Một nền tảng giúp dễ dàng truy nhập

Nền tảng cộng tác Yammer giúp bạn tích hợp các ứng dụng nghiệp vụ thông qua Open Graph. Đưa mọi người, các cuộc hội thoại và dữ liệu từ các ứng dụng nghiệp vụ yêu thích của bạn vào Yammer, giúp thông tin trở nên dễ khám phá, có ý nghĩa và có giá trị thực tiễn.

Đăng ký miễn phí

Giúp dễ dàng truy nhập hoạt động của bạn

Yammer tích hợp các luồng hoạt động từ những ứng dụng kinh doanh khác của bạn để đưa mọi người, các cuộc hội thoại và nội dung liên quan đến công việc vào một vị trí duy nhất. Bằng cách hợp nhất tất cả những dữ liệu này, Yammer có thể kết nối mỗi cá nhân với thông tin mà họ quan tâm nhất.

 

Hàng ngày, những nhiệm vụ khác nhau được hoàn thành trong các ứng dụng kinh doanh khác nhau.

Tuy nhiên, các hệ thống kinh doanh không phải luôn liên thông với nhau, vì vậy thông tin thường bị cô lập trong từng ứng dụng riêng lẻ.

Nền tảng Yammer tập hợp tất cả hoạt động này vào một vị trí duy nhất, giúp người dùng thấy được toàn cảnh những điều đang diễn ra trong toàn tổ chức của mình.

Yammer ở ​​mọi nơi

Đưa chức năng của Yammer vào các ứng dụng kinh doanh mà nhân viên của bạn đã sử dụng. Các phần bổ trợ có thể nhúng của Yammer cho phép nhân viên sử dụng một danh tính duy nhất cũng như truy nhập vào các hội thoại và công cụ giống nhau trên các ứng dụng khác nhau. Thông qua Trung tâm dành cho Nhà phát triển Yammer, bạn có thể truy nhập mã bạn cần để đưa nhóm của mình lại gần nhau hơn và làm việc tốt hơn.

Truy nhập Trung tâm Nhà phát triển (bằng tiếng Anh)

 
 

Đăng nhập Yammer Connect

Thêm nút Đăng nhập vào các ứng dụng kinh doanh để dễ dàng đăng ký và nhận được quyền truy nhập bằng tài khoản Yammer. Nhân viên có thể sử dụng một danh tính duy nhất xuyên suốt toàn bộ các ứng dụng và cung cấp thông tin hồ sơ cho bất kỳ ai.

 

Nguồn cấp dữ liệu có thể nhúng

Luôn cập nhật về các hoạt động theo thời gian thực từ chỉnh sửa trang cho đến cập nhật được thực hiện trong các ứng dụng kinh doanh khác với tính năng tin cập nhật tích hợp sẵn của Yammer hoặc dễ dàng nhúng bất kỳ nguồn cấp dữ liệu Yammer nào vào ứng dụng kinh doanh hiện có của bạn bằng một đoạn mã đơn giản.

 
 

Các nút Thích & Theo dõi

Với các nút Thích và Theo dõi, nhân viên có thể gắn kết với các đối tượng ở ngoài Yammer. Khi có đối tượng được thích, một cập nhật sẽ được chia sẻ lên Yammer. Khi một đối tượng được theo dõi, Yammer hiểu rằng điều đó liên quan tới nhân viên và sẽ hiển thị hoạt động mới cũng như nội dung liên quan.

 

Các trang dành riêng

Bất kể là tệp SharePoint, vé Zendesk hay bản ghi Salesforce, mỗi đối tượng được chia sẻ lên Yammer đều có một trang dành riêng mà nhân viên có thể theo dõi và thảo luận.

 

Thư mục Ứng dụng Yammer

Tập hợp mọi ứng dụng hiện có của bạn vào một vị trí duy nhất để thúc đẩy sự gắn kết và giúp nhân viên có khả năng tìm được các ứng dụng hữu ích khác. Với Thư mục Ứng dụng, nhân viên có thể tự mình duyệt và kết nối các ứng dụng kinh doanh với Yammer.