Cấp phép SharePoint 2019


SharePoint hỗ trợ mạng nội bộ, mạng mở rộng và các ứng dụng Internet từ một nền tảng tích hợp duy nhất. Các giấy phép cụ thể mà bạn cần phụ thuộc vào ba yếu tố: chức năng được sử dụng, cách triển khai SharePoint và nơi lưu trữ hệ thống. Các điều khoản và điều kiện về cách bạn có thể sử dụng phần mềm này được quy định trong tài liệu Điều khoản về sản phẩm.

   • SharePoint Online được cấp phép trên cơ sở từng người dùng. Bạn có thể mua SharePoint Online dưới dạng gói độc lập hoặc như một phần trong gói Office 365. Tìm hiểu thêm. Chi tiết cấp phép có sẵn tại đây.
   • Đối với Tại Chỗ, các site mạng nội bộ được cấp phép bằng cách sử dụng mẫu Máy chủ/CAL (Giấy phép Truy nhập Máy khách). Cần có SharePoint Server 2019 cho mỗi lần chạy phiên bản phần mềm và cần có CAL cho mỗi người hoặc thiết bị truy nhập vào SharePoint Server.
      • SharePoint Standard CAL: Standard CAL mang đến những chức năng cốt lõi của SharePoint
         • Site: một cơ sở hạ tầng cho tất cả website doanh nghiệp của bạn
         • Cộng đồng: một nền tảng cộng tác tích hợp
         • Nội dung: quản lý nội dung doanh nghiệp (ECM) cho khối lượng lớn
         • Tìm kiếm: tìm kiếm người và kiến thức chuyên môn, xem trước trực quan, lựa chọn trực quan tốt nhất
      • SharePoint Enterprise CAL: Enterprise CAL cung cấp đầy đủ chức năng của SharePoint
         • Site: một cơ sở hạ tầng cho tất cả website doanh nghiệp của bạn
         • Cộng đồng: nền tảng cộng tác tích hợp
         • Nội dung: ECM cho khối lượng lớn
         • Tìm kiếm: tính năng tìm kiếm tiêu chuẩn kèm trích xuất thực thể, tìm kiếm video, đề xuất mục
         • Giải pháp doanh nghiệp (bao gồm Access Services và InfoPath Services)
         • Nghiệp vụ thông minh cho mọi người (bao gồm Power View, Các Dịch vụ PerformancePoint, Excel Services và Dịch vụ Visio)
Tài nguyên
Ghi chú
 • SharePoint Enterprise CAL là phần bổ sung: để truy nhập các tính năng của phiên bản Enterprise dành cho SharePoint, một người/thiết bị phải có cả SharePoint Standard CAL và SharePoint Enterprise CAL.
 • Trong SharePoint 2019, không yêu cầu CAL đối với người dùng bên ngoài trong các kịch bản site Internet và mạng mở rộng.
   • Người dùng bên ngoài là người dùng không phải nhân viên, nhà thầu tại chỗ hay đại lý tại chỗ của bạn hoặc thuộc chi nhánh của bạn.
   • Khách hàng SharePoint 2013 có Bảo đảm Phần mềm (SA) có thể tận dụng quyền hạ cấp của Cấp phép số lượng lớn để chạy SharePoint 2013 với quyền sử dụng SharePoint 2019.