Câu chuyện của khách hàng SharePoint

Các nhân viên kinh doanh toàn cầu của Marks & Spencer (M&S) sử dụng Office 365 nhằm tạo điều kiện cho tư duy kỹ thuật số và môi trường làm việc di động mới để tăng tính hiệu quả và hiệu suất.

Ghi chú: Ngôn ngữ của các bài viết và video về câu chuyện khách hàng có thể là tiếng Anh.

Quy mô doanh nghiệp

Công nghiệp

Xóa bộ lọc

Nghiên cứu Tình huống của Microsoft

SharePoint giúp các tổ chức trao quyền cho người dùng để thúc đẩy mục tiêu kinh doanh.