Project

Quản lý danh mục dự án

Tối ưu hóa danh mục dự án của bạn để ưu tiên các sáng kiến và có được kết quả bạn muốn. Tích hợp liền mạch với Power BI để mang tới các phân tích nâng cao và báo cáo được tích hợp sẵn giúp mọi người đồng nhất về thông tin.


Tối ưu hóa danh mục dự án

Microsoft Project giúp người quyết định dễ dàng đặt ra các mẫu kịch bản danh mục dự án khác nhau để xác định con đường chiến lược tốt nhất bằng cách cân nhắc giữa các đề xuất dự án với các yếu tố thúc đẩy kinh doanh chiến lược, cũng như xem xét các ràng buộc về chi phí và tài nguyên trong một tổ chức.
Device with Project file open showing reports and graphs
Device showing Project report including project list and graph

Đánh giá các đề xuất dự án một cách có hệ thống

Microsoft Project giúp tổ chức của bạn thu thập và đánh giá các ý tưởng dự án từ mọi nơi bên trong tổ chức, thông qua một quy trình tiêu chuẩn giúp cung cấp các trường hợp kinh doanh chi tiết và điều lệ dự án cho quản lý để đánh giá.

Tích hợp BI liền mạch

Sử dụng các công cụ như Power BI Pro và Excel để tìm hiểu thông tin chuyên sâu trong toàn bộ các danh mục dự án. OData gốc giúp bạn nhanh chóng tổng hợp dữ liệu danh mục dự án bằng các hệ thống lĩnh vực kinh doanh (LOB) khác để thực hiện báo cáo cụ thể hơn.
Device showing Power BI open with data visualizations
Device with Project file with report including graphs and tables

Báo cáo sẵn dùng

Chia sẻ một trong những báo cáo tích hợp sẵn ở tổ chức của bạn để giúp mọi người đồng nhất về thông tin. Báo cáo gồm toàn bộ nội dung, từ công việc còn lại cho đến thông tin tài chính.

Theo dõi Project

Follow Project on LinkedIn

Theo dõi Project trên LinkedIn

Follow Project on Twitter

Theo dõi Project trên Twitter

Follow Project on Facebook

Theo dõi Project trên Facebook

Follow Project On Blog

Blog Project