Chọn quốc gia/vùng thanh toán của bạn:
{"pmgControls":[ {"functionName":"DynamicMarket","params":"server|.pmgDynaMarket|#pmgSKUChooserCntry|off|PMGSKUMarketCk"}]}
SharePoint

SharePoint Online

SharePoint Online dùng sức mạnh của điện toán đám mây để hỗ trợ doanh nghiệp của bạn.
Gói 1
{SPOP1Buy|price}
người dùng/tháng
Gói 2
{SPOP2Buy|price}
người dùng/tháng
Gói 1 + Khám phá Điện tử, Nghiệp vụ Thông minh
SharePoint Online
SharePoint

SharePoint Online

SharePoint Online dùng sức mạnh của điện toán đám mây để hỗ trợ doanh nghiệp của bạn.
Gói 1
{SPOP1Buy|price}
người dùng/tháng
Gói 2
{SPOP2Buy|price}
người dùng/tháng
Gói 1 + Khám phá Điện tử, Nghiệp vụ Thông minh
SharePoint Online
SharePoint

SharePoint Online

SharePoint Online dùng sức mạnh của điện toán đám mây để hỗ trợ doanh nghiệp của bạn.
Gói 1
{SPOP1Buy|price}
người dùng/tháng
Gói 2
{SPOP2Buy|price}
người dùng/tháng
Gói 1 + Khám phá Điện tử, Nghiệp vụ Thông minh

OneDrive for Business với Office Online

Một vị trí an toàn cho tất cả các tệp công việc của bạn. Mua OneDrive for Business như bước đầu tiên vào nền tảng điện toán đám mây của bạn, và thêm các tính năng SharePoint Online hoặc Office 365 khác nữa khi bạn đã sẵn sàng.

{OneDrive4BizMonth|price}

người dùng/tháng

Office 365

Cách tốt nhất để trải nghiệm SharePoint Online là dùng với một gói Office 365 gồm Skype for Business Online và Exchange Online.

SharePoint Server 2013

Nhận triển khai tại chỗ của phiên bản SharePoint mới nhất.

{"pmgControls":[{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll "},{"functionName":"CustomTooltip","params":"10px|font-weight: normal; color: red; text-align: left;"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height1"},

{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"},

{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},

{"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}]}