OneNote

Sổ tay kỹ thuật số của bạn

A OneNote page showing a list of bicycle parts with hand-drawn annotations.

Sắp xếp khoa học mọi nội dung của bạn

Để sắp xếp khoa học trong sổ tay, bạn có thể chia sổ tay thành các mục và trang. Bạn sẽ luôn tìm được ghi chú ngay tại vị trí mình đã tạm dừng nhờ khả năng dẫn hướng và tìm kiếm dễ dàng.

An image of the OneNote navigation panes, showing a list of notebooks and the list of sections and pages within a notebook titled Work Notebook.

Tổng hợp suy nghĩ, rồi phát triển chúng hơn nữa

Sửa lại các ghi chú của bạn bằng cách nhập, tô sáng hoặc viết tay chú thích. Nhờ có OneNote trên mọi thiết bị, bạn sẽ không bỏ lỡ tia cảm hứng nào.

A digital pen sketching an image of a bike called ‘Eco bike’ on a tablet computer.

Chia sẻ và cộng tác

Những ý tưởng lớn không phải lúc nào cũng gặp nhau nhưng mọi người có thể chia sẻ ý tưởng và cùng tạo nội dung trong OneNote.

A OneNote page titled Saddle Inventory with ink annotations.


OneNote trong giáo dục

Giáo viên có thể sử dụng OneNote để sắp xếp giáo án trong các sổ tay kỹ thuật số hỗ trợ tìm kiếm và nhân viên có thể tạo thư viện nội dung có thể chia sẻ. Khuyến khích học viên ghi lại các ghi chú và phác thảo sơ đồ viết tay.

A OneNote notebook called Physical Science 9A on two smart phones and two tablet computers showing a lesson about linear graphs

Sở hữu ngay

Bắt đầu tạo trong OneNote với đăng ký Office 365.