Project

Quản lý danh mục dự án

Tối ưu hóa danh mục dự án của bạn để ưu tiên các sáng kiến và có được kết quả bạn muốn. Tích hợp liền mạch với Power BI để mang tới các phân tích nâng cao và báo cáo được tích hợp sẵn giúp mọi người thống nhất về thông tin.

Tối ưu hóa danh mục dự án

Microsoft Project giúp người quyết định dễ dàng đặt ra các mẫu kịch bản danh mục dự án khác nhau để xác định con đường chiến lược tốt nhất bằng cách cân nhắc giữa các đề xuất dự án với các yếu tố thúc đẩy kinh doanh chiến lược, cũng như xem xét các ràng buộc về chi phí và tài nguyên trong một tổ chức.

Thiết bị với tệp Project mở, hiển thị các báo cáo và đồ thị

Đánh giá các đề xuất dự án một cách có hệ thống

Microsoft Project giúp tổ chức của bạn thu thập và đánh giá các ý tưởng dự án từ mọi nơi bên trong tổ chức, thông qua một quy trình tiêu chuẩn giúp cung cấp các trường hợp kinh doanh chi tiết và điều lệ dự án cho quản lý để đánh giá.

Thiết bị hiển thị báo cáo Project, bao gồm danh sách và đồ thị của dự án

Tích hợp BI liền mạch

Sử dụng các công cụ như Power BI Pro và Excel để tìm hiểu thông tin chuyên sâu trong toàn bộ các danh mục dự án. OData gốc giúp bạn nhanh chóng tổng hợp dữ liệu danh mục dự án với các hệ thống lĩnh vực kinh doanh (LOB) khác để thực hiện báo cáo cụ thể hơn.

Thiết bị hiển thị Power BI đang mở, kèm theo hình ảnh trực quan của dữ liệu

Báo cáo dùng ngay

Chia sẻ một trong những báo cáo tích hợp sẵn trong tổ chức của bạn để giúp mọi người thống nhất về thông tin. Báo cáo gồm tất cả các nội dung, từ công việc còn lại cho đến thông tin tài chính.

Thiết bị với tệp Project chứa báo cáo gồm đồ thị và bảng