Điều khoản Cấp phép Phần mềm của Microsoft cho Người Đăng ký Office Consumer

PHỤ LỤC THỎA THUẬN DỊCH VỤ CỦA MICROSOFT

PHẦN MỀM VÀ DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ MICROSOFT OFFICE 365 CONSUMER:

MICROSOFT OFFICE 365 HOME

MICROSOFT OFFICE 365 UNIVERSITY

MICROSOFT OFFICE 365 PERSONAL

Cảm ơn bạn đã chọn Đăng ký Microsoft Office 365 Consumer. Việc bạn sử dụng phần mềm và dịch vụ Đăng ký Office 365 Consumer được kiểm soát bởi các điều khoản và điều kiện trong Thỏa thuận Dịch vụ của Microsoft mà bạn đã đồng ý khi đăng ký Tài khoản Microsoft (trước đó được gọi là Windows Live ID) và các điều khoản và điều kiện của Phụ lục này, cùng với những điều khoản khác trong các liên kết web được liệt kê trong Phụ lục này hợp thành thỏa thuận giữa bạn và Microsoft Corporation (hoặc một trong những chi nhánh của Microsoft Corporation, tùy thuộc vào nơi bạn sống). Bạn có thể nhận được giấy phép riêng khi cài đặt hoặc sử dụng phần mềm trên thiết bị được cấp phép. Giấy phép riêng đó kiểm soát bất kỳ xung đột nào với Phụ lục này. Để thuận tiện cho bạn, chúng tôi'đã sắp xếp Phụ lục này thành hai phần. Phần đầu tiên bao gồm điều khoản giới thiệu, sau đó là các Điều khoản Bổ sung có chứa chi tiết cụ thể hơn. Bạn nên xem xét toàn bộ Phụ lục này, kể cả bất kỳ điều khoản được liên kết nào, vì tất cả các điều khoản đều quan trọng và cấu thành hợp đồng này áp dụng cho bạn. Bạn có thể xem xét điều khoản được liên kết bằng cách dán liên kết chuyển tiếp vào cửa sổ trình duyệt của mình. Trong trường hợp có bất kỳ xung đột nào giữa Thỏa thuận Dịch vụ của Microsoft và Phụ lục này, Phụ lục này sẽ chi phối việc bạn sử dụng Đăng ký Office 365 Consumer.
VỚI VIỆC CHẤP NHẬN THỎA THUẬN HOẶC SỬ DỤNG PHẦN MỀM/DỊCH VỤ NÀY, BẠN ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY VÀ ĐỒNG Ý VỚI VIỆC TRUYỀN CÁC THÔNG TIN NHẤT ĐỊNH TRONG KHI KÍCH HOẠT VÀ CHO CÁC TÍNH NĂNG CỦA PHẦN MỀM/DỊCH VỤ TRÊN NỀN INTERNET. NẾU BẠN KHÔNG CHẤP NHẬN VÀ TUÂN THỦ CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, BẠN KHÔNG THỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC PHẦN MỀM.
Tôi có thể sử dụng phần mềm đi kèm là một phần của dịch vụ như thế nào? Chúng tôi không bán phần mềm của mình hoặc bán bản sao phần mềm cho bạn – chúng tôi chỉ cấp phép phần mềm. Trong giấy phép của mình, chúng tôi cấp cho bạn quyền cài đặt và chạy một bản sao phần mềm đó trên một thiết bị được cấp phép (thiết bị được cấp phép đầu tiên) để một người sử dụng mỗi lần, nhưng chỉ khi bạn tuân thủ tất cả các điều khoản của Phụ lục này. Người dùng có tài khoản Microsoft được liên kết với giấy phép phần mềm cho thiết bị được cấp phép đầu tiên là “người đăng ký được cấp phép”. Miễn là bạn tuân thủ tất cả các điều khoản của Phụ lục này, bạn có thể cài đặt và chạy các bản sao bổ sung phần mềm đó trên các thiết bị được cấp phép (bao gồm cả trên thiết bị được cấp phép đầu tiên như sau:
Office 365 Home: Trên năm PC/Mac và năm máy tính bảng, để chỉ các thành viên của cùng hộ gia đình sử dụng với tư cách là người đăng ký được cấp phép. 1
Office 365 University: Trên một PC/Mac hoặc máy tính bảng và một PC/Mac hoặc máy tính bảng bổ sung, để chỉ người đăng ký được cấp phép sử dụng. 2
Office 365 Personal: Trên một PC/Mac và một máy tính bảng, để chỉ người đăng ký được cấp phép sử dụng. 1
1 Vui lòng tham khảo các Điều khoản Bổ sung để biết các tiêu chuẩn và yêu cầu áp dụng cho các đăng ký “Quân sự” và “Lực lượng vũ trang Canada”.
2 Vui lòng tham khảo các Điều khoản Bổ sung để biết các tiêu chuẩn và yêu cầu áp dụng cho “Đơn vị Giáo dục Đủ điều kiện”.
Chỉ một người có thể sử dụng phần mềm trên mỗi thiết bị được cấp phép mỗi lần. Không thể sử dụng dịch vụ/phần mềm cho các hoạt động thương mại, phi lợi nhuận hay hoạt động tạo ra doanh thu. Các cấu phần của phần mềm được cấp phép dưới dạng bộ phận duy nhất và bạn không thể phân chia hoặc ảo hóa các cấu phần đó và cài đặt chúng trên các thiết bị khác. Ngoại trừ cho phép việc sử dụng được mô tả trong “Truy cập Từ xa” bên dưới, giấy phép này chỉ dành cho việc sử dụng phần mềm trực tiếp qua cơ chế nhập của thiết bị được cấp phép, chẳng hạn như bàn phím, chuột hoặc màn hình cảm ứng. Giấy phép không cấp quyền cho việc cài đặt phần mềm trên một máy chủ hoặc việc sử dụng bởi hay thông qua các thiết bị được kết nối với máy chủ đó qua mạng nội bộ hoặc mạng bên ngoài. Phần mềm cũng không được cấp phép cho việc lưu trữ thương mại. Để biết thêm thông tin về ảo hóa và các kịch bản nhiều người dùng, xem các Điều khoản Bổ sung.
Tôi có thể sử dụng phần mềm bao lâu? Quyền sử dụng dịch vụ/phần mềm của bạn bị hạn chế theo giai đoạn đăng ký. Bạn có thể có tùy chọn gia hạn đăng ký của mình. Nếu bạn gia hạn đăng ký, bạn có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ/phần mềm cho đến cuối giai đoạn đăng ký được gia hạn của bạn. Xem màn hình kích hoạt phần mềm hoặc các tài liệu kèm theo khác để biết chi tiết đăng ký. Sau khi đăng ký của bạn hết hạn, hầu hết các tính năng của dịch vụ và phần mềm sẽ ngừng chạy.
Tôi có thể gán hoặc chuyển phần mềm cho thiết bị hoặc người dùng khác không? Bạn không được phép chuyển giấy phép. Bạn có thể chuyển nhượng giấy phép phần mềm cho thiết bị khác theo quyền sử dụng và cài đặt bên trên. Bất cứ khi nào bạn chuyển nhượng giấy phép phần mềm cho thiết bị mới, phần mềm sẽ không còn chạy trên thiết bị trước nữa.
Quá trình kích hoạt qua Internet hoạt động như thế nào? Kích hoạt kết hợp việc sử dụng dịch vụ/phần mềm với thiết bị cụ thể. Việc kích hoạt là bắt buộc cho từng thiết bị được cấp phép mà giấy phép phần mềm được chuyển nhượng cho. Trong quá trình kích hoạt, phần mềm sẽ tự động liên hệ với Microsoft hoặc chi nhánh của Microsoft để xác nhận giấy phép được liên kết với thiết bị được cấp phép. Vì việc kích hoạt có mục đích là nhằm xác định các thay đổi trái phép cho các chức năng cấp phép hoặc kích hoạt của phần mềm và đối với việc sử dụng phần mềm trái phép khác, bạn không có quyền sử dụng dịch vụ và phần mềm sau thời gian cho phép kích hoạt cũng như bạn không thể bỏ qua hoặc phá vỡ việc kích hoạt . Nếu bạn chưa nhập khóa sản phẩm trong suốt thời gian cho phép kích hoạt, hầu hết các tính năng của dịch vụ và phần mềm sẽ ngừng chạy.
Phần mềm có thu thập thông tin cá nhân của tôi không? Nếu bạn kết nối thiết bị của mình với Internet, một số tính năng của dịch vụ hoặc phần mềm có thể kết nối với Microsoft hoặc các hệ thống máy tính của nhà cung cấp dịch vụ để gửi hoặc nhận thông tin. Có thể không phải lúc nào bạn cũng nhận được thông báo riêng khi chúng kết nối. Nếu bạn chọn sử dụng bất kỳ tính năng nào trong các tính năng này, bạn đồng ý gửi hoặc nhận thông tin này khi sử dụng tính năng đó. Bạn có thể tắt nhiều tính năng trong số các tính năng này hoặc bạn có thể chọn không sử dụng những tính năng này.
Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn như thế nào? Microsoft sử dụng thông tin thu thập qua các tính năng phần mềm và dịch vụ để nâng cấp hoặc khắc phục phần mềm và dịch vụ cũng như cá nhân hóa trải nghiệm của người dùng hoặc cải tiến sản phẩm và dịch vụ của mình. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin được thu thập này để nhận dạng và liên hệ với bạn. Trong các trường hợp nhất định, chúng tôi cũng chia sẻ thông tin đó với những người khác để cải tiến sản phẩm và dịch vụ của mình. Ví dụ: chúng tôi chia sẻ báo cáo lỗi với các nhà cung cấp phần mềm và phần cứng liên quan để họ có thể sử dụng thông tin đó nhằm cải tiến cách các sản phẩm của họ chạy với các sản phẩm của Microsoft. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể sử dụng và tiết lộ thông tin như được mô tả trong Tuyên bố về Quyền riêng tư của chúng tôi tại .
ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG
 • A. KỊCH BẢN NHIỀU NGƯỜI DÙNG VÀ QUYỀN GIẤY PHÉP
  • 1. Thiết bị. Trong thỏa thuận này, “thiết bị” nghĩa là một hệ thống phần cứng máy tính (thực hoặc ảo) với một thiết bị lưu trữ hoặc thiết bị di động có thể chạy phần mềm. Phân vùng hoặc phiến phần cứng được coi là một thiết bị.
  • 2. Nhiều kết nối hoặc các kết nối đã tập hợp. Bạn không thể sử dụng phần cứng hoặc phần mềm để ghép bội hoặc tập hợp các kết nối hay cho phép nhiều người dùng hoặc nhiều thiết bị truy cập hoặc sử dụng phần mềm gián tiếp qua thiết bị được cấp phép.
  • 3. Sử dụng trong môi trường ảo hóa. Nếu bạn sử dụng phần mềm ảo hóa, bao gồm ứng dụng khách hyper-v, để tạo một hay nhiều thiết bị ảo trên một hệ thống phần cứng máy tính, mỗi thiết bị ảo và thiết bị thực được coi là một thiết bị riêng theo mục đích của thỏa thuận này. Giấy phép này cho phép bạn cài đặt chỉ một bản sao phần mềm để sử dụng trên mỗi thiết bị được cấp phép theo các quyền sử dụng và cài đặt bên trên, cho dù thiết bị đó là thực hay ảo. Nếu bạn muốn ảo hóa phần mềm, bạn phải có được các bản sao riêng của phần mềm và giấy phép riêng cho mỗi bản sao. Nội dung được bảo vệ bằng công nghệ quản lý quyền kỹ thuật số hay công nghệ mã hóa toàn bộ ổ đĩa có thể kém an toàn hơn ở trong môi trường ảo hóa.
  • 4. Truy cập từ xa: Người đăng ký được cấp phép có thể truy cập và sử dụng phần mềm đã cài đặt trên thiết bị được cấp phép từ xa từ bất kỳ thiết bị nào khác, miễn là phần mềm đã cài đặt trên thiết bị được cấp phép không được người dùng khác đồng thời sử dụng không phải từ xa. Ngoại lệ là bạn chỉ có thể cho phép người khác truy cập phần mềm đồng thời để cung cấp cho bạn hỗ trợ kỹ thuật.
 • B. KÍCH HOẠT
  • 1. Thông tin thêm về cách hoạt động của quá trình kích hoạt. Trong khi kích hoạt, phần mềm sẽ gửi thông tin về phần mềm và thiết bị của bạn đến Microsoft. Thông tin này bao gồm phiên bản, phiên bản giấy phép, ngôn ngữ và khóa sản phẩm của phần mềm, địa chỉ giao thức Internet của thiết bị và thông tin có được từ cấu hình phần cứng của thiết bị. Để biết thêm thông tin về kích hoạt, hãy truy cập trang này . Nếu thiết bị được cấp phép được kết nối Internet, phần mềm sẽ tự động kết nối với Microsoft để kích hoạt. Bạn cũng có thể kích hoạt phần mềm theo cách thủ công qua Internet. Có thể tính phí dịch vụ Internet.
  • 2. Kích hoạt lại. Một số thay đổi đối với cấu phần thiết bị của bạn hoặc phần mềm có thể yêu cầu kích hoạt lại phần mềm.
  • 3. Lỗi kích hoạt. Trong khi kích hoạt trực tuyến, nếu chức năng kích hoạt hoặc cấp phép của phần mềm bị phát hiện là giả mạo hoặc được cấp phép không đúng cách thì sẽ không kích hoạt được. Phần mềm sẽ thông báo cho bạn nếu bản sao đã cài đặt của phần mềm được cấp phép không đúng cách. Ngoài ra, bạn sẽ nhận được lời nhắc lấy bản sao phần mềm đã được cấp phép đúng cách.
  • 4. Bản cập nhật và Bản nâng cấp. Bạn chỉ có thể lấy các bản cập nhật hoặc nâng cấp cho phần mềm từ Microsoft hoặc các nguồn cho phép. Các bản cập nhật, hỗ trợ nhất định và các dịch vụ khác chỉ có thể được cung cấp cho người dùng phần mềm Microsoft chính hãng. Để nhận biết phần mềm Microsoft chính hãng, hãy truy cập howtotell.com .
 • C. CÁC TÍNH NĂNG TRÊN NỀN INTERNET; QUYỀN RIÊNG TƯ
  • Các tính năng phần mềm sau đây sử dụng các giao thức Internet để gửi thông tin thiết bị tới Microsoft (hoặc nhà cung cấp của hãng hay các nhà cung cấp dịch vụ), chẳng hạn như địa chỉ giao thức Internet của bạn, loại hệ điều hành, trình duyệt, tên và phiên bản phần mềm bạn đang sử dụng và mã ngôn ngữ của thiết bị đã cài đặt phần mềm. Microsoft sử dụng thông tin này để cung cấp cho bạn các tính năng trên nền Internet theo Tuyên bố về Quyền riêng tư của Office 2013 tại . Một số tính năng trên nền Internet có thể được phân phối trong tương lai qua dịch vụ Cập nhật của Microsoft.
  • 1. Đồng ý đối với các Dịch vụ trên Nền Internet. Các tính năng của phần mềm được mô tả dưới đây và trong Tuyên bố về Quyền riêng tư của Office 2013 có liên quan tới Microsoft hoặc các hệ thống máy tính của nhà cung cấp dịch vụ qua Internet. Trong một số trường hợp, bạn sẽ không nhận được thông báo riêng khi chúng kết nối. Trong một số trường hợp, bạn có thể tắt hoặc không sử dụng những tính năng này. Để biết thêm thông tin về các tính năng này, hãy xem Tuyên bố về Quyền riêng tư của Office 2013 tại . KHI SỬ DỤNG CÁC TÍNH NĂNG NÀY, BẠN ĐỒNG Ý VỚI VIỆC TRUYỀN THÔNG TIN NÀY. Microsoft sẽ không sử dụng thông tin này để nhận dạng hoặc liên hệ với bạn.
  • 2. Chương trình Trải nghiệm Cá nhân hóa Office (OPEP). Bạn có tùy chọn tham gia OPEP. Nếu bạn tham gia, OPEP tự động gửi cho Microsoft thông tin về phần cứng của bạn và cách bạn sử dụng phần mềm này và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi thu thập thông tin này để xác định các mẫu sử dụng và các xu hướng để chúng tôi có thể cá nhân hóa trải nghiệm của bạn và cải tiến dịch vụ cũng như phần mềm Office. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin đã thu thập để nhận dạng và liên hệ với bạn. OPEP cũng sẽ tải một tệp nhỏ xuống thiết bị của bạn theo định kỳ. Tệp này giúp chúng tôi thu thập thông tin về các vấn đề mà bạn gặp phải trong khi sử dụng phần mềm và dịch vụ. Thông tin trợ giúp mới về các lỗi phần mềm cũng có thể được tải xuống tự động khi có. Nếu bạn chọn các thiết đặt được khuyến nghị trong khi chạy phần mềm lần đầu tiên, bạn bật OPEP. Để tìm hiểu thêm về OPEP, hãy truy cập trang này .
  • 3. Nội dung và Tính năng Trực tuyến. Các tính năng trong dịch vụ và phần mềm có thể lấy về nội dung trực tuyến từ Microsoft và cung cấp cho bạn. Các tính năng nhất định cũng có thể cho phép bạn tìm kiếm và truy cập thông tin trực tuyến. Các ví dụ của các chức năng này bao gồm các hình mẫu, biểu mẫu, đào tạo trực tuyến, trợ giúp và hỗ trợ trực tuyến và Thời tiết Outlook trên Lịch. Nếu bạn lưu biểu mẫu được cung cấp bởi Office.com, thông tin sẽ được gửi trực tuyến tới Microsoft, chẳng hạn như thông tin nhận dạng biểu mẫu, nhưng không có tài liệu nào bạn sử dụng dùng biểu mẫu sẽ được gửi. Thông tin này được sử dụng để cung cấp cho bạn nội dung bạn yêu cầu cũng như để cải tiến các dịch vụ và phần mềm của chúng tôi. Bạn có thể chọn không sử dụng nội dung và các tính năng trực tuyến này. Hãy xem Tuyên bố về Quyền riêng tư của Office 2013 được liên kết ở cuối thỏa thuận này để biết thêm thông tin.
  • 4. Cookie. Nếu bạn chọn sử dụng các tính năng trực tuyến trong dịch vụ/phần mềm, chẳng hạn như trợ giúp và hỗ trợ trực tuyến cũng như biểu mẫu, thì hệ thống có thể đặt các cookie. Để tìm hiểu cách chặn, kiểm soát và xóa cookie, vui lòng đọc phần cookie trong Tuyên bố về Quyền riêng tư của Office 2013 được liên kết ở cuối của thỏa thuận này.
  • 5. Dịch vụ Chuyển vùng Office. Nếu bạn chọn đăng nhập vào phần mềm/dịch vụ bằng tài khoản Microsoft của mình, thì bạn đã bật Dịch vụ Chuyển vùng Office. Việc bật Dịch vụ Chuyển vùng Office sẽ gửi những thiết đặt nhất định (bao gồm danh sách Tài liệu được Sử dụng Gần đây Nhất, từ điển tùy chỉnh và chủ đề hiển thị của bạn) trực tuyến đến các máy chủ của Microsoft, tại đây, chúng được lưu trữ và tải xuống thiết bị của bạn trong lần tiếp theo bạn đăng nhập vào dịch vụ bằng tài khoản Microsoft của mình. Để biết thêm thông tin về Dịch vụ Chuyển vùng Office, hãy xem Tuyên bố về Quyền riêng tư của Office 2013 được liên kết ở cuối thỏa thuận này.
  • 6. Office 2013 trên Windows 8. Nếu bạn đang chạy phần mềm trên thiết bị Windows 8 và bạn đã bật nội dung và tính năng trực tuyến của phần mềm, việc đăng nhập vào Windows 8 bằng tài khoản Microsoft sẽ tự động đăng nhập bạn vào phần mềm bằng cùng tài khoản Microsoft. Điều này cho phép bạn lưu trữ và truy cập các tệp trực tuyến trong OneDrive và tận hưởng Dịch vụ Chuyển vùng của Office mà không bị yêu cầu nhập lại mật khẩu và tên người dùng tài khoản Microsoft của bạn. Để biết thêm thông tin về cách đăng nhập vào dịch vụ/phần mềm bằng tài khoản Microsoft và Dịch vụ Chuyển vùng của Office, hãy xem Tuyên bố về Quyền riêng tư của Office 2013 được liên kết ở cuối thỏa thuận này.
  • 7. Chứng chỉ Kỹ thuật số. Phần mềm này sử dụng các chứng chỉ kỹ thuật số. Các chứng chỉ kỹ thuật số này sẽ xác định nhận dạng của người dùng Internet bằng cách gửi thông tin mã hóa theo tiêu chuẩn X.509. Những chứng chỉ kỹ thuật số này cũng có thể được sử dụng để ký điện tử vào các tệp và macro để xác minh sự thống nhất và nguồn gốc nội dung những tệp này. Phần mềm sẽ truy xuất chứng chỉ và cập nhật danh sách chứng chỉ bị thu hồi bằng Internet, khi có.
  • 8. Tự động Cập nhật. Phần mềm với công nghệ Nhấp để chạy có thể định kỳ kiểm tra với Microsoft để tìm các bản cập nhật và phần bổ sung cho phần mềm. Nếu tìm thấy, các bản cập nhật và phần bổ sung này có thể được tự động tải xuống và cài đặt trên thiết bị được cấp phép của bạn.
  • 9. Sử dụng Thông tin. Microsoft có thể sử dụng thông tin thiết bị, báo cáo lỗi và báo cáo phần mềm độc hại để cải tiến phần mềm và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin với những người khác, ví dụ như các nhà cung cấp phần cứng và phần mềm. Họ có thể sử dụng thông tin này để cải tiến cách các sản phẩm của họ hoạt động với phần mềm của Microsoft.
  • 10. Sử dụng sai mục đích các Dịch vụ trên Nền Internet. Bạn không thể sử dụng các dịch vụ này theo bất kỳ cách nào mà có thể gây tổn hại cho chúng hay gây hại cho việc sử dụng của bất kỳ người nào khác. Bạn không thể sử dụng dịch vụ này để cố tìm cách truy cập trái phép vào bất kỳ dịch vụ, dữ liệu, tài khoản hoặc mạng nào bằng bất cứ phương tiện gì.
  • 11. Quản lý Quyền Thông tin. Phần mềm chứa tính năng cho phép bạn tạo nội dung không thể in, sao chép hay gửi tới người khác mà không có sự cho phép của bạn. Bạn có thể cần kết nối với Microsoft để sử dụng tính năng này lần đầu tiên và bạn có thể cần kết nối lại với Microsoft theo định kỳ để cập nhật tính năng này. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang này . Bạn có thể chọn không sử dụng tính năng này.
 • D. CÁC YÊU CẦU, GIỚI HẠN CẤP PHÉP BỔ SUNG VÀ/HOẶC QUYỀN SỬ DỤNG
  • 1. Đăng ký Office 365 Military. Bạn phải là “Đơn vị Quân sự Đủ điều kiện” để đăng ký và sử dụng dịch vụ/phần mềm được chỉ định là đăng ký “Quân sự”. Để trở thành Đơn vị Quân sự Đủ điều kiện, ở Hoa Kỳ, bạn phải là khách hàng được ủy quyền của Dịch vụ Trao đổi cho Quân đội theo quy định và quy chế Liên bang hiện hành của Mỹ.
  • 2. Đăng ký Lực lượng vũ trang Canada. Bạn phải là “Khách hàng Được ủy quyền của CANEX” để đăng ký và sử dụng dịch vụ/phần mềm được chỉ định là đăng ký “Lực lượng vũ trang Canada”. Để là Khách hàng được Ủy quyền của CANEX, bạn phải là
   • Thành viên phục vụ trong Lực lượng vũ trang Canada (CF) hoặc vợ/chồng của họ;
   • Thành viên trong Lực lượng Dự bị của Lực lượng vũ trang Canada;
   • Thành viên về hưu của Lực lượng Vũ trang Canada hoặc cán bộ dân sự Bộ Quốc phòng (DND) được nhận lương hưu DND;
   • Nhân viên toàn thời gian hoặc bán thời gian vĩnh viễn của Quỹ Riêng (NPF) hoặc DND hoặc và vợ/chồng của họ;
   • Người được đặc quyền CANEX (chỉ người ủy nhiệm);
   • Cán bộ quân sự nước ngoài đủ điều kiện;
   • Nhân viên về hưu của NPF được nhận lương lưu NPF;
   • Nhân viên toàn thời gian của nhà thầu Cung cấp Dịch vụ Thay thế;
   • Quả phụ của cán bộ CF được nhận phúc lợi theo Đạo luật Dịch vụ Trẻ em Gia đình, Đạo luật Đóng góp Lương hưu Bộ Quốc phòng hoặc Đạo luật Lương hưu hay Đạo luật Trợ cấp Cựu chiến binh Chiến tranh;
   • Thành viên của Corps of Commissionaires Canada khi cư trú hoặc tuyển dụng vào Base/Wing; hoặc
   • Thành viên của Cảnh sát Hoàng gia Canada.
  • 3. Đăng ký University. Bạn phải là Đơn vị Giáo dục Đủ điều kiện để đăng ký và sử dụng phần mềm và dịch vụ ấn bản “University”. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về đăng ký University hoặc bạn muốn tìm hiểu xem bạn có phải là Đơn vị Giáo dục Đủ điều kiện không, hãy truy cập trang này hoặc liên hệ với chi nhánh của Microsoft tại quốc gia bạn để biết thêm thông tin.
  • 4. Đăng ký Không thể Bán lại. Thẻ đăng ký Không thể Bán lại được phân phối cho các mục đích giới hạn. Bạn không thể bán thẻ đăng ký được đánh dấu là “NFR” hoặc “Không thể Bán lại”.
  • 5. Chương trình của Bên thứ Ba. Phần mềm có thể bao gồm chương trình của bên thứ ba mà Microsoft, không phải bên thứ ba, cấp phép cho bạn theo thỏa thuận này. Thông báo về chương trình của bên thứ ba, nếu có, được cung cấp để bạn biết.
  • 6. Cấu phần Phông chữ. Trong khi phần mềm đang chạy, bạn có thể sử dụng phông chữ của phần mềm để hiển thị và in nội dung. Bạn có thể tạm thời tải các phông chữ xuống máy in hoặc các thiết bị đầu ra khác để in nội dung và bạn có thể chỉ nhúng phông chữ trong nội dung như được cho phép theo các hạn chế về nhúng phông chữ.
  • 7. Tài liệu Nghe Nhìn. Microsoft cấp cho bạn giấy phép để sao chép, phân phối, thực hiện và hiển thị tài liệu nghe nhìn (hình ảnh, hình mẫu, hình động, âm thanh, nhạc, video clip, biểu mẫu và các dạng nội dung khác) được cấp cùng với dịch vụ/phần mềm trong các dự án và tài liệu, nhưng bạn không thể: (i) bán, cấp phép hoặc phân phối bản sao của bất kỳ tài liệu nghe nhìn nào theo nguyên dạng hoặc dưới dạng sản phẩm mà giá trị chính của sản phẩm đó là tài liệu nghe nhìn; (ii) cấp cho khách hàng của bạn quyền cấp phép hoặc phân phối thêm các tài liệu nghe nhìn; (iii) cấp phép hoặc phân phối tài liệu nghe nhìn có mục đích thương mại, bao gồm hình đại diện của các cá nhân, chính phủ, biểu trưng, nhãn hiệu có thể xác định hoặc biểu trưng hay sử dụng các loại hình ảnh này theo những cách có thể ngụ ý chấp thuận hoặc kết hợp với sản phẩm, tổ chức hoặc hoạt động của bạn hay (iv) tạo nội dung dâm tục hay khiếm nhã bằng các tài liệu nghe nhìn. Các tài liệu nghe nhìn khác, truy cập được trên các trang web khác qua các tính năng Office, được điều chỉnh bởi các điều khoản trên các trang web đó.
  • 8. Dùng thử và Chuyển đổi. Một số hoặc tất cả dịch vụ/phần mềm có thể được cấp phép trên cơ sở dùng thử. Quyền sử dụng dịch vụ/phần mềm dùng thử của bạn bị hạn chế theo giai đoạn dùng thử. Dịch vụ/phần mềm dùng thử và thời gian của đăng ký dùng thử được đưa ra trong quá trình kích hoạt. Bạn có thể có tùy chọn chuyển quyền dùng thử của mình sang đăng ký hoặc quyền vĩnh viễn. Tùy chọn chuyển đổi sẽ được hiển thị cho bạn vào ngày hết hạn của thời hạn dùng thử của bạn. Sau khi bất kỳ thời hạn dùng thử nào hết hạn mà không có chuyển đổi, hầu hết các tính năng của dịch vụ/phần mềm dùng thử sẽ ngừng chạy.
 • E. GIỚI HẠN ĐỊA LÝ VÀ XUẤT KHẨU
  • Bạn chỉ được phép kích hoạt phần mềm/dịch vụ ở vùng mà bạn mua phần mềm. Phần mềm và dịch vụ của Microsoft tuân thủ các điều luật về công nghệ và xuất khẩu tại Hoa Kỳ và các khu vực pháp lý khác và bạn đồng ý tuân thủ tất cả các quy định và điều luật hiện hành như vậy được áp dụng cho phần mềm và dịch vụ Bạn buộc phải được chính phủ Hoa Kỳ cấp quyền để chuyển các dịch vụ và phần mềm này cho chính phủ của bất kỳ quốc gia bị cấm vận nào hoặc một số bên bị cấm nhất định. (Vui lòng xem PDF để biết thêm thông tin). Ngoài ra, bạn phải tuân thủ các điều luật và quy định về xuất khẩu của Hoa Kỳ được áp dụng cho phần mềm này. Những luật này bao gồm các giới hạn về nơi đến, người sử dụng cuối và việc sử dụng cuối. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.microsoft.com/exporting .
 • F. HỖ TRỢ
 • G. TOÀN BỘ THỎA THUẬN
  • Phụ lục này (cùng với các điều khoản kèm theo bất kỳ dịch vụ và bản cập nhật, bổ sung phần mềm nào được cung cấp bởi Microsoft và bạn sử dụng, cũng như bất kỳ giấy phép riêng nào có thể được đưa ra khi cài đặt và sử dụng phần mềm trên thiết bị được cấp phép) và các điều khoản chứa trong liên kết web được liệt kê trong Phụ lục này, là toàn bộ thỏa thuận cho dịch vụ và phần mềm cũng như bất kỳ phần bổ sung, bản cập nhật và dịch vụ nào như vậy (trừ khi Microsoft cung cấp các điều khoản khác với phần bổ sung, bản cập nhật hoặc dịch vụ đó). Bạn có thể xem xét Phụ lục này sau khi phần mềm của bạn chạy bằng cách đi đến màn hình Trợ giúp của phần mềm và nhấp vào liên kết Điều khoản Cấp phép Phần mềm của Microsoft. Bạn cũng có thể xem xét các điều khoản tại bất kỳ liên kết nào trong thỏa thuận này bằng cách gõ URL vào thanh địa chỉ trình duyệt của bạn và đồng ý làm như vậy. Bạn hiểu rằng khi sử dụng dịch vụ, bạn chấp nhận các điều khoản liên kết và Phụ lục này. Cũng có các liên kết thông tin trong thỏa thuận này. Các liên kết chứa những điều khoản ràng buộc bạn và chúng tôi là: