Dầu & khí đốt

Việc điều phối hàng loạt khu vực khoan, hàng trăm đơn vị thiết bị và hàng ngàn người đòi hỏi phải có một giải pháp toàn diện mạnh mẽ. Xử lý các dự án phức tạp thuộc mọi quy mô với Quản lý Dự án & Danh mục Dự án Microsoft.

Quản lý Dự án & Danh mục Dự án Microsoft dành cho dầu & khí đốt

Màn hình máy tính bảng Microsoft Surface hiển thị tệp Project có lịch biểu và đường thời gian trong Project Professional.

Theo dõi tính sẵn sàng của khu vực khoan

Quản lý và cộng tác trên mọi hoạt động trước khi khoan, từ xin phép để tiến hành đánh giá, rồi chuẩn bị chu đáo để có được khu vực khoan thành công.

Thu thập thông tin dự án ngoại vi

Phát triển và thu thập tất cả thông tin cần thiết trong một giải pháp bảo mật cao. Thêm các dự án mới vào chế độ xem danh mục dự án hợp nhất để tìm hiểu chuyên sâu mọi sáng kiến.

Lên lịch cho tổ đội và thiết bị

Xây dựng và quản lý nhóm dựa trên dữ liệu tiêu chuẩn hóa, dù tài nguyên thuộc nội bộ hay được ký hợp đồng thông qua đối tác. Đơn giản hóa việc lên lịch với các công cụ quen thuộc giúp tăng hiệu quả.

Tối ưu hóa lịch biểu lắp đặt thiết bị

Lên lịch hoạt động lắp đặt thiết bị cho giếng phù hợp, tại thời điểm phù hợp để tối đa hóa giá trị. Sử dụng các công cụ lên lịch quen thuộc giúp tự động xác định các tình trạng thiếu hiệu quả, chẳng hạn như thiết bị chưa được tận dụng.

Câu chuyện khách hàng về dầu & khí đốt

Câu chuyện khách hàng chỉ sẵn có bằng tiếng Anh

Hình ảnh logo Gran Tierra Energy

Sản xuất Liên tục & Tài nguyên

Gran Tierra Energy

Công ty năng lượng đáp ứng các cam kết với nhà đầu tư nhờ quản lý dự án tốt hơn.

Gran Tierra Energy đã cải thiện quy trình nhằm hoàn tất các dự án khoan đúng thời hạn bằng cách triển khai Project Server để cung cấp ngôn ngữ quản lý dự án chung cho các nhà quản lý dự án và chi tiết chuyên sâu vắn tắt cho người điều hành về trạng thái cũng như rủi ro của dự án.

Tìm hiểu thêm
Hình ảnh màn hình Microsoft Project

Sản xuất Rời rạc

Nghiên cứu tình huống của Microsoft IT

Nhóm có thể xem dự án tập trung từ mọi vị trí.

Project Online đã giúp nhóm Dịch vụ Cộng tác và Cơ sở hạ tầng của Microsoft có được khả năng quản lý dự án mạnh mẽ hơn, đồng thời loại bỏ chi phí duy trì máy chủ. Giờ đây, các nhà quản lý dự án có thể cập nhật ngay lập tức từ mọi vị trí hay thiết bị.

Tìm hiểu thêm
Hình ảnh biểu đồ trong nghiên cứu TEI

Sản phẩm & Dịch vụ Công nghệ

Nghiên cứu TEI

Tác động Kinh tế Tổng thể của ứng dụng Quản lý Dự án & Danh mục Dự án Microsoft

Tìm hiểu cách các công ty đã sử dụng ứng dụng Quản lý Dự án & Danh mục Dự án Microsoft nhằm phát triển các biện pháp quản lý dự án nhất quán hơn và có được tầm nhìn tốt hơn về tình trạng hoạt động của các danh mục dự án.

Tìm hiểu thêm
Máy tính bảng Microsoft Surface hiển thị cửa sổ Dự án Mới trong Project Online Professional.

Đối tác Quản lý Dự án & Danh mục Dự án Microsoft

Các đối tác của Quản lý Dự án & Danh mục Dự án Microsoft đã chứng minh chuyên môn trong việc triển khai và mở rộng Project. Kết nối với một đối tác tham gia, đơn vị có thể giúp xác định các yêu cầu của bạn và triển khai giải pháp phù hợp với các nhu cầu kinh doanh của bạn.

Thử Ngay với Đối tác