại cho nhà bán lẻ hoặc địa điểm khác nơi bạn đã mua giấy phép phần mềm để được hoàn tiền hoặc tín dụng.
Tôi có thể sử dụng phần mềm như thế nào? Chúng tôi không bán phần mềm của mình hoặc bán bản sao phần mềm cho bạn – chúng tôi chỉ cấp phép phần mềm. Trong giấy phép của mình, chúng tôi cấp cho bạn quyền cài đặt và chạy một bản sao phần mềm đó trên một máy tính (máy tính được cấp phép) để một người sử dụng mỗi lúc, nhưng chỉ khi bạn tuân thủ tất cả các điều khoản của thỏa thuận này. Giấy phép phần mềm của chúng tôi được gán vĩnh viễn cho máy tính được cấp phép. Vui lòng tham khảo Điều khoản Bổ sung về giấy phép và các điều kiện dành riêng cho các quốc gia nhất định, Phiên bản Quyền Giới hạn và Ấn bản Đặc biệt của phần mềm. Cấu phần của phần mềm được cấp giấy phép như một bộ phận đơn. Bạn không thể tách riêng hoặc ảo hóa cấu phần và cài đặt chúng trên các máy tính khác nhau. Phần mềm có thể bao gồm nhiều phiên bản, chẳng hạn như 32 bit và 64 bit và bạn chỉ có thể cài đặt và sử dụng một phiên bản mỗi lúc. Ngoại trừ cho phép việc sử dụng được mô tả trong “Truy cập Từ xa” bên dưới, giấy phép này chỉ dành cho việc sử dụng phần mềm trực tiếp qua cơ chế nhập của máy tính được cấp phép, chẳng hạn như bàn phím, chuột hoặc màn hình cảm ứng. Giấy phép không cấp quyền cho việc cài đặt phần mềm trên một máy chủ hoặc việc sử dụng bởi hay thông qua các máy tính hoặc thiết bị khác được kết nối với máy chủ đó qua mạng nội bộ hoặc mạng bên ngoài. Phần mềm cũng không được cấp phép cho việc lưu trữ thương mại. Để biết thêm thông tin về ảo hóa và các kịch bản nhiều người dùng, xem các Điều khoản Bổ sung.
Làm cách nào để nhận bản sao dự phòng? Bạn có thể đặt hàng hoặc tải xuống bản sao dự phòng của phần mềm từ microsoft.com/office/backup . Bạn không thể phân phối bản sao dự phòng của phần mềm. Bạn chỉ có thể sử dụng bản sao này để cài đặt lại phần mềm trên máy tính được cấp phép.
Tôi có thể chuyển hoặc gán lại mềm cho người dùng hoặc máy tính khác không? Bạn không thể chuyển nhượng phần mềm cho người dùng khác. Bạn có thể chuyển nhượng trực tiếp phần mềm cho bên thứ ba chỉ khi được cài đặt trên máy tính được cấp phép có nhãn Chứng chỉ Xác thực và thỏa thuận này. Trước khi chuyển nhượng, bên kia phải đồng ý rằng thoả thuận này áp dụng cho việc chuyển nhượng và sử dụng phần mềm. Bạn không được phép lưu giữ bất kỳ bản sao nào. Bạn có thể gán lại giấy phép phần mềm này cho máy tính khác với số lần bất kỳ, nhưng không được nhiều hơn một lần mỗi 90 ngày. Nếu bạn gán lại, máy tính khác đó sẽ trở thành “máy tính được cấp phép”. Nếu bạn không sử dụng máy tính được cấp phép này do hỏng hóc phần cứng, bạn có thể gán lại giấy phép sớm hơn.
NẾU BẠN SỐNG Ở ĐỨC, ĐIỀU KHOẢN Ở TRÊN (Tôi có thể chuyển nhượng hoặc gán lại phần mềm cho người dùng hoặc máy tính khác không?) KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN. Điều khoản này được thay thế bằng nội dung sau: Mọi hoạt động chuyển nhượng phần mềm và quyền sử dụng phần mềm cho bên thứ ba đều phải tuân thủ các điều khoản do luật pháp quy định.
Quá trình kích hoạt qua Internet hoạt động như thế nào? Kích hoạt liên kết việc sử dụng phần mềm với máy tính hoặc thiết bị cụ thể. Trong quá trình kích hoạt, phần mềm sẽ tự động liên hệ với Microsoft hoặc chi nhánh của Microsoft để xác nhận giấy phép được liên kết với máy tính được cấp phép. Quá trình này được gọi là “kích hoạt.” Vì việc kích hoạt nghĩa là xác định các thay đổi trái phép đối với các chức năng cấp phép hoặc kích hoạt của phần mềm và ngăn việc sử dụng phần mềm trái phép khác, bạn không có quyền sử dụng phần mềm sau thời gian cho phép kích hoạt cũng như bạn không thể bỏ qua hoặc phá vỡ kích hoạt. Nếu bạn chưa nhập khóa sản phẩm trong suốt thời gian cho phép kích hoạt, hầu hết các tính năng của phần mềm sẽ ngừng chạy.
Phần mềm có thu thập thông tin cá nhân của tôi không? Nếu bạn kết nối máy tính của mình với Internet, một số tính năng của phần mềm có thể kết nối với Microsoft hoặc các hệ thống máy tính của nhà cung cấp dịch để gửi hoặc nhận thông tin. Có thể không phải lúc nào bạn cũng nhận được thông báo riêng khi chúng kết nối. Nếu bạn chọn sử dụng bất kỳ tính năng nào trong các tính năng này, bạn đồng ý gửi hoặc nhận thông tin này khi sử dụng tính năng đó. Bạn có thể tắt nhiều tính năng trong số các tính năng này hoặc bạn có thể chọn không sử dụng những tính năng này.
Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn như thế nào? Microsoft sử dụng thông tin thu thập qua các tính năng phần mềm để nâng cấp hoặc khắc phục phần mềm cũng như cải thiện sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Trong các trường hợp nhất định, chúng tôi cũng chia sẻ thông tin đó với những người khác. Ví dụ: chúng tôi chia sẻ báo cáo lỗi với các nhà cung cấp phần mềm và phần cứng liên quan để họ có thể sử dụng thông tin đó nhằm cải tiến cách các sản phẩm của họ chạy với các sản phẩm của Microsoft. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể sử dụng và tiết lộ thông tin như được mô tả trong Tuyên bố về Quyền riêng tư của chúng tôi tại .
Đối tượng áp dụng thỏa thuận này là gì? Thỏa thuận này được áp dụng cho phần mềm, phương tiện bạn nhận được phần mềm cũng như bất kỳ bản cập nhật, phần bổ sung và dịch vụ nào của Microsoft cho phần mềm, trừ khi có các điều khoản khác đi kèm.
Có điều gì tôi không được phép làm với phần mềm không? Có. Vì phần mềm được cấp phép, không phải được bán nên Microsoft bảo lưu mọi quyền (chẳng hạn như các quyền theo luật sở hữu trí tuệ) không được cấp rõ ràng trong thỏa thuận này. Cụ thể, giấy phép này không cấp cho bạn mọi quyền và bạn sẽ không được: sử dụng hoặc ảo hóa riêng các tính năng của phần mềm, xuất bản, sao chép (ngoài bản sao lưu dự phòng được phép), cho thuê, mướn hoặc cho mượn phần mềm; chuyển nhượng phần mềm (trừ khi được cho phép theo thỏa thuận này), tìm cách phá vỡ các biện pháp bảo vệ kỹ thuật trong phần mềm, chỉnh sửa thiết kế, dịch ngược hoặc gỡ phần mềm này, trừ khi luật pháp ở nơi bạn sinh sống cho phép điều này ngay cả khi thỏa thuận của chúng tôi không cho phép. Trong trường hợp đó, bạn chỉ có thể làm những gì luật pháp cho phép. Khi sử dụng các tính năng trên nền Internet, bạn không được sử dụng các tính năng đó theo bất kỳ cách nào có thể làm ảnh hưởng đến việc sử dụng tính năng của bất kỳ ai khác hoặc cố gắng lấy quyền truy cập vào bất kỳ dịch vụ, dữ liệu, tài khoản hoặc mạng nào theo cách trái phép.
Còn về việc nâng cấp hoặc chuyển đổi phần mềm thì sao? Nếu bạn cài đặt phần mềm nằm trong thỏa thuận này dưới dạng nâng cấp hoặc chuyển đổi cho phần mềm hiện có, thì bản nâng cấp hoặc chuyển đổi sẽ thay thế phần mềm ban đầu mà bạn đang nâng cấp hoặc chuyển đổi. Bạn không có bất kỳ quyền nào đối với phần mềm ban đầu sau khi đã nâng cấp và bạn không thể tiếp tục sử dụng hoặc chuyển nhượng phần mềm đó theo bất kỳ cách nào. Thỏa thuận này chi phối các quyền sử dụng phần mềm nâng cấp của bạn và thay thế thỏa thuận của phần mềm bạn đã nâng cấp.

ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG

 • A. KỊCH BẢN NHIỀU NGƯỜI DÙNG VÀ QUYỀN GIẤY PHÉP
  • 1. Máy tính. Trong thỏa thuận này, “máy tính” nghĩa là một hệ thống phần cứng (vật lý hoặc ảo) với một thiết bị lưu trữ có thể chạy phần mềm. Phân vùng hoặc phiến phần cứng được coi là một máy tính.
  • 2. Nhiều hoặc Tập hợp các Kết nối. Bạn không thể sử dụng phần cứng hoặc phần mềm để ghép bội hoặc tập hợp các kết nối hay cho phép nhiều người dùng hoặc nhiều máy tính hay thiết bị truy cập hoặc sử dụng phần mềm gián tiếp qua máy tính được cấp phép.
  • 3. Sử dụng trong Môi trường Ảo hóa. Nếu bạn sử dụng phần mềm ảo hóa, bao gồm ứng dụng khách hyper-v, để tạo một hay nhiều máy tính ảo trên một hệ thống phần cứng máy tính, mỗi máy tính ảo và máy tính thực được coi là một máy tính riêng theo mục đích của thỏa thuận này. Giấy phép này cho phép bạn cài đặt chỉ một bản sao phần mềm để sử dụng trên một máy tính, cho dù máy tính đó là vật lý hay ảo. Nếu bạn muốn sử dụng phần mềm trên nhiều máy tính, bạn phải có được các bản sao riêng của phần mềm và giấy phép riêng cho mỗi bản sao. Nội dung được công nghệ quản lý quyền kỹ thuật số hay công nghệ mã hóa toàn bộ ổ đĩa khác bảo vệ có thể kém an toàn hơn ở trong môi trường ảo.
  • 4. Truy cập từ xa: Người dùng sử dụng chủ yếu máy tính được cấp phép là “người dùng chính.” Người dùng chính có thể truy cập và sử dụng phần mềm được cài đặt trên thiết bị được cấp phép từ xa từ bất kỳ thiết bị nào khác, miễn là phần mềm đã cài đặt trên thiết bị được cấp phép hiện không được một người dùng khác đồng thời sử dụng không phải từ xa. Ngoại lệ là bạn chỉ có thể cho phép người khác truy cập phần mềm đồng thời để cung cấp cho bạn hỗ trợ kỹ thuật.
 • B. PHÂN XỬ RÀNG BUỘC VÀ KHƯỚC TỪ VỤ KIỆN TẬP THỂ
  • 1. Ứng dụng. Mục B này áp dụng cho mọi tranh chấp NGOẠI TRỪ TRANH CHẤP KHÔNG BAO GỒM TRANH CHẤP LIÊN QUAN ÐẾN VIỆC THI HÀNH HOẶC TÍNH HỢP LỆ CỦA QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA BẠN, CỦA Microsoft HOẶC CỦA BÊN CẤP PHÉP CỦA CHÚNG TÔI. Tranh chấp nghĩa là mọi tranh chấp, kiện tụng hay tranh cãi khác giữa bạn và Microsoft liên quan đến phần mềm (bao gồm cả giá) hoặc thỏa thuận này, cho dù theo hợp đồng, bảo hành, sơ xuất, quy chế, quy định, pháp lệnh hay bất kỳ cơ sở pháp lý hoặc công bằng nào khác. “Tranh chấp” sẽ được đưa ra với nghĩa rộng nhất có thể được luật pháp cho phép.
  • 2. Thông báo Tranh chấp. Trong trường hợp có tranh chấp, bạn hoặc Microsoft phải cung cấp cho bên kia Thông báo Tranh chấp. Thông báo Tranh chấp là một bản báo cáo bằng văn bản về tên, địa chỉ và thông tin liên hệ của bên cung cấp, sự việc dẫn đến tranh chấp và bồi thường yêu cầu. Bạn phải gửi mọi Thông báo Tranh chấp qua Bưu cục Hoa Kỳ đến Microsoft Corporation, Người nhận: LCA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399. Biểu mẫu hiện có tại đây . Microsoft sẽ gửi mọi Thông báo Tranh chấp cho bạn qua Bưu cục Hoa Kỳ đến địa chỉ của bạn nếu có hoặc đến địa chỉ email của bạn. Bạn và Microsoft sẽ tìm cách giải quyết mọi tranh chấp qua thương lượng không chính thức trong vòng 60 ngày kể từ ngày gửi Thông báo Tranh chấp. Sau thời gian 60 ngày, bạn hoặc Microsoft có thể bắt đầu phân xử.
  • 3. Tòa án Xử các Vụ kiện Nhỏ. Bạn cũng có thể đưa ra bất kỳ tranh chấp nào ở tòa án xử các vụ kiện nhỏ tại hạt nơi bạn cư trú hoặc Hạt King, Washington, nếu tranh chấp đáp ứng tất cả yêu cầu phân xử ở tòa án xử các vụ kiện nhỏ. Bạn có thể kiện tụng ở tòa án xử các vụ kiện nhỏ cho dù bạn đã thương lượng không chính thức trước hay chưa.
  • 4. PHÂN XỬ RÀNG BUỘC. NẾU BẠN VÀ MICROSOFT KHÔNG GIẢI QUYẾT ĐƯỢC BẤT KỲ TRANH CHẤP NÀO BẰNG THƯƠNG LƯỢNG KHÔNG CHÍNH THỨC HOẶC Ở TÒA ÁN XỬ CÁC VỤ KIỆN NHỎ, THÌ BẤT KỲ NỖ LỰC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NÀO KHÁC SẼ ĐƯỢC TIẾN HÀNH TUYỆT ĐỐI THEO PHÂN XỬ RÀNG BUỘC. BẠN TỪ BỎ QUYỀN KIỆN TỤNG (HOẶC THAM GIA VỚI TƯ CÁCH MỘT BÊN HOẶC THÀNH VIÊN TẬP THỂ) MỌI TRANH CHẤP Ở TÒA ÁN TRƯỚC KHI XÉT XỬ HOẶC HỘI THẨM. Thay vào đó, mọi tranh chấp sẽ được giải quyết trước khi nhờ đến trọng tài trung lập, người sẽ có quyết định cuối cùng ngoại trừ quyền khiếu nại giới hạn theo Đạo luật Trọng tài của Liên bang. Mọi tòa án có thẩm quyền đối với các bên có thể thi hành phán quyết của trọng tài.
  • 5. KHƯỚC TỪ VỤ KIỆN TẬP THỂ. MỌI TỐ TỤNG NHẰM GIẢI QUYẾT HOẶC ĐƯA RA BẤT KỲ TRANH CHẤP NÀO TRONG BẤT KỲ DIỄN ĐÀN NÀO SẼ ĐƯỢC TIẾN HÀNH HOÀN TOÀN TRÊN CƠ SỞ CÁ NHÂN. BẠN CŨNG NHƯ MICROSOFT SẼ KHÔNG TÌM CÁCH ĐƯA RA BẤT KỲ TRANH CHẤP NÀO DƯỚI DẠNG VỤ KIỆN TẬP THỂ, THAY QUYỀN KIỆN TỤNG NÓI CHUNG HOẶC BẤT KỲ TỐ TỤNG NÀO KHÁC TRONG ĐÓ MỘT TRONG HAI BÊN HÀNH ĐỘNG HOẶC ĐỀ XUẤT HÀNH ĐỘNG VỚI TƯ CÁCH ĐẠI DIỆN. KHÔNG PHÂN XỬ HOẶC TỐ TỤNG NÀO ĐƯỢC KẾT HỢP VỚI NHAU MÀ KHÔNG CÓ SỰ ĐỒNG Ý TRƯỚC BẰNG VĂN BẢN CỦA TẤT CẢ CÁC BÊN ĐỐI VỚI TẤT CẢ PHÂN XỬ HOẶC TỐ TỤNG BỊ ẢNH HƯỞNG.
  • 6. Thủ tục Phân xử, Chi phí, Lệ phí và Khuyến khích. Mọi phân xử sẽ được tiến hành theo Hiệp hội Trọng tài Mỹ (“AAA”) theo Quy chế Trọng tài Thương mại và trong nhiều trường hợp là Thủ tục Bổ sung cho các Tranh chấp Có liên quan đến Người tiêu dùng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập adr.org hoặc gọi theo số 1-800-778-7879. Trong tranh chấp liên quan đến dưới $75.000, Microsoft sẽ bồi hoàn ngay phí đệ trình của bạn và thanh toán lệ phí cho AAA và trọng tài. Bạn và Microsoft đồng ý với các điều khoản chi phối các thủ tục, lệ phí và khuyến khích tại trang này . Để bắt đầu phân xử, hãy gửi biểu mẫu này cho AAA. Bạn đồng ý chỉ bắt đầu phân xử tại hạt nơi bạn cư trú hoặc ở Hạt King, Washington. Microsoft đồng ý chỉ bắt đầu phân xử ở hạt nơi bạn cư trú.
  • 7. Khiếu nại hoặc Tranh chấp Phải được Đệ trình Trong vòng Một Năm. Trong phạm vi luật pháp cho phép, mọi khiếu nại hoặc tranh chấp theo thỏa thuận này mà Mục B được áp dụng phải được đệ trình trong vòng một năm ở tòa án xử các vụ kiện nhỏ (Mục B.3) hoặc theo phân xử (Mục B.4). Khoảng thời gian một năm bắt đầu vào ngày khiếu nại hoặc tranh chấp được đệ trình đầu tiên. Nếu khiếu nại hoặc tranh chấp đó không được đệ trình trong vòng một năm thì nó sẽ bị cấm vĩnh viễn.
  • 8. Tính hiệu lực từng phần. Nếu khước từ vụ kiện tập thể ở Mục B.5 trái pháp luật hoặc không thể thi hành đối với tất cả hoặc một số phần của tranh chấp thì Mục B (phân xử) sẽ không áp dụng cho các phần đó. Thay vào đó, các phần này sẽ được tách ra và tố tụng ở tòa án, trong khi các phần còn lại vẫn tố tụng theo phân xử. Nếu có bất kỳ điều khoản nào khác của Mục B trái pháp luật hoặc không thể thi hành, thì điều khoản đó sẽ được tách ra trong khi các điều khoản còn lại của Mục B sẽ tiếp tục có hiệu lực thi hành.
 • C. LỰA CHỌN LUẬT
  • Luật pháp của bang hoặc quốc gia nơi bạn sinh sống sẽ chi phối tất cả các khiếu nại và tranh chấp theo thỏa thuận này, bao gồm vi phạm khiếu nại theo hợp đồng và khiếu nại theo các điều luật bảo vệ người tiêu dùng của bang, luật chống cạnh tranh không công bằng, luật bảo hành mặc nhiên, để làm giàu không chính dáng và do lỗi cá nhân. Nếu bạn có được phần mềm này tại một quốc gia khác, các luật lệ của quốc gia đó sẽ được áp dụng. Thỏa thuận này mô tả về một số quyền pháp lý. Bạn có thể có các quyền khác, bao gồm quyền người tiêu dùng, theo luật của bang hoặc nước sở tại. Bạn cũng có thể có các quyền đối với bên đã cung cấp phần mềm này cho bạn. Thỏa thuận này sẽ không thay đổi các quyền khác đó của bạn nếu các điều luật của bang hoặc quốc gia của bạn không cho phép làm điều đó.
 • D. HOẠT ĐỘNG
  • 1. Tìm hiểu thêm về Cách Kích hoạt Hoạt động. Trong khi kích hoạt, phần mềm sẽ gửi thông tin về phần mềm và máy tính của bạn đến Microsoft. Thông tin này bao gồm phiên bản, phiên bản giấy phép, ngôn ngữ và khoá sản phẩm của phần mềm, địa chỉ giao thức Internet của máy tính và thông tin có được từ cấu hình phần cứng của máy tính. Để biết thêm thông tin về kích hoạt, hãy truy cập microsoft.com/piracy/activation.mspx . Nếu máy tính được cấp phép được kết nối Internet, phần mềm sẽ tự động kết nối với Microsoft để kích hoạt. Bạn cũng có thể kích hoạt phần mềm bằng cách thủ công qua Internet hay điện thoại. Trong cả hai trường hợp, có thể mất phí dịch vụ điện thoại và Internet.
  • 2. Kích hoạt lại. Một số thay đổi đối với cấu phần máy tính của bạn hoặc phần mềm có thể yêu cầu kích hoạt lại phần mềm.
  • 3. Lỗi Kích hoạt. Trong khi kích hoạt trực tuyến, nếu chức năng kích hoạt hoặc cấp phép của phần mềm bị phát hiện là giả mạo hoặc được cấp phép không hợp lý thì sẽ không kích hoạt được. Phần mềm sẽ thông báo cho bạn nếu bản sao đã cài đặt của phần mềm được cấp phép không hợp lý. Ngoài ra, bạn sẽ nhận được lời nhắc lấy bản sao phần mềm đã được cấp phép hợp lý.
  • 4. Bản cập nhật và Bản nâng cấp. Bạn chỉ có thể lấy các bản cập nhật hoặc nâng cấp cho phần mềm từ Microsoft hoặc các nguồn cho phép. Các bản cập nhật, hỗ trợ nhất định và các dịch vụ khác chỉ có thể được cung cấp cho người dùng phần mềm Microsoft chính hãng. Để nhận biết phần mềm Microsoft chính hãng, hãy truy cập howtotell.com .
 • E. CCÁC TÍNH NĂNG TRÊN NỀN INTERNET; BẢO MẬT
  • Các tính năng phần mềm sau đây sử dụng các giao thức Internet để gửi thông tin máy tính tới Microsoft (hoặc nhà cung cấp của hãng hay các nhà cung cấp dịch vụ), chẳng hạn như địa chỉ giao thức Internet của bạn, loại hệ điều hành, trình duyệt, tên và phiên bản phần mềm bạn đang sử dụng và mã ngôn ngữ của máy tính đã cài đặt phần mềm. Microsoft sử dụng thông tin này để cung cấp cho bạn các tính năng trên nền Internet theo Tuyên bố về Quyền riêng tư của Office 2013 tại . Một số tính năng trên nền Internet có thể được phân phối trong tương lai qua dịch vụ Cập nhật của Microsoft.
  • 1. Đồng ý đối với các Dịch vụ trên Nền Internet. Các tính năng của phần mềm được mô tả dưới đây và trong Tuyên bố Bảo mật của Office 2013 có liên quan tới Microsoft hoặc các hệ thống máy tính của nhà cung cấp dịch vụ qua Internet. Trong một số trường hợp, bạn sẽ không nhận được thông báo riêng khi chúng kết nối. Trong một số trường hợp, bạn có thể tắt hoặc không sử dụng những tính năng này. Để biết thêm thông tin về các tính năng này, hãy xem Tuyên bố về Quyền riêng tư của Office 2013 tại . KHI SỬ DỤNG CÁC TÍNH NĂNG NÀY, BẠN ĐỒNG Ý VỚI VIỆC TRUYỀN CÁC THÔNG TIN NÀY. Microsoft sẽ không sử dụng các thông tin này để nhận dạng hoặc liên hệ với bạn.
  • 2. Chương trình Cải thiện Trải nghiệm của Khách hàng (CEIP). Phần mềm này sử dụng CEIP. CEIP tự động gửi cho Microsoft thông tin về phần cứng của bạn và cách bạn sử dụng phần mềm này. Chúng tôi không sử dụng thông tin này để nhận dạng hoặc liên hệ với bạn. CEIP cũng sẽ tải một tệp nhỏ xuống máy tính của bạn theo định kỳ. Tệp này giúp chúng tôi thu thập thông tin về sự cố mà bạn gặp phải khi sử dụng phần mềm. Thông tin trợ giúp mới về các lỗi cũng có thể được tải xuống tự động khi có. Để tìm hiểu thêm về CEIP, hãy truy cập microsoft.com/products/ceip/VI-VN/privacypolicy.mspx .
  • 3. Nội dung và Tính năng Trực tuyến. Các tính năng trong phần mềm có thể lấy về các nội dung trực tuyến từ Microsoft và cung cấp cho bạn. Các tính năng nhất định cũng có thể cho phép bạn tìm kiếm và truy cập thông tin trực tuyến. Các ví dụ của các chức năng này bao gồm các hình mẫu, biểu mẫu, đào tạo trực tuyến, trợ giúp và hỗ trợ trực tuyến và Thời tiết Outlook trên Lịch. Nếu bạn lưu mẫu được cung cấp bởi Office.com, thông tin sẽ được gửi trực tuyến tới Microsoft, chẳng hạn như thông tin nhận dạng mẫu, nhưng không có bất kỳ tài liệu cụ thể nào bạn đã tạo sử dụng mẫu này. Thông tin này được sử dụng để cung cấp cho bạn nội dung bạn yêu cầu cũng như để cải thiện các dịch vụ của chúng tôi. Bạn có thể chọn không sử dụng nội dung và các tính năng trực tuyến này. Hãy xem Tuyên bố về Quyền riêng tư của Office 2013 được liên kết ở cuối thỏa thuận này để biết thêm thông tin.
  • 4. Cookie. Nếu bạn chọn sử dụng các tính năng trực tuyến trong phần mềm, chẳng hạn như trợ giúp và hỗ trợ trực tuyến cũng như có thể đặt mẫu, cookie. Để tìm hiểu cách chặn, kiểm soát và xoá cookie, vui lòng đọc mục cookie của Tuyên bố Bảo mật của Office 2013 được liên kết ở cuối của thoả thuận này.
  • 5. Office 2013 trên Windows 8. Nếu bạn đang chạy phần mềm trên máy tính Windows 8 và bạn đã bật nội dung và tính năng trực tuyến của phần mềm, đăng nhập vào Windows 8 bằng tài khoản Microsoft sẽ tự động đăng nhập bạn vào phần mềm bằng cùng tài khoản Microsoft. Điều này cho phép bạn lưu trữ và truy cập các tệp trực tuyến trong OneDrive và tận hưởng Dịch vụ Chuyển vùng Office mà không bị yêu cầu nhập lại mật khẩu và tên người dùng tài khoản Microsoft của bạn. Để biết thêm thông tin về cách đăng nhập vào phần mềm bằng tài khoản Microsoft và Dịch vụ Chuyển vùng Office, hãy xem Tuyên bố về Quyền riêng tư của Office 2013 được liên kết ở cuối thỏa thuận này.
  • 6. Giấy chứng nhận Kỹ thuật số. Phần mềm này sử dụng các giấy chứng nhận kỹ thuật số. Các giấy chứng nhận kỹ thuật số này sẽ xác định nhận dạng của người dùng Internet bằng cách gửi thông tin mã hóa theo tiêu chuẩn X.509. Những giấy chứng nhận kỹ thuật số này cũng có thể được sử dụng để ký kỹ thuật số vào các tệp và macro để xác minh sự thống nhất và nguồn gốc nội dung những tệp này. Phần mềm sẽ truy xuất giấy chứng nhận và cập nhật danh sách giấy chứng nhận bị thu hồi bằng Internet, khi có.
  • 7. Tự động Cập nhật. Phần mềm với công nghệ Nhấp để chạy có thể định kỳ kiểm tra với Microsoft để tìm các bản cập nhật và phần bổ sung cho phần mềm. Nếu tìm thấy, các bản cập nhật và phần bổ sung này có thể được tự động tải xuống và cài đặt trên máy tính được cấp phép của bạn.
  • 8. Sử dụng Thông tin. Microsoft có thể sử dụng thông tin máy tính, báo cáo lỗi và báo cáo phần mềm độc hại để cải tiến phần mềm và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin với những người khác, ví dụ như các nhà cung cấp phần cứng và phần mềm. Họ có thể sử dụng thông tin này để cải tiến cách các sản phẩm của họ hoạt động với phần mềm của Microsoft.
  • 9. Sử dụng sai mục đích các Dịch vụ trên Nền Internet. Bạn không thể sử dụng các dịch vụ này theo bất kỳ cách nào mà có thể gây tổn hại cho chúng hay gây hại cho việc sử dụng của bất kỳ người nào khác. Bạn không thể sử dụng dịch vụ này để cố tìm cách truy cập trái phép vào bất kỳ dịch vụ, dữ liệu, tài khoản hoặc mạng nào bằng bất cứ phương tiện gì.
  • 10. Quản lý Quyền Thông tin. Phần mềm chứa tính năng cho phép bạn tạo nội dung không thể được in, sao chép hay gửi tới người khác mà không có sự cho phép của bạn. Bạn có thể cần kết nối với Microsoft để sử dụng tính năng này lần đầu tiên và bạn có thể cần kết nối lại với Microsoft theo định kỳ để cập nhật tính năng này. Để biết thêm thông tin, hãy xem tại đây . Bạn có thể chọn không sử dụng tính năng này.
  • 11. Dịch vụ Chuyển vùng Office. Nếu bạn chọn đăng nhập vào phần mềm này bằng tài khoản Microsoft của mình, thì bạn đã bật Dịch vụ Chuyển vùng Office. Việc bật Dịch vụ Chuyển vùng Office sẽ gửi những thiết đặt nhất định (bao gồm danh sách Tài liệu được Sử dụng Gần đây Nhất, từ điển tùy chỉnh và chủ đề hiển thị của bạn) trực tuyến đến các máy chủ của Microsoft, tại đây, chúng được lưu trữ và tải xuống máy tính của bạn trong lần tiếp theo bạn đăng nhập vào dịch vụ bằng tài khoản Microsoft của mình. Để biết thêm thông tin về Dịch vụ Chuyển vùng Office, hãy xem Tuyên bố Bảo mật của Office 2013 được liên kết ở cuối thỏa thuận này.
 • F. BẰNG CHỨNG GIẤY PHÉP
  • 1. Bằng chứng giấy phép chính gốc. Nếu bạn có được phần mềm này trên gói vật lý, bằng chứng giấy phép của bạn là nhãn Chứng chỉ Xác thực chính hãng của Microsoft cùng với khóa sản phẩm chính gốc và bằng chứng mua hàng của bạn. Nếu bạn có được và tải xuống phần mềm trực tuyến, bằng chứng giấy phép của bạn là khóa sản phẩm hoặc mã PIN chính hãng của Microsoft cho phần mềm mà bạn nhận được khi mua hàng và bằng chứng mua hàng của bạn từ một nhà cung cấp điện tử được ủy quyền đối với phần mềm chính hãng của Microsoft. Bằng chứng mua hàng có thể phải được xác minh bằng hồ sơ thương nhân của bạn.
  • 2. Giấy phép Nâng cấp hoặc Chuyển đổi. Nếu bạn nâng cấp hoặc chuyển đổi phần mềm, bằng chứng giấy phép của bạn là
   • bằng chứng giấy phép chính gốc cho phiên bản trước của phần mềm bạn đã nâng cấp hoặc chuyển đổi; và
   • bằng chứng giấy phép chính gốc cho phiên bản sau của phần mềm bạn đã nâng cấp hoặc chuyển đổi sang.
  • Để nhận biết phần mềm Microsoft chính hãng, hãy truy cập howtotell.com .
 • G. PHIÊN BẢN QUYỀN GIỚI HẠN
  • Một số phiên bản phần mềm, như phần mềm Không thể Bán lại và Ấn bản Academic hoặc University, được phân phối cho các mục đích giới hạn. Bạn không thể bán phần mềm được đánh dấu là “NFR” hoặc “Không thể Bán lại” và bạn phải là Đơn vị Giáo dục Đủ điều kiện để sử dụng phần mềm được đánh dấu là “University,” “Ấn bản Academic” hoặc “AE”. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về phần mềm học thuật hoặc bạn muốn tìm hiểu xem bạn có phải là Đơn vị Giáo dục Đủ điều kiện không, hãy truy cập microsoft.com/education hoặc liên hệ với chi nhánh của Microsoft tại quốc gia bạn để biết thêm thông tin. Không được phép sử dụng phần mềm Academic hoặc University cho các hoạt động thương mại, phi lợi nhuận hay hoạt động tạo ra doanh thu.
 • H. ‬PHẦN MỀM HOME AND STUDENT
  • Không được phép sử dụng phần mềm ấn bản‭ “‬Home and Student” ‬cho các hoạt động thương mại,‭ ‬phi lợi nhuận hay hoạt động tạo ra doanh thu.
 • I. NHẬT BẢN
  • Nếu bạn sinh sống ở Nhật Bản hoặc có được phần mềm khi bạn sinh sống ở Nhật Bản, chúng tôi cấp cho bạn các quyền sau trong giấy phép của chúng tôi:
   • 1. “PIPC.” Đối với phần mềm được đánh dấu là “PIPC,” bạn có thể cài đặt và chạy một bản sao phần mềm trên một máy tính được cấp phép, nhưng chỉ khi bạn tuân thủ tất cả các điều khoản của thỏa thuận này. Giấy phép phần mềm của chúng tôi được gán vĩnh viễn cho máy tính được cấp phép.
   • 2. Các ấn bản khác không phải PIPC. Bạn có thể cài đặt và chạy một bản sao phần mềm trên một máy tính được cấp phép (máy tính được cấp phép đầu tiên), nhưng chỉ khi bạn tuân thủ tất cả các điều khoản của thỏa thuận này. Miễn là bạn tuân thủ tất cả các điều khoản của thỏa thuận này, bạn có thể cài đặt một bản sao khác của phần mềm trên một máy tính được cấp phép thứ hai để người dùng chính của máy tính được cấp phép đầu tiên sử dụng. Bạn có thể tạo một bản sao duy nhất của phần mềm cho mục đích dự phòng và sử dụng bản sao dự phòng như được mô tả bên dưới. Bạn có thể chuyển nhượng phần mềm cho một máy tính khác thuộc về bạn. Bạn cũng có thể chuyển nhượng phần mềm (cùng với giấy phép) cho máy tính thuộc quyền sở hữu của người khác nếu a) bạn là người dùng được cấp phép đầu tiên của phần mềm và b) người dùng mới đồng ý với các điều khoản của thỏa thuận này. Để chuyển nhượng, bạn phải chuyển nhượng phương tiện gốc, Chứng chỉ Xác thực, khóa sản phẩm và bằng chứng mua hàng trực tiếp cho người nhận đó mà không lưu giữ bất kỳ bản sao phần mềm nào. Bạn có thể sử dụng bản sao dự phòng mà chúng tôi cho phép bạn tạo hoặc phương tiện chứa phần mềm để chuyển nhượng phần mềm đó. Bất cứ khi nào bạn chuyển nhượng phần mềm cho máy tính mới, bạn phải xóa phần mềm đó khỏi máy tính trước. Bạn không thể chuyển nhượng phần mềm để chia sẻ giấy phép giữa các máy tính. Hạn chế sử dụng phi thương mại đối với phần mềm Ấn bản Academic, University hoặc Home and Student không áp dụng cho bạn nếu bạn sinh sống ở Nhật Bản hoặc có được sản phẩm khi bạn sinh sống ở Nhật Bản.
 • J. PHẦN MỀM MILITARY APPRECIATION
  • Bạn phải là “Đơn vị Quân sự Đủ điều kiện” để cấp phép phần mềm được đánh dấu là ấn bản “Military Appreciation”. Để trở thành Người dùng Quân sự Đủ điều kiện, ở Hoa Kỳ, bạn phải là khách hàng được uỷ quyền của Dịch vụ Trao đổi cho Quân đội theo quy định và quy chế Liên bang hiện hành của Mỹ. Phần mềm ấn bản Military Appreciation không được cấp phép để sử dụng trong bất kỳ hoạt động thương mại, phi lợi nhuận hay hoạt động tạo ra doanh thu nào.
 • K. PHẦN MỀM CANADIAN FORCES
  • Bạn phải là “Khách hàng được Ủy quyền của CANEX” để cấp phép phần mềm được đánh dấu là ấn bản “Canadian Forces”. Để là Khách hàng được Uỷ quyền của CANEX, bạn phải là
  • Thành viên phục vụ trong Lực lượng vũ trang Canada (CF) hoặc vợ/chồng của họ;
  • Thành viên trong Lực lượng Dự bị của Lực lượng vũ trang Canada;
  • Thành viên về hưu của Lực lượng Vũ trang Canada hoặc cán bộ dân sự Bộ Quốc phòng (DND) được nhận lương hưu DND;
  • Nhân viên toàn thời gian hoặc bán thời gian vĩnh viễn của Quỹ Riêng (NPF) hoặc DND hoặc và vợ/chồng của họ;
  • Người được đặc quyền CANEX (chỉ người uỷ nhiệm);
  • Cán bộ quân sự nước ngoài đủ điều kiện;
  • Nhân viên về hưu của NPF được nhận lương lưu NPF;
  • Nhân viên toàn thời gian của nhà thầu Cung cấp Dịch vụ Thay thế;
  • Quả phụ của cán bộ CF được nhận phúc lợi theo Đạo luật Dịch vụ Trẻ em Gia đình, Đạo luật Đóng góp Lương hưu Bộ Quốc phòng hoặc Đạo luật Lương hưu hay Đạo luật Trợ cấp Cựu chiến binh Chiến tranh;
  • Thành viên của Corps of Commissionaires Canada khi cư trú hoặc tuyển dụng vào Base/Wing; hoặc
  • Thành viên của Cảnh sát Hoàng gia Canada.
  • Phần mềm ấn bản Canadian Forces không được cấp phép để sử dụng trong bất kỳ hoạt động thương mại, phi lợi nhuận hay hoạt động tạo ra doanh thu nào.
 • L. PHẦN MỀM HOME USE PROGRAM‭
  • Bạn phải là “Người dùng Home Use Program” để‭ ‬sử‭ ‬dụng phần mềm được đánh dấu là “Home Use Program.” Để‭ ‬trở‭ ‬thành Người dùng Home Use Program,‭ ‬bạn phải là:
  • nhân viên của tổ chức có thỏa thuận Cấp phép Số lượng lớn của Microsoft cùng với Đảm bảo Phần mềm và
  • người dùng của bản sao phần mềm được cấp phép hoặc sản phẩm bao gồm phần mềm có Đảm bảo Phần mềm hoạt động.
 • M. CÁC YÊU CẦU CẤP PHÉP BỔ SUNG VÀ/HOẶC QUYỀN SỬ DỤNG
  • Chương trình của Bên thứ Ba. Phần mềm có thể bao gồm chýõng trình của bên thứ ba mà Microsoft, không phải bên thứ ba, cấp phép cho bạn theo thỏa thuận này. Thông báo về chýõng trình của bên thứ ba, nếu có, ðýợc cung cấp ðể bạn biết.
  • Cấu phần Phông chữ. Trong khi phần mềm đang chạy, bạn có thể sử dụng phông chữ của nó để hiển thị và in nội dung. Bạn có thể tạm thời tải các phông chữ xuống máy in hoặc các thiết bị đầu ra khác để in nội dung và bạn có thể chỉ nhúng phông chữ trong nội dung như được cho phép theo các hạn chế về nhúng phông chữ.
  • Tài liệu Nghe Nhìn. Microsoft cấp cho bạn giấy phép để sao chép, phân phối, thực hiện và hiển thị tài liệu nghe nhìn (hình ảnh, hình mẫu, hình động, âm thanh, nhạc, video clip, mẫu và các dạng nội dung khác) đi kèm với phần mềm trong các dự án và tài liệu, ngoại trừ các tài liệu bạn không được phép: (i) bán, cấp phép hoặc phân phối bản sao của bất kỳ tài liệu nghe nhìn nào theo nguyên dạng hoặc dưới dạng sản phẩm mà giá trị chính của sản phẩm đó là tài liệu nghe nhìn; (ii) cấp cho khách hàng của bạn quyền cấp phép hoặc phân phối thêm các tài liệu nghe nhìn; (iii) cấp phép hoặc phân phối tài liệu nghe nhìn có mục đích thương mại, bao gồm hình đại diện của các cá nhân, chính phủ, biểu trưng, nhãn hiệu có thể xác định hoặc biểu trưng hay sử dụng các loại hình ảnh này theo những cách có thể ngụ ý chấp thuận hoặc kết hợp với sản phẩm, tổ chức hoặc hoạt động của bạn hay (iv) tạo nội dung dâm tục hay khiếm nhã bằng các tài liệu nghe nhìn. Các tài liệu nghe nhìn khác, truy cập được trên Office.com hoặc trên các trang web khác qua các tính năng của phần mềm, được chi phối bởi các điều khoản về các trang web đó.
  • Gói Ngôn ngữ và Công cụ Soát lỗi. Nếu bạn có được gói ngôn ngữ, gói giao diện ngôn ngữ hoặc công cụ soát lỗi cung cấp hỗ trợ phiên bản ngôn ngữ bổ sung cho phần mềm, bạn có thể sử dụng ngôn ngữ bổ sung đi kèm với gói hoặc công cụ đó. Gói ngôn ngữ, gói giao diện ngôn ngữ và công cụ soát lỗi là một phần của phần mềm và không được phép sử dụng riêng.
  • Dùng thử và Chuyển đổi. Một số hoặc tất cả phần mềm có thể được cấp phép trên cơ sở dùng thử. Quyền sử dụng phần mềm dùng thử của bạn bị hạn chế trong giai đoạn dùng thử. Phần mềm dùng thử và thời gian dùng thử được đưa ra trong suốt quá trình kích hoạt. Bạn có thể có tuỳ chọn chuyển quyền dùng thử của mình sang đăng ký hoặc quyền vĩnh viễn. Tuỳ chọn chuyển đổi sẽ được hiển thị cho bạn vào ngày hết hạn của thời hạn dùng thử của bạn. Sau khi hết hạn bất kỳ thời gian dùng thử nào mà không chuyển đổi, hầu hết các tính năng của phần mềm dùng thử sẽ ngừng chạy. PHẦN MỀM DÙNG THỬ ĐƯỢC CẤP PHÉP “NGUYÊN TRẠNG” VÀ BẠN TỰ CHỊU RỦI RO KHI SỬ DỤNG PHẦN MỀM. MICROSOFT KHÔNG CUNG CẤP BẢO HÀNH, BẢO ĐẢM HOẶC ĐIỀU KIỆN RÕ RÀNG NÀO. BẠN CÓ THỂ CÓ QUYỀN BỔ SUNG CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG THEO LUẬT PHÁP ĐỊA PHƯƠNG MÀ THỎA THUẬN NÀY KHÔNG THỂ THAY ĐỔI. TRONG PHẠM VI LUẬT PHÁP ĐỊA PHƯƠNG CHO PHÉP, MICROSOFT LOẠI TRỪ BẢO HÀNH MẶC NHIÊN VỀ KHẢ NĂNG BÁN, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM .
  • Phần mềm Đăng ký. Nếu bạn đã cấp phép phần mềm trên cơ sở đăng ký, quyền sử dụng phần mềm của bạn bị giới hạn trong giai đoạn đăng ký. Bạn có thể có tùy chọn gia hạn đăng ký hoặc chuyển đổi sang giấy phép vĩnh viễn. Nếu bạn gia hạn đăng ký, bạn có thể tiếp tục sử dụng phần mềm cho đến hết giai đoạn đăng ký được gia hạn của bạn. Xem màn hình kích hoạt phần mềm hoặc các tài liệu kèm theo khác để biết chi tiết đăng ký. Sau khi đăng ký của bạn hết hạn, hầu hết các tính năng của phần mềm sẽ ngừng chạy.
 • N. GIỚI HẠN XUẤT VÀ ĐỊA LÝ
  • Nếu có vùng địa lý được xác định trên gói phần mềm của bạn, thì bạn chỉ có thể kích hoạt phần mềm ở vùng đó. Bạn cũng phải tuân thủ mọi luật và quy định xuất khẩu trong nước và quốc tế được áp dụng cho phần mềm này, bao gồm các giới hạn về nơi đến, người dùng cuối và việc sử dụng cuối. Để biết thêm thông tin về giới hạn địa lý và xuất khẩu, hãy truy cập trang nàymicrosoft.com/exporting .
 • O. QUY TRÌNH HỖ TRỢ VÀ HOÀN TIỀN
  • Microsoft cung cấp các dịch vụ hỗ trợ giới hạn cho phần mềm được cấp phép thích hợp như được mô tả tại support.microsoft.com/common/international.aspx .
  • Nếu bạn đang cần hoàn tiền và bạn không thể liên hệ với nơi bạn đã mua phần mềm, hãy liên hệ với Microsoft để biết thông tin về chính sách hoàn tiền của Microsoft. Truy cập microsoft.com/worldwide hoặc ở Bắc Mỹ, gọi theo số (800) MICROSOFT hoặc truy cập microsoft.com/info/nareturns.htm .
 • P. TOÀN BỘ THỎA THUẬN
  • Thỏa thuận này (cùng với các điều khoản kèm theo bất kỳ phần bổ sung, bản cập nhật và dịch vụ phần mềm nào được cung cấp bởi Microsoft và phần bạn sử dụng) cũng như các điều khoản chứa trong liên kết web được liệt kê trong thỏa thuận này, là toàn bộ thỏa thuận cho phần mềm cũng như bất kỳ phần bổ sung, bản cập nhật và dịch vụ nào như vậy (trừ khi Microsoft cung cấp các điều khoản khác với phần bổ sung, bản cập nhật hoặc dịch vụ như vậy). Bạn có thể xem xét thỏa thuận này sau khi phần mềm của bạn chạy bằng cách truy cập màn hình Trợ giúp phần mềm và bấm vào liên kết Điều khoản Cấp phép Phần mềm của Microsoft hoặc truy cập microsoft.com/about/legal/en/us/intellectualproperty/useterms/default.aspx . Bạn cũng có thể xem xét các điều khoản tại bất kỳ liên kết nào trong thỏa thuận này bằng cách gõ URL vào thanh địa chỉ trình duyệt của bạn và đồng ý làm như vậy. Bạn đồng ý rằng đối với mỗi dịch vụ được chi phối bởi thỏa thuận này cũng như các điều khoản cụ thể được liên kết trong thỏa thuận này, bạn sẽ đọc các điều khoản về dịch vụ đó trước khi sử dụng dịch vụ. Bạn hiểu rằng khi sử dụng dịch vụ, bạn chấp nhận thỏa thuận này và các điều khoản được liên kết. Cũng có các liên kết thông tin trong thoả thuận này. Các liên kết chứa những điều khoản ràng buộc bạn và chúng tôi là:

BẢO HÀNH GIỚI HẠN BÁN LẺ

Microsoft có cung cấp BẢO HÀNH GIỚI HẠN cho phần mềm không? Có, khác với phần mềm dùng thử được cấp phép “nguyên trạng” và không có bảo hành, bảo đảm và điều kiện rõ ràng nào. Microsoft đảm bảo rằng phần mềm được cấp phép thích hợp sẽ hoạt động phần lớn như được mô tả trong bất kỳ tài liệu Microsoft nào đi kèm với phần mềm. Bảo hành giới hạn này không bao gồm các sự cố do bạn gây ra hoặc phát sinh khi bạn không tuân theo hướng dẫn của chúng tôi hoặc do các sự kiện ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Microsoft. Bảo hành giới hạn sẽ bắt đầu vào ngày người dùng đầu tiên của bản sao phần mềm nhận được bản sao đó và kéo dài một năm. Mọi phần bổ sung, bản cập nhật hoặc phần mềm thay thế bạn có thể nhận được từ Microsoft trong năm đó cũng được bảo hành, nhưng chỉ trong thời gian còn lại của thời gian một năm đó hoặc 30 ngày, tùy theo thời gian nào dài hơn. Chuyển nhượng phần mềm sẽ không kéo dài thời hạn bảo hành giới hạn. Microsoft không cung cấp bảo hành, bảo đảm hoặc điều kiện rõ ràng nào khác. MICROSOFT LOẠI TRỪ MỌI BẢO HÀNH MẶC NHIÊN, BAO GỒM BẢO HÀNH VỀ KHẢ NĂNG BÁN, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM. NẾU LUẬT ĐỊA PHƯƠNG CỦA BẠN KHÔNG CHO PHÉP MICROSOFT LOẠI TRỪ BẢO HÀNH MẶC NHIÊN, THÌ MỌI BẢO HÀNH, BẢO ĐẢM HOẶC ĐIỀU KIỆN MẶC NHIÊN CHỈ KÉO DÀI TRONG THỜI HẠN BẢO HÀNH GIỚI HẠN VÀ BỊ GIỚI HẠN TRONG PHẠM VI TỐI ĐA LUẬT PHÁP ĐỊA PHƯƠNG CHO PHÉP. NẾU LUẬT PHÁP ĐỊA PHƯƠNG YÊU CẦU THỜI HẠN BẢO HÀNH GIỚI HẠN DÀI HƠN, BẤT KỂ THỎA THUẬN NÀY, THÌ THỜI HẠN DÀI HƠN ĐÓ SẼ ĐƯỢC ÁP DỤNG, NHƯNG BẠN CHỈ CÓ THỂ ĐƯỢC BỒI THƯỜNG NHỮNG BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC ĐƯỢC MÔ TẢ TRONG THỎA THUẬN NÀY . Mục gần phía cuối thỏa thuận này giải thích cách bạn có thể đưa ra khiếu nại theo bảo hành giới hạn.
Chỉ đối với Úc: Hàng hoá của chúng tôi ði kèm với những bảo ðảm không thể loại trừ theo Luật Ngýời tiêu dùng của Úc. Bạn có quyền ðýợc thay thế hoặc hoàn phí cho lỗi nghiêm trọng và ðýợc ðền bù cho bất kỳ mất mát hoặc hỏng hóc dự kiến hợp lý nào khác. Bạn cũng có quyền yêu cầu sửa chữa hoặc thay mới hàng hoá nếu hàng hoá không ðạt mức chất lýợng có thể chấp nhận và lỗi này không dẫn tới hỏng hóc nghiêm trọng.
Nếu Microsoft vi phạm bảo hành thì sao? Nếu Microsoft vi phạm bảo hành giới hạn của mình, biện pháp khắc phục duy nhất cho bạn là sửa chữa hoặc thay thế phần mềm. Chúng tôi cũng có tùy chọn hoàn tiền cho bạn với mức giá mà bạn trả cho phần mềm thay vì sửa chữa hoặc thay thế phần mềm đó. Trước khi hoàn tiền, bạn phải dỡ cài đặt phần mềm và gửi trả lại Microsoft kèm theo bằng chứng mua hàng.
Nếu Microsoft vi phạm bất kỳ phần nào của thỏa thuận này thì sao? NẾU BẠN CÓ BẤT KỲ CƠ SỞ NÀO VỀ VIỆC ĐÒI BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TỪ PHÍA MICROSOFT, BẠN CHỈ CÓ THỂ ĐƯỢC BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TỐI ĐA SỐ TIỀN MÀ BẠN ĐÃ TRẢ CHO PHẦN MỀM. BẠN KHÔNG THỂ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG CHO BẤT CỨ THIỆT HẠI NÀO KHÁC, BAO GỒM CÁC THIỆT HẠI DO HẬU QUẢ, MẤT MÁT LỢI NHUẬN, CÁC THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT, GIÁN TIẾP HOẶC NGẪU NHIÊN. Ngoại trừ và giới hạn thiệt hại trong thỏa thuận này áp dụng ngay cả khi sửa chữa, thay thế hoặc hoàn tiền cho phần mềm không bồi thường cho bạn một cách đầy đủ về bất kỳ tổn thất nào hoặc khi Microsoft biết hoặc chắc chắn biết về khả năng xảy ra thiệt hại. MỘT SỐ BANG VÀ QUỐC GIA KHÔNG CHO PHÉP NGOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN VỀ CÁC THIỆT HẠI NGẪU NHIÊN, DO HẬU QUẢ HOẶC THIỆT HẠI KHÁC, VÌ VẬY CÁC GIỚI HẠN HOẶC NGOẠI TRỪ ĐÓ CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN. NẾU LUẬT PHÁP ĐỊA PHƯƠNG CHO PHÉP BẠN ĐÒI ĐỒI BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI KHÁC TỪ PHÍA MICROSOFT NGAY CẢ KHI CHÚNG TÔI KHÔNG CHO PHÉP, BẠN CŨNG KHÔNG ĐƯỢC BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VƯỢT QUÁ SỐ TIỀN MÀ BẠN ĐÃ TRẢ CHO PHẦN MỀM .

CÁC THỦ TỤC BẢO HÀNH

Bạn cần có bằng chứng mua hàng để được bảo dưỡng theo bảo hành giới hạn.
 • 1. Hoa Kỳ và Canada. Để nhận được dịch vụ bảo hành giới hạn hoặc thông tin về cách đòi hoàn tiền cho phần mềm đã mua ở Hoa Kỳ và Canada, hãy liên hệ với Microsoft qua điện thoại theo số (800) MICROSOFT; qua thư theo địa chỉ Microsoft Customer Service and Support, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399; hoặc truy cập microsoft.com/info/nareturns.htm .
 • 2. Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi. Nếu bạn có được phần mềm ở Châu Âu, Trung Đông hoặc Châu Phi, Microsoft Ireland Operations Limited sẽ thực hiện bảo hành giới hạn này. Để đưa ra khiếu nại theo bảo hành giới hạn, bạn phải liên hệ với Microsoft Ireland Operations Limited, Customer Care Centre, Atrium Building Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland, hoặc chi nhánh của Microsoft tại quốc gia của bạn (truy cập microsoft.com/worldwide ).
 • 3. Úc. Nếu bạn có được phần mềm ở Úc, hãy liên hệ với Microsoft để yêu cầu khiếu nại theo số 13 20 58; hoặc theo địa chỉ Microsoft Pty Ltd, 1 Epping Road, North Ryde NSW 2113 Australia.
 • 4. Quốc gia Khác. Nếu bạn có được phần mềm ở một quốc gia khác, hãy liên hệ với chi nhánh của Microsoft tại quốc gia của bạn (truy cập microsoft.com/worldwide ).

ĐIỀU KHOẢN CẤP PHÉP OEM

Cảm ơn bạn đã chọn máy tính được cài sẵn Microsoft Office 2013. Đây là thỏa thuận cấp phép giữa bạn và nhà sản xuất máy tính hoặc nhà cài đặt phần mềm phân phối phần mềm Microsoft Office 2013 đi kèm với máy tính. Thỏa thuận này mô tả quyền sử dụng phần mềm Office 2013 của bạn. Để thuận tiện cho bạn, chúng tôi đã sắp xếp thỏa thuận này thành hai phần. Phần đầu tiên bao gồm điều khoản giới thiệu, tiếp theo là các Điều khoản Bổ sung và Bảo hành Giới hạn có chứa nhiều chi tiết hơn. Bạn nên xem xét toàn bộ thỏa thuận này, bao gồm bất kỳ điều khoản được liên kết nào, vì tất cả các điều khoản đều quan trọng và cấu thành hợp đồng này được áp dụng cho bạn. Bạn có thể xem xét điều khoản được liên kết bằng cách dán liên kết chuyển tiếp vào cửa sổ trình duyệt của mình. ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG CHỨA ĐIỀU KHOẢN PHÂN XỬ RÀNG BUỘC VÀ KHƯỚC TỪ VỤ KIỆN TẬP THỂ. NẾU BẠN SINH SỐNG Ở HOA KỲ, CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY SẼ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYỀN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CỦA BẠN VỚI NHÀ SẢN XUẤT HOẶC NHÀ CÀI ĐẶT HAY VỚI MICROSOFT VÀ BẠN NÊN ĐỌC CHÚNG CẨN THẬN.
BẰNG CÁCH CHẤP NHẬN THỎA THUẬN NÀY HOẶC SỬ DỤNG PHẦN MỀM, BẠN ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY VÀ ĐỒNG Ý VỚI VIỆC TRUYỀN CÁC THÔNG TIN NHẤT ĐỊNH TRONG KHI KÍCH HOẠT VÀ CHO CÁC TÍNH NĂNG CỦA PHẦN MỀM TRÊN NỀN INTERNET. NẾU BẠN KHÔNG CHẤP NHẬN VÀ TUÂN THỦ CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, BẠN KHÔNG THỂ SỬ DỤNG PHẦN MỀM HOẶC TÍNH NĂNG. Thay vào đó, bạn có thể liên hệ với nhà sản xuất hoặc nhà cài đặt để xác định chính sách trả lại và trả lại phần mềm hoặc máy tính để được hoàn tiền hoặc tín dụng theo chính sách đó. Bạn phải tuân thủ chính sách đó. Chính sách này có thể yêu cầu bạn trả lại phần mềm đi kèm với toàn bộ máy tính đã cài đặt phần mềm để được hoàn tiền hoặc tín dụng.
Tôi có thể sử dụng phần mềm như thế nào? Phần mềm này được cấp phép, không được bán. Trong giấy phép này, chúng tôi chỉ cấp cho bạn quyền chạy một bản sao trên máy tính mà bạn mua phần mềm (máy tính được cấp phép) để một người sử dụng mỗi lúc, nhưng chỉ khi bạn tuân thủ tất cả các điều khoản của thỏa thuận này. Giấy phép phần mềm của chúng tôi được gán vĩnh viễn cho máy tính được cấp phép. Vui lòng tham khảo Điều khoản Bổ sung về giấy phép và các điều kiện dành riêng cho các quốc gia nhất định, Phiên bản Quyền Giới hạn và Ấn bản Đặc biệt của phần mềm. Cấu phần của phần mềm được cấp giấy phép như một bộ phận đơn. Bạn không thể tách riêng hoặc ảo hóa cấu phần và cài đặt chúng trên các máy tính khác nhau. Phần mềm có thể bao gồm nhiều phiên bản, chẳng hạn như 32 bit và 64 bit và bạn chỉ có thể sử dụng một phiên bản mỗi lúc. Ngoại trừ cho phép việc sử dụng được mô tả trong “Truy cập Từ xa” bên dưới, giấy phép này chỉ dành cho việc sử dụng phần mềm trực tiếp qua cơ chế nhập của máy tính được cấp phép, chẳng hạn như bàn phím, chuột hoặc màn hình cảm ứng. Giấy phép không cấp quyền cho việc cài đặt phần mềm trên một máy chủ hoặc việc sử dụng bởi hay thông qua các máy tính hoặc thiết bị khác được kết nối với máy chủ đó qua mạng nội bộ hoặc mạng bên ngoài. Phần mềm cũng không được cấp phép cho việc lưu trữ thương mại. Để biết thêm thông tin về ảo hóa và phương án nhiều người dùng, hãy xem các Điều khoản Bổ sung.
Làm cách nào để nhận bản sao dự phòng? Bạn có thể đặt hàng hoặc tải xuống bản sao dự phòng của phần mềm từ microsoft.com/office/backup . Bạn không thể phân phối bản sao dự phòng của phần mềm. Bạn chỉ có thể sử dụng bản sao này để cài đặt lại phần mềm trên máy tính được cấp phép.
Tôi có thể chuyển nhượng phần mềm cho máy tính hoặc người dùng khác không? Bạn không thể chuyển nhượng phần mềm cho người dùng khác. Bạn có thể chuyển nhượng trực tiếp phần mềm cho bên thứ ba chỉ khi được cài đặt trên máy tính được cấp phép có nhãn Chứng chỉ Xác thực và thỏa thuận này. Trước khi chuyển nhượng, bên kia phải đồng ý rằng thoả thuận này áp dụng cho việc chuyển nhượng và sử dụng phần mềm. Bạn không được phép lưu giữ bất kỳ bản sao nào.
NẾU BẠN SỐNG Ở ĐỨC, ĐIỀU KHOẢN Ở TRÊN (Tôi có thể chuyển nhượng phần mềm cho máy tính hoặc người dùng khác không?) KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN. Điều khoản này được thay thế bằng nội dung sau: Mọi hoạt động chuyển nhượng phần mềm và quyền sử dụng phần mềm cho bên thứ ba đều phải tuân thủ các điều khoản do luật pháp quy định.
Quá trình kích hoạt qua Internet hoạt động như thế nào? Kích hoạt liên kết việc sử dụng phần mềm với máy tính hoặc thiết bị cụ thể. Trong quá trình kích hoạt, phần mềm sẽ tự động liên hệ với Microsoft hoặc chi nhánh của Microsoft để xác nhận giấy phép được liên kết với máy tính được cấp phép. Quá trình này được gọi là “kích hoạt”. Vì việc kích hoạt có mục đích là nhằm xác định các thay đổi trái phép cho các chức năng cấp phép hoặc kích hoạt của phần mềm và đối với việc sử dụng phần mềm trái phép khác, bạn không có quyền sử dụng phần mềm sau thời gian cho phép kích hoạt cũng như bạn không thể bỏ qua hoặc phá vỡ việc kích hoạt . Nếu bạn chưa nhập khóa sản phẩm trong suốt thời gian cho phép kích hoạt, hầu hết các tính năng của phần mềm sẽ ngừng chạy.
Phần mềm có thu thập thông tin cá nhân của tôi không? Nếu bạn kết nối máy tính của mình với Internet, một số tính năng của phần mềm có thể kết nối với Microsoft hoặc các hệ thống máy tính của nhà cung cấp dịch để gửi hoặc nhận thông tin. Có thể không phải lúc nào bạn cũng nhận được thông báo riêng khi chúng kết nối. Nếu bạn chọn sử dụng bất kỳ tính năng nào trong các tính năng này, bạn đồng ý gửi hoặc nhận thông tin này khi sử dụng tính năng đó. Bạn có thể tắt nhiều tính năng trong số các tính năng này hoặc bạn có thể chọn không sử dụng những tính năng này.
Microsoft sử dụng thông tin của bạn như thế nào? Microsoft sử dụng thông tin thu thập qua các tính năng phần mềm để nâng cấp hoặc khắc phục phần mềm cũng như cải thiện sản phẩm và dịch vụ của mình. Trong các trường hợp nhất định, Microsoft cũng chia sẻ thông tin đó với những người khác. Ví dụ: Microsoft chia sẻ báo cáo lỗi với các nhà cung cấp phần mềm và phần cứng liên quan để họ có thể sử dụng thông tin đó nhằm cải thiện cách các sản phẩm của họ chạy với các sản phẩm của Microsoft. Bạn đồng ý rằng Microsoft có thể sử dụng và tiết lộ thông tin như được mô tả trong Tuyên bố về Quyền riêng tư .
Đối tượng áp dụng thỏa thuận này là gì? Thỏa thuận này (bao gồm bất kỳ điều khoản cấp phép được in trên giấy nào đi kèm với phần mềm) được áp dụng cho phần mềm, phương tiện bạn nhận được phần mềm (nếu có) cũng như bất kỳ bản cập nhật, phần bổ sung và dịch vụ nào cho phần mềm của Microsoft, trừ khi có các điều khoản khác đi kèm.
Có điều gì tôi không được phép làm với phần mềm không? Có. Vì phần mềm được cấp phép, không phải được bán nên nhà sản xuất hoặc nhà cài đặt và Microsoft bảo lưu tất cả các quyền (chẳng hạn như các quyền theo luật sở hữu trí tuệ) không được cấp rõ ràng trong thỏa thuận này. Cụ thể, giấy phép này không cấp cho bạn mọi quyền và bạn sẽ không được: xuất bản, sao chép (ngoài bản sao lưu dự phòng được phép), cho thuê, mướn hoặc cho mượn phần mềm; chuyển nhượng phần mềm (trừ khi được cho phép theo thỏa thuận này), tìm cách phá vỡ các biện pháp bảo vệ kỹ thuật trong phần mềm, chỉnh sửa thiết kế, dịch ngược hoặc gỡ phần mềm này, trừ khi luật pháp ở nơi bạn sinh sống cho phép điều này ngay cả khi thỏa thuận của chúng tôi không cho phép. Trong trường hợp đó, bạn chỉ có thể làm những gì luật pháp cho phép. Khi sử dụng các tính năng trên nền Internet, bạn không được sử dụng các tính năng đó theo bất kỳ cách nào có thể làm ảnh hưởng đến việc sử dụng tính năng của bất kỳ ai khác hoặc cố gắng lấy quyền truy cập vào bất kỳ dịch vụ, dữ liệu, tài khoản hoặc mạng nào theo cách trái phép.
Còn về việc nâng cấp hoặc chuyển đổi phần mềm thì sao? Nếu bạn cài đặt phần mềm nằm trong thỏa thuận này dưới dạng nâng cấp hoặc chuyển đổi cho phần mềm hiện có mà bạn đã mua cùng với máy tính được cấp phép, thì bản nâng cấp hoặc chuyển đổi sẽ thay thế phần mềm ban đầu mà bạn đang nâng cấp hoặc chuyển đổi. Bạn không có bất kỳ quyền nào đối với phần mềm ban đầu sau khi đã nâng cấp và bạn không thể tiếp tục sử dụng hoặc chuyển nhượng phần mềm đó theo bất kỳ cách nào. Thỏa thuận này chi phối các quyền sử dụng phần mềm nâng cấp của bạn và thay thế thỏa thuận của phần mềm bạn đã nâng cấp.

ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG

 • A. KỊCH BẢN NHIỀU NGƯỜI DÙNG VÀ QUYỀN GIẤY PHÉP
  • 1. Máy tính. Trong thỏa thuận này, “máy tính” nghĩa là hệ thống phần cứng (vật lý hoặc ảo) với một thiết bị lưu trữ có thể chạy phần mềm. Phân vùng hoặc phiến phần cứng được coi là một máy tính.
  • 2. Nhiều hoặc Tập hợp các Kết nối. Bạn không thể sử dụng phần cứng hoặc phần mềm để ghép bội hoặc tập hợp các kết nối hay cho phép nhiều người dùng hoặc nhiều máy tính hay thiết bị truy cập hoặc sử dụng phần mềm gián tiếp qua máy tính được cấp phép.
  • 3. Sử dụng trong Môi trường Ảo hóa. Nếu bạn sử dụng phần mềm ảo hóa, bao gồm ứng dụng khách hyper-v, để tạo một hay nhiều máy tính ảo trên một hệ thống phần cứng máy tính, mỗi máy tính ảo và máy tính thực được coi là một máy tính riêng theo mục đích của thỏa thuận này. Giấy phép này chỉ cho phép bạn sử dụng một bản sao phần mềm để sử dụng trên một máy tính, cho dù máy tính đó là vật lý hay ảo. Nếu bạn muốn sử dụng phần mềm trên nhiều máy tính, bạn phải có được các bản sao riêng của phần mềm và giấy phép riêng cho mỗi bản sao. Nội dung được công nghệ quản lý quyền kỹ thuật số hay công nghệ mã hóa toàn bộ ổ đĩa khác bảo vệ có thể kém an toàn hơn ở trong môi trường ảo.
  • 4. Truy cập Từ xa: Người dùng sử dụng chủ yếu máy tính được cấp phép là “người dùng chính.” Người dùng chính có thể truy cập và sử dụng phần mềm được cài đặt trên thiết bị được cấp phép từ xa từ bất kỳ thiết bị nào khác, miễn là phần mềm đã cài đặt trên thiết bị được cấp phép hiện không được một người dùng khác đồng thời sử dụng không phải từ xa. Ngoại lệ là bạn chỉ có thể cho phép người khác truy cập phần mềm đồng thời để cung cấp cho bạn hỗ trợ kỹ thuật.
 • B. PHÂN XỬ RÀNG BUỘC VÀ KHƯỚC TỪ VỤ KIỆN TẬP THỂ
  • 1. Ứng dụng. Mục B này áp dụng cho mọi tranh chấp NGOẠI TRỪ TRANH CHẤP KHÔNG BAO GỒM TRANH CHẤP LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THI HÀNH HOẶC TÍNH HỢP LỆ CỦA QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA BẠN, CỦA MICROSOFT HOẶC CỦA NHÀ CÀI ĐẶT HOẶC CỦA BÊN CẤP PHÉP CỦA CHÚNG TÔI. Tranh chấp nghĩa là mọi tranh chấp, kiện tụng hay tranh cãi khác giữa bạn và nhà sản xuất hoặc nhà cài đặt hay giữa bạn và Microsoft liên quan đến phần mềm (bao gồm cả giá) hoặc thỏa thuận này, cho dù theo hợp đồng, bảo hành, sơ xuất, quy chế, quy định, pháp lệnh hay bất kỳ cơ sở pháp lý hoặc công bằng nào khác. “Tranh chấp” sẽ được đưa ra với nghĩa rộng nhất có thể được luật pháp cho phép.
  • 2. Thông báo Tranh chấp. Trong trường hợp có tranh chấp, bạn hoặc nhà sản xuất hoặc nhà cài đặt phải cung cấp cho bên kia Thông báo Tranh chấp, là bản báo cáo bằng văn bản về tên, địa chỉ và thông tin liên hệ của bên cung cấp, sự việc dẫn đến tranh chấp và bồi thường yêu cầu. Gửi qua Bưu cục Hoa Kỳ đến nhà sản xuất hoặc nhà cài đặt, Người nhận: PHÒNG PHÁP LÝ. Nhà sản xuất hoặc nhà cài đặt sẽ gửi bất kỳ Thông báo Tranh chấp nào tới địa chỉ Bưu cục Hoa Kỳ của bạn nếu có hoặc đến địa chỉ email của bạn. Bạn và nhà sản xuất hoặc nhà cài đặt sẽ tìm cách giải quyết bất kỳ tranh chấp nào qua thương lượng không chính thức trong vòng 60 ngày kể từ ngày gửi Thông báo Tranh chấp. Sau thời gian 60 ngày, bạn hay nhà sản xuất hoặc nhà cài đặt có thể bắt đầu phân xử.
  • 3. Tòa án Xử các Vụ kiện Nhỏ. Bạn cũng có thể đưa ra bất kỳ tranh chấp nào ở tòa án xử các vụ kiện nhỏ tại hạt nơi bạn cư trú hoặc địa điểm kinh doanh chính của nhà sản xuất hoặc nhà cài đặt, nếu tranh chấp đáp ứng tất cả yêu cầu phân xử ở tòa án xử các vụ kiện nhỏ. Bạn có thể kiện tụng ở tòa án xử các vụ kiện nhỏ cho dù bạn đã thương lượng không chính thức trước hay chưa.
  • 4. PHÂN XỬ RÀNG BUỘC. NẾU BẠN VÀ NHÀ SẢN XUẤT HOẶC NHÀ CÀI ĐẶT HAY MICROSOFT KHÔNG GIẢI QUYẾT ĐƯỢC BẤT KỲ TRANH CHẤP NÀO BẰNG THƯƠNG LƯỢNG KHÔNG CHÍNH THỨC HOẶC Ở TÒA ÁN XỬ CÁC VỤ KIỆN NHỎ, BẤT KỲ NỖ LỰC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NÀO KHÁC SẼ ĐƯỢC TIẾN HÀNH TUYỆT ĐỐI THEO PHÂN XỬ RÀNG BUỘC. BẠN TỪ BỎ QUYỀN KIỆN TỤNG (HOẶC THAM GIA VỚI TƯ CÁCH MỘT BÊN HOẶC THÀNH VIÊN TẬP THỂ) MỌI TRANH CHẤP Ở TÒA ÁN TRƯỚC KHI XÉT XỬ HOẶC HỘI THẨM . Thay vào đó, mọi tranh chấp sẽ được giải quyết trước khi nhờ đến trọng tài trung lập, người sẽ có quyết định cuối cùng ngoại trừ quyền khiếu nại giới hạn theo Đạo luật Trọng tài của Liên bang. Mọi tòa án có thẩm quyền đối với các bên có thể thi hành phán quyết của trọng tài.
  • 5. KHƯỚC TỪ VỤ KIỆN TẬP THỂ. MỌI TỐ TỤNG NHẰM GIẢI QUYẾT HOẶC ĐƯA RA BẤT KỲ TRANH CHẤP NÀO TRONG BẤT KỲ DIỄN ĐÀN NÀO SẼ ĐƯỢC TIẾN HÀNH HOÀN TOÀN TRÊN CƠ SỞ CÁ NHÂN. BẠN CŨNG NHƯ NHÀ SẢN XUẤT HOẶC NHÀ CÀI ĐẶT HAY MICROSOFT SẼ KHÔNG TÌM CÁCH KIỆN BẤT KỲ TRANH CHẤP NÀO DƯỚI DẠNG VỤ KIỆN TẬP THỂ, THAY QUYỀN KIỆN TỤNG NÓI CHUNG HOẶC BẤT KỲ TỐ TỤNG NÀO KHÁC TRONG ĐÓ MỘT TRONG HAI BÊN HÀNH ĐỘNG HOẶC ĐỀ XUẤT HÀNH ĐỘNG VỚI TƯ CÁCH ĐẠI DIỆN. KHÔNG PHÂN XỬ HOẶC TỐ TỤNG NÀO ĐƯỢC KẾT HỢP VỚI NHAU MÀ KHÔNG CÓ SỰ ĐỒNG Ý TRƯỚC BẰNG VĂN BẢN CỦA TẤT CẢ CÁC BÊN ĐỐI VỚI TẤT CẢ PHÂN XỬ HOẶC TỐ TỤNG BỊ ẢNH HƯỞNG.
  • 6. Thủ tục Phân xử. Mọi phân xử sẽ được tiến hành theo Hiệp hội Trọng tài Mỹ (“AAA”) theo Quy chế Trọng tài Thương mại. Nếu bạn là một cá nhân và sử dụng phần mềm cho mục đích sử dụng cá nhân hoặc hộ gia đình hoặc nếu giá trị tranh chấp dưới $75.000 cho dù bạn là cá nhân hay cách bạn sử dụng phần mềm, thì Thủ tục Bổ sung cho các Tranh chấp Có liên quan đến Người tiêu dùng của AAA cũng sẽ được áp dụng. Để bắt đầu phân xử, hãy gửi biểu mẫu Yêu cầu Phân xử theo Quy chế Trọng tài Thương mại đến AAA. Bạn có thể yêu cầu xét xử qua điện thoại hoặc trực tiếp bằng cách tuân theo quy chế của AAA. Trong tranh chấp liên quan đến $10.000 trở xuống, mọi phân xử đều qua điện thoại trừ khi trọng tài thấy hợp lý khi phân xử trực tiếp. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập adr.org hoặc gọi theo số 1-800-778-7879. Bạn đồng ý chỉ bắt đầu phân xử tại hạt nơi bạn cư trú hoặc ở địa điểm kinh doanh chính của nhà sản xuất hoặc nhà cài đặt. Nhà sản xuất hoặc nhà cài đặt đồng ý chỉ bắt đầu phân xử tại hạt nơi bạn cư trú. Trọng tài có thể phán quyết mức đền bù thiệt hại riêng cho bạn giống với tòa án. Troòng taÌi coì thêÒ phaìn quyêìt bôÌi thýõÌng võìi tiình châìt giaÒi thiìch hoãòc huâìn thiò riêng cho baòn vaÌ chiÒ trong phaòm vi yêu câÌu ðêÒ giaÒi quyêìt khiêìu naòi riêng cuÒa baòn.
  • 7. ‬Lệ phí và Khuyến khích Phân xử.
    • 1. Tranh chấp Liên quan đến dưới $75.000. Nhà sản xuất hoặc nhà cài đặt sẽ bồi hoàn ngay phí đệ trình của bạn và thanh toán phí và chi phí cho AAA và trọng tài. Nếu bạn từ chối đề nghị dàn xếp bằng văn bản sau cùng của nhà sản xuất hoặc nhà cài đặt đưa ra trước khi chỉ định trọng tài (“đề nghị bằng văn bản sau cùng”), tranh chấp của bạn sẽ tuân theo quyết định của trọng tài (gọi là “phán quyết”), và trọng tài phán quyết cho bạn nhiều hơn mức đề nghị bằng văn bản sau cùng, nhà sản xuất hoặc nhà cài đặt sẽ cho bạn ba khuyến khích: (1) trả nhiều hơn phán quyết hoặc $1.000; (2) trả gấp đôi phí luật sư hợp lý của bạn, nếu có; và (3) bồi hoàn bất kỳ chi phí nào (bao gồm phí và giá thành cho chuyên gia chứng thực) mà luật sư của bạn đã tích lũy hợp lý để điều tra, chuẩn bị và kiện tụng khiếu nại của bạn theo phân xử. Trọng tài sẽ quyết định số tiền.
    • 2. Tranh chấp Liên quan đến Hơn $75.000. Quy chế AAA sẽ chi phối việc thanh toán phí đệ trình và thanh toán phí và chi phí cho AAA và trọng tài.
    • 3. Tranh chấp Liên quan đến Mọi Khoản tiền. Trong mọi phân xử mà bạn bắt đầu, nhà sản xuất hoặc nhà cài đặt sẽ đòi bồi hoàn phí và chi phí cho AAA hoặc trọng tài hoặc phí đệ trình của bạn, chỉ khi trọng tài thấy việc phân xử không đáng kể hoặc phục vụ mục đích không chính đáng. Trong mọi phân xử mà nhà sản xuất hoặc nhà cài đặt bắt đầu, họ sẽ hoàn trả mọi phí và chi phí đệ trình, AAA và trọng tài. Họ sẽ không đòi phí hoặc chi phí luật sư từ phía bạn trong mọi phân xử. Phí và chi phí không được tính vào việc xác định số tiền tranh chấp liên quan.
  • 8. Khiếu nại hoặc Tranh chấp Phải được Đệ trình Trong vòng Một Năm. Trong phạm vi luật pháp cho phép, mọi khiếu nại hoặc tranh chấp theo thỏa thuận này mà Mục B được áp dụng phải được đệ trình trong vòng một năm ở tòa án xử các vụ kiện nhỏ (Mục B.3) hoặc theo phân xử (Mục B.4). Khoảng thời gian một năm bắt đầu vào ngày khiếu nại hoặc tranh chấp được đệ trình đầu tiên. Nếu khiếu nại hoặc tranh chấp đó không được đệ trình trong vòng một năm thì nó sẽ bị cấm vĩnh viễn.
  • 9. Tính hiệu lực từng phần. Nếu khước từ vụ kiện tập thể ở Mục B.5 trái pháp luật hoặc không thể thi hành đối với tất cả hoặc một số phần của tranh chấp thì Mục B (phân xử) sẽ không áp dụng cho các phần đó. Thay vào đó, các phần này sẽ được tách ra và tố tụng ở tòa án, trong khi các phần còn lại vẫn tố tụng theo phân xử. Nếu có bất kỳ điều khoản nào khác của Mục B trái pháp luật hoặc không thể thi hành, thì điều khoản đó sẽ được tách ra trong khi các điều khoản còn lại của Mục B sẽ tiếp tục có hiệu lực thi hành.
  • 10. Bên thụ hưởng Thứ ba. Microsoft Corporation không phải là một bên của thỏa thuận này nhưng là bên thụ hưởng thứ ba của thỏa thuận giữa bạn và nhà sản xuất hoặc nhà cài đặt nhằm giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng không chính thức và phân xử. Nếu tranh chấp của bạn là với Microsoft, Microsoft đồng ý thực hiện mọi thứ mà nhà cung cấp hoặc nhà cài đặt đồng ý thực hiện trong Mục B và bạn đồng ý thực hiện mọi thứ liên quan đến Microsoft mà Mục B yêu cầu bạn thực hiện liên quan đến nhà sản xuất hoặc nhà cài đặt. Gửi Thông báo Tranh chấp với Microsoft qua thư tới Microsoft Corporation, Người nhận: LCA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399. Bạn có thể bắt đầu phân xử hoặc kiện tụng đối với Microsoft ở tòa án xử các vụ kiện nhỏ tại hạt nơi bạn cư trú hoặc Hạt King, Washington.
 • C. LỰA CHỌN LUẬT
  • Luật pháp của bang hoặc quốc gia nơi bạn sinh sống sẽ chi phối tất cả các khiếu nại và tranh chấp theo thỏa thuận này, bao gồm vi phạm khiếu nại theo hợp đồng và khiếu nại theo các điều luật bảo vệ người tiêu dùng của bang, luật chống cạnh tranh không công bằng, luật bảo hành mặc nhiên, để làm giàu không chính dáng và do lỗi cá nhân. Nếu bạn có được phần mềm này tại một quốc gia khác, các luật lệ của quốc gia đó sẽ được áp dụng. Thỏa thuận này mô tả về một số quyền pháp lý. Bạn có thể có các quyền khác, bao gồm quyền người tiêu dùng, theo luật của bang hoặc nước sở tại. Bạn cũng có thể có các quyền đối với bên đã cung cấp phần mềm này cho bạn. Thỏa thuận này sẽ không thay đổi các quyền khác đó của bạn nếu các điều luật của bang hoặc quốc gia của bạn không cho phép làm điều đó.
 • D. HOẠT ĐỘNG
  • 1. Tìm hiểu thêm về Cách Kích hoạt Hoạt động. Trong khi kích hoạt, phần mềm sẽ gửi thông tin về phần mềm và máy tính của bạn đến Microsoft. Thông tin này bao gồm phiên bản, phiên bản giấy phép, ngôn ngữ và khoá sản phẩm của phần mềm, địa chỉ giao thức Internet của máy tính và thông tin có được từ cấu hình phần cứng của máy tính. Để biết thêm thông tin về kích hoạt, hãy truy cập microsoft.com/piracy/activation.mspx . Nếu máy tính được cấp phép được kết nối Internet, phần mềm sẽ tự động kết nối với Microsoft để kích hoạt. Bạn cũng có thể kích hoạt phần mềm bằng cách thủ công qua Internet hay điện thoại. Trong cả hai trường hợp, có thể mất phí dịch vụ điện thoại và Internet.
  • 2. Kích hoạt lại . Một số thay đổi đối với cấu phần máy tính của bạn hoặc phần mềm có thể yêu cầu kích hoạt lại phần mềm.
  • 3. Lỗi Kích hoạt. Trong khi kích hoạt trực tuyến, nếu chức năng kích hoạt hoặc cấp phép của phần mềm bị phát hiện là giả mạo hoặc được cấp phép không hợp lý thì sẽ không kích hoạt được. Phần mềm sẽ thông báo cho bạn nếu bản sao đã cài đặt của phần mềm được cấp phép không hợp lý. Ngoài ra, bạn sẽ nhận được lời nhắc lấy bản sao phần mềm đã được cấp phép hợp lý.
  • 4. Bản cập nhật và Bản nâng cấp. Bạn chỉ có thể lấy các bản cập nhật hoặc nâng cấp cho phần mềm từ Microsoft hoặc các nguồn cho phép. Các bản cập nhật, hỗ trợ nhất định và các dịch vụ khác chỉ có thể được cung cấp cho người dùng phần mềm Microsoft chính hãng. Để nhận biết phần mềm Microsoft chính hãng, hãy truy cập howtotell.com .
 • E. CÁC TÍNH NĂNG TRÊN NỀN INTERNET; BẢO MẬT
  • Các tính năng phần mềm sau đây sử dụng các giao thức Internet để gửi thông tin máy tính tới Microsoft (hoặc nhà cung cấp của hãng hay các nhà cung cấp dịch vụ), chẳng hạn như địa chỉ giao thức Internet của bạn, loại hệ điều hành, trình duyệt, tên và phiên bản phần mềm bạn đang sử dụng và mã ngôn ngữ của máy tính đã cài đặt phần mềm. Microsoft sử dụng thông tin này để cung cấp cho bạn các tính năng trên nền Internet theo Tuyên bố về Quyền riêng tư của Office 2013 tại . Một số tính năng trên nền Internet có thể được phân phối trong tương lai qua dịch vụ Cập nhật của Microsoft.
  • 1. Đồng ý đối với các Dịch vụ trên Nền Internet. Các tính năng của phần mềm được mô tả dưới đây và trong Tuyên bố về Quyền riêng tư của Office 2013 có liên quan tới Microsoft hoặc các hệ thống máy tính của nhà cung cấp dịch vụ qua Internet. Trong một số trường hợp, bạn sẽ không nhận được thông báo riêng khi chúng kết nối. Trong một số trường hợp, bạn có thể tắt hoặc không sử dụng những tính năng này. Để biết thêm thông tin về các tính năng này, hãy xem Tuyên bố về Quyền riêng tư của Office 2013 tại . KHI SỬ DỤNG CÁC TÍNH NĂNG NÀY, BẠN ĐỒNG Ý VỚI VIỆC TRUYỀN CÁC THÔNG TIN NÀY. Microsoft sẽ không sử dụng các thông tin này để nhận dạng hoặc liên hệ với bạn.
  • 2. Chương trình Cải thiện Trải nghiệm của Khách hàng (CEIP). Phần mềm này sử dụng CEIP. CEIP tự động gửi cho Microsoft thông tin về phần cứng của bạn và cách bạn sử dụng phần mềm này. Chúng tôi không sử dụng thông tin này để nhận dạng hoặc liên hệ với bạn. CEIP cũng sẽ tải một tệp nhỏ xuống máy tính của bạn theo định kỳ. Tệp này giúp chúng tôi thu thập thông tin về sự cố mà bạn gặp phải khi sử dụng phần mềm. Thông tin trợ giúp mới về các lỗi cũng có thể được tải xuống tự động khi có. Để tìm hiểu thêm về CEIP, hãy truy cập microsoft.com/products/ceip/VI-VN/privacypolicy.mspx .
  • 3. Nội dung và Tính năng Trực tuyến. Các tính năng trong phần mềm có thể lấy về các nội dung trực tuyến từ Microsoft và cung cấp cho bạn. Các tính năng nhất định cũng có thể cho phép bạn tìm kiếm và truy cập thông tin trực tuyến. Các ví dụ của các chức năng này bao gồm các hình mẫu, biểu mẫu, đào tạo trực tuyến, trợ giúp và hỗ trợ trực tuyến và Thời tiết Outlook trên Lịch. Nếu bạn lưu mẫu được cung cấp bởi Office.com, thông tin sẽ được gửi trực tuyến tới Microsoft, chẳng hạn như thông tin nhận dạng mẫu, nhưng không có bất kỳ tài liệu cụ thể nào bạn đã tạo sử dụng mẫu này. Thông tin này được sử dụng để cung cấp cho bạn nội dung bạn yêu cầu cũng như để cải thiện các dịch vụ của chúng tôi. Bạn có thể chọn không sử dụng nội dung và các tính năng trực tuyến này. Hãy xem Tuyên bố về Quyền riêng tư của Office 2013 được liên kết ở cuối thỏa thuận này để biết thêm thông tin.
  • 4. Cookie. Nếu bạn chọn sử dụng các tính năng trực tuyến trong phần mềm, chẳng hạn như trợ giúp và hỗ trợ trực tuyến cũng như có thể đặt mẫu, cookie. Để tìm hiểu cách chặn, kiểm soát và xoá cookie, vui lòng đọc mục cookie của Tuyên bố Bảo mật của Office 2013 được liên kết ở cuối của thoả thuận này.
  • 5. Office 2013 trên Windows 8. Nếu bạn đang chạy phần mềm trên máy tính Windows 8 và bạn đã bật nội dung và tính năng trực tuyến của phần mềm, đăng nhập vào Windows 8 bằng tài khoản Microsoft sẽ tự động đăng nhập bạn vào phần mềm bằng cùng tài khoản Microsoft. Điều này cho phép bạn lưu trữ và truy cập các tệp trực tuyến trong OneDrive và tận hưởng Dịch vụ Chuyển vùng Office mà không bị yêu cầu nhập lại mật khẩu và tên người dùng tài khoản Microsoft của bạn. Để biết thêm thông tin về cách đăng nhập vào phần mềm bằng tài khoản Microsoft và Dịch vụ Chuyển vùng Office, hãy xem Tuyên bố về Quyền riêng tư của Office 2013 được liên kết ở cuối thỏa thuận này.
  • 6. Giấy chứng nhận Kỹ thuật số. Phần mềm này sử dụng các giấy chứng nhận kỹ thuật số. Các giấy chứng nhận kỹ thuật số này sẽ xác định nhận dạng của người dùng Internet bằng cách gửi thông tin mã hóa theo tiêu chuẩn X.509. Những giấy chứng nhận kỹ thuật số này cũng có thể được sử dụng để ký kỹ thuật số vào các tệp và macro để xác minh sự thống nhất và nguồn gốc nội dung những tệp này. Phần mềm sẽ truy xuất giấy chứng nhận và cập nhật danh sách giấy chứng nhận bị thu hồi bằng Internet, khi có.
  • 7. Tự động Cập nhật. Phần mềm với công nghệ Nhấp để chạy có thể định kỳ kiểm tra với Microsoft để tìm các bản cập nhật và phần bổ sung cho phần mềm. Nếu tìm thấy, các bản cập nhật và phần bổ sung này có thể được tự động tải xuống và cài đặt trên máy tính được cấp phép của bạn.
  • 8. Sử dụng Thông tin. Microsoft có thể sử dụng thông tin máy tính, báo cáo lỗi và báo cáo phần mềm độc hại để cải tiến phần mềm và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin với những người khác, ví dụ như các nhà cung cấp phần cứng và phần mềm. Họ có thể sử dụng thông tin này để cải tiến cách các sản phẩm của họ hoạt động với phần mềm của Microsoft.
  • 9. Sử dụng sai mục đích các Dịch vụ trên Nền Internet. Bạn không thể sử dụng các dịch vụ này theo bất kỳ cách nào mà có thể gây tổn hại cho chúng hay gây hại cho việc sử dụng của bất kỳ người nào khác. Bạn không thể sử dụng dịch vụ này để cố tìm cách truy cập trái phép vào bất kỳ dịch vụ, dữ liệu, tài khoản hoặc mạng nào bằng bất cứ phương tiện gì.
  • 10. Quản lý Quyền Thông tin. Phần mềm chứa tính năng cho phép bạn tạo nội dung không thể được in, sao chép hay gửi tới người khác mà không có sự cho phép của bạn. Bạn có thể cần kết nối với Microsoft để sử dụng tính năng này lần đầu tiên và bạn có thể cần kết nối lại với Microsoft theo định kỳ để cập nhật tính năng này. Để biết thêm thông tin, hãy xem tại đây . Bạn có thể chọn không sử dụng tính năng này.
  • 11. Dịch vụ Chuyển vùng Office. Nếu bạn chọn đăng nhập vào phần mềm này bằng tài khoản Microsoft của mình, thì bạn đã bật Dịch vụ Chuyển vùng Office. Việc bật Dịch vụ Chuyển vùng Office sẽ gửi những thiết đặt nhất định (bao gồm danh sách Tài liệu được Sử dụng Gần đây Nhất, từ điển tùy chỉnh và chủ đề hiển thị của bạn) trực tuyến đến các máy chủ của Microsoft, tại đây, chúng được lưu trữ và tải xuống máy tính của bạn trong lần tiếp theo bạn đăng nhập vào dịch vụ bằng tài khoản Microsoft của mình. Để biết thêm thông tin về Dịch vụ Chuyển vùng Office, hãy xem Tuyên bố Bảo mật của Office 2013 được liên kết ở cuối thỏa thuận này.
 • F. BẰNG CHỨNG GIẤY PHÉP
  • Các thành phần giấy phép hợp lệ bao gồm khóa sản phẩm chính hãng, kích hoạt thành công phần mềm, nhãn Chứng chỉ Xác thực (COA) chính hãng của Microsoft và bằng chứng mua hàng từ nhà cung cấp của phần mềm chính hãng của Microsoft. Giấy phép hợp lệ cũng bao gồm tệp kích hoạt Office được cài đặt trên máy tính bởi nhà sản xuất của bạn. Nếu có nhãn COA hoặc nhãn Office khác, nhãn này phải được dán trên máy tính hoặc trên bao bì của nhà sản xuất hoặc nhà cài đặt hay thiết bị ngoại vi khi mua hàng. Nếu bạn nhận được nhãn xác thực riêng biệt với máy tính, thì nhãn này không thiết lập bằng chứng giấy phép.
  • Để nhận biết phần mềm Microsoft chính hãng, hãy truy cập howtotell.com .
 • G. ‬PHẦN MỀM HOME AND STUDENT
  • Không được phép sử dụng phần mềm ấn bản‭ “‬Home and Student” ‬cho các hoạt động thương mại,‭ ‬phi lợi nhuận hay hoạt động tạo ra doanh thu.
 • H. NHẬT BẢN
  • Hạn chế sử dụng phi thương mại đối với phần mềm ấn bản Home and Student không áp dụng cho bạn nếu bạn sinh sống ở Nhật Bản hoặc có được sản phẩm khi bạn sinh sống ở Nhật Bản.
 • I. CÁC YÊU CẦU CẤP PHÉP BỔ SUNG VÀ/HOẶC QUYỀN SỬ DỤNG
  • 1. Chương trình của Bên thứ Ba. Phần mềm có thể bao gồm chýõng trình của bên thứ ba mà Microsoft, không phải bên thứ ba, cấp phép cho bạn theo thỏa thuận này. Thông báo về chýõng trình của bên thứ ba, nếu có, ðýợc cung cấp ðể bạn biết.
  • 2. Cấu phần Phông chữ. Trong khi phần mềm đang chạy, bạn có thể sử dụng phông chữ của nó để hiển thị và in nội dung. Bạn có thể tạm thời tải các phông chữ xuống máy in hoặc các thiết bị đầu ra khác để in nội dung và bạn có thể chỉ nhúng phông chữ trong nội dung như được cho phép theo các hạn chế về nhúng phông chữ.
  • 3. Tài liệu Nghe Nhìn. Microsoft cấp cho bạn giấy phép để sao chép, phân phối, thực hiện và hiển thị tài liệu nghe nhìn (hình ảnh, hình mẫu, hình động, âm thanh, nhạc, video clip, mẫu và các dạng nội dung khác) đi kèm với phần mềm trong các dự án và tài liệu, ngoại trừ các tài liệu bạn không được phép: (i) bán, cấp phép hoặc phân phối bản sao của bất kỳ tài liệu nghe nhìn nào theo nguyên dạng hoặc dưới dạng sản phẩm mà giá trị chính của sản phẩm đó là tài liệu nghe nhìn; (ii) cấp cho khách hàng của bạn quyền cấp phép hoặc phân phối thêm các tài liệu nghe nhìn; (iii) cấp phép hoặc phân phối tài liệu nghe nhìn có mục đích thương mại, bao gồm hình đại diện của các cá nhân, chính phủ, biểu trưng, nhãn hiệu có thể xác định hoặc biểu trưng hay sử dụng các loại hình ảnh này theo những cách có thể ngụ ý chấp thuận hoặc kết hợp với sản phẩm, tổ chức hoặc hoạt động của bạn hay (iv) tạo nội dung dâm tục hay khiếm nhã bằng các tài liệu nghe nhìn. Các tài liệu nghe nhìn khác, truy cập được trên Office.com hoặc trên các trang web khác qua các tính năng của phần mềm, được chi phối bởi các điều khoản về các trang web đó.
  • 4. Gói Ngôn ngữ và Công cụ Soát lỗi. Nếu bạn có được gói ngôn ngữ, gói giao diện ngôn ngữ hoặc công cụ soát lỗi cung cấp hỗ trợ phiên bản ngôn ngữ bổ sung cho phần mềm, bạn có thể sử dụng ngôn ngữ bổ sung đi kèm với gói hoặc công cụ đó. Gói ngôn ngữ, gói giao diện ngôn ngữ và công cụ soát lỗi là một phần của phần mềm và không được phép sử dụng riêng.
  • 5. Dùng thử và Chuyển đổi. Một số hoặc tất cả phần mềm có thể được cấp phép trên cơ sở dùng thử. Quyền sử dụng phần mềm dùng thử của bạn bị hạn chế trong giai đoạn dùng thử. Phần mềm dùng thử và thời gian dùng thử được đưa ra trong suốt quá trình kích hoạt. Bạn có thể có tuỳ chọn chuyển quyền dùng thử của mình sang đăng ký hoặc quyền vĩnh viễn. Tuỳ chọn chuyển đổi sẽ được hiển thị cho bạn vào ngày hết hạn của thời hạn dùng thử của bạn. Sau khi hết hạn bất kỳ thời gian dùng thử nào mà không chuyển đổi, hầu hết các tính năng của phần mềm dùng thử sẽ ngừng chạy. PHẦN MỀM DÙNG THỬ ĐƯỢC CẤP PHÉP “NGUYÊN TRẠNG” VÀ BẠN TỰ CHỊU RỦI RO KHI SỬ DỤNG PHẦN MỀM. NHÀ SẢN XUẤT HOẶC NHÀ CÀI ĐẶT CŨNG NHƯ MICROSOFT KHÔNG CUNG CẤP MỌI BẢO HÀNH, BẢO ĐẢM HOẶC ĐIỀU KIỆN RÕ RÀNG NÀO. BẠN CÓ THỂ CÓ QUYỀN BỔ SUNG CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG THEO LUẬT PHÁP ĐỊA PHƯƠNG MÀ THỎA THUẬN NÀY KHÔNG THỂ THAY ĐỔI. TRONG PHẠM VI LUẬT PHÁP ĐỊA PHƯƠNG CHO PHÉP, NHÀ SẢN XUẤT HOẶC NHÀ CÀI ĐẶT VÀ MICROSOFT LOẠI TRỪ BẢO HÀNH MẶC NHIÊN VỀ KHẢ NĂNG BÁN, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM.
  • 6. Phần mềm Đăng ký. Nếu bạn đã cấp phép phần mềm trên cơ sở đăng ký, quyền sử dụng phần mềm của bạn bị giới hạn trong giai đoạn đăng ký. Bạn có thể có tùy chọn gia hạn đăng ký hoặc chuyển đổi sang giấy phép vĩnh viễn. Nếu bạn gia hạn đăng ký, bạn có thể tiếp tục sử dụng phần mềm cho đến hết giai đoạn đăng ký được gia hạn của bạn. Xem màn hình kích hoạt phần mềm hoặc các tài liệu kèm theo khác để biết chi tiết đăng ký. Sau khi đăng ký của bạn hết hạn, hầu hết các tính năng của phần mềm sẽ ngừng chạy.
 • J. GIỚI HẠN XUẤT VÀ ĐỊA LÝ
  • Nếu phần mềm của bạn bị hạn chế sử dụng trong vùng địa lý cụ thể, thì bạn chỉ có thể kích hoạt phần mềm ở vùng đó. Bạn cũng phải tuân thủ mọi luật và quy định xuất khẩu trong nước và quốc tế được áp dụng cho phần mềm này, bao gồm các giới hạn về nơi đến, người dùng cuối và việc sử dụng cuối. Để biết thêm thông tin về giới hạn địa lý và xuất khẩu, hãy truy cập trang nàymicrosoft.com/exporting .
 • K. QUY TRÌNH HỖ TRỢ VÀ HOÀN TIỀN
  • Đối với phần mềm này, thông thường hãy liên hệ với nhà sản xuất hoặc nhà cài đặt để biết các lựa chọn hỗ trợ. Tham khảo số hỗ trợ ðýợc cung cấp kèm phần mềm này. Để nhận được bản cập nhật và phần bổ sung trực tiếp từ Microsoft, Microsoft có thể cung cấp dịch vụ hỗ trợ giới hạn như được mô tả tại support.microsoft.com/common/international.aspx . Nếu bạn đang sử dụng phần mềm không được cấp phép hợp lý, bạn sẽ không được quyền nhận các dịch vụ hỗ trợ.
  • Nếu bạn đang đòi hoàn tiền, hãy liên hệ với nhà sản xuất hoặc nhà cài đặt để xác định chính sách trả lại để được hoàn tiền hoặc tín dụng. Bạn phải tuân thủ chính sách đó. Chính sách này có thể yêu cầu bạn trả lại phần mềm đi kèm với toàn bộ máy tính đã cài đặt phần mềm để được hoàn tiền hoặc tín dụng.
 • L. TOÀN BỘ THỎA THUẬN
  • Thỏa thuận này (cùng với các điều khoản cấp phép được in trên giấy hoặc các điều khoản khác đi kèm với mọi phần bổ sung, cập nhật và dịch vụ phần mềm được cung cấp bởi nhà sản xuất hoặc nhà cài đặt hoặc Microsoft và bạn sử dụng) cũng như các điều khoản chứa trong liên kết web được liệt kê trong thỏa thuận này, là toàn bộ thoả thuận cho dịch vụ và bất kỳ phần bổ sung, bản cập nhật và dịch vụ nào như vậy (trừ khi nhà sản xuất hoặc nhà cài đặt hoặc Microsoft cung cấp các điều khoản khác với phần bổ sung, bản cập nhật hoặc dịch vụ đó). Bạn có thể xem xét thỏa thuận này bằng cách truy cập microsoft.com/about/legal/en/us/intellectualproperty/useterms/default.aspx . Bạn cũng có thể xem xét các điều khoản tại bất kỳ liên kết nào trong thỏa thuận này bằng cách gõ url vào thanh địa chỉ trình duyệt của bạn và đồng ý làm như vậy. Bạn đồng ý rằng đối với mỗi dịch vụ được chi phối bởi thỏa thuận này cũng như các điều khoản cụ thể được liên kết trong thỏa thuận này, bạn sẽ đọc các điều khoản về dịch vụ đó trước khi sử dụng dịch vụ. Bạn hiểu rằng khi sử dụng dịch vụ, bạn chấp nhận thỏa thuận này và các điều khoản được liên kết. Cũng có các liên kết thông tin trong thoả thuận này. Các liên kết chứa những điều khoản ràng buộc bạn:

BẢO HÀNH GIỚI HẠN OEM

Có BẢO HÀNH GIỚI HẠN cho phần mềm không? Có, khác với phần mềm dùng thử được cấp phép “nguyên trạng” và không có bảo hành, bảo đảm và điều kiện rõ ràng nào. Nhà sản xuất hoặc nhà cài đặt đảm bảo rằng phần mềm được cấp phép thích hợp sẽ hoạt động phần lớn như được mô tả trong bất kỳ tài liệu Microsoft nào đi kèm với phần mềm. Nếu bạn nhận các bản cập nhật hoặc phần bổ sung trực tiếp từ Microsoft trong thời hạn 90 ngày của bảo hành giới hạn này, Microsoft, mà không phải nhà sản xuất hoặc nhà cài đặt, sẽ cung cấp bảo hành giới hạn này cho họ. Bảo hành giới hạn này không bao gồm các sự cố do bạn gây ra hoặc phát sinh khi bạn không tuân theo hướng dẫn của chúng tôi hoặc do các sự kiện ngoài tầm kiểm soát hợp lý của nhà sản xuất hoặc nhà cài đặt hoặc Microsoft. Bảo hành giới hạn này sẽ bắt đầu vào ngày người dùng đầu tiên của bản sao phần mềm nhận được bản sao đó và kéo dài 90 ngày. Mọi phần bổ sung, bản cập nhật hoặc phần mềm thay thế bạn có thể nhận được từ nhà sản xuất hoặc nhà cài đặt hoặc Microsoft trong khoảng thời gian 90 ngày cũng được bảo hành, nhưng chỉ trong thời gian còn lại của thời gian một năm đó hoặc 30 ngày, tùy theo thời gian nào dài hơn. Chuyển nhượng phần mềm sẽ không kéo dài thời hạn của bảo hành giới hạn này. Nhà sản xuất hoặc nhà cài đặt và Microsoft không cung cấp bất kỳ bảo hành, bảo đảm hoặc điều kiện rõ ràng nào khác. NHÀ SẢN XUẤT HOẶC NHÀ CÀI ĐẶT VÀ MICROSOFT SẼ LOẠI TRỪ MỌI BẢO HÀNH MẶC NHIÊN, BAO GỒM BẢO HÀNH VỀ KHẢ NĂNG BÁN, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM. NẾU LUẬT PHÁP ĐỊA PHƯƠNG BẠN KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ BẢO HÀNH MẶC NHIÊN, THÌ MỌI BẢO HÀNH, BẢO ĐẢM HOẶC ĐIỀU KIỆN MẶC NHIÊN CHỈ KÉO DÀI TRONG THỜI HẠN BẢO HÀNH GIỚI HẠN NÀY VÀ BỊ GIỚI HẠN TRONG PHẠM VI TỐI ĐA LUẬT PHÁP ĐỊA PHƯƠNG CHO PHÉP. Nếu luật pháp địa phương yêu cầu thời hạn bảo hành giới hạn dài hơn, bất kể thỏa thuận này, thì thời hạn dài hơn đó sẽ được áp dụng, nhưng bạn chỉ có thể được bồi thường những biện pháp khắc phục được mô tả trong thỏa thuận này.
Chỉ đối với Úc: Tham chiếu đến “Bảo hành Giới hạn” là tham chiếu đến bảo hành rõ ràng do nhà sản xuất hoặc nhà cài đặt cung cấp. Bảo hành này được cung cấp cùng với các quyền và biện pháp khắc phục khác mà bạn có thể có theo luật, bao gồm các quyền và biện pháp khắc phục theo những bảo đảm pháp lý theo quy định của Luật Người tiêu dùng của Úc. Hàng hoá của chúng tôi ði kèm với những bảo ðảm không thể loại trừ theo Luật Ngýời tiêu dùng của Úc. Bạn có quyền ðýợc thay thế hoặc hoàn phí cho lỗi nghiêm trọng và ðýợc ðền bù cho bất kỳ mất mát hoặc hỏng hóc dự kiến hợp lý nào khác. Bạn cũng có quyền yêu cầu sửa chữa hoặc thay mới hàng hoá nếu hàng hoá không ðạt mức chất lýợng có thể chấp nhận và lỗi này không dẫn tới hỏng hóc nghiêm trọng. Hàng hóa mang ðến sửa chữa có thể ðýợc thay thế hoặc tân trang bằng hàng hóa cùng loại hõn là ðýợc thay thế. Phụ tùng tân trang có thể ðýợc sử dụng ðể sửa chữa hàng hóa. Để biết thêm thông tin về bảo hành này và để đòi chi phí liên quan đến bảo hành (nếu có), hãy liên hệ với nhà sản xuất hoặc nhà cài đặt; xem thông tin liên hệ đi kèm gói hệ thống.
Nếu nhà sản xuất hoặc nhà cài đặt hay Microsoft vi phạm bảo hành thì sao? NẾU NHÀ SẢN XUẤT HOẶC NHÀ CÀI ĐẶT VI PHẠM BẢO HÀNH GIỚI HẠN CỦA MÌNH, THÌ NHÀ SẢN XUẤT HOẶC NHÀ CÀI ĐẶT SẼ, THEO LỰA CHỌN CỦA MÌNH, (I) SỬA CHỮA HOẶC THAY THẾ PHẦN MỀM MIỄN PHÍ, HOẶC (II) CHẤP NHẬN TRẢ LẠI SẢN PHẨM ĐỂ ĐƯỢC HOÀN KHOẢN TIỀN ĐÃ TRẢ NẾU CÓ. NHÀ SẢN XUẤT HOẶC NHÀ CÀI ĐẶT (HAY MICROSOFT NẾU BẠN MUA CHÚNG TRỰC TIẾP TỪ MICROSOFT), CŨNG CÓ THỂ SỬA CHỮA HOẶC THAY THẾ CÁC THÀNH PHẦN BỔ SUNG, BẢN CẬP NHẬT VÀ PHẦN MỀM THAY THẾ HOẶC HOÀN LẠI KHOẢN TIỀN BẠN ĐÃ TRẢ NẾU CÓ. ĐÂY LÀ NHỮNG BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC DUY NHẤT CHO BẠN ĐỐI VỚI VIỆC VI PHẠM BẢO HÀNH GIỚI HẠN NÀY. HaÞy liên hệ với nhà sản xuất hoặc nhà cài ðặt ðể biết cách có ðýợc dịch vụ bảo hành cho phần mềm này. Để được hoàn tiền, bạn phải cung cấp bản sao bằng chứng mua hàng và tuân thủ các chính sách trả lại của nhà sản xuất hoặc nhà cài đặt. Nếu đi kèm với máy tính, nhãn Chứng chỉ Xác thực chính gốc bao gồm khóa sản phẩm phải được dán trên máy tính.
Nếu nhà sản xuất hoặc nhà cài đặt hoặc Microsoft vi phạm mọi phần trong thỏa thuận này thì sao? NGOẠI TRỪ BẤT KỲ KHOẢN HOÀN TIỀN NÀO MÀ NHÀ CUNG CẤP HOẶC NHÀ CÀI ĐẶT HAY MICROSOFT CÓ THỂ CUNG CẤP, BẠN KHÔNG ĐƯỢC BỒI THƯỜNG BẤT CỨ CÁC THIỆT HẠI NÀO KHÁC BAO GỒM CÁC THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, DO HẬU QUẢ, MẤT MÁT LỢI NHUẬN, CÁC THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT, GIÁN TIẾP HOẶC NGẪU NHIÊN. Loại trừ và giới hạn thiệt hại trong thỏa thuận này áp dụng ngay cả khi sửa chữa, thay thế hoặc hoàn tiền cho phần mềm không bồi thường cho bạn một cách đầy đủ về bất kỳ tổn thất nào hoặc khi nhà sản xuất hoặc nhà cài đặt hoặc Microsoft biết hoặc chắc chắn biết về khả năng xảy ra thiệt hại. MỘT SỐ BANG VÀ QUỐC GIA KHÔNG CHO PHÉP NGOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN VỀ CÁC THIỆT HẠI NGẪU NHIÊN, DO HẬU QUẢ HOẶC THIỆT HẠI KHÁC, VÌ VẬY CÁC GIỚI HẠN HOẶC NGOẠI TRỪ ĐÓ CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN. NẾU LUẬT PHÁP ĐỊA PHƯƠNG CHO PHÉP BẠN ĐÒI ĐỒI BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI KHÁC TỪ PHÍA NHÀ SẢN XUẤT HOẶC NHÀ CÀI ĐẶT HAY MICROSOFT, NGAY CẢ KHI THỎA THUẬN NÀY KHÔNG CHO PHÉP, BẠN CŨNG KHÔNG ĐƯỢC BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VƯỢT QUÁ SỐ TIỀN MÀ BẠN ĐÃ TRẢ CHO PHẦN MỀM.