Office Online

Làm việc trên các tệp Office với bất cứ ai, ở bất cứ đâu, trong thời gian thực—miễn phí. Tạo, lưu trữ và chia sẻ tài liệu, bảng tính, bản trình bày và sổ ghi chép trực tuyến. Cộng tác thật dễ dàng.
Cộng tác bằng Office Online
Cộng tác bằng Office Online
{"pmgControls": [ {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}]}