Chọn quốc gia/vùng thanh toán của bạn:
{"pmgControls":[ {"functionName":"DynamicMarket","params":"server|.pmgDynaMarket|#pmgSKUChooserCntry|off|PMGSKUMarketCk"}]}

Chọn một gói

Người quản lý dự án
Người quản lý dự án
Thành viên nhóm
Thành viên nhóm
PMO & Nhân viên điều hành
PMO & Nhân viên điều hành

Project cho Office 365

Project cho Office 365

Project Professional

Project Professional

Project Standard

Project Standard

Project Lite

Project Lite

Project Online

Project Online

Project Server

Project Server

Máy khách để bàn có đăng ký Đám mây
Máy khách để bàn
Máy khách để bàn
Mô-đun gắn thêm
Đăng ký đám mây
Máy chủ tại chỗ
{PP365Buy|price}
{PP365Buy|price}
người dùng/tháng
{PP2016Buy|price}
{PP2016Buy|price}
{"pmgControls":[{"functionName":"AddDynaCss","params":"#Dynacss|pmg-pos-abs pmg-txt-align-left|680"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll "},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#18df3eff-5327-7392-2137-642baf158dd2|pmg-float-right|680"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height1"}]}
{PS2016Buy|price}
{PS2016Buy|price}
{"pmgControls":[{"functionName":"AddDynaCss","params":"#Dynacss|pmg-pos-abs pmg-txt-align-left|680"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll "},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#18df3eff-5327-7392-2137-642baf158dd2|pmg-float-right|680"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height1"}]}
{ProLiteMonthSubAnn|price}
{ProLiteMonthSubAnn|price}
người dùng/tháng
Mua ngay
{POBuy|price}
{POBuy|price}
người dùng/tháng
Mua ngay
Trọn bộ Ứng dụng Project được Cài đặt
Trọn bộ Ứng dụng Project được Cài đặt

Đã bao gồm
Trên tối đa 5 PC

Đã bao gồm
Trên chỉ 1 PC

Đã bao gồm
Chỉ 1 PC

Lên lịch biểu và tính toán chi phí dự án
Lên lịch biểu và tính toán chi phí dự án
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Quản lý nhiệm vụ
Quản lý nhiệm vụ
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Báo cáo & trí tuệ thương nghiệp
Báo cáo & trí tuệ thương nghiệp
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Chia sẻ tài liệu
Chia sẻ tài liệu
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Cộng tác với sự hiện diện của Skype for Business
Cộng tác với sự hiện diện của Skype for Business
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Quản lý tài nguyên
Quản lý tài nguyên
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Đồng bộ nhiệm vụ SharePoint
Đồng bộ nhiệm vụ SharePoint
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Đồng bộ Project Online & Project Server
Đồng bộ Project Online & Project Server
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Bấm để chạy triển khai
Bấm để chạy triển khai
Đã bao gồm
Nâng cấp phiên bản
Nâng cấp phiên bản
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Gửi bảng chấm công
Gửi bảng chấm công
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Quản lý nhu cầu
Quản lý nhu cầu
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Lựa chọn & tối ưu hóa danh mục dự án
Lựa chọn & tối ưu hóa danh mục dự án
Đã bao gồm
Đã bao gồm
HiệnẨn
Project cho Office 365
Máy khách để bàn có đăng ký Đám mây
{PP365Buy|price}
người dùng/tháng
Mua ngay

Trọn bộ Ứng dụng Project được Cài đặt

Đã bao gồm
Trên tối đa 5 PC

Lên lịch biểu và tính toán chi phí dự án
Đã bao gồm
Quản lý nhiệm vụ
Đã bao gồm
Báo cáo & trí tuệ thương nghiệp
Đã bao gồm
Chia sẻ tài liệu
Cộng tác với sự hiện diện của Skype for Business
Đã bao gồm
Quản lý tài nguyên
Đã bao gồm
Đồng bộ nhiệm vụ SharePoint
Đã bao gồm
Đồng bộ Project Online & Project Server
Đã bao gồm
Bấm để chạy triển khai
Đã bao gồm
Nâng cấp phiên bản
Đã bao gồm
Gửi bảng chấm công
Quản lý nhu cầu
Lựa chọn & tối ưu hóa danh mục dự án
HiệnẨn
Project Professional
Máy khách để bàn
{PP2016Buy|price}
Mua ngay
{"pmgControls":[{"functionName":"AddDynaCss","params":"#Dynacss|pmg-pos-abs pmg-txt-align-left|680"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll "},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#18df3eff-5327-7392-2137-642baf158dd2|pmg-float-right|680"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height1"}]}

Trọn bộ Ứng dụng Project được Cài đặt

Đã bao gồm
Trên chỉ 1 PC

Lên lịch biểu và tính toán chi phí dự án
Đã bao gồm
Quản lý nhiệm vụ
Đã bao gồm
Báo cáo & trí tuệ thương nghiệp
Đã bao gồm
Chia sẻ tài liệu
Cộng tác với sự hiện diện của Skype for Business
Đã bao gồm
Quản lý tài nguyên
Đã bao gồm
Đồng bộ nhiệm vụ SharePoint
Đã bao gồm
Đồng bộ Project Online & Project Server
Đã bao gồm
Bấm để chạy triển khai
Nâng cấp phiên bản
Gửi bảng chấm công
Quản lý nhu cầu
Lựa chọn & tối ưu hóa danh mục dự án
HiệnẨn
Project Standard
Máy khách để bàn
{PS2016Buy|price}
Mua ngay
{"pmgControls":[{"functionName":"AddDynaCss","params":"#Dynacss|pmg-pos-abs pmg-txt-align-left|680"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll "},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#18df3eff-5327-7392-2137-642baf158dd2|pmg-float-right|680"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height1"}]}
Trọn bộ Ứng dụng Project được Cài đặt

Đã bao gồm
Chỉ 1 PC

Lên lịch biểu và tính toán chi phí dự án
Đã bao gồm
Quản lý nhiệm vụ
Đã bao gồm
Báo cáo & trí tuệ thương nghiệp
Đã bao gồm
Chia sẻ tài liệu
Cộng tác với sự hiện diện của Skype for Business
Quản lý tài nguyên
Đồng bộ nhiệm vụ SharePoint
Đồng bộ Project Online & Project Server
Bấm để chạy triển khai
Nâng cấp phiên bản
Gửi bảng chấm công
Quản lý nhu cầu
Lựa chọn & tối ưu hóa danh mục dự án
HiệnẨn
Project Lite
Mô-đun gắn thêm
{ProLiteMonthSubAnn|price}
người dùng/tháng
Mua ngay

Trọn bộ Ứng dụng Project được Cài đặt

Lên lịch biểu và tính toán chi phí dự án
Quản lý nhiệm vụ
Đã bao gồm
Báo cáo & trí tuệ thương nghiệp
Chia sẻ tài liệu
Đã bao gồm
Cộng tác với sự hiện diện của Skype for Business
Đã bao gồm
Quản lý tài nguyên
Đồng bộ nhiệm vụ SharePoint
Đã bao gồm
Đồng bộ Project Online & Project Server
Bấm để chạy triển khai
Nâng cấp phiên bản
Gửi bảng chấm công
Đã bao gồm
Quản lý nhu cầu
Lựa chọn & tối ưu hóa danh mục dự án
HiệnẨn
Project Online
Đăng ký đám mây
{POBuy|price}

người dùng/tháng

Mua ngay

Trọn bộ Ứng dụng Project được Cài đặt

Lên lịch biểu và tính toán chi phí dự án
Quản lý nhiệm vụ
Đã bao gồm
Báo cáo & trí tuệ thương nghiệp
Đã bao gồm
Chia sẻ tài liệu
Đã bao gồm
Cộng tác với sự hiện diện của Skype for Business
Đã bao gồm
Quản lý tài nguyên
Đã bao gồm
Đồng bộ nhiệm vụ SharePoint
Đã bao gồm
Đồng bộ Project Online & Project Server
Bấm để chạy triển khai
Nâng cấp phiên bản
Đã bao gồm
Gửi bảng chấm công
Đã bao gồm
Quản lý nhu cầu
Đã bao gồm
Lựa chọn & tối ưu hóa danh mục dự án
Đã bao gồm
HiệnẨn
Project Server

Trọn bộ Ứng dụng Project được Cài đặt

Lên lịch biểu và tính toán chi phí dự án
Quản lý nhiệm vụ
Đã bao gồm
Báo cáo & trí tuệ thương nghiệp
Đã bao gồm
Chia sẻ tài liệu
Đã bao gồm
Cộng tác với sự hiện diện của Skype for Business
Đã bao gồm
Quản lý tài nguyên
Đã bao gồm
Đồng bộ nhiệm vụ SharePoint
Đã bao gồm
Đồng bộ Project Online & Project Server
Bấm để chạy triển khai
Nâng cấp phiên bản
Gửi bảng chấm công
Đã bao gồm
Quản lý nhu cầu
Đã bao gồm
Lựa chọn & tối ưu hóa danh mục dự án
Đã bao gồm
Đã bao gồm:
Đã bao gồm
Đã bao gồm:
Đã bao gồm
{"pmgControls":[{"functionName":"HorizontalTab","params":"#pmgJS-HorizontalTab|.pmgJS-HTabBtn|.pmgJS-HTabCnt|pmgJS-HTabSelected|"},{"functionName":"PinnedNav","params":"#pmgPDN|#pmgPinnedNavStart|top|.pmgLinkHighLighted|true|#pmg-cmp-desktop|680|.pmg-pinned-end-point"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"}, {"functionName":"Accordion","params":".pmg-mobile-accordion-wrapper|.pmg-mobile-accordion-btn|.pmg-mobile-accordion-content|.pmg-mobile-accordion-showIcon|.pmg-mobile-accordion-hideIcon|.showHideAll|680"},{"functionName":"Accordion","params":".pmg-mobile-accordion-wrapper1|.pmg-mobile-accordion-btn1|.pmg-mobile-accordion-content1|.pmg-mobile-accordion-showIcon1|.pmg-mobile-accordion-hideIcon1|.showHideAll|680"},{"functionName":"CustomTooltip","params":""},{"functionName":"AddDynaCss","params":"#pmgHTabRow|pmg-subhead|1080"}]}