Câu chuyện của khách hàng SharePoint

Western Washington đã thực hiện việc chuyển tiếp sang Office 365 dễ dàng bằng cách sử dụng giải pháp kết hợp như một bước chuyển tiếp. Với SharePoint kết hợp, người dùng có thể tìm kiếm trong cả môi trường tại chỗ và đám mây để tìm nội dung mà không cần biết vị trí của nội dung.

Ghi chú: Các bài viết và video về câu chuyện của khách hàng có thể bằng tiếng Anh.

Quy mô doanh nghiệp

Công nghiệp

Xóa bộ lọc

Nghiên cứu Tình huống của Microsoft

SharePoint giúp các tổ chức trao quyền cho người dùng để thúc đẩy mục tiêu kinh doanh.